Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)"

Transkript

1 Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot Britt Falk (V) 2:e vice ordförande Herje Westrin (V) Ledamot Ulf Åman (V) Ledamot Kerstin Sternell (C) Ledamot Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Göte Pettersson (M) Ledamot Ingemar Lennartsson (Kd) Ledamot Icke tjänstgörande ersättare Kenneth Gustavsson (S), Lena Fyhr (V), Veronica Guljas (V), Kerstin Karlson (C), Lisbeth Karlsson (FP) och Sven-Roland Danielsson (Kd) Övriga deltagande Paragrafer Underskrifter Socialchef Elisabeth Larsson och nämndsekreterare Monica Karlsson. Familjehemssekreterare Pia Eifrem och Socialsekreterare Pernilla Axelsson 82, Områdescehef Annika Kratz 82 86, Kenneth Nilsson HSE och ekonom Marie-Therese Jansson Sekreterare Monica Karlsson Ordförande Andreas Erlandsson (S) Justerande Britt Falk (V) Bevis Justeringar har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn Underskrift Monica Karlsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Ärendeförteckning Information om familjehemsvård 83 Revidering: Övergripande rutiner IFO 84 Tillsynsärende enligt Alkohollagen 85 Uppföljning Nattpatrullen 86 Närvarotid i hemtjänsten 87 Planering hemtjänst 88 Boende och BAL maj månad Riktlinjer för biståndsbedömning och utförande av beviljade insatser inom Äldreomsorgen 90 Slutredovisning av års stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer 91 Avgifter Hemsjukvår 92 Ändrat datum Socialnämnd september och december 93 Anmälningsärende 94 Personlig assistans 95 Budgetuppföljning maj månad Nya utredningsuppdrag inom förändrings- och utvecklingsarbete Förändrings och utvecklingsarbete Budget

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 SN 82 Information om familjehemsvård Familjehemssekreterarna Pia Eifrém och socialsekreterare Pernilla Axelsson, placeringsteamet, presenterar muntligen verksamheten familjhemsvård. Inom hela landet finns placerade barn och ungdomar i familjehem och på institutioner. Oskarshamns kommun har placerat 39 barn och ungdomar. - 1 ungdom placering på institution - 3 ungdomar placerade i konsulentstödda familjehem - 35 barn/ungdomar placerade i familjehem beslutar Informationen läggs till handlingarna.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 SN 83 SN 2013/83 AU 202 Revidering: Övergripande rutiner IFO Individ- och familjeomsorgens nuvarande organisation med mer lättillgängliga serviceinsatser infördes För att tydliggöra organisationen och garantera en rättsäkerhet för individen antog socialnämnden rutiner/riktlinjer gällande handläggning i den nya organisationen. Dessa rutiner/riktlinjer behöver revideras med jämna mellanrum, för att anpassas till gällande lagstiftning, aktuella behov och andra förändringar. Det nu föreliggande förslaget till övergripande rutiner för Individ- och familjeomsorgens organisation har förändrats utifrån Socialstyrelsens beslut med krav att tydliggöra vilka insatser som kan ges som bistånd/individuellt anpassad insats och vilka som ges som serviceinsats/generella insatser. Arbetsutskottets förslag till beslut De reviderade övergripande rutinerna för Individ- och familjeomsorgens organisation antas. s överläggning Områdeschef Annika Kratz redogör för vilka insatser som är serviceinsatser och kan ges utan biståndsbeslut. Serviceinsatserna finns även redovisade på Oskarshamn kommuns hemsida. beslutar De reviderade övergripande rutinerna för Individ- och familjeomsorgens organisation antas.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 SN 84 AlkT Tillsynsärende enligt alkohollagen Vid s sammanträde , 59, beslutade socialnämnden att återkalla Restaurang Abbe handelsbolag, org. nr serveringstillstånd gällande serveringstället Abbes Krog, Bäckgatan 14 i Oskarshamn med omedelbar verkan. Beslutet delgavs med hjälp av polismyndigheten i Oskarshamn den 5 juni Den 11 juni 2013 inkom överklagande från Restauran Abbe handelsbolag genom Åsa Olofsson, RestaurangJuristen, samt begäran om inhibition. Efter samtal med ordförande Andreas Erlandsson skickade ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Växjö. Ställningstagandet från ordförande var att överklagandet inte ändrade det tidigare beslutet om indragning av serveringstillstånd som fattats av socialnämnden. Förvaltningsrätten i Växjö beslutade att i Oskarshamns kommuns beslut den 22 maj 2013 om återkallelse av serveringstillstånd tills vidare inte ska gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt. beslutar Ställa sig bakom ordförande Andreas Erlandssons beslut om att överklagningen inte ändrade tidigare fattade beslut om indragning av serveringstillstånd. Beslutsexpediering: Alkohollagshandläggaren

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 SN 85 SN 2012/84 AU 204 Uppföljning Nattpatrullen I samband med besparingar i Budget 2013 togs beslut i att kostnaderna för nattpatrullen skulle minska med 800 tkr. Förvaltningen fick i uppdrag att återrapportera i november 2012 och juni 2013 hur arbetet med förändringarna i nattpatrullen har gått. Vid återrapporteringen i november månad informerades att nattpatrullen LSS kommer att sammanföras med nattpatrullen ÄO. För att garantera kvalitén för de brukare som har insatser från nattpatrull LSS skall det alltid finnas en anställd med LSS kompetens varje natt. Områdeschef Madelaine Lövgren informerar i skrivelse daterad att sammanslagningen av nattpatrullerna genomfördes Sammanslagningen har slagit väl ut då förvaltningen har fått både samordningsvinster och arbetsmiljövinster. All personal har erhållit möjlighet att förkovra sig i LSS-lagstiftningen samtidigt som man efter inventering av kompetens i gruppen funnit att 10 personal av 30 besitter LSSkompetens redan. Arbetsutskottets förslag till beslut Uppföljningen läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Uppföljningen läggs till handlingarna.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 SN 86 SN 2013/75 AU 205 Närvarotid i hemtjänsten Närvarotiden hos brukaren i hemtjänsten registreras via ett dataprogram i telefonen. Målet är en närvarotid på 62 %. Målet är framtaget av hemtjänstgrupperna vid manuell mätning av närvarotid. Redovisningen av perioden januari maj 2013 visar att alla hemtjänstgrupper inte ha kommit upp till målet, och att variationerna är stora Under de fyra månaderna är närvarotiden följande: jan febr. mars april maj Figehol 41 % 39% 38 % 50 % 46 % Kristdala 44 % 44 % 40 % 49 % 48 % Team Norr 47 % 49 % 43 % 46 % 49 % Påskallvik 55 % 56 % 58 % 60 % 63 % Team Söder 43 % 37 % 37 % 40 % 44 % Team City 45 % 46 % 43 % 50 % 45 % Kristineberg 46 % 48 % 49 % 46 % 50 % Arbetsutskottets förslag till beslut Redovisningen läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Redovisningen läggs till handlingarna.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 SN 87 SN 2013/84 AU 206 Planering hemtjänst Hemtjänsten arbetar aktivt med att nå måltalet 62 % närvarotid hos personer som har hemtjänst. Planeringen av hemtjänstinsatser sker med hjälp av dataprogrammet Smith. Varje grupp har 2-3 planerare som hjälps åt. Team City och Team Söder har sammanlagt planerare, som alla är involverade och planerar arbetet. Det saknas ibland en helhetssyn och förmågan att planera är ojämn. Hemtjänsten kommer efter sommaren att byta system från Smith till TES, vilket innebär att planerarna behöver lära sig ett nytt system. Förvaltningen vill minimera antalet planerare och göra tjänster som enbart arbetar med planering. Syftet är att öka närvarotiden och få en bättre planering och logistik. Arbetet med särskilda planeringstjänster skall starta som ett projekt under ett år i arbetsgrupperna Team City, Team Söder och Figeholms hemtjänst. Personer till tjänsterna rekryteras bland undersköterskor/vårdbiträden inom äldreomsorgen. Projektet innebär inga merkostnader, då tiden för planering redan finns. Arbetsutskottets förslag till beslut Införa tre planeringstjänster inom hemtjänsten, placerade i Team City, Team Söder och Figeholms hemtjänst, under en projekttid på 1 år. Projektet startar den 1 september Uppföljning av ekonomin på gruppnivå skall redovisas var 3:e månad till nämnden. Uppdraget för de befintliga planerarna inom arbetsgrupperna Team City, Team Söder och Figeholms hemtjänst upphör i samband med projektets start. s överläggning beslutar Införa tre planeringstjänster inom hemtjänsten, placerade i Team City, Team Söder och Figeholms hemtjänst, under en projekttid på 1 år. Projektet startar den 1 september Uppföljning av ekonomin på gruppnivå skall redovisas var 3:e månad till nämnden. Uppdraget för de befintliga planerarna inom arbetsgrupperna Team City, Team Söder och Figeholms hemtjänst upphör i samband med projektets start. Beslutsexpediering: Områdeschef ÄO

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 SN 88 SN 2013/22 AU 207 Boende och BAL maj månad 2013 Boendesamordnare Marianne Holmqvist redovisar i tjänsteutlåtande den aktuella situationen gällande beslut och väntetider till särskilda boenden samt antalet dygn som kommunen fått ersätta landstinget enligt Betalansvarslagen. Den 31 maj 2013 fanns 21 beslut om särskilt boende som ej var verkställda. Av besluten var 4 beslut över 3 månader, och 1 av dem har tackat nej till erbjudande och är efter ny bedömning kvar i kön. För perioden januari - maj månad 2013 ska kommunen betala för 4 dygn enligt BAL (Betalansvarslagen). Arbetsutskottets förslag till beslut Rapporterna läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Rapporten läggs till handlingarna.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 SN 89 SN 2013/48 AU 208 Riktlinjer för biståndsbedömning och utförande av beviljade insatser inom Äldreomsorgen Förslaget till riktlinjer har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av chefer och handläggare inom förvaltningen. Riktlinjerna skall vara till stöd i det dagliga arbetet genom att förtydliga utbudet av insatser som erbjuds inom äldreomsorgen i kommunen. Biståndet skall tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Arbetsgruppen har diskuterat och försökt utforma riktlinjerna så nära lagtexten som möjligt. Den individuella bedömningen är alltid styrande och avvikelse från riktlinjerna kommer alltid att finnas. Arbetsutskottets förslag till beslut Riktlinjerna för biståndsbedömning och utförande av beviljade insatser inom Äldreomsorgen lämnas på remiss till Kommunala Pensionärsrådet. Riktlinjerna behandlas på s sammanträde i augusti månad s överläggning beslutar Riktlinjerna för biståndsbedömning och utförande av beviljade insatser inom Äldreomsorgen lämnas på remiss till Kommunala Pensionärsrådet. Riktlinjerna behandlas på s sammanträde i augusti månad Beslutsexpediering: Kommunala Pensionärsrådet

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 SN 90 SN 2013/70 AU 209 Slutredovisning av års stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer Områdeschef Kenneth Nilsson informerar muntligen om socialförvaltningen har erhållit tkr i stimulansmedel under åren för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Medlen har bland annat använts till - Projekt Hemteam - Ombyggnation av restaurangen på Solbacka - Spa-avdelningen på Elefanten - Projekt Action - Socialt innehåll i gruppboendena Ekonomisk redovisning är lämnad till Socialstyrelsen. En komplettering behövs med ett protokoll som visar att socialnämnden har informerats om redovisningen. En sammanställning av hur medlen har använts skall presenteras för socialnämnden. s arbetsutskott beslutar Ärendet hänskjuts till socialnämnden s överläggning Områdeschef Kenneth Nilsson redovisar i skrivelse daterad att kommunen har erhållit tkr i stimulansmedel under åren för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. De största projekten handlar om Kost/Nutrion, Sociala innehållet, Rehabilitering och Hemteam. Av medlen finns 818 tkr kvar som är avsatta för utemiljön i Påskallavik och Kristdala. Medlen har inte förbrukats pga. fördröjning av ombyggnationen av dessa gruppboenden. beslutar Slutredovisning av års stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen för äldre personer läggs med godkännande till handlingarna. Beslutsexpediering: Socialstyrelsen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 SN 91 AU 211 SN Avgifter Hemsjukvård Områdeschef Kenneth Nilsson informerar om betalningsansvar för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun. De 49 kommunerna i Västra Götaland har genom VästKom, Västsvenska Kommunförbundens samorganisation beslutat att fakturera folkbokföringskommunen för den hemsjukvård och hemtjänst som ges till personer vid tillfällig vistelse inom kommunerna i Västra Götaland. Kostnaderna är från ca 400 kr/ timma för hemtjänst och till 790 kr/besök för sjukvårdande behandling inom hemsjukvård. Motsvarande gemensamma beslut finns inte för kommunerna inom Kalmar län men principen att ta ut ersättning för hemtjänst och hemsjukvård för personer som vistas inom kommunen används av några kommuner i Kalmar län. Områdeschef Kenneth Nilsson informerar vidare om förslag till förändringar av nuvarande avgifter inom Hälso- och sjukvården. Förändringarna avser bland annat inskrivning i Hemsjukvård och i Hemrehab samt avgifter för hälso- och sjukvård för personer som erhåller insatser enligt LSS. s arbetsutskott beslutar Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för de förändrade avgifterna inom Hälso- och sjukvården till nämnden. s överläggning Områdeschef Kenneth Nilsson informerar om betalningsansvar för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun. Ett förslag till avgifter kommer att redovisas till nämnden i augusti månad. Revidering av gällande avgifter inom hälso- och sjukvården redovisas. Revideringen avser inga ändringar i belopp utan i tillämpningsreglerna. Föreslagna förändringar: - Avgifter uttas för både hemsjukvård och hemrehabilitering om båda insatserna förekommer (idag tas enbart en avgift ut) - Vid övergång från hembesök till inskrivning i hemsjukvård/hemrehabilitering uttas månadsavgiften från och med inskrivningsdatumet (idag debiteras månadsavgiften månaden efter) - Avgift för hälso- och sjukvård gäller oavsett boendeform. (idag tas igen avgift ut för personer som bor i särskilt boende med heldygnsomsorg eller korttidsboende) - Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser för LSS 1-3 tas ut oavsett boendeform (idag tas ingen avgift ut för personer som tillhör personkretsarna 1-3 i LSS)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 beslutar Ärendet behandlas i samband med budgeten i augusti månad. Beslutsexpediering: Områdeschef HSE

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 SN 92 AU 203 Ändrat datum socialnämnd, september och december s sammanträde onsdagen den 18 december 2013 flyttas, då det sammanfaller med sammanträde för Primärkommunala nämnden. Ny tid för sammanträde är torsdagen den 19 december Arbetsutskottets förslag till beslut s sammanträde för december månad flyttas från onsdagen den 18 december 2013 till torsdagen den 19 december s överläggning Även s sammanträde den 18 september 2013 måste flyttas, då det sammanfaller med sammanträde för Primärkommunala nämnden. Ny tid för sammanträde är tisdagen den 24 september beslutar s sammanträde för september månad flyttas från onsdagen den 18 september 2013 till tisdagen den 24 september s sammanträde för december månad flyttas från onsdagen den 18 december 2013 till torsdagen den 19 december Beslutsexpediering: Socialchef och samtliga Områdeschefer

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 SN 93 SN 2013/3 Anmälningsärende Följande anmälningar föredras: a. Anmälningsärenden enligt lista daterad b. AU:s beslutprotokoll , (allmänna ärenden) c. AU:s beslutprotokoll , 183 (personärende) AU:s beslutprotokoll , (personärende) d. Redovisning av delegationsbeslut avseende Alkohollagsstiftning. e. Redovisning av delegationsbeslut avseende Individ- och Familjeomsorgen f. Redovisning av delegationsbeslut inom Äldre- och handikappomsorgen beslutar Redovisningen läggs till handlingarna

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 SN 94 SN 2013/46 Personlig assistans I begäran om yttrande, daterat står följande: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kännedom om att socialnämnden i Oskarshamn har fattat beslut om att säga upp alla kommuninvånare med assistansbeslut enligt socialförsäkringsbalken, SFB. Efter granskning av nämndens beslut i frågan och kontakt med socialchef Elisabeth Larsson har IVO beslutat att inleda insyn. Yttrandet skall ha kommit in till IVO senast den 5 juli Socialchef Elisabeth Larsson informerar att kontakt har tagits med Inspektionen för vård och omsorg med begäran om anstånd med yttrande från nämnden, då nämnden inte har haft möjlighet att yttra sig på den korta tiden och att nästa nämnd är den 21 augusti. Inspektionen för vård och omsorg har meddelat at nämnden har fått anstånd med sitt yttrande till den 26 augusti Socialchef Elisabeth Larsson informerar vidare att förvaltningen kommer att ta hjälp av jurist för skrivande av yttrandet. beslutar Yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer att behandlas på socialnämnden i augusti månad.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 SN 95 SN 2013/58 AU 214 Budgetuppföljning maj månad 2013 Ekonom Marie-Therese Jansson redovisar en preliminär budgetuppföljning för maj månad Budgetuppföljningen för maj månad visar på ett underskott på 11,5 miljoner kronor för verksamheterna. Ekonomiskt bistånd visar på ett underskott med 540 tkr. Totalt för socialförvaltningen visar budgetuppföljningen för maj månad 2013 ett underskott på 12 miljoner. Prognos för helåret är ett underskott på totalt 12,7 miljoner, fördelade på 10 miljoner på verksamheterna och 2,7 miljoner på ekonomiskt bistånd. Arbetsutskotts förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna s överläggning Ekonom Marie-Therese Jansson redovisar budgetuppföljningen för maj månad Driftsutfallet för perioden januari maj månad mot periodens budget är 105,9 %. Underskottet beror bland annat på att det saknas intäkter på ca 4,7 miljoner kronor samt att personalkostnaderna visar ett underskott med ca 6,3 miljoner kronor. s beslut Budgetuppföljning för maj månad läggs till handlingarna.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 SN 96 SN 2012/98 AU 216 Nya utredningsuppdrag inom Förändrings- och utvecklingsarbete Tvätt i framtiden SN 2011/35 SN 2013/85 Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att göra en plan för försöksverksamhet med extern tvätt inom en hemtjänstgrupp eller ett geografiskt område. Förvaltningen ser att tvättverksamhet inom hemtjänst är ett av de områden som behöver utredas i det pågående förändrings- och utvecklingsarbetet. Förvaltningen föreslår att det redan givna uppdraget avslutas och ersätts med ett utredningsuppdrag som beskriver nuvarande tvättverksamhet i hemtjänst och möjliga andra alternativ utanför förvaltningen. De olika alternativen skall beskrivas ut tre aspekter, kvalitet för den enskilde, kostnader för förvaltningen och konsekvenser för verksamheten. Inköp hemtjänst SN 2013/86 I samband med det pågående förändrings- och utvecklingsarbetet bör möjligheten till mera kostnadseffektiv organisation av inköp inom hemtjänst utredas. Förvaltningen föreslår att möjligheten till beställning via internet och möjlighet till extern utförare av plockning av varor och hemkörning utreds. Utredningen ska visa på kvalitet för den enskilde, kostnader för förvaltningen och konsekvenser för verksamheten. Städning inom hemtjänst SN 2013/87 I samband med det pågående förändrings- och utvecklingsarbetet bör nuvarande utförande av städ i hemtjänst granskas och utvärderas. Förvaltningen förelår att städning i hemtjänst utreds när det gäller kvalitet för den enskilde, kostnader för förvaltningen och konsekvenser för verksamheten. Utredningen bör avse nuvarande alternativ på utförande men även öppna för andra lösningar. Arbetsutskottets förslag till beslut Det erhållna uppdraget att göra en plan för försöksverksamhet med extern tvätt inom en hemtjänstgrupp eller ett geografiskt område avslutas. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och presentera olika alternativ för tvätt inom hemtjänst. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till inköp via internet i hemtjänst. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjliga alternativ för städning inom hemtjänst. s överläggning Städning inom hemtjänst - Tilläggsyrkande Eva-Marie Hansson (M), Göte Pettersson (M), Ingemar Lennartsson (Kd) och Kerstin Sternell (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjliga alternativ för städning inom de särskilda boendena.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 Efter framställd proposition finner ordförande att socialnämnden har bifallit yrkandet. E-hälsa genom E-tjänster Tillsammans med övriga kommuner i länet har Oskarshamn tecknat en överenskommelse med SKL för att utveckla e-hälsa. I överenskommelsen ingår som en punkt att utveckla e-tjänster, vilket bland annat innebär digitala tjänster i ordinärt boende. E-tjänster ska ses som ett komplement till andra sociala insatser, men kan även ersätta tillsynsbesök och hjälpa till vid larm. beslutar Det erhållna uppdraget att göra en plan för försöksverksamhet med extern tvätt inom en hemtjänstgrupp eller ett geografiskt område avslutas. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och presentera olika alternativ för tvätt inom hemtjänst. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till inköp via internet i hemtjänst. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjliga alternativ för städning inom hemtjänst. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjliga alternativ för städning inom de särskilda boendena. Utveckling av e-hälsa ingår som en del av nämndens förändrings- och utvecklingsarbete. Beslutsexpediering: Socialchef

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 SN 97 SN 2012/98 Förändrings och utvecklingsarbete Budget Information gavs om budgetförutsättningarna för socialnämnden beslutade , 56, att förvaltningen får i uppdrag att minska driftskostnader motsvarande 50 miljoner fram till år 2016 genom förändrings- och utvecklingsarbete. Till dagens sammanträde är de fackliga representanterna inom SocSam inbjudna för information enl. 19 MBL.- + Även Kommunala Pensionärsrådet (KPR)och Kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) är inbjudna för information om budgetförutsättningarna för år beslutar Informationen läggs till handlingarna.

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer