Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet"

Transkript

1 Missiv 1 (38) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i form av tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning samt regelgivning inom transportområdet. Myndighetens finansiering innebär att tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska finansieras genom avgifter, medan regelgivning ska finansieras genom skattemedel. Vidare innebär myndighetens finansiering att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak ska finansieras på ett enhetligt sätt oavsett trafikslag, samt att Transportstyrelsen har bemyndigats att besluta om avgifter och avgiftsnivåer. Myndighetens inriktning är att årligen se över och revidera avgifterna i syfte att uppnå självkostnadstäckning, och ett i övrigt ändamålsenligt avgiftsuttag. Nu gällande föreskrifter De nu gällande föreskrifterna för luftfart, sjöfart, vägtrafik och järnväg trädde i kraft den 1 januari Föreskrifterna beslutades slutligt den 14 augusti Sjöfart har meddelat två ändringsföreskrifter. Den ena beslutades slutligt den 11 februari 2015 och trädde i kraft den 16 februari Den andra beslutades slutligt den 3 december 2014 och trädde i kraft den 1 januari Vägtrafik har också meddelat en ändringsföreskrift som slutligt beslutades den 17 februari 2015 och trädde i kraft den 1 mars De föreslagna föreskrifterna Allmänt Ambitionen är att avgifterna för 2016 ska beslutas i så god tid som möjligt. Föreskrifterna ska därför beslutas av Generaldirektören den 31 augusti Oberoende av att förslaget är strukturerat trafikslagsvis har det bedömts ändamålsenligt med en sammanhållen remiss. Det betyder att samtliga remissinstanser får hela paketet. Varje remissinstans väljer naturligtvis i vilken utsträckning man vill svara på remissens olika delar. I övrigt sker samråd med Ekonomistyrningsverket enligt 7 avgiftsförordningen (1992:191) i särskild ordning.

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (38) Järnväg Verksamheten mot järnvägsområdet var innan Transportstyrelsens bildande till fullo finansierad genom skattemedel. Omläggningen till den finansiering som fastställts för Transportstyrelsen skedde i tre steg mellan åren , vilket innebär att den större finansieringsomläggningen genomförts. Eftersom myndigheten har ett ackumulerat underskott inom järnvägsområdet föreslås ett antal justeringar enligt nedan: Avgiftsmodellen för säkerhetstillsyn av järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B i Sverige har förändrats. Enligt det nya förslaget delas företagen in beroende på typ av verksamhet och företagsstorlek. Verksamheterna delas in i två kategorier som är antingen järnvägstrafik på sidospår eller huvudspår. Det nya avgiftsförslaget innebär följande: - Den årliga tillsynsavgiften, för järnvägsföretag med säkerhetsintyg del B, som bedriver järnvägstrafik endast på sidospår, föreslås vara kr - För järnvägsföretag som till någon del bedriver järnvägstrafik på huvudspår föreslås en årsavgift enligt uppställningen nedan: - Järnvägsföretag med omsättning upp till 20 miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning 1 501miljoner kr eller mer, kr Transportstyrelsen föreslår en höjning av den årliga tillsynsavgiften för företag med särskilt tillstånd i kategorin enbart växling på huvudspår och/eller järnvägstrafik endast på sidospår. Den nya avgiften föreslås vara kr. Transportstyrelsen föreslår även en höjning av den årliga tillsynsavgiften för företag med särskilt tillstånd i kategorin annan järnvägstrafik på huvudspår än enbart växling. Den nya avgiften föreslås vara kr. Eftersom Särskilt tillstånd kommer att ersättas av ett nytt tillstånd, ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd, är förslaget då att införa en årlig tillsynsavgift för företag som beviljats ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd. Avgiftsförslaget innebär följande: - Den som avser att inom landet utföra endast persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur föreslås betala en årlig avgift på kr

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (38) - Den som avser att inom landet utföra endast godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren av eget gods föreslås betala en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för säkerhetstillsyn av den som beviljats säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare har ändrats. Antal avgiftsklasser har reducerats och delats upp enligt nedan: - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår upp till 1,0 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 1,1-9,9 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 1,1-9,9 km eget gods på egen infrastruktur debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 101 km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km eller mer debiteras en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för säkerhetstillsyn av den som beviljats säkerhetstillstånd för drift av spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet har ändrats. Antal avgiftsklasser har reducerats och delats upp enligt nedan: - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på upp till 10 km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (38) - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på 200 km eller mer spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare upp till 15 milj personkm debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare milj personkm debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare, 800 milj personkm eller mer, debiteras en årlig avgift på kr - Den som bedriver särskild trafikledning på tunnelbana och/eller spårväg debiteras en årlig avgift på kr Marknadstillsyn av den som beviljats säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare debiteras genom en årlig avgift. Förändringen som föreslås innebär minskat antal avgiftsklasser från 18 till 5. De nya avgiftsklasserna är följande: - Omfattar säkerhetstillståndet endast sidospår som inte till någon del ingår i anläggning för tjänster debiteras en årlig avgift på kr - Omfattar säkerhetstillståndet till någon del huvudspår, upp till 9999 km debiteras en årlig avgift på kr - Omfattar säkerhetstillståndet till någon del huvudspår, km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Om säkerhetstillståndet omfattar sidospår, upp till 99 km, som till någon del ingår i tjänsteanläggningar debiteras en årlig avgift på kr - Om säkerhetstillståndet omfattar sidospår, 100 km eller mer, som till någon del ingår i tjänsteanläggningar debiteras en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag har ändrats. De nya avgifterna grundar sig på vart och på vilket nät som transporterna bedrivs. Avgifterna föreslås bli följande: - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats nationellt trafiksäkerhetstillstånd föreslås den årliga avgiften bli kr

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (38) - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B med järnvägstrafik endast på sidospår, föreslås den årliga avgiften bli kr - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B med järnvägstrafik till någon del på huvudspår, föreslås den årliga avgiften bli kr - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats särskilt tillstånd med enbart växling på huvudspår och/eller järnvägstrafik endast på sidospår, föreslås en årlig avgift på kr - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats särskilt tillstånd med annan järnvägstrafik på huvudspår än enbart växling, föreslås en årlig avgift på kr En förändring av avgiftsmodellen för prövning av ansökan om säkerhetsintyg del A föreslås. Förslaget är att dagens avgiftsmodell med ett antal olika kategorier ersätts med en enhetlig ansökningsavgift. Ansökningsavgiften föreslås bli kr. En liknande förändring av avgiftsmodellen för prövning av ansökan om säkerhetsintyg del B föreslås också. Förslaget är att dagens avgiftsmodell med ett antal olika kategorier ersätts med en enhetlig ansökningsavgift. Ansökningsavgiften föreslås bli kr. Prövningsavgiften för ansökan om Särskilt tillstånd tas bort och förslaget är att ersätta denna med ett nytt tillstånd, ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd. Det nya avgiftsförslaget innebär följande: - Den som avser att inom landet bedriva persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur föreslås betala en årlig prövningsavgift på kr - Den som avser att inom landet bedriva godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods föreslås betala en årlig prövningsavgift på kr Transportstyrelsen föreslår att prövningsavgiften för ansökan om auktorisation tas bort. Avgiften är idag kr. Avgiftsmodellen för prövning av ansökan om säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare har ändrats. Antal avgiftklasser har minskats och de nya avgifterna som föreslås är följande: - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår upp till 1,0 km debiteras en årlig avgift på kr

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (38) - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 1,1-9,9 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 101 km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår 2000 km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km eller mer debiteras en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för prövning av ansökan om tillstånd för drift av spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet har ändrats. Avgiftsklasserna har minskats och delats upp utifrån antal km spår man förvaltar och/eller bedriver trafikledning på. Uppdelningen av de nya avgifterna föreslås vara följande: - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på upp till 10 km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på 200 km eller mer spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare upp till 15 milj personkm debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare milj personkm debiteras en årlig avgift på kr

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (38) - Trafikutövare 800 milj personkm eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som bedriver särskild trafikledning på tunnelbana och/eller spårväg debiteras en årlig avgift på kr Ansökningsavgiften om tillstånd som examinator föreslås höjas från kr till kr Även ansökningsavgiften om tillstånd som utbildningsanordnare föreslås höjas från kr till kr För att uppfylla kravet på ett uppdaterat register, föreslås att en ny avgift för registerhållning årligen ska tas ut av förare med lokförarbevis. Avgiften föreslås vara 300 kr/år för den som innehar ett lokförarbevis. Luftfart Årets avgiftsförslag inom luftfartsområdet innebär både mindre justeringar, förändringar och förenklingar av ett antal avgifter. Exempel på avgiftsförändringar ges nedan. Myndighetsavgiften sänks från 6 kronor per passagerare till 5 kronor per passagerare. Registerhållningsavgiften för luftfartygsregistret föreslås öka från 240 kronor till 400 kronor. De övriga avgifterna för luftfartygsregistret föreslås öka med mellan och kronor. Enligt förslaget blir det en ny avgift för import av luftfartyg, detta ingick tidigare i luftvärdighetsavgiften. Det blir nya fasta avgifter för särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare kopplade till flygoperativa tillstånd. Det blir nya fasta avgifter för wet lease in på mellan och kronor, dessa avgifter debiterades med timtaxa tidigare. Avgifterna för luftvärdighetsövervakning sänks för segelflyg och ballong med kronor. Grundavgifterna för driftstillstånd (AOC) för en typ höjs för operatörer med luftfartyg under 2 ton med kronor. Avgiften sänks för operatörer med tyngsta luftfartyg över 2 ton med mellan och kronor. Avgiften för flygföretag med luftfartyg tyngre än 30 ton sänks mest.

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (38) Årsavgifterna för tillsyn över obemannade luftfartyg höjs med mellan 200 och kronor. Årsavgiften för bruksflygsbolag med fyra till nio luftfartyg (flygplan VFR) höjs med kronor. För operatörer med nio luftfartyg och därutöver (flygplan VFR) höjs avgiften med kronor. En förändring i avgiftskonstruktionen görs för verkstäder (del 145). Det blir färre avgiftskategorier då 1 till 3 behörigheter hamnar i samma kategori och det skapas en kategori för 4 till 8 behörigheter. Avgifterna för verkstäder (del 145) med ett grundläggande tillstånd samt en bas höjs för brukare med 1 behörighet respektive brukare med 4 till 5 behörigheter, avgiften höjs med respektive kronor. Avgiften sänks för brukare med 2 till 3 behörigheter, med kronor. Avgiften sänks också för brukare med mer än 6 behörigheter, med mellan och kronor. Avgiften för första utfärdande för kontrollant höjs med kronor. Avgiftsstrukturen för kontrollanter förändras. Årsavgiften för kontrollanter (SFE, TRE, MP) höjs med kronor, medan årsavgiften är oförändrad för kontrollanter (FE, FIE, CRE, IRE, SP). En förändring görs av konstruktionen för avgiften för flygläkare. En ny avgift tillkommer för tillsynskontroll vid ändring av mottagning till tidigare ocertifierad lokal, denna föreslås vara kronor. Avgiften för överföring av certifikat från ett annat land (CPL, MPL och ATPL) sänks med kronor. Avgifterna för teoriprov har förändrats i strukturen och består i avgiftsförslaget av grundavgifter samt avgifter för delämnesprov. Avgifterna för teoriprov höjs enligt avgiftsförslaget med mellan 350 och kronor. Den grundläggande avgiften för Del 66-certifikat höjs enligt förslaget med 600 kronor, även avgiften för förnyelse höjs. Övriga avgifter för certifikat för underhållspersonal och tekniker är oförändrade eller höjs enligt förslaget med mellan 200 och kronor. Mest höjs avgiften för typexamination nationell behörighet. Avgiften för återkommande utvärderingar med simulatorer sänks. För FFS sänks avgiften med kronor, medan avgiften för varianter sänks med kronor. Tillsynsperioden för simulatorer har ändrats från årligen till vart tredje år. Flygplatsavgifterna sänks med till kronor för flygplatser med linje- och/eller chartertrafik. För flygplatserna utan linje- och/eller chartertrafik sänks flygplatsavgifterna med till kronor.

9 Datum Dnr/Beteckning 9 (38) Det blir en ny avgift för organisationer som utför flygmätning om kronor. Avgifterna för flygtrafiktjänst sänks. Årsavgiften för luftfartsskydd sänks med kronor för svenska flygföretag som har 7 eller fler luftfartyg. Den årliga grundavgiften för fraktagenter med fraktterminal höjs med kronor. Avgiften per verksamhetsort höjs med kronor. Avgiften för tillsyn av kända avsändare per godkänd anläggning höjs med kronor. Sjöfart Årets avgiftsförslag innebär i huvudsak justeringar av ett mindre antal avgifter. Inom Skeppsmätning och Registeråtgärder har avgifterna förenklats och minskats i antal vilket fått till följd att vissa höjs medan andra sänks. Exempel på avgiftsförändringar ges nedan. Fyra nya avgifter avseende barlastvatten för fartyg föreslås. Avgiften för prövning av ansökan om godkännande av barlastvattensystem och metoder för hantering av barlastvatten, vilken träffar skeppsvarv tillverkare och utvecklare av system och metoder, föreslås vara löpande. Även avgifterna för prövning av ansökan om godkännande av barlastvattenhanteringsplan samt tillsyn, som träffar ägaren av fartyget, föreslås vara löpande. En ny avgift för tillsyn enligt fartygsåtervinningsförordningen föreslås, denna kommer vara löpande. En ny avgift för prövning av ansökan om undantag från förbudet om toalettavfall från fritidsbåtar föreslås, denna kommer vara löpande. Avgiften för registrering av avtal om båtbyggnadsförskott höjs med kronor. Registreringsavgiften för skepp höjs med kronor. Avgiften för registrering av skeppsbygge höjs med kronor. Avgiften för inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge höjs med kronor. Vissa av de övriga avgifterna för fartygsregistret höjs med mellan och kronor, medan vissa avgifter sänks med mellan 100 och kronor. Mest ökar avgiften för åtgärd i annat fall än registerärende eller för annat beslut än bifall och uppskov. Avgifterna för tillfällig nationalitetshandling, avregistreringsintyg och bevis för att fartyg inte finns upptaget i fartygsregistret sänks kronor. Avgiften för registerutdrag höjs med 400 kronor.

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (38) Fartyg med fullständig delegerad tillsyn till erkänd organisation som Transportstyrelsen har avtal med betalar 20 procent av avgiften från 2016, tidigare betalades 40 procent. Fartyg med delvis delegerad tillsyn till erkänd organisation som Transportstyrelsen har avtal med betalar 40 procent av avgiften från Det blir en förändring av avgiften vad gäller tillsyn av säkerhetsorganisation för rederier. Tidigare omfattades inte vissa rederier, dessa kommer dock omfattas från Det blir en fast avgift för tillsyn som innebär ombordkontroll av svavelhalten i fartygsbränsle. Denna föreslås vara kronor per provtagningstillfälle. Tidigare var denna avgift löpande. Avgifterna för skeppsmätning föreslås förändras. Strukturen på avgifterna ändras då det blir färre avgiftskategorier, vilket förväntas leda till en mer förutsägbar avgiftsbild för kunden. - För fartyg mellan 20 och 45 brutto sänks avgiften för nymätning med upp till 300 kronor, för fartyg mellan 100 och 240 brutto sänks avgiften med upp till kronor och för fartyg mellan och brutto sänks avgiften med upp till kronor. För övriga bruttoklasser kommer detta innebära en höjning av avgifterna med upp till kronor, störst höjningar får fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för nymätning blir kronor. - För fartyg mellan 0 och 19 brutto höjs avgiften för ommätning med upp till 400 kronor, för fartyg över brutto höjs avgiften med upp till kronor. Mest höjs avgiften för fartyg strax under brutto. För bruttoklasser mellan 20 och brutto kommer detta innebära en sänkning av avgifterna med upp till kronor. Maxbeloppet för ommätning blir kronor. - När det gäller nymätning enligt Suez-kanalens regler blir det höjningar för fartyg upp till 99 brutto med till kronor. För fartyg mellan 100 och brutto sänks avgiften med upp till kronor. Även för fartyg över brutto sänks avgiften. För fartyg mellan och brutto höjs avgiften med upp till kronor, mest höjs den för fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för nymätning blir kronor. - När det gäller ommätning enligt Suez-kanalens regler blir det höjningar för fartyg upp till 99 brutto med till kronor. För fartyg mellan 100 och brutto sänks avgiften med upp till kronor. Även för fartyg över brutto sänks avgiften. För fartyg mellan och brutto höjs avgiften med upp till kronor, mest höjs den för

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (38) fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för ommätning blir kronor. - När det gäller ny- eller ommätning enligt Panama-kanalens regler höjs avgiften med upp till kronor för fartyg mellan 0 och 999 brutto. Det blir en sänkning med upp till kronor av avgiften för fartyg mellan och brutto och för fartyg mellan och brutto. För övriga bruttoklasser blir det en höjning av avgiften upp till kronor, mest höjs avgiften för fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för ny- eller ommätning blir kronor. För tillsyn som avser bevakning med beväpnad säkerhetspersonal ombord på fartyg blir det en fast avgift om kronor per fartyg. Det blir en ny avgift för prövning av ansökan om undantag från syn- och hörselkrav för sjöfolk om kronor per ansökan. I dagsläget tas det inte ut någon avgift för detta. En ny avgift föreslås för utfärdande av lotsdispens efter ändring av namn etc. om 800 kronor. Avgiften för lotsdispenser som inte kräver några teoretiska eller praktiska prov sänks med kronor. Vägtrafik Årets avgiftsförslag innebär förändringar inom följande områden: Vägtrafikregisteravgiften sänks från 60 kronor till 50 kronor. Ansökningsavgiften för körkortstillstånd efter återkallelse sänks från kr till 500 kr Ansökningsavgiften för körkortstillstånd i annat fall sänks från 220 kr till 150 kr Ansökningsavgiften för utbyte/förnyelse av utländskt körkort sänks från 600 kr till 150 kr Ansökningsavgiften för godkännande handledare sänks från 65 kr till 50 kr Tillsynsavgiften för de ackrediterade besiktningsorganen som idag är 70 öre per genomförd förrättning föreslås tas bort Avgiften för beslut om tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare (5 500 kr) tas bort

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (38) Remissmaterial Remissen omfattar: förslag till ändring om föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet förslag till ändring om föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Beskrivning av avgiftsförändringar Materialet finns tillgängligt på Transportstyrelsens webbsida Svar Synpunkter på det remitterade materialet skickas med fördel per e-post till Om e-post inte är möjligt skicka svaret till: Transportstyrelsen Norrköping Märk svaret med ärendenumret TSF Synpunkter ska ha kommit till Transportstyrelsen senast den 10 augusti Kontaktpersoner Finns det frågor eller behov av upplysning kan någon av följande personer kontaktas. Järnväg: Sofia Lundgren, Luftfart: Magnus Vik, Sjöfart: Jon Priebe,

13 Datum Dnr/Beteckning 13 (38) Vägtrafik: Sofia Lundgren, Övergripande frågor: Malin Jönsson, Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen av ärende deltog avdelningsdirektör Ingrid Cherfils (sjö- och luftfartsavdelningen), avdelningsdirektör Birgitta Hermansson (väg- och järnvägsavdelningen) och ekonomidirektör Mats Ringqvist, den senaste föredragande. Maria Ågren Generaldirektör

14 Datum Dnr/Beteckning 14 (38) Sändlista Järnväg AarhusKarlshamn Sweden AB AB Borlänge Energi AB Electrolux AB Elektrokoppar AB Impregna AB Karl Hedin Sågverk Krylbo AB O Hallqvist Återvinning AB Rundvirke AB Sandvik Materials Technology AB Stockholms Spårvägar AB Storstockholms lokaltrafik AB Strängbetong ABB AB ABetong AB Aditro Logistics AB Akzo Nobel Functional Chemicals AB Akzonobel Pulp & Performance AB Almer Oil Company and Chemical Storage AB Alstom Transport AB Alvesta Utveckling AB Anholmens Fastighets AB Arctic Paper Munkedals AB Ardagh Glass Limmared AB Arriva Sverige AB Arriva Sverige AB Arvidsjaurs Järnvägsförening Arvika Kommun Ashland Industries Sweden AB A-Train AB A-Train AB BAE Systems Hägglunds AB Baneservice Skandinavia AB Barilla Sverige AB BE Group Sverige AB Befesa Scandust AB Benders Sverige AB Bergs kommun Bergs Timber Mörlunda AB Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs) Bharat Forge Kilsta AB Bil-fix, Tapani Palokangas BillerudKorsnäs Sweden AB

15 Datum Dnr/Beteckning 15 (38) Blyberg Sveg Timber AB Bläster och lack i Luleå AB Bodafors Trä AB Bodens kommun Boliden Bergsöe AB Boliden Mineral AB Bombardier Transportation Sweden AB Borås stad, kommunledningskansliet Botniatåg AB Brista Spårterminal AB BS Verkstäder AB Captrain Sweden AB CargoNet AS Casco Adhesives AB Catena Transportstaden Örebro AB Cementa AB CFL Cargo Sverige AB Coop Logistik AB Coor Service Management Hbg AB Coor Service Management Industriservice AB Copenhagen Malmö Port AB Daily Print i Umeå AB Dannemora Magnetit AB DB Schenker Rail Scandinavia A/S Dellenbanan AB Dellenbanan AB DHL Freight (Sweden) AB DHL Rail AB Dlh Sverige AB Domsjö Fabriker AB Draka Kabel Sverige AB DSB Sverige AB E.ON Gas Sverige AB E.on Värme Sverige AB Engelsberg-Norbergs Järnvägshistoriska sällskap Esab Perstorp AB Eskilstuna kommunfastigheter AB Eslövs kommun Essinge Rail AB Essinge Railport AB Eurenco Bofors AB EuroMaint Rail AB Expert Nordic Logistics AB Fagersta Stainless AB Falkenbergs kommun Falköpings kommun Falu kommun Feralco Nordic AB

16 Datum Dnr/Beteckning 16 (38) Fjällsjö Bioenergi AB Flogas Sverige AB Flogas Sverige AB Föreningen Böda Skogsjärnväg Föreningen Böda Skogsjärnväg Föreningen Gotlandståget Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg Föreningen Veteranjärnvägen Förvaltnings AB Smålandsbanan (FAS) Green Cargo AB Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum (GBBJ) Gällö Timber AB Gävle Hamn Göteborgs Hamn AB Göteborgs Spårvägar AB Göteborgs stad, Trafikkontoret HallandsHamnar Halmstad AB HallandsHamnar Varberg AB Halmstads kommun Haninge kommun Hans Andersson Paper AB Hans Andersson Recycling Stockholm AB Hargs Hamn AB Hector Rail AB Helsingborgs Hamn AB Helsingborgs kommun Holmen Paper AB Håfreströms Företagspark AB Härjedalens kommun, Tekniska kontoret Härnösands Hamn AB Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Hässleholms Lokstall Ideella Föreningen Nynäshamns järnvägsmuseum (NJM) Iggesund Paperboard AB IKEA Fastigheter AB IKEA Industry Hultsfred AB IL Recycling Service AB Industrilokaler i Lindesberg AB Ineos Sverige AB Infranord AB Infratek Sverige AB Inlandsbanan AB (IBAB) Inlandståget AB ISS Facility Services AB Jernhusen Verkstäder AB Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF) Jästbolaget AB Jönköpings kommun

17 Datum Dnr/Beteckning 17 (38) Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Kalmar Veterantåg (KV) Karlshamn Kraft AB Karlshamns Hamn AB Karlshamns kommun Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltnin Katrineholms Kommun Kemetyl AB Kemira Kemi AB KGK Fastighet Lunda AB Kils kommun, Tekniska förvaltningen Klippans kommun Klubbgärdet Fastighets AB Kristinehamns kommun, Tekniska förvaltningen Kubikenborg Alminium AB (Kubal) Kumla kommun Kuusakoski Sverige AB Köpings kommun, Tekniska kontoret Landskrona kommun Lantmännen Cerealia AB Lantmännen ek för Lantmännen Fastigheter Syd AB Lilla Edets kommun Lindbergs & Son AB LKAB Malmtrafik AB LKO Teknik AB Logent AB Lucchini Sweden AB Luleå Hamn AB Luleå kommun, Mark- och exploateringsavdelningen Lundstams Åkeri och Återvinning AB Lycksele kommun Lysekils Hamn AB Löfbergs Lila Fastigheter AB Malmbanans vänner Malmö stad, fastighetskontoret Malmö Stads Spårvägar museiförening (MSS) Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB Marieholms järnvägsspår ekonomiska förening Metsä Tissue AB Midwaggon AB Mjölby kommun, Tekniska kontoret Moelven Valåsen AB Mondelez Sverige Production AB Mondi Dynäs AB Mondi Örebro AB Mora kommun

18 Datum Dnr/Beteckning 18 (38) Motala Train AB MTR Nordic AB MTR Stockholm AB Museibanornas Riksorganisation (MRO) Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) Museiföreningen Gefle-Dala jernväg Museiföreningen Munkedals Jernväg Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar ULJ Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ) Museispårvägen Malmköping AB (MUMA) Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg (JTJ) Mälarenergi AB Mälarhamnar AB Mönsterås kommun, tekniska kontoret NCC Construction Sverige AB Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ) Nordic Sugar AB Nordiska Tåg AB Nordkalk AB Norrköpings kommun Norrlandspojkarna Fastighet AB Norrsundets hamn AB Notvikens Fastighet AB Nybro kommun, tekniska kontoret Nykvarns kommun Nässjö järnvägsmuseum Nässjö kommun Octowood AB Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (OBJ) OMYA AB Orkla Foods Sverige AB Orsa Jernvägsförening Osby kommun Oskarshamns Hamn AB Osram Aktiebolag Outokumpu Stainless AB Ovako Bar AB Ovako Forsbacka AB Ovako Sweden AB Oxelösunds Hamn AB Oxelösunds Kommun Perstorp Fastighets AB Perstorps kommun Piteå Hamn AB Piteå kommun Posten Sverige AB

19 Datum Dnr/Beteckning 19 (38) PostNord Sverige AB Preem AB Qvickab AB Ragn-Sells Railcare Logistik AB Ramnäs Bruk AB Reaxcer AB Repay i Jönköping AB Rockhammars Bruk AB Rottneros Bruk AB Rushrail AB Rushrail AB Ruukki Sverige AB, Virsbo SAAB AB, Saab Support Saint Gobain Isover AB Sakab AB Sandviken Energi AB Sapa Profiler AB SCA Hygiene Products AB SCA Hygiene Products AB, Edet bruk SCA Munksund AB SCA Skog AB SCA Timber AB SCA Östrand, Graphic Sundsvall AB Scana Steel Björneborg AB Setra Trävaror AB Siljan Timber AB SJ AB Skandinaviska Jernbanor AB Skanlog Lagerpartners AB Skanska Asfalt och Betong AB Skara-Lundsbrunns järnvägar (SkLJ) Skellefteå kommun, Tekniska kontoret SKF Sverige AB Skogsägarna Norrskog ekonomiska förening Skåne-Smålands Järnvägsmuseiförening Skånska Järnvägar AB Smalspåret i Hultsfred AB Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Smurfit Kappa Sverige AB Solör Bioenergi Recycling AB Spark Trade AB SSAB EMEA AB St1 Energy AB St1 Refinery AB Stena Recycling AB Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) Stiftelsen Jamtli

20 Datum Dnr/Beteckning 20 (38) Stockarydsterminalen AB Stockholms hamn AB Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg Stockholms stad, Exploateringskontoret Stockholms Ånglokssällskap (SÅS) Stockholmståg KB Stora Enso Fors AB Stora Enso Hylte AB Stora Enso Pulp AB Stora Enso Skoghall AB Stora Enso Timber AB Strabag Rail AB Strukton Rail AB Strömsunds kommun Sundsvalls Hamn AB Sundsvalls kommun Surahammars Bruk AB Sveaskog Förvaltnings AB Swedtrac Trafik AB Swedwire AB SweMaint AB Svensk Tågkraft AB Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) Svenska Tågkompaniet AB TKAB Swerea MEFOS AB Sveriges Tågoperatörer Service AB Sydskånes Avfallsaktiebolag Sällskapet Ostkustbanans Vänner (OKBv) Söderenergi AB Söderhamns Stuveri & Hamn AB Södertälje Hamn AB Södertälje kommun Södra Cell AB Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB Söråker Hamnfastigheter AB Teramet - Stålcenter AB Terminalen i Bastuträsk AB (TBEB) Tibnor AB Timrå kommun Tjustbygdens järnvägsförening (TJF) Tjärnviks Trä AB TMRail AB Torsby kommun Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Trafikverket Transdev Sverige AB Trelleborgs Hamn AB Trinseo Sverige AB

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats 1(5) Remissinstanser enligt bifogad sändlista Kopia till: Diariet GD Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats Inom ramen för utredningen Rätt funktion på rätt plats har och verksamhetsområde genomlyst

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

AB Sandvik Materials Technology 556234-6832 AB Stockholms Spårvägar 556309-4928 AB Storstockholms lokaltrafik 556013-0683 ABetong AB 556055-7356

AB Sandvik Materials Technology 556234-6832 AB Stockholms Spårvägar 556309-4928 AB Storstockholms lokaltrafik 556013-0683 ABetong AB 556055-7356 Företag OrgNr Sandvik Materials Technology 556234-6832 Stockholms Spårvägar 556309-4928 Storstockholms lokaltrafik 556013-0683 etong 556055-7356 Alstom Transport 556058-9094 Ardagh Glass Limmared 556049-8833

Läs mer

Sändlista infrastrukturförvaltare 2013-09-09 för samråd JNB 2015

Sändlista infrastrukturförvaltare 2013-09-09 för samråd JNB 2015 Sändlista infrastrukturförvaltare 2013-09-09 för samråd JNB 2015 Företag Postadress Postnummer Ort AarhusKarlshamn Sweden AB - 37482 Karlshamn AB Borlänge Energi Box 834 78128 Borlänge AB Electrolux Box

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Bakgrund Transportstyrelsens

Läs mer

Sändlista, inbjudan till samråd Järnvägsnätsbeskrivning 2014, infrastrukturförvaltare

Sändlista, inbjudan till samråd Järnvägsnätsbeskrivning 2014, infrastrukturförvaltare Sändlista, inbjudan till samråd Järnvägsnätsbeskrivning 2014, infrastrukturförvaltare Företag Postadress Postnummer Ort AarhusKarlshamn Sweden AB - 37482 Karlshamn AB Borlänge Energi Box 834 78128 Borlänge

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser)

Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser) Missiv 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmaterial (materielbestämmelser) Remissvar lämnas senast den 16 februari 2014. Ange diarienummer

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sändlista Infrastrukturförvaltare, samråd JNB 2011

Sändlista Infrastrukturförvaltare, samråd JNB 2011 Sändlista Infrastrukturförvaltare, samråd JNB 2011 Aarhus Karlshamn Sweden AB V. Kajen 374 82 Karlshamn AB Banankompaniet Box 27294 102 53 Stockholm AB Bohmans Fanerfabrik Box 544 572 25 Oskarshamn AB

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Network Statement 2010 part 1, edition 12-12-2008 Annex 3 List of Swedish infrastructure managers

Network Statement 2010 part 1, edition 12-12-2008 Annex 3 List of Swedish infrastructure managers Network Statement 2010 part 1, Annex 3 List of Swedish infrastructure managers Operator according to the Swedish Rail Agency 04-09-2008 Postal address Postcode Post town Aarhus Karlshamn Sweden AB V. Kajen

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (20) Datum 2013-04-26 Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (32) Datum Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen inrättades den 1 januari 2009 och har som huvudsaklig verksamhet

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Missiv 1 (25) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1

Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar E1 Anläggningar för tågbildning Kriterier för utpekande av anläggningar Anläggningen är eller blir lokaliserad till betydande konsumtions- och produktionsområden Anläggningen är eller blir lokaliserad till

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER P L AT T O R F Ö R H E L A H E M M E T 8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER FACTORY ANTRACITE NYHET BOHEME 50x50 cm. Nat. Ord. pris pr. m2 545:- FACTORY 49,6x49,6 cm Betáo & Taupe Ord. pris

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se FJÄRRVÄRME Adresser ll ärrvärmeföretag Adressuppgi erna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes medlemsförteckning. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se Alingsås Energi

Läs mer

Sändlista samråd om avvikelser till Järnvägsnätsbeskrivning, samråd 2 JNB 2008

Sändlista samråd om avvikelser till Järnvägsnätsbeskrivning, samråd 2 JNB 2008 Sändlista samråd om avvikelser till Järnvägsnätsbeskrivning, samråd 2 JNB 2008 AB Banankompaniet Box 27294 102 53 Stockholm AB Bohmans Fanerfabrik Box 544 572 25 Oskarshamn AB Borlänge Energi Box 834 781

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om personliga certifikat och utbildning på luftfartsområdet

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om personliga certifikat och utbildning på luftfartsområdet Missiv 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om personliga certifikat och utbildning på luftfartsområdet Välkommen att ta del av en remiss av förslag till

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB

Lista över verksamheter, orter och antal anställda som täcks av kvalitets- och miljöcertifikaten utfärdade av Intertek Certification AB Standarder: () ISO 900:2008 (2) ISO 400:2004 (3) ISO 3485 (4) OHSAS 800 Certifikatnr: 28343, 28343/A/C 4739, 4739/A 5768 605093 Utg. datum: 204-02-05, Fredrik Sandberg Företagsenhet Ort Malmö Verksamhet

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik

En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En anpassad lösning för transport, lagring och logistik En satsning byggd på ansvar för miljön i ett av Sveriges bästa transportlägen Kiruna Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan västra

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012

Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012 Dnr TSG 2012:123 Februari 2013 Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012 Transportstyrelsen Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva Bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissionsavgift 1 Tåglägesavgift En särskild avgift tåglägesavgift debiteras enligt avsnitt 6.3.1.1, för tågläge för persontrafik, godstrafik och tjänstetåg.

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer