Hur fungerar din kommun?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur fungerar din kommun?"

Transkript

1

2 Hur fungerar din kommun? Reviderad november 2006 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig till någon av Ljusdals kommuns förvaltningar. Adresser och telefonnummer hittar du bland annat i telefonkatalogens blå sidor. Om du inte vet vilken förvaltning du ska vända dig till, ring kommunens växel, telefon , så blir du kopplad till rätt avdelning. Information om kommunen hittar du också på vår hemsida: Besöksadress: Huvuddelen av kommunens förvaltningar är samlade i Förvaltningshuset som ligger vid Riotorget i Ljusdal. Här finns också kommunstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande, ordförandena för barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden. Söker du någon på Ljusdals kommun? Kontakta kommunens telefonväxel och reception; Öppen mån-fre kl 07:00-17:00 Telefon: Fax: E-post: Har du frågor till de politiska partierna? Kontakta Demokratiservice, Telefon: Fax: E-post: Postadress: Ljusdals kommun, Ljusdal. 2

3 Det här är Ljusdals kommun Reviderad november 2006 Ordet kommun kommer från det latinska communis, som betyder gemensam. Kommunen är ett geografiskt område. Alla som bor inom området tillhör kommunen. Det finns tre olika slags kommuner. Den borgerliga kommunen är det vi vanligtvis menar när vi talar om kommunen, t ex Ljusdals kommun. Det finns också den kyrkliga kommunen församlingen som många av oss tillhör är en sådan. Landstingskommunen är det landsting vi tillhör, t ex landstinget Gävleborg. Ljusdals kommun bildades 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö kommuner. Kommunen är stor till ytan, 5 642, 9 km 2. Här bor nästan invånare. Kommunen det är du och jag alla vi som bor och jobbar här! Och vi använder oss av många gemensamma sorters kommunal service såsom bibliotek, barnomsorg, skolor, byggnader, gator, fastigheter, parker, omsorg, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik, sjukvård och mycket annat 3

4 Vem är det som bestämmer? Alla som är över 18 år får vara med och välja de 41 representanter som sitter i Kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som fattar de största och viktigaste besluten om kommunens budget, skatter och avgifter och hur mycket olika verksamheter får kosta. För att bli vald till kommunfullmäktige måste man tillhöra ett politiskt parti. Kommunfullmäktige i Ljusdal sammanträder sista måndagen i månaden (utom i juli). Alla som vill får komma och lyssna. Det går också att titta på mötena via Ljusdals webbplats: eller lyssna i radion via Ljusdals Närradio. Du kan också ställa frågor som kommer att tas upp på en allmän frågestund. Frågor kan ställas från åhörarplats eller lämnas skriftligen via brev eller e-post till kommunfullmäktiges presidium. Frågor via e-post kan ställas fram till sammanträdets start kl 18:00 på adressen Du som frågar bör tala om vilken politiker som frågan är ställd till. Om du inte gör det kommer ordföranden att överlämna frågan till i första hand ansvarig politiker. Svar på frågan lämnas vid det sammanträde som frågan väckts. Om svar av någon anledning inte kan lämnas vid det sammanträdet kommer frågan att besvaras vid nästkommande sammanträde. Svaren på din fråga får du också genom webbutsändningen via Ljusdals webbplats via Närradions sändning som också sänds via Internet eller sändning via Ljusdals KabelTV Kommunens revision. De förtroendevalda revisorernas arbete är ett av instrumenten för kontroll av verksamheten. Revisorerna är valda av kommunfullmäktige med uppgift att utvärdera, effektivisera samt kontrollera den kommunala verksamheten. Avsikten med den kommunala revisionsverksamheten är att ge oberoende och självständiga utvärderingar av verksamheten. Revisorerna ska årligen lämna en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I den redovisas det samlade resultatet från granskningen av den kommunala verksamheten. Mandatfördelning i Ljusdals kommunfullmäktige till Socialdemokraterna 13 Vänsterpartiet 3 Centern 8 Moderaterna 6 Folkpartiet 2 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet 2 Frihetliga Kommunalfolket 1 Socialradikala Demokraterna 4 Några fakta Motion. Förslag från någon ledamot i kommunfullmäktige. Måste alltid beredas. Inom ett år från det att motionen har väckts ska den anmälas i fullmäktige, om inte beredningen är klar dessförinnan. Interpellation. Är skriftlig och riktar sig till ordförande i kommunstyrelsen eller i annan nämnd. Bör besvaras senast vid nästa fullmäktigesammanträde. Fråga. Fullmäktigeledamot har rätt att framställa fråga vid fullmäktigesammanträdet. Frågan bör besvaras vid sammanträdet eller senast vid nästa sammanträde. Endast den frågande och den svarande får yttra sig. Reservation. Den ledamot som inte delar majoritetens åsikt i ett beslut kan markera detta genom att reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. 4

5 Medborgarförslag innebär att enskilda medborgare har rätt att få ett förslag prövat i kommunfullmäktige. Förslagen kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Alla inkomna förslag är offentliga handlingar. Förslagen måste beredas innan beslut ska fattas och beslut ska fattas inom ett år efter att förslaget väckts. Ett medborgarförslag behöver inte se ut på ett speciellt sätt, men det ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat med namn och adress på den eller de medborgare som lämnar förslaget. Reviderad november 2006 Medborgarförslag är ett skriftligt förslag till kommunfullmäktige. Genom att lämna ett medborgarförslag kan du påverka kommunfullmäktige i en fråga du tycker är viktig. Kommunfullmäktige har bestämt att på prov införa medborgarförslag. Kommunstyrelsen och nämnderna Nuvarande politiska nämndorganisation består av kommunstyrelse och fyra nämnder: Barnoch utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Myndighetsnämnden. Dessutom finns en Valnämnd och en Överförmyndarnämnd. Det är kommunens invånare som vid varje val väljer representanter till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser i sin tur ledamöter till styrelser och nämnder i kommunen. Styrelserna och nämnderna ser till att kommunfullmäktiges beslut blir verklighet och de har olika områden som de är specialister på. Vissa styrelser och nämnder har öppnat sina sammanträden för allmänheten Protokoll från nämndernas sammanträden finns att läsa på biblioteken. Vissa nämnders protokoll finns även tillgängliga på kommunens webbplats Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet. I kommunstyrelsen förbereds de frågor som sedan ska behandlas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ser också till att besluten verkställs. Kommunstyrelsen har tre utskott; allmänna utskottet, personalutskottet och kulturutskottet. Utskotten förbereder ärendena innan de tas upp till beslut i styrelsen. Allmänna utskottet tar hand om allmänna och ekonomiska frågor. Personalutskottet arbetar med personalfrågor och kulturutskottet behandlar frågor om kultur. 5

6 Så här ser nämndorganisationen ut Kommunfullmäktige Kommunrevision Valberedning Allmänt utskott Personalutskott Kulturutskott Kommunstyrelsen Brottsförebygganderåd Handikappråd Folkhälsoråd Arbetsutskott Arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Pensionärsråd IFO-utskott Beredning Myndighetsnämnd Samhällsbyggnads nämnd Arbetsutskott Miljöutskott Valnämnd Överförmyndarnämnd 6

7 Det vardagliga arbetet Kommunens anställda sköter det vardagliga arbetet i kommunen. I Ljusdals kommun arbetar ca personer i många olika yrken. Här finns personal inom barnomsorg och skola, bibliotekarier, måltidspersonal, vaktmästare, städpersonal, ingenjörer, vårdpersonal, snickare, och administratörer bland många andra. I kommunen arbetar ca personer Ljusdals kommun är organiserad i fem förvaltningar, som gemensamt ansvarar för hela verksamheten Förvaltningsorganisation Kommunledningen Kommunstyrelsens presidium, förvaltningschef KSF, SBF, OSF, BUF, BMRF Ekonomichef, Personalchef Ljusdals kommuns ledningsgrupp Förvaltningschef KSF, SBF, OSF, BUF, BMRF Ekonomichef, Personalchef Kommunstyrelseförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Omsorgs- och socialförvaltningen Bygg-, Miljö- och Räddningsförvaltningen Samhällsplanering Bygg Central administration Service- och administration Demokratiservice Gata/Park/Ljusdal vatten Ljusdal barn- och utbildning Medicinskt Ansvarig sjuksköterska Ekonomi Miljö Fastighet Järvsö barn- och utbildning Äldreomsorg Ljusdal Arbetsmarknadsenhet/ Flyktingenheten Räddningstjänst Städ Färila barn- och utbildning Äldreomsorg Färila/Los/Järvsö/Ramsjö Bibliotek Fritid Slottegymnasiet Handikappomsorg Kultur Kost Freinetgymnasiet Individ- och familjeomsorg Personal och löner Renhållning Utvecklingscentrum Biståndshandläggarenheten Information/Intern service IT Elevhälsan Bolag och stiftelser: Närljus Ljusdal Energiföretag AB Stiftelsen Stenegård Stiftelsen Ljusdals Friluftsanläggningar Ljusdalshem AB 7

8 Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar ett stort antal områden och är organisatoriskt indelad i åtta enheter. Merparten av förvaltningens lyder under Samhällsbyggnadsnämnden, medan Kommunstyrelsen har ansvar för vissa områden inom förvaltningen, t ex kollektivtrafik och översiktlig planering. Enheten för samhällsplanering har ansvaret för detalj- och översiktsplaner, kollektivtrafikfrågor, kartförsörjning, försäljning av tomtmark för bostäder och industrier samt förvaltar kommunens skogar. Fastighetsenheten bygger och underhåller kommunens egna fastigheter. Fritidsenheten har ansvaret för bl a idrottsplatser, fritidslokaler/hallar, isbanor, simhallen i Färila och utomhusbad. Verksamhetsområden: - Samhällsplanering - Fastighet - Fritid - Gata/Park/VA - IT - Kost - Städ - Renhållning Ca 235 personer är anställda i förvaltningen Gata/Park och VA-enheten utför skötseln av gator, vägar och parker. I kommunens vattenverk produceras vårt dricksvatten. IT-enhetens uppdrag är att samordna den kommungemensamma driften av våra datasystem samt har även ansvar för det övergripande IT-strategiska arbetet. Kostenheten ansvarar för måltidsverksamheten inom skola, barnomsorg samt äldreomsorg. Städenheten svarar för städning av kommunens förvaltningslokaler, servicehus och skolor. Renhållningsenheten har ansvaret för insamling och tillvaratagande av hushållsavfall, hushållens grovsopor och slamtömning. 8

9 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen ansvarar för barnomsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, fritidsgårdar, gymnasieskola och vuxenutbildning. Till förvaltningen hör också elevhälsa, musikskola, fritidsgårdar, elevombud, IT-pedagoger, studie- och yrkesvägledning och administration. Barn- och utbildningsförvaltningen lyder under Barnoch utbildningsnämnden. Kommunens för- och grundskola är organisatoriskt indelad i tre geografiska områden: Färila barn och utbildning Järvsö barn och utbildning Ljusdal barn- och utbildning Förskoleverksamhet bedrivs både i form av förskola och familjedaghem. Årskurs 7-9 finns i Ljusdal, Järvsö, Färila, Los och Ramsjö. Kommunens särskola Verksamhetsområden: - Förskola/grundskola - Skolbarnomsorg - Särskola - Gymnasieskola - Vuxenutbildning - Elevhälsa - Musikskola - Fritidsgårdar - Elevombud - IT-pedagoger - Studie- och yrkesvägledning I verksamheten finns ca 650 personer anställda ligger i anslutning till Gärdeåsskolan i Ljusdal. I övriga områden finns verksamhet för barn mellan 1-12 år. I Ljusdal finns också friskolor och kooperativa förskolor/fritidshem. Inom grundskolans lägre årskurser arbetar man i de flesta skolor i integrerad verksamhet med skolbarnomsorgen inom ramen för en samlad skoldag. Kommunens gymnasieskola, Slottegymnasiet, finns i Ljusdal. Skolan kan erbjuda de flesta nationella programmen och har idrottsinriktning för bandy, fotboll, innebandy, rid & häst och skidor. I anslutning till Slottegymnasiet finns också Freinetgymnasiet (fr o m HT 2006) och Naturbruksgymnasiet. Kommunens vuxenutbildning, Utvecklingscentrum, bedriver kurser på grundskolenivå, gymnasienivå och högskolenivå. Dessutom finns här datortek och undervisning i svenska för invandrare. Distansöverbyggande teknik såsom telebild och PC-baserad datakommunikation används i undervisningen. Kommunen har sitt elevstöd organiserat både kommunövergripande och i lokala elevhälsoteam. Förvaltningens administration finns dels centralt placerad i Ljusdal, dels lokalt i Färila, Järvsö och Ljusdal. 9

10 Omsorgs- och socialförvaltning Omsorgs- och socialförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa dem som på grund av ålder, handikapp, ekonomiska- eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Omsorgs- och socialförvaltningen lyder under Omsorgsnämnden. Verksamheten är uppdelad i tre verksamhetsområden; handikappomsorg, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Där finns även enheten för tillstånd av alkoholservering och spel. Dessutom finns en administrativ avdelning för verksamheternas gemensamma administration. Handikappomsorgen ger stöd och service samt omvårdnad av olika slag till den som har någon funktionsnedsättning, så att möjlighet ges till en fungerande vardag och att kunna leva delaktig i samhället. Ambitionen är att ge ett personligt, anpassat och väl fungerande stöd utifrån vars och ens behov och önskemål. Verksamhetsområden: - Handikappomsorg - Individ- och familjeomsorg - Äldreomsorg Ljusdal - Äldreomsorg Färila/Los/ Järvsö/Ramsjö - Biståndshandläggare - Medicinskt ansvarig sjuksköterska - Service- och administration Enheten för tillstånd av alkoholservering och spel finns inom omsorgs- och socialförvaltningen I verksamheten finns ca personer anställda Individ- och familjeomsorgen arbetar med människor och familjer i samhället som har det svårt och behöver hjälp. Genom förebyggande och rådgivande insatser skall individ- och familjeomsorgen bidra till goda levnadsförhållanden i kommunen. Det förebyggande arbetet med barn och ungdomar har hög prioritet Äldreomsorgen arbetar för att människor skall kunna åldras värdigt och tryggt i Ljusdals kommun. Insatserna skall efter bedömning anpassas utifrån den enskildes egna resurser och önskemål. De skall tillgodose både mänskliga och medicinska behov. Det är också enhetens uppgift att stödja och avlasta anhöriga/närstående genom olika former av insatser. Äldreomsorgen är indelad i två ansvarsområden; Äldreomsorg Ljusdal respektive Äldreomsorg Färila/Los/Järvsö/Ramsjö. Biståndshandläggarenheten inom äldreomsorgen beviljar hemtjänst, äldreboende, rehabilitering, växelvård och dagverksamhet för de äldre. Vid biståndsprövningen kommer en biståndsbedömare hem till den person som har behov av hemtjänst eller annan omsorg för en genomgång av den enskilda personens behov och önskemål. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvården för äldre och funktionshindrade i särskilda boendeformer, upp till och med sjuksköterskenivå. Som ansvarig finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Därutöver finns för varje boende en ansvarig sjuksköterska. 10

11 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för de kommunövergripande frågorna som på olika sätt ger service till hela organisationen både till den politiska organisationen och till tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelseförvaltningen lyder under Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsenheten ansvarar för samordning av kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsbefrämjande åtgärder. I Arbetsmarknadsenheten ingår även Flyktingenheten. Flyktingenheten arbetar för att integrera flyktingen i det svenska samhället, med de rättigheter och skyldigheter som detta innebär för den enskilde. Ljusdals kommun har ett avtal med Integrationsverket om att ta emot flyktingar då de har beviljats uppehållstillstånd. Verksamhetsområden: - Arbetsmarknadsenhet - Kommunbibliotek - Demokratiservice - Ekonomienhet - Information och intern service - Kultur - Personal- och Löneenhet I verksamheten finns ca 90 personer anställda Ljusdals kommunbibliotek består av huvudbiblioteket i Ljusdal, filial- och skolbibliotek samt bokbussen som kör regelbundna turer i kommunen. På biblioteket kan du låna böcker, tidskrifter och video samt använda Internet. Demokratiservice är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott. Här förbereds ärenden så att de förtroendevalda får bra underlag för sina beslut. Demokratiservice handhar kommunstyrelsens diarium och centralarkiv med offentliga handlingar. Kommunens Brottsförebyggande råd, Handikappråd, Konsumentvägledning, handläggare för Överförmyndarnämnden, Internationell rådgivning och Landsbygdsutveckling finns inom enheten Demokratiservice Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomi och arbetar med övergripande ekonomisk och finansiell planering, redovisning, årsbokslut och prognoser, fakturahantering samt rekvirerar EU-medel. Information och Intern Service informerar om kommunens verksamheter och ansvarar för Ljusdals kommuns webbplats och för Intranätet. Enheten ansvarar för intern service till förvaltningarna reception/växel, post och kopiering Kultur ordnar ofta olika arrangemang för både barn och vuxna och ger bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med kultur. Personal och Löner har hand om alla frågor som rör de anställda i kommunen, som löner, anställningar, personal- och organisationsutveckling, liksom de lagar och regler som gäller arbetslivet 11

12 Bygg-, Miljö- och räddningsförvaltning Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen är nykomlingen bland kommunens förvaltningar. Förvaltningen tillkom 1 januari 2006 i syfte att säkerställa en fristående och opartisk lokal myndighetsfunktion och öka tydligheten i förvaltningens ingående uppdrag och roll. Tre enheter ingår i förvaltningen där det gemensamma syftet är att värna människors liv, hälsa, miljö och egendom är grundläggande. Förvaltningens främsta uppgift är att tillse att kommunens medborgare och företag lever upp till de lagar och bestämmelser som Sveriges riksdag beslutat om inom bygg-, miljö- och räddningsområdet. Detta sker genom prövning av tillstånd, lov, handläggning av anmälningar och tillsyn. Verksamhetsområden: - Byggenhet - Miljöenhet - Räddningstjänst I förvaltningen arbetar 22 personer. Därutöver finns ca 100 deltidsbrandmän knutna till räddningstjänsten Det formella myndighetsansvaret är ett politiskt ansvar som innehas av myndighetsnämnden, men det är förvaltningens tjänstemän som är nämndens sakkunniga och bereder ärendena. Om det finns misstanke om brott, måste överträdelsen som regel anmälas till polis- eller åklagarmyndighet. Rådgivning, information och utbildningar är viktiga delar i förvaltningens förebyggande arbete i syfte att skapa förutsättningar för allmänheten och verksamhetsansvariga att leva upp till lagstiftningarnas mål. Bygg-, miljö-, och räddningsförvaltningen lyder under Myndighetsnämnden. Byggenheten ansvarar för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Kommunens energirådgivning och bostadsanpassning är funktioner som också ingår i byggenheten. Miljöenheten ansvarar för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område när det gäller skyddet för människors hälsa och miljön. Naturens eget skyddsvärde ska också värnas, vilket främst bevakas genom kommunekologen. Miljöenheten ansvarar även för tillsynen inom livsmedelslagstiftningen och djurskyddslagstiftningen. En viktig del av enhetens arbete är också kalkning av kommunens sjöar samt miljöövervakning, t ex luftkvalitetsmätningar. Räddningstjänsten ansvarar för prövning och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten ansvarar även för traditionell räddningstjänst som vid bränder, trafikolyckor och andra olyckor där det föreligger risk för människors liv, egendom eller miljön. 12

13 Bolag och stiftelser I Ljusdals kommun finns även bolag och stiftelser. Ljusdalshem AB är Ljusdals Kommuns bostadsföretag. Bolaget äger och förvaltar lägenheter och lokaler. Ljusdals Energiföretag AB ägs av Ljusdals kommun. Bolaget tillhandahåller administrativa tjänster till koncernbolagen Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB och intressebolaget Ljusdal Energi Försäljning AB Ljusdal Energi AB handhar produktion av el samt produktion och distribution av fjärrvärme. Ljusdal Elnät AB bedriver nätverksamhet i delar av Ljusdals kommun. Bolaget äger gatubelysningen i kommunen och erbjuder bredbandstjänster via optokabel. Ljusdals Kabel-TV AB är ett dotterbolag, till Ljusdals Energiföretag AB. Förutom distribution av TV, arbetar bolaget även med datatrafik/internet och fastighetsövervakning via kabel-tv nätet. NärLjus, kommunens näringspolitiska stiftelse, arbetar med att stärka näringslivet i kommunen genom att utveckla befintligt näringsliv, stötta de som vill starta eget samt arbeta aktivt med att få fler att välja vår kommun som etableringsort. 13

14 Ett ärendes gång 1. En handling kommer in från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan också vara en handling från någon kommunal tjänsteman eller annan nämnd i kommunen. 2. Handlingen registreras i diariet och blir då en allmän handling. 3. Ärendet bereds. För att få synpunkter från berörda instanser skickas ärendet på remiss för yttrande. Synpunkter inkommer till diariet. 4. När ärendet är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden. 5. Sammanträde hålls. Nämnden beslutar. 6. Protokoll skrivs. 7. Justering av protokoll. 8. Beslutet expedieras dvs delges till berörda. 9. Ärendet avslutas och arkiveras. 14

15 Demokrati kan ta tid Innan de förtroendevalda beslutar om något måste de ha ett bra underlag för sitt beslut. Kommunen måste också följa de lagar och regler som bestämmer hur kommunen ska arbeta. I kommunallagen står det t ex att ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om, måste beredas. Det betyder att den nämnd eller styrelse som har hand om just den sortens ärende ska få lov att säga vad de tycker, innan fullmäktige tar beslut. I en del frågor ska de kommunanställda få säga vad de tycker genom sina fackliga representanter. Ibland vill kommunen veta vad allmänheten tycker först, t ex vad de boende i ett område tycker om ett förslag till ny plan för området. Frågorna i kommunen kan alltså ta lång tid just därför att vi har demokrati i vårt land. Det är många som ska få lov att säga sin mening, innan politikerna till sist fattar sitt beslut. Var med och påverka! Kommunerna i landet har stora och viktiga uppgifter. De kan också besluta mycket själva t ex vad de vill satsa på och hur mycket kommuninvånarna ska betala i skatt. Men mycket bestäms av lagar och förordningar. De grundläggande bestämmelserna för kommunerna finns i kommunallagen. Dessutom finns speciallagstiftning där staten anger att kommunerna ska svara för vissa uppgifter t ex miljöskydd, socialtjänst, räddningstjänst och undervisning. Några nyckelord Bordläggning: Styrelsen/nämnden bestämmer sig för att vänta till ett senare sammanträde med att besluta i ärendet. Ingenting händer med ärendet under tiden det vilar. Återremiss: Styrelsen/nämnden tycker att den inte vet tillräckligt om ärendet för att kunna besluta. Den skickar tillbaka ärendet till den nämnd, styrelse eller förvaltning som tagit upp ärendet, för att de ska göra en utredning eller en undersökning så att det hela ska bli klarare. Omröstning: Politikerna i styrelsen/nämnden är inte överens. Det kanske finns flera förslag till beslut. Då måsta man rösta. Det kallas omröstning och man röstar genom att svara ja eller nej till förslagen. Reservation: Den politiker som t ex förlorat i en omröstning, eller tycker att man fattat ett dåligt beslut, kan reservera sig (visa att man inte instämmer) mot beslutet. Då skrivs detta in i protokollet. Laglighetsprövning: Alla kommuninvånare kan överklaga t ex kommunfullmäktiges beslut. Från det att protokollet justerats (skrivits under) har man tre veckor på sig att överklaga. Då måste man kunna visa att ärendet inte har behandlats riktigt, d v s att kommunen inte har följt bestämmelserna i kommunallagen. Delegation: Kommunfullmäktige får delegera (överföra) sin beslutsrätt i en del ärenden till en annan nämnd eller utskott om man av någon anledning tycker att det blir mer praktiskt. Kommunen är också skyldig att se till att vissa lagar som utfärdas på central nivå följs på det lokala planet t ex plan- och bygglagstiftningens tillämpning. Det är de spelregler vi måste följa. Alla i kommunen kan inte vara med och besluta däremot kan alla vara med och påverka besluten. För att kunna påverka är det viktigt att känna till vad som händer omkring oss. Vi är välkomna till kommunfullmäktiges sammanträden eller lyssna på dem genom närradions sändningar eller se dem via kommunens webb-plats på Internet. Flera av nämnderna har infört öppna sammanträden där vi kan närvara. Den kommunala verksamheten kan också följas genom radio och tidningar, kommunens hemsida, annonser, informationsmöten och utställningar. 15

16 Vi har tillgång till kommunens protokoll och sammanträdeshandlingar som bl a finns på biblioteken och Ljusdals hemsida Reviderad november 2006 De allra flesta kommunala handlingar är offentliga. Det betyder att vem som helst kan begära att få läsa dem. Vi kan också kontakta politiker och tjänstemän direkt eller lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Vi kan gå med i något politiskt parti eller någon annan intresseorganisation. Och så kan vi naturligtvis rösta om vi har fyllt 18 år och är skrivna i kommunen! Tycker vi att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan vi överklaga. 16

17 Kommunens budget Kommunen planerar sin budget för tre år i taget i verksamhetsplanen. Där bestämmer kommunfullmäktige vad man ska satsa på under åren som kommer. Verksamhetsplanen ligger sedan till grund för den budget som kommunfullmäktige beslutar om varje höst. Budgeten är då uppdelad i nästkommande budgetår samt en ekonomisk långtidsplan med de två därpå följande åren. Budgeten är en sammanställning av de inkomster och utgifter som man beräknar att kommunen ska ha under nästa år. Kommunens budget är uppdelad i driftbudget, investeringsbudget och finansieringsbudget. Driftbudgeten visar kostnader och intäkter för kommunens löpande verksamhet. Av driftbudgeten framgår vad det kostar att driva olika delar av verksamheten t ex personalkostnader, hyreskostnader för lokaler, kostnader för städning, annonsering mm. Intäkter är främst skatteintäkter och statsbidrag, men även olika sorters avgifter, t ex för barnomsorg eller renhållning. Investeringsbudgeten visar kommunens investeringar i sådana saker som ska användas i flera år t ex byggnader, avloppsanläggningar, maskiner och gator. Hur investeringarna finansieras framgår av finansieringsbudgeten. Där syns bl a hur mycket kommunen lånar eller om kommunen använder tidigare sparade pengar för att finansiera investeringarna och den löpande verksamheten. Att göra en budget för det kommande året är ett arbete som tar lång tid. Arbetet börjar redan tidigt på våren. Utifrån den ekonomiska långtidsplanen arbetar förvaltningarna med att fördela budgetmedel inom förvaltningen. Förvaltningen tar också fram en verksamhetsplan som beskriver vad man skall göra för de medel man har. Förvaltningens budgetförslag tas sedan av respektive facknämnd. En grupp politiker (budgetberedningen) arbetar med förvaltningarnas förslag under hösten. De jämkar samman och stryker och lägger till. Deras förslag behandlas av kommunstyrelsen och går sedan vidare till kommunfullmäktige som fastställer budgeten på sitt novembermöte. 17

18 Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och är vana vid. Därför måste vi som bor och arbetar i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker bara till ungefär hälften av alla de inkomster som kommunen behöver. Resten av pengarna kommer från staten (statsbidrag) och från olika avgifter som kommuninvånarna måste betala. Det kan vara hyror, dagisavgifter, avgifter för vatten, sophämtning och annat. De verksamheter som kostar mest i Ljusdals kommun är utbildning, barnomsorg samt vård och omsorg som rör de äldre och handikappade. Mest kostsamt är först och främst löner och arbetsgivaravgifter för de anställda. Fakta Skattesats. Det antal kronor per beskattningsbar hundralapp som fullmäktige beslutar att ta ut i skatt av kommunmedlemmarna (kommunal utdebitering) Skattekrona. Beskattningsbar hundralapp Skatteunderlag. Det totala antalet skattekronor i kommunen Skattekraft. antalet skattekronor i relation till antalet invånare i kommunen Skatteutjämningsbidrag. Statlig bidragsform som syftar till att underlätta för kommunerna att bedriva sin verksamhet trots skillnader i skattekraft 18

19 Driftbudget Driftkostnaderna för verksamheten uppgick till 825,8 miljoner kronor för år Vård och omsorg (339 miljoner kronor) och skola och barnomsorg (341 miljoner kronor) är de dominerande verksamheterna i kommunen. Driftbudgeten visar kostnader och intäkter för kommunens löpande verksamhet Verksamhetens nettokostnad Kommunadministration 3,1% Vård och omsorg 41,8% Fritid och kultur 4,7% Arbete och näringsliv 1,4% Politisk verksamhet 1,5% Skola och barnomso 39,9% Infrastruktur 5,0% Miljö- och hälsoskydd 2,0% 19

20 Inkomster Skattesatsen i Ljusdals kommun är 32,75 %. Det innebär att vi betalar 32,75 kronor av varje 100- lapp i skatt. Skattesatsen fördelar sig mellan Ljusdals kommun som får 22,40 kronor och Landstinget som får 10,35 kronor. Av kommunens inkomster för 2005 svarade skatteintäkterna för 592,7 miljoner kronor och statsbidragen för 239,3 miljoner kronor. Reviderad november 2006 Näst efter kommunalskatten är det olika former av statsbidrag som är kommunens största inkomstkälla Övriga inkomster under året bestod av taxor, avgifter, hyror, försäljningsmedel m m. Totalt uppgick dessa intäkter till 187,5 miljoner kronor. Kommunens externa intäkter Försäljning, räntor 4,5% Bidrag 6,5% Avgifter, arrenden och hyra 7,5% Skatter och generella statsbidrag 81,5% 20

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Kommunstyrelsens handling nr 37/2014 Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Foto: Josefine Karlsson Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17, 14 2 (77) Modern och

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-03 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 9 oktober 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se Vellinge kommun 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Årsredovisning Vellinge årsredovisning Vellinge.se Vellinge.se Årsredovisning Årsredovisning Grafisk form och original Guideline

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer

RAPPORT 2009-11-19. Kommunkompassen. Analys. av Ale Kommun 2009-08-26--28

RAPPORT 2009-11-19. Kommunkompassen. Analys. av Ale Kommun 2009-08-26--28 RAPPORT 2009-11-19 1 (36) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Ale Kommun 2009-08-26--28 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Ale kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Välkommen till Hultsfreds kommun

Välkommen till Hultsfreds kommun Uppdaterat 2015-07-31 Personalkonsult Ove Persson Välkommen till Hultsfreds kommun Information till dig som är nyanställd Hultsfred är en av Sveriges 290 kommuner. Tillsammans med elva andra kommuner bildar

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Budget 2015, reviderad. med verksamhetsplan 2016 2017

Budget 2015, reviderad. med verksamhetsplan 2016 2017 Budget 2015, reviderad med verksamhetsplan 2016 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2015... 4 Nettoinvestering

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15

Tidaholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Verksamhetsplan 2015-2017 Tidaholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Verksamhetsplan 2(52) Verksamhetsplan Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 5 Verksamhetsbeskrivning... 5 Ansvarsområde...

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Fakta om. Östersunds kommun

Fakta om. Östersunds kommun Fakta om Östersunds kommun Vår vision: Ett hållbart Östersund! Hållbart ur ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 2 Våra fyra roller Serviceleverantör Östersunds kommuns verksamhet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer