Projektledning och digital produktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning och digital produktion"

Transkript

1 Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, Umeå Telefon: E-post: Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Projektledning och digital produktion Project Management and Digital Production Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1KO002 Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap Medverkande institutioner: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, 15 hp; Handelshögskolan, 15 hp Nivå: Grundnivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar: Högskoleexamensnivå Utbildningsområde: Samhällsvetenskap, 50 %, Teknik, 50 %. Betygsgrader: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd Programtillhörighet: Kursen utgör termin 4 inom Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation. Fastställande Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen har fastställts att gälla från ht Litteraturlistan har reviderats Kursen består i specialorienterade studier i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation. Den studerande ska nå grundläggande kunskaper i projektarbete, projektorganisering, projektledning och projektstyrning och bli förtrogen med taktiska och operativa modeller för marknadsföring. Under kursen ska den studerande även tillägna sig nödvändiga kunskaper och färdigheter för att producera ljudfiler och videofilm utifrån en målgruppsanalys. I kursen ingår momenten: 1) Projektledning och marknadsföring 2) Produktion av digital bild och ljud med informationsgestaltning och berättarteknik.

2 Sid 2 (7) Studenten skall efter genomgångna studier: - ha kunskaper om de teoretiska grunderna i projektledning, - ha kunskaper om grundläggande principer och metoder för marknadsföring, - praktiskt kunna tillämpa dessa kunskaper i konkreta fall, - ha teoretiska och praktiska kunskaper för att producera ljudfiler och videofilm, - uppvisa förmåga att arbeta i grupp, och - uppvisa förmåga att sammanfatta, diskutera och analysera vetenskapliga artiklar. Förkunskapskrav För tillträde till fjärde terminen inom programmet krävs att den studerande har klarat av termin 1-3 eller motsvarande kunskaper, och saknar högst 7,5 hp från föregående termin. Undervisningen består av föreläsningar, praktiska tillämpningar, gruppövningar, seminarier och handledning. I de fall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. MOMENT 1: Projektledning och marknadsföring (15 hp) Project Management and Marketing A: Projektledning (7,5 hp) Under momentet förvärvas kunskaper i projektarbete, projektlivscykeln, projektplanering, projektorganisering, projektledning och projektstyrning. Projektens relation till linjeorganisationen behandlas liksom projektets koppling till företagets övergripande strategi. Efter avslutat moment skall den studerande ha förståelse för olika intressentgruppers roller och ansvar samt individens roll i ett projekt vad gäller ledning och motivation. Teambuilding och situationsanpassat ledarskap tas med som delar för att förstå projektledning. Efter avklarat moment med minst betyget godkänt förväntas studenterna: - kunna förklara grunderna i projektledning - kunna starta, genomföra och avsluta projekt, vilket innebär att de ska kunna planera, styra och kontrollera ett projekt. - analysera ett projekts beroende av sin omgivning, det gäller så väl händelser som olika intressenters intressen. - kunna planera sin egen tid och fått en förståelse för tidsplaneringsverktyg. - kunna förklara och verka för att utveckla team och identifiera mellanmänskliga problem som uppstår

3 Sid 3 (7) i ett projekt. - klara av en certifiering enligt International Project Management Associations (IPMA), D-nivå (Certifierad i projektkunskap). Generiska läromål: Förutom att tillägna sig ämnesspecifika kunskaper förväntas studenterna efter avslutat moment ha utvecklat sin förmåga att: - arbeta i grupp - sammanfatta, diskutera och analysera material utifrån ett vetenskapligt perspektiv Kursinnehållet behandlas genom föreläsningar, handledning och seminarier. Aktiv träning i time management och genomförande av projekt. Det ges även möjligheter att i såväl skriftlig som muntlig form diskutera och träna argumentation när det gäller projektledning. Examination (moment 1, A) Examination sker genom skriftlig tentamen och aktivitet vid seminarier. Som studentprojekt genomförs en PM-uppgift med projektbeskrivning. Kompletteringar i PM och andra obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter kursens slutdatum. B. Marknadsföring (7,5 hp) Momentet syftar till att utveckla studentens kompetens och färdigheter i att identifiera och analysera organisationens möjligheter och problem utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs dels utifrån ett teoretiskt perspektiv med utgångspunkt i marknadsföringens begrepp, dels genom tillämpning av marknadsföringsverktyg på fiktiva och verkliga problem. Momentets struktur och ordning följer planerings- och genomförandeprocess där målet med marknadsföringen är att skapa värde för kunden. Det innebär att momentet tar sin utgångspunkt i organisationens externa miljö och hur det utifrån denna blir möjligt att erbjuda värde för kunden. Utifrån strategiska marknadsföringsbeslut väljer sedan marknadsföraren mellan olika marknadsföringsverktyg i syfte att på lämpligt sätt kommunicera med de tilltänkta kunderna. Marknadsföring diskuteras även i ett samhällsperspektiv genom övergripande problematisering och reflektion kring marknadsföring och etik. Momentet är med utgångspunkt i ovanstående indelat i fyra huvudteman: Omvärldsanalys: Organisationers marknadsmiljö, konsumentbeteende och analytiska verktyg såsom marknadsundersökningar

4 Sid 4 (7) Strategiska marknadsföringsbeslut:: Beslut om segmentering, differentiering och positionering. Marknadsmiljö: Analys av organisationers marknadsmiljö, betydelsen av omvärldsbevakning och förståelse för konsumentbeteende. Verktyg för värdeskapande processer: Tillvägagångssätt för att skapa värde för kunden samt attrahera och nå utvalda kundgrupper genom marknadsföringsmixen. Under detta tema finns också verktyg för integrerad marknadskommunikation, d v s hur organisationens erbjudande kan kommuniceras på ett koordinerat, enhetligt, tydligt och konkurrenskraftigt sätt Marknadsföring, etik, lagar och regler: Marknadsföring som fenomen diskuteras utifrån regleringar och moraliska och juridiska aspekter. Detta görs genom att vi ser på marknadsföring ur olika perspektiv såsom företagets, konsumentens och samhället i stort. Efter avslutat moment med minst betyget godkänd förväntas studenterna kunna: - redogöra för vad en omvärldsanalys innefattar och förklara och exemplifiera hur faktorer i organisationers marknadsmiljö kan påverka marknadsföringsbeslut - förklara och exemplifiera övergripande strategiska begrepp inom marknadsföring - identifiera, analysera och välja lämpliga strategier utifrån omvärldsanalys och organisationers interna förutsättningar - förklara och analysera de olika verktygen i marknadsföringsmmixen - beskriva olika kommunikationskanaler och relatera dem till val av strategiser och val inom marknadsföringsmixen - kritiskt förhålla sig till och diskutera marknadsföring ur olika perspektiv De första två temana, omvärldsanalys och strategiska marknadsföringsbeslut, behandlas genom föreläsningar och obligatoriska moment, exempelvis i form av litteraturseminarium och casearbetee. I syfte att öka förståelsen för hur dessa teman kan hanteras samt hur de är relaterade till varandra får den studerande med hjälp av case möjlighet att analysera tänkta och reella marknadsföringsproblem. Casearbetet är examinerande och genomförs i grupp. Temat som rör verktyg för värdeskapande processer behandlas genom föreläsningar i vilka praktiska exempel diskuteras i förhållande till litteraturen. För att underlätta förståelsen för hur val inom marknadsföringsmixen kan göras och för att visa på hur värde kan kommuniceras, används artiklar från såväl forskning som dagspress och specialtidskrifter. Inom ramen för detta tema arbetar studenten med ett skriftligt examinerande arbete. I syfte att underlägga förståelsen för marknadsföring ur ett etiskt perspektiv presenteras och diskuteras detta tema med hjälp av föreläsningar och minicase. Olika myndigheters, organisationers

5 Sid 5 (7) och företags arbete analyseras med avseende på marknadsföring och konsumtionens olika konsekvenser. Examination (moment 1, B) Studenterna examineras muntligt och skriftligt löpande under momentets gång. En skriftlig tentamen avslutar delmomentet. MOMENT 2: Produktion av digital rörlig bild och ljud med informationsgestaltning och berättarteknik (15 hp) Digital Production and Narrative Techniques Kursens mål är att den studerande skall förvärva nödvändiga kunskaper och färdigheter för att producera ljudfiler och videofilm utifrån en målgruppsanalys. I kursen ingår processen för en ljud- och videoproduktion, berättarteknik för olika genrer av film, att skriva manus och storyboard samt inspelning och redigering. Ett antal grundläggande format för video behandlas också. Kursen innehåller till stor del praktiska moment. Efter avslutad kurs skall studenten kunna: - bedöma och kritiskt granska estetisk och teknisk kvalitet på färdigt ljud och videomaterial - hantera enklare ljudprogamvaror och inspelningsutrutsningar - kunna spela in ljud med god kvalitet i olika miljöer - skapa en berättelse och dokumentera den i form av manus och storyboard - hantera en semiprofessionell DV-kamera och förstå de manuella inställningsmöjligheter som finns för ljud och bild - skapa dramaturgiska miljöer med hjälp av ljud- och ljussättning - kunna filma material i olika miljöer med god kvalitet avseende såväl ljud som bild - redigera ett filmat material med hjälp av datorbaserat redigeringsverktyg - vara väl förberedd på att delta i ett projekt för att skapa en videoproduktion Under momentet varvas teori med praktiska moment. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. En stor del självständigt arbete vid film- och ljudproduktion samt vid redigering kommer att krävas. Examination (moment 2) Kunskapsredovisning sker fortlöpande under kursen i samband med obligatoriska redovisningar och rapporter, samt genom en presentation av producerad film.

6 Sid 6 (7) Examination Examinationen sker skriftligt och muntligt, dels fortlöpande inom ramen för undervisningen och dels vid speciella examinationstillfällen. Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske vid samtliga av institutionen anordnade kurser. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle under terminen, samt ett uppsamlingsprov inom ett år. Får den studerande underkänt på en hemtentamen kan som alternativ till omprov restuppgift ges i form av att den eller de underkända frågorna kompletteras och bedöms på nytt. I dessa fall kan betyg på tentamen bli högst Godkänd. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på 22,5 hp. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som antagits till kurs skall kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator. Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas individuellt enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning, fastställd av Rektor Övriga föreskrifter I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande tillfråga studierektorn för medie- och kommunikationsvetenskap. Kurslitteratur Moment 1: Projektledning och marknadsföring, 15 hp A. Projektledning Börjesson, Lena (2002). Konsten att misslyckas med projekt. Malmö: Gleerup Tonnquist, Bo (2004). Projektledning. Stockholm: Bonnier utbildning Wenell, Torbjörn (2004). Wenell om projekt. Uppsala: Uppsala Publ.House/Konsultförlaget B. Marknadsföring Bonnedahl, Karl-Johan, Jensen Tommy & Sandström Johan (2006) Ekonomi och moral vägar mot ökat ansvarstagande, Liber (kap 1-3, utvalda exempel ur kap 4-6, kap 7-8, totalt ca 200 sidor) Edvardsson, Bo & Enquist Bo (2006) Service leaders values-based service brands: narratives from

7 Sid 7 (7) IKEA, Managing Service Quality, vol 16, no 3 s Grönroos, Christian (1998) Marketing services: The case of a missing product, Journal of Business and Industrial Marketing, vol 13, iss. 4/5, s Jobber, David & Fahy John, (2006) Foundations of Marketing, 2nd edition, McGraw Hill. Moment 2: Produktion av digital rörlig bild och ljud med informationsgestaltning och berättarteknik, 15 hp Andreasson, Claes & Rylander, Per-Erik, (2005) Berätta med ljud. Lund: Studentlitteratur Fagerholm, Erik & Fagerholm, Siv, (1995) Berätta med video. Malmö: Liber (Anvisade artiklar/texter) För alla kursmomenten gäller att ändringar i litteraturen kan ske, dock senast en månad före momentets startdatum.

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer