Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun"

Transkript

1 Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius (17) Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

2 2(17) Planbeskrivning Samråd Samhällsbyggnadskontoret Innehåll Inledning... 3 Syfte och huvuddrag... 3 Plandata... 3 Tidigare ställningstaganden... 4 Riksintresse... 4 Naturresurser... 4 Skyddsområde för vattentäkter... 4 Miljökvalitetsnormer... 5 Byggförbud vid allmänna vägar... 5 Översiktsplan... 5 Gällande detaljplan... 5 Sammanhållen bebyggelse... 5 Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun - landsbygden... 5 Jordarter - Radon... 6 Planeringsförutsättningar och förändringar... 7 Gator och trafik... 7 Kretsloppsfrågor... 8 Genomförande... 8 Organisatoriska frågor... 8 Fastighetsrättsliga frågor... 9 Konsekvenser Inverkan på miljön behovsbedömning Ekonomiska konsekvenser Konsekvensbeskrivning för berörda fastigheter och andra berörda Administrativa frågor Handlingar Planförfarande och tidsplan Genomförandetid Medverkande tjänstemän... 17

3 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Samråd 3(17) Inledning En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid tolkning av detaljplanen. Syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att bestämma vägområdet för del av Kristvallavägen och att kommunen ska bli huvudman för vägen med ansvar för drift och underhåll. Hittills har Trafikverket haft väghållningsansvar för Kristvallavägen, men nu när Nya Kristvallavägen byggts är avsikten att Trafikverket och kommunen ska byta väghållningsansvar för bl a dessa vägar. Plandata Planområdet ligger i norra delen av Trekanten och är ca 1,5 hektar stort. Planområdet omfattar del av Kristvallavägen från fastigheten Harby 1:29 i söder till fastigheten Skäryd 1:6 i norr samt in- och utfart för Harby 3:144 och 3:70. Förutom körbanan och vägrenar ingår vägens diken och slänter. Planområde Översiktskarta över planområdet

4 4(17) Planbeskrivning Samråd Samhällsbyggnadskontoret Större delen av marken ägs av Kalmar kommun; del av Källstorp 8:2 och del av Harby 3:79 och 3:73. Delar av de privatägda fastigheterna, Harby 3:74, 3:93, 3:98, 3:99, 3:100, 3:116, 4:24, 4:27, 4:64, 4:65 och Svänebo 1:5 berörs också av detaljplanen. Eventuellt kan också de privatägda fastigheterna Harby 3:70, Skäryd 1:8 och 1:12 komma att beröras. Delar av planområdet ingår i området för Trekantens vägförening. Vägföreningen har haft ansvaret för vägar och parker. Formellt och juridiskt har vägföreningen fortfarande ansvar för de allmänna platserna, trots att kommunen har skött vägarna sedan 1985, när dåvarande gatunämnden beslutade om övertagande (Dnr 330/85-351). För att kommunen helt ska kunna ta över ansvaret måste detaljplaner upprättas för de delar av området för Trekantens vägförening som saknar detaljplaner. Dessutom har äldre detaljplaner (byggnadsplaner), där kommunen inte är huvudman för allmänna platser, varit tvungna att ändras. (Ändring av detaljplaner (byggnadsplaner) för delar av Trekanten, 0880K-P13/19, ). Tidigare ställningstaganden Riksintresse Järnvägen mellan Kalmar och Göteborg är av riksintresse för kommunikationer. Naturresurser Planområdet ligger delvis på grusåsen Ljungbyåsen, som är mycket skyddsvärd, Klass 2. (Översiktlig grusinventering, 1985:8, Länsstyrelsen i Kalmar län). De områden som har höga naturvärden (klass 1 och 2) bör enligt grushushållningsplanen skyddas från uttag av naturgrus. Skyddsområde för vattentäkter Norra delen av planområdet ligger inom både det inre och yttre skyddsområdet för reservvattentäkten i Trekanten. Vid framtida åtgärder som berör vägens avvattning ska reservvattentäktens inre och yttre skyddsområden beaktas. Inre skyddsområde Yttre skyddsområde Planområde Skyddsområden för reservvattentäkten i Trekanten

5 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Samråd 5(17) Miljökvalitetsnormer För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltninsförordningen 2004:660). Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå god status Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer (=kvalitetskrav) som ska gälla för yt- och grundvatten. Planområdet ligger inom Ljungbyåns huvudavrinningsområde. Större delen av planområdet ligger inom delavrinningsområdet Ovan Gunnaboån (SE ). Planområdet ligger inom vattenförekomsten Ås vid Trekanten (SE ). Ås vid Trekanten har god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status, men risk finns att god kemisk status inte uppnås (Källa:VISS). Kristvallavägen utgör en risk att förorenat dagvatten kan påverka grundvattnet. Risken har dock blivit mindre, eftersom trafikmängden minskat sedan Nya Kristvallavägen byggdes och Kristvallavägen stängdes vid järnvägen. Det är viktigt att se till att skydda reservvattentäkten från farliga ämnen. Byggförbud vid allmänna vägar Inom tolv meter från Kristvallavägens vägområde får i dag inte byggnader uppföras utan länsstyrelsens tillstånd. (Väglagen 47 ) Detaljplanen medför att byggförbudet inom 12 meter längs Kristvallavägen upphör att gälla när trafikverket inte längre är väghållare. Detta innebär dock inte att det är fritt att bygga längs vägen (se nedan under Sammanhållen bebyggelse). Översiktsplan I gällande översiktsplan (antagen av kommunfullmäktige ) redovisas bl a en framtida hållplats för pendeltåg i Trekanten och de positiva effekter ett pendeltågsstopp kan få. Marken norr om det framtida stationsläget blir intressant att utveckla med en tätare bebyggelse så att det stationsnära läget utnyttjas mer effektivt. Detaljplanen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen. Gällande detaljplan Inom planområdet finns inga gällande detaljplaner. Sammanhållen bebyggelse Bebyggelsen längs Kristvallavägen ingår i sammanhållen bebyggelse. Detta innebär att bygglov krävs för tillbyggnader, komplementbyggnader, mur och plank även om bebyggelsen ligger utanför detaljplanelagt område. Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun - landsbygden Trekantens stationssamhälle växte snabbt upp efter det att järnvägen hade anlagts Samhället är en blandning av hantverksgårdar med småstadskaraktär, stora handelshus och flera affärsbyggnader. Kulturmiljöprogrammet uppmanar till varsamhet vid vägsträckningsändringar med gärdsgårdar, broar, vägträd och andra kulturvärden.

6 6(17) Planbeskrivning Samråd Samhällsbyggnadskontoret Detaljplanen förväntas inte påverka kulturmiljövärdena, eftersom vägen är befint- 50 kbq/m 3 jordluft, vilket innebär högriskområde. lig och inga förändringar föreslås. Jordarter - Radon Planområdet ligger på gränsen till isälvssediment och har radonvärden överr Grus Sand Morän Isälvssediment, sand-block Grus Bergg Planområde Jordartskarta Sand

7 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Samråd 7(17) Planeringsförutsättningar och förändringar Gator och trafik Planområdet omfattar del av Kristvallavägen från fastigheten Harby 1:29 i söder till fastigheten Skäryd 1:6 i norr samt in- och utfart för Harby 3:144 och 3:70. LOKALGATA HUVUDGATA Utdrag ur plankartan

8 8(17) Planbeskrivning Samråd Samhällsbyggnadskontoret att vägområdet runt vägarna bestäms. Till vägområdet hör förutom vägbanan även diken och slänter. Kristvallavägen är en tillfartsgata för fastigheterna längs vägen, men också en genomfartsväg för trafik till byar och gårdar runt omkring samt till verksamheter i området t ex skogsplantskola och hundpensionat. Kristvallavägen får beteckningen HUVUDGATA i detaljplanen. Infarten till Harby 3:144 och 3:70 får beteckningen LOKALGATA. Kretsloppsfrågor Vatten och spillvatten Planområdet ligger inom de kommunala verksamhetsområdena för vatten och spillvatten (spillvatten = vatten från dusch, toalett, disk mm). Längs Kristvallavägen finns befintliga ledningar för både vatten och spillvatten med anslutningar till fastigheterna vid vägen. Dagvatten Planområdet ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten (dagvatten=vatten från regn och snö). I Kalmar kommuns dagvattenpolicy finns riktlinjer för hur dagvatten ska tas om hand (Dagvattenpolicy för Kalmar kommun, ). Policyn ska ligga till grund och vara ett stöd för den fysiska planeringen i kommunen och gäller fram tills den arbetats in i översiktsplanen och VA-planen. I första hand ska dagvattnet tas om hand lokalt. Om dagvattnet inte kan omhändertas lokalt ska det fördröjas ytligt vid källan, så kallad trög avledning. För att inte påverka vattenmiljön negativt kan dagvattnet behöva renas. Föroreningar i dagvattnet ska förebyggas och begränsas så nära källan som möjligt. El och tele Inom planområdet finns befintliga el- och teleledningar. Ledningarna berörs inte av planens genomförande. Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. Avtal eller andra överenskommelser Kommunen och Trafikverket har för avsikt att byta väghållningsansvar i Trekanten. Kommunen ska ta över ansvaret för Kristvallavägen, Gamla vägen och Lokförargatan. Trafikverket ska ta över ansvaret för Nya Kristvallavägen. Förhållandena regleras i ett avtal mellan kommunen och Trafikverket.

9 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Samråd 9(17) Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kommer fastighetsbildning i enlighet med planen att sökas av kommunen. Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun och förrättningen bekostas av kommunen. Gemensamhetsanläggning mm Inom och i anslutning till planområdet finns befintliga gemensamhetsanläggningar Harby ga:5 vatten och avlopp för Harby 4:65 och 4:113 Källstorp ga:1 vattenledning Källstorp ga:3 väg från Kristvallavägen fram till väg mot Olofsböle Detaljplanen förväntas inte påverka befintliga gemensamhetsanläggningar. Rättigheter Inom planområdet finns befintliga ledningsrätter 0880K-12/112.1 starkströmsledningar 0880K-05/46.2 kommunala underjordiska vatten- och spillvattenledningar 0880K-99/52.2 kommunala ledningar för vatten- och avloppsförsörjning Inom planområdet finns befintliga servitut 0880K-07/25.1 utfart 0880K-05/46.1 utfart 0880K-99/52.1 vattenledning 0880K-93/07.1 vatten- och avloppsledning 0880K-91/28.1 utfart 08-LJU utfart 08-LJU utfart Detaljplanen förväntas inte påverka befintliga rättigheter. Bestämmelser om fastighetsindelning Kommunen bedömer att några bestämmelser om fastighetsindelning inte behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan.

10 10(17) Planbeskrivning Samråd Samhällsbyggnadskontoret Konsekvenser Inverkan på miljön behovsbedömning Syftet med behovsbedömningen är att ta reda på om en betydande miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplaner. I bilaga 3 till MKB-förordningen anges bland annat byggande av vägar som ett exempel på verksamheter som kan anses innebära betydande miljöpåverkan. Eftersom detaljplanen inte innebär några förändringar av användningen av området och det i behovsbedömningen inte framkommit något anmärkningsvärt bedömer kommunen att genomförandet av detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Ekonomiska konsekvenser Markförvärv och inlösen Fastighetsägare till mark som i detaljplanen är avsatt för allmän plats; LOKAL- GATA och HUVUDGATA, kan begära att kommunen lösa in Samtidigt har kommunen som huvudman en rättighet att lösa in den mark som är utlagd som allmän plats.

11 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Samråd 11(17) Konsekvensbeskrivning för berörda fastigheter och andra berörda Översiktskarta som visar de delar av privatägda fastigheter inom planområdet som berörs (rödmarkerade).

12 12(17) Planbeskrivning Samråd Samhällsbyggnadskontoret I matrisen nedann beskrivs konsekvenserna för berörda fastigheter och andra berörda. Teckenförklaring Berörd fastighet Berörd del avv fastigheten Privata fastigheter Förändring Lantmäteri- förrättning Intäkt för Harby 3:74 Förslag till avgräns- I fastighetsgrän- sen/staketet mot Harby 3:218 och fastighetsgränsen mot ning Harby 3:74 Harby 3:74 avstår rödmar- kerat kartan till Käll- 8:2 storp (caa 400 m 2 ) att del av Harby 3:74 (rödmarkerat område) planläggs för HU- VUDGATA. Fastig- be- hetsägaren kan gära att kommunen lösa in Sam- en rättighet attt lösa in tidigt har kommunen Harby 3:93 Förslag till avgräns- I dikeskanten ning att del av Harby 3:93 (rödmarkerat område) planläggs för HU- VUDGATA. Fastig- be- hetsägaren kan gära att kommunen lösa in Sam- en rättighet attt lösa in tidigt har kommunen Harby 3:93 avstår rödmar- kerat kartan till Käll- 8:2 storp (caa 290 m 2 ) Harby 3:98 Förslag till avgräns- I staketet ning att del av Harby 3:98 HUVUDGATA. Fastig- be- hetsägaren kan gära att kommunen lösa in Sam- en rättighet attt lösa in tidigt har kommunen Harby 3:98 avstår rödmar- kerat kartan till Käll- 8:2 storp (caa 70 m 2 )

13 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Samråd 13(17) Privata fastigheter Förändring Lantmäteriförrättning Intäkt för Harby 3:99 I staketet att del av Harby 3:99 HUVUDGATA. Fastighetsägaren kan begära att kommunen lösa in Samtidigt har kommunen en rättighet att lösa in Harby 3:99 avstår rödmarkerat kartan till Källstorp 8:2 (ca 160 m 2 ) Harby 3:100 I staketet att del av Harby 3:100 HUVUDGATA. Fastighetsägaren kan begära att kommunen lösa in Samtidigt har kommunen en rättighet att lösa in Harby 3:100 avstår rödmarkerat kartan till Källstorp 8:2 (ca 260 m 2 ) Harby 3:116 I staketet att del av Harby 3:116 HUVUDGATA. Fastighetsägaren kan begära att kommunen lösa in Samtidigt har kommunen en rättighet att lösa in Harby 3:116 avstår rödmarkerat kartan till Källstorp 8:2 (ca 270 m 2 )

14 14(17) Planbeskrivning Samråd Samhällsbyggnadskontoret Privata fastigheter Förändring Lantmäteriförrättning Intäkt för Harby 4:24 I staketet att del av Harby 4:24 HUVUDGATA. Fastighetsägaren kan begära att kommunen lösa in Samtidigt har kommunen en rättighet att lösa in Harby 4:24 avstår rödmarkerat kartan till Källstorp 8:2 (ca 35 m 2 ) Harby 4:27 I staketet att del av Harby 4:27 HUVUDGATA. Fastighetsägaren kan begära att kommunen lösa in Samtidigt har kommunen en rättighet att lösa in Harby 4:27 avstår rödmarkerat kartan till Källstorp 8:2. Fastighetsgränsens exakta läge har inte kunnat redovisas i kartan. I kommande lantmäteriförrättning utreds fastighetsgränsen mot beslut i tidigare lantmäterihandlingar. Det rödmarkerade områdets storlek kan därefter beräknas. Harby 4:64 I fastighetsgräns mot Harby 4:108 och 4:109. Harby 4:64 avstår rödmarkerat kartan till Källstorp 8:2 att del av Harby 4:64 HUVUDGATA. Fastighetsägaren kan begära att kommunen lösa in Samtidigt har kommunen en rättighet att lösa in (ca 300 m 2 )

15 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Samråd 15(17) Privata fastigheter Förändring Lantmäteriförrättning Intäkt för Harby 4:65 I staketet att del av Harby 4:65 HUVUDGATA. Fastighetsägaren kan begära att kommunen lösa in Samtidigt har kommunen en rättighet att lösa in Harby 4:65 avstår rödmarkerat kartan till Källstorp 8:2 (ca 50 m 2 ) Svänebo 1:5 I fastighetsgräns mot Harby 3:144 och 3:70. 2 meter utanför belysningsstolparna söder om vägen att del av Svänebo 1:5 LOKALGATA. Fastighetsägaren kan begära att kommunen lösa in Samtidigt har kommunen en rättighet att lösa in Svänebo 1:5 avstår rödmarkderat kartan till Källstorp 8:2.) Fastighetsgränsens exakta läge har inte kunnat redovisas i kartan. I kommande lantmäteriförrättning utreds fastighetsgränsen mot beslut i tidigare lantmäterihandlingar. Det rödmarkerade områdets storlek kan därefter beräknas. Privata fastigheter (ev berörda) Förändring Lantmäteriförrättning Intäkt för Harby 3:70 I fastighetsgränsen Fastighetsgränsens exakta läge har inte kunnat redovisas i kartan. I kommande lantmäteriförrättning utreds fastighetsgränsen mot beslut i tidigare lantmäterihandlingar.

16 16(17) Planbeskrivning Samråd Samhällsbyggnadskontoret Privata fastigheter (ev berörda) Förändring Lantmäteriförrättning Intäkt för Skäryd 1:8 I fastighetsgränsen Fastighetsgränsens exakta läge har inte kunnat redovisas i kartan. I kommande lantmäteriförrättning utreds fastighetsgränsen mot beslut i tidigare lantmäterihandlingar Skäryd 1:12 I fastighetsgränsen Fastighetsgränsens exakta läge har inte kunnat redovisas i kartan. I kommande lantmäteriförrättning utreds fastighetsgränsen mot beslut i tidigare lantmäterihandlingar Kommunala fastigheter Förändring Lantmäteriförrättning Kostnad för Källstorp 8:2 (Se kartbilder för resp berörd fastighet) att den del av Källstorp 8:2 som berörs planläggs för HUVUD- GATA. Källstorp 8:2 förvärvar del av - Harby 3:74 (ca 400 m 2 ) - Harby 3:93 (ca 290 m 2 ) - Harby 3:98 (ca 70 m 2 ) - Harby 3:99 (ca 160 m 2 ) - Harby 3:100 (ca 260 m 2 ) - Harby 3:116 (ca 270 m 2 ) - Harby 4:24 (ca 35 m 2 ) - Harby 4:27 (avvakta lantmäteriförrättning) - Harby 4:64 (ca 300 m 2 ) - Harby 4:65 (ca 50 m 2 ) - Svänebo 1:5 (avvakta lantmäteriförrättning) - - Lantmäteriförrättning

17 Samhällsbyggnadskontoret Planbeskrivning Samråd 17(17) Administrativa frågor Handlingar Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Till planen hör också: Fastighetsförteckning Behovsbedömning Planförfarande och tidsplan Detaljplanen handläggs enligt s k normalt planförfarande och förväntas ha följande preliminära tidsplan Samråd 2:a kvartalet 2014 Granskning 3:e kvartalet 2014 Godkännandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden 3:e kvartalet 2014 Antagandeprövning i kommunfullmäktige 4:e kvartalet 2014 Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft. Medverkande tjänstemän Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret i samarbete med kommunledningskontoret, Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun och Kalmar Vatten AB med undertecknad som handläggare. Rebecka Sandelius Planarkitekt

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer