Princip och teori. Patentet SE c2 uppfinnare Henry Bark, Flen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Princip och teori. Patentet SE 537140 c2 uppfinnare Henry Bark, Flen"

Transkript

1 Den 7 Maj 2015 var jag inbjuden till Svenska Gjuteriföreningens konferens i Jönköping för att mottaga ett av 2015 års stipendier i stiftelsen Sille'ns innovationsfond inom området gjuteriteknik. Min ansökan gällde "fundament för elektriska smältugnar". Samtidigt gav jag en kort information om premisserna för patentansökan och den senaste tidens utveckling på induktionssmältugnar och hur den påverkat dessa. De nya möjligheter som öppnas lovade jag återkomma med i "Gjuteriet", om möjlighet gives. Ide'n till patentansökan dök upp 2012 i tidskriften Gjuteriet nr 1. MEFOS SWEREA och SWECAST SWEREA redovisar där resultatet från ett av delprojekten "Att utveckla en raffineringsteknik baserad på mekanisk omröring för induktionsugnar då smältning i induktionsugnar medger endast marginella möjligheter till raffinering av stålet". "Bland de vanligen kvarstående "problematiska föroreningarna" kan nämnas svavel, fosfor, mangan samt lösta gaser och inneslutningar." "2012 ligger fokus på manganraffinering". En god omröring erhålles med professor Bo Kallings skakmetod, som han utvecklade vid Domnarvets Jernverk. Således, om en induktionsugn kunde skakas löser man det aktuella problemet. Princip och teori Professor Kalling tog fasta på vad som sker när man skakar ett till 2/3 urdrucket grogglas då en s.k. "stående våg" bildas mot glasets vägg, (u.s. pat feb ). Genom modellfösök och matematiska beräkningar har utretts vad som sker, när en vätska på detta sätt bringas i rörelse i ett kärl. En utförlig beskrivning av skakskänkens princip och teori har redovisats av Sven Eketorp, KTH i Jka nr 8/1959. Patentet SE c2 uppfinnare Henry Bark, Flen Uppfinningen innefattar ett tippbart fundament för elektriska smältugnar, skänkar, retortrar, behållare eller annat slag av kärl. Monteringen är enkel och för underhåll kan reservobjekt inkopplas. Om fundamentet förses med excentrar kopplade till exempelvis en smältugn, så fungerar den som en skakugn. Fundamentet kan byggas vippbart kring sin mittaxel om det förses med en motor med vriddon, kopplat i fundamentet. Tippas ugnen bakåt kan slagg lätt dragas av. Med en bottentömmande skänk placerad i ett fundament med tre excentrar kan järn från masugnar och kupolugnar avsvavlas kontinuerligt. I Gjuteriet nr propagerar Raul Carlsson SWEREA SWECAST AB för ny tillväxtpotential med cirkulär ekonomi. Innebär exempelvis att istället för köp av produktionsutrustning, serviceavtal kopplas till leasing av utrustningen. Viktigt att då snabbt kunna byta ut objektet.

2 De senaste årens utveckling av induktionsugnarna ändrar de premisser, som var rådande 2012, då ide'n att skaka ugnen var aktuell. SKF i Katrineholm har installerat 12-tons ugnar som smälter 12 ton på mindre än 1 tim. De uppfyller ställda miljökrav och har ergonometriskt anpassade arbetsplattformar. Ändra en sådan ugn med utrustning med omröring eller skakning är ej realistiskt. Om metallurgiska behandlingar eftersträvas får dessa ske i skänk utanför ugnen, vilket förekommer. Produktion med skakskänk vid A B Järnförädling i Hälleforsnäs på 1960-talet Huvuddelen av produktionen utgjordes av värmebehandlat aducerjärn duplexsmält i kupolugn-flamugn. Basjärn för segjärn samt grovt aducerjärn smältes i induktionsugnar. Kupolugnen smälte ton/tim. och HF-ugnarna ca 1.5 ton/tim, vilket var otillräckligt pga den ökade efterfrågan av segjärn. Efter besök Domnarvet och licensköp av Stora Kopparbergs AB anskaffades en skakanordning från Gesellschaft für Hüttenwerksanlagen m.b.h. Düsseldorf. Bilaga 1, fig.1, 2. Därmed löstes problemet med den höga svavelhalten (0,12 %) från kupolugnen. Dessutom erhölls en snabb uppkolning från 2,7 till 3,9 %kol. Produktionsresultat med 700 kg skakskänk I tabell nr 1, bilaga 2 redovisas det genomsnittliga resultatet från de första skakningarna. 100 konsekutiva skakningar visar att medelvärdet av avsvavlingen är 95 % ± 4 % och en 1 % -ig uppkolning ger 74 % utbyte ± 8 % räknat på totala kolmängden i både kalciumkarbiden och grafiten. Skakningar utförda under de första 4 månaderna 1963 visade i stort sett samma resultat. Försök med korta skaktider Med en speciell provtagningsteknik togs prov varje minut under pågående skakning. Praktiskt taget full uppkolning och fullständig avsvavling uppnåddes efter ett par minuters skakning, se tab. III, IV och fig. 3 i bilaga 2. Erfarenheter För uppkolning provades olika typer av grafit samt koksgrus. Bästa resultat erhölls med 0 0,5 mm grafitsvarvspån (krav på låg svavelhalt). Koksgrus fungerade, men när skakningen började uppstod en kraftig gasutveckling orsakat av fukt. Efter en tids användning bildades det i höjd med vågens topp, tjocka avsättningar av järn och slagg. Orsaken kan vara koksaskans sammansättning. För avsvavling användes 0,1 1 mm gjuterikarbid. 0,5 1 mm är att rekommendera. Den fina fraktionen följer med luftströmmen ur skänken vid tillsättandet och urtappning och var ett miljöproblem.

3 Kalk fordrar längre skaktid och det är svårt att hålla den torr, samt bildades lågor och rök vid reaktion med kol, dessutom kräver kalkanvändning mer värme. Inlegering av FeSi-legeringar och FeMn var inga problem. Från början rekommenderades att tillsätta glas eller kryolit, men var inte till någon fördel, tvärtom. Vid vårt besök i Domnarvet demonstrerades hur man höll temperaturen uppe genom att blåsa syrgas på badytan. I Hälleforsnäsa förvärmdes skakskänkarna med gasolbrännare eller med smält järn. Temperaturförluster uppstår vid ihällning, skakning och överhällning. Återuppvärmning i induktionsugnen var obligatoriskt. Slitage i 3-tonsskänken följdes upp. Den höll för 491 skakningar under tiden 19/1-62 till 5/3-63 då totalt ton passerat igenom skänken. Slaggbildning under skakning var aldrig något problem. Med ett litet lock på skänken förhindrades lufttillträde och med närvaron av grafit var det en icke oxiderande atmosfär i skänken. Någon "seg" slagg erhölls ej. Kalciumsulfiden är amorf, solid och grynig. Två skänkar finns kvar och skakanordningen ligger i malpåse. Kan enkelt skruvas bort. Bo Kallings skakskänksmetod till heders igen? Problemet är värmeförlusten. Kan detta lösas, föreligger nya möjligheter på det metallurgiska området. En tänkbar lösning är en hybridskänk med en konisk överdel som håller den stående vågen på plats och en underdel med en värmekälla. Ett alternativ är en liten induktor, som skall tåla att skänken tömmes helt, rensas ur och fylles på nytt. Vid korta stopp värmas med gasol och vid längre, fyllas med "sump". Ett annat alternativ är att montera en skakskänks överdel på en liten induktionsugn. Ett alternativ som är mycket lockande och ligger inom möjligheternas gräns (om någon ugnstillverkare ser potentialen). Tegelinfodring borde prövas med tanke på de goda driftresultaten vid A B Järnförädling i Hälleforsnäs. Enligt muntlig uppgift från en ugnstillverkare borde uppvärmningen med tegelinfodring fungera lika bra som instampad och sintrad kvartsitmassa. Måste dock verifieras i en mindre ugn. Möjligheter med en hybridskänk Vid A B Järnförädling i Hälleforsnäs har avsvavling, uppkolning och inlegering av de vanligaste ferrolegeringarna redovisats, även segjärnsbehandling med de vanligaste magnesiumlegeringarna har utförts. I det följande redovisas olika behandlingar med skakskänk utförda under 1960-talet. I samtliga fall har det behandlade järnet temperaturjusterats genom syrgasblåsning. Problemet med skakskänken är således temperaturförlusten.

4 Erfarenheter med 5-tons skakskänk Stora Kopparbergs Bergslag A B, pat Förfarande för framställning av fosforfattigt tackjärn ur en fosforhaltig tackjärnssmälta. Slaggbildare: Kalk < 4 mm Färskningsmedel: Magnetitslig < 3 mm Reduktionsmedel: Koks < 20 mm Syre: 90 mm³/ton Försök II Före Efter Kg järn Temp C C C % 3,93 3,73 Si % 0,68 - Mn % 0,53 0,02 P % 0,837 0,052 Ex. 1 7 Japanska uppfinnare. Patentspecifikation London Skakskänk för 5 ton, diam. 1,1 m, excentr. 90 mm, baddjup 0,7 m, rotation varv/min. Ex. 1 Avsvavling: Järn: 5 ton tackjärn CaC2 6 kg/ton Efter skak. 10 min. Temp.förlust C % 3,17 3,20 20 C Si % 1,85 1,85 Mn % 0,36 0,36 S % 0,122 0,012 Ex. 2 Uppkolning och legering järn: 5 ton tackjärn Efter skak. 5 min. C % 2, kg grafit 3,45 Si % 0, kg 75 % Fe Si 1,37 Mn % 0, kg FeMn 0,72 S % 0,02 0,018

5 Ex. 3 Oxidation av fosfor Tillsatser Efter skakning Järn 5 ton tackjärn kg Temp C C C % 4, kg järnsand 3,90 Si % 0, kg bränd kalk 0,01 Mn % 0,10 15 kg fluorspad 0,077 P % 0,30 15 kg soda 0,015 S % 0,042 syrgas 13 Nm³ /T 0,018 Behandlingstid 3,3 min./ton Utbyte 96 % Defosforiseringsgrad 95 % Ex. 4 Oxidation av Si, Ti och V och uppgradering av kisel och mangan Ex. 5 Oxidation av krom till 0,06 % Ex. 6 Oxidation av kol till 0,01 % Ex. 7 Avsvavling, defosforisering och uppgradering kisel och mangan Ex. 8 Sätt att framställa rostfritt krom- eller nickelstål, vid vilket sätt en charge smältes i en smältugn och från denna tappas i en skakskänk Uppfinnare T. Akita, M. Imatomi och H. Shinde. Se PRV utläggningsskrift nr V 1968 "Ett ändamål med föreliggande uppfinning är därför att åstadkomma ett sätt att på kort tid framställa rostfritt stål med ytterst högt kromutbyte och en hög avsvavlingshastighet." "Ett annat ändamål med uppfinningen är att en stor mängd kromit användes." Sammanfattning I de redovisade exemplen är syrgasblåsning ett måste för att hålla uppe temperaturen. Med en hybridskänk monterad i ett fundament med excentrar kan de flesta operationer utföras utan syrgasblåsning och det behandlade

6 järnet levereras till gjutplats eller varmhållningsugn. Slutord Det har under 3 år varit en omständlig resa med PRV, som även fördröjde möjligheten att söka utländskt patent. Utan hjälp av sonen Anders, med utskrivning och it-support, har resan inte varit möjlig.

7

8

Rapport nr 2012-010 Energieffektiv smältning Anders Svensson, Per Sommarin, Jörgen Bloom och Ralf Lisell

Rapport nr 2012-010 Energieffektiv smältning Anders Svensson, Per Sommarin, Jörgen Bloom och Ralf Lisell 2012-010 Energieffektiv smältning Anders Svensson, Per Sommarin, Jörgen Bloom och Ralf Lisell Sammanfattning Syftet med studien energieffektiv smältning har varit att öka och sprida kunskapen om hur gjuterier

Läs mer

JERNKONTORETS FORSKNING

JERNKONTORETS FORSKNING JERNKONTORETS FORSKNING Serie Nr Datum Forskningsuppgift nr D 791 2002-11-11 80091 (TO 80-55) TEKNIK-, MILJÖ- OCH EKONOMIUTVÄRDERING AV INJEKTOROK Av Sören Segerberg Nyckelord: pulvermetallurgi, sinterstål,

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Marie Rönnbäck, Olof Arkelöv Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Technical and environmental problems during combustion of grains - a preliminary study 2 SP Sveriges

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Stommens biogasanläggning

Stommens biogasanläggning JTI-rapport Kretslopp & Avfall 30 Stommens biogasanläggning Mathias Gustavsson Anders Ellegård JTI-rapport Kretslopp & Avfall 30 Stommens biogasanläggning 25 års erfarenheter från drift av biogasanläggning

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Stålindustrin gör mer än stål

Stålindustrin gör mer än stål HANDBOK Stålindustrin gör mer än stål Handbok för restprodukter 2012 Denna handbok presenterar de material som produceras parallellt med ståltillverkningen. Svensk stålindustri medverkar till ökad resurseffektivitet

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket Lars-Göran Bengtsson Inomhusbrand Räddningsverket Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Räddningsverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

B4. Ackumulatortank och varmvattenberedare

B4. Ackumulatortank och varmvattenberedare B4. Ackumulatortank och varmvattenberedare Sidan B4. 1 B4. Ackumulatortank och varmvattenberedare Flertalet villapannor har för stor effekt. Ofta är pannan på mellan 25 30 kw medan byggnadens medelbehov

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Rapport Prav 1.32. FÖRBRÄNNING AV JONBYTARMASSA I FLUIDISERAD BÄDD. Slutrapport etapp 2. Ingemar Bjerle Owe Svensson

Rapport Prav 1.32. FÖRBRÄNNING AV JONBYTARMASSA I FLUIDISERAD BÄDD. Slutrapport etapp 2. Ingemar Bjerle Owe Svensson Rapport Prav 1.32 FÖRBRÄNNING AV JONBYTARMASSA I FLUIDISERAD BÄDD. Slutrapport etapp 2 av Ingemar Bjerle Owe Svensson TEKNISKA HÖGSKOLAN I LUND Avd för Kemisk Teknologi Kemicentrum Box 740 220 07 LUND

Läs mer

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade Vi har klippt & klistrat och översatt artiklar från andra MM-webbsidor i ett försök att sammanställa lite enkla tips och råd vad gäller segel & rigg. Balans Vill du segla snabbt med din MM handlar det

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen

fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen fasa ut sista oljan Att tänka på när eldningsoljan ska ersättas av förnyelsebara bränslen 1 Låt dig inspireras Svensk fjärrvärme har spelat en nyckelroll i omställningen till en fossilfri och förnybar

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Förkylning av mjölk Energibesparing

Förkylning av mjölk Energibesparing Förkylning av mjölk Energibesparing Foto: Lars Johansson Författare: Lars Johansson Klass: Agrotekniker 2010 LIA rapport 2011-03-28-2011-04-29 Handledare: Kent-Olof Söderqvist, Agroväst. Utgivningsdatum:

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer

Kall och halvvarm återvinning

Kall och halvvarm återvinning VTI notat 1 21 VTI notat 1-21 Kall och halvvarm återvinning av asfalt i verk Del 1 Laboratorieprovning Författare FoU-enhet Projektnummer 6621 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Torbjörn Jacobson

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer