OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e vice ordförande Herje Westrin (V) Ledamot Britt Falk (V) Ledamot Thomas Ekman (M) 2:e vice ordförande Göte Pettersson (M) Ersättare för Gudrun Gustafsson (M) 68-81,83 Emma Dahlberg (M) Ersättare för Gudrun Gustafsson (M) 82,84 Ingemar Lennartsson (Kd) Ledamot Kerstin Sternell (C) Ledamot Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Håkan Rees (S), Eva Jörneklint (V), Ingert Lampe (V), Sven-Roland Danielsson (Kd) och Elisabeth Mörndahl (Fp). Socialchef Ingvar G Wahlström och nämndsekreterare Monica Karlsson. Bitr. områdeschef Elisabeth Larsson och Samordnare data Siv Alge 69-7: MAS Daisy Andersson 71; Verksamhetschef Kenneth Nilsson och Samordnare rehab Karin Nilsson 72; Områdeschef Harriet Hveen Hugosson 73; Praktik- och verksamhetssamordnare Camilla Eirasson 80. Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Monica Karlsson Andreas Erlandsson Kenneth Gustafsson Paragrafer Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn Underskrift

2 Sammanträdesdatum 2 Ärendeförteckning Nedläggning av faderskapsutredning enl 2 kap 7 1 st Föräldrabalken. 69 Projekt Action 70 Smith Mobile. 71 Skrivelse från Allianspartierna: Redovisning av läkemedelshantering. 72 Rehabiliteringsverksamhet. 73 Samarbetsavtal med Tjuståsa Green Care. 74 Motion nr 1/2010: Belysning i Spånghagen. 75 Shalom Fält. 76 Ansökan om serveringstillstånd Åströms bar och restaurang. 77 Tillfällig delegering av beslut enligt Alkohollagen. 78 Rapport Boende och BAL. 79 Anmälningsärende. 80 Praktiksamordning och Åsaverksamheterna. 81 Delårsbokslut för maj månad. 82 Budgetförslag Verksamhetsmål. 84 Socialchefen informerar.

3 Sammanträdesdatum 3 68 Nedläggning av faderskap enl. 2 Kap 7 1 st Föräldrabalken Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 1 st föräldrabalken avseende NN, f. Socialnämnden beslut Faderskapsutredningen gällande NN läggs ner då det inte bedöms sannolikt att faderskapet skall kunna fastställas.

4 Sammanträdesdatum 4 SN 69 AU 129 SN 2009/72 Projekt Action Action är en internetbaserad tjänst som via en bildtelefon och ett utbildningsprogram hjälper anhörigvårdare att få en mer kvalitativ vardag. Action har drivits som ett projekt sedan september Projektet löper till och med 31/ och finansieras av stimulansbidrag med riktning till anhörigstöd. Nuvarande avtal med Telia gäller dock längre, för vissa av användarnas datorer och bredband gäller avtalet till Telia drar sig ur Action och tjänsten kommer att erbjudas av Action Caring. Action Caring presenterar följande förslag till avtal Action Caring tar över Telias roll för det nuvarande avtalet. Detta avtal gäller fram till 31/ Priset sänks till ca kr/mån/användare under denna period. Nytta avtal tecknas avseende den nya versionen av Action januari 2011 lämnas samtliga datorer tillbaka till Telia och ett nytt avtal skrivs med Action Caring. Licens för Action, priset är 890 kr/månad/användare och bindningstiden är 12 månader för nuvarande 19 användare, därefter är uppsägningstiden 3 månader. För tillkommande användare är uppsägningstiden 3 månader. Dator kan väljas till för både gamla och nya användare med 36 månaders på platsen garanti, kostnad 825 kronor/månad/användare i 12 månader. Därefter äger den enskilde datorn. Bredband ingår ej i avtalet. Arbetsutskottets förslag till beslut Avtal skrivs med Action Caring enligt ovanstående förslag. Samtliga användare från och med får stå för kostnaden för dator och bredband. Ingen egenavgift för Actiontjänsten tas ut efter Socialnämndens överläggning

5 Sammanträdesdatum 5 Avtal skrivs med Action Caring enligt ovanstående förslag. Samtliga användare från och med får stå för kostnaden för dator och bredband. Ingen egenavgift för Actiontjänsten tas ut efter Beslutsexpediering: Områdeschef Äldreomsorgen Action projektmedarbetare Samordnare data

6 Sammanträdesdatum 6 SN 70 SN 2010/55 Smith Mobile Smith Mobile är ett system som registrerar besök och insatser hos den enskilde som har hemtjänst. En första statistikrapport redovisas med antal registrerade besök i samtliga hemtjänstgrupper januari maj månad, samt en rapport med beviljad tid contra utförd tid per individnivå. Diskussion förs om vilka uppgifter som socialnämnden vill ha information om i statistikrapporter. Till exempel: vilka insatser som görs, antal personal hos en enskild person, antal besök samt längden på besöket. Rapporten läggs till handlingarna. Förvaltningen skall redovisa flera alternativ av statistikrapporter vid arbetsutskottets sammanträde i augusti månad. Beslutsexpediering: Områdeschef äldreomsorgen Samordnare data

7 Sammanträdesdatum 7 SN 71 SN 2010/36 AU 126 Skrivelse från Allianspartierna: Redovisning av läkemedelshantering Allianspartierna har i skrivelse, daterad , begärt att få en redovisning hur läkemedelshanteringen fungerar på gruppboenden, inom äldre/handikappomsorgen och den kommunala hemtjänsten. MAS Daisy Andersson lämnar i yttrande daterad en redogörelse rörande läkmedelshantering, delegeringar i verksamheten, uppföljningar, information/utbildning av personal, läkarmedverkan, apotekstillsyn och uppföljningar. Arbetsutskottets förslag till beslut Anta föreliggande yttrande som svar på Allianspartiernas skrivelse angående läkemedelshantering. Socialnämndens överläggning Anta föreliggande yttrande som svar på Allianspartiernas skrivelse angående läkemedelshantering. Beslutsexpediering: Allianspartierna

8 Sammanträdesdatum 8 SN 72 SN 2010/57 AU 127 Rehabiliteringsverksamheten Vid socialnämndens sammanträde , fick förvaltningen i uppdrag att lämna bakgrundsfakta om rehabiliteringsverksamheten samt ett förslag hur man kan implementera ett rehabiliterande förhållningssätt. Rehabenheten bestod innan 2008 av 4,75 tjänst arbetsterapeut, 4,0 sjukgymnast, 1,0 hjälpmedelsassistent och 1,0 sjukgymnastbiträde. I samband med övertagandet av hemsjukvården från landstinget utökades bemanningen med 3,87 tjänst arbetsterapeut (växlade på 2,87 tjänst), 1,25 sjukgymnast (växlade på 0,25 tjänst) och 2,0 hjälpmedelsassistent (växlade på 1,37 tjänst). I april månad höll Maritha Månsson, MAR och utvecklingsansvarig för Östersunds kommun, en föreläsning om temat: Hur kan vi samverka för ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetssättet är intressant men innan implementering sker i hela kommunen bör ett mindre pilotprojekt göras som involverar både rehabverksamheten och äldreomsorgen. Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en projektbeskrivning för implementering av ett rehabiliterande förhållningssätt. Projektbeskrivningen skall redovisas på nämndens sammanträde i augusti månad Socialnämndens överläggning Socialnämndens beslutar Hälso- och sjukvårdsenheten får i uppdrag att tillsammans med Äldreomsorgen starta ett pilotprojekt för hemrehabilitering inom ett begränsat geografiskt område. Projektansvarig utses inom rehabenheten. Projektplan delges på socialnämndens sammanträde i september månad. Beslutsexpediering: Områdeschef Äldreomsorg Verksamhetschef Hälso- och sjukvård Samordnare Rehab

9 Sammanträdesdatum 9 SN 73 SN 2010/48 AU 130 Samarbetsavtal med Socialnämnden och Tjuståsa Green Care(TGC) Områdeschef Harriet Hveen Hugosson har tillsammans med representanter för daglig verksamhet diskuterat möjligheten till att ordna någon form av Grön omsorg. En anställd personal inom Daglig verksamhet har anmält sitt intresse för att upplåta sin egendom Tjuståsa för denna verksamhet. Föreliggande förslag till samarbetsavtal skall kompletteras samt granskas av en jurist/upphandlare innan beslut fattas. Socialnämndens arbetsutskott beslutar Ärendet hänskjuts till Socialnämnden. Socialnämndens överläggning Områdeschef Harriet Hveen Hugosson har varit i kontakt med upphandlingsledaren för Västerviks kommun som informerar om att en offentlig upphandling bör göras. Dels för att det kan finnas andra intressenter som vill driva liknande verksamhet och dels för att det sammantagna beloppet för avtalsperioden överstiger gränsen på kr för direktupphandling. Förvaltningen får i uppdrag att gör en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling avseende verksamhet i form av grön omsorg. Beslutsexpediering: Områdeschef Handikappomsorg Enhetschef Daglig verksamhet

10 Sammanträdesdatum 10 SN 74 SN 2010/10 AU 131 Yttrande över motion nr 1/2010 angående belysning i Spånghagen Tomas Ekman(M) motionerar om att kommunen sätter upp belysning från Spånghagen fram till Nymålensvägen. Sektionschef Yvonne Olsson påtalar i yttrande att behovet av belysning finns; området är mörkt och en belyst väg bidrar till att det känns tryggare att röra sig i området både för boende och personal. Arbetsutskottets förslag till beslut att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå bifall till motionen. Socialnämndens överläggning Socialnämnden är positivt inställd till att vägen fram till Spånghagen blir belyst, eftersom behovet är stort både för de som bor där och för socialtjänstens personal. Detta får ej medföra att kostnaden för socialnämnden ökar. Med ovanstående som utgångspunkt föreslår socialnämnden kommunstyrelsen att bifalla motionen. Thomas Ekman anmäler jäv och delar inte i beslutet. Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen

11 Sammanträdesdatum 11 SN 75 SN 2010/58 Shalom Fält Shalom Fält har sedan 2006 fått bidrag från Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden för att driva ett projekt vars ursprungliga målsättnigen var att minsak ungdomsbråk och fylleri på Hamngatan. Under år 2010 har kr beviljats från vardera nämnd. Crafoordska stiftelsen har beviljat kr till projektet Shalom Fält för under förutsättning att Oskarshamns kommun under samma tid anslår kr. Det avtal som kommunen tecknade med Shalom Fält 2006 behöver ses över och skrivas om då verksamheten har förändrats under dessa år. En utredning behöver göras som visar vilket behov som finns av Shalom Fält i förhållande till befintlig verksamhet, dess nuvarande mål och syfte, hur styrningen av projektet skall ske samt om hänsyn bör tas till Lagen om Offentlig upphandling (LOU). Socialnämndens överläggning Yrkanden Bo Malm (V) yrkar att socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan. Utgångspunkten i utredningen skall vara att den typ av arbete som Shalom Fält utför behövs och skall även i fortsättningen utföras i minst samma omfattning som nu. (Se årsredovisning för år 2009). Ärendet skall återkomma på socialnämndens sammanträde i september Allianspartierna biträder detta yrkandet. Andreas Erlandsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen. Ärendet skall återkomma på socialnämndens sammanträde i september Proposition Efter framställd proposition finner ordförande att socialnämnden beslutat enligt Bo Malms yrkande.

12 Sammanträdesdatum 12 Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan. Utgångspunkten i utredningen skall vara att den typ av arbete som Shalom Fält utför behövs och skall även i fortsättningen utföras i minst samma omfattning som nu. (Se årsredovisning för år 2009). Ärendet skall återkomma på socialnämndens sammanträde i september Beslutsexpediering: Sektionschef Råd och stöd Barn och familj

13 Sammanträdesdatum 13 SN 76 DNR Alk-T AU 133 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Åströms Bar och Restaurang Mats Åström i Växjö AB, , ansöker om tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker vid Åströms Bar och Restaurang, Hamngatan 6-8, Oskarshamn, enligt 7 kap 5 Alkohollagen. Serveringstillståndet gäller året runt med serveringstiden kl till kl Uteservering med serveringstiden till Arbetsutskottets förslag till beslut Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 7 Kap 5 Alkohollagen. Socialnämndens överläggning Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 7 Kap 5 Alkohollagen. Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering: Alkohollagshandläggare

14 Sammanträdesdatum 14 SN 77 SN 2010/56 Tillfällig delegering av beslut enligt Alkohollagen I enlighet med antagen delegationsordning för socialnämnden och dess verksamheter finns vissa beslut, som socialnämnden inte har delegerat vidare. Det gäller följande beslut Beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt 7 Kap Alkohollagen. Beslut om serveringstillstånd enligt 7 Kap 5 Alkohollagen. Under tidsperioden föreslås att socialnämndens arbetsutskott delegeras rätten att fatta beslut i dessa frågor. Detta innebär inte någon återkallelse av den delegation som alkohollagshandläggaren har i dessa frågor. Beslut om och återkallande av serveringstillstånd enligt Alkohollagen delegeras till Socialnämndens arbetsutskott under perioden Beslutsexpediering: Alkohollagshandläggare

15 Sammanträdesdatum 15 SN 78 SN 2010/4 Lägesrapport boende och BAL Boendesamordnare Marianne Holmqvist redovisar i tjänsteutlåtande den aktuella situationen gällande beslut och väntetider till särskilda boenden samt antalet dygn som kommunen fått ersätta landstinget enligt Betalansvarslagen. Den 31 maj 2010 fanns 21 beslut om särskilt boende som ej var verkställda. Två beslut är över 3 månader. Till och med den 31 maj 2010 skall kommunen preliminärt betala för 278 dygn enligt BAL (Betalansvarslagen) till landstinget för medicinskt färdigbehandlade patienter. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

16 Sammanträdesdatum 16 SN 79 SN 2010/1 Anmälningar Följande anmälningar föredras: a. Anmälningsärenden enligt lista daterad b. AU:s beslutsprotokoll av , c. AU:s beslutsprotokoll av , d. Redovisning av delegationsbeslut avseende Alkoholhandläggare, Individoch familjeomsorgen samt Äldre och handikappomsorgen. Redovisningen läggs till handlingarna.

17 Sammanträdesdatum 17 SN 80 SN 2010/49 AU 132 Praktiksamordning och Åsaverksamheterna Fullmäktige anslog tkr för år 2010 för att Arbete och Integration särskilt skulle arbeta med målgruppen arbetslösa ungdomar och praktiksamordning. Praktik- och verksamhetssamordnare Camilla Eirasson har i två rapporter: Utveckling av praktiksamordning och Utveckling av Åsaverksamheterna redogjort för det arbete som har gjorts samt möjliga utvecklingsvägar. Utvecklingsplanerna framöver är följande Utveckla befintliga Jobbsök-verksamheten under hösten Erbjuda ungdomar mellan år i behov av sysselsättning praktik upp till 3 månader genom kommunen försorg utan praktiklön. Delta i ett större ESF-projekt. Göra en förstudie kring webbaserad praktikbank. De förändringar som planeras är inom ramen för uppdraget praktiksamordning förutom punkt 2 där det behövs ett formellt beslut. Arbetsutskottets förslag till beslut Erbjuda ungdomar mellan år i behov av sysselsättning praktik upp till 3 månader genom kommunen försorg utan praktiklön. Socialnämndens överläggning Sedan årsskiftet har 111ungdomar frågat efter praktikplatser. Av dessa har 23 ungdomar inte fått någon praktik ännu och 4 ungdomar har inte kunnat lösas. Erbjuda ungdomar mellan år i behov av sysselsättning praktik upp till 3 månader genom kommunen försorg utan praktiklön. Rapporter skall lämnas månadsvis om hur många ungdomar som har praktikplats, vilken typ av praktik det handlar om samt hur många ungdomar som saknar praktik eller annan sysselsättning. Beslutsexpediering: Sektionschef Arbete och Integration Praktik och verksamhetssamordnare

18 Sammanträdesdatum 18 SN 81 SN 2010/26 AU 135 Delårsbokslut maj månad 2010 Årsprognos pekar mot ett underskott med 16,6 miljoner kronor. Av dessa står ekonomiskt bistånd för 8,5 miljoner kronor. Jämfört med april är årsprognosen totalt sett oförändrad. Arbetsutskottets förslag till beslut Rapporten läggs till handlingarna. Socialnämndens överläggning Socialnämnden vill påminna om att förvaltningen har fått i uppdrag vid socialnämndens sammanträde , 43, att lämna förslag till åtgärder för att få årets budget i balans. Rapporten läggs till handlingarna.

19 Sammanträdesdatum 19 SN 82 SN 2010/43 Budgetförslag 2011 Förvaltningen lämnar en första information om budgetalternativ för Socialnämndens arbetsutskott beslutar Informationen noteras som delgiven. Socialnämndens överläggning Ekonom Göran Öberg redovisar förutsättningarna för budget Inför budget 2011 finns ofinansierad verksamhet med ca - 8,3 miljoner kronor: Lss - Nytt boende i Kristineberg - 2,7 mkr Särskild avtalspension och sjukförsäkringssystem - 2,0 mkr Myndighet och bemanning - 2,0 mkr En enhetschef inom Hemtjänsten - 0,6 mkr Placeringar inom HO 0,6 mkr Psykiatrisjuksköterska inom HSL 0,4 mkr Till det bör även en buffert tillskapas för oförutsedda händelser med -2,0 mkr. Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa ett sparförslag på ca 15 miljoner kronor. Dessa redovisas i ett tjänstemannaförslag under punkt Områdeschef HO Harriet Hveen Hugosson, sektionschefer IFO Anne Borgernäs och Annika Kratz, bitr. områdeschef ÄO Elisabeth Larsson och verksamhetschef HSL Kenneth Nilsson redogör för besparingsförslagen inom sina respektive områden. Till dagens sammanträde är de fackliga representanterna inom SocSam inbjudna för information enl 17 MBL. Deltagande organisationer är Kommunal, genom Lisbeth Tille och Annelie Salomonsson, samt SKTF, genom Leif Nordenberg och Madeleine Lövgren. Informationen läggs till handlingarna. Konsekvensbeskrivning skall göras på alla förslag och delges nämnd och fackliga organisationen snarast. I konsekvensbeskrivningen skall ingå vilken trolig effekt förslagen har under innevarande år.

20 Sammanträdesdatum 20 SN 83 SN 2010/3 AU 137 Socialförvaltningens verksamhetsmål 2011 Verksamhetsmålen har arbetats fram av ledamöterna i socialnämnden, tjänstemän samt fackliga representanter från SocSam, och skall fastställas i samband med budgeten. Verksamhetsmålen utgår från perspektiven ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling. Socialnämndens arbetsutskott beslutar Ärendet hänskjuts till Socialnämnden. Socialnämndens handläggning Bo Malm (V) yrkar att ytterligare en framgångsfaktor skall tilläggas under perspektivet Ekonomi: Arbeta förebyggande och söka nya lösningar som ger bättre verksamhet till lägre kostnader. Perspektivet Ekonomi tillförs framgångsfaktorn: Arbeta förebyggande och söka nya lösningar som ger bättre verksamhet till lägre kostnader. Föreslagna verksamhetsmål för 2011 gällande hela socialförvaltningen antas. Förvaltningen får i uppdrag att lämna dessa verksamhetsmål vidare till respektive område för fortsatt process inom sitt driftsområde och för redovisning av sina respektive nedbrutna verksamhetsmål i höst.

21 Sammanträdesdatum 21 SN 84 Socialchefen informerar Socialchefen informerar om pågående aktuella frågor inom förvaltning. Informationen noteras som delgiven.

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-02-11

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-02-11 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, Stadshuset, kl. 9.00-16.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustavsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-01-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-01-26 Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-01-26 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 9.00-15.30 Beslutande Andreas Erlandsson, (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Angelicka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2010-11-11. Ersättare för Kenneth Gustavsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 124-136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2010-11-11. Ersättare för Kenneth Gustavsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 124-136 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen 09.00-12.00, Oscarsgymnasiet 13.30 16.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Håkan Rees (S) Ersättare för Kenneth Gustavsson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala Pensionärsrådet 2010-06-21

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala Pensionärsrådet 2010-06-21 Sammanträdesdatum 1 Kommunala Pensionärsrådet 2010-06-21 Plats och tid Oskarshamnssalen kl 09.00-12.00 Beslutande Andreas Erlandsson Kommunstyrelsen, ordförande Bo Malm Socialnämnden Arne Johannson PRO

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 155-159, 161-168 Angelicka Nehls (S) Kerstin Sternell (C)

Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 155-159, 161-168 Angelicka Nehls (S) Kerstin Sternell (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen kl 9.00 15.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot 155-159, 161-168 Angelicka Nehls

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09:00 12.00, ajournering 9.40-10.00 samt 11.05-11.15. Beslutande Andreas Erlandsson (S), Ordförande Göte Pettersson (M) 1:e vice ordförande Lena Fyhr

Läs mer

Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd). Ingemar Lennartsson (Kd) Bevis

Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd). Ingemar Lennartsson (Kd) Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen kl 9.00 15.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stellan Lindeberg (S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Markus Fornander (S) Ersättare

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Anhörigcentrum kl 9.00 13.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-08-25. Angelicka Nehls (S) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-08-25. Angelicka Nehls (S) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-08-25 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 9.00 15.00 Beslutande Andreas Erlandsson, (S) Ordförande Stellan Lindeberg (S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-24 1. Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09.

Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-24 1. Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09. [O. 1 Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09.30-12,16 Beslutande Carina Albertsson (5), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Beeh (V) övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 september 2014 kl. 16.00-19.45 Ajournering 17.40-17.55 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Eva Svantesson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMQJMP PQJQO Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX-musikklubb 3 Ansökan om utökat serveringstillstånd Mei Wei 4 Samverkan om barn och ungdom med sammansatt

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 14.00 16.45 Beslutande S Anders Johansson, ordförande KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson S Leif Johansson V Peter Bowin M Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMPJMS OOJPN Socialnämndens sammanträde Tillfälligt serveringstillstånd Alströmerska magasinet 3 Serveringstillstånd - Lejonberget 4 Serveringstillståndet för Frid & Fröjd 5 Riktlinjer

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 287 Socialnämndens arbetsutskott 20005-11-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) sida 1 Plats och tid Axel Munthes sal, Oskarshamns Folkhögskola, kl 09.00-13.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Kenneth Gustavsson (S)

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Socialnämnden 2009-05-12 37

Socialnämnden 2009-05-12 37 Socialnämnden 2009-05-12 37 Plats och tid Hjernet, 2009-05-12 kl 13.30 13.45 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 11.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) sida 1 Plats och tid Arbete och Integration, Hantverksgatan 66, kl 09.00-15.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Kenneth Gustavsson (S)

Läs mer

Roger Magnusson Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Roger Magnusson ANSLAG/BEVIS

Roger Magnusson Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Roger Magnusson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16) Socialnämnden 2012-10-16 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 16 oktober 2012, kl 8.00 14.30. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-01-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 7 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 8 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 9 Trygg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S)

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) lg^' Maiung-Sälens kommun o Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) övriga deltagande Kerstin

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 Plats och tid Hobysalen Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.25 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s)

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M)

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M) Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP), vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer