Idéer för småföretag GLOBAL HANDEL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ. FN konferens om investeringar. Greenchem i mål NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéer för småföretag GLOBAL HANDEL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ. FN konferens om investeringar. Greenchem i mål NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA 2011"

Transkript

1 Gamla Brogatan Stockholm Tel Fax NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA 2011 GLOBAL HANDEL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ FOTO: ANETTE ANDERSSON Mark Sanctuary FOTO: MOSTPHOTO Idéer för småföretag Nu kan små och medelstora företag söka pengar för att tillsammans med forskare utveckla innovativa produkter och tjänster. Utlysningen Mistra Innovation har programmet ProEnviro som förebild, men den nya utlysningen är bredare. Det handlar om att skapa en grogrund för nya idéer med stor potential och betydande miljöinnehåll. SIDAN 3 Greenchem i mål FN konferens om investeringar Forskningsprogrammet Greenchem har SIRP och PRI Academic Network har gått lyckats över förväntan. Under sju år har programmet bidragit till paradigmskiftet inom konferens om ansvarsfulla investeringar, SRI. samman för att gemensamt anordna 2011 års den kemiska industrin att byta från fossil Förutom cirka 70 presentationer och workshops kommer internationellt välkända talare olja till förnyelsebara råvaror. Patent och nya gröna kemikalier är några resultat. till Sigtuna i slutet av september. SIDAN 4 SIDAN 5 Den 20 oktober är forskningsprogrammet ENTWINED värd för ett seminarium om nya trender inom hållbar handel. Evenemanget samlar världsledande experter och forskare. Det handlar om hur det globala handelssystemet kan fungera för, snarare än mot, vår miljö och begränsa skadorna på vårt klimatsystem, säger Mark Sanctuary, programchef för ENTWINED. Seminariet fokuserar på två områden, frivillig miljömärkning och gränsskattejusteringar, ett försök att komma tillrätta med import av koldioxidintensiva varor. Båda dessa frågor anses kunna påverka handelssystemet i en mera hållbar riktning. ENTWINED kommer att presentera de senaste vetenskapliga rönen kring de politiska handlingsmöjligheterna för koldioxidintensiv import under konferensen. Ledande experter kommer också att tala om alternativ för att förstärka de positiva effekterna av miljömärkningen. Vad är fördelarna och nackdelarna med de metoder som presenteras och hur ska beslutsfattare förhålla sig till dessa för att bidra till ett hållbart handelssystem? Det gäller att säkerställa att de politiska insatserna både är effektiva och rättvisa. Läs mer på

2 KRÖNIKA Krav på globala robusta system Om några månader är det snart dags för årets klimatförhandlingar inom ramen för FN:s klimatkonvention (UN- FCCC). Dessa skall ske under två veckor i Durban nov-dec. Hur går det den här gången då? Det finns inget som tyder på annat än att det bara blir en träff mellan företrädare för världens regeringar som sedan åker hem och ses om ett år igen, möjligen i Korea. Inför COP15 i Köpenhamn 2009 var förväntningarna kraftigt uppskruvade på att ett resultat skulle nås, märkligt nog eftersom det stod klart minst ett år innan mötet att det var helt omöjligt. Flera organisationer uppvisade en imponerande oförmåga att förstå vad hände och hur förutsättningarna såg ut och bidrog därmed med sina uttalanden till en stor besvikelse hos allmänheten. Tonläget är något lägre nu samtidigt som grundproblemet kvarstår hur skall ett tillräckligt robust globalt system riggas för att få till stånd en minskning av utsläppen av klimatgaser? Svaret är inte enkelt men mycket talar för att planen för förhandlingarna måste ändras. UNFCCC förhandlingarna kan sägas vara en top-down ansats vilket har misslyckats hitintills och inget talar för att den kommer vara framgångsrik längre fram. De stora utsläpparländerna - om ens något land - är inte villiga att överge sin makt över beslutet om de egna utsläppsminskningarna. Därför måste man släppa den plan för förhandlingarna som finns sedan Bali-mötet 2007 och istället se vad man kan göra för att stödja en bottom-up process. Vad behöver aktörerna på golvet, dvs företag, samhällen osv, för redskap för sitt åtgärdsarbete? Förhandlingarna måste i första hand fokusera på globala robusta system för utsläppshandel och styrmedel samt åtgärder riktade mot utvecklingsländerna. En av de största programsatsningarna Mistra gjort klimatpolicyforskningsprogrammet CLIPORE avslutas i år. Mycket intressanta resultat har kommit fram men målet, dvs. det politiska sammanhang där resultaten skall kunna göra skillnad, är rörligt. Styrelsen beslutade vid juni-sammanträdet om ett nytt men mer begränsat i storlek och tid forskningsprogram INDIGO* som fokuserar på en bottom-up ansats. Förhoppningsvis kan resultaten bidra till något händer globalt - för klimatets skull. *läs mer om INDIGO på sid 3. lars-erik liljelund vd mistra Animering av Östersjöns miljöförändringar Under Almedalsveckan presenterades en animering av Östersjöns mil jöförändringar på det nyöppnade ForumÖstersjön i Vamlingbo på Gotland. Animeringen är finansierad av Mistra. ForumÖstersjön är en ny verksamhet vid Vamlingbo Prästgård på Gotland. Ändamålet är att stödja och driva verksamheter som förmedlar kunskaper om Östersjön. Där återfinns utställning, akvarium med både växter och djur, ett interaktivt spel om balansen i Östersjön och en biograf. Animeringen är utvecklad av forskare vid Baltic Nest Institutet vid Stockholms universitet i samarbete med kanadensiska forskare i British Columbia. Vi har kopplat samman avancerade vetenskapliga modeller med de senaste teknikerna för visualisering, så att man kan följa ekosystemets dynamik över tid. Hundra år av förändringar i avrinningsområdet och under ytan kan visualiseras under några sekunder. Åskådaren kan därmed snabbt få en överblick MISTRAS NYHETSBREV VD och ansvarig utgivare Lars-Erik Liljelund Tel Produktion, texter och form: Capito AB över hur haven påverkas. Med hjälp av modeller beskriver vi även scenarion för en möjlig framtida utveckling av Östersjöns miljö, säger Henrik Österblom vid Stockholms universitet. Våra forskningsprogram har normalt beslutfattare som intressenter men i detta fall erbjuder ForumÖstersjön en möjlighet att också informera allmänheten vilket vi tycker är väldigt viktigt. Det känns helt rätt att vi här kan presentera resultatet på ett lättillgängligt sätt från det Mistrafinansierade forskningsprogrammet MARE, säger Mistras VD Lars-Erik Liljelund. Kommunikationsansvarig Malin Lindgren Tel Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stöder forskning av strategisk betydelse för hållbar utveckling och en god livsmiljö. Länkar i text finns på Prenumeration (gratis): Citera gärna Mistras nyhetsbrev men uppge alltid källan. mistra nyhetsbrev nr 3 2

3 FOTO: ISTOCKPHOTO Innovationskraft för mindre företag Mistra gör en ny storsatsning på små och medelstora företag Mistra Innovation. Den nya utlysningen ska koppla samman näringslivet med forskare. Mistra Innovation ska bidra till att små och medelstora företag vågar satsa på innovativa idéer med avsevärd potential och stort miljöinnehåll. Programmet ska alltså ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft. En viktig komponent är samarbetet mellan industri och högskola, universitet eller forskningsinstitut. Det finns många innovativa idéer hos små och medelstora företag som tyvärr inte når marknaden för att det saknas relevant forskning och utveckling, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig vid Mistra. ALTERNATIV Det handlar således om att skapa innovativa projekt som ska utmynna i produkter möjliga att kommersialisera och processer med förbättrad miljöpåverkan. Föregångaren är det samfinansierade projektet ProEnviro som löpte fram till år Det programmet fick stort gensvar, både i den efterföljande vetenskapliga utredningen och hos näringslivet. Mistra har utgått från ProEnviro men finslipat struktur och innehåll för Mistra Innovation. Vi vill till exempel utvidga arbetsområdet från ProEnviros tyngd på verkstadsindustri till att även handla om exempelvis områden som avfallshantering, livsmedel och transportfrågor, säger Christopher Folkeson Welch. RÅDGIVANDE En annan stor skillnad jämfört med ProEnviro är att Mistra står ensam bakom denna utlysning. Men precis som ProEnviro kommer Mistra Innovation att bestå av en styrelse och två rådgivande organ. Det vetenskapliga rådet svarar för den vetenskapliga bedömningen, där höjd och nytänkande är viktiga kriterier. Det industriella rådet svarar för den strategiska och affärsmässiga bedömningen, där förbättrade miljöprestanda och industriell relevans utgör fokus. Programmets styrelse fattar beslut med de båda rådens bedömningar som underlag. Under fyra år kommer Mistra att satsa 40 miljoner kronor på programmet. Antalet finansierade projekt beror på vilken typ av ansökningar som kommer in, men kansliet räknar med att projektstorleken varierar från en halv miljon till 2,5 per projekt. Företagen ska motfinansiera med minst samma summa som stödet. Men det behöver inte handla om faktiska pengar, utan till exempel egen arbetsinsats. Det finns ett stort intresse för denna typ av program. Företaget GIA Sweden AB arbetar med offentlig finansiering och känner sedan tidigare väl till satsningen ProEnviro. De bedömer att program som stödjer FoU-insatser är viktiga för små och medelstora företag. Vi bedömer att FoU-program generellt är värdefulla för små och medelstora företag eftersom de har potentialen att stimulera innovation och utveckling i dessa företag och de vågar satsa på nya idéer. Mistras nya satsning verkar därför lovande, säger Enikö Kaptalan-Nagy, Grant Advisor vid GIA Sweden AB. Enligt vår erfarenhet har möjligheten att motfinansiera med egen arbetsinsats många gånger en strategisk betydelse för huruvida innovativa små och medelstora företag i slutändan söker till ett program som Mistra Innovation. Utlysningen startade den sista juni och pågår till 17 oktober. Mer information finns på Mistras webbplats. mistra nyhetsbrev nr 3 3

4 Greenchem sprider gröna resultat Forskningsprogrammet Greenchem har gått i mål. Under sju år uppnåddes såväl konkreta resultat i form av produkter som fortsättning i nya forskningsprojekt. Under resans gång startade även forskarna bolaget Intenz Biosciences AB. FOTO: ANETTE ANDERSSON Greenchems mål var att påbörja ett paradigmskifte inom den kemiska industrin. Ambitionen var att presentera alternativ av gröna kemikalier så att basen för industrins verksamhet byts från fossil olja till förnyelsebara råvaror. Detta har forskningsprogrammet uppnått. Programmet Greenchem Specialkemikalier från förnyelsebara råvaror bildades i en tid då intresset för förnyelsebara produkter växte lavinartat. Under programmets tid, år , har Greenchem uppmärksammats vid ett 60-tal tillfällen i medier, bland annat för sina goda resultat. Genom bioteknik har forskarna utnyttjat förmågan hos levande organismer och deras enzymer för att effektivt omvandla naturliga substrat. Josefin Ahlqvist, programsekreterare och för Greenchem, hänvisar till tre konkreta exempel. Ett viktigt resultat som forskarna arbetar vidare på handlar om ytaktiva molekyler. Kring detta projekt har forskarna bildat ett bolag, Intenz Biosciences FAKTA Programtid: Finansiering: Mistra investerar 70 MSEK Programvärd: Lunds universitet Programchef: Rajni Hatti-Kaul, Lunds Universitet Programstyrelsens ordförande: Harald Skogman Antal forskare: Ca 35 forskare och 25 mastersstudenter, som bland annat har producerat nio doktorsavhandlingar och 25 examensarbeten. Medverkande företag i projektet: IKEA of Sweden, AstraZenca, Perstorp, Prostista International, AAK (Aarhus Karshamn), Aco Hud Nordic, AkzoNobel Industrial Coatings, AkzoNobel Surface Chemistry AB, fd Devenz AB. Ett första resultat som bolaget bland annat fokuserar på är en process för att framställa ett nytt ämne med tillämpningar inom hudvårds- och hushållsprodukter, läkemedel med mera. Slutprodukten är tekniskt mer effektiv och miljövänligare än de produkter som finns på marknaden idag. Det andra exemplet handlar om ett medel för ytbehandling av möbler som är baserad på vegetabilisk olja. Produkten kan användas som ingrediens i färger och lacker som traditionellt baseras på oljeprodukter. Tester på träytor gjordes enligt IKEA:s normer av Akzo Nobel Industrial Coatings. Det visade sig att båda företagen är villiga att gå vidare med produkten, säger Josefin Ahlqvist. Det tredje exemplet hon nämner är forskning kring förnyelsebara plaster som blivit högintressant och som fått fortsatt forskningsanslag. Här finns intressenter som Perstorp. Josefin Ahlqvist, programsekreterare för Greenchem. Den här typen av bioteknik kan innebära stora förändringar för en rad industribranscher, att utnyttja förnybara råvaror kan bli av stort intresse för industri inom kemi, pappers- och massa, livsmedels- och foder, textil och läkemedel, liksom energisektorn. Det kom många intresserade företag till vår slutkonferens och det framkommer nu att Greenchem är välkänt bland industrin, säger Josefin Ahlqvist. Hon framhåller även att den grund forskningsprogrammet skapat också lever vidare i form av nya utbildningskurser och forskningsspår. Det kommer att forskas vidare på enzymstabilitet, både inom den akademiska världen men också vid företag. Och det går idag att läsa kurser som där resultaten från Greenchem ingår. Bland resultaten finns även patentansökningar. mistra nyhetsbrev nr 3 4

5 FOTO: SEB FOTO: ANETTE ANDERSSON FOTO: STOCKXCHNG Forskare och praktiker möts på konferens om ansvarsfulla investeringar. Konferensen arrangeras av Mistraprogrammet SIRP och PRI Academic Network, säger Lars G Hassel. Annika Falkengren, vd och koncernchef för SEB Lars G Hassel, programchef för SIRP Mistra arrangerar FN konferens Under tre dagar i september samlas forskare och investerare i Sigtuna för att diskutera den senaste forskningen inom ansvarsfulla investeringar. Förutom närmare 70 presentationer och workshops så deltar internationellt välkända talare. Meir Statman, verksam vid Santa Clara University, är beteendeekonom och studerar vad som verkligen ligger bakom investerares beslut. Gordon Clark, Oxford University, har skrivit många böcker om långsiktigt sparande och pensionsfonder och den mångfaldigt prisbelönte forskaren Rob Bauer från Maastricht University är några av huvudtalarna. Banken SEB har valt att sponsra konferensen eftersom de anser att det är ett bra tillfälle att i ett bredare sammanhang diskutera frågor kring ansvarsfulla investeringar. Ansvarsfulla investeringar är en central fråga i vår verksamhet där vi har lång erfarenhet. Därför känns det naturligt att vi engagerar oss i PRI Mistrakonferensen, säger Annika Falkengren vd och koncernchef SEB. Konferensen arrangeras för fjärde gången. United Nations Principle for Responsible Investment, UN PRI, startade Inom FN ville man påverka den internationella kapitalmarknaden till att ta mer hänsyn till miljö, sociala frågor och ett hållbart ledarskap. UN PRI skapade ett ramverk som över 900 institutionella investerare har skrivit under. Konferensen är ett viktigt tillfälle då forskare och investerare möts och den är angelägen för alla som är intresserade av de här frågorna för att öka sitt kunnande, nätverka och diskutera framtida forskningsområden, säger Lars G Hassel, programchef på Mistraprogrammet SIRP. SIRP, Sustainable Investment Research Platform, startade samma år som UN PRI. Idag deltar 50 forskare i Europa i programmet. Forskningens inriktning är möjligheter till ansvarsfulla investeringar och vilka hinder som finns. Konferensen pågår mellan den 26 och 28 september på Sigtunastiftelsen. Den första dagen ägnas åt studentpresentationer. Under konferensen delas flera priser ut för framstående forskningsresultat. Tisdagen den 27 september avslutas med en galamiddag. För mer information se Fokus på industrin och klimatarbetet Mistra investerar 25 miljoner kronor i forskningsprogrammet INDIGO, Instrument Design for Global Climate Mitigation. Syftet är att förstå hur klimatpolitiska styrmedel bäst bör utformas på den internationella nivån. Forskarna tar sin utgångspunkt i det osäkra politiska läget och belyser särskilt industrins roll. I programmet medverkar IVL Svenska Miljöinstitutet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Resources for the Future, Washington D.C. IN- DIGO är ett fyrårigt forskningsprogram och beräknas starta i januari mistra nyhetsbrev nr 3 5

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Klusterdynamik och design

Klusterdynamik och design School of Business STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 p Hösten 2003 Handledare: Lisbeth Svengren Holm Klusterdynamik och design Etablering av industridesign i life science klustret i Stockholm/Uppsala

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation ABC i social innovation och finansiering En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Inledning 4 Det här är social innovation 8 När SOCAP kom till Malmö 12 Danska pionjärer som vill göra skillnad

Läs mer

design research #1.14 designmedvetet även under ytan FOKUS användarmedverkan Umeå vad tycker politikerna om design? reportage

design research #1.14 designmedvetet även under ytan FOKUS användarmedverkan Umeå vad tycker politikerna om design? reportage design reportage research #1.14 swedish Design research journal SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign FOKUS användarmedverkan Umeå designmedvetet även under ytan designern som co-driver i Kisumu vad tycker

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

Magnus Hall tror på vind, sol och gas

Magnus Hall tror på vind, sol och gas IVA mot AKTUELLT NUMMER 1 2015 Antibiotika i jord hopp resistenta bakterier 14 Nobelstiftelsens drömbygge växer fram mitt i Stockholm 20 VATTENFALLS LEDARE Magnus Hall tror på vind, sol och gas Nano stor

Läs mer

Sammanfattning 3. Förord 4

Sammanfattning 3. Förord 4 Innehåll Sammanfattning 3 Förord 4 Så här genomfördes undersökningen 5 Bakgrund 5 Urval av branscher och företag 5 Styrgrupp för projektet 6 Anslutande projekt 6 Näringslivets miljöarbete och Sveriges

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer