UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng"

Transkript

1 UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) FAX E-POST

2 1(7) UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Industrial Engineering and Management, Logistics and Management, 180 credits Programkod: TGIO3 Fastställd av: VD Version: 3 Diarienummer: JTH 2015/ Programstart: Hösten 2015 Utbildningsnivå: Grundnivå Examensbenämning Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation, inriktning Logistik och ledning. Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Industriell organisation, inriktning Logistik och ledning. Degree of Bachelor of Science in Industrial Engineering and Management, specialisation Logistics and Management. Degree of Bachelor of Science with a major in Industrial Engineering and Management, specialisation in Logistics and Management. Programbeskrivning Bakgrund Globalt sett är Sverige fortfarande en stark exportnation där internationaliseringen har nått långt. För att kunna behålla och vidareutveckla vår ställning på en alltmer snabb, rörlig och dynamisk marknad, ställs krav på en modern verksamhetsledning och -styrning där effektiva materialflöden spelar en allt viktigare roll. Kombinationen av industriell organisation med fördjupning inom logistik och ledning ger den helhetssyn som alltmer efterfrågas inom ledning och styrning av industriella verksamheter. Utbildningen ger den nödvändiga och efterfrågade kompetens som svarar upp mot det behovet. Syfte Utbildningen syftar till ge studenterna djupa kunskaper inom utformning, planering och styrning av materialflöden (logistik) och breda kunskaper inom utformning, ledning och utveckling av industriell verksamhet (Ledning) och områdena behandlas ur ett såväl strategiskt, taktiskt som operativt perspektiv. Arbetsområden efter examen Efter examen är studenten väl förberedd för att kunna arbeta i olika typer av befattningar i producerande och distribuerande företag och kunna ta ansvar för olika typer av industriella projekt och linjeuppdrag. Exempel på arbetsområden är; planering och styrning, ledning, produktion, distribution, inköp, informations- och kommunikationsteknik och verksamhetsutveckling. Kombinerat med relevant yrkeserfarenhet förbereder utbildningen på ett mycket bra sätt för olika typer av lednings- och ledarbefattningar eller för arbete som konsult inom området. Påbyggnadsutbildning Utbildningen ger en grund till fortsatta studier på avancerad nivå. Tekniska Högskolan i Jönköping erbjuder följande påbyggnadsutbildning för detta program: Teknologie master i Produktionssystem med inriktning Produktionsutveckling och ledning (120 hp). Tekniska Högskolans utbildningskoncept

3 Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 hp 2(7) Samtliga utbildningar vid Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) följer ett utbildningskoncept. Konceptet ger ett helhetsperspektiv, där näringslivsanknytning, internationalisering och entreprenörsanda är nyckelord. Vid sidan av tekniska kunskaper inom utbildningsprogrammets område är ledarskap och kommunikation, affärsmässighet samt hållbar utveckling andra viktiga delar av konceptet. Näringslivsanknytning innebär att JTH har en etablerad samverkan med näringslivet i olika former genom hela utbildningen. Ett exempel är den näringslivsförlagda kursen (NFK), som ingår i alla utbildningsprogram. Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för kommande arbetsuppgifter och hur dessa är relaterade till den egna utbildningen. Internationalisering innebär att det t.ex. ges möjlighet att träna språk och interkulturell kommunikation genom studentutbyte med utländska universitet. JTH har ett 70-tal partneruniversitet i olika delar av världen, och deltar i flera internationella utbytesprogram för studenter. Det finns möjlighet att tillbringa en del av studietiden utomlands och tillgodoräkna utlandsstudierna i examen. Beroende på detta studentutbyte ges även ett stort antal kurser inom JTH på engelska. Entreprenörsanda erhåller studenterna med hjälp av helheten i utbildningsprogrammet. Av avgörande betydelse är inslagen från näringslivet, från ledarskapsmoment, från verklighetsanknytningen bl.a. i projektbaserade kurser och inte minst från ekonomiinslagen. Ledarskap och kommunikation innefattar till exempel träning i muntlig och skriftlig kommunikation, att arbeta i projektform, att leda och motivera människor samt att förstå beslutsprocesser i företag och organisationer. Affärsmässighet skapas via grundkunskaper i ekonomi, marknadsföring och affärsplanering. Kunskaperna vidareutvecklas sedan integrerat i sitt tekniska sammanhang. Ingenjörer och tekniker med dessa erfarenheter är användbara inom ett stort antal områden i näringslivet. Hållbar utveckling omfattar kunskap om vad som är förenligt med ett uthålligt samhälle samt miljömässiga och mänskliga aspekter i framtidens produktionskedjor och produkter. Undervisningen är helt integrerad i sitt tekniska sammanhang och behandlar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av hållbar utveckling. Projektbaserad undervisning är också en del av utbildningskonceptet. Att i grupp eller individuellt ta ansvar för större eller mindre sammanhängande projekt är vanligt förekommande i arbetslivet. För att förbereda studenterna för detta, genomförs skarpa projekt i direkt samarbete med näringslivet inom en del av programkurserna. Studentinflytande är en stor och viktig del i JTH:s kontinuerliga kvalitetsutveckling. Genom att studentrepresentanter finns i alla nämnder, råd och beslutande organ, är studenterna med och kan aktivt påverka utbildningen. Mål Efter genomgånget program skall studenten uppfylla lärandemålen som anges i högskoleförordningen gällande högskoleingenjörsexamen (i) och kandidatexamen (k) samt lärandemålen som JTH (j) formulerar: Gemensamma lärandemål Kunskap och förståelse 1. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,(k) 2. visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,(i) 3. visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap,(i) 4. visa kunskap om företagande (ekonomi, entreprenörskap, affärsplanering, marknadsföring) i relevanta verksamheter inom det valda teknikområdet,(j) Färdighet och förmåga 5. visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,(k) 6. visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera

4 Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 hp 3(7) frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,(i) 7. visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,(k) 8. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,(i) 9. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,(i/k) 10. visa förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper i praktiskt arbete och visa insikt i sin kommande yrkesroll,(j) 11. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser,(k) 12. visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,(i) 13. visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,(i) 14. visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,(i) Värderingsförmåga och förhållningssätt 15. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,(k) 16. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,(i) 17. visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala ska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,(i) 18. visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,(k) 19. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att (fortlöpande [i]) utveckla sin kompetens,(i/k) 20. visa förmåga till ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och att tillämpa ett systemperspektiv,(j) Programspecifika lärandemål Efter genomgånget program skall studenten även uppfylla de specifika lärandemålen för utbildningen: Kunskap och förståelse 21. visa kunskap om utformning, planering och styrning av materialflöden 22. visa kunskap om utformning, ledning och utveckling av industriell verksamhet Färdighet och förmåga 23. visa förmåga att utforma, planera och styra materialflöden 24. visa förmåga att utforma, leda och utveckla industriell verksamhet Värderingsförmåga och förhållningssätt 25. visa förmåga att föreslå och jämföra olika alternativ för utformning, planering och styrning av materialflöden samt bedöma deras konsekvenser och risker 26. visa förmåga att föreslå och jämföra olika alternativ för utformning, ledning och utveckling av industriell verksamhet samt bedöma deras konsekvenser och risker Innehåll Programprinciper Utbildningen omfattar både djup kunskap inom utformning, planering och styrning av materialflöden (logistik) och bred kunskap inom utformning, ledning och utveckling av industriell verksamhet (ledning). Redan från utbildningens start kombineras kärnkurser med tydligt fokus på logistik och ledning med kurser som ger grundläggande kunskaper i teknik. Utbildningen ger en fördjupad förståelse för traditionell ledning och styrning kombinerad med modern ledningsfilosofi där bland annat processledning, kvalitetsledning, förändringsledning, och hållbarhet spelar en viktig roll. Detta ger både det nödvändiga djupet av kunskaper inom logistik och ledning samtidigt som det ger det nödvändiga systemsynsättet som en modern verksamhetsledning och -styrning kräver. Första året innehåller kurser som bygger upp en grundläggande kunskapsbas inom huvudområdet med fokus på bland annat affärslogistik, industriell ekonomi, vetenskaplig metod, organisation, ledarskap, projektledning och verksamhetsledning. Dessutom innehåller första året kurser som bygger upp en

5 Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 hp 4(7) grundläggande kunskapsbas inom matematik. Andra året innehåller kurser som fördjupar kunskapsbasen inom huvudområdet med fokus på bland annat inköpslogistik, distributionslogistik, kvalitetsledning samt produktions- och materialflödesanalys. Även kunskapsbasen inom matematik fördjupas. Året avslutas med en näringslivsförlagd kurs där större delen av kursen genomförs på ett företag. Sista året innehåller kurser som ytterligare fördjupar kunskapsbasen inom huvudområdet med fokus på bland annat produktionslogistik, arbete-människa-teknik, logistiska gränssnitt, utredningsmetodik samt förändringsledning. Utbildningen avslutas med kurser inom informations- och kommunikationsteknik, entreprenörskap och affärsplanering samt industriell markandsföring. Under utbildningen arbetar studenterna med praktikfall där de tillämpar sina teoretiska kunskaper på praktiska och verklighetsförankrade problem. Laborationer och företagsspel är andra verktyg som används för att underlätta förståelsen för logistik- och ledningsproblem. Grupparbete är mycket vanligt, t.ex. vid arbete med praktikfall och laborationer. I flera kurser anordnas studiebesök och gästföreläsare från näringslivet bjuds in för att bl.a. beskriva hur man arbetar med aktuella frågor på deras företag. Under utbildningen kan studenterna stärka sin internationella profil genom att studera vid något av våra partneruniversitet under en eller två terminer. Programmets kurser, mål och progression utvärderas fortlöpande. Programmets progression Programmet bygger på ett tydligt systemperspektiv vilket innebär att (1) kunskap och förståelse, (2) färdighet och förmåga och (3) värderingsförmåga och förhållningssätt byggs upp kontinuerligt under utbildningen. Varje kurs utgör en del av systemet och tillhandahåller alla tre nivåer av kunskap och efter hela utbildningen har studenterna kunskap kring hela systemet på alla tre nivåer. Examination sker i olika form i olika kurser kontinuerligt under utbildningen med gradvis högre ställda krav. Slutlig examination sker i examensarbetet. Utbildningen syftar till att bygga upp en djup kunskap inom utformning, planering och styrning av materialflöden (logistik). Den första logistikkursen studenterna läser (Affärslogistik) är en grundkurs i logistik som ger övergripande kunskap om hela logistiksystemet. Sedan följer under utbildningen kurser som ger fördjupad kunskap inom olika delar av logistiksystemet såsom Distributionslogistik, Inköpslogistik och Produktionslogistik. Utbildningen inkluderar även kurser som ger en breddad kunskap inom logistik såsom Produktions- och materialflödesanalys, Logistiska gränssnitt och Informations- och kommunikationsteknik. Examination sker genom tentor, seminarier, rapporter och laborationer (individuellt eller i grupp) med en fokusering mot seminarier och rapporter senare i utbildningen. Utbildningen syftar till att bygga upp en bred kunskap och förståelse inom utformning, ledning och utveckling av industriell verksamhet (ledning). Första ledningskursen som studenterna läser ger kunskap och förståelse om ekonomisk verksamhetsledning (Industriell ekonomi). Sedan följer under utbildningen kurser som ger breddad kunskap inom olika delar av ledning såsom Verksamhetsledning, Kvalitetsledning och Förändringsledning. Utbildningen innehåller även kurser som ger breddad kunskap om ledning såsom Organisation-Ledarskap-Projektledning, Arbete-Människa-Teknik, Industriell marknadsföring och Informations- och kommunikationsteknik. Examination sker genom tentor, seminarier, rapporter och laborationer (individuellt eller i grupp), med en fokusering mot seminarier och rapporter senare i utbildningen. Kopplingen mellan programmål och ingående kurser redovisas i ett separat dokument, matris. Grundläggande matematik och naturvetenskap Kurserna Grundläggande matematik och kemi, Grundläggande fysik 1 och Grundläggande fysik 2 läses utöver de 180 högskolepoäng (hp) som krävs för att erhålla högskoleingenjörs-/teknologie kandidatexamen. Det leder till att tre av de obligatoriska kurserna ligger efter år 3. För att bli färdig med utbildningen på tre år finns möjlighet att läsa med förhöjd studietakt under ordinarie terminstid. Studenter med godkända kurser i MaD, FyB och KeA på gymnasienivå erbjuds möjligheten att ersätta Grundläggande matematik och kemi, Grundläggande fysik 1 och Grundläggande fysik 2 med de i programmet obligatoriska kurserna Industriell marknadsföring, Informations- och kommunikationsteknik samt Entreprenörskap och affärsplanering och blir på så sätt klara med utbildningen på tre år (se programöversikt nedan). För uppdaterad programöversikt se

6 Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 hp 5(7) Kurser Obligatoriska kurser Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod Affärslogistik 9 Industriell organisation Arbete-Människa-Teknik 9 Industriell organisation Distributionslogistik 9 Industriell organisation Entreprenörskap och affärsplanering 6 Industriell organisation TALG15 TAMK14 TDLN15 TEAG15 Envariabelanalys 6 TVAK13 Examensarbete i Industriell organisation 15 Industriell organisation Förändringsledning 6 Industriell organisation G2E TEIP16 TFLN16 Grundläggande fysik 1 9 TG1G13 Grundläggande fysik 2 6 TG2G14 Grundläggande matematik och kemi 6 TGMG13 Industriell ekonomi 9 Industriell organisation Industriell marknadsföring 6 Industriell organisation Informations- och kommunikationsteknik 9 Industriell organisation Inköpslogistik 9 Industriell organisation Kvalitetsledning 6 Industriell organisation TIMG13 TLPK15 TITK15 TILN15 TKLK14 Linjär algebra och funktionslära 9 TLFG13 Logistiska gränssnitt 6 Industriell organisation TLGG13 Matematisk statistik 6 TMSG14 Näringslivsförlagd kurs i Industriell organisation 12 Industriell organisation Organisation-Ledarskap-Projektledning 9 Industriell organisation Produktions- och materialflödesanalys 9 Industriell organisation Produktionslogistik 9 Industriell organisation Utredningsmetodik 9 Industriell organisation Verksamhetsledning 6 Industriell organisation Vetenskaplig metod 6 Industriell organisation TNON15 TOLG15 TLPK14 TPLN14 TUMK16 TVLK14 TVMG13 Programöversikt

7 Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 hp 6(7) Årskurs 1 Termin 1 Termin 2 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Affärslogistik, 9 hp Grundläggande matematik och kemi, 6 hp Linjär algebra och funktionslära, 9 hp Envariabelanalys, 6 hp Vetenskaplig metod, 6 hp Industriell ekonomi, 9 hp Organisation-Ledarskap- Projektledning, 9 hp Verksamhetsledning, 6 hp Årskurs 2 Termin 3 Termin 4 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Grundläggande fysik 1, 9 hp Kvalitetsledning, 6 hp Distributionslogistik, 9 hp Näringslivsförlagd kurs i Industriell organisation och ekonomi, 12 hp Matematisk statistik, 6 hp Produktions- och materialflödesanalys, 9 hp Inköpslogistik, 9 hp Årskurs 3 Termin 5 Termin 6 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Arbete-Människa-Teknik, 9 hp Logistiska gränssnitt, 6 hp Utredningsmetodik, 9 hp Förändringsledning, 6 hp Grundläggande fysik 2, 6 hp Produktionslogistik, 9 hp Examensarbete i Industriell organisation, 15 hp Årskurs 4 Termin 7 Termin 8 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Entreprenörskap och affärsplanering, 6 hp Industriell marknadsföring, 6 hp Informations- och kommunikationsteknik, 9 hp Undervisning och examination Under läsåret läses normalt två kurser parallellt. Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Examinationsformer och betygsättning framgår av respektive kursplan. Programöversikten visar programmets principiella upplägg för samtliga årskurser, och kan ändras vid behov under programmets gång. För uppdaterad programöversikt se Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2. Dispens medges från kravet i Engelska B, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Villkor för fortsatta studier För uppflyttning till åk 2 ska minst 30 hp inom programmets åk 1 vara godkända. För uppflyttning till åk 3 ska minst 90 hp inom programmets åk 1 och 2 vara godkända. Examenskrav För Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation, inriktning Logistik och ledning krävs fullgjorda kurser om 180 högskolepoäng (hp) enligt gällande utbildningsplan. För Teknologie kandidatexamen i Industriell organisation, inriktning Logistik och ledning krävs fullgjorda kurser om 180 högskolepoäng (hp) enligt gällande utbildningsplan, varav minst 90 hp inom huvudområdet Industriell organisation samt 15 hp matematik. För en generell Teknologie kandidatexamen krävs fullgjorda kurser om minst 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, samt 15 hp matematik. Kurserna måste vara valda så att lärandemålen enligt högskoleförordningen är uppfyllda.

8 Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 hp 7(7) Kvalitetsutveckling Ledningsgrupper, programansvariga, lärare och studenter samverkar i arbetet med program- och kursutveckling. Alla studenter ges tillfälle att skriftligt utvärdera genomgången kurs i samband med kursslut och hela programmet i anslutning till sista terminens avslutning. Resultatet av enkäterna återförs till avdelningschef, programansvarig, kursansvarig och utbildningschef för fortsatt utvecklingsarbete. Avdelningschef, eller motsvarande, och programansvarig tar upp frågor om programutveckling i ledningsgruppen för programmet. Fyra gånger per år samlas representanter för studenterna, utbildningschef och studievägledare för att diskutera kring nyligen genomförda programkurser. Ordförande i studentföreningens utbildningsutskott är ordinarie ledamot i Utbildningsråden. Övrigt Information angående behörighet Saknas formell behörighet kan den sökandes reella kompetens prövas om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet. Kurs ingående i programmet kan läsas som fristående kurs i mån av plats. Respektive behörighetskrav framgår av kursplanen. Antagning sker enligt "Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå" vid Högskolan i Jönköping. Denna utbildningsplan grundar sig på "Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Högskolan i Jönköping".

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points) Dnr BTH 56-0172-2010 1 Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng Dnr: 819/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng Programme in Energy Technology with emphasis

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 20 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Väg- och vattenbyggnad Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer