Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet"

Transkript

1 Missiv 1 (38) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i form av tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning samt regelgivning inom transportområdet. Myndighetens finansiering innebär att tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska finansieras genom avgifter, medan regelgivning ska finansieras genom skattemedel. Vidare innebär myndighetens finansiering att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak ska finansieras på ett enhetligt sätt oavsett trafikslag, samt att Transportstyrelsen har bemyndigats att besluta om avgifter och avgiftsnivåer. Myndighetens inriktning är att årligen se över och revidera avgifterna i syfte att uppnå självkostnadstäckning, och ett i övrigt ändamålsenligt avgiftsuttag. Nu gällande föreskrifter De nu gällande föreskrifterna för luftfart, sjöfart, vägtrafik och järnväg trädde i kraft den 1 januari Föreskrifterna beslutades slutligt den 14 augusti Sjöfart har meddelat två ändringsföreskrifter. Den ena beslutades slutligt den 11 februari 2015 och trädde i kraft den 16 februari Den andra beslutades slutligt den 3 december 2014 och trädde i kraft den 1 januari Vägtrafik har också meddelat en ändringsföreskrift som slutligt beslutades den 17 februari 2015 och trädde i kraft den 1 mars De föreslagna föreskrifterna Allmänt Ambitionen är att avgifterna för 2016 ska beslutas i så god tid som möjligt. Föreskrifterna ska därför beslutas av Generaldirektören den 31 augusti Oberoende av att förslaget är strukturerat trafikslagsvis har det bedömts ändamålsenligt med en sammanhållen remiss. Det betyder att samtliga remissinstanser får hela paketet. Varje remissinstans väljer naturligtvis i vilken utsträckning man vill svara på remissens olika delar. I övrigt sker samråd med Ekonomistyrningsverket enligt 7 avgiftsförordningen (1992:191) i särskild ordning.

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (38) Järnväg Verksamheten mot järnvägsområdet var innan Transportstyrelsens bildande till fullo finansierad genom skattemedel. Omläggningen till den finansiering som fastställts för Transportstyrelsen skedde i tre steg mellan åren , vilket innebär att den större finansieringsomläggningen genomförts. Eftersom myndigheten har ett ackumulerat underskott inom järnvägsområdet föreslås ett antal justeringar enligt nedan: Avgiftsmodellen för säkerhetstillsyn av järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B i Sverige har förändrats. Enligt det nya förslaget delas företagen in beroende på typ av verksamhet och företagsstorlek. Verksamheterna delas in i två kategorier som är antingen järnvägstrafik på sidospår eller huvudspår. Det nya avgiftsförslaget innebär följande: - Den årliga tillsynsavgiften, för järnvägsföretag med säkerhetsintyg del B, som bedriver järnvägstrafik endast på sidospår, föreslås vara kr - För järnvägsföretag som till någon del bedriver järnvägstrafik på huvudspår föreslås en årsavgift enligt uppställningen nedan: - Järnvägsföretag med omsättning upp till 20 miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning 1 501miljoner kr eller mer, kr Transportstyrelsen föreslår en höjning av den årliga tillsynsavgiften för företag med särskilt tillstånd i kategorin enbart växling på huvudspår och/eller järnvägstrafik endast på sidospår. Den nya avgiften föreslås vara kr. Transportstyrelsen föreslår även en höjning av den årliga tillsynsavgiften för företag med särskilt tillstånd i kategorin annan järnvägstrafik på huvudspår än enbart växling. Den nya avgiften föreslås vara kr. Eftersom Särskilt tillstånd kommer att ersättas av ett nytt tillstånd, ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd, är förslaget då att införa en årlig tillsynsavgift för företag som beviljats ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd. Avgiftsförslaget innebär följande: - Den som avser att inom landet utföra endast persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur föreslås betala en årlig avgift på kr

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (38) - Den som avser att inom landet utföra endast godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren av eget gods föreslås betala en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för säkerhetstillsyn av den som beviljats säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare har ändrats. Antal avgiftsklasser har reducerats och delats upp enligt nedan: - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår upp till 1,0 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 1,1-9,9 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 1,1-9,9 km eget gods på egen infrastruktur debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 101 km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km eller mer debiteras en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för säkerhetstillsyn av den som beviljats säkerhetstillstånd för drift av spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet har ändrats. Antal avgiftsklasser har reducerats och delats upp enligt nedan: - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på upp till 10 km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (38) - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på 200 km eller mer spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare upp till 15 milj personkm debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare milj personkm debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare, 800 milj personkm eller mer, debiteras en årlig avgift på kr - Den som bedriver särskild trafikledning på tunnelbana och/eller spårväg debiteras en årlig avgift på kr Marknadstillsyn av den som beviljats säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare debiteras genom en årlig avgift. Förändringen som föreslås innebär minskat antal avgiftsklasser från 18 till 5. De nya avgiftsklasserna är följande: - Omfattar säkerhetstillståndet endast sidospår som inte till någon del ingår i anläggning för tjänster debiteras en årlig avgift på kr - Omfattar säkerhetstillståndet till någon del huvudspår, upp till 9999 km debiteras en årlig avgift på kr - Omfattar säkerhetstillståndet till någon del huvudspår, km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Om säkerhetstillståndet omfattar sidospår, upp till 99 km, som till någon del ingår i tjänsteanläggningar debiteras en årlig avgift på kr - Om säkerhetstillståndet omfattar sidospår, 100 km eller mer, som till någon del ingår i tjänsteanläggningar debiteras en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag har ändrats. De nya avgifterna grundar sig på vart och på vilket nät som transporterna bedrivs. Avgifterna föreslås bli följande: - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats nationellt trafiksäkerhetstillstånd föreslås den årliga avgiften bli kr

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (38) - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B med järnvägstrafik endast på sidospår, föreslås den årliga avgiften bli kr - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B med järnvägstrafik till någon del på huvudspår, föreslås den årliga avgiften bli kr - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats särskilt tillstånd med enbart växling på huvudspår och/eller järnvägstrafik endast på sidospår, föreslås en årlig avgift på kr - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats särskilt tillstånd med annan järnvägstrafik på huvudspår än enbart växling, föreslås en årlig avgift på kr En förändring av avgiftsmodellen för prövning av ansökan om säkerhetsintyg del A föreslås. Förslaget är att dagens avgiftsmodell med ett antal olika kategorier ersätts med en enhetlig ansökningsavgift. Ansökningsavgiften föreslås bli kr. En liknande förändring av avgiftsmodellen för prövning av ansökan om säkerhetsintyg del B föreslås också. Förslaget är att dagens avgiftsmodell med ett antal olika kategorier ersätts med en enhetlig ansökningsavgift. Ansökningsavgiften föreslås bli kr. Prövningsavgiften för ansökan om Särskilt tillstånd tas bort och förslaget är att ersätta denna med ett nytt tillstånd, ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd. Det nya avgiftsförslaget innebär följande: - Den som avser att inom landet bedriva persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur föreslås betala en årlig prövningsavgift på kr - Den som avser att inom landet bedriva godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods föreslås betala en årlig prövningsavgift på kr Transportstyrelsen föreslår att prövningsavgiften för ansökan om auktorisation tas bort. Avgiften är idag kr. Avgiftsmodellen för prövning av ansökan om säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare har ändrats. Antal avgiftklasser har minskats och de nya avgifterna som föreslås är följande: - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår upp till 1,0 km debiteras en årlig avgift på kr

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (38) - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 1,1-9,9 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 101 km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår 2000 km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km eller mer debiteras en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för prövning av ansökan om tillstånd för drift av spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet har ändrats. Avgiftsklasserna har minskats och delats upp utifrån antal km spår man förvaltar och/eller bedriver trafikledning på. Uppdelningen av de nya avgifterna föreslås vara följande: - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på upp till 10 km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på 200 km eller mer spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare upp till 15 milj personkm debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare milj personkm debiteras en årlig avgift på kr

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (38) - Trafikutövare 800 milj personkm eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som bedriver särskild trafikledning på tunnelbana och/eller spårväg debiteras en årlig avgift på kr Ansökningsavgiften om tillstånd som examinator föreslås höjas från kr till kr Även ansökningsavgiften om tillstånd som utbildningsanordnare föreslås höjas från kr till kr För att uppfylla kravet på ett uppdaterat register, föreslås att en ny avgift för registerhållning årligen ska tas ut av förare med lokförarbevis. Avgiften föreslås vara 300 kr/år för den som innehar ett lokförarbevis. Luftfart Årets avgiftsförslag inom luftfartsområdet innebär både mindre justeringar, förändringar och förenklingar av ett antal avgifter. Exempel på avgiftsförändringar ges nedan. Myndighetsavgiften sänks från 6 kronor per passagerare till 5 kronor per passagerare. Registerhållningsavgiften för luftfartygsregistret föreslås öka från 240 kronor till 400 kronor. De övriga avgifterna för luftfartygsregistret föreslås öka med mellan och kronor. Enligt förslaget blir det en ny avgift för import av luftfartyg, detta ingick tidigare i luftvärdighetsavgiften. Det blir nya fasta avgifter för särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare kopplade till flygoperativa tillstånd. Det blir nya fasta avgifter för wet lease in på mellan och kronor, dessa avgifter debiterades med timtaxa tidigare. Avgifterna för luftvärdighetsövervakning sänks för segelflyg och ballong med kronor. Grundavgifterna för driftstillstånd (AOC) för en typ höjs för operatörer med luftfartyg under 2 ton med kronor. Avgiften sänks för operatörer med tyngsta luftfartyg över 2 ton med mellan och kronor. Avgiften för flygföretag med luftfartyg tyngre än 30 ton sänks mest.

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (38) Årsavgifterna för tillsyn över obemannade luftfartyg höjs med mellan 200 och kronor. Årsavgiften för bruksflygsbolag med fyra till nio luftfartyg (flygplan VFR) höjs med kronor. För operatörer med nio luftfartyg och därutöver (flygplan VFR) höjs avgiften med kronor. En förändring i avgiftskonstruktionen görs för verkstäder (del 145). Det blir färre avgiftskategorier då 1 till 3 behörigheter hamnar i samma kategori och det skapas en kategori för 4 till 8 behörigheter. Avgifterna för verkstäder (del 145) med ett grundläggande tillstånd samt en bas höjs för brukare med 1 behörighet respektive brukare med 4 till 5 behörigheter, avgiften höjs med respektive kronor. Avgiften sänks för brukare med 2 till 3 behörigheter, med kronor. Avgiften sänks också för brukare med mer än 6 behörigheter, med mellan och kronor. Avgiften för första utfärdande för kontrollant höjs med kronor. Avgiftsstrukturen för kontrollanter förändras. Årsavgiften för kontrollanter (SFE, TRE, MP) höjs med kronor, medan årsavgiften är oförändrad för kontrollanter (FE, FIE, CRE, IRE, SP). En förändring görs av konstruktionen för avgiften för flygläkare. En ny avgift tillkommer för tillsynskontroll vid ändring av mottagning till tidigare ocertifierad lokal, denna föreslås vara kronor. Avgiften för överföring av certifikat från ett annat land (CPL, MPL och ATPL) sänks med kronor. Avgifterna för teoriprov har förändrats i strukturen och består i avgiftsförslaget av grundavgifter samt avgifter för delämnesprov. Avgifterna för teoriprov höjs enligt avgiftsförslaget med mellan 350 och kronor. Den grundläggande avgiften för Del 66-certifikat höjs enligt förslaget med 600 kronor, även avgiften för förnyelse höjs. Övriga avgifter för certifikat för underhållspersonal och tekniker är oförändrade eller höjs enligt förslaget med mellan 200 och kronor. Mest höjs avgiften för typexamination nationell behörighet. Avgiften för återkommande utvärderingar med simulatorer sänks. För FFS sänks avgiften med kronor, medan avgiften för varianter sänks med kronor. Tillsynsperioden för simulatorer har ändrats från årligen till vart tredje år. Flygplatsavgifterna sänks med till kronor för flygplatser med linje- och/eller chartertrafik. För flygplatserna utan linje- och/eller chartertrafik sänks flygplatsavgifterna med till kronor.

9 Datum Dnr/Beteckning 9 (38) Det blir en ny avgift för organisationer som utför flygmätning om kronor. Avgifterna för flygtrafiktjänst sänks. Årsavgiften för luftfartsskydd sänks med kronor för svenska flygföretag som har 7 eller fler luftfartyg. Den årliga grundavgiften för fraktagenter med fraktterminal höjs med kronor. Avgiften per verksamhetsort höjs med kronor. Avgiften för tillsyn av kända avsändare per godkänd anläggning höjs med kronor. Sjöfart Årets avgiftsförslag innebär i huvudsak justeringar av ett mindre antal avgifter. Inom Skeppsmätning och Registeråtgärder har avgifterna förenklats och minskats i antal vilket fått till följd att vissa höjs medan andra sänks. Exempel på avgiftsförändringar ges nedan. Fyra nya avgifter avseende barlastvatten för fartyg föreslås. Avgiften för prövning av ansökan om godkännande av barlastvattensystem och metoder för hantering av barlastvatten, vilken träffar skeppsvarv tillverkare och utvecklare av system och metoder, föreslås vara löpande. Även avgifterna för prövning av ansökan om godkännande av barlastvattenhanteringsplan samt tillsyn, som träffar ägaren av fartyget, föreslås vara löpande. En ny avgift för tillsyn enligt fartygsåtervinningsförordningen föreslås, denna kommer vara löpande. En ny avgift för prövning av ansökan om undantag från förbudet om toalettavfall från fritidsbåtar föreslås, denna kommer vara löpande. Avgiften för registrering av avtal om båtbyggnadsförskott höjs med kronor. Registreringsavgiften för skepp höjs med kronor. Avgiften för registrering av skeppsbygge höjs med kronor. Avgiften för inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge höjs med kronor. Vissa av de övriga avgifterna för fartygsregistret höjs med mellan och kronor, medan vissa avgifter sänks med mellan 100 och kronor. Mest ökar avgiften för åtgärd i annat fall än registerärende eller för annat beslut än bifall och uppskov. Avgifterna för tillfällig nationalitetshandling, avregistreringsintyg och bevis för att fartyg inte finns upptaget i fartygsregistret sänks kronor. Avgiften för registerutdrag höjs med 400 kronor.

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (38) Fartyg med fullständig delegerad tillsyn till erkänd organisation som Transportstyrelsen har avtal med betalar 20 procent av avgiften från 2016, tidigare betalades 40 procent. Fartyg med delvis delegerad tillsyn till erkänd organisation som Transportstyrelsen har avtal med betalar 40 procent av avgiften från Det blir en förändring av avgiften vad gäller tillsyn av säkerhetsorganisation för rederier. Tidigare omfattades inte vissa rederier, dessa kommer dock omfattas från Det blir en fast avgift för tillsyn som innebär ombordkontroll av svavelhalten i fartygsbränsle. Denna föreslås vara kronor per provtagningstillfälle. Tidigare var denna avgift löpande. Avgifterna för skeppsmätning föreslås förändras. Strukturen på avgifterna ändras då det blir färre avgiftskategorier, vilket förväntas leda till en mer förutsägbar avgiftsbild för kunden. - För fartyg mellan 20 och 45 brutto sänks avgiften för nymätning med upp till 300 kronor, för fartyg mellan 100 och 240 brutto sänks avgiften med upp till kronor och för fartyg mellan och brutto sänks avgiften med upp till kronor. För övriga bruttoklasser kommer detta innebära en höjning av avgifterna med upp till kronor, störst höjningar får fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för nymätning blir kronor. - För fartyg mellan 0 och 19 brutto höjs avgiften för ommätning med upp till 400 kronor, för fartyg över brutto höjs avgiften med upp till kronor. Mest höjs avgiften för fartyg strax under brutto. För bruttoklasser mellan 20 och brutto kommer detta innebära en sänkning av avgifterna med upp till kronor. Maxbeloppet för ommätning blir kronor. - När det gäller nymätning enligt Suez-kanalens regler blir det höjningar för fartyg upp till 99 brutto med till kronor. För fartyg mellan 100 och brutto sänks avgiften med upp till kronor. Även för fartyg över brutto sänks avgiften. För fartyg mellan och brutto höjs avgiften med upp till kronor, mest höjs den för fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för nymätning blir kronor. - När det gäller ommätning enligt Suez-kanalens regler blir det höjningar för fartyg upp till 99 brutto med till kronor. För fartyg mellan 100 och brutto sänks avgiften med upp till kronor. Även för fartyg över brutto sänks avgiften. För fartyg mellan och brutto höjs avgiften med upp till kronor, mest höjs den för

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (38) fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för ommätning blir kronor. - När det gäller ny- eller ommätning enligt Panama-kanalens regler höjs avgiften med upp till kronor för fartyg mellan 0 och 999 brutto. Det blir en sänkning med upp till kronor av avgiften för fartyg mellan och brutto och för fartyg mellan och brutto. För övriga bruttoklasser blir det en höjning av avgiften upp till kronor, mest höjs avgiften för fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för ny- eller ommätning blir kronor. För tillsyn som avser bevakning med beväpnad säkerhetspersonal ombord på fartyg blir det en fast avgift om kronor per fartyg. Det blir en ny avgift för prövning av ansökan om undantag från syn- och hörselkrav för sjöfolk om kronor per ansökan. I dagsläget tas det inte ut någon avgift för detta. En ny avgift föreslås för utfärdande av lotsdispens efter ändring av namn etc. om 800 kronor. Avgiften för lotsdispenser som inte kräver några teoretiska eller praktiska prov sänks med kronor. Vägtrafik Årets avgiftsförslag innebär förändringar inom följande områden: Vägtrafikregisteravgiften sänks från 60 kronor till 50 kronor. Ansökningsavgiften för körkortstillstånd efter återkallelse sänks från kr till 500 kr Ansökningsavgiften för körkortstillstånd i annat fall sänks från 220 kr till 150 kr Ansökningsavgiften för utbyte/förnyelse av utländskt körkort sänks från 600 kr till 150 kr Ansökningsavgiften för godkännande handledare sänks från 65 kr till 50 kr Tillsynsavgiften för de ackrediterade besiktningsorganen som idag är 70 öre per genomförd förrättning föreslås tas bort Avgiften för beslut om tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare (5 500 kr) tas bort

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (38) Remissmaterial Remissen omfattar: förslag till ändring om föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet förslag till ändring om föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Beskrivning av avgiftsförändringar Materialet finns tillgängligt på Transportstyrelsens webbsida Svar Synpunkter på det remitterade materialet skickas med fördel per e-post till Om e-post inte är möjligt skicka svaret till: Transportstyrelsen Norrköping Märk svaret med ärendenumret TSF Synpunkter ska ha kommit till Transportstyrelsen senast den 10 augusti Kontaktpersoner Finns det frågor eller behov av upplysning kan någon av följande personer kontaktas. Järnväg: Sofia Lundgren, Luftfart: Magnus Vik, Sjöfart: Jon Priebe,

13 Datum Dnr/Beteckning 13 (38) Vägtrafik: Sofia Lundgren, Övergripande frågor: Malin Jönsson, Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen av ärende deltog avdelningsdirektör Ingrid Cherfils (sjö- och luftfartsavdelningen), avdelningsdirektör Birgitta Hermansson (väg- och järnvägsavdelningen) och ekonomidirektör Mats Ringqvist, den senaste föredragande. Maria Ågren Generaldirektör

14 Datum Dnr/Beteckning 14 (38) Sändlista Järnväg AarhusKarlshamn Sweden AB AB Borlänge Energi AB Electrolux AB Elektrokoppar AB Impregna AB Karl Hedin Sågverk Krylbo AB O Hallqvist Återvinning AB Rundvirke AB Sandvik Materials Technology AB Stockholms Spårvägar AB Storstockholms lokaltrafik AB Strängbetong ABB AB ABetong AB Aditro Logistics AB Akzo Nobel Functional Chemicals AB Akzonobel Pulp & Performance AB Almer Oil Company and Chemical Storage AB Alstom Transport AB Alvesta Utveckling AB Anholmens Fastighets AB Arctic Paper Munkedals AB Ardagh Glass Limmared AB Arriva Sverige AB Arriva Sverige AB Arvidsjaurs Järnvägsförening Arvika Kommun Ashland Industries Sweden AB A-Train AB A-Train AB BAE Systems Hägglunds AB Baneservice Skandinavia AB Barilla Sverige AB BE Group Sverige AB Befesa Scandust AB Benders Sverige AB Bergs kommun Bergs Timber Mörlunda AB Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs) Bharat Forge Kilsta AB Bil-fix, Tapani Palokangas BillerudKorsnäs Sweden AB

15 Datum Dnr/Beteckning 15 (38) Blyberg Sveg Timber AB Bläster och lack i Luleå AB Bodafors Trä AB Bodens kommun Boliden Bergsöe AB Boliden Mineral AB Bombardier Transportation Sweden AB Borås stad, kommunledningskansliet Botniatåg AB Brista Spårterminal AB BS Verkstäder AB Captrain Sweden AB CargoNet AS Casco Adhesives AB Catena Transportstaden Örebro AB Cementa AB CFL Cargo Sverige AB Coop Logistik AB Coor Service Management Hbg AB Coor Service Management Industriservice AB Copenhagen Malmö Port AB Daily Print i Umeå AB Dannemora Magnetit AB DB Schenker Rail Scandinavia A/S Dellenbanan AB Dellenbanan AB DHL Freight (Sweden) AB DHL Rail AB Dlh Sverige AB Domsjö Fabriker AB Draka Kabel Sverige AB DSB Sverige AB E.ON Gas Sverige AB E.on Värme Sverige AB Engelsberg-Norbergs Järnvägshistoriska sällskap Esab Perstorp AB Eskilstuna kommunfastigheter AB Eslövs kommun Essinge Rail AB Essinge Railport AB Eurenco Bofors AB EuroMaint Rail AB Expert Nordic Logistics AB Fagersta Stainless AB Falkenbergs kommun Falköpings kommun Falu kommun Feralco Nordic AB

16 Datum Dnr/Beteckning 16 (38) Fjällsjö Bioenergi AB Flogas Sverige AB Flogas Sverige AB Föreningen Böda Skogsjärnväg Föreningen Böda Skogsjärnväg Föreningen Gotlandståget Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg Föreningen Veteranjärnvägen Förvaltnings AB Smålandsbanan (FAS) Green Cargo AB Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum (GBBJ) Gällö Timber AB Gävle Hamn Göteborgs Hamn AB Göteborgs Spårvägar AB Göteborgs stad, Trafikkontoret HallandsHamnar Halmstad AB HallandsHamnar Varberg AB Halmstads kommun Haninge kommun Hans Andersson Paper AB Hans Andersson Recycling Stockholm AB Hargs Hamn AB Hector Rail AB Helsingborgs Hamn AB Helsingborgs kommun Holmen Paper AB Håfreströms Företagspark AB Härjedalens kommun, Tekniska kontoret Härnösands Hamn AB Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Hässleholms Lokstall Ideella Föreningen Nynäshamns järnvägsmuseum (NJM) Iggesund Paperboard AB IKEA Fastigheter AB IKEA Industry Hultsfred AB IL Recycling Service AB Industrilokaler i Lindesberg AB Ineos Sverige AB Infranord AB Infratek Sverige AB Inlandsbanan AB (IBAB) Inlandståget AB ISS Facility Services AB Jernhusen Verkstäder AB Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF) Jästbolaget AB Jönköpings kommun

17 Datum Dnr/Beteckning 17 (38) Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Kalmar Veterantåg (KV) Karlshamn Kraft AB Karlshamns Hamn AB Karlshamns kommun Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltnin Katrineholms Kommun Kemetyl AB Kemira Kemi AB KGK Fastighet Lunda AB Kils kommun, Tekniska förvaltningen Klippans kommun Klubbgärdet Fastighets AB Kristinehamns kommun, Tekniska förvaltningen Kubikenborg Alminium AB (Kubal) Kumla kommun Kuusakoski Sverige AB Köpings kommun, Tekniska kontoret Landskrona kommun Lantmännen Cerealia AB Lantmännen ek för Lantmännen Fastigheter Syd AB Lilla Edets kommun Lindbergs & Son AB LKAB Malmtrafik AB LKO Teknik AB Logent AB Lucchini Sweden AB Luleå Hamn AB Luleå kommun, Mark- och exploateringsavdelningen Lundstams Åkeri och Återvinning AB Lycksele kommun Lysekils Hamn AB Löfbergs Lila Fastigheter AB Malmbanans vänner Malmö stad, fastighetskontoret Malmö Stads Spårvägar museiförening (MSS) Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB Marieholms järnvägsspår ekonomiska förening Metsä Tissue AB Midwaggon AB Mjölby kommun, Tekniska kontoret Moelven Valåsen AB Mondelez Sverige Production AB Mondi Dynäs AB Mondi Örebro AB Mora kommun

18 Datum Dnr/Beteckning 18 (38) Motala Train AB MTR Nordic AB MTR Stockholm AB Museibanornas Riksorganisation (MRO) Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) Museiföreningen Gefle-Dala jernväg Museiföreningen Munkedals Jernväg Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar ULJ Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ) Museispårvägen Malmköping AB (MUMA) Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg (JTJ) Mälarenergi AB Mälarhamnar AB Mönsterås kommun, tekniska kontoret NCC Construction Sverige AB Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ) Nordic Sugar AB Nordiska Tåg AB Nordkalk AB Norrköpings kommun Norrlandspojkarna Fastighet AB Norrsundets hamn AB Notvikens Fastighet AB Nybro kommun, tekniska kontoret Nykvarns kommun Nässjö järnvägsmuseum Nässjö kommun Octowood AB Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (OBJ) OMYA AB Orkla Foods Sverige AB Orsa Jernvägsförening Osby kommun Oskarshamns Hamn AB Osram Aktiebolag Outokumpu Stainless AB Ovako Bar AB Ovako Forsbacka AB Ovako Sweden AB Oxelösunds Hamn AB Oxelösunds Kommun Perstorp Fastighets AB Perstorps kommun Piteå Hamn AB Piteå kommun Posten Sverige AB

19 Datum Dnr/Beteckning 19 (38) PostNord Sverige AB Preem AB Qvickab AB Ragn-Sells Railcare Logistik AB Ramnäs Bruk AB Reaxcer AB Repay i Jönköping AB Rockhammars Bruk AB Rottneros Bruk AB Rushrail AB Rushrail AB Ruukki Sverige AB, Virsbo SAAB AB, Saab Support Saint Gobain Isover AB Sakab AB Sandviken Energi AB Sapa Profiler AB SCA Hygiene Products AB SCA Hygiene Products AB, Edet bruk SCA Munksund AB SCA Skog AB SCA Timber AB SCA Östrand, Graphic Sundsvall AB Scana Steel Björneborg AB Setra Trävaror AB Siljan Timber AB SJ AB Skandinaviska Jernbanor AB Skanlog Lagerpartners AB Skanska Asfalt och Betong AB Skara-Lundsbrunns järnvägar (SkLJ) Skellefteå kommun, Tekniska kontoret SKF Sverige AB Skogsägarna Norrskog ekonomiska förening Skåne-Smålands Järnvägsmuseiförening Skånska Järnvägar AB Smalspåret i Hultsfred AB Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Smurfit Kappa Sverige AB Solör Bioenergi Recycling AB Spark Trade AB SSAB EMEA AB St1 Energy AB St1 Refinery AB Stena Recycling AB Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) Stiftelsen Jamtli

20 Datum Dnr/Beteckning 20 (38) Stockarydsterminalen AB Stockholms hamn AB Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg Stockholms stad, Exploateringskontoret Stockholms Ånglokssällskap (SÅS) Stockholmståg KB Stora Enso Fors AB Stora Enso Hylte AB Stora Enso Pulp AB Stora Enso Skoghall AB Stora Enso Timber AB Strabag Rail AB Strukton Rail AB Strömsunds kommun Sundsvalls Hamn AB Sundsvalls kommun Surahammars Bruk AB Sveaskog Förvaltnings AB Swedtrac Trafik AB Swedwire AB SweMaint AB Svensk Tågkraft AB Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) Svenska Tågkompaniet AB TKAB Swerea MEFOS AB Sveriges Tågoperatörer Service AB Sydskånes Avfallsaktiebolag Sällskapet Ostkustbanans Vänner (OKBv) Söderenergi AB Söderhamns Stuveri & Hamn AB Södertälje Hamn AB Södertälje kommun Södra Cell AB Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB Söråker Hamnfastigheter AB Teramet - Stålcenter AB Terminalen i Bastuträsk AB (TBEB) Tibnor AB Timrå kommun Tjustbygdens järnvägsförening (TJF) Tjärnviks Trä AB TMRail AB Torsby kommun Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Trafikverket Transdev Sverige AB Trelleborgs Hamn AB Trinseo Sverige AB

Sändlista järnvägsföretag 2014-01-09 Företag Postadress Postnummer

Sändlista järnvägsföretag 2014-01-09 Företag Postadress Postnummer Sändlista järnvägsföretag 2014-01-09 Företag Postadress Postnummer AB Sandvik Materials Technology 811 81 AB Storstockholms Lokaltrafik Lindhagensgatan 100 105 73 AB Östgötatrafiken Box 1550 581 15 ABB

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur

Remiss av Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur Missiv 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Remiss av Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Bakgrund

Läs mer

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats 1(5) Remissinstanser enligt bifogad sändlista Kopia till: Diariet GD Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats Inom ramen för utredningen Rätt funktion på rätt plats har och verksamhetsområde genomlyst

Läs mer

Sändlista infrastrukturförvaltare 2013-09-09 för samråd JNB 2015

Sändlista infrastrukturförvaltare 2013-09-09 för samråd JNB 2015 Sändlista infrastrukturförvaltare 2013-09-09 för samråd JNB 2015 Företag Postadress Postnummer Ort AarhusKarlshamn Sweden AB - 37482 Karlshamn AB Borlänge Energi Box 834 78128 Borlänge AB Electrolux Box

Läs mer

AB Sandvik Materials Technology 556234-6832 AB Stockholms Spårvägar 556309-4928 AB Storstockholms lokaltrafik 556013-0683 ABetong AB 556055-7356

AB Sandvik Materials Technology 556234-6832 AB Stockholms Spårvägar 556309-4928 AB Storstockholms lokaltrafik 556013-0683 ABetong AB 556055-7356 Företag OrgNr Sandvik Materials Technology 556234-6832 Stockholms Spårvägar 556309-4928 Storstockholms lokaltrafik 556013-0683 etong 556055-7356 Alstom Transport 556058-9094 Ardagh Glass Limmared 556049-8833

Läs mer

I Sverige regleras transponderkraven genom Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder

I Sverige regleras transponderkraven genom Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder Missiv 1 (6) Datum Beteckning 2014-04-28 TSF 2012-650 Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart och Luftfartstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Bakgrund Transportstyrelsens

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Sändlista, inbjudan till samråd Järnvägsnätsbeskrivning 2014, infrastrukturförvaltare

Sändlista, inbjudan till samråd Järnvägsnätsbeskrivning 2014, infrastrukturförvaltare Sändlista, inbjudan till samråd Järnvägsnätsbeskrivning 2014, infrastrukturförvaltare Företag Postadress Postnummer Ort AarhusKarlshamn Sweden AB - 37482 Karlshamn AB Borlänge Energi Box 834 78128 Borlänge

Läs mer

Remiss som rör föreskrifter om järnvägsverksamhet

Remiss som rör föreskrifter om järnvägsverksamhet Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss som rör föreskrifter om järnvägsverksamhet Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag på nya föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler Missiv 1 (5) Datum 2012-04-05 Remiss av Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler Bakgrund Färdplaner innehåller särskilda upplysningar

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser)

Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser) Missiv 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser) Remissvar lämnas senast den 16 februari 2014. Ange diarienummer

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat och utbildning (Serie PEL-FSTD)

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat och utbildning (Serie PEL-FSTD) Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat och utbildning (Serie PEL-FSTD) Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Bakgrund

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Sonny Olausson Henrik Wallén Roland Ströman. Lars-Inge Karlsson Lars Tjärn Nils Junehill Ulf Mattsson Thomas Brandt

Sonny Olausson Henrik Wallén Roland Ströman. Lars-Inge Karlsson Lars Tjärn Nils Junehill Ulf Mattsson Thomas Brandt Uppdaterad 14/8-2017 FLYGSKOLOR - KONTROLLANTFÖRDELNING I första skall hand skall tilldelade kontrollanter anlitas vid flygprov. Om ingen av de anvisade kontrollanterna är tillgängliga skall Luftfartsavdelningen

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet JÄRNVÄG Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2014:53) om avgifter inom järnvägsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner... 1 Allmänt

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Sändlista Infrastrukturförvaltare, samråd JNB 2011

Sändlista Infrastrukturförvaltare, samråd JNB 2011 Sändlista Infrastrukturförvaltare, samråd JNB 2011 Aarhus Karlshamn Sweden AB V. Kajen 374 82 Karlshamn AB Banankompaniet Box 27294 102 53 Stockholm AB Bohmans Fanerfabrik Box 544 572 25 Oskarshamn AB

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning 2014-12-10 TSF 2014-260 Enligt sändlista Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Remiss av ändring i de nationella flygoperativa föreskrifterna

Remiss av ändring i de nationella flygoperativa föreskrifterna TSG 2015-1850 Missiv 1(7) Enligt sändlista Remiss av ändring i de nationella flygoperativa föreskrifterna Remissvar lämnas senast den 18 december 2015. Ange diarienummer TSG 2015-1850 när du lämnar dina

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Network Statement 2010 part 1, edition 12-12-2008 Annex 3 List of Swedish infrastructure managers

Network Statement 2010 part 1, edition 12-12-2008 Annex 3 List of Swedish infrastructure managers Network Statement 2010 part 1, Annex 3 List of Swedish infrastructure managers Operator according to the Swedish Rail Agency 04-09-2008 Postal address Postcode Post town Aarhus Karlshamn Sweden AB V. Kajen

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Verksamhetsutövare Postadress Postnr Postort

Verksamhetsutövare Postadress Postnr Postort Sändlista samråd 1 JNB 2010 Verksamhetsutövare Postadress Postnr Postort Aarhus Karlshamn Sweden AB V. Kajen 374 82 Karlshamn AB Bohmans Fanerfabrik Box 544 572 25 Oskarshamn AB Borlänge Energi Box 834

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart Missiv 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Remiss av s föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart Välkommen att ta del av remiss av s föreskrifter och allmänna råd om rapportering

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om gränsövergångsställen; beslutade den 11 december 2008. FAP 272-2 Utkom

Läs mer

Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna. Nr 8 februari 2016

Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna. Nr 8 februari 2016 Månadsrapport för koordineringsuppdraget samexistens GSM-R 3G/4G samt förordning om ersättning till fordonsägarna Nr 8 februari 2016 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (20) Datum 2013-04-26 Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (25) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning

Läs mer