OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e vice ordförande Herje Westrin (V) Ledamot Britt Falk (V) Ledamot Thomas Ekman (M) 2:e vice ordförande Göte Pettersson (M) Ersättare för Gudrun Gustafsson (M) 68-81,83 Emma Dahlberg (M) Ersättare för Gudrun Gustafsson (M) 82,84 Ingemar Lennartsson (Kd) Ledamot Kerstin Sternell (C) Ledamot Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Håkan Rees (S), Eva Jörneklint (V), Ingert Lampe (V), Sven-Roland Danielsson (Kd) och Elisabeth Mörndahl (Fp). Socialchef Ingvar G Wahlström och nämndsekreterare Monica Karlsson. Bitr. områdeschef Elisabeth Larsson och Samordnare data Siv Alge 69-7: MAS Daisy Andersson 71; Verksamhetschef Kenneth Nilsson och Samordnare rehab Karin Nilsson 72; Områdeschef Harriet Hveen Hugosson 73; Praktik- och verksamhetssamordnare Camilla Eirasson 80. Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Monica Karlsson Andreas Erlandsson Kenneth Gustafsson Paragrafer Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn Underskrift

2 Sammanträdesdatum 2 Ärendeförteckning Nedläggning av faderskapsutredning enl 2 kap 7 1 st Föräldrabalken. 69 Projekt Action 70 Smith Mobile. 71 Skrivelse från Allianspartierna: Redovisning av läkemedelshantering. 72 Rehabiliteringsverksamhet. 73 Samarbetsavtal med Tjuståsa Green Care. 74 Motion nr 1/2010: Belysning i Spånghagen. 75 Shalom Fält. 76 Ansökan om serveringstillstånd Åströms bar och restaurang. 77 Tillfällig delegering av beslut enligt Alkohollagen. 78 Rapport Boende och BAL. 79 Anmälningsärende. 80 Praktiksamordning och Åsaverksamheterna. 81 Delårsbokslut för maj månad. 82 Budgetförslag Verksamhetsmål. 84 Socialchefen informerar.

3 Sammanträdesdatum 3 68 Nedläggning av faderskap enl. 2 Kap 7 1 st Föräldrabalken Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 1 st föräldrabalken avseende NN, f. Socialnämnden beslut Faderskapsutredningen gällande NN läggs ner då det inte bedöms sannolikt att faderskapet skall kunna fastställas.

4 Sammanträdesdatum 4 SN 69 AU 129 SN 2009/72 Projekt Action Action är en internetbaserad tjänst som via en bildtelefon och ett utbildningsprogram hjälper anhörigvårdare att få en mer kvalitativ vardag. Action har drivits som ett projekt sedan september Projektet löper till och med 31/ och finansieras av stimulansbidrag med riktning till anhörigstöd. Nuvarande avtal med Telia gäller dock längre, för vissa av användarnas datorer och bredband gäller avtalet till Telia drar sig ur Action och tjänsten kommer att erbjudas av Action Caring. Action Caring presenterar följande förslag till avtal Action Caring tar över Telias roll för det nuvarande avtalet. Detta avtal gäller fram till 31/ Priset sänks till ca kr/mån/användare under denna period. Nytta avtal tecknas avseende den nya versionen av Action januari 2011 lämnas samtliga datorer tillbaka till Telia och ett nytt avtal skrivs med Action Caring. Licens för Action, priset är 890 kr/månad/användare och bindningstiden är 12 månader för nuvarande 19 användare, därefter är uppsägningstiden 3 månader. För tillkommande användare är uppsägningstiden 3 månader. Dator kan väljas till för både gamla och nya användare med 36 månaders på platsen garanti, kostnad 825 kronor/månad/användare i 12 månader. Därefter äger den enskilde datorn. Bredband ingår ej i avtalet. Arbetsutskottets förslag till beslut Avtal skrivs med Action Caring enligt ovanstående förslag. Samtliga användare från och med får stå för kostnaden för dator och bredband. Ingen egenavgift för Actiontjänsten tas ut efter Socialnämndens överläggning

5 Sammanträdesdatum 5 Avtal skrivs med Action Caring enligt ovanstående förslag. Samtliga användare från och med får stå för kostnaden för dator och bredband. Ingen egenavgift för Actiontjänsten tas ut efter Beslutsexpediering: Områdeschef Äldreomsorgen Action projektmedarbetare Samordnare data

6 Sammanträdesdatum 6 SN 70 SN 2010/55 Smith Mobile Smith Mobile är ett system som registrerar besök och insatser hos den enskilde som har hemtjänst. En första statistikrapport redovisas med antal registrerade besök i samtliga hemtjänstgrupper januari maj månad, samt en rapport med beviljad tid contra utförd tid per individnivå. Diskussion förs om vilka uppgifter som socialnämnden vill ha information om i statistikrapporter. Till exempel: vilka insatser som görs, antal personal hos en enskild person, antal besök samt längden på besöket. Rapporten läggs till handlingarna. Förvaltningen skall redovisa flera alternativ av statistikrapporter vid arbetsutskottets sammanträde i augusti månad. Beslutsexpediering: Områdeschef äldreomsorgen Samordnare data

7 Sammanträdesdatum 7 SN 71 SN 2010/36 AU 126 Skrivelse från Allianspartierna: Redovisning av läkemedelshantering Allianspartierna har i skrivelse, daterad , begärt att få en redovisning hur läkemedelshanteringen fungerar på gruppboenden, inom äldre/handikappomsorgen och den kommunala hemtjänsten. MAS Daisy Andersson lämnar i yttrande daterad en redogörelse rörande läkmedelshantering, delegeringar i verksamheten, uppföljningar, information/utbildning av personal, läkarmedverkan, apotekstillsyn och uppföljningar. Arbetsutskottets förslag till beslut Anta föreliggande yttrande som svar på Allianspartiernas skrivelse angående läkemedelshantering. Socialnämndens överläggning Anta föreliggande yttrande som svar på Allianspartiernas skrivelse angående läkemedelshantering. Beslutsexpediering: Allianspartierna

8 Sammanträdesdatum 8 SN 72 SN 2010/57 AU 127 Rehabiliteringsverksamheten Vid socialnämndens sammanträde , fick förvaltningen i uppdrag att lämna bakgrundsfakta om rehabiliteringsverksamheten samt ett förslag hur man kan implementera ett rehabiliterande förhållningssätt. Rehabenheten bestod innan 2008 av 4,75 tjänst arbetsterapeut, 4,0 sjukgymnast, 1,0 hjälpmedelsassistent och 1,0 sjukgymnastbiträde. I samband med övertagandet av hemsjukvården från landstinget utökades bemanningen med 3,87 tjänst arbetsterapeut (växlade på 2,87 tjänst), 1,25 sjukgymnast (växlade på 0,25 tjänst) och 2,0 hjälpmedelsassistent (växlade på 1,37 tjänst). I april månad höll Maritha Månsson, MAR och utvecklingsansvarig för Östersunds kommun, en föreläsning om temat: Hur kan vi samverka för ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetssättet är intressant men innan implementering sker i hela kommunen bör ett mindre pilotprojekt göras som involverar både rehabverksamheten och äldreomsorgen. Arbetsutskottets förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en projektbeskrivning för implementering av ett rehabiliterande förhållningssätt. Projektbeskrivningen skall redovisas på nämndens sammanträde i augusti månad Socialnämndens överläggning Socialnämndens beslutar Hälso- och sjukvårdsenheten får i uppdrag att tillsammans med Äldreomsorgen starta ett pilotprojekt för hemrehabilitering inom ett begränsat geografiskt område. Projektansvarig utses inom rehabenheten. Projektplan delges på socialnämndens sammanträde i september månad. Beslutsexpediering: Områdeschef Äldreomsorg Verksamhetschef Hälso- och sjukvård Samordnare Rehab

9 Sammanträdesdatum 9 SN 73 SN 2010/48 AU 130 Samarbetsavtal med Socialnämnden och Tjuståsa Green Care(TGC) Områdeschef Harriet Hveen Hugosson har tillsammans med representanter för daglig verksamhet diskuterat möjligheten till att ordna någon form av Grön omsorg. En anställd personal inom Daglig verksamhet har anmält sitt intresse för att upplåta sin egendom Tjuståsa för denna verksamhet. Föreliggande förslag till samarbetsavtal skall kompletteras samt granskas av en jurist/upphandlare innan beslut fattas. Socialnämndens arbetsutskott beslutar Ärendet hänskjuts till Socialnämnden. Socialnämndens överläggning Områdeschef Harriet Hveen Hugosson har varit i kontakt med upphandlingsledaren för Västerviks kommun som informerar om att en offentlig upphandling bör göras. Dels för att det kan finnas andra intressenter som vill driva liknande verksamhet och dels för att det sammantagna beloppet för avtalsperioden överstiger gränsen på kr för direktupphandling. Förvaltningen får i uppdrag att gör en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling avseende verksamhet i form av grön omsorg. Beslutsexpediering: Områdeschef Handikappomsorg Enhetschef Daglig verksamhet

10 Sammanträdesdatum 10 SN 74 SN 2010/10 AU 131 Yttrande över motion nr 1/2010 angående belysning i Spånghagen Tomas Ekman(M) motionerar om att kommunen sätter upp belysning från Spånghagen fram till Nymålensvägen. Sektionschef Yvonne Olsson påtalar i yttrande att behovet av belysning finns; området är mörkt och en belyst väg bidrar till att det känns tryggare att röra sig i området både för boende och personal. Arbetsutskottets förslag till beslut att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå bifall till motionen. Socialnämndens överläggning Socialnämnden är positivt inställd till att vägen fram till Spånghagen blir belyst, eftersom behovet är stort både för de som bor där och för socialtjänstens personal. Detta får ej medföra att kostnaden för socialnämnden ökar. Med ovanstående som utgångspunkt föreslår socialnämnden kommunstyrelsen att bifalla motionen. Thomas Ekman anmäler jäv och delar inte i beslutet. Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen

11 Sammanträdesdatum 11 SN 75 SN 2010/58 Shalom Fält Shalom Fält har sedan 2006 fått bidrag från Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden för att driva ett projekt vars ursprungliga målsättnigen var att minsak ungdomsbråk och fylleri på Hamngatan. Under år 2010 har kr beviljats från vardera nämnd. Crafoordska stiftelsen har beviljat kr till projektet Shalom Fält för under förutsättning att Oskarshamns kommun under samma tid anslår kr. Det avtal som kommunen tecknade med Shalom Fält 2006 behöver ses över och skrivas om då verksamheten har förändrats under dessa år. En utredning behöver göras som visar vilket behov som finns av Shalom Fält i förhållande till befintlig verksamhet, dess nuvarande mål och syfte, hur styrningen av projektet skall ske samt om hänsyn bör tas till Lagen om Offentlig upphandling (LOU). Socialnämndens överläggning Yrkanden Bo Malm (V) yrkar att socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan. Utgångspunkten i utredningen skall vara att den typ av arbete som Shalom Fält utför behövs och skall även i fortsättningen utföras i minst samma omfattning som nu. (Se årsredovisning för år 2009). Ärendet skall återkomma på socialnämndens sammanträde i september Allianspartierna biträder detta yrkandet. Andreas Erlandsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen. Ärendet skall återkomma på socialnämndens sammanträde i september Proposition Efter framställd proposition finner ordförande att socialnämnden beslutat enligt Bo Malms yrkande.

12 Sammanträdesdatum 12 Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan. Utgångspunkten i utredningen skall vara att den typ av arbete som Shalom Fält utför behövs och skall även i fortsättningen utföras i minst samma omfattning som nu. (Se årsredovisning för år 2009). Ärendet skall återkomma på socialnämndens sammanträde i september Beslutsexpediering: Sektionschef Råd och stöd Barn och familj

13 Sammanträdesdatum 13 SN 76 DNR Alk-T AU 133 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker, Åströms Bar och Restaurang Mats Åström i Växjö AB, , ansöker om tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker vid Åströms Bar och Restaurang, Hamngatan 6-8, Oskarshamn, enligt 7 kap 5 Alkohollagen. Serveringstillståndet gäller året runt med serveringstiden kl till kl Uteservering med serveringstiden till Arbetsutskottets förslag till beslut Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 7 Kap 5 Alkohollagen. Socialnämndens överläggning Tillstånd beviljas enligt ansökan med stöd av 7 Kap 5 Alkohollagen. Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering: Alkohollagshandläggare

14 Sammanträdesdatum 14 SN 77 SN 2010/56 Tillfällig delegering av beslut enligt Alkohollagen I enlighet med antagen delegationsordning för socialnämnden och dess verksamheter finns vissa beslut, som socialnämnden inte har delegerat vidare. Det gäller följande beslut Beslut om återkallelse av serveringstillstånd enligt 7 Kap Alkohollagen. Beslut om serveringstillstånd enligt 7 Kap 5 Alkohollagen. Under tidsperioden föreslås att socialnämndens arbetsutskott delegeras rätten att fatta beslut i dessa frågor. Detta innebär inte någon återkallelse av den delegation som alkohollagshandläggaren har i dessa frågor. Beslut om och återkallande av serveringstillstånd enligt Alkohollagen delegeras till Socialnämndens arbetsutskott under perioden Beslutsexpediering: Alkohollagshandläggare

15 Sammanträdesdatum 15 SN 78 SN 2010/4 Lägesrapport boende och BAL Boendesamordnare Marianne Holmqvist redovisar i tjänsteutlåtande den aktuella situationen gällande beslut och väntetider till särskilda boenden samt antalet dygn som kommunen fått ersätta landstinget enligt Betalansvarslagen. Den 31 maj 2010 fanns 21 beslut om särskilt boende som ej var verkställda. Två beslut är över 3 månader. Till och med den 31 maj 2010 skall kommunen preliminärt betala för 278 dygn enligt BAL (Betalansvarslagen) till landstinget för medicinskt färdigbehandlade patienter. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

16 Sammanträdesdatum 16 SN 79 SN 2010/1 Anmälningar Följande anmälningar föredras: a. Anmälningsärenden enligt lista daterad b. AU:s beslutsprotokoll av , c. AU:s beslutsprotokoll av , d. Redovisning av delegationsbeslut avseende Alkoholhandläggare, Individoch familjeomsorgen samt Äldre och handikappomsorgen. Redovisningen läggs till handlingarna.

17 Sammanträdesdatum 17 SN 80 SN 2010/49 AU 132 Praktiksamordning och Åsaverksamheterna Fullmäktige anslog tkr för år 2010 för att Arbete och Integration särskilt skulle arbeta med målgruppen arbetslösa ungdomar och praktiksamordning. Praktik- och verksamhetssamordnare Camilla Eirasson har i två rapporter: Utveckling av praktiksamordning och Utveckling av Åsaverksamheterna redogjort för det arbete som har gjorts samt möjliga utvecklingsvägar. Utvecklingsplanerna framöver är följande Utveckla befintliga Jobbsök-verksamheten under hösten Erbjuda ungdomar mellan år i behov av sysselsättning praktik upp till 3 månader genom kommunen försorg utan praktiklön. Delta i ett större ESF-projekt. Göra en förstudie kring webbaserad praktikbank. De förändringar som planeras är inom ramen för uppdraget praktiksamordning förutom punkt 2 där det behövs ett formellt beslut. Arbetsutskottets förslag till beslut Erbjuda ungdomar mellan år i behov av sysselsättning praktik upp till 3 månader genom kommunen försorg utan praktiklön. Socialnämndens överläggning Sedan årsskiftet har 111ungdomar frågat efter praktikplatser. Av dessa har 23 ungdomar inte fått någon praktik ännu och 4 ungdomar har inte kunnat lösas. Erbjuda ungdomar mellan år i behov av sysselsättning praktik upp till 3 månader genom kommunen försorg utan praktiklön. Rapporter skall lämnas månadsvis om hur många ungdomar som har praktikplats, vilken typ av praktik det handlar om samt hur många ungdomar som saknar praktik eller annan sysselsättning. Beslutsexpediering: Sektionschef Arbete och Integration Praktik och verksamhetssamordnare

18 Sammanträdesdatum 18 SN 81 SN 2010/26 AU 135 Delårsbokslut maj månad 2010 Årsprognos pekar mot ett underskott med 16,6 miljoner kronor. Av dessa står ekonomiskt bistånd för 8,5 miljoner kronor. Jämfört med april är årsprognosen totalt sett oförändrad. Arbetsutskottets förslag till beslut Rapporten läggs till handlingarna. Socialnämndens överläggning Socialnämnden vill påminna om att förvaltningen har fått i uppdrag vid socialnämndens sammanträde , 43, att lämna förslag till åtgärder för att få årets budget i balans. Rapporten läggs till handlingarna.

19 Sammanträdesdatum 19 SN 82 SN 2010/43 Budgetförslag 2011 Förvaltningen lämnar en första information om budgetalternativ för Socialnämndens arbetsutskott beslutar Informationen noteras som delgiven. Socialnämndens överläggning Ekonom Göran Öberg redovisar förutsättningarna för budget Inför budget 2011 finns ofinansierad verksamhet med ca - 8,3 miljoner kronor: Lss - Nytt boende i Kristineberg - 2,7 mkr Särskild avtalspension och sjukförsäkringssystem - 2,0 mkr Myndighet och bemanning - 2,0 mkr En enhetschef inom Hemtjänsten - 0,6 mkr Placeringar inom HO 0,6 mkr Psykiatrisjuksköterska inom HSL 0,4 mkr Till det bör även en buffert tillskapas för oförutsedda händelser med -2,0 mkr. Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa ett sparförslag på ca 15 miljoner kronor. Dessa redovisas i ett tjänstemannaförslag under punkt Områdeschef HO Harriet Hveen Hugosson, sektionschefer IFO Anne Borgernäs och Annika Kratz, bitr. områdeschef ÄO Elisabeth Larsson och verksamhetschef HSL Kenneth Nilsson redogör för besparingsförslagen inom sina respektive områden. Till dagens sammanträde är de fackliga representanterna inom SocSam inbjudna för information enl 17 MBL. Deltagande organisationer är Kommunal, genom Lisbeth Tille och Annelie Salomonsson, samt SKTF, genom Leif Nordenberg och Madeleine Lövgren. Informationen läggs till handlingarna. Konsekvensbeskrivning skall göras på alla förslag och delges nämnd och fackliga organisationen snarast. I konsekvensbeskrivningen skall ingå vilken trolig effekt förslagen har under innevarande år.

20 Sammanträdesdatum 20 SN 83 SN 2010/3 AU 137 Socialförvaltningens verksamhetsmål 2011 Verksamhetsmålen har arbetats fram av ledamöterna i socialnämnden, tjänstemän samt fackliga representanter från SocSam, och skall fastställas i samband med budgeten. Verksamhetsmålen utgår från perspektiven ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling. Socialnämndens arbetsutskott beslutar Ärendet hänskjuts till Socialnämnden. Socialnämndens handläggning Bo Malm (V) yrkar att ytterligare en framgångsfaktor skall tilläggas under perspektivet Ekonomi: Arbeta förebyggande och söka nya lösningar som ger bättre verksamhet till lägre kostnader. Perspektivet Ekonomi tillförs framgångsfaktorn: Arbeta förebyggande och söka nya lösningar som ger bättre verksamhet till lägre kostnader. Föreslagna verksamhetsmål för 2011 gällande hela socialförvaltningen antas. Förvaltningen får i uppdrag att lämna dessa verksamhetsmål vidare till respektive område för fortsatt process inom sitt driftsområde och för redovisning av sina respektive nedbrutna verksamhetsmål i höst.

21 Sammanträdesdatum 21 SN 84 Socialchefen informerar Socialchefen informerar om pågående aktuella frågor inom förvaltning. Informationen noteras som delgiven.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer