LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck"

Transkript

1 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19) Tisdag 25 mars 2008, kl Tentajour: Thomas Almesåker (och Anna Öhrwall Rönnbäck) Telefonnr: ( ) Anvisningar 1. Skriv alla svar på lösblad utom på uppgift 2, 3 och 6 som delvis även ska besvaras i tentahäftet. 2. Skriv namn, sidnummer och fullständigt personnummer på varje sida innan du lämnar in skrivningen. 3. Börja varje ny uppgift på ny sida. Skriv endast på en sida av papperet (använd inte baksidan). 4. Du måste lämna in skrivningen innan du går (även om den är blank). Om skrivningen 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Marström Composite AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den! 2. Det är viktigt att lösningsmetod och bakomliggande resonemang redovisas fullständigt. Enbart svar godtas ej, om inget annat anges vid uppgiften. 3. Räknedosa med tömda minnen får användas. Kontroll kommer eventuellt att äga rum. Den som bryter mot detta kommer att avstängas från tentamen samtidigt som anmälan om försök till fusk överlämnas till disciplinnämnden. 4. Vid varje uppgift finns angivet hur många poäng en korrekt lösning ger. Sammanlagt kan högst 40 poäng erhållas på denna tentamen. Det krävs minst betyg 3 på vardera delexamination för ett godkänt slutbetyg (3, 4 eller 5) i kursen. U DAT1 TEN1 Totalt , , , ,5 58,5-76, Lycka till!

2 Marström Composite AB Marström Composite AB bildades under 1980-talet till en följd av att den svenske OS-medaljören Göran Marström ville bygga lättare och snabbare segelbåtar. Företaget startade sin verksamhet i Åtvidaberg men har idag flyttat till Västervik samtidigt som man har vuxit till dryga 50 miljoner i omsättning (se resultat- och balansräkning nedan). Företaget ägs av Göran Marström och VD Per Wärn. Antalet anställda uppgår till 45 där 9 personer jobbar med administration och konstruktion medan resterande jobbar i produktionen. Företaget har tre affärsområden: Båtar, Segelbåtsmaster och Industri. Alla produkter tillverkas i avancerade kompositmaterial, främst kolfiber. Härdningen av kolfibermaterialet sker i någon av företagets tre autoklaver i 125 gradig värme och 6 bars lufttryck. Företaget har en av världens längsta autoklaver som kan härda segelbåtsmaster på upp till 35 meter i ett stycke. Affärsområdet Båtar som står för ca 40 % av omsättningen bygger flerskrovsbåtar (katamaraner och trimaraner) med en längd främst mellan 18 och 40 fot. Under 2007 levererade man dock en katamaran som var hela 90 fot lång som under 2008 ska försöka slå hastighetsrekord jorden runt för ensamseglare. Den båttyp som det byggts mest av genom tiderna är Tornado, som än så länge är en OS-klass. Marströms Tornado har ett mycket gott kvalitetsrykte och i stort sett alla Tornadobåtar som har deltagit i OS under modern tid har varit byggda av Marström. Det har gjort att behovet av marknadsföring varit väldigt litet just när det gäller Tornadobåtarna. Som det ser ut just nu kommer dock OS i Kina att vara det sista Olympiska spelet där Tornado är en av seglingsklasserna. Det har redan börjat märkas på försäljningen av Tornadobåtarna. Istället satsar nu Marström mer på tillverkningen av Extreme 40 (se bild). Det är en lite större tävlingskatamaran där farterna gärna kommer upp i 35 knop. Marström är de enda som tillverkar denna båttyp och under 2008 kommer den sextonde Extreme 40-båten att levereras. Klassens popularitet ser dessutom ut att fortsätta växa. Försäljningen sker via en holländsk samarbetspartner som äger rättigheterna till tävlingsklassen. När det gäller affärsområdet Segelbåtsmaster, som också står för ca 40 % av omsättningen, levererar företaget master till alla typer av segelbåtar, allt från mindre seglingsjollar till 80 fot långa yachts. Den mast som kanske fått mest uppmärksamhet var den som levererades till det italienska America s Cup-teamet +39. Man har också levererat master till några Imoca 60 -båtar som deltar i jordenrunttävlingar och andra långa oceanseglingar. Den hittills bästa placeringen som en Imoca 60-båt med mast från Marström presterat är andra plats i tävlingen Transat Jacques Vabre Nästan all mastförsäljning sker via två fristående säljare som tar provision på försäljningspriset. Det tredje affärsområdet Industri står för resterande 20 % av omsättningen. Här produceras mindre detaljer till flyg- och bilindustri samt delar till medicinsk utrustning, hästsadlar och högtalare med mera. Företagets mål är att detta affärsområde ska växa till en större del av företagets omsättning. Skälet till det är att industriprodukterna inte är lika säsongsberoende. Även om nästan all försäljning inom affärsområdena Båtar och Master sker på export till sydligare breddgrader finns en tydlig skillnad mellan vinter- och sommarsäsong. Huvuddelen av alla leveranser sker på våren inför den stora seglingssäsongen. Det har gjort att beläggningen i

3 produktionen under höstarna har varit mycket låg medan man under vårarna har behövt hyra in extrapersonal. Ett problem med att försöka öka omsättningen inom Industri är att företaget inte har någon ordentlig försäljningsorganisation. All försäljning inom alla affärsområden har skett genom ryktesspridning och att kunderna själva har sökt upp Marström. Det är egentligen bara de fristående mastsäljarna som själva aktivt söker nya kunder åt Marström. Totalt sett ser företaget ljust på framtiden. Man har under det senaste året investerat i flera nya mastformar för att kunna bygga master till nya typer av båtar och det finns många nya spännande framtida projekt på gång. Men konkurrensen är givetvis hård, det finns många kolfibermasttillverkare på den internationella marknaden. Även svenska Seldén som främst bygger aluminiummaster har börjat försöka slå sig in på kolfibermastmarknaden. Ett annat orosmoln är en eventuellt vikande världskonjunktur. En lågkonjunktur skulle snabbt kunna minska sponsringen av olika seglingsprojekt i världen vilket givetvis skulle minska efterfrågan på både båtar och master. Även efterfrågan på nya privatägda lyxbåtar med kolfibermaster skulle i så fall kunna minska. Resultaträkning Belopp i ksek Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat 5 177

4 Balansräkning Belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (not 1) Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 Balansräkning, forts Belopp i ksek EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Förskott från kunder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Marknadsvärden på byggnader och mark Tillgång Marknadsvärde Marknadsvärde Byggnader och mark kkr kkr

6 Uppgift 1 (6p) Kortfrågor a. Förklara innebörden av hävstångsformeln (ges nedan). Under vilka förutsättningar ska ett företag låna mer enligt hävstångsformeln? Vad är riskerna med att styra företagets upplåning utifrån hävstångsformeln? (2p) * & RE = (1 s) $ RT + ( RT RS ) % S EK #! " Samband mellan soliditet & lönsamhet; hur förändring i kapitalstruktur påverkar lönsamheten. 1 p för förklaring. Så länge R T >R s (dvs så länge genomsnittliga skuldräntan är lägre än räntabilitet på totalt kapital) (0,5p) Soliditeten & därmed handlingsfriheten urholkas. Hävstångsformeln tenderar att leda till mkt svag soliditet (0,5 p) b. Avkastningskravet på eget kapital kan sägas bestå av 3 delar, vilka? (1 p) Realränta, inflation och risk.(0,5 p om endast två av tre räknas upp. Full poäng gavs även om de skrev bankränta och risk.) c. Nämn två förutsättningar då en styrelse blir personligt ansvarig i ett aktiebolag? (1 p) När 1/2 aktiekapitalet är förbrukat och kontrollbalansräkning inte upprättats i tid. Om företaget har underlåtit att betala skatter. (0,5 p vardera.) d. Gör en enkel SWOT för företaget. Ange minst två faktorer i varje kategori. (2p) För full poäng krävs att studenten visar förståelse för SWOT och dess olika delar, respektive Ingår del, ej d v s i att årets styrka & svaghet kurs!!! avser företaget, möjlighet och hot dess omvärld. Exempel från respektive del måste ges, förklaring av modellen ger inte poäng. Styrkor (nämn minst två): Gott kvalitetsrykte - Tekniskt kunniga (kan bygga avancerade tävlingsmaster t ex) - Lång autoklav Möjligheter(nämn minst två): Extreme 40-klassen ökar i popularitet - Många nya framtida seglingsprojekt på gång i världen - Efterfrågan på nya industriprodukter i kompositmaterial Svagheter(nämn minst två): Svaga finanser - Säsongsberoende verksamhet - Ingen försäljningsorganisation Hot(nämn minst två): Konkurrensen från andra kolfibermasttillverkare - Vikande världskonjunktur - Tornado blir utestängd från OS Poäng: 0,5 p: Nämner relevanta styrkor 0,5 p: Nämner relevanta svagheter 0,5 p: Nämner relevanta möjligheter 0,5 p: Nämner relevanta hot

7

8 Uppgift 2 (5p) Företagsformer Fyll i de tomma rutorna i nedanstående tabell. (1 p per bolagsform, ej halvpoäng, om hel rad missförstådd/utelämnad ges -2p) Kommandit bolag Enskild firma Handelsbolag Aktiebolag Ekonomisk förening Fysisk eller juridisk person Antal ägare (max, min) Juridisk Fysisk Juridisk Juridisk Juridisk Minst 2 Max 1 Minst 2 Minst 1 Minst 3 Var sker beskattning av resultat? Ägarna personligen Ägarna personligen Ägarna personligen Aktiebolaget/utdelning Föreningen hos ägarna Krävs bokföring? Ja Ja Ja Ja Ja

9 Uppgift 3 (6p) Bokföring och redovisning Marström Composite AB köpte i september 1998 en begagnad lastmaskin för kr exklusive moms. Maskinens ekonomiska livslängd är 10 år och den första årliga avskrivningen på maskinen gjordes såldes maskinen för kr exklusive 25 % moms till Maskinbröderna. Köparen betalade kontant. a) Gör nödvändiga bokningar för att boka försäljningen av maskinen. Till din hjälp har du T-kontona nedan, alla konton behöver inte nödvändigtvis användas. Hur stort är resultatet (vinsten/förlusten) från försäljningen? (kan räknas ut även utan bokningar på T-kontona) (5 p) b) Beskriv följande två redovisningsprinciper: Fortlevnadsprincipen och Försiktighetsprincipen. (1p) 1200 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1209 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar IB IB Kassa 2610 Utgående moms Ingående moms 3973 Vinst vid avyttring av maskiner o inventarier Förlust vid avyttring av maskiner o inventarier Vinst/förlust från försäljningen: Plats för eventuella beräkningar: Utgående moms: * 25 % = Ack avskrivning: Avskriven 9 gånger mellan och *9/10 =

10 (1p för bokning av kundfordran totalt kr, 1p om utgående moms, 1p om kr bort från 1200, 1p om kr bokade på 1209, 1p om vinst = kr bokad (ej följdfel om fel ack avskr)) (det är ok att boka kassan som klumpsumma) b) Fortlevnadsprincipen: Innebär att bokföring och värdering ska utgå från att företagets verksamhet kommer att fortsätta under överskådlig tid och inte kommer att avvecklas. Försiktighetsprincipen: Innebär att all värdering ska ske med viss försiktighet så att man t ex inte övervärderar sina tillgångar och undervärderar sina skulder. (0,5 per korrekt beskriven princip, ej ordagrant nödvändigtvis (max summa 1p).)

11 Uppgift 4 (7p) Värdering a) Beräkna substansvärde per efter skatt för Marström Composite AB. (3p) Redovisat eget kapital obeskattade reserver dolda reserver övervärdet i övervärderade tillgångar - undervärdet i undervärderade skulder + övervärdet i övervärderade skulder - uppskjuten skatt (28%) av obeskattade reserver och korrigerade poster -0,28( )= Substansvärde Slutvärden ska användas (ej genomsnittliga) Uppställning: 1 p. Beräkning: 2 p (avdrag för fel belopp från BR eller fel beräkning) b) Vad är utgångspunkten vid substansvärdering? (1p) Svar: Marknadsvärde på enskilda nettotillgångar summeras c) Substansvärdering är ett sätt att värdera ett företag. Nämn och beskriv tre andra värderingsprinciper och diskutera om de är lämpliga att använda i fallet med Marström Composite AB. (3p) (1) Avkastningsvärdering; (2) likvidationsvärdering; (3) börs- eller marknadsvärdering. Avkastningsvärdering bygger på ett going-concern-perspektiv och det är företagets förmåga att generera vinst eller kanske även utdelning (beror även på företagets förmåga att generera positivt kassaflöde) som efterfrågas. Marström har visat lönsamhet under det senaste året och verkar se ljust på framtiden, därmed finns troligen en förväntan på framtida vinster som skulle påverka vid en företagsvärdering, Därmed är avkastningsvärdering viktig/lämplig, men frågan är om det senaste året var ett undantag från tidigare år med troligen sämre lönsamhet eller ett trendbrott.

12 Vid likvidationsvärdering är det underliggande antagandet att företaget ska slaktas, då eftersöks enskilda tillgångars värde när de säljs utanför företaget. Denna värderingsform skulle kunna vara aktuell för Marström om det skulle visa sig att företaget visar förlust under kommande år. Eftersom soliditeten är låg finns ingen stor marginal för att täcka förluster och företaget skulle kunna hamna i en svår situation snabbt. De största värdena som skulle kunna värderas är nog marken och lokalerna samt råvarulagret, kanske finns det även en del verktyg och utrustning som skulle kunna säljas. Begagnatmarknaden för företagets autoklaver kan nog inte betraktas som stor. Börs- eller marknadsvärdering baseras på antal aktier vid börskursen x. Detta beskriver företagets värde på marginalen, eftersom börskursen ej anger värdet på alla företagets aktier, utan endast på det sista avslutet (den senast avslutade affären mellan säljare och köpare av en aktie). Man kan därför förvänta sig att värdet skulle vara ett annat om hela aktiestocken, eller stor del därav, säljs. Denna värderingsmetod är dock inte möjlig med tanke på att företaget inte är börsnoterat (aktiekapitalet i BR är kr men det framgår av fallbeskrivningen att det är privata ägare). 0,5p för att nämna och 0,5 för att beskriva och diskutera per styck (avdrag om motivering ej gjorts).

13 Uppgift 5 (10p) Nyckeltal Beräkningar ska göras på justerade värden (se balansräkning och Not 1). a) Beräkna företagets kassalikviditet och kommentera (är det bra/dåligt; varför?). (2p) KL = Likvida OT/KS= ( )/19864=0,28. Alt: ( ) /19864=0,28 (1p) Värdet bör ligga över 1 för att man ska kunna betala sina KS, så det ser inte så bra ut. Kassa och bank (531) räcker inte ens för att betala en tiondel av leverantörsskulderna (5 612). Även året innan var likviditeten dålig (211 i kassa och bank). Troligen krävdes en hel del nya lån från banken under båda åren för att klara leverantörsskulderna och löneutbetalningarna under höstarna med tanke på att de är lågsäsong. Det finns dock en del värden som kan vara upplupna kostnader som påverkar likviditeten framöver, eller förutbetalade intäkter som inte kommer att påverka likviditeten framöver, svårt att säga något om dessa. (1 p) Kommentar: Att bara svara dåligt pga <1 utan motivering ger 0 p. Om man räknat fel men motiverar korrekt (dvs tex att likviditeten räcker för att betala korta skulder) kan motiveringen ge poäng. b) Beräkna företagets balanslikviditet och kommentera värdet (är det bra/dåligt; varför?). (2p) BL = OT/KS= 19460/19864=0,98. värdet skiljer sig 0,70 från kassalikviditet vilket kanske kan anses vara lite högt med tanke på att det är ett råvarulager och inte ett färdigvarulager, dock bör man beakta att kolfiber är ett dyrt material (inte krav att studenten ska tänka på att det är råvarulager, liknande kommentar som säger att det är rimlig skillnad ger också poäng). För stor skillnad mellan KL och BL skulle tex kunna tyda på ett onödigt stort eller tom svårsålt lager. BL är dock fortfarande lågt pga dålig kassalikviditet. Intressant att notera är att företaget använt råvaror för kkr under hela året, att då avsluta året inför en lågsäsong med råvaror för kkr i lager kan ju tyckas vara onödigt kapitalbindande. Det lagret skulle räcka för mer än ett halvårs produktion vid jämn produktion. Bättre lagerstyrning kan vara att föredra. Kommentar: Att bara svara <1,5 eller <2 utan motivering ger 0 p. Att svara att den bör vara större än 2 eftersom varulager kan vara svårt att sälja och omvandla till pengar på kort sikt ger poäng. Om man räknat fel men motiverar korrekt kan motiveringen ge poäng. c) Beräkna företagets soliditet. Kommentera värdet, och nämn två handlingsalternativ för Marström Composite AB som skulle få detta mått öka.

14 (2p) Soliditet=JEK/justerat totalt kapital = (1849+0,72*( )) / ( ) = 7098,52 / = 16,8 % (1p) Avdrag (-0,5) om man missat justera helt, eller om man bara justerad EK ej totala kapitalet, eller om man lagt till justerat värde med avdrag för latent skatt till det totala kapitalet. Börsnoterade bolag ligger ofta mellan 25-35%; privata normalt högre. Företaget har låg soliditet. Bankerna skulle kunna vara motvilliga att släppa på mer lån som troligen kan behövas för att klara den kommande hösten. Det låga värdet skulle t ex kunna förklaras av att företaget gjort dåliga vinster tidigare år (dålig soliditet även året innan och inget avsatt i obeskattade reserver). Frågan är om det senaste årets vinst var ett undantag eller ett trendbrott. (0,5p) Värdet kan ökas genom att låta vinstmedel stanna i företaget istället för att delas ut till aktieägarna, eller genom att låta ägarna tillföra pengar genom t ex nyemission. (0,5p) Det är inte tillräckligt att endast svara >30% är bra eller <30% är dåligt (beroende på vad man räknat ut) OBS ej avdrag för följdfel. Har studenten räknat fel men kommenterar vettigt om det värde man räknat fram så blir det poäng för kommentaren. d) Beräkna räntabilitet på eget kapital och kommentera värdet (är det bra/dåligt; varför?). Ge förslag på två handlingsalternativ för Marström Composite AB som skulle få detta mått öka. Diskutera. (3p) Resultat efter finansiella poster/genomsnittligt JEK: / ((1849+0,72*( ) ,72*( ))*0,5) = 30,46 %. Värdet är högt. Förklaras av en väldigt litet eget kapital eftersom vinsten inte kan anses vara särskilt hög i förhållande till omsättning. Skulle troligen kännas tryggare för både ägare och långivare med högre eget kapital och därmed lägre R E. (2p, varav 0,5 p för korrekt uppställning (avdrag t ex om man drar bort räntekostnader), 0,5 för beräkning med korrekta värden, 0,5p för en korrekt justering, 0,5 p för en korrekt motivering.) Exempel på svar: - Genom att utöka verksamheten, t ex genom mer marknadsföring för att öka försäljning, så länge R S < R T (dvs så länge genomsnittliga skuldräntan är lägre än räntabilitet på totalt kapital); d v s öka skuldsättningsgraden, dock är det kanske inte så lämpligt med tanke på den låga soliditeten som gör att riskerna blir stora, frågan är också om företaget verkligen kan låna mer pengar till lägre ränta än R T. - Utdelning till aktieägare för att minska EK. Även det olämpligt med tanke på soliditeten. - Öka vinsten, t ex genom att hålla ned kostnader. (0,5p per st, max 1p. Den

15 första meningen ger 1 p eftersom den kan inrymma flera åtgärder för ökad R E.) 0p för beräkning om ej genomsnittliga värden används e) Varför ska genomsnittliga balansvärden användas vid beräkning av lönsamhetsmått? (1p) Resultatet uppkommer under året, att endast använda slutkurs innebär att ställa ett års resultat mot en ögonblicksbild. Om t ex betydande avyttringar eller investeringar har gjorts under året skulle en felaktig bild av lönsamheten ges, då uppkommen vinst ej överensstämmer med befintliga tillgångar.

16 Uppgift 6 (6p) DuPont Beräkningar ska göras på justerade värden från Not 1. a) Beräkna räntabilitet på totalt kapital genom att fylla i bifogat DuPont-schema (2p) Se DuPont nedan. Räntabilitet på totalt kapital = 9,5 % (1p avdrag per fel, 0p om ej genomsnittsvärden, minst 0p) b) Varje år byggs det ett par så kallade mega yachts med en längd på upp till ca 50 meter runt omkring i världen. Masterna på dessa enorma segelbåtar är ofta uppåt 70 meter och i dagsläget finns det ingen masttillverkare som kan bygga så långa kolfibermaster utan att behöva skarva dem. Marström Composite AB funderar därför på att investera i en ny autoklav (ugn för att härda kolfiber under högt lufttryck) som de skulle göra just 70 meter lång, dvs dubbelt så lång som deras nuvarande längsta autoklav. Prislappen för en 70 meter lång mast hamnar kring 15 miljoner kronor och det skulle kunna gå att sälja i snitt en sådan mast per år. Dessutom skulle man i den nya autoklaven kunna tillverka andra master som är över 35 meter långa. Följande påverkan sker på företaget till följd av beslutet: Nettoomsättningen ökar totalt med kkr, kostnaden för materialinköp till dessa master blir kkr och nya löne-, drift- och underhållskostnader beräknas bli kkr. En ny längre produktionslokal och den nya autoklaven beräknas totalt innebära en investering på kkr som finansieras helt och hållet med ett amorteringsfritt lån till 5,5 % ränta. Byggnader skrivs av på 20 år, antag samma avskrivningstid för autoklaven. Använd bifogat DuPont-schema för att illustrera förändringen som om den skedde , dvs räkenskapsårets början. Jämför med uppgift 6a och kommentera om du skulle genomföra förändringen. (4p). Se DuPont nedan. OBS! Räntekostnad belastar inte R T. Räntabilitet på totalt kapital = 10,8 %. Räntabiliteten ökar vilket skulle tala för att genomföra förändringen. Dock är det en stor investering med troligen ganska hög risk. Frågan är om ökningen av R T är tillräckligt stor för att man ska ta risken. Banken skulle troligen inte släppa till de pengar som krävs till investeringen så det skulle krävas tillskott från ägarna. (Fel förändring på intäkter, kostnader, omsättning eller omsättningstillgångar ger 1 p avdrag per styck. Fel förändring på anläggningstillgångar ger 2 p avdrag (eller 1 p avdrag om enklare fel går att hitta bland beräkningar). Ej kommenterat ger 1 p avdrag. Om studenten redan fått avdrag i 6a för att inte ha räknat med genomsnittsvärden ges inget nytt avdrag här förutsatt att AT höjts med 0,95*45 Mkr eftersom avskrivning görs redan första året. Följdfel från 6a ges ej. Minst 0 p.)

17 Nuläge Intäkter Resultat 3976 VM Kostnader 0, Omsättning Rt 0,09539 Omsättning KOH AT 1, ,5 TK 41681,5 OT Förändringen Intäkter Resultat (+35000) 9226 VM Kostnader 0, Omsättning (-45000*0, ) Rt (+35000) 0, Omsättning (+( *0,95)/2) KOH AT 1, ,5 TK OT 18795

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd TEIE13/19)

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011 Glasscompagniet Affärsekonomi för chefer Råd och tips till seminarieledare För upplaga 5 maj 2011 ASPEGREN IDÉ Neglinge Center 133 33 Saltsjöbaden Tel 08-717 49 30 www.aspegren-ide.se Handledning Glasscompagniet

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Gunnar Eriksson SLUTKOMMENTARER (2011) under medverkan av Peter Johansson Slutkommentarer Slutkommentarer 1 Det verkar som om begreppen

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer