Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)"

Transkript

1 Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot Britt Falk (V) 2:e vice ordförande Herje Westrin (V) Ledamot Ulf Åman (V) Ledamot Kerstin Sternell (C) Ledamot Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Göte Pettersson (M) Ledamot Ingemar Lennartsson (Kd) Ledamot Icke tjänstgörande ersättare Kenneth Gustavsson (S), Lena Fyhr (V), Veronica Guljas (V), Kerstin Karlson (C), Lisbeth Karlsson (FP) och Sven-Roland Danielsson (Kd) Övriga deltagande Paragrafer Underskrifter Socialchef Elisabeth Larsson och nämndsekreterare Monica Karlsson. Familjehemssekreterare Pia Eifrem och Socialsekreterare Pernilla Axelsson 82, Områdescehef Annika Kratz 82 86, Kenneth Nilsson HSE och ekonom Marie-Therese Jansson Sekreterare Monica Karlsson Ordförande Andreas Erlandsson (S) Justerande Britt Falk (V) Bevis Justeringar har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn Underskrift Monica Karlsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Ärendeförteckning Information om familjehemsvård 83 Revidering: Övergripande rutiner IFO 84 Tillsynsärende enligt Alkohollagen 85 Uppföljning Nattpatrullen 86 Närvarotid i hemtjänsten 87 Planering hemtjänst 88 Boende och BAL maj månad Riktlinjer för biståndsbedömning och utförande av beviljade insatser inom Äldreomsorgen 90 Slutredovisning av års stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer 91 Avgifter Hemsjukvår 92 Ändrat datum Socialnämnd september och december 93 Anmälningsärende 94 Personlig assistans 95 Budgetuppföljning maj månad Nya utredningsuppdrag inom förändrings- och utvecklingsarbete Förändrings och utvecklingsarbete Budget

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 SN 82 Information om familjehemsvård Familjehemssekreterarna Pia Eifrém och socialsekreterare Pernilla Axelsson, placeringsteamet, presenterar muntligen verksamheten familjhemsvård. Inom hela landet finns placerade barn och ungdomar i familjehem och på institutioner. Oskarshamns kommun har placerat 39 barn och ungdomar. - 1 ungdom placering på institution - 3 ungdomar placerade i konsulentstödda familjehem - 35 barn/ungdomar placerade i familjehem beslutar Informationen läggs till handlingarna.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 SN 83 SN 2013/83 AU 202 Revidering: Övergripande rutiner IFO Individ- och familjeomsorgens nuvarande organisation med mer lättillgängliga serviceinsatser infördes För att tydliggöra organisationen och garantera en rättsäkerhet för individen antog socialnämnden rutiner/riktlinjer gällande handläggning i den nya organisationen. Dessa rutiner/riktlinjer behöver revideras med jämna mellanrum, för att anpassas till gällande lagstiftning, aktuella behov och andra förändringar. Det nu föreliggande förslaget till övergripande rutiner för Individ- och familjeomsorgens organisation har förändrats utifrån Socialstyrelsens beslut med krav att tydliggöra vilka insatser som kan ges som bistånd/individuellt anpassad insats och vilka som ges som serviceinsats/generella insatser. Arbetsutskottets förslag till beslut De reviderade övergripande rutinerna för Individ- och familjeomsorgens organisation antas. s överläggning Områdeschef Annika Kratz redogör för vilka insatser som är serviceinsatser och kan ges utan biståndsbeslut. Serviceinsatserna finns även redovisade på Oskarshamn kommuns hemsida. beslutar De reviderade övergripande rutinerna för Individ- och familjeomsorgens organisation antas.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 SN 84 AlkT Tillsynsärende enligt alkohollagen Vid s sammanträde , 59, beslutade socialnämnden att återkalla Restaurang Abbe handelsbolag, org. nr serveringstillstånd gällande serveringstället Abbes Krog, Bäckgatan 14 i Oskarshamn med omedelbar verkan. Beslutet delgavs med hjälp av polismyndigheten i Oskarshamn den 5 juni Den 11 juni 2013 inkom överklagande från Restauran Abbe handelsbolag genom Åsa Olofsson, RestaurangJuristen, samt begäran om inhibition. Efter samtal med ordförande Andreas Erlandsson skickade ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Växjö. Ställningstagandet från ordförande var att överklagandet inte ändrade det tidigare beslutet om indragning av serveringstillstånd som fattats av socialnämnden. Förvaltningsrätten i Växjö beslutade att i Oskarshamns kommuns beslut den 22 maj 2013 om återkallelse av serveringstillstånd tills vidare inte ska gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt. beslutar Ställa sig bakom ordförande Andreas Erlandssons beslut om att överklagningen inte ändrade tidigare fattade beslut om indragning av serveringstillstånd. Beslutsexpediering: Alkohollagshandläggaren

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 SN 85 SN 2012/84 AU 204 Uppföljning Nattpatrullen I samband med besparingar i Budget 2013 togs beslut i att kostnaderna för nattpatrullen skulle minska med 800 tkr. Förvaltningen fick i uppdrag att återrapportera i november 2012 och juni 2013 hur arbetet med förändringarna i nattpatrullen har gått. Vid återrapporteringen i november månad informerades att nattpatrullen LSS kommer att sammanföras med nattpatrullen ÄO. För att garantera kvalitén för de brukare som har insatser från nattpatrull LSS skall det alltid finnas en anställd med LSS kompetens varje natt. Områdeschef Madelaine Lövgren informerar i skrivelse daterad att sammanslagningen av nattpatrullerna genomfördes Sammanslagningen har slagit väl ut då förvaltningen har fått både samordningsvinster och arbetsmiljövinster. All personal har erhållit möjlighet att förkovra sig i LSS-lagstiftningen samtidigt som man efter inventering av kompetens i gruppen funnit att 10 personal av 30 besitter LSSkompetens redan. Arbetsutskottets förslag till beslut Uppföljningen läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Uppföljningen läggs till handlingarna.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 SN 86 SN 2013/75 AU 205 Närvarotid i hemtjänsten Närvarotiden hos brukaren i hemtjänsten registreras via ett dataprogram i telefonen. Målet är en närvarotid på 62 %. Målet är framtaget av hemtjänstgrupperna vid manuell mätning av närvarotid. Redovisningen av perioden januari maj 2013 visar att alla hemtjänstgrupper inte ha kommit upp till målet, och att variationerna är stora Under de fyra månaderna är närvarotiden följande: jan febr. mars april maj Figehol 41 % 39% 38 % 50 % 46 % Kristdala 44 % 44 % 40 % 49 % 48 % Team Norr 47 % 49 % 43 % 46 % 49 % Påskallvik 55 % 56 % 58 % 60 % 63 % Team Söder 43 % 37 % 37 % 40 % 44 % Team City 45 % 46 % 43 % 50 % 45 % Kristineberg 46 % 48 % 49 % 46 % 50 % Arbetsutskottets förslag till beslut Redovisningen läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Redovisningen läggs till handlingarna.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 SN 87 SN 2013/84 AU 206 Planering hemtjänst Hemtjänsten arbetar aktivt med att nå måltalet 62 % närvarotid hos personer som har hemtjänst. Planeringen av hemtjänstinsatser sker med hjälp av dataprogrammet Smith. Varje grupp har 2-3 planerare som hjälps åt. Team City och Team Söder har sammanlagt planerare, som alla är involverade och planerar arbetet. Det saknas ibland en helhetssyn och förmågan att planera är ojämn. Hemtjänsten kommer efter sommaren att byta system från Smith till TES, vilket innebär att planerarna behöver lära sig ett nytt system. Förvaltningen vill minimera antalet planerare och göra tjänster som enbart arbetar med planering. Syftet är att öka närvarotiden och få en bättre planering och logistik. Arbetet med särskilda planeringstjänster skall starta som ett projekt under ett år i arbetsgrupperna Team City, Team Söder och Figeholms hemtjänst. Personer till tjänsterna rekryteras bland undersköterskor/vårdbiträden inom äldreomsorgen. Projektet innebär inga merkostnader, då tiden för planering redan finns. Arbetsutskottets förslag till beslut Införa tre planeringstjänster inom hemtjänsten, placerade i Team City, Team Söder och Figeholms hemtjänst, under en projekttid på 1 år. Projektet startar den 1 september Uppföljning av ekonomin på gruppnivå skall redovisas var 3:e månad till nämnden. Uppdraget för de befintliga planerarna inom arbetsgrupperna Team City, Team Söder och Figeholms hemtjänst upphör i samband med projektets start. s överläggning beslutar Införa tre planeringstjänster inom hemtjänsten, placerade i Team City, Team Söder och Figeholms hemtjänst, under en projekttid på 1 år. Projektet startar den 1 september Uppföljning av ekonomin på gruppnivå skall redovisas var 3:e månad till nämnden. Uppdraget för de befintliga planerarna inom arbetsgrupperna Team City, Team Söder och Figeholms hemtjänst upphör i samband med projektets start. Beslutsexpediering: Områdeschef ÄO

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 SN 88 SN 2013/22 AU 207 Boende och BAL maj månad 2013 Boendesamordnare Marianne Holmqvist redovisar i tjänsteutlåtande den aktuella situationen gällande beslut och väntetider till särskilda boenden samt antalet dygn som kommunen fått ersätta landstinget enligt Betalansvarslagen. Den 31 maj 2013 fanns 21 beslut om särskilt boende som ej var verkställda. Av besluten var 4 beslut över 3 månader, och 1 av dem har tackat nej till erbjudande och är efter ny bedömning kvar i kön. För perioden januari - maj månad 2013 ska kommunen betala för 4 dygn enligt BAL (Betalansvarslagen). Arbetsutskottets förslag till beslut Rapporterna läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Rapporten läggs till handlingarna.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 SN 89 SN 2013/48 AU 208 Riktlinjer för biståndsbedömning och utförande av beviljade insatser inom Äldreomsorgen Förslaget till riktlinjer har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av chefer och handläggare inom förvaltningen. Riktlinjerna skall vara till stöd i det dagliga arbetet genom att förtydliga utbudet av insatser som erbjuds inom äldreomsorgen i kommunen. Biståndet skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Arbetsgruppen har diskuterat och försökt utforma riktlinjerna så nära lagtexten som möjligt. Den individuella bedömningen är alltid styrande och avvikelse från riktlinjerna kommer alltid att finnas. Arbetsutskottets förslag till beslut Riktlinjerna för biståndsbedömning och utförande av beviljade insatser inom Äldreomsorgen lämnas på remiss till Kommunala Pensionärsrådet. Riktlinjerna behandlas på s sammanträde i augusti månad s överläggning beslutar Riktlinjerna för biståndsbedömning och utförande av beviljade insatser inom Äldreomsorgen lämnas på remiss till Kommunala Pensionärsrådet. Riktlinjerna behandlas på s sammanträde i augusti månad Beslutsexpediering: Kommunala Pensionärsrådet

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 SN 90 SN 2013/70 AU 209 Slutredovisning av års stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer Områdeschef Kenneth Nilsson informerar muntligen om socialförvaltningen har erhållit tkr i stimulansmedel under åren för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Medlen har bland annat använts till - Projekt Hemteam - Ombyggnation av restaurangen på Solbacka - Spa-avdelningen på Elefanten - Projekt Action - Socialt innehåll i gruppboendena Ekonomisk redovisning är lämnad till Socialstyrelsen. En komplettering behövs med ett protokoll som visar att socialnämnden har informerats om redovisningen. En sammanställning av hur medlen har använts skall presenteras för socialnämnden. s arbetsutskott beslutar Ärendet hänskjuts till socialnämnden s överläggning Områdeschef Kenneth Nilsson redovisar i skrivelse daterad att kommunen har erhållit tkr i stimulansmedel under åren för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. De största projekten handlar om Kost/Nutrion, Sociala innehållet, Rehabilitering och Hemteam. Av medlen finns 818 tkr kvar som är avsatta för utemiljön i Påskallavik och Kristdala. Medlen har inte förbrukats pga. fördröjning av ombyggnationen av dessa gruppboenden. beslutar Slutredovisning av års stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen för äldre personer läggs med godkännande till handlingarna. Beslutsexpediering: Socialstyrelsen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 SN 91 AU 211 SN Avgifter Hemsjukvård Områdeschef Kenneth Nilsson informerar om betalningsansvar för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun. De 49 kommunerna i Västra Götaland har genom VästKom, Västsvenska Kommunförbundens samorganisation beslutat att fakturera folkbokföringskommunen för den hemsjukvård och hemtjänst som ges till personer vid tillfällig vistelse inom kommunerna i Västra Götaland. Kostnaderna är från ca 400 kr/ timma för hemtjänst och till 790 kr/besök för sjukvårdande behandling inom hemsjukvård. Motsvarande gemensamma beslut finns inte för kommunerna inom Kalmar län men principen att ta ut ersättning för hemtjänst och hemsjukvård för personer som vistas inom kommunen används av några kommuner i Kalmar län. Områdeschef Kenneth Nilsson informerar vidare om förslag till förändringar av nuvarande avgifter inom Hälso- och sjukvården. Förändringarna avser bland annat inskrivning i Hemsjukvård och i Hemrehab samt avgifter för hälso- och sjukvård för personer som erhåller insatser enligt LSS. s arbetsutskott beslutar Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för de förändrade avgifterna inom Hälso- och sjukvården till nämnden. s överläggning Områdeschef Kenneth Nilsson informerar om betalningsansvar för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun. Ett förslag till avgifter kommer att redovisas till nämnden i augusti månad. Revidering av gällande avgifter inom hälso- och sjukvården redovisas. Revideringen avser inga ändringar i belopp utan i tillämpningsreglerna. Föreslagna förändringar: - Avgifter uttas för både hemsjukvård och hemrehabilitering om båda insatserna förekommer (idag tas enbart en avgift ut) - Vid övergång från hembesök till inskrivning i hemsjukvård/hemrehabilitering uttas månadsavgiften från och med inskrivningsdatumet (idag debiteras månadsavgiften månaden efter) - Avgift för hälso- och sjukvård gäller oavsett boendeform. (idag tas igen avgift ut för personer som bor i särskilt boende med heldygnsomsorg eller korttidsboende) - Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser för LSS 1-3 tas ut oavsett boendeform (idag tas ingen avgift ut för personer som tillhör personkretsarna 1-3 i LSS)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 beslutar Ärendet behandlas i samband med budgeten i augusti månad. Beslutsexpediering: Områdeschef HSE

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 SN 92 AU 203 Ändrat datum socialnämnd, september och december s sammanträde onsdagen den 18 december 2013 flyttas, då det sammanfaller med sammanträde för Primärkommunala nämnden. Ny tid för sammanträde är torsdagen den 19 december Arbetsutskottets förslag till beslut s sammanträde för december månad flyttas från onsdagen den 18 december 2013 till torsdagen den 19 december s överläggning Även s sammanträde den 18 september 2013 måste flyttas, då det sammanfaller med sammanträde för Primärkommunala nämnden. Ny tid för sammanträde är tisdagen den 24 september beslutar s sammanträde för september månad flyttas från onsdagen den 18 september 2013 till tisdagen den 24 september s sammanträde för december månad flyttas från onsdagen den 18 december 2013 till torsdagen den 19 december Beslutsexpediering: Socialchef och samtliga Områdeschefer

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 SN 93 SN 2013/3 Anmälningsärende Följande anmälningar föredras: a. Anmälningsärenden enligt lista daterad b. AU:s beslutprotokoll , (allmänna ärenden) c. AU:s beslutprotokoll , 183 (personärende) AU:s beslutprotokoll , (personärende) d. Redovisning av delegationsbeslut avseende Alkohollagsstiftning. e. Redovisning av delegationsbeslut avseende Individ- och Familjeomsorgen f. Redovisning av delegationsbeslut inom Äldre- och handikappomsorgen beslutar Redovisningen läggs till handlingarna

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 SN 94 SN 2013/46 Personlig assistans I begäran om yttrande, daterat står följande: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kännedom om att socialnämnden i Oskarshamn har fattat beslut om att säga upp alla kommuninvånare med assistansbeslut enligt socialförsäkringsbalken, SFB. Efter granskning av nämndens beslut i frågan och kontakt med socialchef Elisabeth Larsson har IVO beslutat att inleda insyn. Yttrandet skall ha kommit in till IVO senast den 5 juli Socialchef Elisabeth Larsson informerar att kontakt har tagits med Inspektionen för vård och omsorg med begäran om anstånd med yttrande från nämnden, då nämnden inte har haft möjlighet att yttra sig på den korta tiden och att nästa nämnd är den 21 augusti. Inspektionen för vård och omsorg har meddelat at nämnden har fått anstånd med sitt yttrande till den 26 augusti Socialchef Elisabeth Larsson informerar vidare att förvaltningen kommer att ta hjälp av jurist för skrivande av yttrandet. beslutar Yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer att behandlas på socialnämnden i augusti månad.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 SN 95 SN 2013/58 AU 214 Budgetuppföljning maj månad 2013 Ekonom Marie-Therese Jansson redovisar en preliminär budgetuppföljning för maj månad Budgetuppföljningen för maj månad visar på ett underskott på 11,5 miljoner kronor för verksamheterna. Ekonomiskt bistånd visar på ett underskott med 540 tkr. Totalt för socialförvaltningen visar budgetuppföljningen för maj månad 2013 ett underskott på 12 miljoner. Prognos för helåret är ett underskott på totalt 12,7 miljoner, fördelade på 10 miljoner på verksamheterna och 2,7 miljoner på ekonomiskt bistånd. Arbetsutskotts förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna s överläggning Ekonom Marie-Therese Jansson redovisar budgetuppföljningen för maj månad Driftsutfallet för perioden januari maj månad mot periodens budget är 105,9 %. Underskottet beror bland annat på att det saknas intäkter på ca 4,7 miljoner kronor samt att personalkostnaderna visar ett underskott med ca 6,3 miljoner kronor. s beslut Budgetuppföljning för maj månad läggs till handlingarna.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 SN 96 SN 2012/98 AU 216 Nya utredningsuppdrag inom Förändrings- och utvecklingsarbete Tvätt i framtiden SN 2011/35 SN 2013/85 Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att göra en plan för försöksverksamhet med extern tvätt inom en hemtjänstgrupp eller ett geografiskt område. Förvaltningen ser att tvättverksamhet inom hemtjänst är ett av de områden som behöver utredas i det pågående förändrings- och utvecklingsarbetet. Förvaltningen föreslår att det redan givna uppdraget avslutas och ersätts med ett utredningsuppdrag som beskriver nuvarande tvättverksamhet i hemtjänst och möjliga andra alternativ utanför förvaltningen. De olika alternativen skall beskrivas ut tre aspekter, kvalitet för den enskilde, kostnader för förvaltningen och konsekvenser för verksamheten. Inköp hemtjänst SN 2013/86 I samband med det pågående förändrings- och utvecklingsarbetet bör möjligheten till mera kostnadseffektiv organisation av inköp inom hemtjänst utredas. Förvaltningen föreslår att möjligheten till beställning via internet och möjlighet till extern utförare av plockning av varor och hemkörning utreds. Utredningen ska visa på kvalitet för den enskilde, kostnader för förvaltningen och konsekvenser för verksamheten. Städning inom hemtjänst SN 2013/87 I samband med det pågående förändrings- och utvecklingsarbetet bör nuvarande utförande av städ i hemtjänst granskas och utvärderas. Förvaltningen förelår att städning i hemtjänst utreds när det gäller kvalitet för den enskilde, kostnader för förvaltningen och konsekvenser för verksamheten. Utredningen bör avse nuvarande alternativ på utförande men även öppna för andra lösningar. Arbetsutskottets förslag till beslut Det erhållna uppdraget att göra en plan för försöksverksamhet med extern tvätt inom en hemtjänstgrupp eller ett geografiskt område avslutas. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och presentera olika alternativ för tvätt inom hemtjänst. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till inköp via internet i hemtjänst. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjliga alternativ för städning inom hemtjänst. s överläggning Städning inom hemtjänst - Tilläggsyrkande Eva-Marie Hansson (M), Göte Pettersson (M), Ingemar Lennartsson (Kd) och Kerstin Sternell (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjliga alternativ för städning inom de särskilda boendena.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 Efter framställd proposition finner ordförande att socialnämnden har bifallit yrkandet. E-hälsa genom E-tjänster Tillsammans med övriga kommuner i länet har Oskarshamn tecknat en överenskommelse med SKL för att utveckla e-hälsa. I överenskommelsen ingår som en punkt att utveckla e-tjänster, vilket bland annat innebär digitala tjänster i ordinärt boende. E-tjänster ska ses som ett komplement till andra sociala insatser, men kan även ersätta tillsynsbesök och hjälpa till vid larm. beslutar Det erhållna uppdraget att göra en plan för försöksverksamhet med extern tvätt inom en hemtjänstgrupp eller ett geografiskt område avslutas. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och presentera olika alternativ för tvätt inom hemtjänst. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till inköp via internet i hemtjänst. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjliga alternativ för städning inom hemtjänst. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjliga alternativ för städning inom de särskilda boendena. Utveckling av e-hälsa ingår som en del av nämndens förändrings- och utvecklingsarbete. Beslutsexpediering: Socialchef

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 SN 97 SN 2012/98 Förändrings och utvecklingsarbete Budget Information gavs om budgetförutsättningarna för socialnämnden beslutade , 56, att förvaltningen får i uppdrag att minska driftskostnader motsvarande 50 miljoner fram till år 2016 genom förändrings- och utvecklingsarbete. Till dagens sammanträde är de fackliga representanterna inom SocSam inbjudna för information enl. 19 MBL.- + Även Kommunala Pensionärsrådet (KPR)och Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) är inbjudna för information om budgetförutsättningarna för år beslutar Informationen läggs till handlingarna.

Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 155-159, 161-168 Angelicka Nehls (S) Kerstin Sternell (C)

Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 155-159, 161-168 Angelicka Nehls (S) Kerstin Sternell (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen kl 9.00 15.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot 155-159, 161-168 Angelicka Nehls

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-01-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-01-26 Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-01-26 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 9.00-15.30 Beslutande Andreas Erlandsson, (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Angelicka

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Anhörigcentrum kl 9.00 13.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ersättare

Läs mer

Stellan Lindeberg (S) Ersättare för Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Stellan Lindeberg (S) Ersättare för Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 13.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Markus Fornander (S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Joakim Rylin (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09:00 12.00, ajournering 9.40-10.00 samt 11.05-11.15. Beslutande Andreas Erlandsson (S), Ordförande Göte Pettersson (M) 1:e vice ordförande Lena Fyhr

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, 2014-04-23 kl. 09:00 14.40. ajournering kl 10.05 10.25 samt kl 12.00 13.10.

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, 2014-04-23 kl. 09:00 14.40. ajournering kl 10.05 10.25 samt kl 12.00 13.10. PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09:00 14.40. ajournering kl 10.05 10.25 samt kl 12.00 13.10. Beslutande Andreas Erlandsson (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-02-11

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-02-11 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, Stadshuset, kl. 9.00-16.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustavsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2010-11-11. Ersättare för Kenneth Gustavsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 124-136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2010-11-11. Ersättare för Kenneth Gustavsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 124-136 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen 09.00-12.00, Oscarsgymnasiet 13.30 16.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Håkan Rees (S) Ersättare för Kenneth Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) sida 1 Plats och tid Axel Munthes sal, Oskarshamns Folkhögskola, kl 09.00-13.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Kenneth Gustavsson (S)

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 11.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd). Ingemar Lennartsson (Kd) Bevis

Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd). Ingemar Lennartsson (Kd) Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen kl 9.00 15.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stellan Lindeberg (S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Markus Fornander (S) Ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala Pensionärsrådet, KPR 2010-10-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala Pensionärsrådet, KPR 2010-10-18 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamns sjukhus, salen Vinö Beslutande Andreas Erlandsson Kommunstyrelsen, Ordförande Bo Malm Socialnämnden Arne Johansson PRO Oskarshamn Hagar Svedegård PRO Misterhult

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala pensionärsrådet 2008-04-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala pensionärsrådet 2008-04-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, stadshuset Beslutande Ulf Nilsson Ordförande, kommunstyrelsen Bo Malm Socialnämnden Arne Johansson PRO, Oskarshamn Willy Nilsson PRO, Misterhult Birger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-08-25. Angelicka Nehls (S) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-08-25. Angelicka Nehls (S) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-08-25 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 9.00 15.00 Beslutande Andreas Erlandsson, (S) Ordförande Stellan Lindeberg (S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 17.45 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Datum. ... Andreas Trygg. ... Carl-Inge Westberg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Datum. ... Andreas Trygg. ... Carl-Inge Westberg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.50 ande Andreas Trygg (V), ordförande 8-10 samt 12-15, utgår på grund av jäv i ärende 11 Carl-Inge Westberg (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) sida 1 Plats och tid Arbete och Integration, Hantverksgatan 66, kl 09.00-15.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Kenneth Gustavsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16) Socialnämnden 2012-10-16 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 16 oktober 2012, kl 8.00 14.30. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30

Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Miljökontoret, gamla brandstationen, Orsa Onsdagen den 17 december 2014, kl 13.00 14.30 Hans Sternbro (S), ordförande Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 26 september 2002, klockan 15.00 17.45 Beslutande Michael Johanson, ordförande Ersättare

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Veronica Guljas (V), Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd).

Susanne Davidsson (S) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Veronica Guljas (V), Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd). SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen kl 9.00 16.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Markus Fornander (S) Ersättare

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef Mette Glesåen, sekreterare

Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef Mette Glesåen, sekreterare DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-09-20 Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Lilla Lee kl 08:30 11:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson 1 (22) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M)

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M) Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP), vice ordförande

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2010-06-22 Anslags nedtagande: 2010-07-14

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2010-06-22 Anslags nedtagande: 2010-07-14 Socialnämnden 2010-06-17 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-06-17, kl. 10.00-11.55 Gruppsammanträde: 08.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2009-03-24 19 Plats och tid Hjernet, 2009-03-24 13.30-14.00 Beslutande Övriga deltagande Monica Andersson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s) tjf ers Maritha Söderlund (s) Kent

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl Socialnämnden 2012-11-21 1 (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl 09.00 11.20 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl 13.00 15.35 Håkan Yngström (C), ordförande Hans-Göran Olsson (S), ersättare

Läs mer