Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015"

Transkript

1 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se

2 Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig till någon av Ljusdals kommuns förvaltningar. Adresser och telefonnummer och mycket annan information hittar du på ljusdal.se (Ljusdals kommuns webbplats). Om du inte vet vilken förvaltning du ska vända dig till, ring kommunens växel, tel , så blir du kopplad. Besöksadress: Huvuddelen av kommunens förvaltningar är samlade i Förvaltningshuset som ligger på Norra Järnvägsgatan 21, i Ljusdal. Här finns också kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande samt utbildningsnämndens och omsorgsnämndens ordförande. Postadress: Ljusdals kommun, Ljusdal. Söker du någon på Ljusdals kommun? Kontakta kommunens telefonväxel Öppen helgfri måndag-fredag kl Fax: E-post: Hemsida: Receptionen i Förvaltningshuset är öppen helgfri måndag-fredag kl Har du frågor till och om de politiska partierna? Kontakta kommunkansliet. Telefon: Fax: E-post: 2

3 Det här är Ljusdals kommun Ordet kommun kommer från det latinska communis, som betyder gemensam. Kommunen är ett geografiskt område och alla som bor inom området tillhör kommunen. Ljusdals kommun bildades 1 januari 1971 genom en sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö kommuner. Kommunen är stor till ytan: 5 642,9 km2. Här bor cirka invånare. Kommunen det är du och jag alla vi som bor och jobbar här! Vi använder oss av många olika sorters kommunala tjänster och kommunal service, t.ex. bibliotek, barnomsorg, skolor, äldreomsorg, renhållning, räddningstjänst, sjukvård och mycket annat. Mot Ånge 83 RAMSJÖ 83 Mot Östersund 296 Mot Sveg KÅRBÖLE HENNAN 83 LETSBO Mot Sveg E45 FÅGELSJÖ 296 LOOS 310 LASSEKROG 84 FÄRILA 83 KAJVALL LJUSDAL 83 Mot Hudiksvall HAMRA 310 JÄRVSÖ E HARSA Mot Bollnäs NOPPIKOSKI Mot Orsa 3

4 Vem är det som bestämmer? Alla som är över 18 år får vara med och välja de 41 representanterna som sitter i kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som fattar de största och viktigaste besluten - om kommunens budget, skatter och avgifter och hur mycket olika verksamheter får kosta. För att bli vald till kommunfullmäktige måste man tillhöra ett politiskt parti. Kommunfullmäktige sammanträder i Förvaltningshuset i Ljusdal den sista måndagen i varje månad, men med semesteruppehåll i juli. Alla som vill får komma dit och lyssna. Du kan också följa sammanträdena via webbsändning på ljusdal.se, via Radio Ljusdals sändningar eller via TV, om din bostad är ansluten till Ljusnet kabel-tv. Du kan också ställa frågor som kommer att tas upp på en allmän frågestund. Frågor ska ställas skriftligen i förväg till kommunfullmäktiges presidium via brev eller e-post fram till kl. 12 fredagen innan den vecka som sammanträdet hålls. Brev adresseras till: Kommunfullmäktiges presidium, Ljusdals kommun, Ljusdal E-post adresseras till: Du som frågar bör tala om vilken politiker du ställer frågan till. Om du inte gör det kommer ordföranden att överlämna frågan till den politiker som i första hand ansvarar för sakområdet. Svar på frågan lämnas vid det sammanträde som frågan väckts. Om svar av någon anledning inte kan lämnas vid det sammanträdet kommer frågan att besvaras vid nästkommande sammanträde. Svar på din fråga får du också genom webbutsändningen via kommunens webbplats via Närradions sändning (finns också på eller sändning via Ljusdals kabel-tv. Medborgarförslag Medborgarförslag innebär att enskilda medborgare har rätt att få ett förslag prövat i kommunfullmäktige. Förslagen kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Alla inkomna förslag är offentliga handlingar. Förslagen måste beredas innan beslut, och beslut ska fattas inom ett år efter att förslaget väckts. Ett medborgarförslag behöver inte se ut på ett speciellt sätt, men det ska vara skriftligt och försett med adress och namn på den/dem som lämnar det. Mandatfördelningen i Ljusdals kommunfullmäktige Socialdemokraterna 12 Moderaterna 7 Sverigedemokraterna 5 Centern 4 Vänsterpartiet 4 Folkpartiet 3 Miljöpartiet 3 Socialradikala demokraterna 2 Kristdemokraterna 1 NÅGRA FAKTA Motion Förslag från någon ledamot i kommunfullmäktige. Måste alltid beredas. Inom ett år från det att motionen har väckts ska den anmälas i kommunfullmäktige, om inte beredningen är klar dessförinnan. Interpellation Är skriftlig och riktar sig till ordförande i kommunstyrelsen eller i annan nämnd. Bör besvaras senast vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. Fråga Fullmäktigeledamot har rätt att framställa fråga vid kommunfullmäktigesammanträdet. Frågan bör besvaras vid samma sammanträde eller senast vid nästa sammanträde. Endast den som frågar och den som ska svara får yttra sig. Reservation Den ledamot som inte delar majoritetens åsikt i ett beslut kan markera detta genom att reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Medborgarförslag Är ett skriftligt förslag till kommunfullmäktige. Genom att lämna ett medborgarförslag kan du påverka kommunfullmäktige i en fråga du tycker är viktig. 4

5 Kommunrevisionen De förtroendevalda revisorernas arbete är ett av instrumenten för kontroll av verksamheten. Revisorerna är valda av kommunfullmäktige med uppgift att granska den kommunala verksamheten. Avsikten är att ge oberoende och självständiga utvärderingar. Revisorerna ska årligen lämna en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I den redovisas det samlade resultatet från granskningen av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen och nämnderna Den nuvarande politiska nämndorganisationen består av kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och myndighetsnämnden. Dessutom finns en valnämnd och en överförmyndarnämnd. Det är kommunens invånare som vid varje val väljer representanter till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser i sin tur ledamöter till styrelser och nämnder i kommunen. Styrelserna och nämnderna ser till att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda och de har olika områden som de är specialister på. Vissa styrelser och nämnder har öppnat sina sammanträden för allmänheten. Protokoll från nämndernas sammanträden finns att läsa på biblioteken. De finns även tillgängliga på kommunens webbplats: Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet. I kommunstyrelsen förbereds de frågor som sedan ska behandlas i kommunfullmäktige. Den ser också till att besluten verkställs. Kommunstyrelsen har två utskott som förbereder ärenden innan de tas upp till beslut i styrelsen. Allmänna utskottet tar hand om övergripande allmänna frågor, ekonomiska frågor och personalfrågor. Samhällsutvecklings-utskottet tar hand om frågor som rör den fysiska, sociala, kulturella och idrottsliga utvecklingen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 5

6 Så här ser den politiska organisationen ut Politisk organisation med förvaltningar och bolag Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarnämnd Ljusdals Energiföretag AB AB Ljusdalshem AB Ljusdals Servicehus Stiftelsen NärLjus Omsorgsnämnd Utbildningsnämnd Myndighetsnämnd Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunstyrelse Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott Rådet för funktionshinderfrågor Pensionärsrådet Kommunchef Politik Förvaltningar Omsorgsförvaltning Utbildningsförvaltning Samhällsutvecklingsförvaltning Kommunledningskontor Bolag eller stiftelse Verksamhetsärenden Myndighetsärenden 6

7 I kommunen arbetar ca personer Det vardagliga arbetet Kommunens anställda sköter det vardagliga arbetet i kommunen. I Ljusdals kommun arbetar ca personer i många olika yrken. Här finns personal inom barnomsorg och skola, bibliotekarier, måltidspersonal, vaktmästare, städpersonal, ingenjörer, vårdpersonal, snickare, administratörer, med flera. Ljusdals kommun är organiserad i ett kommunledningskontor för nämndadministration och övergripande förvaltningsorganisation, en förvaltning för samhällsutveckling, en omsorgsförvaltning och en utbildningsförvaltning. Kommunchefen är chef över kommunledningskontoret och förvaltningarna. 7

8 Kommunledningskontorets organisation Kommunledningskontoret Kommunchef Kommunkansli Ekonomienheten Informationsenheten ITenheten Personalenheten Utredningsenheten Ca 50 personer är anställda i förvaltningen Kommunledningskontoret ger administrativt stöd till alla nämnder och förvaltningar. Det lyder under kommunchefen och har kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd. Allmänna utskottet är ansvarigt utskott för kommunledningskontoret. Kommunkansliet är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, omsorgs-nämnden och valnämnden. Här förbereds ärenden så att de förtroendevalda får bra underlag för sina beslut. Kommunkansliet ansvarar även för kommunstyrelsens och nämndernas diarier, för planering och administration av de allmänna valen, för centralarkiv med offentliga handlingar samt intern postgång och interntryckeri. Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomi och arbetar med övergripande ekonomisk och finansiell planering, redovisning, årsbokslut, prognoser och fakturahantering. Ekonomienheten rekvirerar också EU-medel. 8

9 Personalenheten erbjuder konsultativt stöd, information och utbildning till kommunens chefer inom personalområdet samt är ett verktyg för samordning och utveckling av de politiska strategierna för arbetsgivarfrågor. Enheten bereder även ärenden till kommunstyrelsen inom verksamhetsområdet, samt företräder kommunen i arbetsrättsliga tvister och vid tecknande av lokala kollektivavtal. Informationsenheten ansvarar för att samordna den kommunikation och information som riktar sig till medborgarna och andra aktörer inom kommunen, men även internt till dem som är anställda vid Ljusdals kommun. Enheten ansvarar för kommunens externa webbplats och för intranätet. Den arbetar även med beredskap för information och kommunikation vid kriser. Inflyttarservice besvarar frågor och för en dialog med dem som är intresserade av att flytta till vår kommun. IT-enheten har uppdraget att samordna den kommungemensamma driften av kommunens datasystem och kommunikationsplattform, samt att ansvara för det övergripande IT-strategiska arbetet. Som representant för Ljusdals kommun har enheten också kontakter och kommunikation med andra kommuner, myndigheter och organisationer när det gäller IT-relaterade frågor. Utredningsenheten består av en rad olika verksamheter: Utredarnas uppdrag är att genomföra utredningar och projekt utifrån politiska beslut eller verksamhetsbeslut. Inköp förmedlar information från Inköp Gävleborg till kommunens förvaltningar, inhämtar synpunkter från förvaltningarna inför upphandlingar, verkar för samordning och planering av inköp samt avtalstrohet och avtalskännedom. Folkhälsoutvecklaren arbetar med planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom, med det övergripande syftet att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa. Receptionen har ansvaret för entréerna till förvaltningskontoren, välkomnar och hjälper besökare att hitta rätt handläggare, svarar på frågor om kommunens verksamheter och vägleder till den information och självservice som finns på kommunens hemsida. Konsumentvägledningen informerar konsumenter om deras rättigheter och skyldigheter inför köp av varor och tjänster, samt vägleder vid reklamationer. Besöker även skolor, föreningar och företag för att informera om konsumentlagarna. Jämställdhetsstrategen fungerar som stöd till förvaltningar i jämställdhetsfrågor och är ansvarig för projekt med inriktning jämställdhet. Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för informationsutbyten och samråd mellan kommunen och representanter för olika organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Rådet är också opinionsbildande och drivande i alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning, gentemot kommun, landsting och andra viktiga samhällsinstanser. Dess övergripande uppgift är att skapa ett tillgängligt samhälle för alla. Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunen. 9

10 Samhällsutvecklingsförvaltningens organisation Samhällsutvecklingsförvaltningen Förvaltningschef Plan och Bygg Miljöenheten Räddningstjänsten Gata-/Parkenheten Fritidsenheten Fastighetsenheten Städenheten Bibliotek Musik och kulturenheten Fritidsgårdar Ungas delaktighet och inflytande Ca 170 personer är anställda i förvaltningen. Därutöver finns ca 60 deltidsbrandmän knutna till räddningstjänsten. Samhällsutvecklingsförvaltningen är verkställande enhet för all verksamhet som rör den fysiska, sociala, kulturella och idrottsliga utvecklingen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Förvaltningen bedriver också prövning och tillsyn, med myndighetsnämnden som ansvarig nämnd. Den arbetar aktivt med olika utvecklingsprojekt, t.ex. omlastningsterminal och samt också utveckling av Östernäsområdet. Förvaltningen medverkar i olika sammanhang gällande regional och nationell infrastruktur samt kollektivtrafikfrågor. Samhällsutvecklingsutskottet är ansvarigt utskott för förvaltningen. Plan och Bygg har ansvaret för detalj- och översiktsplaner, kartförsörjning, GIS-frågor (Geografiska Informationssystem), försäljning av tomtmark för bostäder och industrier, samt förvaltning av kommunens skogar. Enheten ansvarar även för prövning och tillsyn enligt plan-och bygglagen, för energirådgivning och bostadsanpassning. Miljöenheten ansvarar för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område när det gäller skyddet för miljön och människors hälsa. Naturens eget skyddsvärde ska också värnas, vilket främst bevakas av kommunekologen. Miljöenheten ansvarar även för tillsynen inom livsmedelslagstiftningen. En annan viktig del av enhetens arbete är kalkning av kommunens sjöar samt skötsel av kommunens naturreservat. 10

11 Räddningstjänsten ansvarar för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och handlägger tillståndsoch tillsynsärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten ansvarar också för traditionell räddningstjänst vid bränder, trafikolyckor och andra olyckor där det föreligger risk för människors liv, egendom eller miljön. Kommunens krisberedskapsfrågor samordnas och handläggs av tjänsteman inom räddningstjänsten. Gata/Park ansvarar för trafikfrågor samt sköter och renoverar kommunala gator och parker. Enheten handlägger även bidrag till vägföreningar och belysningsföreningar samt utfärdar parkeringstillstånd till rörelsehindrade. Fritidsenheten har ansvaret för idrottsplatser, idrottshallar, tennishallen, ridhuset, konstfrusna bandybanan, simhallen i Färila, några kommunala utomhusbad, några elbelysta skidspår och vissa vandringsleder. Enheten handlägger också bidrag till idrottsföreningar, fiskevårdsområden och samlingslokaler, samt handlägger kommunala lotteritillstånd för föreningar. Fastighetsenheten bygger och sköter underhållet av kommunens egna fastigheter. Städenheten ansvarar för städning av kommunens förvaltningslokaler, servicehus och skolor. Biblioteken består av huvudbiblioteket i Ljusdal, filial- och skolbibliotek samt bokbussen. På biblioteket kan man låna böcker, ljudböcker, e-böcker, tidskrifter och filmer samt använda internet och olika databaser. Musik & Kulturenheten arbetar med övergripande planering och administration av kommunens kulturverksamhet och samarbetar via enhetens samverkanskoncept, EstradLjusdal, med föreningsliv och studieförbund i olika kulturarrangemang för barn och ungdomar. Enheten arrangerar också skolkulturföreställningar för grundskolans elever. Föreningar och organisationer inom kulturområdet ansöker om arrangemangs- och verksamhetsbidrag hos Musik & Kulturenheten, som handlägger dessa ärenden inför politiska beslut. I enheten ingår också den kommunala musikskolan. Fritidsgårdarna är en öppen verksamhet med syfte att skapa rum för möten och riktar sig till alla ungdomar i kommunen mellan år. Verksamheten bygger på frivilliga möten i en miljö där deltagarna varierar och aktiviteterna inte alltid är tidsbundna. Här finns möjligheter till fördjupning i olika intressegrupper för utveckling eller som plattform för relationsbyggande. Fritidsgårdarna samverkar med skolor, föreningar och andra organisationer för att främja ungdomars fritid och inflytande i kommunen. Fritidsgårdarnas verksamhet är drogfri. Ungdomars inflytande och delaktighet handlar om att genom olika projekt och aktiviteter utveckla demokratiska processer och skapa förutsättningar för dialog mellan unga, tjänstemän och politiker. Unga ges möjlighet att kunna påverka sin egen och andras situation i samhället 11

12 Utbildningsförvaltningens organisation Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Kvalitets- och lärstödschef Central förvaltningsadministration Biträdande förvaltningschef Barn- och elevhälsa Skolledare Förskola Grundskola/ Särskola Gymnasieskola/ Vuxenutbildning I verksamheten finns ca 550 personer anställda Utbildningsförvaltningen ansvarar för barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola och vuxenutbildning. Till förvaltningen hör också elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt administration. Utbildningsförvaltningen lyder under utbildningsnämnden. Kommunens för- och grundskola är organisatoriskt indelad i tre geografiska områden: Färila utbildningsområde Järvsö utbildningsområde Ljusdal utbildningsområde Förskoleverksamhet bedrivs både i form av förskola och pedagogisk omsorg (t. ex. familjedaghem). Årskurs 7-9 finns i Ljusdal, Järvsö, Färila och Los. 12

13 Kommunens särskola är integrerad på Gärdeåsskolan i Ljusdal. I övriga områden finns verksamhet för barn mellan 1-12 år. I Ljusdals kommun finns också friskolor och kooperativa förskolor/fritidshem. Inom grundskolans lägre årskurser arbetar man i de flesta skolor i integrerad verksamhet med skolbarnomsorgen inom ramen för en samlad skoldag. Kommunens gymnasieskola, Slottegymnasiet, finns i Ljusdal. Skolan kan erbjuda de flesta nationella programmen och har nationell idrottsinriktning för bandy. Kommunens vuxenutbildning, Utvecklingscentrum, bedriver kurser på grundskolenivå, gymnasienivå och högskolenivå. Vid Utvecklingscentrum finns ett lärcentrum, en mötesplats för den som studerar på universitet och högskola. Där kan man studera på distans. Dessutom finns här undervisning i svenska för invandrare. Stödfunktionerna inom utbildningsförvaltningen tillhör kvalitets- och lärstödsenheten. Förvaltningens administration finns dels centralt placerad i Ljusdal, dels lokalt i Färila, Järvsö och Ljusdal. 13

14 Omsorgsförvaltningens organisation Omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Medicinskt ansvarig Kvalitetssamordnare Individ - och familjeomsorg Integrationsverksamheten Biståndshandläggar- verksamheten Kostservice Arbetsmarknadsenheten Stöd och omsorg Äldreomsorg I verksamheten finns ca 880 personer anställda Omsorgsförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa dem som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska problem eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Omsorgsförvaltningen lyder under omsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgen arbetar med människor och familjer i samhället som har det svårt och behöver hjälp. Genom förebyggande och rådgivande insatser ska individ- och familjeomsorgen bidra till goda levnadsförhållanden. Det förebyggande arbetet med barn och ungdomar har hög prioritet. Integrationsverksamheten ansvarar för de samlade integrationsfrågorna i kommunen. Här ingår främst mottagning av kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd samt mottagning av ensamkommande asylsökande barn, båda enligt överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen. Även viss service till övriga invandrare kan ges. Biståndshandläggarverksamheten ansvarar för biståndshandläggning för verksamheterna äldreomsorg samt stöd och omsorg, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS). 14

15 Kostservice ansvarar för måltidsverksamheten inom äldreomsorg, skola samt barnomsorg. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för samordning av kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsfrämjande åtgärder. I enheten ingår bilpoolen, skogslaget, Riokompaniet, systugan, UNIK, Källbackaserveringen, samt Hantverkargården. Stöd och omsorg ger stöd, service och omvårdnad av olika slag samt daglig sysselsättning till dem som har vissa funktionsnedsättningar, så att möjlighet ges till en fungerande vardag och delaktighet i samhället. Ambitionen är att ge ett personligt, anpassat och väl fungerande stöd utifrån individens behov och önskemål. Till verksamheten hör också socialpsykiatrin som ger vård och omsorg till personer med psykisk funktionsnedsättning. Äldreomsorgen arbetar för att människor ska kunna åldras värdigt och tryggt i Ljusdals kommun. Insatserna ska efter bedömning anpassas utifrån den enskildes egna resurser och önskemål. De ska tillgodose både mänskliga och medicinska behov. Inom äldreomsorgen finns hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende och dagverksamhet. Det är också äldreomsorgens uppgift att stödja och avlasta anhöriga/närstående genom olika former av insatser. I äldreomsorgen ingår även hälso- och sjukvården för äldre och personer med funktionsnedsättning i särskilda boendeformer och i hemsjukvård, upp till och med sjuksköterskenivå. Som ansvarig finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Därutöver finns för varje boende en ansvarig sjuksköterska, samt att det finns arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast inom kommunens hälso- och sjukvård. 15

16 Bolag och stiftelser I Ljusdals kommun finns även bolag och stiftelser. AB Ljusdalshem är Ljusdals kommuns bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar lägenheter och lokaler. AB Ljusdals Servicehus bedriver fastighetsförvaltning av egna servicehus, bostäder och lokaler inom Ljusdals kommun. Ljusdal Energi är en kommunalägd koncern. I koncernen finns: Ljusdal Energiföretag AB (moderbolag) Ljusdal Elnät AB Ljusdal Energi AB (fjärrvärme) Ljusdal EnergiFörsäljning AB (elhandel) Ljusnet AB (TV och Bredband) Ljusdal Vatten AB Ljusdal Renhållning AB Ljusdal Energiföretag AB tillhandahåller och säljer administrativa tjänster till koncernbolagen. Ljusdal Elnät AB äger och underhåller delar av nätet i Ljusdals kommun. Ljusdal Energi AB ansvarar för produktion av el samt produktion och distribution av fjärrvärme. Ljusdal Energi Försäljning AB bedriver elhandel genom att erbjuda elavtal till fast eller rörligt elpris. Ljusnet AB är kommunens stadsnät och bygger infrastruktur för bredband och kabel-tv. Ljusdal Vatten AB ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i kommunen. I Ljusdals kommun finns 14 vattenverk och 18 avloppsreningsverk med varierande storlek och behandlingsprocesser. VA-verksamheten är ett så kallat taxekollektiv där de avgifter som abonnenterna betalar ska täcka alla kostnader. Ljusdal Renhållning AB sköter insamling och transport av hushållsavfall och återvinningsprodukter i Ljusdals kommun. Renhållningen ansvarar för återvinningscentralen i Åkerslund och sköter också tömning av slamavskiljare, slutna avloppstankar och fettavskiljare. NärLjus är kommunens näringspolitiska stiftelse. NärLjus arbetar för ett långsiktigt, miljömässigt, livskraftigt och differentierat näringsliv i Ljusdals kommun som bidrar till tillväxt, med fler arbetstillfällen och fler invånare. Arbetet ska bidra till Ljusdals kommuns mål om ett bättre företagsklimat. 16

17 Ett ärendes gång 1. En handling kommer in från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan också vara en handling från någon kommunal tjänsteman eller nämnd i kommunen. 2. Handlingen registreras i diariet och blir då en allmän handling. 3. Ärendet bereds. För att få synpunkter från berörda instanser skickas ärendet på remiss för yttrande. Synpunkter inkommer till diariet. 4. När ärendet är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden. 5. Sammanträde hålls. Nämnden beslutar. 6. Protokoll skrivs. 7. Justering av protokoll. 8. Beslutet expedieras, d.v.s. delges de berörda. 9. Ärendet avslutas och arkiveras. Arkivering Ärende kommer in Expediering Registrering/ Diarieföring Justering Beredning Protokollskrivning Sammanträde/ Beslutsfattande Kallelse 17

18 Demokrati kan ta tid Innan de förtroendevalda beslutar om något måste de ha ett bra underlag för sitt beslut. Kommunen måste följa de lagar och regler som bestämmer hur kommunen ska arbeta. I kommunallagen står det t.ex. att ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om måste beredas. Det betyder att den nämnd eller styrelse som har hand om just den sortens ärende ska få lov att säga vad de tycker innan kommunfullmäktige fattar beslut. I en del frågor ska de kommunanställda få säga vad de tycker genom sina fackliga representanter. Ibland vill kommunen veta vad allmänheten tycker först, t.ex. vad de boende i ett område tycker om ett förslag till ny plan för området. Frågorna i kommunen kan alltså ta lång tid just därför att vi har demokrati i vårt land. Det är många som ska få lov att säga sin mening innan politikerna till sist fattar sitt beslut. Var med och påverka! Kommunerna i landet har stora och viktiga uppgifter. De kan besluta mycket själva, t.ex. vad de vill satsa på och hur mycket kommuninvånarna ska betala i skatt. Men mycket bestäms också av lagar och förordningar. De grundläggande bestämmelserna för kommunerna finns i kommunallagen. Dessutom finns speciallagstiftning där staten anger att kommunerna ska ansvara för vissa uppgifter t.ex. miljöskydd, socialtjänst, räddningstjänst och undervisning. Kommunen är också skyldig att se till att vissa lagar som utfärdas på central nivå följs på det lokala planet, t.ex. plan- och bygglagstiftningens tillämpning. Det är de spelregler vi måste följa. Alla i kommunen kan inte vara med och besluta däremot kan alla vara med och påverka besluten. För att kunna påverka är det viktigt att känna till vad som händer omkring oss. Alla är välkomna till kommunfullmäktiges sammanträden, att lyssna på dem genom Radio Ljusdals sändningar eller se dem via kommunens webbplats ljusdal.se eller Ljusnets kabel-tv. Flera av nämnderna har också infört öppna sammanträden där allmänheten får närvara. Den kommunala verksamheten kan också följas genom radio och tidningar, kommunens webbplats, annonser, informationsmöten och utställningar. Kommunens protokoll och sammanträdeshandlingar finns bl. a. på biblioteken och kommunens webbplats: De flesta kommunala handlingarna är offentliga. Det betyder att vem som helst kan få läsa dem. Du kan också kontakta politiker och tjänstemän direkt eller lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Du kan gå med i något politiskt parti eller någon annan intresseorganisation. Om du har fyllt 18 år och är folkbokförd i kommunen, så kan du naturligtvis också rösta. Tycker du att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga det beslutet. 18

19 Några nyckelord Bordläggning Styrelsen/nämnden bestämmer sig för att vänta till ett senare sammanträde med att besluta i ärendet. Ingenting händer med ärendet under tiden det vilar. Återremiss Styrelsen/nämnden tycker att den inte vet tillräckligt om ärendet för att kunna besluta. Den skickar tillbaka ärendet till den nämnd, styrelse eller förvaltning som tagit upp ärendet, för att de ska göra en utredning eller en undersökning så att det hela ska bli tydligare. Omröstning Politikerna i styrelsen/nämnden är inte överens. Det kanske finns flera förslag till beslut. Då måste man rösta. Det kallas omröstning och man röstar genom att svara ja eller nej till förslagen. Reservation Den politiker som t.ex. förlorat i en omröstning, eller tycker att man fattat ett dåligt beslut, kan reservera sig (visa att man inte instämmer) mot beslutet. Då skrivs detta in i protokollet. Laglighetsprövning Alla kommuninvånare kan överklaga t.ex. kommunfullmäktiges beslut. Från det att protokollet anslagits har man tre veckor på sig att överklaga. Då måste man kunna visa att ärendet inte har behandlats riktigt, d.v.s. att kommunen inte har följt bestämmelserna i kommunallagen eller annan lagstiftning. Kommunens budget Kommunen planerar sin budget för tre år i taget. Där bestämmer kommunfullmäktige vad man ska satsa på under åren som kommer. Budgeten är då uppdelad i nästkommande budgetår och en ekonomisk långtidsplan med de två därpå följande åren. Budgeten är en sammanställning av de inkomster och utgifter som man beräknar att kommunen ska ha under året som följer. Kommunens budget är uppdelad i driftbudget, investeringsbudget och finansieringsbudget. Driftbudgeten visar kostnader och intäkter för kommunens löpande verksamhet. Av driftbudgeten framgår vad det kostar att driva olika delar av verksamheten, t.ex. personalkostnader, hyreskostnader för lokaler, kostnader för städning, annonsering m.m. Intäkter är främst skatteintäkter och statsbidrag, men även olika sorters avgifter, t.ex. för barnomsorg eller renhållning. Investeringsbudgeten visar kommunens investeringar i sådana saker som ska användas i flera år, t.ex. byggnader, avloppsanläggningar, maskiner och gator. Hur investeringarna finansieras framgår av finansieringsbudgeten. Där syns bl.a. hur mycket kommunen lånar eller om kommunen använder tidigare sparade pengar för att finansiera investeringarna och den löpande verksamheten. Budgetarbetet påbörjas i januari året före den aktuella budgetperioden. Under våren arbetar förvaltningarna fram vilka behov av ekonomiska resurser man behöver för att bedriva den verksamhet som man ansvarar för. Respektive facknämnd fattar sedan beslut om ett budgetförslag. En grupp politiker (budgetberedningen) arbetar sedan fram ett förslag till budget för hela kommunen utifrån facknämndernas budgetförslag. De jämkar samman, stryker och lägger till. Deras förslag behandlas av kommunstyrelsen och går sedan vidare till kommunfullmäktige som fastställer budgeten på sitt junisammanträde. Kommunfullmäktige fastställer också nivån på den kommunala skattesatsen. Under hösten ska sedan respektive facknämnd fördela den budgetram, som man fått av kommunfullmäktige, på olika verksamheter. Delegering Kommunfullmäktige får delegera (överföra) sin beslutsrätt i en del ärenden till kommunstyrelsen eller de andra nämnderna, om man av någon anledning tycker att det blir mer praktiskt. 19

20 Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och är vana vid. Därför måste vi som bor och arbetar i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker bara till ungefär hälften av alla de inkomster som kommunen behöver. Resten av pengarna kommer från staten (statsbidrag) och från olika avgifter som kommuninvånarna måste betala. Det kan vara hyror, avgifter för barnomsorg, avgifter för vatten, sophämtning och annat. De verksamheter som kostar mest i Ljusdals kommun är utbildning, barnomsorg, samt vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Mest kostsamt är löner och arbetsgivaravgifter för de anställda. Fakta Skattesats Det antal kronor per beskattningsbar hundralapp som kommunfullmäktige beslutar att ta ut i skatt av kommuninvånarna. Skattekrona För varje hundralapp man tjänar i lön så betalar man för närvarande 22,36 i kommunalskatt. Skatteunderlag Det totala antalet skattekronor i kommunen. Skattekraft Antalet skattekronor i relation till antalet invånare i kommunen. Skatteutjämningsbidrag Statlig bidragsform som syftar till att underlätta för kommunerna att bedriva sin verksamhet trots skillnader i skattekraft. 20

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog

Medborgardialog. Foto framsida: Hans och Hanna, Handen haninge.se/medborgardialog ÅRSREDOVISNING 2014 Medborgardialog Medborgardialog är ett begrepp för olika vägar för alla Haninges medborgare att vara delaktig i kommunens planering och arbete. Dialogen ger ett bredare beslutsunderlag

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Kortfakta om Hedemora kommun

Kortfakta om Hedemora kommun Årsredovisning 2010 Kortfakta om Hedemora kommun Yta Hedemora kommun har en yta på 840 km 2. Invånare Antalet invånare i kommunen är 15 164 (31 dec 2010). I centrala Hedemora är antalet invånare cirka

Läs mer

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17

Innehåll. Sverige 29. Inledning 7. Ekonomi 63. Arbete 83. Demokrati 11. Att hantera information 91. Individer och grupper 75. Kommun och landsting 17 Innehåll Inledning 7 Sverige 29 Ekonomi 63 Arbete 83 Ämnesplan i samhällskunskap 8 Planering av kursen 10 Demokrati 11 Demokratins kännetecken 12 Demokratins motsats - diktatur 13 Direkt och indirekt demokrati

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 25 oktober 2010, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006 RAPPORT 1 (24) Avdelningen för Ekonomi och styrning Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? Kommunkompassen Analys av Kungsbacka Kommun 15 17 maj 2006 2. Kungsbacka kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007

KS dnr 2006/44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02. Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 KS dnr /44 Hid 2007.548 Arbetsutskottet 2007-03-23 Kommunstyrelsen 2007-04-02 Äldreboende Dalängen inflyttning våren 2007 Årsredovisning År Kommunfullmäktige den 23 april 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer