UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng"

Transkript

1 UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) FAX E-POST

2 1(7) UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Mechanical Engineering, Product Development and Industrial Design, 180 credits Programkod: TGMA3 Fastställd av: VD Version: 3 Diarienummer: JTH 2015/ Programstart: Hösten 2015 Utbildningsnivå: Grundnivå Examensbenämning Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design. Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design. Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, specialisation Product Design and Development. Degree of Bachelor of Science with a major in Mechanical Engineering, specialisation Product Design and Development. Programbeskrivning Bakgrund Inom näringslivet är produktutveckling en av de absolut viktigaste verksamheterna. Att utveckla produkter som möter kundernas önskemål och förväntningar är en nödvändighet för att nå framgång på marknaden. För att lyckas behövs både kreativitet, expertis och ett metodiskt tillvägagångssätt där stor hänsyn tas till marknadens krav, produktens funktion, form och användbarhet samt produktionsteknik och kostnad. Syfte Utbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna delta i design och konstruktion för utveckling av produkter från behov, kravformulering, idégenerering till konceptoch detaljkonstruktioner med val av material och tillverkningsmetoder. Arbetsområden efter examen Inom näringslivet är det stor efterfrågan på ingenjörer med helhetstänk vilka kan arbeta som produktutvecklare med kunnande inom tillverkning, konstruktion och industridesign. Efter studierna kan studenten arbeta som innovativ produktutvecklare, idéskapare och konstruktör eller vara delaktig i projektledning inom design, konstruktion eller tillverkning. Arbetsgivare är oftast tillverkande företag eller konsultbranschen. Arbeten inom produktions- och kvalitetsutveckling eller inom marknadsföring och försäljning är inte heller ovanliga. Påbyggnadsutbildning Utbildningen ger en grund till fortsatta studier på avancerad nivå. Tekniska Högskolan i Jönköping erbjuder följande påbyggnadsutbildningar för detta program: Teknologie master i Produktutveckling med inriktning Produktutveckling och material, 120 hp. Teknologie master i Produktionssystem med inriktning Produktionsutveckling och ledning, 120 hp. Teknologie master i Produktutveckling med inriktning Industridesign, 120 hp. Tekniska Högskolans utbildningskoncept Samtliga utbildningar vid Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) följer ett utbildningskoncept.

3 Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 hp 2(7) Konceptet ger ett helhetsperspektiv, där näringslivsanknytning, internationalisering och entreprenörsanda är nyckelord. Vid sidan av tekniska kunskaper inom utbildningsprogrammets område är ledarskap och kommunikation, affärsmässighet samt hållbar utveckling andra viktiga delar av konceptet. Näringslivsanknytning innebär att JTH har en etablerad samverkan med näringslivet i olika former genom hela utbildningen. Ett exempel är den näringslivsförlagda kursen (NFK), som ingår i alla utbildningsprogram. Syftet med kursen är att ge studenterna en förståelse för kommande arbetsuppgifter och hur dessa är relaterade till den egna utbildningen. Internationalisering innebär att det t.ex. ges möjlighet att träna språk och interkulturell kommunikation genom studentutbyte med utländska universitet. JTH har ett 70-tal partneruniversitet i olika delar av världen, och deltar i flera internationella utbytesprogram för studenter. Det finns möjlighet att tillbringa en del av studietiden utomlands och tillgodoräkna utlandsstudierna i examen. Beroende på detta studentutbyte ges även ett stort antal kurser inom JTH på engelska. Entreprenörsanda erhåller studenterna med hjälp av helheten i utbildningsprogrammet. Av avgörande betydelse är inslagen från näringslivet, från ledarskapsmoment, från verklighetsanknytningen bl.a. i projektbaserade kurser och inte minst från ekonomiinslagen. Ledarskap och kommunikation innefattar till exempel träning i muntlig och skriftlig kommunikation, att arbeta i projektform, att leda och motivera människor samt att förstå beslutsprocesser i företag och organisationer. Affärsmässighet skapas via grundkunskaper i ekonomi, marknadsföring och affärsplanering. Kunskaperna vidareutvecklas sedan integrerat i sitt tekniska sammanhang. Ingenjörer och tekniker med dessa erfarenheter är användbara inom ett stort antal områden i näringslivet. Hållbar utveckling omfattar kunskap om vad som är förenligt med ett uthålligt samhälle samt miljömässiga och mänskliga aspekter i framtidens produktionskedjor och produkter. Undervisningen är helt integrerad i sitt tekniska sammanhang och behandlar sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av hållbar utveckling. Projektbaserad undervisning är också en del av utbildningskonceptet. Att i grupp eller individuellt ta ansvar för större eller mindre sammanhängande projekt är vanligt förekommande i arbetslivet. För att förbereda studenterna för detta, genomförs skarpa projekt i direkt samarbete med näringslivet inom en del av programkurserna. Studentinflytande är en stor och viktig del i JTH:s kontinuerliga kvalitetsutveckling. Genom att studentrepresentanter finns i alla nämnder, råd och beslutande organ, är studenterna med och kan aktivt påverka utbildningen. Mål Efter genomgånget program skall studenten uppfylla lärandemålen som anges i högskoleförordningen gällande högskoleingenjörsexamen (i) och kandidatexamen (k) samt lärandemålen som JTH (j) formulerar: Gemensamma lärandemål Kunskap och förståelse 1. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,(k) 2. visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,(i) 3. visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap,(i) 4. visa kunskap om företagande (ekonomi, entreprenörskap, affärsplanering, marknadsföring) i relevanta verksamheter inom det valda teknikområdet,(j) Färdighet och förmåga 5. visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,(k) 6. visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,(i)

4 Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 hp 3(7) 7. visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,(k) 8. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,(i) 9. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,(i/k) 10. visa förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper i praktiskt arbete och visa insikt i sin kommande yrkesroll,(j) 11. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser,(k) 12. visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,(i) 13. visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,(i) 14. visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning,(i) Värderingsförmåga och förhållningssätt 15. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,(k) 16. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,(i) 17. visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,(i) 18. visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,(k) 19. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att (fortlöpande [i]) utveckla sin kompetens,(i/k) 20. visa förmåga till ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och att tillämpa ett systemperspektiv,(j) Programspecifika lärandemål Efter genomgånget program skall studenten även uppfylla de programspecifika lärandemålen: Kunskap och förståelse 21. visa kunskap om maskintekniska standardkomponenter, beräkningsmetoder och maskinelement vilka krävs för att kunna konstruera ett system. 22. visa kunskap inom ritteknik och datorstödd konstruktion med syfte att kunna dokumentera och specificera samt stödja utveckling av produkter. 23. visa grundläggande kunskap om gjutna produkters egenskaper och tillverkningsprocesser med syfte att kunna verka inom utveckling av gjutna komponenter. 24. visa förståelse om marknadens och produktutvecklings betydelse för företagets verksamhet och konkurrenskraft. Färdighet och förmåga 25. visa förmåga att inom industridesign- och produktutvecklingsprocessen kunna tillämpa flera olika metoder för att skapa och utvärdera nya produkter med fokus på användaren. 26. visa förmåga att delta i utveckling, kvalitetssäkring och förvaltning av produktutvecklingsprocessen. 27. visa förmåga inom konstruktionsberäkning och produktmodellering med syfte att kunna verka i industriell produktutveckling. 28. visa förmåga att skapa illustrationer och modeller för visualisering med syfte att förmedla information, produktidéer och resultat. Innehåll Programprinciper Utbildningen ger en maskinteknisk grund vilken kompletteras med inriktningen produktutveckling. Utbildningen avser ge en bredd som förbereder studenten på att verka såväl som konstruktör, produktutvecklare, konsult eller teknisk säljare. Detta görs bl.a. genom att varva teoretiska och praktiska kurser där studenten själv får pröva sina kunskaper. Produktutveckling är ett brett område och studenterna får inom programmet både teoretisk och praktisk kunskap om produktutvecklingsprocessens alla delar från idé och råvara till återvunnen produkt.

5 Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 hp 4(7) Studenterna får också chansen att lära dig olika design-, konstruktions- eller produktionsmetoder samt att får praktisk erfarenhet av dessa genom produktutvecklingsprojekt och projektkurser med företagskontakt. Eftersom hänsyn också tas till produktens hela livscykel lär sig studenterna produktutveckling med ett utpräglat helhetstänkande. Vidare studeras andra ämnen såsom projektledning, ekonomi, kvalitet och miljö vilka är viktiga för helheten. Termin 1 - En introduktionskurs till ämnesområdet innehållande orientering om produktutvecklingsmetoder och industriell produktframtagning tillsammans med gruppdynamik och ledarskap samt projektledning inleder programmet. Parallellt med detta ges två matematikkurser samt en första kurs inom industriell design vilken fokuserar på produktgestaltning och teknisk kommunikation. Termin 2 - Kurser i matematik samt ellära och mätteknik avslutar den grundläggande naturvetenskapliga kursdelen. Två traditionella maskinteknikkurser, materialteknik och mekanik, ge parallellt med kurs i datorstöd konstruktion innehållande både programmeringslära och CAD. Termin 3 - Det traditionella maskintekniska kursinslaget fortsätter med kurser i hållfasthetslära, tillverkningsteknik och konstruktionselement. Under denna termin ges även andra kursen inom industriell design med fokus på designprocessen. Termin 4 - En fortsättningskurs i mekanik ges parallellt med kursen Hållbar produktutveckling vilken fokuserar på produktens livscykel och produktdatahantering. Även kurs i vetenskapling arbetssätt och kommunikation ges. Terminen avslutas med kursen NFK i vilken studenterna genomför näringslivsförlagd praktik. Termin 5 - Kurs i tillämpad FEM med dimensionering ges tillsammans med kurser i produktutformning och materialval samt komponentgjutning. Under denna termin genomförs också en större projektkurs med inriktning mot produktutveckling innehållande både DBT-projekt och delkurs i CAD samt prototypframtagning. Termin 6 - Kursen marknad, ekonomi och kommunikation samt valbar kurs avslutar tillsammans med examensarbete på 15 hp programmet. Programmets progression Under utbildningen ges kurser med syfte att succesivt bygga fördjupad kunskap och förstålse för olika ämnen inom huvudområdet. Dessa ämnen byggs antingen med fördjupad progression eller parallellt med andra för att ge en bred kunskapsbas inom huvudområdet. Examination av studenternas kunskap, förståelse och färdighet samt värderingsförmåga och förhållningssätt sker genom olika moment anpassade efter ämne och fördjupningsnivå. Tidigt i studierna tillämpas tentamen i större utsträckning för att i senare kurser, där färdighet och värderingsförmåga examineras, ersättas eller kompletteras med projektgenomförande och projektredovisningar. Under utbildningens första år läses grundläggande kurser inom naturvetenskap (Linjär algebra och funktionslära, Envariabelanalys, Flervariabelanalys och Ellära och mätteknik) samt maskinteknik. Kurserna Introduktion till produktframtagning och Industriell design 1 ger grundläggande kunskaper om huvudområdet samt bygger en bas för fortsatt fördjupning inom ämnet produktutveckling. Kurserna Materialteknik, Mekanik 1 och Datorstödd konstruktion ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom huvudområdet maskinteknik. År två följs första årets kurser upp av både fördjupningskurser och breddningskurser för att i slutet av år två följas av företagsförlagd kurs (NFK) där tillskansad teori kan omsättas i praktik. Kurserna Tillverkningsteknik, Hållfasthetslära, Konstruktionselement och Mekanik 2 bygger vidare på och fördjupar såväl kunskap som färdighet och förståelse inom maskinteknik. En fördjupning och breddning inom ämnet produktutveckling ges genom kurserna Industriell design 2 och Hållbar produktutveckling. I kursen Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation examineras studenternas kunskap och förmåga att utföra, redovisa och rapportera arbete med ett vetenskapligt förhållningssätt och i kursen NFK ges studenterna möjlighet att genom praktik omsätta ditintills teoretiska kurser i praktik. Under tredje och sista året ges ytterligare fördjupning inom maskinteknik genom kurserna Komponentgjutning, Tillämpad FEM med dimensionering och Produktutformning och materialval samt inom produktutveckling genom kursen Produktutveckling, en projektkurs där kunskap och erfarenhet från tidigare kurser appliceras i projektform och studenternas kunskap, färdighet och förhållningssätt inom huvudområdet examineras. Breddning och grundläggande kunskap inom bl.a. ekonomi ges parallellt med examensarbetet i kursen Marknad, ekonomi & kommunikation. Slutlig examination inom alla

6 Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 hp 5(7) kunskapsnivåer sker genom det avslutande examensarbetet. Kopplingen mellan programmål och ingående kurser redovisas i en separat matris. Kurser Obligatoriska kurser Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod Datorstödd konstruktion 6 Maskinteknik G1N TDKG14 Ellära och mätteknik 6 G1F TEMK14 Envariabelanalys 6 G1F TVAK13 Examensarbete i Maskinteknik 15 Maskinteknik G2E TEMP16 Flervariabelanalys 6 G1F TFVK14 Hållbar produktutveckling 6 Maskinteknik G1F THPK15 Hållfasthetslära 6 Maskinteknik G1F THLK14 Industriell design 1 6 Maskinteknik G1N TIDG15 Industriell design 2 9 Maskinteknik G1F TIDK14 Introduktion till produktframtagning 9 Maskinteknik G1N TIPG13 Komponentgjutning 6 Maskinteknik G1F TKGK15 Konstruktionselement 6 Maskinteknik G1F TKEK14 Linjär algebra och funktionslära 9 G1N TLFG13 Marknad, ekonomi och kommunikation 9 G1F TMEK16 Materialteknik 6 Maskinteknik G1N TMAG14 Mekanik 1 6 Maskinteknik G1F T1MK16 Mekanik 2 6 Maskinteknik G1F T2MK17 Näringslivsförlagd kurs i Maskinteknik 12 Maskinteknik G2F TNMN1 5 Produktutformning och materialval 6 Maskinteknik G1F TPMK15 Produktutveckling 12 Maskinteknik G2F TPUN15 Tillverkningsteknik 9 Maskinteknik G1F TTVK14 Tillämpad FEM med dimensionering 6 Maskinteknik G1F TFDK15 Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation Valbara kurser 6 G1N TVEG13 Kursbenämning Hp Huvudområde Fördjupning Kurskod Datorstödd visualisering 1 6 Maskinteknik G1F TSVK15 Konstruktion och beredning i 6 Maskinteknik G2F TKCN16 parametrisk CAD 1 Programöversikt Årskurs 1 Termin 1 Termin 2 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Linjär algebra och Envariabelanalys, 6 hp Flervariabelanalys, 6 hp Ellära och mätteknik, 6 hp funktionslära, 9 hp Industriell design 1, 6 hp Materialteknik, 6 hp Mekanik 1, 6 hp Introduktion till produktframtagning, 9 hp Datorstödd konstruktion, 6 hp

7 Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 hp 6(7) Årskurs 2 Termin 3 Termin 4 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Hållfasthetslära, 6 hp Industriell design 2, 9 hp Hållbar produktutveckling, 6 hp Näringslivsförlagd kurs i Maskinteknik, 12 hp Tillverkningsteknik, 9 hp Konstruktionselement, 6 hp Mekanik 2, 6 hp Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, 6 hp Årskurs 3 Termin 5 Termin 6 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Tillämpad FEM med dimensionering, 6 hp Komponentgjutning, 6 hp Examensarbete i Maskinteknik, 15 hp Produktutformning och materialval, 6 hp Produktutveckling, 12 hp Marknad, ekonomi och kommunikation, 9 hp Datorstödd visualisering 1, 6 hp Konstruktion och beredning i parametrisk CAD 1, 6 hp Undervisning och examination Läsåret är uppdelat i två terminer. Under varje termin läses tre till fem kurser, helt eller delvis parallellt. Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Examinationsformer och betygsättning framgår av respektive kursplan. Programöversikten visar programmets principiella upplägg för samtliga årskurser, och kan ändras vid behov under programmets gång. För uppdaterad programöversikt se Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Villkor för fortsatta studier För uppflyttning till åk 2 ska minst 30 hp inom programmets åk 1 vara godkända. För uppflyttning till åk 3 ska minst 90 hp inom programmets åk 1 och 2 vara godkända. Examenskrav För Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design krävs fullgjorda kurser om 180 högskolepoäng (hp) enligt gällande utbildningsplan. För Teknologie kandidatexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design krävs fullgjorda kurser om 180 högskolepoäng (hp) enligt gällande utbildningsplan, varav minst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik samt 15 hp matematik. För en generell Teknologie kandidatexamen krävs fullgjorda kurser om minst 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, samt 15 hp matematik. Kurserna måste vara valda så att lärandemålen enligt högskoleförordningen är uppfyllda. Kvalitetsutveckling Ledningsgrupper, programansvariga, lärare och studenter samverkar i arbetet med program- och kursutveckling. Alla studenter ges tillfälle att skriftligt utvärdera genomgången kurs i samband med kursslut och hela programmet i anslutning till sista terminens avslutning. Resultatet av enkäterna återförs till avdelningschef, programansvarig, kursansvarig och utbildningschef för fortsatt utvecklingsarbete. Avdelningschef, eller motsvarande, och programansvarig tar upp frågor om programutveckling i ledningsgruppen för programmet. Fyra gånger per år samlas representanter för studenterna, utbildningschef och studievägledare för att diskutera kring nyligen genomförda programkurser. Ordförande i studentföreningens utbildningsutskott är ordinarie ledamot i Utbildningsråden. Övrigt Information angående behörighet

8 Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 hp 7(7) Saknas formell behörighet kan den sökandes reella kompetens prövas om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet. Kurs ingående i programmet kan läsas som fristående kurs i mån av plats. Respektive behörighetskrav framgår av kursplanen. Antagning sker enligt "Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå" vid Högskolan i Jönköping. Denna utbildningsplan grundar sig på "Bestämmelser och riktlinjer för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Högskolan i Jönköping".

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 20 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Väg- och vattenbyggnad Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer