Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015"

Transkript

1 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se

2 Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig till någon av Ljusdals kommuns förvaltningar. Adresser och telefonnummer och mycket annan information hittar du på ljusdal.se (Ljusdals kommuns webbplats). Om du inte vet vilken förvaltning du ska vända dig till, ring kommunens växel, tel , så blir du kopplad. Besöksadress: Huvuddelen av kommunens förvaltningar är samlade i Förvaltningshuset som ligger på Norra Järnvägsgatan 21, i Ljusdal. Här finns också kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande samt utbildningsnämndens och omsorgsnämndens ordförande. Postadress: Ljusdals kommun, Ljusdal. Söker du någon på Ljusdals kommun? Kontakta kommunens telefonväxel Öppen helgfri måndag-fredag kl Fax: E-post: Hemsida: Receptionen i Förvaltningshuset är öppen helgfri måndag-fredag kl Har du frågor till och om de politiska partierna? Kontakta kommunkansliet. Telefon: Fax: E-post: 2

3 Det här är Ljusdals kommun Ordet kommun kommer från det latinska communis, som betyder gemensam. Kommunen är ett geografiskt område och alla som bor inom området tillhör kommunen. Ljusdals kommun bildades 1 januari 1971 genom en sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö kommuner. Kommunen är stor till ytan: 5 642,9 km2. Här bor cirka invånare. Kommunen det är du och jag alla vi som bor och jobbar här! Vi använder oss av många olika sorters kommunala tjänster och kommunal service, t.ex. bibliotek, barnomsorg, skolor, äldreomsorg, renhållning, räddningstjänst, sjukvård och mycket annat. Mot Ånge 83 RAMSJÖ 83 Mot Östersund 296 Mot Sveg KÅRBÖLE HENNAN 83 LETSBO Mot Sveg E45 FÅGELSJÖ 296 LOOS 310 LASSEKROG 84 FÄRILA 83 KAJVALL LJUSDAL 83 Mot Hudiksvall HAMRA 310 JÄRVSÖ E HARSA Mot Bollnäs NOPPIKOSKI Mot Orsa 3

4 Vem är det som bestämmer? Alla som är över 18 år får vara med och välja de 41 representanterna som sitter i kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som fattar de största och viktigaste besluten - om kommunens budget, skatter och avgifter och hur mycket olika verksamheter får kosta. För att bli vald till kommunfullmäktige måste man tillhöra ett politiskt parti. Kommunfullmäktige sammanträder i Förvaltningshuset i Ljusdal den sista måndagen i varje månad, men med semesteruppehåll i juli. Alla som vill får komma dit och lyssna. Du kan också följa sammanträdena via webbsändning på ljusdal.se, via Radio Ljusdals sändningar eller via TV, om din bostad är ansluten till Ljusnet kabel-tv. Du kan också ställa frågor som kommer att tas upp på en allmän frågestund. Frågor ska ställas skriftligen i förväg till kommunfullmäktiges presidium via brev eller e-post fram till kl. 12 fredagen innan den vecka som sammanträdet hålls. Brev adresseras till: Kommunfullmäktiges presidium, Ljusdals kommun, Ljusdal E-post adresseras till: Du som frågar bör tala om vilken politiker du ställer frågan till. Om du inte gör det kommer ordföranden att överlämna frågan till den politiker som i första hand ansvarar för sakområdet. Svar på frågan lämnas vid det sammanträde som frågan väckts. Om svar av någon anledning inte kan lämnas vid det sammanträdet kommer frågan att besvaras vid nästkommande sammanträde. Svar på din fråga får du också genom webbutsändningen via kommunens webbplats via Närradions sändning (finns också på eller sändning via Ljusdals kabel-tv. Medborgarförslag Medborgarförslag innebär att enskilda medborgare har rätt att få ett förslag prövat i kommunfullmäktige. Förslagen kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Alla inkomna förslag är offentliga handlingar. Förslagen måste beredas innan beslut, och beslut ska fattas inom ett år efter att förslaget väckts. Ett medborgarförslag behöver inte se ut på ett speciellt sätt, men det ska vara skriftligt och försett med adress och namn på den/dem som lämnar det. Mandatfördelningen i Ljusdals kommunfullmäktige Socialdemokraterna 12 Moderaterna 7 Sverigedemokraterna 5 Centern 4 Vänsterpartiet 4 Folkpartiet 3 Miljöpartiet 3 Socialradikala demokraterna 2 Kristdemokraterna 1 NÅGRA FAKTA Motion Förslag från någon ledamot i kommunfullmäktige. Måste alltid beredas. Inom ett år från det att motionen har väckts ska den anmälas i kommunfullmäktige, om inte beredningen är klar dessförinnan. Interpellation Är skriftlig och riktar sig till ordförande i kommunstyrelsen eller i annan nämnd. Bör besvaras senast vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. Fråga Fullmäktigeledamot har rätt att framställa fråga vid kommunfullmäktigesammanträdet. Frågan bör besvaras vid samma sammanträde eller senast vid nästa sammanträde. Endast den som frågar och den som ska svara får yttra sig. Reservation Den ledamot som inte delar majoritetens åsikt i ett beslut kan markera detta genom att reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Medborgarförslag Är ett skriftligt förslag till kommunfullmäktige. Genom att lämna ett medborgarförslag kan du påverka kommunfullmäktige i en fråga du tycker är viktig. 4

5 Kommunrevisionen De förtroendevalda revisorernas arbete är ett av instrumenten för kontroll av verksamheten. Revisorerna är valda av kommunfullmäktige med uppgift att granska den kommunala verksamheten. Avsikten är att ge oberoende och självständiga utvärderingar. Revisorerna ska årligen lämna en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I den redovisas det samlade resultatet från granskningen av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen och nämnderna Den nuvarande politiska nämndorganisationen består av kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och myndighetsnämnden. Dessutom finns en valnämnd och en överförmyndarnämnd. Det är kommunens invånare som vid varje val väljer representanter till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser i sin tur ledamöter till styrelser och nämnder i kommunen. Styrelserna och nämnderna ser till att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda och de har olika områden som de är specialister på. Vissa styrelser och nämnder har öppnat sina sammanträden för allmänheten. Protokoll från nämndernas sammanträden finns att läsa på biblioteken. De finns även tillgängliga på kommunens webbplats: Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet. I kommunstyrelsen förbereds de frågor som sedan ska behandlas i kommunfullmäktige. Den ser också till att besluten verkställs. Kommunstyrelsen har två utskott som förbereder ärenden innan de tas upp till beslut i styrelsen. Allmänna utskottet tar hand om övergripande allmänna frågor, ekonomiska frågor och personalfrågor. Samhällsutvecklings-utskottet tar hand om frågor som rör den fysiska, sociala, kulturella och idrottsliga utvecklingen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 5

6 Så här ser den politiska organisationen ut Politisk organisation med förvaltningar och bolag Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndarnämnd Ljusdals Energiföretag AB AB Ljusdalshem AB Ljusdals Servicehus Stiftelsen NärLjus Omsorgsnämnd Utbildningsnämnd Myndighetsnämnd Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunstyrelse Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott Rådet för funktionshinderfrågor Pensionärsrådet Kommunchef Politik Förvaltningar Omsorgsförvaltning Utbildningsförvaltning Samhällsutvecklingsförvaltning Kommunledningskontor Bolag eller stiftelse Verksamhetsärenden Myndighetsärenden 6

7 I kommunen arbetar ca personer Det vardagliga arbetet Kommunens anställda sköter det vardagliga arbetet i kommunen. I Ljusdals kommun arbetar ca personer i många olika yrken. Här finns personal inom barnomsorg och skola, bibliotekarier, måltidspersonal, vaktmästare, städpersonal, ingenjörer, vårdpersonal, snickare, administratörer, med flera. Ljusdals kommun är organiserad i ett kommunledningskontor för nämndadministration och övergripande förvaltningsorganisation, en förvaltning för samhällsutveckling, en omsorgsförvaltning och en utbildningsförvaltning. Kommunchefen är chef över kommunledningskontoret och förvaltningarna. 7

8 Kommunledningskontorets organisation Kommunledningskontoret Kommunchef Kommunkansli Ekonomienheten Informationsenheten ITenheten Personalenheten Utredningsenheten Ca 50 personer är anställda i förvaltningen Kommunledningskontoret ger administrativt stöd till alla nämnder och förvaltningar. Det lyder under kommunchefen och har kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd. Allmänna utskottet är ansvarigt utskott för kommunledningskontoret. Kommunkansliet är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, omsorgs-nämnden och valnämnden. Här förbereds ärenden så att de förtroendevalda får bra underlag för sina beslut. Kommunkansliet ansvarar även för kommunstyrelsens och nämndernas diarier, för planering och administration av de allmänna valen, för centralarkiv med offentliga handlingar samt intern postgång och interntryckeri. Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomi och arbetar med övergripande ekonomisk och finansiell planering, redovisning, årsbokslut, prognoser och fakturahantering. Ekonomienheten rekvirerar också EU-medel. 8

9 Personalenheten erbjuder konsultativt stöd, information och utbildning till kommunens chefer inom personalområdet samt är ett verktyg för samordning och utveckling av de politiska strategierna för arbetsgivarfrågor. Enheten bereder även ärenden till kommunstyrelsen inom verksamhetsområdet, samt företräder kommunen i arbetsrättsliga tvister och vid tecknande av lokala kollektivavtal. Informationsenheten ansvarar för att samordna den kommunikation och information som riktar sig till medborgarna och andra aktörer inom kommunen, men även internt till dem som är anställda vid Ljusdals kommun. Enheten ansvarar för kommunens externa webbplats och för intranätet. Den arbetar även med beredskap för information och kommunikation vid kriser. Inflyttarservice besvarar frågor och för en dialog med dem som är intresserade av att flytta till vår kommun. IT-enheten har uppdraget att samordna den kommungemensamma driften av kommunens datasystem och kommunikationsplattform, samt att ansvara för det övergripande IT-strategiska arbetet. Som representant för Ljusdals kommun har enheten också kontakter och kommunikation med andra kommuner, myndigheter och organisationer när det gäller IT-relaterade frågor. Utredningsenheten består av en rad olika verksamheter: Utredarnas uppdrag är att genomföra utredningar och projekt utifrån politiska beslut eller verksamhetsbeslut. Inköp förmedlar information från Inköp Gävleborg till kommunens förvaltningar, inhämtar synpunkter från förvaltningarna inför upphandlingar, verkar för samordning och planering av inköp samt avtalstrohet och avtalskännedom. Folkhälsoutvecklaren arbetar med planerade och systematiska insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom, med det övergripande syftet att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa. Receptionen har ansvaret för entréerna till förvaltningskontoren, välkomnar och hjälper besökare att hitta rätt handläggare, svarar på frågor om kommunens verksamheter och vägleder till den information och självservice som finns på kommunens hemsida. Konsumentvägledningen informerar konsumenter om deras rättigheter och skyldigheter inför köp av varor och tjänster, samt vägleder vid reklamationer. Besöker även skolor, föreningar och företag för att informera om konsumentlagarna. Jämställdhetsstrategen fungerar som stöd till förvaltningar i jämställdhetsfrågor och är ansvarig för projekt med inriktning jämställdhet. Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för informationsutbyten och samråd mellan kommunen och representanter för olika organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Rådet är också opinionsbildande och drivande i alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning, gentemot kommun, landsting och andra viktiga samhällsinstanser. Dess övergripande uppgift är att skapa ett tillgängligt samhälle för alla. Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunen. 9

10 Samhällsutvecklingsförvaltningens organisation Samhällsutvecklingsförvaltningen Förvaltningschef Plan och Bygg Miljöenheten Räddningstjänsten Gata-/Parkenheten Fritidsenheten Fastighetsenheten Städenheten Bibliotek Musik och kulturenheten Fritidsgårdar Ungas delaktighet och inflytande Ca 170 personer är anställda i förvaltningen. Därutöver finns ca 60 deltidsbrandmän knutna till räddningstjänsten. Samhällsutvecklingsförvaltningen är verkställande enhet för all verksamhet som rör den fysiska, sociala, kulturella och idrottsliga utvecklingen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Förvaltningen bedriver också prövning och tillsyn, med myndighetsnämnden som ansvarig nämnd. Den arbetar aktivt med olika utvecklingsprojekt, t.ex. omlastningsterminal och samt också utveckling av Östernäsområdet. Förvaltningen medverkar i olika sammanhang gällande regional och nationell infrastruktur samt kollektivtrafikfrågor. Samhällsutvecklingsutskottet är ansvarigt utskott för förvaltningen. Plan och Bygg har ansvaret för detalj- och översiktsplaner, kartförsörjning, GIS-frågor (Geografiska Informationssystem), försäljning av tomtmark för bostäder och industrier, samt förvaltning av kommunens skogar. Enheten ansvarar även för prövning och tillsyn enligt plan-och bygglagen, för energirådgivning och bostadsanpassning. Miljöenheten ansvarar för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område när det gäller skyddet för miljön och människors hälsa. Naturens eget skyddsvärde ska också värnas, vilket främst bevakas av kommunekologen. Miljöenheten ansvarar även för tillsynen inom livsmedelslagstiftningen. En annan viktig del av enhetens arbete är kalkning av kommunens sjöar samt skötsel av kommunens naturreservat. 10

11 Räddningstjänsten ansvarar för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och handlägger tillståndsoch tillsynsärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten ansvarar också för traditionell räddningstjänst vid bränder, trafikolyckor och andra olyckor där det föreligger risk för människors liv, egendom eller miljön. Kommunens krisberedskapsfrågor samordnas och handläggs av tjänsteman inom räddningstjänsten. Gata/Park ansvarar för trafikfrågor samt sköter och renoverar kommunala gator och parker. Enheten handlägger även bidrag till vägföreningar och belysningsföreningar samt utfärdar parkeringstillstånd till rörelsehindrade. Fritidsenheten har ansvaret för idrottsplatser, idrottshallar, tennishallen, ridhuset, konstfrusna bandybanan, simhallen i Färila, några kommunala utomhusbad, några elbelysta skidspår och vissa vandringsleder. Enheten handlägger också bidrag till idrottsföreningar, fiskevårdsområden och samlingslokaler, samt handlägger kommunala lotteritillstånd för föreningar. Fastighetsenheten bygger och sköter underhållet av kommunens egna fastigheter. Städenheten ansvarar för städning av kommunens förvaltningslokaler, servicehus och skolor. Biblioteken består av huvudbiblioteket i Ljusdal, filial- och skolbibliotek samt bokbussen. På biblioteket kan man låna böcker, ljudböcker, e-böcker, tidskrifter och filmer samt använda internet och olika databaser. Musik & Kulturenheten arbetar med övergripande planering och administration av kommunens kulturverksamhet och samarbetar via enhetens samverkanskoncept, EstradLjusdal, med föreningsliv och studieförbund i olika kulturarrangemang för barn och ungdomar. Enheten arrangerar också skolkulturföreställningar för grundskolans elever. Föreningar och organisationer inom kulturområdet ansöker om arrangemangs- och verksamhetsbidrag hos Musik & Kulturenheten, som handlägger dessa ärenden inför politiska beslut. I enheten ingår också den kommunala musikskolan. Fritidsgårdarna är en öppen verksamhet med syfte att skapa rum för möten och riktar sig till alla ungdomar i kommunen mellan år. Verksamheten bygger på frivilliga möten i en miljö där deltagarna varierar och aktiviteterna inte alltid är tidsbundna. Här finns möjligheter till fördjupning i olika intressegrupper för utveckling eller som plattform för relationsbyggande. Fritidsgårdarna samverkar med skolor, föreningar och andra organisationer för att främja ungdomars fritid och inflytande i kommunen. Fritidsgårdarnas verksamhet är drogfri. Ungdomars inflytande och delaktighet handlar om att genom olika projekt och aktiviteter utveckla demokratiska processer och skapa förutsättningar för dialog mellan unga, tjänstemän och politiker. Unga ges möjlighet att kunna påverka sin egen och andras situation i samhället 11

12 Utbildningsförvaltningens organisation Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Kvalitets- och lärstödschef Central förvaltningsadministration Biträdande förvaltningschef Barn- och elevhälsa Skolledare Förskola Grundskola/ Särskola Gymnasieskola/ Vuxenutbildning I verksamheten finns ca 550 personer anställda Utbildningsförvaltningen ansvarar för barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola och vuxenutbildning. Till förvaltningen hör också elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt administration. Utbildningsförvaltningen lyder under utbildningsnämnden. Kommunens för- och grundskola är organisatoriskt indelad i tre geografiska områden: Färila utbildningsområde Järvsö utbildningsområde Ljusdal utbildningsområde Förskoleverksamhet bedrivs både i form av förskola och pedagogisk omsorg (t. ex. familjedaghem). Årskurs 7-9 finns i Ljusdal, Järvsö, Färila och Los. 12

13 Kommunens särskola är integrerad på Gärdeåsskolan i Ljusdal. I övriga områden finns verksamhet för barn mellan 1-12 år. I Ljusdals kommun finns också friskolor och kooperativa förskolor/fritidshem. Inom grundskolans lägre årskurser arbetar man i de flesta skolor i integrerad verksamhet med skolbarnomsorgen inom ramen för en samlad skoldag. Kommunens gymnasieskola, Slottegymnasiet, finns i Ljusdal. Skolan kan erbjuda de flesta nationella programmen och har nationell idrottsinriktning för bandy. Kommunens vuxenutbildning, Utvecklingscentrum, bedriver kurser på grundskolenivå, gymnasienivå och högskolenivå. Vid Utvecklingscentrum finns ett lärcentrum, en mötesplats för den som studerar på universitet och högskola. Där kan man studera på distans. Dessutom finns här undervisning i svenska för invandrare. Stödfunktionerna inom utbildningsförvaltningen tillhör kvalitets- och lärstödsenheten. Förvaltningens administration finns dels centralt placerad i Ljusdal, dels lokalt i Färila, Järvsö och Ljusdal. 13

14 Omsorgsförvaltningens organisation Omsorgsförvaltningen Förvaltningschef Medicinskt ansvarig Kvalitetssamordnare Individ - och familjeomsorg Integrationsverksamheten Biståndshandläggar- verksamheten Kostservice Arbetsmarknadsenheten Stöd och omsorg Äldreomsorg I verksamheten finns ca 880 personer anställda Omsorgsförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa dem som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska problem eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Omsorgsförvaltningen lyder under omsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgen arbetar med människor och familjer i samhället som har det svårt och behöver hjälp. Genom förebyggande och rådgivande insatser ska individ- och familjeomsorgen bidra till goda levnadsförhållanden. Det förebyggande arbetet med barn och ungdomar har hög prioritet. Integrationsverksamheten ansvarar för de samlade integrationsfrågorna i kommunen. Här ingår främst mottagning av kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd samt mottagning av ensamkommande asylsökande barn, båda enligt överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen. Även viss service till övriga invandrare kan ges. Biståndshandläggarverksamheten ansvarar för biståndshandläggning för verksamheterna äldreomsorg samt stöd och omsorg, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS). 14

15 Kostservice ansvarar för måltidsverksamheten inom äldreomsorg, skola samt barnomsorg. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för samordning av kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsfrämjande åtgärder. I enheten ingår bilpoolen, skogslaget, Riokompaniet, systugan, UNIK, Källbackaserveringen, samt Hantverkargården. Stöd och omsorg ger stöd, service och omvårdnad av olika slag samt daglig sysselsättning till dem som har vissa funktionsnedsättningar, så att möjlighet ges till en fungerande vardag och delaktighet i samhället. Ambitionen är att ge ett personligt, anpassat och väl fungerande stöd utifrån individens behov och önskemål. Till verksamheten hör också socialpsykiatrin som ger vård och omsorg till personer med psykisk funktionsnedsättning. Äldreomsorgen arbetar för att människor ska kunna åldras värdigt och tryggt i Ljusdals kommun. Insatserna ska efter bedömning anpassas utifrån den enskildes egna resurser och önskemål. De ska tillgodose både mänskliga och medicinska behov. Inom äldreomsorgen finns hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende och dagverksamhet. Det är också äldreomsorgens uppgift att stödja och avlasta anhöriga/närstående genom olika former av insatser. I äldreomsorgen ingår även hälso- och sjukvården för äldre och personer med funktionsnedsättning i särskilda boendeformer och i hemsjukvård, upp till och med sjuksköterskenivå. Som ansvarig finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Därutöver finns för varje boende en ansvarig sjuksköterska, samt att det finns arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast inom kommunens hälso- och sjukvård. 15

16 Bolag och stiftelser I Ljusdals kommun finns även bolag och stiftelser. AB Ljusdalshem är Ljusdals kommuns bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar lägenheter och lokaler. AB Ljusdals Servicehus bedriver fastighetsförvaltning av egna servicehus, bostäder och lokaler inom Ljusdals kommun. Ljusdal Energi är en kommunalägd koncern. I koncernen finns: Ljusdal Energiföretag AB (moderbolag) Ljusdal Elnät AB Ljusdal Energi AB (fjärrvärme) Ljusdal EnergiFörsäljning AB (elhandel) Ljusnet AB (TV och Bredband) Ljusdal Vatten AB Ljusdal Renhållning AB Ljusdal Energiföretag AB tillhandahåller och säljer administrativa tjänster till koncernbolagen. Ljusdal Elnät AB äger och underhåller delar av nätet i Ljusdals kommun. Ljusdal Energi AB ansvarar för produktion av el samt produktion och distribution av fjärrvärme. Ljusdal Energi Försäljning AB bedriver elhandel genom att erbjuda elavtal till fast eller rörligt elpris. Ljusnet AB är kommunens stadsnät och bygger infrastruktur för bredband och kabel-tv. Ljusdal Vatten AB ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i kommunen. I Ljusdals kommun finns 14 vattenverk och 18 avloppsreningsverk med varierande storlek och behandlingsprocesser. VA-verksamheten är ett så kallat taxekollektiv där de avgifter som abonnenterna betalar ska täcka alla kostnader. Ljusdal Renhållning AB sköter insamling och transport av hushållsavfall och återvinningsprodukter i Ljusdals kommun. Renhållningen ansvarar för återvinningscentralen i Åkerslund och sköter också tömning av slamavskiljare, slutna avloppstankar och fettavskiljare. NärLjus är kommunens näringspolitiska stiftelse. NärLjus arbetar för ett långsiktigt, miljömässigt, livskraftigt och differentierat näringsliv i Ljusdals kommun som bidrar till tillväxt, med fler arbetstillfällen och fler invånare. Arbetet ska bidra till Ljusdals kommuns mål om ett bättre företagsklimat. 16

17 Ett ärendes gång 1. En handling kommer in från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan också vara en handling från någon kommunal tjänsteman eller nämnd i kommunen. 2. Handlingen registreras i diariet och blir då en allmän handling. 3. Ärendet bereds. För att få synpunkter från berörda instanser skickas ärendet på remiss för yttrande. Synpunkter inkommer till diariet. 4. När ärendet är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden. 5. Sammanträde hålls. Nämnden beslutar. 6. Protokoll skrivs. 7. Justering av protokoll. 8. Beslutet expedieras, d.v.s. delges de berörda. 9. Ärendet avslutas och arkiveras. Arkivering Ärende kommer in Expediering Registrering/ Diarieföring Justering Beredning Protokollskrivning Sammanträde/ Beslutsfattande Kallelse 17

18 Demokrati kan ta tid Innan de förtroendevalda beslutar om något måste de ha ett bra underlag för sitt beslut. Kommunen måste följa de lagar och regler som bestämmer hur kommunen ska arbeta. I kommunallagen står det t.ex. att ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om måste beredas. Det betyder att den nämnd eller styrelse som har hand om just den sortens ärende ska få lov att säga vad de tycker innan kommunfullmäktige fattar beslut. I en del frågor ska de kommunanställda få säga vad de tycker genom sina fackliga representanter. Ibland vill kommunen veta vad allmänheten tycker först, t.ex. vad de boende i ett område tycker om ett förslag till ny plan för området. Frågorna i kommunen kan alltså ta lång tid just därför att vi har demokrati i vårt land. Det är många som ska få lov att säga sin mening innan politikerna till sist fattar sitt beslut. Var med och påverka! Kommunerna i landet har stora och viktiga uppgifter. De kan besluta mycket själva, t.ex. vad de vill satsa på och hur mycket kommuninvånarna ska betala i skatt. Men mycket bestäms också av lagar och förordningar. De grundläggande bestämmelserna för kommunerna finns i kommunallagen. Dessutom finns speciallagstiftning där staten anger att kommunerna ska ansvara för vissa uppgifter t.ex. miljöskydd, socialtjänst, räddningstjänst och undervisning. Kommunen är också skyldig att se till att vissa lagar som utfärdas på central nivå följs på det lokala planet, t.ex. plan- och bygglagstiftningens tillämpning. Det är de spelregler vi måste följa. Alla i kommunen kan inte vara med och besluta däremot kan alla vara med och påverka besluten. För att kunna påverka är det viktigt att känna till vad som händer omkring oss. Alla är välkomna till kommunfullmäktiges sammanträden, att lyssna på dem genom Radio Ljusdals sändningar eller se dem via kommunens webbplats ljusdal.se eller Ljusnets kabel-tv. Flera av nämnderna har också infört öppna sammanträden där allmänheten får närvara. Den kommunala verksamheten kan också följas genom radio och tidningar, kommunens webbplats, annonser, informationsmöten och utställningar. Kommunens protokoll och sammanträdeshandlingar finns bl. a. på biblioteken och kommunens webbplats: De flesta kommunala handlingarna är offentliga. Det betyder att vem som helst kan få läsa dem. Du kan också kontakta politiker och tjänstemän direkt eller lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Du kan gå med i något politiskt parti eller någon annan intresseorganisation. Om du har fyllt 18 år och är folkbokförd i kommunen, så kan du naturligtvis också rösta. Tycker du att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga det beslutet. 18

19 Några nyckelord Bordläggning Styrelsen/nämnden bestämmer sig för att vänta till ett senare sammanträde med att besluta i ärendet. Ingenting händer med ärendet under tiden det vilar. Återremiss Styrelsen/nämnden tycker att den inte vet tillräckligt om ärendet för att kunna besluta. Den skickar tillbaka ärendet till den nämnd, styrelse eller förvaltning som tagit upp ärendet, för att de ska göra en utredning eller en undersökning så att det hela ska bli tydligare. Omröstning Politikerna i styrelsen/nämnden är inte överens. Det kanske finns flera förslag till beslut. Då måste man rösta. Det kallas omröstning och man röstar genom att svara ja eller nej till förslagen. Reservation Den politiker som t.ex. förlorat i en omröstning, eller tycker att man fattat ett dåligt beslut, kan reservera sig (visa att man inte instämmer) mot beslutet. Då skrivs detta in i protokollet. Laglighetsprövning Alla kommuninvånare kan överklaga t.ex. kommunfullmäktiges beslut. Från det att protokollet anslagits har man tre veckor på sig att överklaga. Då måste man kunna visa att ärendet inte har behandlats riktigt, d.v.s. att kommunen inte har följt bestämmelserna i kommunallagen eller annan lagstiftning. Kommunens budget Kommunen planerar sin budget för tre år i taget. Där bestämmer kommunfullmäktige vad man ska satsa på under åren som kommer. Budgeten är då uppdelad i nästkommande budgetår och en ekonomisk långtidsplan med de två därpå följande åren. Budgeten är en sammanställning av de inkomster och utgifter som man beräknar att kommunen ska ha under året som följer. Kommunens budget är uppdelad i driftbudget, investeringsbudget och finansieringsbudget. Driftbudgeten visar kostnader och intäkter för kommunens löpande verksamhet. Av driftbudgeten framgår vad det kostar att driva olika delar av verksamheten, t.ex. personalkostnader, hyreskostnader för lokaler, kostnader för städning, annonsering m.m. Intäkter är främst skatteintäkter och statsbidrag, men även olika sorters avgifter, t.ex. för barnomsorg eller renhållning. Investeringsbudgeten visar kommunens investeringar i sådana saker som ska användas i flera år, t.ex. byggnader, avloppsanläggningar, maskiner och gator. Hur investeringarna finansieras framgår av finansieringsbudgeten. Där syns bl.a. hur mycket kommunen lånar eller om kommunen använder tidigare sparade pengar för att finansiera investeringarna och den löpande verksamheten. Budgetarbetet påbörjas i januari året före den aktuella budgetperioden. Under våren arbetar förvaltningarna fram vilka behov av ekonomiska resurser man behöver för att bedriva den verksamhet som man ansvarar för. Respektive facknämnd fattar sedan beslut om ett budgetförslag. En grupp politiker (budgetberedningen) arbetar sedan fram ett förslag till budget för hela kommunen utifrån facknämndernas budgetförslag. De jämkar samman, stryker och lägger till. Deras förslag behandlas av kommunstyrelsen och går sedan vidare till kommunfullmäktige som fastställer budgeten på sitt junisammanträde. Kommunfullmäktige fastställer också nivån på den kommunala skattesatsen. Under hösten ska sedan respektive facknämnd fördela den budgetram, som man fått av kommunfullmäktige, på olika verksamheter. Delegering Kommunfullmäktige får delegera (överföra) sin beslutsrätt i en del ärenden till kommunstyrelsen eller de andra nämnderna, om man av någon anledning tycker att det blir mer praktiskt. 19

20 Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och är vana vid. Därför måste vi som bor och arbetar i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker bara till ungefär hälften av alla de inkomster som kommunen behöver. Resten av pengarna kommer från staten (statsbidrag) och från olika avgifter som kommuninvånarna måste betala. Det kan vara hyror, avgifter för barnomsorg, avgifter för vatten, sophämtning och annat. De verksamheter som kostar mest i Ljusdals kommun är utbildning, barnomsorg, samt vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Mest kostsamt är löner och arbetsgivaravgifter för de anställda. Fakta Skattesats Det antal kronor per beskattningsbar hundralapp som kommunfullmäktige beslutar att ta ut i skatt av kommuninvånarna. Skattekrona För varje hundralapp man tjänar i lön så betalar man för närvarande 22,36 i kommunalskatt. Skatteunderlag Det totala antalet skattekronor i kommunen. Skattekraft Antalet skattekronor i relation till antalet invånare i kommunen. Skatteutjämningsbidrag Statlig bidragsform som syftar till att underlätta för kommunerna att bedriva sin verksamhet trots skillnader i skattekraft. 20

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad sept 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad sept 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad sept 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad april 2010 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad november 2006 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2017 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2016 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för Omsorgsnämnden

Reglemente för Omsorgsnämnden Reglemente för Omsorgsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. Ändringar gjorda under punkt 3.2 beslutade av kommunfullmäktige den 16 december 2013 200. 1 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (6) REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra författningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2014 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Omsorgsnämndens

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunfullmäktige 2014-12-15 xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:508-003 Ersätter: Ansvarig: för socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun

Reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Sida 1/12 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige den 12 november 2003, 137 med ändring den 9 mars 2005, 48, med ändring den 13 februari 2008, 36 och med ändring 14 april 2010, 70 Uddevalla

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, föräldrabalken, hälso- och sjukvårdslagen, andra författningar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 ^PIKWWKM* ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Arkebäck-Morén Annie 2014-12-17 ALN-2014-0475.00 Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 Förslag

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Kontaktperson: Malen Wallén,

Kontaktperson: Malen Wallén, Kontaktperson: Malen Wallén, malen.wallen@pts.se 1 Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt. Det betyder att den offentliga makten utgår från folket. Svenska folket väljer representanter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Bildningsnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Bildningsnämndens reglemente Bildningsnämnden Bildning Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 21 november 2011, 258 Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna om ansvar och beslutanderätt i en

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING KOMMUNALRÄTT Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam ÖVERSIKT Vad är en kommun? Vad får en kommun göra? kommunal kompetens. Vem beslutar i kommunen? Hur överklagas kommunala beslut? Vt

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Kommunledningskontoret Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 189, och reviderat den 23 februari 2009, 16. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Reglemente för Bildningsnämnden

Reglemente för Bildningsnämnden Reglemente för Bildningsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och 2 (Gemensamma bestämmelser och

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer