SSU Uppland. Distriktsårskonferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SSU Uppland. Distriktsårskonferens"

Transkript

1 SSU Uppland Distriktsårskonferens 2015

2 Innehåll Förslag till arbetsordning... 3 Förslag till dagordning... 5 Verksamhetsberättelse för 1 januari 31 december Verksamhetsplan Politiska program Antirasistiskt program En ekonomi för hållbar samhällsutveckling Feministiskt program Internationellt program Ekologisk hållbarhet Välfärdspolitiskt program Principprogram för SSU Uppland Motioner

3 Förslag till arbetsordning 1. Årskonferensen inleds 28 februari Vi håller god ton i talarstolen såväl som i diskussioner under pauser. 3. Alla inlägg görs från talarstolen. Ordet begärs skriftligt på en jag begär ordetblankett som kan hämtas framme vid presidiet. På blanketten ska namn, kommun, vilken av dagordningens punkter som ordet begärs på samt eventuellt yrkande anges. Vid motionsbehandling ska även motionens nummer anges. Distriktsstyrelsens föredragande har rätt att föredra distriktsstyrelsens förslag till beslut innan påbörjad debatt. 4. Ett ombud får göra maximalt tre (3) inlägg i en och samma fråga. Talartiden är begränsad till två (2) minuter vid första inlägget, och en (1) minut till de två (2) resterande. Distriktsstyrelsen har en talartid begränsad till fem (5) minuter per inlägg. 5. På inlägg kan replik på en (1) minut begäras. Detta görs hos mötesordföranden. I replik får nya frågor inte tas upp. Talare vars inlägg begärts replik på har rätt till en minuts kontrareplik. Replik får inte begäras på replik. Kontrarepliken avslutar därmed replikomgången. Mötesordförande har rätt att själv besluta om begräsningar i replikrätten med hänsyn till konferensens beräknade tidsåtgång. 6. Årskonferensen använder sig av tre (3) talarlistor. Det innebär att den som begär ordet för första gången i ett ärende har förtur framför den som begär ordet andra och tredje gången. 7. Förslag som streck i debatten kan läggas från presidiet, distriktsstyrelsen eller ombud. Om förslaget kommer från ombud ska det lämnas till presidiet skriftligt på en streck i debatten-blankett och vara undertecknad av minst ett ombud. Förslag om streck i debatten läggs automatiskt om fler än tre talare av samma 3

4 kön står på rad i talarlistan. Beslut om streck i debatten fattas med enkel majoritet. 8. Motioner behandlas i bokstavsordning efter indelning i häftet. Presidiet har rätt att ändra ordningen om omständigheter så kräver. Vid motionsbehandlingen får det ej ändras i att-satserna. 9. Alla beslut fattas med enkel majoritet. Omröstningar sker öppet med acklamation. Votering sker genom uppsträckande av röstkort. Vid personval sker omröstning slutet. 10. Reservationer lämnas skriftligt till presidiet på en för det avsedd blankett. 11. Årskonferensen är i offentlig. Om årskonferensen beslutar att någon del ska behandlas internt, äger särskilt inbjudna medlemmar rätt att närvara. 12. Distriktsstyrelseledamöter har yttrande- och förslagsrätt. 13. Samtliga medlemmar i SSU Uppland har yttrande- och förslagsrätt. 4

5 Förslag till dagordning Datum: 28 februari Plats: Grand, Trädgårdsgatan 5, Uppsala Tid: 09:45 1. Mötets öppnande 2. Årskonferensens stadgeenliga utlysande 3. Fastställande av antalet närvarande röstberättigade medlemmar 4. Fastställande av arbetsordning 5. Fastställande av tidsschema 6. Fastställande av dagordningen 7. Val av mötesfunktionärer a. En (1) mötesordförande b. En (1) mötessekreterare c. Två (2) justerare tillika rösträknare 8. Gästerna har ordet 9. Verksamhetsberättelse 10. Ekonomisk berättelse 11. Revisoreras berättelse 12. Frågan om ansvarsfrihet 13. Stadgar 14. Förslag från styrelsen a. Verksamhetsplan b. Distriktets politiska program 15. Motioner och andra förslag från medlemmarna 16. Fastställande av styrelsens storlek 17. Stadgeenliga val a. Ordförande b. Vice ordförande c. Kassör d. Övriga ledamöter e. Tre (3) revisorer f. Tre (3) revisorsersättare g. Valberedning, varav en sammankallande. 18. Ombudstak på nästa årskonferens 19. Avtackning 20. Övriga frågor 21. Mötets avslutande 5

6 Verksamhetsberättelse för 1 januari 31 december 2014 Styrelse Den januari 2014 valdes en ny distriktsstyrelse för SSU Uppland. Styrelsen har bestått av: Joel Näsvall, ordförande Izabell Zaza, vice ordförande, ej vice ordf. under perioden 22 april till 30 september Gabriel Tidestav, kassör Erik Spånberg, ledamot Emilia Friberg, ledamot och tillförordnad vice ordförande för tiden 22 april till 30 september Begonia Randhav, ledamot Ermine Khachatryans, ledamot Distriktsstyrelsen har under året haft 12 sammanträden med 231 behandlade punkter. Personal Johanna Mejding fortsatte sitt arbete som SSU Upplands distriktsombudsman fram till efter valet. Izabell Zaza anställdes som valombudsman för SSU Uppland fr.o.m. 22 april till 30 september. I september/oktober avslutade Johanna Mejding sin anställning varvid Viktor Nyberg började som ombudsman förr SSU Uppland. Vi har haft tre personer på fulltidsarvoderingar från SSU-förbundet under året. Rahima Ortac som skoldebattör under EU-valet, Jesper Englundh som skoldebattör och Johan Gynnhammar som medlemsvärvare under nationella valen. SSU-kommuner & klubbar 6

7 SSU Uppland har vuxit från 279 medlemmar 31 dec 2013 till 348 medlemmar 31 december 2014, en ökning i medlemsantal med 25 %. Nya SSU-kommuner och klubbar har startat upp. Under året har Enköping och Östhammar vuxit fram som SSUkommuner vid sidan av Uppsala och Håbo. Klubbarna Laboremus S-studenter, SSU Rosendal, SSU Westerlundska och SSU Katedral har fått sällskap av SSU Ungdomar för Kurdistan. SSU Uppsala Fortfarande distriktets största kommun med 283 medlemmar. Verksamheten 2014 har varit inriktad på valarbete. De drev bland annat en egen kampanj om bostäder för unga. SSU Uppsala har en självgående verksamhet med en aktivitet i veckan. En stor del av distriktets verksamhet sker i Uppsala då lejonparten av distriktets medlemmar finns där. I Uppsala finns även skolklubbar på Rosendal och Katedral som saknar aktiviteter men är viktiga för få göra skolbesök på skolorna. SSU Ungdomar för Kurdistan En nystartad klubb som främst samlar ungdomar som intresserar sig för Kurdistan. Ett positivt initiativ och förutsättningarna finns för att klubben ska utvecklas under Laboremus S-studenter Laboremus är en klubb i S-studentförbundet som är aktivt vid Uppsala universitet och de vänder sig främst till studenter. Verksamheten 2014 har varit riktad mot valen. De har även haft två studiecirklar, en om Socialdemokraternas politik inför nationella valet och en om socialdemokratin i det tjugoförsta århundradet. Laboremus har även engagerat sig i kårvalet till Uppsala studentkårs fullmäktige. 7

8 SSU Enköping Klubben startades i anslutning till EU-valet och var med i valarbetet inför det nationella valet och har i dag 34 medlemmar. Flera medlemmar deltog även i distriktets bad-ochpark turné. Efter valrörelsen har det varit svårt att ha en kontinuerlig verksamhet. Men med en kraftig ökning av medlemsantal under slutet av året så ser det ljust ut inför En fortsatt målsättning är att fortsätta stötta kommunen. I Enköping finns även skolklubben på Westerlundska gymnasiet, som är en av landets största gymnasieskolor. Det har varit svårt att få till bokbord på skolan. Men arbetet fortsätter under SSU Östhammar Distriktets nyaste SSU-kommun, bildades under hösten. Har genomfört några aktiviteter men har svårt att ha en kontinuerlig verksamhet. Som nystartad klubb behöver Östhammar fortsatt stöd. SSU Håbo Startades under våren och är distriktets minsta kommun med 8 medlemmar. Har haft det svårt under året att ordna aktiviteter under året. Finns potential att växa och ha en regelbunden verksamhet. Kampanj 35 SSU:are deltog på första maj-firandet i Uppsala och totalt deltog 690 personer i tåget. Joel Näsvall talade i Knivsta och SSU Uppsalas ordförande Lucas Grzechnik Mörk talade i Uppsala. SSU bjöd därefter på hamburgare på partiexpeditionens terrass. Mitt i sommaren den 19 juli spelade 160 ungdomar SSU-cupen i fotboll för att ge rött kort till röstskolk. Trycket var stort då uppemot 24 lag ville anmäla sig till 16 platser års SSU-cup levde vidare för andra året i rad på initiativ av engagerade aktivister. 8

9 På sommaren hyrde vi dessutom bil och kampanjade på badställen och i parker ett par veckor i juli i en så kallad bad & park-turné. Uppskattat. På hösten deltog våra medlemmar i Ronjaloppet för att tillsammas med TRIS markera sitt motstånd mot kvinnlig omskärelse. SSU skänkte 50 kronor till organisationen per SSU-medlem som sprang. Vi har dessutom försökt att inleda ett internationellt projekt med JSD, Ettakatols (Socialdemokraternas) ungdomsförbund i Tunisien. Lördagen 13 december deltog SSU i en insamlingskamp mot Moderata ungdomsförbundet i samband med Musikhjälpen. Efter en mycket välplanerad 3- timmarsinsamling stod det klart att SSU vann. SSU Uppland mobiliserade ett 40-tal medlemmar till själva tävlingen. Flera medlemmar växte i sitt ledarskap vilket var glädjande. Studier och folkbildning I början av 2014 deltog medlemmar från SSU Uppland i SSU-förbundets nyårskurser på Bommersvik för att utbildas till klubbledare, distriktsledare respektive valledare. Under året har totalt tre stycken SSU-kurs steg 1 genomförts. Två har genomförts i Uppsala och en i Enköping. 27 medlemmar har genomgått SSU-kurs steg 1. Under hösten anordnade distriktet en ledarskapsutbildning under en dag där xx deltagare deltog. Efter Europaparlamentsvalet tog SSU-distriktet initiativ till att starta upp ett nätverk för unga förtroendevalda. Alla under 35 som kandiderade till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige i riksdagen som bor inom SSU-distriktets geografiska 9

10 upptagningsområde bjöds in till en uppstartsträff. Under uppstartsmötet deltog tio (10) medlemmar. Val 2014 har varit ett händelserikt år för SSU Uppland. Distriktet har genomfört två valrörelser tätt sammankopplade till Socialdemokraterna i partidistriktet. Majoriteten av alla kommuner i Uppland är nu styrda av Socialdemokraterna, landstinget har fått en socialdemokratisk ledning och regeringen leds av en socialdemokratisk statsminister. Under slutet av året började planeringen inför ännu ett val, något som kom att avbrytas i och med decemberöverrenskommelsen. EU-valrörelse Den 26 april startade distriktets valrörelse med en Valkickoff där 15 medlemmar deltog. Under tiden fram till valdagen engagerades 50 aktiva valarbetare i distriktet, två av dessa hade då gått en debattörsutbildning. SSU Uppland hade från SSUförbundet fått en heltidsarvoderad skoldebattör i Rahima Ortac. De sista två veckorna hyrde vi en minibuss som användes flitigt runtom i distriktet för att kacka dörr och vara med på skolbesök samt debatter. Många nya medlemmar anslöt sig till valarbetet och tidigare aktiva medlemmar deltog. Valstuga satt uppe i Uppsala, där SSU syntes och hördes. Nationella valen SSU tillsammans med Laboremus s-studenter hade en intern kampanj riktad till Socialdemokraterna för att få in fler unga i beslutsfattande församlingar. Till detta hörde en kampanj om Kryssa en ung sosse som genomfördes. Många av våra medlemmar sitter idag som förtroendevalda på lokal, regional och nationell nivå. På 10

11 SSU:s nationella valläger deltog 30 av SSU Upplands medlemmar. Det genomfördes en valkickoff där många nya och äldre medlemmar dök upp. Heltidsarvoderad skoldebattör Jesper Englundh och medlemsvärvare Johan Gynnhammar hjälpte till i valrörelsen och avlastade ombudsmännen. Valstugan satt uppe i distriktets kommuner där SSU syntes i Uppsala, Håbo och Enköping. Även i detta val hyrde SSU Uppland en minibuss som användes i stora delar av distriktet för att kunna tillgå alla våra kommuner och klubbar. Fest för maktskifte var en konsert som genomfördes i nära anslutning till valdagen. Kulturnatten likaså. I distriktet genomfördes också affischering och ringkvällar till första - och andragångsväljare. Man sökte aktivt upp första - och andragångsväljare. Res dig upp var en nationell kampanj för att få unga att rösta i valen som var väldigt lyckat och uppskattat. Frukostutdelning där SSU och Laboremus s-studenter deltagit samt varit initiativtagare. S-studenters campusbesök deltog SSU i. Valvakan hölls på Birger Jarl i Uppsala, där många SSU:are och S-studenter deltog. Facklig och politisk samverkan Joel Näsvall närvarade vid ett fackligpolitiskt event med IF Metall och Pappers och höll ett tal för våra entusiastiska fackliga kamrater. LO var också med och bidrog till SSUcupen samt att Kulturnatten var ett samarbete mellan LO och SSU. Joel Näsvall skrev en krönika för Pappersmagasinet. Representation 11

12 Vi gästade SSU Stockholms läns distriktsårskonferens. Joel talade om vikten av de kommande valen och hur viktigt det är att Sverige får en socialdemokratiskt ledd regering. Media Ermine Khachatryan har skrivit 5 debattartiklar i SSU:s namn. Joel Näsvall har skrivit och fått in 3 debattartiklar i lokaltidningar. Dags för nya värderingar i Europa SSU Östhammar fick ett inslag i UNT SSU Uppsalas kampanj mot Jernhusen Izabell och Begonias debattartikel i och Enköpingsposten Sverige inte världens mest jämställda land inför Internationella kvinnodagen. Slutord Alla distriktets medlemmar kan vara stolta över varandra. Verksamhetsåret 2014 var ett hektiskt år med två val och ständig valrörelse. Det är också de två valen som har varit höjdpunkterna under året. Kanske främst det nationella valet som Socialdemokraterna vann. Med en 25-procentig medlemsökning och flera nya klubbar runt om i distriktet ser framtiden ljus ut. Nu handlar det om att ta tillvara på det engagemang som har sökt sig till oss och samtidigt fortsätta attrahera engagerade ungdomar. Efter ett kanonår står vi nu redo att möte 2015 års utmaningar. Med dessa ord vill vi tacka för oss och hoppas på ett fantastiskt kommande år. 12

13 Verksamhetsplan Vår idé SSU Uppland finns till för att alla unga i Uppland som delar socialdemokratiska värderingar ska kunna samlas. Vi vill organisera mötesplatser för unga som vill förändra samhället i linje med våra värderingar. Vi inser att vi skapar demokrati genom att utöva demokrati, därför är våra lokala föreningar demokratiska arenor för unga att samlas och utvecklas i. Hos oss är folkbildningen central. Folkbildningen är vår metod för att möjliggöra möten och utbyten, att ge unga människor mod och kunskap för att få makt och ansvar. Vår vision Vår vision är ett samhälle där den demokratiska socialismen idéer om frihet, jämlikhet och solidaritet är bärande, där orättvisor och förtryck är historia, där alla människor ges möjlighet att förverkliga sina innersta drömmar. Vårt grundläggande uppdrag är att låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen. Vår verksamhet Basen i SSU Upplands verksamhet är att skapa goda förutsättningar för distriktets medlemmar och lokala föreningar att samla, skola och påverka. Det görs i huvudsak genom stöd och bildning till de lokala föreningarnas styrelser, genom folkbildning av distriktets medlemmar, som arrangör av större arrangemang och deltagande i SSU:s nationella kampanjer såväl som driva egna. En konstant ökning av aktiva och folkbildade medlemmar är ovärderliga för distriktets framtida verksamhetsutveckling. Våra prioriteringar 13

14 För 2015 är våra prioriterade frågor att: Stärka studieverksamheten i distriktet. Öka antalet medlemmar. Öka aktiviteten i lokala föreningar Studieverksamheten fyller medlemskapet med innehåll. Genom folkbildning möts människor och utbyter erfarenheter. Det är genom studieverksamheten som vi skaffar och kunskap och mod för att få makt att bekämpa orättvisor och förtryck. Det innebär att kvalitén på distriktets studieverksamhet är prioriterad. En bra kvalité på studieverksamheten innebär att medlemmens intressen är i centrum och att medlemmen känner att hen utvecklas som människa. SSU Uppland ska erbjuda studieverksamhet av hög kvalité till alla aktiva medlemmar. Genom ett kontinuerligt samarbete med de lokala föreningarna vet vi vad som intresserar medlemmar och kan erbjuda studieverksamhet därefter. Medlemmen är SSU Uppland. En aktiv medlem gör SSU Uppland. Aktiva medlemmar är med andra ord ovärderliga för vår vilja att bekämpa orättvisor och förtryck. Därför måste varje medlem stå i centrum och ges möjligheten att utvecklas, följa sina intressen och göra det hen tror på. Medlemmens engagemang sker genom de lokala föreningarna. SSU Uppland ska utveckla sin verksamhet för att förenkla medlemmars engagemang i lokalföreningarna och sträva efter ett ökat medlemsinflytande. Målsättningar Studier För att ge våra medlemmar resurser att bekämpa orättvisor och förtryck måste studieverksamhetens kvalité i distriktet stärkas ska styrelseverksamheten 14

15 effektiviseras, nuvarande och framtida ledare i distriktet stärkas och medlemmar ska ges möjlighet att skaffa sig en grundläggande kunskap om politik. SSU Uppland ska uppnå målen att o Alla styrelser i kommunen ska genomgå en utbildning i styrelseprocesser. o 30 medlemmar ska genomgå en SSU-etta o 15 medlemmar ska genomgå en SSU-tvåa o 10 medlemmar ska genomgå en SSU-trea o 7 medlemmar ska genomgå en ledarskapsutveckling o Alla kurshandledare ska vara utbildade o Arrangera en endagaskonferens Medlemsutveckling Medlemsvård och medlemsvärvning är centralt för en fortsatt positiv utveckling. Vi ska bli fler medlemmar, vårda de som redan är medlemmar och göra det enklare för medlemmar att bli en del av SSU. SSU Uppland ska uppnå målen att: o Vara 520 medlemmar vid årets slut (348 medlemmar 31 december 2014) o Stärka distriktets kvinnliga medlemmar för en jämställd verksamhet o Stärka distriktets medlemmar som är förtroendevalda i kommun- och landstingspolitiken o Förenkla processer för medlemmars engagemang Påverkan SSU Uppland består av medlemmar som vill se ett annat samhälle. Våra värderingar måste synas för att höras. För att påverka olika grupper måste vi synas i olika sammanhang. SSU Uppland ska uppnå målen att: o Delta i SSU-förbundets nationella kampanjer o Driva en egen kampanj i distriktet 15

16 o Vara delaktig i den offentliga debatten i Uppsala län o Arrangera 1 fotbollsturnering med politiskt budskap Facklig-politiskt SSU är LO:s ungdomsförbund. Det fackliga arbetet är ovärderligt för att nå vår vision om ett samhälle byggt på demokrati. Det facklig-politiska samarbetet ska fördjupas genom att ge våra medlemmar kunskap. SSU Uppland ska uppnå målet att: o 10 medlemmar ska genomgå LO:s ungdomsutbildning o Utveckla bra samarbete inom SSU-distrikt i LO-distriktet Internationellt Socialdemokratin är en global rörelse. Kampen för det lika människovärdet stannar inte vid Sveriges gränser. Detta kommer av insikten om att världen hänger ihop och att vår kamp för mänskliga rättigheter inte kan stanna där nationalstaten tar slut. SSU Uppland ska uppnå målet att: o Inleda ett internationellt samarbetsprojekt. o Anordna aktiviter för att uppmärksamma internationella frågor. 16

17 Politiska program 2 Antirasistiskt program 4 Rasismen är ett av förtryckens verktyg. Det tar sig i uttryck i såväl avskyvärda politiska ideologier, som i vardagliga fördomar. Den begränsar enskildas vardag och livsval, men 6 också möjligheten för flertalet att ta makten över samhället. Rasismen sätter en kil mellan människor, vänder dem emot varandra istället för mot ojämlikhetens 8 ekonomiska system. Vi är antirasister, i vetskapen om att rasismens avskaffande frigör enskilda från fördomarnas förtryck och möjliggör flertalets samlande för en jämlik 10 värld. 12 Synliggör rasismen Rasism är en struktur som samverkar med andra strukturer, vilka ständigt ska 14 synliggöras och motarbetas genom aktiva åtgärder som syftar till ökad jämlikhet. Den rasism som berör människors liv är inte nödvändigtvis den våldsamma och högljudda, 16 utan den inbäddade rasismen i samhällets institutioner. SSU Uppland erkänner rasismen som en förtryckande struktur vilken bekämpas genom öppenhet och dialog. Rasism tar 18 sig olika uttryck såsom trakasserier, diskriminering, exkludering, mobbning och förnedring. Dessa uttryck ska tas på största allvar och få omedelbara konsekvenser. 20 Rasistiska åsikter kommer från tanken om åtskillnad på grund av etnicitet, där människor delas upp i vi och dem. SSU Uppland gör skillnad mellan att ha rasistiska 22 åsikter som kommer från uppkomsten av fördomar och att vara rasist; att vara påverkad av strukturer respektive att aktivt stödja en uppdelning av människor. 24 Det historiska arvet 26 Den europeiska kolonialismen och dess världsbild där vita européer per definition representerar människa och civilisation är dominerande i Europa och även i Sverige.

18 Nationalstaten och Sveriges självbild har tidigare definierats och gör det fortfarande i 2 termer av etnicitet och ras. De mest utsatta personerna för diskriminering i Sverige och Europa är utomeuropéer och romer. Afrikaner, muslimer och romer är särskilt 4 utsatta. Integration, diskriminering och migration är begrepp som ofta sammankopplas med mångfald och antirasism. Den bild som målas upp är främst ensidigt 6 problemfixerad där den enda lösningen antas vara åtstramningar, hårdare tag och en debatt om invandringskvoter, och där problemet presenteras som antal människor och 8 volymkvot istället för bostadsbrist, segregerad arbetsmarknad och ojämlik skola. Denna vinkling av debatten anser SSU Uppland vara snäv och ensidig. 10 Dela på makten 12 Ett bra samhälle är ett samhälle där alla olikheter ses ha samma okränkbara värde. Lika tillgång till och nyttjande av samhällets offentliga rum är ett demokratiskt samhälles 14 skyldighet till dess medborgare. Maktfördelning är det demokratiska samhällets ständiga strävan, samt möjligheten att tillskansa sig ett värdigt liv. Sverige är bland de 16 sämsta länderna i EU i många frågor som rör arbetsmarknadsdiskriminering, fattigdom och bostadsdiskriminering bland utlandsfödda. Konkreta handlingar och politiska 18 reformer inom olika områden är den enda vägen till ett mångfaldigt demokratisamhälle. Sverige ska vara ett land som anpassas efter alla som lever och 20 verkar här. 22 Därför vill SSU Uppland att det skrivs in i grundskolans och gymnasieskolans ämnesplaner i historia och 24 samhällskunskap att frågor som berör strukturell rasism och Sveriges historiska roll i kolonial och rasideologisk kunskapsproduktion ska inkluderas i 26 undervisningen. 18

19 ett fritidslyft som säkrar mer personal och tydligare uppdrag genomförs för att 2 säkra allas tillgång till en bra fritidsverksamhet det sker en upprustning av miljonprogrammen och sammanlänkning mellan olika 4 stadsdelar det vid utbyggnation och ombyggnation av stadsdelar tas aktiva åtgärder för att 6 minska bostadssegregation med hjälp av blandade boendeformer, deras priser och rimliga hyreshöjningar över tid. 8 alla kommuner i Sverige ska ta emot flyktingar. att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder sig utav anonyma 10 anställningsprocesser vid rekrytering av personal. samhällsplanering i sitt uppdrag ska syfta till att minska segregation; se till alla 12 människors tillgång till vård, en likvärdig skolgång och allmänna utrymmen. 14 En ekonomi för hållbar samhällsutveckling 16 Det överordnade målet för SSU Upplands ekonomiska politik är full sysselsättning och rättvis fördelning. Vi tror på en ekonomi som skapar utveckling men inte tär på miljön. 18 En ekonomi med en rättvis social fördelning. En ekonomi som är långsiktigt stabil och som låter människor utvecklas, men i samklang med naturen och utan att slösa mer än 20 nödvändigt på våra gemensamma tillgångar. Socialdemokratins största bidrag till den ekonomisk-politiska verktygslådan är idén om 22 en blandad, social ekonomi en ekonomi där marknadens frihet på väsentliga punkter begränsas av demokratin. Genom att ge demokratin företräde framför marknaden kan 24 marknadsekonomins dynamiska krafter främjas, samtidigt som politiken tar ett ansvar för att skydda människa, samhälle och miljö. Med ett modernt språkbruk har 19

20 socialdemokratin visat att det är möjligt att skapa en politisk modell för hållbar 2 samhällsutveckling. 4 Arbete som rättighet Idén om full syssällsättning bygger på övertygelsen om att arbete är en av människans 6 grundläggande rättigheter. Förutom att arbete ger människan möjlighet att växa och förverkliga sig själv, har det också en social karaktär och är en grundförutsättning för 8 vårt välstånd. Genom våra olika vägval i livet uppfyller vi olika funktioner i samhället. Någon tar hand 10 om våra äldre som behöver omtänksamhet och omsorg, någon annan genomför dagliga operationer och räddar liv, någon tredje ger kunskap till barnen och hjälper dem att bli 12 bildade och starka individer. Det finns också de som arbetar för att tillverka nödvändigt material som sedan kan användas för att bygga bostäder, vägar och järnvägar och de 14 som faktiskt bygger bostäder, vägar och järnvägar. Insikten om att vi behöver varandra för att hela samhället ska vara välmående skapar en social medvetenhet hos människor 16 och en solidaritet de emellan som framförallt är byggd på tillit och omtanke. Genom arbetsdelningen tar var och en av oss sitt ansvar för vårt gemensamma välstånd och 18 välbefinnande, samtidigt som vi tillåts vara olika och får möjlighet att utvecklas till vår fulla potential. Vi tillsammans tar ansvar för varandras frihet. 20 För det krävs dock att man inte bara har formella rättigheter utan också verkliga möjligheter att göra vägval i livet efter sina drömmar och intressen, att man har goda 22 villkor och trivs på sin arbetsplats, att man har möjlighet att enkelt byta spår under arbetslivets gång och ständigt utvecklas som individ. Det kräver också att alla får ta del 24 av det som vi gemensamt skapar genom vårt arbete. Det kräver helt enkelt social och ekonomisk jämlikhet. 26 Marknad och kapitalism 20

21 Begreppet kapitalism betecknar ett maktsystem med förräntningen av kapital som 2 överordnad norm. Det är ett system där den som äger kapitalet ges rätten att bestämma över alla andra intressen, där de samhälleliga målen underordnas 4 vinstintresset och där människors rättigheter avgörs av deras ekonomiska lönsamhet. Det skapar stora orättvisor och stora sociala spänningar inom länder och mellan länder. 6 Det leder till allvarlig exploatering av miljö och naturtillgångar. Socialdemokratin är en antikapitalistisk rörelse, som bygger motkrafter mot kapitalets 8 anspråk på dominerande makt över ekonomi och samhälle. Ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin. Det är tvärtom alltid demokratin som ska 10 sätta gränserna för marknaden och de ekonomiska intressena. Mot det kapitalistiska maktsystemet sätter socialdemokratin en ekonomi styrd av folkliga intressen. Det är en 12 ekonomi där varje människa har rätt och möjlighet att som medborgare, löntagare och konsument påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation 14 och arbetslivets villkor. Det är en ekonomi som bejakar en sund marknadskonkurrens och som innefattar olika former av ägande och företagande, men tillåter aldrig att 16 kravet på privat vinst får dominera över alla andra intressen och styra samhällets utveckling. 18 Dessutom kan marknaden inte upprätthålla sig själv. Dess inneboende tendenser till koncentration motverkar den mångfald som är dess egen förutsättning. Den 20 prismekanism, genom vilken marknaden arbetar, kan inte skapa de stabila spelregler som marknaden själv kräver för att fungera väl. Endast samhälleliga organ, oberoende 22 av marknaden, kan skapa och upprätthålla detta regelverk. Marknadsmekanismerna klarar inte heller att hushålla med sådant som saknar marknadspris, som luft och vatten. 24 Också detta kräver åtgärder i form av politiska beslut, och motvikter i form av medvetna konsumentopinioner. 26 Socialdemokratin strävar efter ett samhälle där varje människa som medborgare, 21

22 löntagare och konsument kan påverka produktionens inriktning och fördelning, 2 arbetslivets organisation och arbetslivets villkor. I denna strävan har fackföreningsrörelsen en central roll. Men också andra fria sammanslutningar, nya och 4 gamla folkrörelser, ideella föreningar, bildningsorganisationer, miljörörelser, konsumentorganisationer och kooperativa föreningar har en viktig uppgift att 6 komplettera och balansera marknadskrafterna. 8 Vår klassanalys Begreppet klass beskriver de systematiska skillnader i människors livsvillkor, som 10 skapas av produktionslivet. Klassklyftorna begränsar människors möjligheter att fritt växa och utvecklas, och att delta i samhällslivet på lika villkor med andra. De 12 klassbundna orättvisorna fortplantar sig från de vuxnas liv in i barnens villkor på ett sätt som innebär hot om växande klyftor också i framtiden. Det syns i de statistiska 14 sambanden. Låginkomsttagare, eller människor med lägre utbildningsnivå, lever kortare, är oftare sjuka, saknar oftare jobb, har sämre anställningsvillkor och får sämre 16 vård än andra. Deras barn löper större risk att själva drabbas av exempelvis arbetslöshet och sämre hälsa. 18 Målet för socialdemokratin är människans frigörelse. Verklig frihet finns bara där det finns verkliga val. Utan ett starkt samhälle, som aktivt och återkommande erbjuder 20 människor möjligheter att utvecklas och komma vidare utan ens socioekonomiska förutsättningar blir ett hinder för det, utan detta är friheten en chimär. Frihet 22 förutsätter därför inte bara frånvaro av nöd och förtryck, utan också tillgång till en materiell och social trygghet, och ständigt nya chanser. Därför är social och ekonomisk 24 jämlikhet ett överordnat mål för vår ekonomiska politik. Den globala ekonomin 22

23 Ökat globalt välstånd har varit en tydlig trend under de senaste decennierna. Miljontals 2 människor har kunnat lämna fattigdomen bakom sig, och land efter land upplever industriella revolutioner och sociala framsteg. Fler kvinnor har utbildning. Fler barn 4 överlever. Fler länder får demokrati. Samtidigt kvarstår dock en stor fattigdom i världen, inom länder men även inom hela regioner, som i Afrika söder om Sahara. 6 Globalt växer också nya risker fram ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Den långsiktiga trenden mot ökat välstånd har sin viktigaste förklaring i att alltfler 8 länder har fått en större, friskare och mer välutbildad arbetskraft. Detta har uppnåtts genom sjunkande dödlighet, mindre barnkullar, längre livslängd, bättre folkhälsa och 10 bättre utbildning. I nyliberal retorik lyfts globaliseringen ofta fram som en drivkraft bakom ökat välstånd. 12 Det finns dock all skäl för oss att problematisera detta samband. Vi menar att de nya tillväxtekonomierna har kunnat dra nytta av globaliseringen, men globalisering med 14 öppna gränser i sig inte är tillräckligt för att skapa nya tillväxtekonomier. För att delta i den globala arbetsdelningen krävs också egna nationella resurser, främst i form av 16 humankapital. Afrika söder om Sahara är ett exempel på hur en region, som trots tillgång till stora marknader inte har lyckats ta steget från fattigdom till välstånd. En 18 viktig förklaring är regionens demografi och hälsoläge. Hållbar utveckling 20 Idag uppfattas begreppet hållbar utveckling ofta som en variant av miljöpolitik. Hållbar utveckling kan dock aldrig reduceras bara till en diskussion om fysiska resurser, som 22 atmosfären eller den biologiska mångfalden. Hållbar utveckling måste alltid inbegripa också den sociala och ekonomiska jämlikheten. 24 Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill stimulera en 26 dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar. Dagens tillväxt ska inte ske på bekostnad av 23

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors mål Den 7 juni går vi till valurnorna för att rösta till Europaparlamentet, det är inget oviktigt val eller

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - Principprogram Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - Principprogram Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Vår vision den demokratiska socialismen Människans frigörelse är målet för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Vår vision är en värld byggd på den demokratiska socialismens

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014

DÅK 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 DÅK 2014 VERKSAMHETS- PLAN 2014 O D I NSSK O LAN 2 1-2 3 FEBRU A R I 2 014 1 Verksamhetsplan 2014 5 10 15 INTRODUKTION SSU Göteborg går in i en supervalåret 2014 starkare än någon gång under de senaste

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Motion 1: Mer positiv styrelse

Motion 1: Mer positiv styrelse Motion 1: Mer positiv styrelse Medlemmar i SSU får ofta höra innan årsmötestider att vi ska skriva motioner. om vad som hellst. om allt, från stort till litet. Vi får också hör att vi inte behöver komma

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling Kicki Borhammar, EDCS Uppdrag: att bidra till jämställd utveckling processtöd till projekt inom tillväxtarbetet processtöd till företag

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 1 [11] Stöd och utvecklingsenheten 2010-05-26 Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck En form av patriarkalt våld och förtryck Antagna av kommunfullmäktige 2010-06-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna.

5 Föreningen ska bedriva påverkansarbete, informationsverksamhet och social verksamhet för HBTQpersoner med utgångspunkten att alla är välkomna. Stadgar HBTQ-föreningen Stolt i Lund Bildad den 2/11 2014. Organisationsnummer: 802491-9782 I. Allmänt Föreningen 1 Föreningens namn är Stolt i Lund. 2 Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver

Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Almedalens goda samtal möten Sverige behöver Välkommen till vår vackra mötesplats, 130 m från Almedalens scen, med utsikt över havet. En mötesplats för det goda samtalet. I Almedalsprogrammet presenteras

Läs mer

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Frågor till riksdagspartierna skickades ut under sommaren 2012, med följande introduktion: Jämställ.nu är en webbportal som samlar information om arbetet

Läs mer

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism POLITISKT PROGRAM för Ungdom Mot Rasism Inledning Ungdom Mot Rasism har en tydlig bild av vad vi vill att samhället ska vara. Ett samhälle fritt från förtryck, exkludering och diskriminering. Ett samhälle

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer