LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck"

Transkript

1 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag 15 december 2007, kl Tentajour: Thomas Almesåker (och Anna Öhrwall Rönnbäck) Telefonnr: ( ) Anvisningar 1. Skriv alla svar på lösblad utom på uppgift 2, 3 och 7 som delvis även ska besvaras i tentahäftet. 2. Skriv namn, sidnummer och fullständigt personnummer på varje sida innan du lämnar in skrivningen. 3. Börja varje ny uppgift på ny sida. Skriv endast på en sida av papperet (använd inte baksidan). 4. Du måste lämna in skrivningen innan du går (även om den är blank). Om skrivningen 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Malmbergs bad AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den! 2. Det är viktigt att lösningsmetod och bakomliggande resonemang redovisas fullständigt. Enbart svar godtas ej, om inget annat anges vid uppgiften. 3. Räknedosa med tömda minnen får användas. Kontroll kommer eventuellt att äga rum. Den som bryter mot detta kommer att avstängas från tentamen samtidigt som anmälan om försök till fusk överlämnas till disciplinnämnden. 4. Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt lösning ger. Sammanlagt kan högst 40 poäng erhållas på denna tentamen. Det krävs minst betyg 3 på vardera delexamination för ett godkänt slutbetyg (3, 4 eller 5) i kursen. U DAT1 TEN1 Totalt , , , ,5 58,5-76, Lycka till!

2 Malmbergs bad AB (Publ) 1 Malmbergs bad AB är ett familjeägt företag som grundades i Åhus 1974 av Ronny och Magdalena Malmberg. Idag säljer företaget utrustning för simhallar över hela världen. Deras första och största exportprodukt är simlinan Competition, som legat i bassängen på de flesta stora Figur 1: Äventyrsbad för barn. tävlingar sedan OS i Montreal. Med fem OS, åtta VM och nitton EM bakom sig, är linan fortfarande lika populär. Utöver de produkter som exporteras över hela världen är Malmbergs bad AB specialister på bassängutrustning och renovering av simhallar på främst den svenska marknaden. De levererar och installerar bland annat rostfri utrustning, sviktar, galler, bänkar, skåp, utrustning för elektronisk tidtagning samt äventyrsbad i glasfiber. Även enklare produkter såsom flytleksaker, simglasögon och andra badträningsredskap säljs med stor framgång direkt till simhallar eller via återförsäljare. Koncernen har totalt 25 anställda. 11 av dessa jobbar i moderbolaget med försäljning, lagerhållning, installation och till viss del även produktion. 7 personer jobbar i ett dotterbolag som producerar och installerar stora vattenrutschbanor. Totalt har över 28 km vattenrutschbana installerats i 32 länder. Resterande 7 personer jobbar i ett andra dotterbolag. Detta bolag producerar glasfiberprodukter som t ex äventyrsbad, skulpturer och mindre vattenrutschbanor. På den svenska marknaden finns egentligen bara en stor konkurrent, nämligen Rolles bad och lek AB, mest kända för den gula simdynan Rollo som var väldigt populär på 80-talet. Denna konkurrent är större på den svenska marknaden när det gäller äventyrsbad men håller också på att bli en allt starkare konkurrent när det gäller utrustning till simhallar såsom flytleksaker samt andra bad- och bassängtillbehör. Det finns dock ingen konkurrent idag som kan erbjuda riktigt samma bredd i sitt produktutbud som Malmbergs bad AB. Branschen har två högsäsonger då det brukar vara väldigt mycket att göra. Däremellan kan det istället vara svårt att fylla upp de anställdas arbetstid. Den längsta perioden med kanske allra mest att göra är april till mitten av augusti. Det beror på att simhallarna normalt håller stängt under skolornas sommarlov, så det är under denna period som Malmbergs bad AB har chans att utföra bassängrenoveringar och badinstallationer. Ca 80 % av alla årets renoveringar och installationer görs under sommarmånaderna. April och maj går normalt åt till att förbereda alla dessa installationer och producera delar. Under övriga delar av året sker endast akuta renoveringar och reparationer samt ibland någon nybyggnation. Den andra högsäsongen är under december och januari. Då säljs det mycket flytleksaker och andra bad- och bassängtillbehör eftersom de kommunala simhallarna brukar passa på 1 Baserat på M. Malmsten AB. Företagsbeskrivning och frågorna är helt fiktiva.

3 att köpa sådant när de upptäcker att det finns pengar kvar i deras årsbudget. Tömmer de inte sitt överskott i budgeten riskerar simhallarna dessutom att få en sänkt budget till nästkommande år. VD, Magdalena Malmberg, menar att marknaden i Sverige inte är riktigt lika attraktiv som Europa i övrigt. Hon säger att konkurrensen med Rolles bad och lek AB har pressat vinstmarginalerna alldeles för mycket. Företaget kommer därför i framtiden försöka slå sig in i framförallt Danmark och Tyskland även när det gäller bassängrenoveringar och badinstallationer. Idag är de marknaderna redan stora för företagets övriga produkter, så det finns redan ett stort kontaktnät. Koncernresultaträkning Belopp i ksek Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Förändring av produkter i arbete Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från övriga värdepapper - 53 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat

4 Koncernbalansräkning Belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar (Not 1) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Andel i bostadsrättsförening Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Lager av värdepapper Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 Koncernbalansräkning, forts Belopp i ksek EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande 63 - Avsättningar för skatter Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Pågående arbete för annans räkning Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUDER Not 1 Marknadsvärden på materiella anläggningstillgångar Tillgång Marknadsvärde Marknadsvärde Byggnader och mark kkr kkr Maskiner och andra tekniska anläggningar kkr kkr Inventarier, verktyg och installationer kkr kkr Totalt kkr kkr

6 Uppgift 1 (6p) Marknadsstrategi, mål och budget a. Ett styrelsemöte i Malmbergs bad AB där företagets utveckling på kort och lång sikt ska planeras behöver förberedas. Gör därför en enkel SWOT-analys för företaget. Utgå från fallbeskrivningen och eventuella egna antaganden. Ange minst två faktorer i varje kategori. (2p) För full poäng krävs att studenten visar förståelse för SWOT och dess olika delar, respektive del, dvs att styrka & svaghet avser företaget, möjlighet och hot i dess omvärld. Exempel (t ex som nedan) för respektive del S, W, O, T måste ges, förklaring av modellen ger inte poäng. Styrkor (nämn minst två): - Starka finanser - Produkter med gott anseende på internationell marknad - Erbjuder brett sortiment och utbud. - Van vid konkurrens och kan pressa priserna. Möjligheter (nämn minst två): Marknadsförutsättningar i Europa. - Äventyrsbad i simhallar blir allt mer populära. - Satsningar på spa-anläggningar blir vanligare, inkluderande bar- och lek. - Badsäkerhet för barn blir allt viktigare. Svagheter (nämn minst två): Svårt med personal när det är stora säsongsvariationer. - Befinner sig på en hemmamarknad som har sämre lönsamhet än övriga Europamarknaden. Ingår ej i årets kurs!!! (1a-uppgiften) Hot (nämn minst två): Ökad konkurrens från Rolles Bad och lek. - Kommuner måste spara pengar vilket kan gå ut över investeringar i simhallar. - Globalisering och Internet öppnar för många nya aktörer, bl a i länder med lågprisproduktion. b. Det finns många olika typer av budgetar. Namnge och beskriv två olika typer av budgetar som Malmbergs bad AB bör använda sig av. (2p) T ex (se kapitel 18): Resultatbudget sammanställning av framtida möjliga intäkter och kostnader, används för att prognostisera lönsamhet och resultat. Likviditetsbudget sammanställning av framtida in- och utbetalningar, används för att styra företagets betalningsströmmar (kassaflöde). Balansbudget en sammanställning av företagets framtida ekonomiska ställning, används för att planera finansieringar. c. Föreslå ett rimligt säljmål och lämpliga aktiviteter för att nå målet. (2p) Rimligt säljmål kan vara att öka försäljningen med 10-20%, men här är mycket stor spännvidd möjlig i svaret. Huvudsaken att föreslagna aktiviteter stämmer med det föreslagna säljmålet. Exempel på aktivitet för att öka försäljningen kan vara expansion till nya marknaderna Tyskland och Danmark, men många andra (vissa förmodligen mycket kreativa) förslag är tänkbara, som kan göra att även försäljningsökningar >20% kan vara rimliga. Tips till den som tentapluggar: Se boken kap 5, 6 och 13.

7 Uppgift 2 (5p) Resultat- och likviditetspåverkan Ta ställning till om följande transaktioner påverkade det senast avslutade räkenskapsårets resultat respektive likviditet (likviditet i termer av in- eller utbetalning). Med det senast avslutade räkenskapsåret avses perioden Markera med kryss i aktuell ruta. (0,5p per rätt svar, 0 p för obesvarat, -0,5p för felaktigt svar. Uppgiften ger minst 0p.) (5p) (Sätt ett kryss i vardera Påverkade Påverkade Påverkade Påverkade resultat- respektive resultatet inte likviditeten inte likviditetspåverkan.) (senast 30/6) resultatet (senast 30/6) likviditeten Amortering på lån 30/ Varuinköp om kkr per 30/6 2007, samtliga varor finns kvar i lager vid årets slut, och fakturan betalas 30 dagar senare. Se kommentar 1 nedan Avskrivning på inventarier 30/ Varor säljs för kkr kontant per 30/ (varorna var upptagna till kkr i lagret). Se kommentar 2 nedan. En fondemission genomförs per 30/6 där aktiekapitalet ökas med 100 kkr. Kommentar 1: Eftersom de inköpta varorna finns kvar i lager innebär detta bara en omföring av balansposter (se balansräkningen). Dvs ej resultatpåverkande. Kommentar 2: Differensen mellan sålda varor och varor i lager är resultatpåverkande.

8 Uppgift 3 (5p) Bokföring och redovisning får Malmbergs bad AB en faktura från Telia. Den berör företagets fasta telefonabonnemang. Följande specifikation finns på fakturan: Benämning Belopp Samtalstrafik 1 mars 31 maj Abonnemang 1 juni 31 augusti Totalt Moms (25 %) Att betala Förfallodag: a. Visa bokningarna som rör fakturan fram till och med bokslutet. Till din hjälp har du T-kontona nedan. Observera att alla konton inte nödvändigtvis behöver användas. (3p) 1700 Förutbet. kostnader och upplupna intäkter 1940 Bankkonto 6210 (30/6) Leverantörsskulder 2610 Utgående moms 2640 (10/6) (10/6) Ingående moms 2900 Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 2440 (10/6) Fast telefoni 2440 (10/6) (30/6) b. Varför görs periodiseringar? Diskutera periodiseringar med hjälp av två redovisningsprinciper. (2p) Periodiseringar görs för att RR ska uppvisa under perioden uppkomna intäkter och kostnader (prestationer och förbrukning); för att kostnader och intäkter ska föras till rätt period. (1p) (s )Exempelvis: Matchningsprincipen intäkter o kostnader matchas. Kostnad som härrör till intjänad intäkt ska möta intäkten i samma period. (0,5p) Periodiseringsprincipen endast den del som avser perioden redovisas som kostnad och intäkt (jmfr ovan). (0,5p)

9 Uppgift 4 (6p) Värdering a. Beräkna substansvärde per efter skatt för Malmbergs bad AB. Justering av goodwillposten behöver ej göras. (2p) Redovisat eget kapital obeskattade reserver 0 + dolda reserver övervärdet i övervärderade tillgångar - undervärdet i undervärderade skulder + övervärdet i övervärderade skulder - uppskjuten skatt (28%) av obeskattade reserver och korrigerade poster -0,28( )= Substansvärde Slutvärden ska användas (ej genomsnittliga) b. Vad är utgångspunkten vid substansvärdering (dvs vad värderas och hur)? (1p) Svar: Marknadsvärde på enskilda tillgångar summeras. c. Substansvärdering är ett sätt att värdera ett företag. Nämn och beskriv tre andra värderingsprinciper och diskutera om de är lämpliga att använda i fallet med Malmbergs bad AB. (3p) Svar: tre av fyra möjliga enligt nedan. (1) Avkastningsvärdering; (2) likvidationsvärdering; (3) börs/marknadsvärdering; (4) kassaflödesvärdering Avkastningsvärdering bygger på ett going-concern-perspektiv och det är företagets förmåga att generera vinst över tiden (nuvärdet av framtida vinster) Malmbergs bad verkar ha varit ett lönsamt företag även under tidigare år (lite skulder, stor kassa) och därmed är det troligen förväntan på framtida vinster som skulle påverka vid en företagsvärdering, Därmed är avkastningsvärdering viktig/lämplig. Vid likvidationsvärdering är det underliggande antagandet att företaget ska slaktas, då eftersöks enskilda tillgångars värde när de säljs utanför företaget. Det kunde till exempel vara aktuellt om marknadsläget kraftigt skulle förändras och företagets framtidsutsikter skulle försvinna. Inget som tyder på det i beskrivningen. (Men skulle det vara aktuellt finns det ett lager som skulle kunna gå att sälja. Eventuellt även en del verktyg och utrustning som skulle kunna säljas

10 till liknande verksamheter, risk finns dock för att speciallösningar måste åsättas ett lågt värde. Börs- eller marknadsvärdering baseras på antal aktier gånger börskursen. Detta beskriver företagets värde på marginalen, eftersom börskursen ej anger värdet på alla företagets aktier, utan endast på det sista avslutet (den senast avslutade affären mellan säljare och köpare av en aktie). Man kan därför förvänta sig att värdet skulle vara ett annat om hela aktiestocken, eller stor del därav, säljs. Denna värderingsmetod är dock inte möjligt med tanke på att företaget är familjeägt. Det är i och för sig publikt så det skulle vara möjligt att låta aktien handlas över börs, förutsatt att de uppfyller redovisningskrav mm. Kassaflödesvärdering nuvärde av framtida betalningsflöden. Lämpligt för Malmbergs (jmfr vinstkapacitet ovan i resonemang)

11 Uppgift 5 (9p) Nyckeltal Beräkningar ska göras på justerade värden (se balansräkning och Not 1). a. Beräkna företagets kassalikviditet och kommentera värdet. (Är det bra/dåligt; varför?) (2p) KL = Likvida OT/KS= ( )/17 498=1,54. Alt: ( ) /17498=1,54(1p) Värdet bör ligga över 1 för att man ska kunna betala sina KS, så det ser bra ut. Kassa och bank (11 911) räcker för att betala leverantörsskulder (4 172), skatteskulder (1 580) och övriga kortfristiga skulder (2 696) med god marginal. Det finns dock en del värden som kan vara upplupna kostnader som påverkar likviditeten framöver, eller förutbetalda intäkter som inte kommer att påverka likviditeten framöver, svårt att säga något om dessa. Värt att notera är att bokslutsdagen är mitt i en högsäsong. (Likviditeten bör ha sådan marginal att den kan fortsätta täcka löneutbetalningar mm under hösten, annars riskerar företaget att behöva ta nya lån för att klara utbetalningarna.) (1 p ) b. Beräkna företagets balanslikviditet och kommentera värdet. (Är det bra/dåligt; varför?) (2p) BL = OT/KS= 38662/17498=2,21. (1p) Värdet skiljer sig 0,67 från kassalikviditet vilket får anses vara rimligt. För stor skillnad mellan KL och BL skulle annars t ex kunna tyda på ett onödigt stort eller t o m svårsålt lager. Nu är det endast en del av verksamheten som innebär att det finns värden bundna i lager, den andra delen är tjänster såsom renoveringar och installationer som aldrig tas upp som lager. Det talar för att BL och KL bör skilja sig mindre än för t ex ett rent handelsföretag. (Här utgörs en del av lagervärdet av Lager av värdepapper, oklart om det bör betraktas som lager.) (1p) c. Beräkna företagets soliditet. Kommentera värdet. Ange även i vilka sammanhang detta nyckeltal används. (2p) Soliditet=JEK/justerat totalt kapital = ( ,72*( )) / ( ) = 46064,92 / = 67,6 % (1p) Börsnoterade bolag ligger ofta mellan 25-35%; privata normalt högre. Företaget har väldigt begränsad extern upplåning (nästan inga externa skulder), vilket ger utrymme för nya lån om så skulle behövas, kan t ex vara bra för att klara likviditeten under lågsäsong. Då eget kapital är dyrare än främmande kan en hög soliditet medföra högre avkastningskrav (jmfr hävstångsformeln nedan). (0,5p)

12 Används för att förstå bolagets förmåga att stå emot förluster & framtida handlingsfrihet. Används t ex för att söka finansiering, i affärsrelationer med kunder och leverantörer. (0,5p) d. Beräkna räntabilitet på eget kapital och kommentera värdet. (Är det bra/dåligt; varför?) (2p) Resultat efter finansiella poster/genomsnittligt JEK: / (( ,72*( ) ,72*( ))*0,5) = 17,18 %. (1p för beräkning) Värdet är ganska högt. Förklaras av ett väldigt bra resultat, men hade varit ännu högre om andelen eget kapital varit mindre. 1p för motivering. e. Förklara innebörden av hävstångsformeln (ges nedan). Under vilka förutsättningar ska ett företag låna mer enligt hävstångsformeln? Vad är riskerna med att styra företagets upplåning utifrån hävstångsformeln? (Inga beräkningar krävs.) (1p) * & RE = (1 s) $ RT + ( RT RS ) % S EK #! " Innebörden av hävstångsformeln: Den visar sambandet mellan soliditet och lönsamhet på eget kapital; hur förändring i kapitalstruktur påverkar lönsamheten. Under vilka förutsättningar ska ett företag låna mer (enligt hävstångsformeln): Så länge R T >R S, dvs räntabilitet på totalt kapital är större än skuldräntan Vad är riskerna med att styra företagets upplåning utifrån hävstångsformeln? Finns risk att det leder till hög belåning där soliditeten och därmed företagets handlingsfrihet urholkas genom ökat beroende till extern långivare.

13 Uppgift 6 (3p) Nyckeltalsscenarier Malmbergs bad AB har formulerat tre förslag kopplade till sin verksamhet. Diskutera möjligheter och risker med respektive förslag samt hur de skulle kunna påverka soliditet och räntabilitet på totalt kapital. Diskutera varje förslag separat. Inga uträkningar krävs. Redovisa eventuella egna antaganden. (1 p per scenario) a) Låta företaget dela ut 5 miljoner kr till sina aktieägare. (1p) Skulle medföra nöjda aktieägare som skulle kunna hitta andra placeringar för pengarna. Risken är att Malmbergs bad får svårare att ta investeringar eller svårare att överleva under sämre tider. Eftersom det totala kapitalet i företaget skulle minska (om pengarna tas från kassan) skulle företagets R(tot) öka förutsatt samma lönsamhet. Företagets soliditet skulle minska (pga mindre eget kapital och oförändrade skulder). b) Avyttra företagets fastighetsbestånd. Dess bokförda värde uppgår till 7,0 Mkr. Försäljningslikviden beräknas till 14,3 Mkr. Att hyra motsvarande lokaler beräknas kosta 1,2 Mkr per år. Kostnader för drift av fastigheterna har uppgått till ca 0,4 Mkr. (1p) Exempel på vad man kan diskutera: - Pengarna hamnar i kassan vid försäljningen. Eftersom det inte finns långfristiga lån att avbetala minskar inte skulderna och därmed minskar inte totalt kapital, vilket i annat fall hade varit ett troligt scenario. Fastighetsbeståndet säljs till ett högre belopp än det upptas i balansräkningen. Tillgångarna i balansräkningen ökas alltså (och därmed ökar totalt kapital). Av kapitalförändringen påverkas dock varken R tot eller soliditet eftersom värdena redan är justerade enligt marknadsvärdet på fastighetsbeståndet. - Risk för hyreshöjningar finns, å andra sidan slipper man vissa investerings- och reparationskostnader som annars kan påverka främst likviditeten negativt på kort sikt. Driftskostnaderna var lägre än den nya hyran, vilket påverkar kostnadsmassan. Detta påverkar räntabilitet negativt. - Frigör kapital som kan användas till andra investeringar. c) Köpa ett framgångsrikt närbeläget konkurrentföretag för att växa. Köpeskilling uppskattas till ca 5 miljoner kr. (1p) Möjligheter är att nå nya kunder, få synergieffekter, d v s växa och öka vinsten. Risker är att företagsförvärv sällan går så bra som man har hoppats, det kanske finns oväntade avtal som det uppköpta bolaget tecknat tidigare som medför kostnader, företagskulturerna kanske inte passar varandra vilket får till följd att nyckelkompetens lämnar företaget m m.

14 Köpeskillingen skulle motsvara det nya företagets egna kapital plus goodwill. Beroende på hur det köpta företaget ser ut vad gäller skulder & eget kapital samt hur köpet finansieras, kan soliditeten för Malmbergs öka eller minska. R (tot) skulle minska om det uppköpta bolagets R tot är lägre än Malmbergs, och öka om det är högre. Om risk finns att förvärvet påverkar Malmbergs resultat negativt kommer även detta slå igenom på ett sämre R tot.

15 Uppgift 7 (6p) DuPont Beräkningar ska göras på justerade värden från Not 1. a. Beräkna räntabilitet på totalt kapital genom att fylla i bifogat DuPont-schema. (2p) Se DuPont nedan. Räntabilitet på totalt kapital = 11,36 % b. Malmbergs bad AB funderar på att köpa en CNC-maskin för att slipa de glasfiberprodukter som tillverkas i ett av dotterbolagen. Idag är det mycket manuellt arbete med att slipa alla ytorna efter plastningen så att lacken kan fästa samt för att barnen inte ska skada sig på vassa kanter. Tanken är att alla mindre och medelstora skulpturer ska kunnas sättas fast i CNC-maskinen och slipas automatisk med hjälp av optisk avläsning. Större skulpturer och delar kommer fortfarande att behöva handslipas. Följande påverkan sker på koncernen till följd av beslutet att köpa maskinen. Man räknar med att kunna minska personalen med två heltidsanställda, samt även slippa att ta in extrapersonal under våren och sommaren. Det skulle minska lönekostnaden med 900 kkr/år. Drifts- och underhållskostnaderna av maskinen beräknas bli 150 kkr/år. Eftersom maskinen även skulle spara en del tid räknar man med att hinna ta beställningar som man tidigare tackat nej till. Det skulle öka försäljningen med 200 kkr/år (bortse från ökad materialkostnad). Maskinen beräknas totalt innebära en investering på kkr som finansieras helt och hållet med ett amorteringsfritt lån till 5,5 % ränta. Maskinen skrivs av på 10 år. Använd bifogat DuPont-schema för att illustrera förändringen som om den skedde , dvs vid räkenskapsårets början. Jämför med uppgift 7a och kommentera om du skulle genomföra förändringen. Finns det något enkelt sätt att få förändringen att se mer lönsam ut? (4p). Korrekt DuPont = 3p; kommentar = 1p Se DuPont nedan. OBS! Räntekostnad belastar inte R t. Räntabilitet på totalt kapital = 11,82 %. Räntabiliteten ökar vilket skulle tala för att genomföra förändringen. Ett sätt att få ett bättre värde på R t är att ta pengar från kassa/bank istället för att låna alla pengar till investeringen, då minskar tillgångarna och nämnaren i R t (Dock minskar troligen de finansiella intäkterna något.)

16 Nuläge Intäkter Resultat 7736 VM Kostnader 0, Omsättning Rt 0, Omsättning KOH AT 0, TK 68082,5 OT Förändringen Intäkter Resultat (+200) 8386 VM Kostnader 0, Omsättning (-3000*0, ) Rt (+200) 0, Omsättning (+( *0,9)/2) KOH AT 0, TK OT 39875

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Gunnar Eriksson SLUTKOMMENTARER (2011) under medverkan av Peter Johansson Slutkommentarer Slutkommentarer 1 Det verkar som om begreppen

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer