Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011"

Transkript

1 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia juli 2008 december 2011

2 ~ - Regerings Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Stockholm Samarbetsstrategi för Zambia , 2 bilagor Ärendet Genom beslut den 3 augusti 2007 (UD2007/1067/AF) uppdrog regeringen åt Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) att inkomma med förslag till strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia. Sida har i skrivelse den 23 maj 2008 överlämnat ett förslag till samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia under perioden Regeringens beslut Regeringen beslutar att fastställa en samarbetsstrategi för det svenska stödet till Zambia att galla i enlighet med bilaga 1. Samarbetsstrategin ska styra utvecklingssamarbetet med Zambia under angivna tid. Regeringen uppdrar åt Sida att i enlighet med strategin ansvara för genomförandet av utvecklingssamarbetet med Zambia under Regeringen bemyndigar också Sida att inga samarbetsavtal med Zambia för perioden under förutsättning att det i huvudsak stämmer överens med bilagan, se bilaga 2. Pa5tadress Telefonväxel E-post: registratwqdfueign.ministry.se Stockholm i 31 7 Besöksadress Telefax,' ':;:!L o:;e12,,? L ! A...'"''i

3 Gunilla Carlsson Kaj persion Kopia till Ju/PO UD-AF UD-FMR UD-MU UD-STYR UD-UP UD-SP UD-IH UD-PIK Fö/SI Fi/Ba Ambassaden i Lusaka. Kopians WensstBmmelse

4 Bilaga till reg.beslut (UD2008/19176/AF) Promemoria Utrikesdepartementet Samarbetsstrategi för Zambia Sammanfattning Denna samarbetsstrategi är styrande för Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia. Den grundar sig på regeringens politik för internationellt utvecklingssamarbete, politiken för global utveckling, Parisdeklarationen om biståndseffektivitet, EU:s uppförandekod om arbetsdelning och komplementaritet och på de prioriteringar som lagts fast i Zambias fattigdomsstrategi. Strategiska val har gjorts med utgångspunkt från analyser av fattigdomen i landet och överenskomna principer om arbetsdelning mellan givarna i den givargemensamma strategin (JASZ), baserat på erfarenheter från tidigare samarbete, övriga givares åtaganden och svenska komparativa fördelar. Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Zambia är ett effektivt genomförande av Zambias utvecklingsstrategi (FNDP) för att minska fattigdomen, stärka demokratin, stimulera bred tillväxt i ekonomin och nå millennieutvecklingsmålen. Strategins övergripande processmål som utgår från Sveriges bidrag till de mål som anges i JASZ avseende biståndseffektivitet är att andelen stöd som använder zambiska system för genomförande och uppföljning ökar och uppgår till minst 50 % av landallokeringen vid slutet av strategiperioden samt att samarbetet koncentreras och minskar från sex till tre huvudsektorer. De övergripande frågorna för strategisk dialog under strategiperioden är att stärka demokratins institutioner, respekten för de mänskliga rättigheterna och medborgarnas insyn i offentlig verksamhet, samt att statens samlade resurser används effektivt i enlighet med FNDP, i syfte att minska fattigdomen. I enlighet härmed kommer det svenska samarbetsprogrammet under strategiperioden att koncentreras till sektorerna hälsa, jordbruk och

5 2 energi. Zambias strategi för fattigdomsminskning ska även finansieras genom budgetstöd. Stödet kompletteras av insatser som riktas mot att stärka det civila samhället. Zambia har under de senaste åren haft en gynnsam makroekonomisk utveckling med en tillväxt på cirka fem procent. Trenden mot en fortsatt demokratisering av samhället är positiv. Zambia är dock fortfarande ett av världens fattigaste länder och mer än 64 % av befolkningen lever i fattigdom. Effekterna av hiv och aids-pandemin är allvarliga och har ännu inte fått fullt genomslag. Kapacitetsbegränsningar finns på alla nivåer i samhället. Slutsatser från tidigare samarbete visar att det svenska stödet haft betydelse för Zambias kamp mot fattigdomen och att det också bidragit till att skapa förutsättningar för tillväxt i landet. Pågående reformer av statsförvaltningen förutses bidra till att skapa en miljö som stärker förutsättningar för ett effektivt utvecklingssamarbete. Zambia har tagit fram en ny strategi för att minska fattigdomen för perioden ; Fifth National Development Plan (FNDP). Denna utgör grunden för det fortsatta svenska utvecklingssamarbetet. Den svenska strategin är kopplad till givarnas gemensamma strategi för samarbetet med Zambia, Joint Assistance Strategy for Zambia (JASZ). JASZ utgör därmed en integrerad del av samarbetsstrategin. Volymen på samarbetet ska uppgå till ca 400 miljoner kr år 2009, ca 500 miljoner kr år 2010 och ca 600 miljoner kr år 2011(exklusive krediter, stöd till landet inom regionala program, samt humanitärt bistånd) vid strategiperiodens slut. Detta är avhängigt en fortsatt positiv utveckling när det gäller demokrati och genomförandet av en politik för minskad fattigdom. UDel 1. Samarbetets mål och inriktning 1. Övergripande mål för samarbetet Målen för Sveriges politik för global utveckling är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Målet för det svenska utvecklingssamarbetet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Utgångspunkten för samarbetet är de två perspektiven i PGU: fattiga människors perspektiv på utveckling och rättighetsperspektivet samt Zambias utvecklingsmål så som det formuleras i den nationella fattigdomsstrategin (FNDP) för perioden Principerna om icke-diskriminering, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande spelar en central roll både när det gäller rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på

6 3 utveckling och ska vara vägledande för Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia. Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Zambia är ett effektivt genomförande av Zambias utvecklingsstrategi (FNDP) för att minska fattigdomen, stärka demokratin, stimulera bred tillväxt i ekonomin och nå millennieutvecklingsmålen. Strategins övergripande processmål som utgår från Sveriges bidrag till de mål som anges i JASZ avseende biståndseffektivitet är: att andelen stöd som använder zambiska system för genomförande och uppföljning ökar och uppgår till minst 50 % av landallokeringen vid slutet av strategiperioden. att samarbetet koncentreras och minskar från sex till tre huvudsektorer. De övergripande frågorna för strategisk dialog är att stärka demokratins institutioner, respekten för de mänskliga rättigheterna och medborgarnas insyn i offentlig verksamhet, samt att statens samlade resurser används effektivt i enlighet med FNDP, i syfte att minska fattigdomen. Den svenska dialogen tar sin utgångspunkt i PGU och fattiga människors perspektiv på utveckling och rättighetsperspektivet samt regeringens tre tematiska prioriteringar; jämställdhet och kvinnors roll i utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Dialogen ska komplettera och samverka med det finansiella stödet. Den svenska regeringens tre tematiska prioriteringar; Ujämställdhet och kvinnors roll i utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö och klimat Uska få genomslag i samarbetet. 1.2 Mål för respektive samarbetsområde I enlighet med den arbetsfördelning som överenskommits mellan givarna och den zambiska regeringen inom ramen för JASZ kommer det svenska samarbetsprogrammet att koncentreras till sektorerna hälsa, jordbruk och energi. Pågående samarbete inom övriga sektorer - urban utveckling, utveckling av privat/ finansiell sektor och demokratisk samhällsstyrning genom offentlig sektor - fasas ut under strategiperioden. Budgetstödet riktas till genomförandet av Zambias strategi för fattigdomsminskning. Stödet till offentlig sektor kompletteras av insatser i syfte att stärka det civila samhället.

7 4 2. Inriktning och omfattning 2.1 Samarbetsområden Samarbetsområdena till vilka programmet ska koncentreras har valts utifrån analyser av fattigdomen i landet, övriga givares åtaganden och svenska komparativa fördelar. Valen har gjorts i samverkan med zambiska staten och utgår därmed från Zambias bedömning av Sveriges mervärde som samarbets- och dialogpartner. Valda samarbetsområden är högt prioriterade av Zambia. Sverige har tidigare erfarenhet av samarbete med Zambia inom samtliga områden, och bygger i det kommande utvecklingssamarbetet vidare på desamma, med avstamp i de resultat som uppnåtts och de utmaningar landet står inför inom respektive område. Utformningen av det svenska stödet beaktar regeringens tre tematiska prioriteringar, förstärker fattigdomsprofilen och syftar till att bidra till en bred tillväxt inom ramen för ett samhälle byggt på demokratins och rättsstatens principer. Inom samtliga områden finns förutsättningar att arbeta genom solida strukturer och välutvecklade samordningsmekanismer. Den svenska resursbasen är stark inom samtliga områden. Genom budgetstödet möjliggörs en bred dialog och resultatorienterad finansiering av Zambias samlade utvecklingsagenda. Detta kompletteras av stöd till det civila samhället. UFattigdomsminskning genom budgetstödu FNDP-mål: Skapande av välfärd och arbetstillfällen i det zambiska samhället genom deltagande av medborgarna och tekniska framsteg. Strategiskt fokus: Utveckling av ekonomisk infrastruktur och mänskliga resurser. Svenskt mål: Ett effektivt genomförande av Zambias utvecklingsstrategi (FNDP) för att minska fattigdomen, stärka demokratin, stimulera bred tillväxt i ekonomin och nå millennieutvecklingsmålen Målet för det svenska budgetstödet är kopplat till det övergripande FNDP-målet, men med ett särskilt fokus på effektiv samhällsstyrning och respekt för de mänskliga rättigheterna som en förutsättning för ett effektivt genomförande av utvecklingsstrategin och stödformen som sådan. Det svenska budgetstödet är koordinerat med andra givare och har en tydlig resultatorientering med en fast och en rörlig del. Utbetal-

8 ningen av den rörliga delen kommer att vara avhängigt framsteg enligt ett särskilt resultatramverk; ett så kallat Performance Assessment Framework (PAF), vilket bygger på indikatorer från FNDP. Förutsättningarna för fattigdomsminskning genom budgetstöd analyseras i Sidas promemoria: Bedömning av förutsättningarna för budgetstöd till Zambia. Analysen ska följas upp kontinuerligt i enlighet med gällande kriterier avseende fattigdomsstrategin, offentliga finansiella styrsystem, makroekonomisk politik, korruptionsbekämpning, demokratisk samhällsstyrning och respekt för de mänskliga rättigheterna. UHälsa och hiv/aids FNDP-mål: Att förbättra det zambiska folkets hälsostatus i syfte att främja socioekonomisk utveckling i linje med millenniemålen samt minska spridningen av hiv och aids. Specifikt svenskt mål: Förbättrad hälsosituation för fattiga kvinnor, män, flickor och pojkar inom ramen för ett effektivt och decentraliserat hälsosystem, som utgår ifrån rättighetsperspektivet och tar hänsyn till jämställdhetsfrågor, UsamtU minskad spridning av hiv/aids. Strategiska frågor för dialog ska vara: Sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa, jämställdhet samt att förebyggande arbete mot hiv/aids får tydlig prioritet och genomslag i genomförandet av den nationella hälsoplanen Inom ramen för stödet till hälsosektorn kommer Sverige att lägga särskild vikt vid sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa, jämställdhet inklusive satsningar för att minska mödradödligheten, samt vid att det finns tillräckliga personalresurser inom hälsosektorn. Det svenska stödet ges i form av programstöd och har en stark betoning på kvinnors hälsa och utveckling. Sverige ska under perioden aktivt stödja det civila samhället i att driva frågan om rätten till hälsovård av god kvalitet. Zambias regering har lagt ökad tonvikt vid att göra behandling tillgänglig för människor som lever med hiv/aids. Från svensk sida kommer det förebyggande arbetet och främjandet av ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter att vara fortsatt prioriterat. Integrering av hiv/aids-perspektivet i de olika program och insatser som stöds av Sverige ska även fortsättningsvis vara huvudspåret för svenskt stöd på detta område. Sverige kommer dock fortsätta att lämna direkt stöd till strategiska program, som t ex den nationella samordningen och uppföljningen av arbetet med hiv/aids och till riktade förebyggande hiv/aids-insatser. Stöd kan ges både via det civila samhället och genom 5

9 6 relevanta myndigheter. Jämställdhetsaspekten ska ges en framträdande roll i alla insatser. UJordbruk FNPD-mål: Att främja ökad och hållbar produktion, produktivitet och konkurrens inom jordbruket för att trygga tillgången på mat, generera inkomster, skapa arbetstillfällen och minska fattigdomen. Specifikt svenskt mål: Att den fattigdomsinriktade och tillväxtbefrämjande jordbrukspolitiken i FNDP de facto genomförs och i ökad utsträckning klimatanpassas, vilket i sin tur leder till ökad och hållbar produktion, högre produktivitet och stärkt konkurrens inom jordbruket. Detta för att trygga tillgången på mat, generera inkomster, skapa arbetstillfällen och minska fattigdomen. Den jordbrukspolitik som FNDP presenterar utgör en förbättring i jämförelse med den politik som hittills utmärkt jordbrukssektorn och som bl a resulterat i en suboptimal resurstilldelning som inte gynnat en bred tillväxt inom jordbruksnäringen. En samstämmig jordbrukspolitik, budgetdisciplin och ökad kapacitet för att genomföra policies och program kommer att krävas om FNDPs mål ska kunna realiseras i jordbrukssektorn. Detta kommer att särskilt lyftas i dialogen med Zambia. Svenskt stöd kommer att fokusera på kunskapsutveckling och tryggad tillgång till mat för småbönder, samt utveckling av och tillträde till framförallt inhemska och regionala marknader för denna kategori bönder. Stödet är såtillvida handelsfrämjande. Hänsyn kommer att tas till kvinnors och mäns olika förutsättningar att bli ekonomiska aktörer. Stöd ska också riktas mot kapacitetsutveckling inom jordbruksministeriet på såväl central som distriktsnivå. Zambia påverkas starkt av klimatförändringarna och frågan om hur jordbruket kan bedrivas på ett hållbart sätt under pågående klimatförändringar kommer därför att bli central. UEnergi FNDP-mål: Att säkerställa tillgång och tillgänglighet till adekvat och tillförlitlig energiförsörjning från olika källor till lägsta möjliga ekonomiska, sociala och miljörelaterade totalkostnad, i linje med nationella utvecklingsmål för hållbar tillväxt, skapande av arbetstillfällen och fattigdomsminskning.

10 Specifikt svenskt mål: Ökad tillgång till energi som tar hänsyn till miljö och klimat, för i synnerhet landsbygds- och tätortsnära befolkning, på en välreglerad inhemsk och regional, integrerad marknad Strategiska frågor för dialog ska vara: att den planerade utbyggnaden av energiförsörjningen riktas till fattiga och underförsörjda grupper och områden, samt sker på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt Bristen på investeringar i kraftindustrin under de senaste decennierna har lett till ett underskott på elektricitet i Zambia och utgör en hämsko för fortsatt ekonomisk tillväxt. Zambia prioriterar nu reformer och investeringar inom sektorn. Som en del av den förstärkta satsningen på energisektorn ska Sverige överväga stöd till kapacitetsutveckling av relevanta statliga institutioner, en utbyggnad av ledningsnätet på landsbygden och i tätortsnära områden, energieffektivisering, elöverföring och -generering. Sverige kan även komma att stödja utvecklingen av förnyelsebar energi/biobränslen samt teknologi för ren och effektiv energiproduktion, för minskad påverkan på klimat och miljö. Olika sätt att stärka Zambias position i södra och östra Afrikas elhandel ska undersökas. 7 UStöd till det civila samhälletu Specifikt svenskt mål: Ett livaktigt, demokratiskt och pluralistiskt civilt samhälle som främjar transparens, ansvarsutkrävande, delaktighet och ickediskriminering Strategiska frågor för dialog ska vara att det civila samhället ges tillträde till och insyn i demokratiska beslutsprocesser samt stärks i sin ansvarsutkrävande roll Sverige kommer under strategiperioden att fortsätta stödet till demokratisk utveckling och till främjandet av respekten för de mänskliga rättigheterna, inte minst kvinnor och barns rättigheter, via det civila samhället. Fokus kommer att ligga på att stödja det civila samhället i uppföljningen av FNDP och på en policydialog med den zambiska regeringen. Organisationer inom sektorerna jordbruk, hälsa och energi kommer att vara särskilda målgrupper, i syfte att komplettera stödet till den offentliga sektorn. Stödet är direkt kopplat till två av den svenska regeringens tre tematiska prioriteringar; demokrati och mänskliga rättigheter samt jämställdhet och kvinnors utveckling. Även stöd till organisationer som arbetar med miljö och klimatfrågor kan komma att bli aktuellt. Stödet till det civila samhället förutses öka under

11 strategiperioden. Civilsamhällets deltagande i debatten om dödsstraffets avskaffande bör också kunna uppmärksammas Utfasningsområden UDemokratisk samhällsstyrning stöd till offentlig sektor FNDP-mål: Att öka individens tillgång till rättvis behandling inom rättssystemet. Att uppnå en väsentlig minskning av korruptionen i Zambia och ingjuta god och ansvarstagande styrning i offentliga och privata institutioner. Att uppnå och upprätthålla ett effektivt tillhandahållande av offentliga tjänster. Specifikt svenskt mål: Förbättrad effektivitet och finansiell kontroll inom den offentliga sektorn samt ökad respekt för barnens rättigheter inom rättssystemet Sverige stödjer två av tre pelare i den zambiska regeringens reformprogram för den offentliga sektorn - reformen av systemet för offentlig finansiell styrning och förvaltningsreformen. Programmen stöds via sektorprogramstöd och samfinansieras med andra givare. Inom den förstnämnda är EU, genom kommissionen, en viktig aktör. När de svenska avtalen löper ut förutses den svenska finansieringen tas över av annan givare. Eftersom reformprogrammen är centrala för god samhällsstyrning, och för utvecklingssamarbetet som helhet, kommer Sverige att fortsätta följa utvecklingen inom detta område. Överenskommelsen med domstolsväsendet om stöd till att förbättra villkoren för barn och ungdomar i kontakt med rättssystemet upphör En del av budgeten för insatsen har redan tagits över av Zambias regering. Urban utveckling FNDP-mål: Att förbättra den demokratiska samhällsstyrningen och leverera god service på lokal nivå. Specifikt svenskt mål: En enhetlig mark-, plan- och bygglagstiftning samt förbättrad kommunal service för underförsörjda stadsdelar i Lusaka Det svenska stödet på detta område består av tekniskt stöd till att skapa en enhetlig mark-, plan- och bygglagstiftning, samt stöd till att förbättra kapaciteten hos Lusaka City Council att leverera kommunal service. Som en del av utfasningsstrategin kommer erfarenheterna från Lusaka City Council-projektet att spridas brett för att därigenom skapa intresse för en eventuell utvidgning av projektet till andra städer i Zambia, samt för 8

12 att länka samman det med decentraliseringsprocessen. Andra givare inom området är för närvarande bl. a. Danmark, Tyskland och Japan. Lagstiftningsstödet förutses slutföras Utveckling av näringslivet och den finansiella sektornu Specifikt svenskt mål: Förbättrat affärs- och företagsklimat, inklusive ökad tillgång till finansiella tjänster för fattiga människor Den största delen av det svenska stödet riktas till de två pågående reformprogrammen för ett förbättrat näringslivsklimat respektive utveckling av den finansiella sektorn, och kommer att fortsätta till Sverige stödjer vidare en mikrofinansorganisation som lämnar lån till fattiga småföretagare; dels genom lån, dels genom mindre gåvobidrag för kapacitetsutveckling. Som del av utfasningsstrategin har dialog inletts med andra potentiella finansiärer av programmen. Andra givare som är aktiva inom området inkluderar DFID, EU, Nederländerna och Världsbanken. Aspekter som rör den privata och finansiella sektorn hanteras även inom programmet för jordbruksutveckling. Dessutom kommer energiprogrammet att ha kopplingar till den privata sektorn när det gäller t ex investeringar i elektrifiering på landsbygden och i krafthandel. 2.2 Biståndsformer Valet av biståndsform ska utgå från Zambias biståndspolicy och Parisagendan, så som den operationaliseras i JASZ. I enlighet härmed, och i syfte att uppnå strategiperiodens processmål, ska Sverige sträva efter att utöka andelen stöd som använder zambiska system för genomförande och uppföljning. Erfarenheter från föregående strategiperiod visar dock att en blandning av biståndsformer varit fruktbart, och olika instrument kommer därför att användas även i det framtida samarbetet. Under förutsättning att Zambia fortsatt uppfyller kraven för budgetstöd förutses denna biståndsform öka som andel av det totala stödet. Under strategiperioden ska Sverige därför bl a pröva förutsättningarna för att finansiera hälsosamarbetet genom budgetstöd. Sverige ska även tillsammans med andra givare bistå Zambia i att utveckla ett sektorprogramstöd på jordbrukssidan. Det förutses att projektfinansieringen kommer att fortsätta som huvudsaklig biståndsform inom energisektorn under strategiperioden. Förutsättningarna för ett programstöd ska dock undersökas. Krediter och garantier kan komma att användas som komplement till gåvofinansiering för investeringar i energisektorn.

13 Stödet till offentlig sektor ska kompletteras med stöd till det civila samhället för att främja ett pluralistisk och demokratiskt samhälle med ett stort antal aktörer som har förmåga att främja kollektiva intressen och fungera som oberoende granskare av statens agerande. Sverige ska sträva efter att stärka det zambiska ägarskapet för samarbetet och dess resultat, oavsett biståndsform och kanal. 2.3 Dialogfrågor Enligt principerna i JASZ ska givarsamfundet arbeta för en mer harmoniserad dialog och samverkan med den zambiska regeringen samt sträva efter att bättre anpassa sig till Zambias planeringscykel. Sverige ställer sig bakom de här principerna och ska verka för att de får genomslag under strategiperioden. De främsta plattformarna för dialog på nationell nivå utgörs av årliga uppföljningar av FNDPs genomförande, årliga policydialogmöten med finansministeriet, större möten kring det generella budgetstödet samt regelbundna möten i de rådgivande tekniska grupperna som finns inom varje sektor. Den politiska dialogen kommer framför allt att genomföras gemensamt inom EU-gruppen i linje med artikel 8 i Cotonou-avtalet. Med anledning av utfasningen av det riktade samarbetet med den zambiska regeringen för demokratisk samhällsstyrning bör Sverige inom dialogen om budgetstödet vara särskilt lyhört för frågor som rör dödsstraffets möjliga avskaffande i Zambia. Sådana frågor kan handla om stöd till domstolar, samarbete om utarbetande av lagar eller förstärkning av möjligheter till rättshjälp för enskilda. 2.4 Omfattning (volym) Zambia är ett av världens fattigaste länder, och behoven är stora. Baserat på tidigare erfarenheter bedöms förutsättningarna för att uppnå resultat inom de valda samarbetsområdena som goda, även om utmaningarna är många, inte minst vad gäller den samlade kapaciteten inom statsförvaltningen. Tidigare erfarenheter ger också vid handen att absorbtionskapaciteten inom koncentrationsområdena är relativt god. Förutsättningar finns således för att öka det svenska stödet till Zambias utvecklingssträvanden. Landallokeringen (exklusive krediter, stöd till landet inom regionala program, samt humanitärt bistånd) ska därför öka från ca 345 miljoner kronor (2008) till ca 600 miljoner kronor vid strategiperiodens slut. Prognosen för stödet är 400 miljoner kr 2009, 500 miljoner kr 2010 och 600 miljoner kr Denna ökning möjliggör en ytterligare kraftsamling och höjd svensk profil inom de koncentrationsområden som det svenska biståndet ska riktas till. 10

14 Det svenska utvecklingssamarbetet förutsätter att den zambiska regeringen är beredd att fortsatt bekämpa fattigdomen och att landets demokrati mognar. Om förutsättningarna för svenskt samarbete med Zambia förändras kan volymen omprövas. Inför eventuella förändringar ska samråd ske mellan Regeringskansliet/UD och Sida. En förändring av volymen för samarbetet kräver regeringsbeslut Genomförande Fattiga människors perspektiv på utveckling och rättighetsperspektivet ska användas i bedömning av och dialog kring alla insatser i Zambia. Principerna om icke-diskriminering, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande spelar en central roll både gällande rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utveckling och ska integreras i samarbetet. Med utgångspunkt från resultat och erfarenheter från såväl dialog som genomfört samarbete ska bedömningar göras om hur regeringens tre tematiska prioriteringar; jämställdhet och kvinnors roll, demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö och klimat kan stärkas ytterligare inom ramen för samarbetet. Samtliga insatser inom samarbetsområdena ska utformas så att de bidrar till att stärka inhemsk kapacitet, motverka korruption samt säkerställa bästa möjliga resultat. Den vägledande principen för utfasningsområdena är att ingångna avtal skall respekteras. Utfasningen ska därutöver ske på ett tydligt och förutsägbart sätt, där Sverige gör sitt yttersta för att stärka den zambiska partnerns kapacitet. De principer som anges i JASZ för samarbetet med den zambiska regeringen, ska vägleda Sverige på detta område. Regionala aspekter och effekter av samarbetet med Zambia ska beaktas under strategiperioden. Om den demokratiska utvecklingen, korruptionsbekämpningen, respekten för de mänskliga rättigheterna, den politiska stabiliteten eller resultaten av det övergripande utvecklingssamarbetet bedöms gå i negativ riktning under strategiperioden, ska en översyn av de biståndsformer och kanaler som används göras. T3.1. Samarbete med andra givare, inklusive multilaterala aktörer Samarbete mellan givarna är väl utvecklat i Zambia och utgår från Parisdeklarationens principer. Samarbetet styrs av JASZ:en, som är givarnas svar på FNDP och på den zambiska biståndspolicyn. JASZ:en har undertecknats av Världsbanken, FN-systemet, EC, AfDB och samtliga större traditionella bilaterala givare.

15 Ett nära samarbete mellan Sverige och EU-kommissionen (EC) sker på övergripande nivå inom ramen för harmoniseringsinitiativet, liksom inom områdena budgetstöd, energi, hälsa, jordbruk och privatsektorutveckling. EC är också en viktig och tongivande aktör inom ramen för stödet till reformprogrammet för offentlig finansiell styrning. UNDP har spelat en viktig roll inom ramen för det bredare harmoniseringsinitiativet, och har tillsammans med Sverige och Tyskland lett samordningsarbetet på övergripande nivå. UNDP driver också, tillsammans med bl a UNICEF och UNFPA, rättighets- och jämställdhetsfrågor i utvecklingsarbetet. Ett nära samarbete sker med Världsbanken, som har en framträdande roll inom områdena makroekonomi, jordbruk och utveckling av den privata sektorn. Inom energisektorn tar Sverige och Världsbanken en gemensam ledarroll. Även inom de övriga områdena samarbetar Sverige som ledande givare med andra nyckelaktörer; med WHO och Storbritannien inom hälsa, och med USAID och Världsbanken inom jordbruk. Inom budgetstödet är Sverige aktiv partner och har tagit på sig en ledande roll för enskilda delprocesser. Den afrikanska utvecklingsbanken har öppnat kontor i Zambia och deltar nu mer aktivt i givarsamordningen. T3.2. Alignment, harmonisering och koordinering För att öka biståndseffektiviteten, minska transaktionskostnaderna och uppnå en mer heltäckande finansiering av Zambias utvecklingsagenda har givarsamfundet kommit överens om att gå mot en ökad arbetsfördelning inom ramen för JASZ. Ökad användning av Zambias egna system för planering, genomförande och uppföljning utgör grundbultar i JASZ. Den svenska strategins upplägg och genomförande tar sin utgångspunkt i JASZ:ens uppförandekod, och respekterar därmed principerna i Parisdeklarationen avseende alignment, harmonisering och koordinering för ökad effektivitet i utvecklingssamarbetet. Det delegerade partnerskapet med Nederländerna, i vilket Sverige är den aktiva partnern i hälsosektorn, förväntas bestå under strategiperioden och utökas till energisektorn. Sverige är vidare aktiv partner åt Norge inom jordbrukssektorn. Detta samarbete förväntas dock förändras, då Norge avser att öka sina bilaterala aktiviteter inom jordbruket. Utöver landallokeringen kommer Sverige under strategiperioden att hantera ytterligare ca 150 miljoner kronor per år åt andra givare. 4. Uppföljning Zambias genomförande av FNDP, liksom vilka framsteg den zambiska regeringen och dess samarbetspartners gör i arbetet med att genomföra Parisdeklarationen, kommer att följas upp gemensamt inom ramen för 12

16 13 JASZ. En oberoende utvärderingsfunktion kommer, i linje med Parisdeklarationens princip om ömsesidigt ansvarsutkrävande, att granska den zambiska regeringens och givarnas årliga prestationer. Uppföljning av resultat genom målsatta indikatorer kommer att kombineras med kvalitativ resultatanalys. En halvtidsöversyn av strategin kommer att genomföras I samband med de årliga resultatredovisningarna och översynen ska regeringens tre tematiska prioriteringar jämställdhet och kvinnors roll, demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö och klimat särskilt beaktas. I översynen ska även andra givares agerande och planering utgöra en viktig del. UDel 2. BakgrundU 1. Sammanfattande landanalys Zambia är ett stabilt land med ett demokratiskt styre som utvecklas i en positiv riktning. Under senare år har viktiga steg tagits som stärkt det politiska deltagandet och det demokratiska ansvarsutkrävandet. Respekten för de politiska rättigheterna är god, medan respekten för de medborgerliga rättigheterna påverkas av bristerna i rättsväsendets kapacitet och genom att traditionell lagstiftning påverkar kvinnors rättigheter negativt, framförallt när det gäller familjerätt. Det finns ett aktivt civilsamhälle i Zambia, och koalitioner av enskilda organisationer har en stark röst i specifika frågeställningar, som t ex i debatten om en ny konstitution, vilken delvis handlar om att stärka de mänskliga rättigheterna. Mediafriheten i stort är god och journalister tillåts verka fritt i landet. Korruptionen är fortfarande ett stort problem på alla samhällsnivåer. Kampen mot korruptionen har dock fått ökad kraft. Hittills har satsningarna framförallt inriktat sig på de ansvariga för den storskaliga korruption som skedde under den förra regimen och ett antal zambier som innehaft höga positioner har fällts för korruption, t ex expresidenten Chiluba. Även inom nuvarande regim har fall uppdagats och högt uppsatta personer är suspenderade och under utredning. Detta sänder viktiga signaler i det zambiska samhället. Det är dock framförallt den småskaliga korruptionen som finns i samhället, såsom att betala extra för offentliga tjänster, som zambiska medborgare och företag råkar ut för. Zambia har under de senaste åren genomfört en rad åtgärder för att minska fattigdomen och stabilisera ekonomin. Inflationen har kraftigt reducerats och Zambia har fått skuldlättnader via de multilaterala initiativen. Allokeringarna till de sociala sektorerna har ökat. Det privata näringslivet ses idag som motorn för fortsatt ekonomisk tillväxt. Zambia har nått tillväxtsiffror på ca 5 % i snitt under de senaste fem åren, och

17 åtgärder vidtas för att ytterligare förbättra näringslivsklimatet i landet. Den tillväxt Zambia haft under de senaste åren har i huvudsak drivits av gruvindustrin och byggsektorn, vilket inneburit att den inte i någon större utsträckning involverat fattiga. För att tillväxten på allvar ska gynna den fattiga majoriteten av befolkningen, och en ökning av inkomstklyftorna kunna undvikas, krävs en bred och hållbar tillväxt som i betydligt högre utsträckning inkluderar och skapar möjligheter för fattiga människor, framför allt på landsbygden, att bidra till och dra nytta av högre tillväxt. Jordbruket har en framträdande roll för att uppnå en bred tillväxt, men den politik som tidigare förts har inte tillvaratagit den potential som finns inom sektorn och dess breda bas av småbrukare och entreprenörer. Det är angeläget att en politik bedrivs med syfte att främja ökad produktivitet i jordbruket, samt skapandet av fler och mer produktiva arbetstillfällen inom den privata sektorn. En minskning i fattigdomsnivån från 73 % till 64 % av befolkningen har dock skett mellan 1998 och Fattigdomsminskningen har nästan uteslutande skett i urbana områden där en kraftig nedgång ägt rum under senare år. Fattigdomen är därmed fortfarande utbredd på landsbygden. Kvinnor är generellt sett fattigare och mer utsatta än män. Barnfattigdomen har ökat under det senaste decenniet, främst som en följd av hiv/aids. Ca 16 % av befolkningen är hiv-smittad och kvinnor är mer drabbade än män. Epidemin utgör ett hot mot utveckling och fortsatt tillväxt. Andelen smittade har emellertid börjat stabiliseras och det är sannolikt att Zambia kommer att kunna nå millenniemålet att stoppa och vända takten i smittspridningen. Vårdresurserna för att hantera hiv/aids har ökat de senaste åren, och bromsmediciner och viss övrig hiv och aids-vård är nu gratis i den offentliga vården. Hittills nås ungefär hälften av dem som behöver bromsmediciner. Ett ökat fokus på förebyggande insatser behöver komplettera satsningarna på vård och medicinering. I Zambias fattigdomsstrategi FNDP presenteras en övergripande plan för hur fattigdomsproblematiken ska hanteras och landet utvecklas. FNDP innebär en förbättring i förhållande till den tidigare nationella fattigdomsstrategin (PRS) vad gäller såväl struktur som fokus, prioriteringar, resultatinriktning och föreslagna åtgärder för genomförande och uppföljning. God samhällsstyrning har lyfts fram på ett mer systematiskt sätt och kampen mot hiv/aids fått en mer framskjuten position. Arbetet med FNDP har karaktäriserats av ett tydligt zambiskt ägarskap och planen har tagits fram inom ramen för en deltagandeprocess med omfattande konsultationer på distriktsnivå. Det fattigas perspektiv har därmed stärkts. Planen har brett stöd inom den zambiska regeringen. Det finns en god överensstämmelse mellan FNDP och Sveriges syn på utveckling, tillväxt och fattigdomsminskning. 14

18 15 Zambia och Sverige har därmed en gemensam uppfattning om hur fattigdomen ska angripas. Regeringens förmåga att driva och genomföra FNDP kommer till stor del att bero på förmågan att modernisera den offentliga förvaltning och att säkerställa att tillräckliga resurser riktas till de prioriterade områdena. Den ambitiösa målsättningen för ökad inhemsk resursmobilisering för kommande år är beroende av en fortsatt hög tillväxttakt och en breddad skattebas. I syfte att öka de offentliga intäkterna ser den zambiska regeringen också över skattepolitiken och de villkor som gäller för gruvbolagens verksamhet. Det statliga finansiella styrsystemet och statsförvaltningen reformeras, men processen är komplicerad och framstegen tar längre tid än önskvärt. Förvaltningen, liksom hälso- och utbildningssektorn, lider brist på personal, vilket är en effekt av kompetensflykt och hiv/aids-epidemin. Trots en policy och ett institutionellt ramverk för att främja jämställdhet mellan könen har arbetet hittills nått begränsade resultat. Ytterligare kapacitetsuppbyggnad för att stärka och lyfta fram jämställdhetsarbetet behövs på alla nivåer i samhället. Utnyttjandet av naturresurser har i stort skett på ett icke hållbart sätt. I och med klimatförändringarna kommer ett hållbart utnyttjande av naturresurserna att bli både viktigare och svårare. Det institutionella ramverket för hantering av miljö- och klimatfrågor är dock svagt utvecklat. 2. Sammanfattande resultatbedömning Den föregående landstrategin konstaterade att Zambia tagit förnyade steg mot en demokratisering av samhället, samtidigt som ansträngningar gjorts för att förbättra ekonomin efter en period av ekonomisk instabilitet, hög korruptionsnivå och sviktande förtroende mellan den zambiska regeringen och dess samarbetspartners. Sammantaget bedömdes detta skapa förutsättningar för ökat samarbete och fördjupad dialog med Zambia. Strategins försiktigt positiva bedömning avseende förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och ett mer effektivt utvecklingssamarbete, med möjlighet till ökade volymer för samarbetet, infriades. Nivån på det svenska stödet har följaktligen ökat från cirka 125 miljoner kronor till 360 miljoner kronor under strategiperioden. Fördelningen per målområde framgår av tabellen nedan. Tabell: Fördelningen av svenskt stöd (utbetalt i tusentals kronor) Mål/Sektor Mål 1: Ekonomisk tillväxt Jordbruk

19 16 Energi Privat and Finansiell sektor Totalt Mål Mål 2: Social utveckling Hälsa HIV och AIDS Urban utveckling Totalt Mål Mål 3: Demokratisk samhällsstyrning Statlig Civila samhället Totalt Mål Budgetstöd Övrigt Totalt Det övergripande målet för strategin var att bidra till fattigdomsminskning. I detta syfte skulle utvecklingssamarbetet främja en bred ekonomisk tillväxt, demokratisk utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna, social utveckling inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män, samt förbättrad livsmedelssäkerhet. Insatser för att motverka hiv/aids-epidemin gavs en framträdande plats. Genomförandet av Zambias strategier för fattigdomsminskning (PRS och senare FNDP) har varit relativt tillfredsställande. Sverige har lämnat stöd till strategierna genom direkt insatser inom samarbetes sex huvudsektorer, samt genom ett budgetstöd för fattigdomsminskning. Resultaten på övergripande nivå är att fattigdomen sjunkit från 73 % till 64 % under strategiperioden. Hiv/aids-prevalensen har börjat stabiliseras runt 16 % och aidsmedicin är avgiftsfri. Framsteg har också gjorts vad gäller makroekonomisk stabilitet och inflationen har minskat från 30 % till 10 % de senaste fem åren. Tillväxten har under hela strategiperioden varit positiv, med i snitt 5 % per år. Trenden för demokratisk samhällsstyrning är också positiv, inte minst vad gäller politiskt deltagande och korruptionsbekämpning. Andel barn i grundskolan har ökat från 78 % till 95 % mellan 2003 och 2005 och 85 % av barnen under ett år vaccinerades 2007 jämfört med 74 % Infrastrukturen byggs ut, och mellan 2005 och 2006 reparerades och underhölls t ex 2000 mil väg.

20 TP PT 17 Den resultatutvärdering som gjorts av den svenska landstrategin för 1 ZambiaTPF FPT visar att svenskt stöd medverkat till denna utveckling, och därmed haft betydelse för Zambias kamp mot fattigdomen och också bidragit till att skapa förutsättningar för tillväxt i landet. En sammanfattning av resultat inom de olika målområdena följer nedan. Mål 1: Att bidra till en miljö som är gynnsam för fortsatt fattigdomsinriktad ekonomisk tillväxt och som skapar förutsättningar för de fattiga i städerna och på landsbygden att förbättra och vidareutveckla sina levnadsförhållanden. Det svenska stödet inom jordbrukssektorn har nått ut till jordbrukshushåll i Zambia, vilket motsvarar fem procent av samtliga jordbrukare. Över 55 % av de deltagande hushållen har tryggat tillgången på mat, samtidigt som hushållsinkomsterna i snitt fördubblats. Genom ett mikrofinansieringsstöd har lån till småentreprenörer lämnats. 60 % av låntagarna är kvinnor. Detta har bidragit till en fattigdomsinriktad tillväxt och har möjliggjort för småbrukarhushåll och enskilda entreprenörer att förbättra sina levnadsvillkor. Genom svenskt stöd har en helt ny myndighet för landsbygdselektrifiering etablerats. Myndighetens arbete skall på sikt leda till ökad eletrifieringsgrad på landsbygden, och bidrar därmed till att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt såväl i stad som på landsbygd. Mål 2: Att bidra till utbyggnaden av ett fungerande välfärdssystem som erbjuder lika rättigheter och tillgång till god social service och skyddsnät för de fattiga, både i städerna och på landsbygden. Sverige har genom det generella budgetstödet och det riktade sektorstödet till hälsa medverkat till en förutsägbar finansiering av hälsovårdstjänster på distriktsnivå och till att Zambia uppnått målet att 60 % av hälsobudgeten de facto går till distrikten. Därmed har vården gjorts tillgänglig på både stad och landsbygd. Vårdutbudet har också ökat; bland annat har antalet hiv-positiva som behandlas med bromsmediciner ökat från 2000 år 2003 till ca år Mödradödligheten är dock fortsatt hög och särskilda ansträngningar kommer fortsatt att krävas för att komma till rätta med problemet. Personalresurserna inom hälsosektorn utgör också en utmaning som måste hanteras framöver. 1 Resultatanalys av genomförandet av Sveriges landstrategi för Zambia (Sida 2007)

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Strategi för selektivt samarbete med. Botswana. januari 2009 december 2013

Strategi för selektivt samarbete med. Botswana. januari 2009 december 2013 Strategi för selektivt samarbete med Botswana januari 2009 december 2013 Bilaga till regeringsbeslut 2009-12-17 (UF2009/86812/AF) 2009-12-17 Samarbetsstrategi för det selektiva samarbetet med Botswana

Läs mer

Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bosnien och Hercegovina januari 2011 december 2014 Bilaga till regeringsbeslut UF2010/27582/EC BOSNIEN-HERCEGOVINA samarbetsstrategi 2011-2014 Sammanfattning

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Uganda mars 2009 december 2013 Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Bilaga till regeringsbeslut Promemoria Utrikesdepartementet Samarbetsstrategi

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bangladesh januari 2008 december 2012 Regeringsbeslut III:7 2008-05-15 UD2008/13454/ASO Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,

Läs mer

Strategi för selektivt samarbete med. Indien. januari 2009 december 2013

Strategi för selektivt samarbete med. Indien. januari 2009 december 2013 Strategi för selektivt samarbete med Indien januari 2009 december 2013 2009-07-09 Bilaga till UF2009/46329/ASO Utrikesdepartementet Strategi för selektivt samarbete med Indien för perioden 2009-2013

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Sierra Leone. januari 2009 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Sierra Leone. januari 2009 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Sierra Leone januari 2009 december 2013 Promemoria 2009-02-12 STRATEGI FÖR SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE I SIERRA LEONE T.O.M DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011

Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011 2009-06-29 Utrikesdepartementet Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011 Inledning Parisdeklarationen om biståndseffektivitet (2005) och Handlingsplanen från Accra (AAA) (2008) är på väg att förändra

Läs mer

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Arbetspapper 2015-10-08 Utrikesdepartementet Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Gruppen PEOPLE Förståelse för integrering av jämställdhet, miljö-klimat och fredsperspektivet finns -

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Albanien. januari 2009 december 2012

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Albanien. januari 2009 december 2012 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Albanien januari 2009 december 2012 Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Albanien 2009-2012 SAMMANFATTNING Det övergripande målet för det svenska

Läs mer

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier: 2007 12 19 Utrikesdepartementet Strategi för globala utvecklingsinsatser 2008-2010 1. Inledning Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för utvecklingssamarbetet med Demokratiska republiken Kongo april 2009 december 2012 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2009-04-23 (UD2008/36187/AF) 2009-04-23 Strategi för utvecklingssamarbetet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Strategi för Sveriges samarbete med. Världsbanksgruppen

Strategi för Sveriges samarbete med. Världsbanksgruppen Strategi för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen 2011 2014 Protokoll III:2 vid regeringssammanträde 2011-03-03 UF2011/5294/UD/MU Utrikesdepartementet Organisationsstrategi för Världsbanksgruppen

Läs mer

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin Regeringsbeslut III:1 UF2010/34078/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015

STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015 STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015 Fastställd av styrelsen 12 juni 2012 1 Kooperation Utan Gränsers strategi för utvecklingssamarbetet 2013-2015 Innehåll Inledning Världen omkring oss Vår bakgrund

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Resultatbilaga 2010 Bilaga till Sidas årsredovising

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Resultatbilaga 2010 Bilaga till Sidas årsredovising www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Resultatbilaga 2010 Bilaga till Sidas årsredovising Publicerad av: Sida, 2011 Copyright: Sida Omslagsbild: 2006 Jane Brown/CCP, Courtesy of Photoshare.

Läs mer

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform

Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform Sida 1 av 5 Till Biståndsminister Gunilla Carlsson angående en ny biståndspolitisk plattform 14 augusti 2012 Vi välkomnar att regeringen tagit initiativ till en biståndspolitisk plattform och skriver detta

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Moldavien. januari 2007 december 2010

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Moldavien. januari 2007 december 2010 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Moldavien januari 2007 december 2010 111:3 REGERINGEN 2007-03-08 UD2007/7237/EC Utri kesdepartementet Styrelsen for internationellt utvecklingssamarbete

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

PROMEMORIA 1(19) 2011-10-18 STRATEGIRAPPORT FÖR ZAMBIA SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011 SAMMANFATTNING

PROMEMORIA 1(19) 2011-10-18 STRATEGIRAPPORT FÖR ZAMBIA SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011 SAMMANFATTNING PROMEMORIA 1(19) 2011-10-18 STRATEGIRAPPORT FÖR ZAMBIA SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011 SAMMANFATTNING Utbetalningarna för 2011 uppgår endast till 7 % eller 28 MSEK. Orsakerna varierar men hänger huvudsakligen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kosovo. januari 2009 december 2012

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kosovo. januari 2009 december 2012 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kosovo januari 2009 december 2012 Bilaga till UF2009/45168/EC Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Kosovo 2009-2012 Sammanfattning Denna samarbetsstrategi

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

RiR 2009:15. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning

RiR 2009:15. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning RiR 2009:15 Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning ISBN 978 91 7086 188 8 RiR 2009:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Sidas stöd till det civila samhället

Sidas stöd till det civila samhället POLICY Sidas stöd till det civila samhället I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE INFORMATION OM SIDAS POLICY En Sidapolicy är normerande, ger vägledning och stöd. Sidas avdelningar, svenska ambassader och sektionskontor

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Policyn ska gälla tills vidare, dock längst till utgången av 2014. Regeringen avser då ta ställning till policyns fortsatta giltighet.

Policyn ska gälla tills vidare, dock längst till utgången av 2014. Regeringen avser då ta ställning till policyns fortsatta giltighet. Protokoll III: 2 vid regeringssammanträde 2010-09-23 UF2010/39205/UP Utrikesdepartementet Policy för miljö- och klimatfrågor inom svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014 1 bilaga Policyn fastställer grundläggande

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Samråd om Europa 2020-strategin

Samråd om Europa 2020-strategin YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Annika Liedholm Helena Gidlöf Tor Hatlevoll Malin Looberger Jeanette Grenfors Statsrådsberedningen Europeiska kommissionen Samråd om Europa 2020-strategin Sammanfattning Sveriges

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Biståndets resultat. tema miljö och klimat. Regeringens skrivelse 2009/10:214

Biståndets resultat. tema miljö och klimat. Regeringens skrivelse 2009/10:214 Biståndets resultat tema miljö och klimat Regeringens skrivelse 2009/10:214 Biståndets resultat tema miljö och klimat Regeringens skrivelse 2009/10:214 Art.no: UD 10.042 ISBN: 91 7496-423-3 Original: Fidelity

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Så arbetar Sida. En vägledning till principer, procedurer och arbetsmetoder

Så arbetar Sida. En vägledning till principer, procedurer och arbetsmetoder 2005 Så arbetar Sida En vägledning till principer, procedurer och arbetsmetoder Utgiven av Sida 2005 Illustrationer: Gaute Hansen Layout: Edita Communication AB Tryckt av Edita Communication AB, 2005 Artikelnummer:

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET RÅDET KOMMISSIONEN

EUROPAPARLAMENTET RÅDET KOMMISSIONEN 24.2.2006 C 46/1 I (Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET RÅDET KOMMISSIONEN Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Dir. 2015:63 Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011 2014 Bilaga 2011-03-31 UF2011/19399/UD/SP Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sidas årsredovisning 2010 Publicerad av: Sida, 2011 Copyright: Sida Omslagsbild: 2006 Anna Gerrard, Courtesy of Photoshare. Local women in Magu, Tanzania.

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2013 COM(2013) 531 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Efter 2015:

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer