Hälsobesvär hos boende i kvarteret Pilen i samband med renoveringsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsobesvär hos boende i kvarteret Pilen i samband med renoveringsarbete"

Transkript

1 Hälsobesvär hos boende i kvarteret Pilen i samband med renoveringsarbete Pernilla Almerud 1:e Yrkes- och miljöhygieniker Lars Barregård Överläkare, professor Göteborg den 19 september 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) ADRESS Box 414, Göteborg BESÖK Medicinaregatan 16 TELEFON E-POST HEMSIDA

2 Innehållsförteckning Förfrågan... 3 Bakgrund... 3 Underlag för bedömningen... 3 Renoveringsarbetet och kemiska produkter... 4 Upplevda hälsobesvär... 5 Exponering och hälsorisker... 6 Hälsoriskbedömning... 7 Litteratur

3 Förfrågan Skanska (via sin arbetsmiljösupport) och Miljöförvaltningen i Trollhättan har vänt sig till Västra Götalands Miljömedicinska Centrum (VMC) för hjälp med att bedöma om ett renoveringsarbete i kvarteret Pilen i Trollhättan medfört några övergående eller bestående hälsorisker för hyresgästerna. Bakgrund Golvet på en terrass/loftgång på fjärde våningen i en fastighet i kvarteret Pilen renoveras för närvarande. Skanska Sverige AB ansvarar för ombyggnadsarbetet, vilket bland annat innebär att lägga ett nytt tätskikt på terrassen (ca 70 m lång, yta ca 400 m 2 ). Arbetet utförs av en underentreprenör till Skanska. Kvarteret Pilen består av 22 lägenheter jämnt fördelade på två våningsplan (våning 4 och 5). De 11 lägenheterna på våning 4 har ytterdörr och fönster samt vädringslucka mot terrassen. Lägenheterna har mekanisk frånluftsventilation. Tilluft tas in via fasad mot Drottninggatan enligt ritning från fastighetschefen på Eidar, det bostadsbolag som äger fastigheten. Det finns också spaltventiler i köksfönster mot terrass. En av lägenheterna på plan 4 har bara fönster mot terrassen och får endast tilluft från terrassidan. Boende i kvarteret Pilen har upplevt att renoveringsarbetet inneburit att de utsatts för damm från arbete med blästring av den underliggande betongen på terrassen samt att det luktat starkt under arbetet med att belägga betongytan med primer. Boende har upplevt symptom såsom huvudvärk, trötthet, yrsel samt irritation/ont i näsa och hals. Klagomål från boende har inkommit till Miljöförvaltningen i Trollhättans stad. Ett flertal artiklar har skrivits angående ärendet i dagstidningen TTELA. Underlag för bedömningen Information har inhämtats från arbetsmiljösupport och platschefen på Skanska Sverige AB, miljöinspektör på Miljöförvaltningen i Trollhättan, projektledare på Duo Asfalt, jurist på Hyresgästföreningen, fastighetschefen på Eidar AB samt från några av de boende på våning 4 som upplevt störningar och symptom i samband med arbetet. Säkerhetsdatablad för blästermedlet (OK-Grit blästermedel från Stenungsunds Industrisand AB) och primer (D-primer som bytt namn till BETA B-primer från Nordic Waterproofing AB, enligt uppgifter från projektledare på Duo Asfalt) som användes vid renoveringen. Arbete & hälsa vetenskaplig skriftserie. Vetenskapligt underlag för xylen, etylbensen, nickel respektive kobolt, se litteraturlista. 3

4 Renoveringsarbetet och kemiska produkter Terrassen var under renoveringen inbyggd med plasttak och plast som täckte yttersidan för att skydda mot regn. Mindre öppningar fanns mellan plasttaket och den ovanliggande loftgången på våning 5 samt mellan terrassräcket och plasten på yttersidan (se foto nedan). Den 26 augusti blästrades den underliggande betongen på terrassen. Arbetet utfördes under förmiddagen och tog cirka en halv dag. Blästermedlet OK-Grit består av ett granulat (kornstorlek 0,1-1,2 mm) som framställs från slagg som bildas vid nickelproduktion och innehåller små mängder nickel, kobolt och koppar (<0,25 % av respektive, nickel och kobolt förekommer som oxider). För blästringsarbetet användes en öppen bläster, dvs. ingen innesluten bläster med dammsugare. Under arbetet genererades mycket damm och det beskrivs som en vit dimma i luften av en av de boende som också fotograferade under arbetet (se nedan). Fotot till vänster visar hur terrassen/loftgången på våning 4 ser ut. Utsidan har ännu inte täckts med plast. Fotot till höger visar hur det såg ut under blästringen av betongytan (foton har tagits av boende i kvarteret Pilen). 4

5 Fotot till vänster visar damm på fönsterbleck efter blästringen och fotot till höger visar primer (foton har tagits av boende i kvarteret Pilen). Under eftermiddagen den 26 augusti började man belägga betongytan med primer med hjälp av roller och detta fortsatte man med under efterföljande dag den 27 augusti. Den största delen av terrassytan belades under dessa två dagar. Under den 28 till 30 augusti rollades mindre ytor t.ex. runt pelare. Arbetet delades upp i etapper för att göra det möjligt för de boende att passera till och från sina lägenheter. Torktiden för produkten är en timme, men enligt entreprenören var sannolikt torktiden kortare eftersom bjälklaget var torrt. Asfaltsmatta lades ut på primer efter att den torkat, även det etappvis. Man svetsade sedan ihop mattbitarna och förseglade kanterna med varmasfalt varefter man belade ytan med gjutasfalt. Den primer som användes består enligt säkerhetsdatabladet av % xylen som är ett lösningsmedel. Teknisk kvalitet av xylen innehåller % etylbensen, vilket innebär att primer även innehåller en mindre mängd etylbensen. Övriga beståndsdelar är bitumen (30-50 %) och oljesyra (<0,5 %). Cirka 80 kg primer beräknas ha använts sammanlagt under dessa fem dagar. Upplevda hälsobesvär Två av de boende på våning 4, bland annat den person som framfört klagomål till Miljöförvaltningen, kontaktades via telefon den 17 september. Dessa boende berättade att de hade haft symptom såsom huvudvärk, trötthet, svårt att andas, irritation/ont i hals och näsa. Även andra boende uppgavs ha beskrivit liknande symptom samt yrsel. De flesta symptom hade gått över efter att arbetet med primer hade avslutats. Kvarvarande symptom var framförallt trötthet, men också yrsel, hals- och näsbesvär. Det är inte känt hur många av de boende som upplevt eller har kvarvarande besvär. Ingen av de boende på våning 5 har kontaktats och det är oklart i vilken grad de har upplevt besvär. 5

6 Exponering och hälsorisker Blästringsarbetet som pågick under dagen den 26 augusti medförde höga dammhalter på terrassen (se foto ovan). Damm kan ha trängt in i lägenheterna via ytterdörr, via vädringslucka om den varit öppen samt spaltventiler i kök. I en lägenhet stod en vädringslucka öppen och lägenheten fick efter att arbetet avslutats evakueras och saneras av en städfirma. De boende kan alltså ha exponerats för damm när de passerade terrassen vid in och utgång från sina lägenheter samt i sin bostad. Dammet som bildades under blästringen innehåller dels betong och dels blästermedel. Betong består till största delen av grus, sand eller sten och en mindre mängd cement. Kvarts är ett mineral som ingår i våra vanligaste bergarter, granit och gnejs och återfinns därför i betong. I arbetsmiljö kan inandning av höga halter kvartshaltigt damm under många år orsaka sjukdomen silikos (stendammslunga), men detta är inte aktuellt vid en kortvarig exponering som de boende i kvarteret Pilen har utsatts för, även om halterna ute på terrassen under arbetets gång sannolikt var höga. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan orsakas av dammiga arbetsmiljöer, men även i det fallet krävs det att man har exponerats för höga halter under många år. KOL är också en sjukdom som drabbar rökare. Övergående besvär av att andas in betongdamm är irritation i andningsvägarna, vilket är möjligt att boende i närheten av renoveringsarbetet kan ha upplevt. Betongdamm är alkaliskt och irriterande. Blästermedlet innehåller en liten andel oxider av nickel och kobolt (<0,25 %). Damm innehållande oxider av kobolt och nickel kan vara irriterande i andningsvägarna. Upprepad och långvarig exponering för kobolt kan framkalla yrkesrelaterad astma vid inandning. Exponering för höga halter nickeloxider i luft under många år har bland arbetare inom nickelframställning orsakat lung- och näscancer. Granulatet innehåller ganska stora korn (0,1 1,2 mm) och partiklar med en storlek omkring 0,1 mm och större fastnar i näsan. En liten andel mindre partiklar kan dock antas ha förekommit. Blästermedlet beskrivs som ett fint torrt damm. När det gäller de boendes exponering för lösningsmedel (xylen och etylbensen) kan halterna stundtals varit höga på terrassen i samband med att primer applicerades på terrassgolvet och under torktiden. Eftersom terrassen till stor del var inbyggd med tak och plast vädrades inte lösningsmedlet bort i sådan utsträckning som det skulle ha gjort om ventilationen hade varit bättre. Vinden var dessutom svag under den första dagen (26 augusti) som primer användes, enligt information från platschefen på Skanska. Lösningsmedel kunde också tränga in i bostäder genom otätheter t.ex. vid ytterdörr, vädringslucka och genom spaltventil vid fönstren. I alla utom en lägenhet kunde fönster öppnas mot motsatt sida av terrassen för att vädra. Inandning av ånga från primer kan medföra irritation i luftvägarna, yrsel, trötthet och huvudvärk. Under torktiden avgår lösningsmedlet (xylen och etylbensen) till utomhusluften. Xylen kan finnas i lösningsmedel, lacker och färger. De kritiska effekterna vid yrkesmässig exponering (höga nivåer) är irritation i ögon och hals och påverkan på centrala nervsystemet (efter många års exponering). Dessa effekter har rapporterats vid exponering vid gränsvärdesnivå (221 mg/m 3 ) i arbetslivet (gränsvärdet gäller för en 8 timmars arbetsdag). Xylen är inte klassat som cancerframkallande för människor. Etylbensen ingår i mindre mängd i primer och har liknande egenskaper som xylen. 6

7 Xylen har en aromatisk lukt. Xylen luktar vid låg halt i luften (4 mg/m 3 ), vilket är betydligt under de halter som kan medföra hälsoeffekter. Även lukten kan vara ett problem och möjligen ge upphov till ospecifika symptom såsom huvudvärk och trötthet, även vid halter lägre än de som påverkar nervsystemet. Lukt kan även ge upphov till oro. Hälsoriskbedömning Utifrån den beskrivning som Skanska, Eidar, Duo Asfalt och boende lämnat är det vår bedömning att boende har haft betydande besvär i samband med ovan nämnda arbete. Betongdammet från blästring kan ha gett upphov till irritation i andningsvägarna. Det finns dock ingen risk för någon bestående sjukdom till följd av de boendes exponering för damm. Damm som finns kvar i lägenheten bör städas upp men utgör ingen akut hälsorisk. De boende kan ha fått övergående besvär såsom huvudvärk, yrsel, trötthet samt upplevt irritation i andningsvägarna i samband ned att terrassen belades med primer innehållande lösningsmedel. Ingen risk för skador på centrala nervsystemet kan förväntas till följd av de boendes exponering för lösningsmedel. Inget lösningsmedel finns nu kvar i kroppen. Skulle någon boende ändå känna kvarstående besvär och är oroliga rekommenderar vi att de söker läkare t.ex. inom primärvården. Boende kan även kontakta Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ytterligare frågor. Litteratur Aitio A (1995). The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals, 119. Nickel and Nickel Compounds, Nr 1195:26. Arbete & Hälsa Vetenskaplig Skriftserie. Arbetslivsinstitutet, Stockholm. Engström K och Elovaara (1986). Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation, 67. Etylbensen, Nr 1986:19. Arbete & Hälsa Vetenskaplig Skriftserie. Arbetarskyddsverket, Solna. Montelius J (2005). Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden 26, Nr 2005:16. Arbete & Hälsa Vetenskaplig Skriftserie. Arbetslivsinstitutet, Stockholm. Palmen N. (2005). Criteria Document for Swedish Occupational Standards Cobalt and Cobalt Compounds, Nr 2005:12. Arbete & Hälsa Vetenskaplig Skriftserie. Arbetslivsinstitutet, Stockholm. 7

Bedömning av risk vid bad i Stenungsund efter utsläpp av etylenoxid

Bedömning av risk vid bad i Stenungsund efter utsläpp av etylenoxid Bedömning av risk vid bad i Stenungsund efter utsläpp av etylenoxid Lars Barregård Överläkare, professor Gerd Sällsten 1:e yrkes- och miljöhygieniker, professor Göteborg den 27 maj 2011 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser RAPPORT Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser Bengt Christensson Gabriella Östlund Eliana Alvarez Ann-Beth Antonsson Juni 2012 B2057 Rapporten godkänd 2012-06-27 John Munthe Forskningschef Organisation

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning.

Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Inomhusklimatet i tre bostadsområden i Helsingborg. Resultatet av en kartläggande enkätundersökning. Överläkare Kjell Andersson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE för 2014

ÅRSBERÄTTELSE för 2014 ÅRSBERÄTTELSE för 2014 Nordiska expertgruppen för kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG) 19 januari 2015 Gunnar Johanson, ordförande Bakgrund Föreliggande årsberättelse för Nordiska expertgruppen

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen

Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen Det är inte säkert att renovering av ett golv med fukt- och emissionsskador avhjälper problemet. Orsaken är att skadliga kemiska ämnen som bildas när

Läs mer

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet

Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet 2015-05-26 2015/007002 Enheten för statistik och analys Peter Green arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av uppdraget att ta fram en lägesbeskrivning på arbetsmiljöområdet Postadress: 112 79 Stockholm Telefon:

Läs mer

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?!

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Författare: Ulrik Edvinsson Handledare: Margareta Littorin Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2012/13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel

Bassängbad. Hälsorisker, regler och skötsel Bassängbad Hälsorisker, regler och skötsel Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen Slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2) Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt

Läs mer

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv

2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv PM 2/06 Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv en lägesrapport Best.nr. 510 841 Sundbyberg i juni 2006 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress:

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16

Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter. Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Miljömedicinsk riskbedömning avseende damm utefter Malmbanan, Kiruna kommun 2014-06-16 Karl Forsell, Överläkare Kåre Eriksson, Yrkeshygieniker Klinisk miljömedicin norr (KMN) är en sektion inom Arbets-

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013 Foto: Roger Lindahl, Torbjörn Uhlin, Anna Holmgren Den här gången presenterar vi ett axplock av 2012 års mest användbara forskningsresultat. Nio nya

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Rapport från. tarbeten. Arbets- Arbets- och. Arbets- och miljömedicin

Rapport från. tarbeten. Arbets- Arbets- och. Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 135 Sammanfattningar av projekt tarbeten Företagsläkarkursen Väst 2010/20111 Sahlgrenska akademin vid

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Elektromagnetiska fält och 3G

Elektromagnetiska fält och 3G Elektromagnetiska fält och 3G Seminarieuppgift Miljömedicin/Epidemiologi Basgrupp 5 läk T4 HT07 Malin Briland, Björn Due, Hanna Jonsson, Daniel Loord, Klara Nordell, Ragnar Rosenqvist Elektromagnetisk

Läs mer

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR Bilder: Miljöförvaltnings bildarchive/pentti Hokkanen KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR En guide för bedömning av fastigheters skick och säkrare köp för säljare och köpare A. Inledning Bild: Miljöförvaltnings

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar:

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar: 1 Undersökning av glasögon Gör en undersökning av glasögon med hjälp av dessa frågor: Vilka delar består glasögon av? Varför finns det oftast gångjärn i glasögonbågar och hur fungerar de? Var kan man hitta

Läs mer

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 4 SPONGE-JET BLÄSTRING SKANDINAVISK Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2006 Juryns motivering: En god kommersiell anpassning av en miljövänlig produkt med gott nytänkande och med en god påverkan på

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer