Hur fungerar din kommun?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur fungerar din kommun?"

Transkript

1

2 Hur fungerar din kommun? Reviderad november 2006 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig till någon av Ljusdals kommuns förvaltningar. Adresser och telefonnummer hittar du bland annat i telefonkatalogens blå sidor. Om du inte vet vilken förvaltning du ska vända dig till, ring kommunens växel, telefon , så blir du kopplad till rätt avdelning. Information om kommunen hittar du också på vår hemsida: Besöksadress: Huvuddelen av kommunens förvaltningar är samlade i Förvaltningshuset som ligger vid Riotorget i Ljusdal. Här finns också kommunstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande, ordförandena för barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden. Söker du någon på Ljusdals kommun? Kontakta kommunens telefonväxel och reception; Öppen mån-fre kl 07:00-17:00 Telefon: Fax: E-post: Har du frågor till de politiska partierna? Kontakta Demokratiservice, Telefon: Fax: E-post: Postadress: Ljusdals kommun, Ljusdal. 2

3 Det här är Ljusdals kommun Reviderad november 2006 Ordet kommun kommer från det latinska communis, som betyder gemensam. Kommunen är ett geografiskt område. Alla som bor inom området tillhör kommunen. Det finns tre olika slags kommuner. Den borgerliga kommunen är det vi vanligtvis menar när vi talar om kommunen, t ex Ljusdals kommun. Det finns också den kyrkliga kommunen församlingen som många av oss tillhör är en sådan. Landstingskommunen är det landsting vi tillhör, t ex landstinget Gävleborg. Ljusdals kommun bildades 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö kommuner. Kommunen är stor till ytan, 5 642, 9 km 2. Här bor nästan invånare. Kommunen det är du och jag alla vi som bor och jobbar här! Och vi använder oss av många gemensamma sorters kommunal service såsom bibliotek, barnomsorg, skolor, byggnader, gator, fastigheter, parker, omsorg, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik, sjukvård och mycket annat 3

4 Vem är det som bestämmer? Alla som är över 18 år får vara med och välja de 41 representanter som sitter i Kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som fattar de största och viktigaste besluten om kommunens budget, skatter och avgifter och hur mycket olika verksamheter får kosta. För att bli vald till kommunfullmäktige måste man tillhöra ett politiskt parti. Kommunfullmäktige i Ljusdal sammanträder sista måndagen i månaden (utom i juli). Alla som vill får komma och lyssna. Det går också att titta på mötena via Ljusdals webbplats: eller lyssna i radion via Ljusdals Närradio. Du kan också ställa frågor som kommer att tas upp på en allmän frågestund. Frågor kan ställas från åhörarplats eller lämnas skriftligen via brev eller e-post till kommunfullmäktiges presidium. Frågor via e-post kan ställas fram till sammanträdets start kl 18:00 på adressen Du som frågar bör tala om vilken politiker som frågan är ställd till. Om du inte gör det kommer ordföranden att överlämna frågan till i första hand ansvarig politiker. Svar på frågan lämnas vid det sammanträde som frågan väckts. Om svar av någon anledning inte kan lämnas vid det sammanträdet kommer frågan att besvaras vid nästkommande sammanträde. Svaren på din fråga får du också genom webbutsändningen via Ljusdals webbplats via Närradions sändning som också sänds via Internet eller sändning via Ljusdals KabelTV Kommunens revision. De förtroendevalda revisorernas arbete är ett av instrumenten för kontroll av verksamheten. Revisorerna är valda av kommunfullmäktige med uppgift att utvärdera, effektivisera samt kontrollera den kommunala verksamheten. Avsikten med den kommunala revisionsverksamheten är att ge oberoende och självständiga utvärderingar av verksamheten. Revisorerna ska årligen lämna en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I den redovisas det samlade resultatet från granskningen av den kommunala verksamheten. Mandatfördelning i Ljusdals kommunfullmäktige till Socialdemokraterna 13 Vänsterpartiet 3 Centern 8 Moderaterna 6 Folkpartiet 2 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet 2 Frihetliga Kommunalfolket 1 Socialradikala Demokraterna 4 Några fakta Motion. Förslag från någon ledamot i kommunfullmäktige. Måste alltid beredas. Inom ett år från det att motionen har väckts ska den anmälas i fullmäktige, om inte beredningen är klar dessförinnan. Interpellation. Är skriftlig och riktar sig till ordförande i kommunstyrelsen eller i annan nämnd. Bör besvaras senast vid nästa fullmäktigesammanträde. Fråga. Fullmäktigeledamot har rätt att framställa fråga vid fullmäktigesammanträdet. Frågan bör besvaras vid sammanträdet eller senast vid nästa sammanträde. Endast den frågande och den svarande får yttra sig. Reservation. Den ledamot som inte delar majoritetens åsikt i ett beslut kan markera detta genom att reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. 4

5 Medborgarförslag innebär att enskilda medborgare har rätt att få ett förslag prövat i kommunfullmäktige. Förslagen kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Alla inkomna förslag är offentliga handlingar. Förslagen måste beredas innan beslut ska fattas och beslut ska fattas inom ett år efter att förslaget väckts. Ett medborgarförslag behöver inte se ut på ett speciellt sätt, men det ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat med namn och adress på den eller de medborgare som lämnar förslaget. Reviderad november 2006 Medborgarförslag är ett skriftligt förslag till kommunfullmäktige. Genom att lämna ett medborgarförslag kan du påverka kommunfullmäktige i en fråga du tycker är viktig. Kommunfullmäktige har bestämt att på prov införa medborgarförslag. Kommunstyrelsen och nämnderna Nuvarande politiska nämndorganisation består av kommunstyrelse och fyra nämnder: Barnoch utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Myndighetsnämnden. Dessutom finns en Valnämnd och en Överförmyndarnämnd. Det är kommunens invånare som vid varje val väljer representanter till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser i sin tur ledamöter till styrelser och nämnder i kommunen. Styrelserna och nämnderna ser till att kommunfullmäktiges beslut blir verklighet och de har olika områden som de är specialister på. Vissa styrelser och nämnder har öppnat sina sammanträden för allmänheten Protokoll från nämndernas sammanträden finns att läsa på biblioteken. Vissa nämnders protokoll finns även tillgängliga på kommunens webbplats Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet. I kommunstyrelsen förbereds de frågor som sedan ska behandlas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ser också till att besluten verkställs. Kommunstyrelsen har tre utskott; allmänna utskottet, personalutskottet och kulturutskottet. Utskotten förbereder ärendena innan de tas upp till beslut i styrelsen. Allmänna utskottet tar hand om allmänna och ekonomiska frågor. Personalutskottet arbetar med personalfrågor och kulturutskottet behandlar frågor om kultur. 5

6 Så här ser nämndorganisationen ut Kommunfullmäktige Kommunrevision Valberedning Allmänt utskott Personalutskott Kulturutskott Kommunstyrelsen Brottsförebygganderåd Handikappråd Folkhälsoråd Arbetsutskott Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Pensionärsråd IFO-utskott Beredning Myndighetsnämnd Samhällsbyggnads nämnd Arbetsutskott Miljöutskott Valnämnd Överförmyndarnämnd 6

7 Det vardagliga arbetet Kommunens anställda sköter det vardagliga arbetet i kommunen. I Ljusdals kommun arbetar ca personer i många olika yrken. Här finns personal inom barnomsorg och skola, bibliotekarier, måltidspersonal, vaktmästare, städpersonal, ingenjörer, vårdpersonal, snickare, och administratörer bland många andra. I kommunen arbetar ca personer Ljusdals kommun är organiserad i fem förvaltningar, som gemensamt ansvarar för hela verksamheten Förvaltningsorganisation Kommunledningen Kommunstyrelsens presidium, förvaltningschef KSF, SBF, OSF, BUF, BMRF Ekonomichef, Personalchef Ljusdals kommuns ledningsgrupp Förvaltningschef KSF, SBF, OSF, BUF, BMRF Ekonomichef, Personalchef Kommunstyrelseförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Omsorgs- och socialförvaltningen Bygg-, Miljö- och Räddningsförvaltningen Samhällsplanering Bygg Central administration Service- och administration Demokratiservice Gata/Park/Ljusdal vatten Ljusdal barn- och utbildning Medicinskt Ansvarig sjuksköterska Ekonomi Miljö Fastighet Järvsö barn- och utbildning Äldreomsorg Ljusdal Arbetsmarknadsenhet/ Flyktingenheten Räddningstjänst Städ Färila barn- och utbildning Äldreomsorg Färila/Los/Järvsö/Ramsjö Bibliotek Fritid Slottegymnasiet Handikappomsorg Kultur Kost Freinetgymnasiet Individ- och familjeomsorg Personal och löner Renhållning Utvecklingscentrum Biståndshandläggarenheten Information/Intern service IT Elevhälsan Bolag och stiftelser: Närljus Ljusdal Energiföretag AB Stiftelsen Stenegård Stiftelsen Ljusdals Friluftsanläggningar Ljusdalshem AB 7

8 Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar ett stort antal områden och är organisatoriskt indelad i åtta enheter. Merparten av förvaltningens lyder under Samhällsbyggnadsnämnden, medan Kommunstyrelsen har ansvar för vissa områden inom förvaltningen, t ex kollektivtrafik och översiktlig planering. Enheten för samhällsplanering har ansvaret för detalj- och översiktsplaner, kollektivtrafikfrågor, kartförsörjning, försäljning av tomtmark för bostäder och industrier samt förvaltar kommunens skogar. Fastighetsenheten bygger och underhåller kommunens egna fastigheter. Fritidsenheten har ansvaret för bl a idrottsplatser, fritidslokaler/hallar, isbanor, simhallen i Färila och utomhusbad. Verksamhetsområden: - Samhällsplanering - Fastighet - Fritid - Gata/Park/VA - IT - Kost - Städ - Renhållning Ca 235 personer är anställda i förvaltningen Gata/Park och VA-enheten utför skötseln av gator, vägar och parker. I kommunens vattenverk produceras vårt dricksvatten. IT-enhetens uppdrag är att samordna den kommungemensamma driften av våra datasystem samt har även ansvar för det övergripande IT-strategiska arbetet. Kostenheten ansvarar för måltidsverksamheten inom skola, barnomsorg samt äldreomsorg. Städenheten svarar för städning av kommunens förvaltningslokaler, servicehus och skolor. Renhållningsenheten har ansvaret för insamling och tillvaratagande av hushållsavfall, hushållens grovsopor och slamtömning. 8

9 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen ansvarar för barnomsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, fritidsgårdar, gymnasieskola och vuxenutbildning. Till förvaltningen hör också elevhälsa, musikskola, fritidsgårdar, elevombud, IT-pedagoger, studie- och yrkesvägledning och administration. Barn- och utbildningsförvaltningen lyder under Barnoch utbildningsnämnden. Kommunens för- och grundskola är organisatoriskt indelad i tre geografiska områden: Färila barn och utbildning Järvsö barn och utbildning Ljusdal barn- och utbildning Förskoleverksamhet bedrivs både i form av förskola och familjedaghem. Årskurs 7-9 finns i Ljusdal, Järvsö, Färila, Los och Ramsjö. Kommunens särskola Verksamhetsområden: - Förskola/grundskola - Skolbarnomsorg - Särskola - Gymnasieskola - Vuxenutbildning - Elevhälsa - Musikskola - Fritidsgårdar - Elevombud - IT-pedagoger - Studie- och yrkesvägledning I verksamheten finns ca 650 personer anställda ligger i anslutning till Gärdeåsskolan i Ljusdal. I övriga områden finns verksamhet för barn mellan 1-12 år. I Ljusdal finns också friskolor och kooperativa förskolor/fritidshem. Inom grundskolans lägre årskurser arbetar man i de flesta skolor i integrerad verksamhet med skolbarnomsorgen inom ramen för en samlad skoldag. Kommunens gymnasieskola, Slottegymnasiet, finns i Ljusdal. Skolan kan erbjuda de flesta nationella programmen och har idrottsinriktning för bandy, fotboll, innebandy, rid & häst och skidor. I anslutning till Slottegymnasiet finns också Freinetgymnasiet (fr o m HT 2006) och Naturbruksgymnasiet. Kommunens vuxenutbildning, Utvecklingscentrum, bedriver kurser på grundskolenivå, gymnasienivå och högskolenivå. Dessutom finns här datortek och undervisning i svenska för invandrare. Distansöverbyggande teknik såsom telebild och PC-baserad datakommunikation används i undervisningen. Kommunen har sitt elevstöd organiserat både kommunövergripande och i lokala elevhälsoteam. Förvaltningens administration finns dels centralt placerad i Ljusdal, dels lokalt i Färila, Järvsö och Ljusdal. 9

10 Omsorgs- och socialförvaltning Omsorgs- och socialförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa dem som på grund av ålder, handikapp, ekonomiska- eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Omsorgs- och socialförvaltningen lyder under Omsorgsnämnden. Verksamheten är uppdelad i tre verksamhetsområden; handikappomsorg, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Där finns även enheten för tillstånd av alkoholservering och spel. Dessutom finns en administrativ avdelning för verksamheternas gemensamma administration. Handikappomsorgen ger stöd och service samt omvårdnad av olika slag till den som har någon funktionsnedsättning, så att möjlighet ges till en fungerande vardag och att kunna leva delaktig i samhället. Ambitionen är att ge ett personligt, anpassat och väl fungerande stöd utifrån vars och ens behov och önskemål. Verksamhetsområden: - Handikappomsorg - Individ- och familjeomsorg - Äldreomsorg Ljusdal - Äldreomsorg Färila/Los/ Järvsö/Ramsjö - Biståndshandläggare - Medicinskt ansvarig sjuksköterska - Service- och administration Enheten för tillstånd av alkoholservering och spel finns inom omsorgs- och socialförvaltningen I verksamheten finns ca personer anställda Individ- och familjeomsorgen arbetar med människor och familjer i samhället som har det svårt och behöver hjälp. Genom förebyggande och rådgivande insatser skall individ- och familjeomsorgen bidra till goda levnadsförhållanden i kommunen. Det förebyggande arbetet med barn och ungdomar har hög prioritet Äldreomsorgen arbetar för att människor skall kunna åldras värdigt och tryggt i Ljusdals kommun. Insatserna skall efter bedömning anpassas utifrån den enskildes egna resurser och önskemål. De skall tillgodose både mänskliga och medicinska behov. Det är också enhetens uppgift att stödja och avlasta anhöriga/närstående genom olika former av insatser. Äldreomsorgen är indelad i två ansvarsområden; Äldreomsorg Ljusdal respektive Äldreomsorg Färila/Los/Järvsö/Ramsjö. Biståndshandläggarenheten inom äldreomsorgen beviljar hemtjänst, äldreboende, rehabilitering, växelvård och dagverksamhet för de äldre. Vid biståndsprövningen kommer en biståndsbedömare hem till den person som har behov av hemtjänst eller annan omsorg för en genomgång av den enskilda personens behov och önskemål. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården för äldre och funktionshindrade i särskilda boendeformer, upp till och med sjuksköterskenivå. Som ansvarig finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Därutöver finns för varje boende en ansvarig sjuksköterska. 10

11 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för de kommunövergripande frågorna som på olika sätt ger service till hela organisationen både till den politiska organisationen och till tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelseförvaltningen lyder under Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten ansvarar för samordning av kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsbefrämjande åtgärder. I Arbetsmarknadsenheten ingår även Flyktingenheten. Flyktingenheten arbetar för att integrera flyktingen i det svenska samhället, med de rättigheter och skyldigheter som detta innebär för den enskilde. Ljusdals kommun har ett avtal med Integrationsverket om att ta emot flyktingar då de har beviljats uppehållstillstånd. Verksamhetsområden: - Arbetsmarknadsenhet - Kommunbibliotek - Demokratiservice - Ekonomienhet - Information och intern service - Kultur - Personal- och Löneenhet I verksamheten finns ca 90 personer anställda Ljusdals kommunbibliotek består av huvudbiblioteket i Ljusdal, filial- och skolbibliotek samt bokbussen som kör regelbundna turer i kommunen. På biblioteket kan du låna böcker, tidskrifter och video samt använda Internet. Demokratiservice är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott. Här förbereds ärenden så att de förtroendevalda får bra underlag för sina beslut. Demokratiservice handhar kommunstyrelsens diarium och centralarkiv med offentliga handlingar. Kommunens Brottsförebyggande råd, Handikappråd, Konsumentvägledning, handläggare för Överförmyndarnämnden, Internationell rådgivning och Landsbygdsutveckling finns inom enheten Demokratiservice Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomi och arbetar med övergripande ekonomisk och finansiell planering, redovisning, årsbokslut och prognoser, fakturahantering samt rekvirerar EU-medel. Information och Intern Service informerar om kommunens verksamheter och ansvarar för Ljusdals kommuns webbplats och för Intranätet. Enheten ansvarar för intern service till förvaltningarna reception/växel, post och kopiering Kultur ordnar ofta olika arrangemang för både barn och vuxna och ger bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med kultur. Personal och Löner har hand om alla frågor som rör de anställda i kommunen, som löner, anställningar, personal- och organisationsutveckling, liksom de lagar och regler som gäller arbetslivet 11

12 Bygg-, Miljö- och räddningsförvaltning Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen är nykomlingen bland kommunens förvaltningar. Förvaltningen tillkom 1 januari 2006 i syfte att säkerställa en fristående och opartisk lokal myndighetsfunktion och öka tydligheten i förvaltningens ingående uppdrag och roll. Tre enheter ingår i förvaltningen där det gemensamma syftet är att värna människors liv, hälsa, miljö och egendom är grundläggande. Förvaltningens främsta uppgift är att tillse att kommunens medborgare och företag lever upp till de lagar och bestämmelser som Sveriges riksdag beslutat om inom bygg-, miljö- och räddningsområdet. Detta sker genom prövning av tillstånd, lov, handläggning av anmälningar och tillsyn. Verksamhetsområden: - Byggenhet - Miljöenhet - Räddningstjänst I förvaltningen arbetar 22 personer. Därutöver finns ca 100 deltidsbrandmän knutna till räddningstjänsten Det formella myndighetsansvaret är ett politiskt ansvar som innehas av myndighetsnämnden, men det är förvaltningens tjänstemän som är nämndens sakkunniga och bereder ärendena. Om det finns misstanke om brott, måste överträdelsen som regel anmälas till polis- eller åklagarmyndighet. Rådgivning, information och utbildningar är viktiga delar i förvaltningens förebyggande arbete i syfte att skapa förutsättningar för allmänheten och verksamhetsansvariga att leva upp till lagstiftningarnas mål. Bygg-, miljö-, och räddningsförvaltningen lyder under Myndighetsnämnden. Byggenheten ansvarar för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Kommunens energirådgivning och bostadsanpassning är funktioner som också ingår i byggenheten. Miljöenheten ansvarar för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område när det gäller skyddet för människors hälsa och miljön. Naturens eget skyddsvärde ska också värnas, vilket främst bevakas genom kommunekologen. Miljöenheten ansvarar även för tillsynen inom livsmedelslagstiftningen och djurskyddslagstiftningen. En viktig del av enhetens arbete är också kalkning av kommunens sjöar samt miljöövervakning, t ex luftkvalitetsmätningar. Räddningstjänsten ansvarar för prövning och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten ansvarar även för traditionell räddningstjänst som vid bränder, trafikolyckor och andra olyckor där det föreligger risk för människors liv, egendom eller miljön. 12

13 Bolag och stiftelser I Ljusdals kommun finns även bolag och stiftelser. Ljusdalshem AB är Ljusdals Kommuns bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar lägenheter och lokaler. Ljusdals Energiföretag AB ägs av Ljusdals kommun. Bolaget tillhandahåller administrativa tjänster till koncernbolagen Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB och intressebolaget Ljusdal Energi Försäljning AB Ljusdal Energi AB handhar produktion av el samt produktion och distribution av fjärrvärme. Ljusdal Elnät AB bedriver nätverksamhet i delar av Ljusdals kommun. Bolaget äger gatubelysningen i kommunen och erbjuder bredbandstjänster via optokabel. Ljusdals Kabel-TV AB är ett dotterbolag, till Ljusdals Energiföretag AB. Förutom distribution av TV, arbetar bolaget även med datatrafik/internet och fastighetsövervakning via kabel-tv nätet. NärLjus, kommunens näringspolitiska stiftelse, arbetar med att stärka näringslivet i kommunen genom att utveckla befintligt näringsliv, stötta de som vill starta eget samt arbeta aktivt med att få fler att välja vår kommun som etableringsort. 13

14 Ett ärendes gång 1. En handling kommer in från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan också vara en handling från någon kommunal tjänsteman eller annan nämnd i kommunen. 2. Handlingen registreras i diariet och blir då en allmän handling. 3. Ärendet bereds. För att få synpunkter från berörda instanser skickas ärendet på remiss för yttrande. Synpunkter inkommer till diariet. 4. När ärendet är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden. 5. Sammanträde hålls. Nämnden beslutar. 6. Protokoll skrivs. 7. Justering av protokoll. 8. Beslutet expedieras dvs delges till berörda. 9. Ärendet avslutas och arkiveras. 14

15 Demokrati kan ta tid Innan de förtroendevalda beslutar om något måste de ha ett bra underlag för sitt beslut. Kommunen måste också följa de lagar och regler som bestämmer hur kommunen ska arbeta. I kommunallagen står det t ex att ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om, måste beredas. Det betyder att den nämnd eller styrelse som har hand om just den sortens ärende ska få lov att säga vad de tycker, innan fullmäktige tar beslut. I en del frågor ska de kommunanställda få säga vad de tycker genom sina fackliga representanter. Ibland vill kommunen veta vad allmänheten tycker först, t ex vad de boende i ett område tycker om ett förslag till ny plan för området. Frågorna i kommunen kan alltså ta lång tid just därför att vi har demokrati i vårt land. Det är många som ska få lov att säga sin mening, innan politikerna till sist fattar sitt beslut. Var med och påverka! Kommunerna i landet har stora och viktiga uppgifter. De kan också besluta mycket själva t ex vad de vill satsa på och hur mycket kommuninvånarna ska betala i skatt. Men mycket bestäms av lagar och förordningar. De grundläggande bestämmelserna för kommunerna finns i kommunallagen. Dessutom finns speciallagstiftning där staten anger att kommunerna ska svara för vissa uppgifter t ex miljöskydd, socialtjänst, räddningstjänst och undervisning. Några nyckelord Bordläggning: Styrelsen/nämnden bestämmer sig för att vänta till ett senare sammanträde med att besluta i ärendet. Ingenting händer med ärendet under tiden det vilar. Återremiss: Styrelsen/nämnden tycker att den inte vet tillräckligt om ärendet för att kunna besluta. Den skickar tillbaka ärendet till den nämnd, styrelse eller förvaltning som tagit upp ärendet, för att de ska göra en utredning eller en undersökning så att det hela ska bli klarare. Omröstning: Politikerna i styrelsen/nämnden är inte överens. Det kanske finns flera förslag till beslut. Då måsta man rösta. Det kallas omröstning och man röstar genom att svara ja eller nej till förslagen. Reservation: Den politiker som t ex förlorat i en omröstning, eller tycker att man fattat ett dåligt beslut, kan reservera sig (visa att man inte instämmer) mot beslutet. Då skrivs detta in i protokollet. Laglighetsprövning: Alla kommuninvånare kan överklaga t ex kommunfullmäktiges beslut. Från det att protokollet justerats (skrivits under) har man tre veckor på sig att överklaga. Då måste man kunna visa att ärendet inte har behandlats riktigt, d v s att kommunen inte har följt bestämmelserna i kommunallagen. Delegation: Kommunfullmäktige får delegera (överföra) sin beslutsrätt i en del ärenden till en annan nämnd eller utskott om man av någon anledning tycker att det blir mer praktiskt. Kommunen är också skyldig att se till att vissa lagar som utfärdas på central nivå följs på det lokala planet t ex plan- och bygglagstiftningens tillämpning. Det är de spelregler vi måste följa. Alla i kommunen kan inte vara med och besluta däremot kan alla vara med och påverka besluten. För att kunna påverka är det viktigt att känna till vad som händer omkring oss. Vi är välkomna till kommunfullmäktiges sammanträden eller lyssna på dem genom närradions sändningar eller se dem via kommunens webb-plats på Internet. Flera av nämnderna har infört öppna sammanträden där vi kan närvara. Den kommunala verksamheten kan också följas genom radio och tidningar, kommunens hemsida, annonser, informationsmöten och utställningar. 15

16 Vi har tillgång till kommunens protokoll och sammanträdeshandlingar som bl a finns på biblioteken och Ljusdals hemsida Reviderad november 2006 De allra flesta kommunala handlingar är offentliga. Det betyder att vem som helst kan begära att få läsa dem. Vi kan också kontakta politiker och tjänstemän direkt eller lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Vi kan gå med i något politiskt parti eller någon annan intresseorganisation. Och så kan vi naturligtvis rösta om vi har fyllt 18 år och är skrivna i kommunen! Tycker vi att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan vi överklaga. 16

17 Kommunens budget Kommunen planerar sin budget för tre år i taget i verksamhetsplanen. Där bestämmer kommunfullmäktige vad man ska satsa på under åren som kommer. Verksamhetsplanen ligger sedan till grund för den budget som kommunfullmäktige beslutar om varje höst. Budgeten är då uppdelad i nästkommande budgetår samt en ekonomisk långtidsplan med de två därpå följande åren. Budgeten är en sammanställning av de inkomster och utgifter som man beräknar att kommunen ska ha under nästa år. Kommunens budget är uppdelad i driftbudget, investeringsbudget och finansieringsbudget. Driftbudgeten visar kostnader och intäkter för kommunens löpande verksamhet. Av driftbudgeten framgår vad det kostar att driva olika delar av verksamheten t ex personalkostnader, hyreskostnader för lokaler, kostnader för städning, annonsering mm. Intäkter är främst skatteintäkter och statsbidrag, men även olika sorters avgifter, t ex för barnomsorg eller renhållning. Investeringsbudgeten visar kommunens investeringar i sådana saker som ska användas i flera år t ex byggnader, avloppsanläggningar, maskiner och gator. Hur investeringarna finansieras framgår av finansieringsbudgeten. Där syns bl a hur mycket kommunen lånar eller om kommunen använder tidigare sparade pengar för att finansiera investeringarna och den löpande verksamheten. Att göra en budget för det kommande året är ett arbete som tar lång tid. Arbetet börjar redan tidigt på våren. Utifrån den ekonomiska långtidsplanen arbetar förvaltningarna med att fördela budgetmedel inom förvaltningen. Förvaltningen tar också fram en verksamhetsplan som beskriver vad man skall göra för de medel man har. Förvaltningens budgetförslag tas sedan av respektive facknämnd. En grupp politiker (budgetberedningen) arbetar med förvaltningarnas förslag under hösten. De jämkar samman och stryker och lägger till. Deras förslag behandlas av kommunstyrelsen och går sedan vidare till kommunfullmäktige som fastställer budgeten på sitt novembermöte. 17

18 Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och är vana vid. Därför måste vi som bor och arbetar i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker bara till ungefär hälften av alla de inkomster som kommunen behöver. Resten av pengarna kommer från staten (statsbidrag) och från olika avgifter som kommuninvånarna måste betala. Det kan vara hyror, dagisavgifter, avgifter för vatten, sophämtning och annat. De verksamheter som kostar mest i Ljusdals kommun är utbildning, barnomsorg samt vård och omsorg som rör de äldre och handikappade. Mest kostsamt är först och främst löner och arbetsgivaravgifter för de anställda. Fakta Skattesats. Det antal kronor per beskattningsbar hundralapp som fullmäktige beslutar att ta ut i skatt av kommunmedlemmarna (kommunal utdebitering) Skattekrona. Beskattningsbar hundralapp Skatteunderlag. Det totala antalet skattekronor i kommunen Skattekraft. antalet skattekronor i relation till antalet invånare i kommunen Skatteutjämningsbidrag. Statlig bidragsform som syftar till att underlätta för kommunerna att bedriva sin verksamhet trots skillnader i skattekraft 18

19 Driftbudget Driftkostnaderna för verksamheten uppgick till 825,8 miljoner kronor för år Vård och omsorg (339 miljoner kronor) och skola och barnomsorg (341 miljoner kronor) är de dominerande verksamheterna i kommunen. Driftbudgeten visar kostnader och intäkter för kommunens löpande verksamhet Verksamhetens nettokostnad Kommunadministration 3,1% Vård och omsorg 41,8% Fritid och kultur 4,7% Arbete och näringsliv 1,4% Politisk verksamhet 1,5% Skola och barnomso 39,9% Infrastruktur 5,0% Miljö- och hälsoskydd 2,0% 19

20 Inkomster Skattesatsen i Ljusdals kommun är 32,75 %. Det innebär att vi betalar 32,75 kronor av varje 100- lapp i skatt. Skattesatsen fördelar sig mellan Ljusdals kommun som får 22,40 kronor och Landstinget som får 10,35 kronor. Av kommunens inkomster för 2005 svarade skatteintäkterna för 592,7 miljoner kronor och statsbidragen för 239,3 miljoner kronor. Reviderad november 2006 Näst efter kommunalskatten är det olika former av statsbidrag som är kommunens största inkomstkälla Övriga inkomster under året bestod av taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel m m. Totalt uppgick dessa intäkter till 187,5 miljoner kronor. Kommunens externa intäkter Försäljning, räntor 4,5% Bidrag 6,5% Avgifter, arrenden och hyra 7,5% Skatter och generella statsbidrag 81,5% 20

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad april 2010 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad sept 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad sept 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad sept 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur.

Processbeskrivning. Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Processbeskrivning Översyn av förvaltningsorganisationen, delegationer, administrativa processer och bolagsstruktur. Kommunchef Nicklas Bremefors har fått i uppdrag av politiken att ge förslag på ny organisation

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Robertsfors Verksamhetsledningssystem - VLS Teknisk plattform Flexite Rapporteringssystem och dokumenthanteringssystem ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Föreningar Idrott Kultur Natur Kommunala

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Blad 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-19 Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 Beslutande John Nyman, ordförande Annelie Wallberg,

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer