Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt"

Transkript

1 Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solar installation at Schenker -pilot project to product Tanja Lundberg Sofia Wånge EXAMENSARBETE 2013 Maskinteknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping

2 Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet maskinteknik. Arbetet är ett led i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Examinator: Thomas Arnell Handledare: Roland Stolt Omfattning: 15 hp (grundnivå) Datum: Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping

3 Abstract Abstract After the implementation of a pilot project where a sun power facility was installed at DB Schenker in Jönköping, has it now emerged improvement opportunities. One aspect that needed improvement was the attachment of the construction to the roof. The project aims to make sun power installation simple and cost effective for businesses and industries. The goal of the project is to improve and develop the solution at DB Schenker so that sun power installation becomes a simple and cost-effective energy alternative for industries and business in Jönköping. A study of the pilot project has identified key aspects in the process of investing in solar electricity. After a preliminary study, which examined the market and existing solutions, a number of concepts have been developed. Methods as QFD, brainstorming and morphology have been used in the process. For a variety of concepts developed in the idea generation phase, a few concepts was screened and evolved further. These concepts are reported in the form of digital models. The concept evolved, are all developments of existing solutions. This is mainly because sun power installation is a long-life product and complex tests need to be performed on new solutions to ensure sustainability over time. A brief study of the approach of sun power installation have been conducted and reported together with important aspects. 3

4 Sammanfattning Sammanfattning Efter genomförandet av ett pilotprojekt där en solelsinstallation gjordes hos DB Schenker i Jönköping har det nu framkommit förbättringsmöjligheter. En aspekt som krävde förbättring var infästningen av konstruktionen i taket. Syftet med projektet är att solelsinstallation ska vara enkelt och kostnadseffektivt för företagen, målet med projektets arbete är att förbättra och utveckla den lösning som finns hos DB Schenker så att solelsinstallation blir ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ för industrin i Jönköping. En studie av pilotprojektet har kartlagt viktiga aspekter i processen att investera i solel. Efter en förstudie där marknaden undersökts och befintliga lösningar identifierats har ett antal koncept tagits fram. Metoder som QFD, brainstorming och morfologi har använts i processen. Av ett flertal koncept framtagna i idégenerering sållades några koncept fram som sedan utvecklats vidare. De redovisas i form av digitala modeller. De koncept som vidareutvecklats är samtliga utveckling av befintliga lösningar. Detta främst eftersom solelinstallation är långvarigt och att komplexa tester behöver utföras på nya lösningar för att säkerställa hållbarhet över tid. En kortfattad studie av tillvägagångssätt för solelinstallation har genomförts och redovisas tillsammans med viktiga aspekter. Nyckelord Solel Förnyelsebar energi Lönsamma investeringar Miljöprofilering Infästning solpaneler 4

5 Sammanfattning Förord Vi är glada och tacksamma för att få ha arbetat i ett projekt där vi får tillämpa våra kunskaper som vi fått under vår utbildning. Det är extra roligt att få arbeta med ett projekt inom en bransch, energibranschen, som vi har ett eget intresse för. Det har varit lärorikt och gett många nya kunskaper inom området. Flera företag och därigenom många personer har varit inblandade i arbetet och vi vill tacka för samarbetet och önska er vidare positiv utveckling mot en mer hållbar energiförsörjning. Vi vill rikta ett speciellt tack till Marie Seger och Mikael Kaack på MAPAB som ställt upp på ett engagerat sätt och svarat på alla våra frågor. Ni har verkligen hjälpt oss vidare genom att visa hur det ser ut på andra anläggningar och eran positiva attityd. 5

6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING Uppdragsgivare SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION Teoretisk bakgrund och litteraturstudie EXISTERANDE LÖSNINGAR SunCatcher Fristående stålkonstruktion Limmad aluminiumprofil Underliggande takinfästning Nuvarande lösning hos DB Schenker Aluminiummodul BERÄKNINGSTEORI Vindlast Hållfasthet LITTERATURSTUDIE Solel och dess förutsättningar Pilotprojektet Solelinstallation på Schenker Sammanfattning solelsinstallation ÅTERKOPPLING TILL FRÅGESTÄLLNINGAR Metod och genomförande GENOMFÖRANDE AV LITTERATURSTUDIE OCH FÖRSTUDIE PRODUKTUTVECKLING Kravsättning Konceptgenerering Konceptsållning Konstruktion Beräkning Detaljkonstruktion Jämförelse Resultat och analys / Produktutvecklingsprocessen PRODUKTUTVECKLING Kravsättning Konceptgenerering Konceptsållning Konstruktion Pughmatris Beräkning Detaljkonstruktion Diskussion och slutsatser RESULTATDISKUSSION / DISKUSSION AV PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN Resultatets koppling till syfte och frågeställningar Diskussion kring produktutvecklingsprocessen Diskussion kring slutlig lösning

7 Innehållsförteckning 5.2 METODDISKUSSION SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Referenser Sökord Bilagor

8 Teoretisk bakgrund 1 Inledning I takt med att priset på solceller sjunker och vikten av att använda ren energi ökar, blir en solelinstallation en mer och mer attraktiv investering för företag med stora fastigheter. Solel är idag långt mer gynnsamt för miljön än till exempel biobränsle på grund av dess långa livstid. Med detta som bakgrund installerade DB Schenker i Jönköping en pilotanläggning för att undersöka vilken potential solel har för deras anläggningar. Rapporten behandlar utvecklingen av detta pilotprojekt, för att i framtiden enklare kunna installera solceller på fler fastigheter. Rapporten riktar sig även till andra industrier med liknande förutsättningar. 1.1 Bakgrund och problembeskrivning Målet med arbetet är att utveckla den solelinstallation som genomfördes med det pilotprojekt som gjorts hos DB Schenker under Den största utmaningen under pilotprojektet var fästanordningen för att montera modulerna på taket. I pilotprojektet blev fästanordningen en dyr, tung och överdimensionerad lösning. Fästanordningen behöver klara av de stora krafter som uppstår från väder och vind. Då modulerna ofta är vinklade i uppemot grader för att uppnå bästa effektivitet och ventilation, uppstår stora krafter på fästanordningen på grund av vindlast. Ventilation av solcellerna ökar effektiviteten på grund av kylningen, verkningsgraden hos solcellerna minskar vid ökad temperatur. DB Schenkers tak har ett ytskikt av papp vilket ställer stora krav på tätning. För- och nackdelar finns med lutning och infästningsvarianter av solceller och målet är att hitta en optimal lösning för fästanordningen som är enkel, kostnads- och energieffektiv. För att identifiera problemet och hitta projektets frågeställningar gjordes en nedbrytning av DB Schenkers huvudproblem, att infästningen av solcellerna var dyr och komplicerad, se figur 1. 8

9 Teoretisk bakgrund Figur 1. Problemidentifiering 9

10 Teoretisk bakgrund Uppdragsgivare Projektets huvudsakliga uppdragsgivare är EnergiKontor Norra Småland där handledaren Henrik Dinkel funnits. Då arbetet behandlar ett projekt som bedrivits på DB Schenker har även de agerat uppdragsgivare och bidragit med stöd. EnergiKontor Norra Småland EnergiKontor Norra Småland är ett regionalt energikontor som ägs av Swerea SWECAST i Jönköping. Verksamheten startade hösten 2012 på uppdrag av Energimyndigheten, Landstinget, Regionförbundet och Länsstyrelsen. Verksamheten styrs av en sammansatt styrgrupp med representanter från ovanstående uppdragsgivare samt länets kommuner, energibolag och näringsliv. EnergiKontor Norra Småland, EKNS, arbetar med miljödriven affärsutveckling och energieffektivisering av lokaler och fastigheter i regionen. Verksamheten ansvarar även för att samordna och genomföra nationella, regionala och lokala projekt som rör energieffektiva lösningar och hållbar utveckling. Idag har EKNS två anställda och mycket samarbete sker med energi- och klimatrådgivare som arbetar och är anställda av länets kommuner. [1] Swerea SWECAST EnergiKontor Norra Småland är en del av Swerea SWECAST som är ett av fem forskningsinstitut ägda av Swerea-koncernen. De fem instituten som bedrivs inom koncernen har som mål att skapa affärsmässig nytta för sina kunder samt att stärka Svenskt näringslivs konkurrens- och innovationsförmåga. Detta genom att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom områdena process-, produkt-, och produktionsteknik. Koncernen har ca 500 anställda och omsätter 600 Mkr/år. [1] DB Schenker DB Schenker är Sveriges marknadsledande företag inom transport- och logistik. De är ett globalt företag med ett logistiknätverk över hela världen. Tack vare detta kan de erbjuda internationella transportlösningar på väg och järnväg samt sjö- och flygfrakt. DB Schenker erbjuder även konsulttjänster inom lager- och logistik, detta genom Schenker Property Sweden AB. DB Schenkers mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen, citerat från DB Schenkers företagsbeskrivning. Ett steg mot målet är att utnyttja solenergi för egenanvändning i största möjliga mån. DB Schenker har 4000 anställda och 2011 hade de en omsättning på 15,4 miljarder SEK. [2] 10

11 Teoretisk bakgrund 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med projektet är att solelsinstallation ska vara enkelt och kostnadseffektivt för företagen och industrin. Pilotprojektet kommer därför att utvecklas mot en färdig produkt som blir ett attraktivt alternativ för att täcka energibehoven. Vad hindrar företag från att investera i solel? Hur kan pilotprojektet hos DB Schenker vidareutvecklas? 1.3 Avgränsningar Projektets frågeställningar är till en början öppna och en del i arbetsprocessen är att identifiera tydliga hinder. Då arbetet sker i samarbete med DB Schenker sker utvecklingen utifrån deras förutsättningar. Ett betydande problem vid DB Schenkers installation var infästningen i taket, därför är arbetet fokuserat kring detta och behandlar inte ytterligare problem som uppstått. Arbetet omfattar framtagning av olika koncept för fästanordning, konceptgenerering, sållning och utvärdering. Till detta behövs även hållfasthetsberäkningar av krafter som uppstår på konstruktionen, främst av vind. Elinstallationen kommer inte behandlas i rapporten. Litteraturstudien kommer att innehålla en beskrivning av pilotprojektet i vidare bemärkelse för att också öppna upp mot de företag som kan tänka sig att göra samma sak genom en kortfattad studie kring viktiga aspekter vid installation. 1.4 Disposition I detta avsnitt redovisas rapportens uppbyggnad för att enklare kunna följas av läsaren. Rapporten redovisar bakgrund till pilotprojektet, produktutvecklingen med resultat och avslutningsvis diskussion kring resultat, metod och genomförande. Den teoretiska bakgrunden redovisar kort kring befintliga lösningar. I samma kapitel behandlas solel och dess förutsättningar samt en studie kring pilotprojektet. Det tredje kapitlet behandlar hur projektet planerats att genomföras, bland annat redovisas de produktutvecklingsmetoder som använts under processen. Produktutvecklingsprocessen redovisas i det fjärde kapitlet: Resultat och analys. Det femte kapitlet innehåller diskussion kring hela processen, arbetet resultatet och metodval. Referenser, sökord och bilagor finns därefter. 11

12 Teoretisk bakgrund 2 Teoretisk bakgrund och litteraturstudie Kapitlet ger information om pilotprojektet som genomfördes på DB Schenker samt avsnitt om solel, existerande lösningar och förutsättningar i för solel i Sverige. 2.1 Existerande lösningar För att undersöka eventuella konkurrenter och befintliga lösningar bokades ett möte med Mullsjö Aluminiumprofiler AB (MAPAB AB) som arbetar med utförande av solcellsinstallationer. På mötet med MAPAB AB deltog VD Mikael Kaack och Marie Seger. Under detta möte identifierades konkurrenter och dess för- och nackdelar diskuterades. Nedanstående produkter är alla konkurrenter till DB Schenkers befintliga lösning och har varierande för- och nackdelar. De två sista produktlösningarna, Limmad Aluminiumprofil och Underliggande takinfästning, är endast lösningar på takinfästning och kompletteras med en ställning för att sedan fästa solcellerna. [3] Den nuvarande lösningen hos DB Scheker redovisar sist i avsnittet SunCatcher SunCatcher är ett system som är fördelaktigt att använda vid större installationer, minimum är 100 m 2. Ställningen består av fristående takställ som endast förankras i fram och bakkant av taket. Takställen fästs även i varandra genom en förbindningsprofil. För att öka stabiliteten har varje rad av takställ en plåtbaksida för att undvika lyftkrafter från vind. Se figur 2. Denna typ av takställ för solcellsmoduler är vanlig i Europa men har ännu inte installerats i Sverige. [3] 12

13 Teoretisk bakgrund Figur 2. SunCatcher Fördelar: Krävs ingen håltagning för infästningar i takets ytskikt. Snabb montering Uppfattas enkel Nackdelar: Tung konstruktion Dyrt system 13

14 Teoretisk bakgrund Fristående stålkonstruktion Detta är en helt ny lösning som endast består av en fristående stålram som agerar ställning till 5-7 solcellsmoduler. En stålram väger 300 kg. [3] Fördelar: Snabb montering Upplevs enkel Krävs ingen håltagning för infästning i underlag Nackdelar: Tung konstruktion Obeprövad Tillåter ej stor installation Limmad aluminiumprofil Denna lösning är mycket enkel och används främst på privata hustak och fasader. Lösningen är en aluminiumprofil som limmas fast på underlaget. För att vatten och dylikt ska kunna rinna av från konstruktionen krävs en lutning på underlaget. Används främst vid plana installationer. [3] Figur 3. Limmad aluminiumprofil 14

15 Teoretisk bakgrund Fördelar: Mycket enkel lösning, få komponenter Lätt vikt Billig Snabb montering Nackdelar: Lutning på underlaget krävs Limmets egenskaper kan ändras med avseende på tid och temperatur, vilket kan ge skador på underlaget Underliggande takinfästning Denna lösningen är den vanligaste för industritak av papp då den säkrar tätning. Bit nr. 1 i figur 4 brevid förankras i taket och täcks sedan över av ett lager papp. Resterande delarna fästs sedan ovanpå. [3] Att montera ett sådant här fäste tar 15 minuter och det krävs fyra fästen för en modul. [9] Figur 4. Underliggande takinfästning Fördelar: Hållbar konstruktion 1 Välbeprövad Säkert tätning Nackdelar: Lång monteringstid Många komponenter 15

16 Teoretisk bakgrund Nuvarande lösning hos DB Schenker Lösningen innebär en genomgående infästning genom taket. Ett stålrör fästs från ovansidan i en underliggande redan befintlig bärande plåt. Runt stålröret fästs en tätskiktstos för tätning. På ovansidan förstärks tätskiktet med en plywood. Taket förstärktes med underliggande z-balkar. [4] Figur 5. Nuvarande lösning hos DB Schenker Fördelar: Stor säkerhetsmarginal mot krafter Nackdelar: Dyr Tung Lång monteringstid Ej standardiserad Stor åverkan på byggnad 16

17 Teoretisk bakgrund Aluminiummodul Eftersom flertalet av de tidigare redovisade lösningarna endast behandlar gränssnittet mot papptaket, används dessa med fördel tillsammans med en aluminiummodul. Dessa kan variera i utseende och storlek, men konstruktionslösningen är relativt genomgående. Det finns ställbara lösningar och fasta lösningar. Ett exempel på lösning tillhandahåller MAPAB. De väger upp till fyra kilo och kostar mellan 300 till 400 SEK. [3] Figur 6. Figuren visar på aluminiummodulens utformning 17

18 Teoretisk bakgrund 2.2 Beräkningsteori Vindlast Vindlast definieras som vindlast per ytenhet vinkelrät mot den belastade ytan och betecknas W. Lasten kan beskrivas som effekten av under- respektive övertryck mot ytskiktet. Vindlaster kan förekomma i flera skepnader. Vid till exempel storm skapas stora laster på ytskiktet, men lastens varaktighet är begränsad och sker endast i korta intervaller. Det är alltså viktigt att ta hänsyn till de vanliga vindlaster som modulerna utsätts för i längre cykler. Vid pilotprojektet hos DB Schenker beräknades vindlasten av Lars-Gunnar Nilsson vid Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB i Huskvarna. Vindlasterna är beräknade utifrån typfall för byggnader i olika utsatt terräng, se använd formel nedan. [5] Hållfasthet Newtons lagar Newtons tre lagar är de grundlagar utgör grundvalen för hållfasthet och mekanik, tröghetslagen, accelerationslagen och lagen om verkan och återverkan. Lagarnas förklaringar nedan är citerade från Grahn R., Jansson P Å., 2002, Statik och dynamik [6] Newtons första lag -Tröghetslagen En kropp förblir i vila eller i likformig rörelse så länge inga yttre krafter verkar på kroppen Newtons andra lag - Accelerationslagen Om en kropp påverkas med kraften F kommer den att accelereras med accelerationen, a. 18

19 Teoretisk bakgrund Newtons tredje lag - Lagen om verkan och återverkan Två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade krafter. Om föremålet A utsätter föremålet B för en viss kraft kommer B utsätta A för samma kraft men riktad åt motsatt håll. 2.3 Litteraturstudie Solel och dess förutsättningar Solenergi Solenergi är den energi som kommer till jorden i form av solstrålning. Ursprungligen kommer energin från kärnreaktioner i solens inre där väte omvandlas till helium. Denna process frigör energi i form av elektromagnetisk strålning och det är detta som vi på jorden uppfattar som solstrålning. Strålningen reflekteras delvis tillbaka till rymden och en del absorberas av jordytan. Resten av strålningen når jordens markyta. Hur stor energimängd markytan tar emot skiljer sig längs jordens latituder. Områden vid jordens ekvator tar till exempel emot större energimängder då strålningen infaller nästan vinkelrätt och på grund av att ljuset har kortast väg genom atmosfären vid dessa områden. I Sahara är den infallande solenergin på en horisontell yta ca kwh/m 2 per år, jämfört med att vi i Sverige har en instrålningen på endast ca kwh/m 2 per år. I stort sett all energi som används på jorden kommer direkt eller indirekt från solen. Denna energi finns lagrad på olika sätt, bland annat i fossila bränslen och jordvärme. Energi kan också fås från solen genom att framställa el direkt från solstrålningen, antingen i form av ren el eller värme. Detta görs till exempel genom solceller. [7] Solcell En solcell är en fotocell optimerad för att omvandla solens strålning till el. Solcellen är uppbyggd likt en halvledardiod bestående av en tunn halvledarskiva och två elektroder, en på vardera sida. Elektroden vid solcellens framsida ser till att ljus absorberas i halvledarmaterialet. Halvledarskivan består av två skikt, p- och n-skikt, och när solljus absorberas uppstår ett elektriskt fält mellan skikten. Elektronerna drivs över från p- till n- skiktet och ett underskott respektive överskott av elektroner skapas.. Den elektriska spänning som uppstår mellan skikten är ca 0,5 V. Processen pågår så länge cellen absorberar solljus. [8] 19

20 Teoretisk bakgrund Solcellsmoduler Strömmen från en solcell är relativt liten och för att kunna använda strömmen mer praktiskt seriekopplas flera celler till önskad spänning i så kallade solcellsmoduler. Strömmen som solcellerna avger är likström och vid inkoppling till elnätet måste man omvandla strömmen till växelström med hjälp av en växelriktare. Solcellsmodulerna består av en önskad mängd seriekopplade solceller som är sammansatta till en modul som är enkel att hantera och montera. Cellerna är ofta laminerade mellan två glasskivor och skyddade av en aluminiumram, detta för att skydda cellerna mot yttre påverkan, se figur 7 nedan. [8] Figur 7. Grafiskt förtydligande av hur en solcell fungerar. Förutsättningar för solel i Sverige Instrålningen från solen i Sverige är runt 1000 kwh/m 2, vilket är ungefär hälften av vad platserna med högst värde i världen har. Men i jämförelse med exempelvis Tyskland som har en väl utvecklad solelsproduktion är det nästintill samma. Det finns även andra fördelar med solel i Sverige, exempel medför regnet självrengörning av paneler och kylan ökar effektiviteten på solcellerna. Eftersom instrålningen är låg under vintermånaderna utgör förluster av snö endast en förlust på 3% av årsproduktionen enligt ElforskProjekteringsverktyg. I torrt klimat halveras årsproduktionen på grund av damm och andra partiklar. [9] 20

21 Teoretisk bakgrund Solceller har den fördel att de genererar el även när ljuset är diffust, i Sverige är upp till hälften av instrålningen vilket gör att de genererar el även när det är mulet. [9] Figur 8 Solinstrålning i Europa 21

22 Teoretisk bakgrund Pilotprojektet Solelinstallation på Schenker Pilotprojektet har varit positivt för DB Schenker och bidragit till ny kunskap. Bakgrunden till projektet ligger i DB Schenkers ständiga miljöarbete samt att alternativet solel blivit ett mer rimligt alternativ då priset på solceller sjunkit kraftigt. Dessutom fungerar flera befintliga anläggningar bra. [10] Till en början togs tre olika investeringsförslag fram av Molin, A. Rhodin, P., Moschfegh, B i rapporten Solelinstallation hos Schenker. Förslagen byggde på DB Schenkers förutsättningar, ekonomiskt samt takyta. [9] Investeringsförslag 1 innebar en anläggning som producerar 2 GWh. Solcellerna skulle då integreras på de delar av taket med lutning 4 grader åt söder och ta upp en yta på upp till kvadratmeter. Med energieffektiviserande åtgärder är det rimligt att denna anläggning skulle täcka hela energibehovet. Detta förslag avfärdades som en orimlig investering. [9] Investeringsförslag 2 innebar en lösning med solceller i skjul, detta innebär en mindre installerad effekt, men en effektivare lösning per installerad enhet. Det tredje investeringsförslagets mål var att få ut maximal produktion utan överskott, eftersom köpt el är dyrare än såld el. Alternativet var i övrigt likt investeringsförslag 2. [9] I en senare del av projektet visade det sig att bidraget blev begränsat. Därför gjordes en mindre installation med skjul enligt figur 9. [9] I pilotprojektet har olika leverantörer och produkter testats, exempelvis monooch poly-kristallina solceller. Projektet visar att de monokristallina solcellerna fungerar bättre vid diffust ljus, alltså när det är mulet jämfört med de polykristallina. De polykristallina solcellerna är istället fördelaktiga vid hög instrålning och försämras inte i lika stor grad av värmen. [10] En aspekt att ta hänsyn till vid solelinstallation är att köpt el är dyrare än såld el och det är därför till fördel att använda elen för egenbruk. Under helger och semesterperioder med lägre aktivitet då överproduktion kan uppkomma har det undersökt huruvida det är lönsamt att spara denna el genom truckladdning. Vid en utbyggnad av anläggningen skulle detta kunna öka lönsamheten investeringen. Andra alternativ är att genom elbolaget Bixia utnyttja elen på en annan anläggning i samma organisation. [5] Flera alternativ för infästning fanns under pilotprojektet, den slutgiltiga lösningen blev dyr och komplicerad och innebär både förstärkning av taket och genomgående infästning. Den genomgående infästningen kräver lång monteringstid då tätningen kring hålen är tidskrävande och kostsam. Dagens lösning hos DB Schenker redovisas i avsnittet Existerande lösningar. [10] 22

23 Teoretisk bakgrund Figur 9. Solelinstallationen på Schenker Sammanfattning solelsinstallation Vid planering inför solelinstallation som ska nätanslutas bör flera aspekter betraktas. Nedan följer en rad råd och punkter att reflektera över. Till att börja med bör elåtgången kartläggas, vilket behov finns? Samt tillgänglig yta att exploatera. Därefter bör främsta syftet med installationen kartläggas, gäller det exempel miljöimage eller minskad elkostnad. Detta kan bland annat påverka vart och hur anläggningen ska placeras. Utifrån denna kartläggning går det planera utformning och installation. Finansiering Solelsinstallationer brukar ha en payback tid på runt 16 år, detta värde varierar kraftigt beroende på beräkningsmetod. Sedan 2009 har Energimyndigheten beviljat bidrag för installationer som kan minska paybacktiden och minska investeringskostnaden. En solcellsanläggning fungerar i de flesta fall utan större underhåll i närmre 50 år. [11] Val av Solceller Här finns flertalet alternativ och nya lösningar utvecklas ständigt, men de tre vanligaste alternativen är monokristallina, polykristallina samt tunnfilmsceller. Monokristallina solcellerna fungerar bättre vid mulet väder och är något bättre överlag. I pilotprojektet visade det sig att de billigare polykristallina klarade hög instrålning bättre. Tunnfilmssolcellers applikation kan varieras i större utsträckning. [10] 23

24 Teoretisk bakgrund Val av växelriktare Att ta hänsyn till gällande växelriktare är dimensioneringen, en underdimensionering leder till ett osäkert system med större förluster och överdimensionering leder till högre tröskeleffekt innan systemet genererar el. Växelriktaren hindrar även anläggningen att föra ut el i nätet vid strömavbrott. [12] Figur 10 Växelriktare på DB Schenkers anläggning Montage Vid val av monteringsmetod bör hänsyn tas till takets underlag, lutning, riktning samt hållfasthet. Solceller uppställda i skjul ger bättre verkningsgrad men skapar större belastningar på taket i och med vindlaster. I de flesta fall är det inte lönsamt att ha justerbara skjul för att få optimal vinkel mot solen då arbetskostnaden blir högre än energivinsten. [3] [10] Sammankoppling och kabeldragning Vid sammankoppling av modulerna ska detta anpassas till växelriktares dimensionering, seriekopplade paneler påverkar även varandra. Om en panel i en sammankopplad serie skuggas bör en diod som hindrar bakåtströmning installeras. Beakta även att det är positivt med så korta kablar som möjligt för att minska förluster. [12] Kopplingslåda Vid flera serier krävs en kopplingslåda som sammanför detta och även bidrar med överspänningsskydd. [12] 24

25 Teoretisk bakgrund Nätanslutning För att nätansluta installationen krävs föranmälning till elnätsägaren samt en certifierad elektriker som kopplar in anläggningen. [12] Uppmärkning Uppmärkning är viktig eftersom solelinstallationen kommer bli långvarig och mest troligt kommer hanteras av flertalet personer, i olika sammanhang. Varningsmakeringar för hög spänning krävs enligt lag. [12] Underhåll Under vintertid kan snö täcka solpanelerna, detta leder ej till några större förluster. Regn räcker som rengöring av panelerna. [12] 2.4 Återkoppling till frågeställningar Efter studierna i avsnittet Teoretisk bakgrund och litteraturstudie kan projektets frågeställningar nu förtydligas. Frågeställningarna var vid projektets början öppna och det innebär att en del i arbetsprocessen är att identifiera tydliga hinder med solelinstallation. Efter att studerat pilotprojektet och befintliga lösningar kan det konstateras att det som vid arbetets början misstänktes vara problemet bekräftades, att infästningen var dyr och komplicerad. Den störst kostnaden uppkom i samband med monteringen, då denna var tidskrävande. Andra problem som undersöktes var solels förutsättningar i Sverige. Detta visade sig inte vara ett betydande hinder då Sverige har likvärdig instrålning som Tyskland, som är ett ledande land inom solel. Efter att problemen förtydligats kan arbetet nu fokuseras kring frågeställningen: Hur kan monteringstiden minskas för solelinstallation? 25

26 Resultat och analys / Designprocessen 3 Metod och genomförande En generell modell för produktutveckling har använts genom processen. Arbetet beskrivs i kronologisk ordning. 3.1 Genomförande av litteraturstudie och förstudie Förstudien startade med att projektgruppen bestående av Tanja Lundberg samt Sofia Wånge till lika författare av rapporten deltog på redovisningstillfället där Andreas Molin redovisade utgången av pilotprojektet. Denna redovisning av pilotprojektet ligger som första grund för studien. Under förstudien genomfördes även studiebesök med fotodokumentering på anläggningen. Litteraturstudien grundar sig delvis på informationssökning på biblioteket. Informationen som behövs för arbetet har varit specifik till exempel angår solcellers funktion och normer för att beräkna laster. Den andra delen av litteraturstudien grundar sig på det pilotprojekt som genomfördes på DB Schenker Information hämtas i det material som används under pilotprojektet, bland annat rapporten från förstudien, offertmaterial samt ritningar av byggkonstruktionen. Undersökningen kring befintliga lösningar genomförs genom besök hos leverantören MAPAB i Mullsjö. Företaget levererar lösningar till både Svenska solcellsanläggningar och anläggningar i Europa. 26

27 Resultat och analys / Designprocessen 3.2 Produktutveckling Kravsättning I detta stadie undersöks intressenternas behov och önskemål. Genom så kallad benchmarking undersöks befintliga lösningar. För att omvandla intressenternas önskemål och behov till specifika krav används ett verktyg kallat Quality function deployment (QFD). Det är en matris där egenskaperna viktas för respektive intressent och sätter dessa i samband med lösningar. Utifrån det jämfös hur väl befintliga lösningar uppfyller intressenternas behov och önskemål. Här kan behov på marknaden definieras. I processens sista fas sätts målvärden för kravspecifikationen. [13] Figur 11. Quality function deployment (QFD) 27

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Hållbara tak med integrerade solpaneler

Hållbara tak med integrerade solpaneler Hållbara tak med integrerade solpaneler Solenergitak från Monier Part of BMI Group Dags för takrenovering? Grattis! Passa på att uppgradera ditt hus med ett Monier Solenergitak. Med integrerade solpaneler

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad 2017 03 03 JB EcoTech Solenergi AB Telefon: 0704-333 217 Jonas.buddgard@jbecotech.se www.jbecotech.se 2017 03 03 Bakgrund Avsikten med denna förstudie

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017 SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna Nyköping 14 mars 2017 1 VAD HÄNDER I KVÄLL? Värmeverksamheten Nyköping; Fredrik Wettervik, Vattenfall Värme Solenergi; Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solenergimarknaden i Sverige Marknaden för termiska solpaneler (solfångare) har minskat de senaste tre åren i och med att bidragen togs bort 2011. Solcellsmarknaden har

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

KONCEPT FÖR HÅLLARE TILL BAKLYKTOR

KONCEPT FÖR HÅLLARE TILL BAKLYKTOR EXAMENSARBETE - THESIS KONCEPT FÖR HÅLLARE TILL BAKLYKTOR Rickard Bäck CAD-teknikerprogrammet 120 hp Högskolan i Halmstad Handledare Andreas Karlsson (Specialkarosser AB) Anna Eliasson (Högskolan Halmstad)

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint 1 VÄLKOMNA Per Sjöström Norrköpings kommun Nicholas Etherden Vattenfall Lasse Ejeklint Vattenfall Jörgen Eriksson Vattenfall 2 MYTER, REALITET

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap:

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap: Solkraft Solceller och värmepump ger noll värmekostnad Projekt i partnerskap: Glöm alla värmekostnader Låt solen ge energi till värme och varmvatten Solceller producerar den el du behöver för värme och

Läs mer

Mer än bara ett energisystem

Mer än bara ett energisystem Solar electric Solelsystem systems för for byggnader buildings Mer än bara ett energisystem Solelsystem är rena och underhållsfria och har lång livslängd. Traditionella byggnadsmaterial kan ersättas av

Läs mer

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN

Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Dali Urban DEN MEST INNOVATIVA TURBIN DESIGNEN Översikt Dali Urban har utvecklats för optimal prestanda vid låga vindhastigheter. Konen runt generatorn, eller the Venturi duct accelererar vind hastigheten

Läs mer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Version 2. 150525, Erik André, Hållbar utveckling Väst Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Familjebostäders solcellsprojekt Lysande Slutrapport av datainsamling 2004-2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB Mars 2006

Läs mer

Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20

Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20 Mansoor Ashrati 9B 2010-05-20 Är det möjligt att driva datorvagnen under två dagar i maj, med hjälp av solceller i storleken 29,5 x 90 cm? Hur stor area solceller krävs för att driva datorvagnen? Innehållsförteckning

Läs mer

Solel. -Erfarenheter från 50 anläggningar

Solel. -Erfarenheter från 50 anläggningar Solel Erfarenheter Solel -Erfarenheter från 50 anläggningar 1 1 Agenda 1 Miljöeffekter, förändring & historia 2 Solceller Tekniska Erfarenheter 3 Bilder 2 Miljöeffekter: Mänsklighetens gränser Planetary

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Energirevolutionen börjar här

Energirevolutionen börjar här Energirevolutionen börjar här Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige Rexel Energy Solutions Vi tillhandahåller

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter.

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. IVT Solvärme Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. Solenergisystem för fastigheter. Innehåll Solen vår starkaste energikälla. 4 Energibesparing och hållbarhet. 6 Om solfångare. 8 Solfångare

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Materialet under denna rubrik är under utarbetande och ej fullständigt.

Materialet under denna rubrik är under utarbetande och ej fullständigt. Sekvenser av experiment och annan verksamhet inom Klimat-X Här presenterar vi några tänkbara sekvenser av experiment och förslag till uppföljning med arbete i skolan, studiebesök mm. Materialet under denna

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

DALI LIFESTYLE EN UNIK ALLT-I-TRÄ LÖSNING

DALI LIFESTYLE EN UNIK ALLT-I-TRÄ LÖSNING DALI LIFESTYLE EN UNIK ALLT-I-TRÄ LÖSNING Översikt Dali Lifestyle är en unik allt-i-trä kombination av torn och turbin. Det är en helt integrerad, nätansluten vindkraftslösning som tilltalar såväl miljö-

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Solcellsanläggning din bästa investering för framtiden

Solcellsanläggning din bästa investering för framtiden Solcellsanläggning din bästa investering för framtiden Solcellsanläggningar frånen av Sveriges ledande leverantörer Skandinavisk Design GermanSolar har mer än 13 års erfarenhet och har till lika många

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Solceller för större fastigheter

Solceller för större fastigheter SolEl-Seminarium Solceller för större fastigheter Elite Hotel Ideon, Lund - 20 november 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

RENOLIT ALKORSOLAR En lysande idé för din solenergiinvestering

RENOLIT ALKORSOLAR En lysande idé för din solenergiinvestering RENOLIT ALKORSOLAR En lysande idé för din solenergiinvestering EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Kristallina solcellpaneler fästs direkt på RENOLIT ALKORSOLAR systemet. RENOLIT WATERPROOFING

Läs mer

HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT

HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT HSB ÖSTERGÖTLAND 2012 Omsättning Antal anställda HSB BRF Övriga Brf Bostadsrätter Hyresrätter 162,9 Mkr 97 st. 138 st. 17 st. 10 500 lgh 1200 lgh KLIMAT & ENERGIMÅL HSB

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP PPAM Teknisk beskrivning Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE Reviderad 2, 2014-06-16, NP Denna beskrivning omfattar installation av nätansluten solcellsanläggning

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark

Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark w SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum 2016-01-22 Dnr 1 (5) Energimyndighetens titel på projektet svenska Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW-solcellspark Energimyndighetens titel på

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder F2 Konceptutveckling Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder Disposition Introduktion Konceptgenerering Kreativa verktyg Presentation av koncept Konceptval Allmänt om koncept Ett koncept

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden David Nilsson Energistrateg 040-33 78 19 David.p.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-23 Dnr 1400059 1 (3) Fastighets- och servicenämnden Översyn av tak för solcellsuppbyggnad

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

Om Ecofective. Företaget

Om Ecofective. Företaget Om Ecofective Företaget Ecofective är ett snabbväxande svenskt-tyskt företag som levererar en beprövad och robust IT lösning för hantering av energibalansen i fastigheter. Med en kombination av Svensk

Läs mer

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson EL FRÅN SOLEN Sverige 2016 Johan Nilsson TEKNIK SOLCELLSSYSTEM Solcell solfångare solpanel? Solel från solceller/solcellsmoduler Solvärme från solfångare Komponenter Solcellsmodul för solel Solfångare

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Solcellsanläggning gör rätt från början!

Solcellsanläggning gör rätt från början! Solcellsanläggning gör rätt från början! 9.00 Introduktion Förutsättningar för solel i Sverige. Anna Cornander, Solar Region Skåne 9.15 Solcellsteknik - hur fungerar den? Lars Hedström, Direct Energy 10.00

Läs mer

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden Innehåll Presentation Upphandling Projektering Energikonsulterna är en bra partner med stor erfarenhet av design, konstruktion och montage av solanläggningar och tillsammans med PV Enterprise kunskap

Läs mer

Solceller på tak. Möjligheter och fallgropar. Utarbetad av Jon Malmsten, Solkompaniet

Solceller på tak. Möjligheter och fallgropar. Utarbetad av Jon Malmsten, Solkompaniet Solceller på tak Möjligheter och fallgropar Utarbetad av Jon Malmsten, Solkompaniet Stockholm, december, 2015 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar Kungsbacka kommun Gustav Larsson Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service Serviceområde fastigheter Lokalvård, Upphandling, Medborgarservice, Måltid

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något

Läs mer

Solceller i Lantbruket

Solceller i Lantbruket Solceller i Lantbruket Hässleholm 2014-03-07 Agenda 1.Vilka är vi? 2.Varför solceller och vad är det? 3.Hur fungerar en solcellsanläggning? 4.Vad ska man tänka på som köpare 5.Referensanläggningar GermanSolar

Läs mer

Solenergigrossist för alla

Solenergigrossist för alla Solenergigrossist för alla Svesol har affärsområden SVESOL-grossist, SVESOL-komplett och SVESOL-projekt. SVESOLgrossist Vi säljer till installatörer och till dig som är privatperson och installerar i egen

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer