Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet"

Transkript

1 Missiv 1 (38) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet Bakgrund Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i form av tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning samt regelgivning inom transportområdet. Myndighetens finansiering innebär att tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska finansieras genom avgifter, medan regelgivning ska finansieras genom skattemedel. Vidare innebär myndighetens finansiering att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak ska finansieras på ett enhetligt sätt oavsett trafikslag, samt att Transportstyrelsen har bemyndigats att besluta om avgifter och avgiftsnivåer. Myndighetens inriktning är att årligen se över och revidera avgifterna i syfte att uppnå självkostnadstäckning, och ett i övrigt ändamålsenligt avgiftsuttag. Nu gällande föreskrifter De nu gällande föreskrifterna för luftfart, sjöfart, vägtrafik och järnväg trädde i kraft den 1 januari Föreskrifterna beslutades slutligt den 14 augusti Sjöfart har meddelat två ändringsföreskrifter. Den ena beslutades slutligt den 11 februari 2015 och trädde i kraft den 16 februari Den andra beslutades slutligt den 3 december 2014 och trädde i kraft den 1 januari Vägtrafik har också meddelat en ändringsföreskrift som slutligt beslutades den 17 februari 2015 och trädde i kraft den 1 mars De föreslagna föreskrifterna Allmänt Ambitionen är att avgifterna för 2016 ska beslutas i så god tid som möjligt. Föreskrifterna ska därför beslutas av Generaldirektören den 31 augusti Oberoende av att förslaget är strukturerat trafikslagsvis har det bedömts ändamålsenligt med en sammanhållen remiss. Det betyder att samtliga remissinstanser får hela paketet. Varje remissinstans väljer naturligtvis i vilken utsträckning man vill svara på remissens olika delar. I övrigt sker samråd med Ekonomistyrningsverket enligt 7 avgiftsförordningen (1992:191) i särskild ordning.

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (38) Järnväg Verksamheten mot järnvägsområdet var innan Transportstyrelsens bildande till fullo finansierad genom skattemedel. Omläggningen till den finansiering som fastställts för Transportstyrelsen skedde i tre steg mellan åren , vilket innebär att den större finansieringsomläggningen genomförts. Eftersom myndigheten har ett ackumulerat underskott inom järnvägsområdet föreslås ett antal justeringar enligt nedan: Avgiftsmodellen för säkerhetstillsyn av järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B i Sverige har förändrats. Enligt det nya förslaget delas företagen in beroende på typ av verksamhet och företagsstorlek. Verksamheterna delas in i två kategorier som är antingen järnvägstrafik på sidospår eller huvudspår. Det nya avgiftsförslaget innebär följande: - Den årliga tillsynsavgiften, för järnvägsföretag med säkerhetsintyg del B, som bedriver järnvägstrafik endast på sidospår, föreslås vara kr - För järnvägsföretag som till någon del bedriver järnvägstrafik på huvudspår föreslås en årsavgift enligt uppställningen nedan: - Järnvägsföretag med omsättning upp till 20 miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning miljoner kr, kr - Järnvägsföretag med omsättning 1 501miljoner kr eller mer, kr Transportstyrelsen föreslår en höjning av den årliga tillsynsavgiften för företag med särskilt tillstånd i kategorin enbart växling på huvudspår och/eller järnvägstrafik endast på sidospår. Den nya avgiften föreslås vara kr. Transportstyrelsen föreslår även en höjning av den årliga tillsynsavgiften för företag med särskilt tillstånd i kategorin annan järnvägstrafik på huvudspår än enbart växling. Den nya avgiften föreslås vara kr. Eftersom Särskilt tillstånd kommer att ersättas av ett nytt tillstånd, ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd, är förslaget då att införa en årlig tillsynsavgift för företag som beviljats ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd. Avgiftsförslaget innebär följande: - Den som avser att inom landet utföra endast persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur föreslås betala en årlig avgift på kr

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (38) - Den som avser att inom landet utföra endast godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren av eget gods föreslås betala en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för säkerhetstillsyn av den som beviljats säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare har ändrats. Antal avgiftsklasser har reducerats och delats upp enligt nedan: - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår upp till 1,0 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 1,1-9,9 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 1,1-9,9 km eget gods på egen infrastruktur debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 101 km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km eller mer debiteras en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för säkerhetstillsyn av den som beviljats säkerhetstillstånd för drift av spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet har ändrats. Antal avgiftsklasser har reducerats och delats upp enligt nedan: - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på upp till 10 km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (38) - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på 200 km eller mer spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare upp till 15 milj personkm debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare milj personkm debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare, 800 milj personkm eller mer, debiteras en årlig avgift på kr - Den som bedriver särskild trafikledning på tunnelbana och/eller spårväg debiteras en årlig avgift på kr Marknadstillsyn av den som beviljats säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare debiteras genom en årlig avgift. Förändringen som föreslås innebär minskat antal avgiftsklasser från 18 till 5. De nya avgiftsklasserna är följande: - Omfattar säkerhetstillståndet endast sidospår som inte till någon del ingår i anläggning för tjänster debiteras en årlig avgift på kr - Omfattar säkerhetstillståndet till någon del huvudspår, upp till 9999 km debiteras en årlig avgift på kr - Omfattar säkerhetstillståndet till någon del huvudspår, km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Om säkerhetstillståndet omfattar sidospår, upp till 99 km, som till någon del ingår i tjänsteanläggningar debiteras en årlig avgift på kr - Om säkerhetstillståndet omfattar sidospår, 100 km eller mer, som till någon del ingår i tjänsteanläggningar debiteras en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag har ändrats. De nya avgifterna grundar sig på vart och på vilket nät som transporterna bedrivs. Avgifterna föreslås bli följande: - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats nationellt trafiksäkerhetstillstånd föreslås den årliga avgiften bli kr

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (38) - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B med järnvägstrafik endast på sidospår, föreslås den årliga avgiften bli kr - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats säkerhetsintyg del B med järnvägstrafik till någon del på huvudspår, föreslås den årliga avgiften bli kr - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats särskilt tillstånd med enbart växling på huvudspår och/eller järnvägstrafik endast på sidospår, föreslås en årlig avgift på kr - För tillsyn av transport av farligt gods hos järnvägsföretag som har beviljats särskilt tillstånd med annan järnvägstrafik på huvudspår än enbart växling, föreslås en årlig avgift på kr En förändring av avgiftsmodellen för prövning av ansökan om säkerhetsintyg del A föreslås. Förslaget är att dagens avgiftsmodell med ett antal olika kategorier ersätts med en enhetlig ansökningsavgift. Ansökningsavgiften föreslås bli kr. En liknande förändring av avgiftsmodellen för prövning av ansökan om säkerhetsintyg del B föreslås också. Förslaget är att dagens avgiftsmodell med ett antal olika kategorier ersätts med en enhetlig ansökningsavgift. Ansökningsavgiften föreslås bli kr. Prövningsavgiften för ansökan om Särskilt tillstånd tas bort och förslaget är att ersätta denna med ett nytt tillstånd, ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd. Det nya avgiftsförslaget innebär följande: - Den som avser att inom landet bedriva persontrafik eller museitrafik på lokal eller regional fristående järnvägsinfrastruktur föreslås betala en årlig prövningsavgift på kr - Den som avser att inom landet bedriva godstrafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av ägaren eller infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods föreslås betala en årlig prövningsavgift på kr Transportstyrelsen föreslår att prövningsavgiften för ansökan om auktorisation tas bort. Avgiften är idag kr. Avgiftsmodellen för prövning av ansökan om säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare har ändrats. Antal avgiftklasser har minskats och de nya avgifterna som föreslås är följande: - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår upp till 1,0 km debiteras en årlig avgift på kr

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (38) - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 1,1-9,9 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på sidospår 101 km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på huvudspår 2000 km eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår upp till 100 km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km debiteras en årlig avgift på kr - Den som enbart bedriver trafikledning på huvudspår km eller mer debiteras en årlig avgift på kr Avgiftsmodellen för prövning av ansökan om tillstånd för drift av spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet har ändrats. Avgiftsklasserna har minskats och delats upp utifrån antal km spår man förvaltar och/eller bedriver trafikledning på. Uppdelningen av de nya avgifterna föreslås vara följande: - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på upp till 10 km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på km spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Spårinnehavare som förvaltar och/eller bedriver trafikledning på 200 km eller mer spårlängd debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare upp till 15 milj personkm debiteras en årlig avgift på kr - Trafikutövare milj personkm debiteras en årlig avgift på kr

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (38) - Trafikutövare 800 milj personkm eller mer debiteras en årlig avgift på kr - Den som bedriver särskild trafikledning på tunnelbana och/eller spårväg debiteras en årlig avgift på kr Ansökningsavgiften om tillstånd som examinator föreslås höjas från kr till kr Även ansökningsavgiften om tillstånd som utbildningsanordnare föreslås höjas från kr till kr För att uppfylla kravet på ett uppdaterat register, föreslås att en ny avgift för registerhållning årligen ska tas ut av förare med lokförarbevis. Avgiften föreslås vara 300 kr/år för den som innehar ett lokförarbevis. Luftfart Årets avgiftsförslag inom luftfartsområdet innebär både mindre justeringar, förändringar och förenklingar av ett antal avgifter. Exempel på avgiftsförändringar ges nedan. Myndighetsavgiften sänks från 6 kronor per passagerare till 5 kronor per passagerare. Registerhållningsavgiften för luftfartygsregistret föreslås öka från 240 kronor till 400 kronor. De övriga avgifterna för luftfartygsregistret föreslås öka med mellan och kronor. Enligt förslaget blir det en ny avgift för import av luftfartyg, detta ingick tidigare i luftvärdighetsavgiften. Det blir nya fasta avgifter för särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare kopplade till flygoperativa tillstånd. Det blir nya fasta avgifter för wet lease in på mellan och kronor, dessa avgifter debiterades med timtaxa tidigare. Avgifterna för luftvärdighetsövervakning sänks för segelflyg och ballong med kronor. Grundavgifterna för driftstillstånd (AOC) för en typ höjs för operatörer med luftfartyg under 2 ton med kronor. Avgiften sänks för operatörer med tyngsta luftfartyg över 2 ton med mellan och kronor. Avgiften för flygföretag med luftfartyg tyngre än 30 ton sänks mest.

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (38) Årsavgifterna för tillsyn över obemannade luftfartyg höjs med mellan 200 och kronor. Årsavgiften för bruksflygsbolag med fyra till nio luftfartyg (flygplan VFR) höjs med kronor. För operatörer med nio luftfartyg och därutöver (flygplan VFR) höjs avgiften med kronor. En förändring i avgiftskonstruktionen görs för verkstäder (del 145). Det blir färre avgiftskategorier då 1 till 3 behörigheter hamnar i samma kategori och det skapas en kategori för 4 till 8 behörigheter. Avgifterna för verkstäder (del 145) med ett grundläggande tillstånd samt en bas höjs för brukare med 1 behörighet respektive brukare med 4 till 5 behörigheter, avgiften höjs med respektive kronor. Avgiften sänks för brukare med 2 till 3 behörigheter, med kronor. Avgiften sänks också för brukare med mer än 6 behörigheter, med mellan och kronor. Avgiften för första utfärdande för kontrollant höjs med kronor. Avgiftsstrukturen för kontrollanter förändras. Årsavgiften för kontrollanter (SFE, TRE, MP) höjs med kronor, medan årsavgiften är oförändrad för kontrollanter (FE, FIE, CRE, IRE, SP). En förändring görs av konstruktionen för avgiften för flygläkare. En ny avgift tillkommer för tillsynskontroll vid ändring av mottagning till tidigare ocertifierad lokal, denna föreslås vara kronor. Avgiften för överföring av certifikat från ett annat land (CPL, MPL och ATPL) sänks med kronor. Avgifterna för teoriprov har förändrats i strukturen och består i avgiftsförslaget av grundavgifter samt avgifter för delämnesprov. Avgifterna för teoriprov höjs enligt avgiftsförslaget med mellan 350 och kronor. Den grundläggande avgiften för Del 66-certifikat höjs enligt förslaget med 600 kronor, även avgiften för förnyelse höjs. Övriga avgifter för certifikat för underhållspersonal och tekniker är oförändrade eller höjs enligt förslaget med mellan 200 och kronor. Mest höjs avgiften för typexamination nationell behörighet. Avgiften för återkommande utvärderingar med simulatorer sänks. För FFS sänks avgiften med kronor, medan avgiften för varianter sänks med kronor. Tillsynsperioden för simulatorer har ändrats från årligen till vart tredje år. Flygplatsavgifterna sänks med till kronor för flygplatser med linje- och/eller chartertrafik. För flygplatserna utan linje- och/eller chartertrafik sänks flygplatsavgifterna med till kronor.

9 Datum Dnr/Beteckning 9 (38) Det blir en ny avgift för organisationer som utför flygmätning om kronor. Avgifterna för flygtrafiktjänst sänks. Årsavgiften för luftfartsskydd sänks med kronor för svenska flygföretag som har 7 eller fler luftfartyg. Den årliga grundavgiften för fraktagenter med fraktterminal höjs med kronor. Avgiften per verksamhetsort höjs med kronor. Avgiften för tillsyn av kända avsändare per godkänd anläggning höjs med kronor. Sjöfart Årets avgiftsförslag innebär i huvudsak justeringar av ett mindre antal avgifter. Inom Skeppsmätning och Registeråtgärder har avgifterna förenklats och minskats i antal vilket fått till följd att vissa höjs medan andra sänks. Exempel på avgiftsförändringar ges nedan. Fyra nya avgifter avseende barlastvatten för fartyg föreslås. Avgiften för prövning av ansökan om godkännande av barlastvattensystem och metoder för hantering av barlastvatten, vilken träffar skeppsvarv tillverkare och utvecklare av system och metoder, föreslås vara löpande. Även avgifterna för prövning av ansökan om godkännande av barlastvattenhanteringsplan samt tillsyn, som träffar ägaren av fartyget, föreslås vara löpande. En ny avgift för tillsyn enligt fartygsåtervinningsförordningen föreslås, denna kommer vara löpande. En ny avgift för prövning av ansökan om undantag från förbudet om toalettavfall från fritidsbåtar föreslås, denna kommer vara löpande. Avgiften för registrering av avtal om båtbyggnadsförskott höjs med kronor. Registreringsavgiften för skepp höjs med kronor. Avgiften för registrering av skeppsbygge höjs med kronor. Avgiften för inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge höjs med kronor. Vissa av de övriga avgifterna för fartygsregistret höjs med mellan och kronor, medan vissa avgifter sänks med mellan 100 och kronor. Mest ökar avgiften för åtgärd i annat fall än registerärende eller för annat beslut än bifall och uppskov. Avgifterna för tillfällig nationalitetshandling, avregistreringsintyg och bevis för att fartyg inte finns upptaget i fartygsregistret sänks kronor. Avgiften för registerutdrag höjs med 400 kronor.

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (38) Fartyg med fullständig delegerad tillsyn till erkänd organisation som Transportstyrelsen har avtal med betalar 20 procent av avgiften från 2016, tidigare betalades 40 procent. Fartyg med delvis delegerad tillsyn till erkänd organisation som Transportstyrelsen har avtal med betalar 40 procent av avgiften från Det blir en förändring av avgiften vad gäller tillsyn av säkerhetsorganisation för rederier. Tidigare omfattades inte vissa rederier, dessa kommer dock omfattas från Det blir en fast avgift för tillsyn som innebär ombordkontroll av svavelhalten i fartygsbränsle. Denna föreslås vara kronor per provtagningstillfälle. Tidigare var denna avgift löpande. Avgifterna för skeppsmätning föreslås förändras. Strukturen på avgifterna ändras då det blir färre avgiftskategorier, vilket förväntas leda till en mer förutsägbar avgiftsbild för kunden. - För fartyg mellan 20 och 45 brutto sänks avgiften för nymätning med upp till 300 kronor, för fartyg mellan 100 och 240 brutto sänks avgiften med upp till kronor och för fartyg mellan och brutto sänks avgiften med upp till kronor. För övriga bruttoklasser kommer detta innebära en höjning av avgifterna med upp till kronor, störst höjningar får fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för nymätning blir kronor. - För fartyg mellan 0 och 19 brutto höjs avgiften för ommätning med upp till 400 kronor, för fartyg över brutto höjs avgiften med upp till kronor. Mest höjs avgiften för fartyg strax under brutto. För bruttoklasser mellan 20 och brutto kommer detta innebära en sänkning av avgifterna med upp till kronor. Maxbeloppet för ommätning blir kronor. - När det gäller nymätning enligt Suez-kanalens regler blir det höjningar för fartyg upp till 99 brutto med till kronor. För fartyg mellan 100 och brutto sänks avgiften med upp till kronor. Även för fartyg över brutto sänks avgiften. För fartyg mellan och brutto höjs avgiften med upp till kronor, mest höjs den för fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för nymätning blir kronor. - När det gäller ommätning enligt Suez-kanalens regler blir det höjningar för fartyg upp till 99 brutto med till kronor. För fartyg mellan 100 och brutto sänks avgiften med upp till kronor. Även för fartyg över brutto sänks avgiften. För fartyg mellan och brutto höjs avgiften med upp till kronor, mest höjs den för

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (38) fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för ommätning blir kronor. - När det gäller ny- eller ommätning enligt Panama-kanalens regler höjs avgiften med upp till kronor för fartyg mellan 0 och 999 brutto. Det blir en sänkning med upp till kronor av avgiften för fartyg mellan och brutto och för fartyg mellan och brutto. För övriga bruttoklasser blir det en höjning av avgiften upp till kronor, mest höjs avgiften för fartyg strax under brutto. Maxbeloppet för ny- eller ommätning blir kronor. För tillsyn som avser bevakning med beväpnad säkerhetspersonal ombord på fartyg blir det en fast avgift om kronor per fartyg. Det blir en ny avgift för prövning av ansökan om undantag från syn- och hörselkrav för sjöfolk om kronor per ansökan. I dagsläget tas det inte ut någon avgift för detta. En ny avgift föreslås för utfärdande av lotsdispens efter ändring av namn etc. om 800 kronor. Avgiften för lotsdispenser som inte kräver några teoretiska eller praktiska prov sänks med kronor. Vägtrafik Årets avgiftsförslag innebär förändringar inom följande områden: Vägtrafikregisteravgiften sänks från 60 kronor till 50 kronor. Ansökningsavgiften för körkortstillstånd efter återkallelse sänks från kr till 500 kr Ansökningsavgiften för körkortstillstånd i annat fall sänks från 220 kr till 150 kr Ansökningsavgiften för utbyte/förnyelse av utländskt körkort sänks från 600 kr till 150 kr Ansökningsavgiften för godkännande handledare sänks från 65 kr till 50 kr Tillsynsavgiften för de ackrediterade besiktningsorganen som idag är 70 öre per genomförd förrättning föreslås tas bort Avgiften för beslut om tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare (5 500 kr) tas bort

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (38) Remissmaterial Remissen omfattar: förslag till ändring om föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet förslag till föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet förslag till ändring om föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet Beskrivning av avgiftsförändringar Materialet finns tillgängligt på Transportstyrelsens webbsida Svar Synpunkter på det remitterade materialet skickas med fördel per e-post till Om e-post inte är möjligt skicka svaret till: Transportstyrelsen Norrköping Märk svaret med ärendenumret TSF Synpunkter ska ha kommit till Transportstyrelsen senast den 10 augusti Kontaktpersoner Finns det frågor eller behov av upplysning kan någon av följande personer kontaktas. Järnväg: Sofia Lundgren, Luftfart: Magnus Vik, Sjöfart: Jon Priebe,

13 Datum Dnr/Beteckning 13 (38) Vägtrafik: Sofia Lundgren, Övergripande frågor: Malin Jönsson, Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen av ärende deltog avdelningsdirektör Ingrid Cherfils (sjö- och luftfartsavdelningen), avdelningsdirektör Birgitta Hermansson (väg- och järnvägsavdelningen) och ekonomidirektör Mats Ringqvist, den senaste föredragande. Maria Ågren Generaldirektör

14 Datum Dnr/Beteckning 14 (38) Sändlista Järnväg AarhusKarlshamn Sweden AB AB Borlänge Energi AB Electrolux AB Elektrokoppar AB Impregna AB Karl Hedin Sågverk Krylbo AB O Hallqvist Återvinning AB Rundvirke AB Sandvik Materials Technology AB Stockholms Spårvägar AB Storstockholms lokaltrafik AB Strängbetong ABB AB ABetong AB Aditro Logistics AB Akzo Nobel Functional Chemicals AB Akzonobel Pulp & Performance AB Almer Oil Company and Chemical Storage AB Alstom Transport AB Alvesta Utveckling AB Anholmens Fastighets AB Arctic Paper Munkedals AB Ardagh Glass Limmared AB Arriva Sverige AB Arriva Sverige AB Arvidsjaurs Järnvägsförening Arvika Kommun Ashland Industries Sweden AB A-Train AB A-Train AB BAE Systems Hägglunds AB Baneservice Skandinavia AB Barilla Sverige AB BE Group Sverige AB Befesa Scandust AB Benders Sverige AB Bergs kommun Bergs Timber Mörlunda AB Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs) Bharat Forge Kilsta AB Bil-fix, Tapani Palokangas BillerudKorsnäs Sweden AB

15 Datum Dnr/Beteckning 15 (38) Blyberg Sveg Timber AB Bläster och lack i Luleå AB Bodafors Trä AB Bodens kommun Boliden Bergsöe AB Boliden Mineral AB Bombardier Transportation Sweden AB Borås stad, kommunledningskansliet Botniatåg AB Brista Spårterminal AB BS Verkstäder AB Captrain Sweden AB CargoNet AS Casco Adhesives AB Catena Transportstaden Örebro AB Cementa AB CFL Cargo Sverige AB Coop Logistik AB Coor Service Management Hbg AB Coor Service Management Industriservice AB Copenhagen Malmö Port AB Daily Print i Umeå AB Dannemora Magnetit AB DB Schenker Rail Scandinavia A/S Dellenbanan AB Dellenbanan AB DHL Freight (Sweden) AB DHL Rail AB Dlh Sverige AB Domsjö Fabriker AB Draka Kabel Sverige AB DSB Sverige AB E.ON Gas Sverige AB E.on Värme Sverige AB Engelsberg-Norbergs Järnvägshistoriska sällskap Esab Perstorp AB Eskilstuna kommunfastigheter AB Eslövs kommun Essinge Rail AB Essinge Railport AB Eurenco Bofors AB EuroMaint Rail AB Expert Nordic Logistics AB Fagersta Stainless AB Falkenbergs kommun Falköpings kommun Falu kommun Feralco Nordic AB

16 Datum Dnr/Beteckning 16 (38) Fjällsjö Bioenergi AB Flogas Sverige AB Flogas Sverige AB Föreningen Böda Skogsjärnväg Föreningen Böda Skogsjärnväg Föreningen Gotlandståget Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg Föreningen Veteranjärnvägen Förvaltnings AB Smålandsbanan (FAS) Green Cargo AB Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum (GBBJ) Gällö Timber AB Gävle Hamn Göteborgs Hamn AB Göteborgs Spårvägar AB Göteborgs stad, Trafikkontoret HallandsHamnar Halmstad AB HallandsHamnar Varberg AB Halmstads kommun Haninge kommun Hans Andersson Paper AB Hans Andersson Recycling Stockholm AB Hargs Hamn AB Hector Rail AB Helsingborgs Hamn AB Helsingborgs kommun Holmen Paper AB Håfreströms Företagspark AB Härjedalens kommun, Tekniska kontoret Härnösands Hamn AB Hässleholms kommun, Tekniska kontoret Hässleholms Lokstall Ideella Föreningen Nynäshamns järnvägsmuseum (NJM) Iggesund Paperboard AB IKEA Fastigheter AB IKEA Industry Hultsfred AB IL Recycling Service AB Industrilokaler i Lindesberg AB Ineos Sverige AB Infranord AB Infratek Sverige AB Inlandsbanan AB (IBAB) Inlandståget AB ISS Facility Services AB Jernhusen Verkstäder AB Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF) Jästbolaget AB Jönköpings kommun

17 Datum Dnr/Beteckning 17 (38) Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Kalmar Veterantåg (KV) Karlshamn Kraft AB Karlshamns Hamn AB Karlshamns kommun Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltnin Katrineholms Kommun Kemetyl AB Kemira Kemi AB KGK Fastighet Lunda AB Kils kommun, Tekniska förvaltningen Klippans kommun Klubbgärdet Fastighets AB Kristinehamns kommun, Tekniska förvaltningen Kubikenborg Alminium AB (Kubal) Kumla kommun Kuusakoski Sverige AB Köpings kommun, Tekniska kontoret Landskrona kommun Lantmännen Cerealia AB Lantmännen ek för Lantmännen Fastigheter Syd AB Lilla Edets kommun Lindbergs & Son AB LKAB Malmtrafik AB LKO Teknik AB Logent AB Lucchini Sweden AB Luleå Hamn AB Luleå kommun, Mark- och exploateringsavdelningen Lundstams Åkeri och Återvinning AB Lycksele kommun Lysekils Hamn AB Löfbergs Lila Fastigheter AB Malmbanans vänner Malmö stad, fastighetskontoret Malmö Stads Spårvägar museiförening (MSS) Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB Marieholms järnvägsspår ekonomiska förening Metsä Tissue AB Midwaggon AB Mjölby kommun, Tekniska kontoret Moelven Valåsen AB Mondelez Sverige Production AB Mondi Dynäs AB Mondi Örebro AB Mora kommun

18 Datum Dnr/Beteckning 18 (38) Motala Train AB MTR Nordic AB MTR Stockholm AB Museibanornas Riksorganisation (MRO) Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) Museiföreningen Gefle-Dala jernväg Museiföreningen Munkedals Jernväg Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar ULJ Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ) Museispårvägen Malmköping AB (MUMA) Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg (JTJ) Mälarenergi AB Mälarhamnar AB Mönsterås kommun, tekniska kontoret NCC Construction Sverige AB Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ) Nordic Sugar AB Nordiska Tåg AB Nordkalk AB Norrköpings kommun Norrlandspojkarna Fastighet AB Norrsundets hamn AB Notvikens Fastighet AB Nybro kommun, tekniska kontoret Nykvarns kommun Nässjö järnvägsmuseum Nässjö kommun Octowood AB Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (OBJ) OMYA AB Orkla Foods Sverige AB Orsa Jernvägsförening Osby kommun Oskarshamns Hamn AB Osram Aktiebolag Outokumpu Stainless AB Ovako Bar AB Ovako Forsbacka AB Ovako Sweden AB Oxelösunds Hamn AB Oxelösunds Kommun Perstorp Fastighets AB Perstorps kommun Piteå Hamn AB Piteå kommun Posten Sverige AB

19 Datum Dnr/Beteckning 19 (38) PostNord Sverige AB Preem AB Qvickab AB Ragn-Sells Railcare Logistik AB Ramnäs Bruk AB Reaxcer AB Repay i Jönköping AB Rockhammars Bruk AB Rottneros Bruk AB Rushrail AB Rushrail AB Ruukki Sverige AB, Virsbo SAAB AB, Saab Support Saint Gobain Isover AB Sakab AB Sandviken Energi AB Sapa Profiler AB SCA Hygiene Products AB SCA Hygiene Products AB, Edet bruk SCA Munksund AB SCA Skog AB SCA Timber AB SCA Östrand, Graphic Sundsvall AB Scana Steel Björneborg AB Setra Trävaror AB Siljan Timber AB SJ AB Skandinaviska Jernbanor AB Skanlog Lagerpartners AB Skanska Asfalt och Betong AB Skara-Lundsbrunns järnvägar (SkLJ) Skellefteå kommun, Tekniska kontoret SKF Sverige AB Skogsägarna Norrskog ekonomiska förening Skåne-Smålands Järnvägsmuseiförening Skånska Järnvägar AB Smalspåret i Hultsfred AB Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Smurfit Kappa Sverige AB Solör Bioenergi Recycling AB Spark Trade AB SSAB EMEA AB St1 Energy AB St1 Refinery AB Stena Recycling AB Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) Stiftelsen Jamtli

20 Datum Dnr/Beteckning 20 (38) Stockarydsterminalen AB Stockholms hamn AB Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg Stockholms stad, Exploateringskontoret Stockholms Ånglokssällskap (SÅS) Stockholmståg KB Stora Enso Fors AB Stora Enso Hylte AB Stora Enso Pulp AB Stora Enso Skoghall AB Stora Enso Timber AB Strabag Rail AB Strukton Rail AB Strömsunds kommun Sundsvalls Hamn AB Sundsvalls kommun Surahammars Bruk AB Sveaskog Förvaltnings AB Swedtrac Trafik AB Swedwire AB SweMaint AB Svensk Tågkraft AB Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) Svenska Tågkompaniet AB TKAB Swerea MEFOS AB Sveriges Tågoperatörer Service AB Sydskånes Avfallsaktiebolag Sällskapet Ostkustbanans Vänner (OKBv) Söderenergi AB Söderhamns Stuveri & Hamn AB Södertälje Hamn AB Södertälje kommun Södra Cell AB Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB Söråker Hamnfastigheter AB Teramet - Stålcenter AB Terminalen i Bastuträsk AB (TBEB) Tibnor AB Timrå kommun Tjustbygdens järnvägsförening (TJF) Tjärnviks Trä AB TMRail AB Torsby kommun Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting Trafikverket Transdev Sverige AB Trelleborgs Hamn AB Trinseo Sverige AB

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats

Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats 1(5) Remissinstanser enligt bifogad sändlista Kopia till: Diariet GD Remiss utredningen Rätt funktion på rätt plats Inom ramen för utredningen Rätt funktion på rätt plats har och verksamhetsområde genomlyst

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 6 maj 2015 och gäller i tolv månader från denna dag KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV OBLIGATIONER GARANTERAT AV VISSA

Läs mer

Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar

Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar Konkurrensen mellan fjärrvärme och värmepumpar Uppsats i Kursen MVKN 10 Energitransporter HT 2010 Henrik Gadd Innehållsförteckning 1 Förord...2 2 Sammanfattning...3 3 Introduktion...4 4 Historia...5 5

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG 67% KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 Vilka kommuner gillasfler mest, FFler sidor, gillare och på Facebook? av Sveriges kommuner haroch vilka

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer