Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal"

Transkript

1 Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: av Lisa Engqvist projektengagemang Kungsgatan 43, Box 110, Uppsala. Tel Fax

2 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund 3 2 Inledning 5 3 Termer och definitioner 6 4 Beräkning av årlig energianvändning 9 5 Tyresö kommuns krav på Byggnadens specifika energianvändning 11 6 Verifiering av energianvändning 13 7 Exempel på åtgärder för att kraven på specifik energianvändning skall uppnås 15 8 Miljöcertifierade byggnader 18

3 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 3/18 1 Bakgrund I April 1999 antog Riksdagen femton nationella miljömål. Ett sextonde tillkom år På regional och lokal nivå skall miljömålen brytas ned till åtgärder som främjar en hållbar utveckling. Dessa skall ligga till grund för samhällets miljöarbete och de är även utgångspunkt för Tyresö Kommuns energiplanering. s energiplan * är av strategisk karaktär som främst inriktar sig på att minska användandet av fossila bränslen och att hushålla med energi. Av den totala energianvändningen på 677 GWh i Tyresö kommun år 2005, dominerar sektorerna hushåll och transporter med 308 GWh (45 %) respektive 182 GWh (27 %). Procentuellt ligger andelen för hushållen i Tyresö högre än för genomsnittet i länet, jämfört med hela riket så är procentuella andelen energianvändning för hushållen mer än dubbelt så stor. Kommunens energiplanering innefattar en prioritetsordning för energi, den så kallade energihierarkin som innebär att: 1. Undvika eller minimera behovet av att använda energi 2. Använda energin mer effektivt 3. Välj lämplig förnyelsebar energi 4. Visa och kontrollera energianvändningen 5. Välj energikälla

4 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 4/18 Detta dokument beskriver Tyresö kommuns krav vid markanvisningar och exploateringsavtal för utbyggnaden av Norra Tyresö Centrum. NTC och BREEAM Området Norra Tyresö Centrum ska ha en stark miljöprofil. Som arbetsmetod för planeringen använder Tyresö kommun en svensk betatestversion av certifieringsmodellen Breeam Communities. Det innebär att projektet har tydliga mål och att strategier finns för hur målen uppnås. För att nå de övergripande målen om att minska miljöbelastningen krävs att många aktörer deltar och samarbetar. Så väl hårda krav på tillåten energianvändning som användande av ny teknik och en genomtänkt utformad detalj bidrar. Stor vikt läggs vid stadsutvecklingsprocessen och samverkan mellan de olika aktörerna så att hållbarhetstankarna och metoderna präglar området genom hela utvecklingen. Denna skrift vill förutom att fastställa vilka energikrav som gäller för området visa på möjliga åtgärder för att minska byggnadens energianvändning. För energianvändningen innebär det; Att även energianvändningen utanför byggnaden beaktas. Därför ställs krav på gatubelysning och det finns en ambition att även hushållens och verksamheternas energianvändning ska minska Korrekt genomförda energiberäkningar Väl avvägda val gällande energiförsörjningssystem och förnyelsebar energi för att minska CO 2 utsläpp. Kvalitetssäkring under projektering, byggskede och drift för att uppmätt energianvändning ska stämma med beräknad. * Se s energiplan, Beslutsdel av den * Se s energiplan, Informationsdel av den

5 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 5/18 2 Inledning Byggnadens utformning ger förutsättningar för ett bra inomhusklimat. Dessa förutsättningar är en av de parametrar som ger möjlighet att skapa en hållbar byggnad som består över lång tid. Byggnader måste tillföras värme och ibland även kyla för att vi ska få ett bra inneklimat. Denna tillförda energimängd ska minimeras utan att göra avkall på kravet på en god inomhusmiljö. Tyresös krav gällande energihushållning är i enlighet med Boverkets Byggregler med undantag av byggnadens specifika årsenergianvändning, där Tyresö kommun har strängare krav än Boverket. För att förtydliga och säkerställa hela processen från programkrav till verifierat resultat har Tyresö valt att ta stöd av Sveby en branschstandard för energi i byggnader. Kraven i detta dokument innefattar: - Beräkning av årlig energianvändning. - Byggnadens specifika energianvändning. - Verifiering av energianvändning i byggnad.

6 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 6/18 3 Termer och definitioner Byggnadens specifika energianvändning Denna anges som maximalt tillåten energimängd per golvarea och år (kwh/m 2 och år). Byggnadens energianvändning är den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till byggnaden (ofta benämnd köpt energi) för: - Uppvärmning - Komfortkyla - Tappvarmvatten - Byggnadens driftel Verksamhetsel och hushållsel ingår inte i byggnadens energianvändning. Atemp Är golvarean i kylda utrymmen alternativt uppvärmda utrymmen (avsedda att uppvärmas till mer än 10 C) begränsad av klimatskärmens (byggnadens) invändiga area i m 2. Garage inom byggnaden inräknas ej in i Atemp. Klimatskärmen Byggnadskonstruktioner som avskärmar det inre av en byggnad från omvärlden med avseende på bl. a temperatur, och fuktighet så som tak, väggar, golv, fönster och dörrar. Klimatskärmens lufttäthet Täthetskrav finns idag angivna i Boverkets byggregler avsnitt 9:21 i 9:31, 9:4 och kapitel 6 fukt. Kravet är dock inte kvantifierat annat än i 9:4.

7 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 7/18 Verksamhetsel och hushållsel Är den energi (inte bara el) som används för verksamheter i lokaler alternativt för hushållsändamål i bostäder. Ex: Belysning i kontor, datorer, kopiator, TV, spis, kyl och andra hushållsmaskiner. Verksamhetsel och hushållsel räknas inte in i byggnadens energianvändning. Verksamhetsel och hushållsel påverkar dock byggnadens energianvändning och är en stor del av samhällets totala energianvändning och klimatpåverkan. Driftel Är den el- (eller annan) energi som används för att driva de centrala systemen i byggnaden som krävs för att byggnaden ska kunna användas på avsett sätt. Exempel: Elanvändning för fläktar, pumpar, hissar, belysning i gemensamma utrymmen och dylikt. Driftel räknas in i byggnadens energianvändning. Komfortkyla En installation med syfte att sänka innetemperaturen i en byggnads utrymmen till viss avsedd nivå för människors komfort. Installationen innehåller eller hämtar kylenergi från kylmaskin, fjärrkyla eller frikyla. Normalårskorrigering Det finns två olika metoder som normalt används för normalårskorrigering, graddagsmetod eller energiindexmetod. Graddagsmetod Graddagsmetod innebär att en korrektionsfaktor utförs som förhållandet mellan antalet graddagar under aktuell månad och antalet graddagar under motsvarande månad ett normalår. Normalårskorrigeringen beräknas genom att energi för uppvärmning divideras med korrektionsfaktorn. Graddagar är differensen mellan byggnadens s.k. balanstemperatur (den innetemperatur där ingen värme behöver tillföras byggnaden) och utetemperaturens dygnsmedelvärde. Energiindexmetod Energiindexmetod innebär att ett energiindex beräknas genom att aktuell månads ekvivalenta graddagar divideras med motsvarande månads ekvivalenta graddagar under ett normalår. Normalårskorrigeringen utförs genom att energi för uppvärmning divideras med energiindexet. Ekvivalenta graddagar tar hänsyn till utetemperatur samt solstrålning och vind.

8 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 8/18 Värmeisolering Boverkets krav på värmeisolering (U m -värdeskrav) beskriver hur mycket värme som maximalt får passera ut genom klimatskärmen. Detta kan sedan översättas till hur mycket huset behöver värmeisoleras. Det är det genomsnittliga U-värdet för tak, väggar, golv, fönster, dörrar och köldbryggor som vägs samman. För fönster och dörrar är vanligt att leverantör bestämt U-värde genom provningar. För isolermaterial finns produktblad som redovisar isolerförmågan. Köldbryggor Köldbryggor uppstår där ett material med dålig värmeisolering genombryter ett material med bättre isolering och i mötet mellan konstruktionsdelar. Exempelvis balkonginfästningar, stålpelare i yttervägg, bärande konstruktioner vid takkupor, hörn, bjälklagskanter och runt fönster. En vanlig felkälla i energiberäkningar är att värmeförluster vid köldbryggor ej beräknats. Värmeförluster för köldbryggor skall beräknas och redovisas då de utgör en betydande del av byggnadens värmeförluster. Gratisprogram finns på marknaden. Formfaktor Förhållandet mellan byggnadens omslutningsarea A om och uppvärmd Area. En hög formfaktor innebär att byggnaden har mycket värmeavgivande byggdelar i förhållande till användbar golvyta vilket ökar byggnadens specifika energianvändning enligt BBR. En utsträck byggnaden måste ha bättre isolering än en kvadratisk byggnad.

9 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 9/18 4 Krav på beräkning av årlig energianvändning En beräkning av byggnadens energianvändning syftar till att förutbestämma den verkliga energianvändningen och teoretiskt kontrollera att resultatet inte överskrider maximalt tillåtet värde. Noggrannheten måste vara så god att den verkliga energianvändningen som mäts när byggnaden senare är i drift, uppfyller kraven på den specifika årsenergianvändning. Energikravet i denna handling gäller uppmätt årsenergianvändning. Energiberäkningarnas indata och redovisning ska följa Svebys riktlinjer. Syftet med Svebys beräkningsanvisningar är att standardiserade brukarindata ska användas för energiberäkningar och att beräkningsresultatet ska gälla för normala förhållanden. Underlag finns att hämta på Energiprestanda för byggnaden ska beräknas dels i ett tidigt skede där få detaljer slagits fast och mycket schabloniserade indata används, dels vid projektering med hänsyn till förändringar i underlag och byggnad. Energiberäkningen uppdateras med projektspecifika brukarindata när sådan finns tillgänglig. Om indata väsentligt avviker från Svebys rekommendationer ska detta motiveras. Det är mycket viktigt att beräkningarna uppdateras när byggnaden är färdig (s.k. relationsberäkning) så att alla eventuella ändringar kommer med, samt att det tydliggörs vilken beräkning och indata som verifieringsmätningarna ska jämföras mot. För att erhålla ett resultat med liten avvikelse från uppmätta värden skall följande steg följas: - Indela byggnaden i zoner som liknar installationernas betjäningsområden, (Ex: Storkök med eget ventilationssystem). - Välj ut representativa rum med olika internlaster exempelvis mot olika väderstreck och rumstyper. Zoner och rum får inte vara för stora, så att samtidigt värme- och kylbehov felaktigt utjämnas. - Glöm inte att göra påslag för driftenergi som exempelvis utvändig belysning på byggnaden, motorvärmare mm. - Schablonpåslag ska vara tydligt redovisade, tex vädring. Klimatdata (normalår) med timvärden för olika orter ingår oftast i leveransen av energiberäkningsprogram. Som tillval finns olika datorprogram för att skapa egna klimatfiler. Klimatfilerna ska vara representativa för värme- och kylbehovsberäkningar för Tyresö. För att korrigera uppmätta värden för uppvärmning skall en så kallad normalårsfaktor användas baserad på SMHI:s graddagsmetod.

10 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 10/18 Exempel på datorprogram som kan användas för årsenergiberäkningar: - IDA ICE - VIP Energy Krav på redovisning för beräkning: - Vem som har gjort beräkningen. - Vilken version av Boverkets byggregler som följts och energikrav för den aktuella byggnaden. - Namn och version på de datorprogram som använts för beräkning. - Tydlig sammanställning och redovisning av indata och beräkningsresultat. - Tydlig redovisning att man uppfyller energikraven enligt detta dokument. - Vilken säkerhetsmarginal det finns i beräkningen. Dessa beräkningar ska sedan kunna användas igen för att korrigera erhållna mätvärden i verifieringen. Beräkningen skall visa att energikrav uppfylls med en marginal på minst 10 %. Systemgräns för byggnadens energianvändning

11 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 11/18 5 Tyresö kommuns krav på Byggnadens specifika energianvändning Boverkets kravnivå på byggnadens specifika energianvändning varierar i reglerna beroende på om det är bostad eller lokal, om elvärme används för uppvärmning, samt i vilken klimatzon byggnaden är belägen. Det finns tre klimatzoner (I, II och III). Tyresö kommun tillhör klimatzon III. El är en högvärdig energiform som inte skall användas för uppvärmning av byggnader om det finns ett mer hållbart alternativ. Regeringen har under de senaste decennierna övervägt förbud mot direktverkande el för uppvärmning av nya byggnader. Boverket har hårdare energikrav för byggnader som använder el för uppvärmning och komfortka jämfört med andra byggnader. Boverket ställer även krav på maximalt installerad eleffekt (kw) för uppvärmning. Bostäder med uppvärmningssätt enligt nedan: Egen pannanläggning för biobränsle Exempelvis ved-, flis-, pelletspanna och dylikt. Boverkets byggregler s krav 90 kwh/m 2 och år 55 kwh/m 2 och år Fjärrvärme Boverkets byggregler s krav 90 kwh/m 2 och år 55 kwh/m 2 och år Elvärme Exempelvis berg-, jord-, sjö- eller luftvärmepump, elektrisk golvvärme, luftburen värme och dylikt. Boverkets byggregler s krav 55 kwh/m 2 och år 25 kwh/m 2 och år Maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning (kw) Exempelvis uppvärmning via bergvärmepump, elpanna. Boverkets byggregler 4,5 kw s krav 4,5 kw + tillägg (0,025(A temp -130)) då Atemp är större än 130 m 2

12 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 12/18 Lokaler med uppvärmningssätt enligt nedan: Egen pannanläggning för biobränsle Boverkets byggregler 80 kwh/m 2 och år s krav 50 kwh/m 2 och år + tillägg (70(q medel -0,35)) då uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m 2 enligt Boverkets byggregler 9:3 6 Lokaler. Där q medel är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen och får högst tillgodoräknas upp till 1,00 [l/s per m 2 ]. Fjärrvärme Boverkets byggregler 80 kwh/m 2 och år s krav 50 kwh/m 2 och år + tillägg (70(q medel -0,35)) då uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m 2 enligt Boverkets byggregler 9:3 6 Lokaler. Elvärme Boverkets byggregler 55 kwh/m 2 och år tidigare s krav 25 kwh/m 2 och år + tillägg (45(q medel -0,35)) då uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m 2 enligt Boverkets byggregler 9:3 6 Lokaler. Maximalt tillåtna installerad eleffekt för uppvärmning (kw) Exempelvis uppvärmning via bergvärmepump, elpanna. Boverkets byggregler 4,5 kw s krav 4,5 kw + tillägg (0,025(A temp -130)) då Atemp är större än 130 m 2. + tillägg (0,022(q-0,35)A temp ) då uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m 2 enligt Boverkets byggregler 9:3 6 Lokaler.

13 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 13/18 6 Krav på visualisering och verifiering av energianvändning Kunskap om byggnadens energianvändning är en förutsättning för att kunna driva och förvalta byggnaden på ett energieffektivt sätt. Nya byggnader ska deklareras senast två år efter att byggnaden tagits i bruk, dock inte senare än två år efter att slutbevis utfärdats. Det är rimligt att första året används för att erhålla korrekt drift och andra året för att verifiera energiprestanda. Mätning Kravet på byggnadens specifika energianvändning utgår från den energi som under ett normalår behöver levereras till en byggnad för - Uppvärmning - Komfortkyla - Tappvarmvatten - Byggnadens fastighetsenergi. Samtliga av dessa mediaförsörjningar ovan skall vara försedda med individuella mätare som redovisar energiförbrukningen per dag, månad, år samt momentant (just nu). vill även att energi som inte regleras av krav i BBR ska mätas eftersom den är en betydande del av byggnadens energianvändning och miljöpåverkan och ingår som en av områdets koldioxid belastning enligt Breeam Communities. Detta gäller - Hushållsel - Verksamhetsel Även enskilda laster med betydande andel av energianvändningen bör mätas. I projekteringsskedet ska en mätplan tas fram för att säkerställa att det finns erforderlig mätning för att kunna verifiera byggnadens energiprestanda. Mätresultatet för rumsuppvärmning skall normalårskorrigeras. I de fall byggnaden har annat uppvärmningssystem än elvärme och har elektrisk kylmaskin behövs även en separat elmätare för kylmaskinen. Anledningen är att el till komfortkyla i sådana fall skall räknas upp med faktor 3, då byggnadens specifika energianvändning bestäms. Verifiering Det är viktigt att förbereda för snabb intrimning och felkorrigering. För att vid idrifttagning och i den dagliga driften kunna följa upp funktion och energiprestanda är det viktigt att redan i projekteringen har planerat och bestämt hur man skall utföra energi- och funktionsuppföljning samt funktionsoptimering. Under idrifttagningen

14 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 14/18 verifieras de olika systemens funktion och det är klokt att säkerställa att loggade mätdata finns tillgängliga under slutbesiktning. Verifieringen av byggnadens energianvändning ska ske mot standardiserade brukarindata, vilket innebär att uppmätt energianvändning behöver korrigeras med hjälp av energisimuleringar i efterhand om brukarbeteendet avvikit. Svebys Energiprestandaanalys kan användas som vägledning. Där beskrivs hur energikrav kan verifieras genom att stegvis undersöka om en byggnad uppfyller ställda krav på energiprestanda. I undersökningen tas hänsyn till om orsak till avvikelser kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder. Syfte är att undvika framtida konfliktsituationer mellan byggherre och entreprenör vid verifiering av energiprestanda. Syftet är också att ta fram underlag till den särskilda utredningen som enligt Boverkets byggregler ska redovisas vid korrigering av energiprestanda. Visualisering För att stimulera till minskad energianvändning hos brukaren ska möjlighet att visualisera hushållsel, verksamhetsel och betydande enskilda energiposter utredas. Det kan t.ex. innebära individuell mätning på elanvändningen som visas momentant och ackumulerat i respektive lägenhet.

15 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 15/18 7 Exempel på åtgärder för att minska byggnadens energianvändning Det finns många exempel på energieffektiva byggnader och den kunskap byggbranschen har på området bör användas. En energieffektiv byggnad ställer höga krav på utförande gällande t.ex. isolering, lufttätning och injustering och därför är det viktigt med stor noggrannhet med kontrollprogram under byggtiden. För att kunna uppnå områdets målsättning på en låg energianvändning krävs noggrant avvägda val av byggherrar och aktörer som tillsammans ska bygga Norra Tyresö Centrum. Arkitektur - Byggnaden utformas med låga U-värden. - Byggnaden utformas så att klimatskärmen minimeras. - LCC -beräkningar används för att utvärdera materialval och utformning - Fönsterytor utvärderas med avseende på påverkan på byggnadens värmebehov, risk för övertemperaturer sommartid samt dagsljus. - Solavskärmning utformas för att minimera övertemperaturer sommartid men ändå säkerställa ett gott dagsljus. - Våtgrupper samlas för minskade dragningar och energiförluster. Installationer - Låga tryckfall i installationssystem samt hög verkningsgrad på motorer. - Brukarvänliga instruktioner. En guide tas fram för att enkelt förklara hur byggnadens brukare och driftpersonal kan bidra till att byggnaden får låg miljöpåverkan - Använd smarta hem principer som ger brukaren en användarvänlig elinstallation och möjlighet att t.ex. närvarostyra ventilation och minska standby användning. - Installera dimmers för belysning i lägenheter. - Hög isolering av installationer för att säkerställa att värmen/kylan når sitt mål. Effektiv isolering av VVS-system. - LCC-beräkningar för att utvärdera val av installationer - Installation av solfångare på yttertak för beredningar/förvärmning tappvarmvatten och värmevatten.

16 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 16/18 Drift - Värmeåtervinning av spillvatten. - Lågenergibelysning i allmänna utrymmen. - Behovsstyrning för belysning, värme och ventilation. - Optimerande styr- och övervakningsinstallationer. - Hög värmeåtervinningsgrad på årsbasis för luftbehandlingsaggregat. - Individuell mätning för tappvatten, värme och el. - Flödesbegränsande blandare. - Komfortkyla skall i möjligaste mån undvikas. - Frikyla. - Förvärmning av tilluft för att minska risk med begränsad värmeåtervinning på grund av avfrostningsfunktioner. - Injustering av installationssystem. - Minimera ofrivillig ventilation. - Synliggör verksamhets- och hushållsel - Välj vitvaror med hög energiklass. Kyl, frys, disk och tvätt utgör upp mot hälften av hushållens elanvändning. Förnyelsebar energi Frikyla - Är samlingsnamnet för kylsystem där kylenergi hämtas från exempelvis mark, grundvatten, vatten eller luft utan annan energianvändning än för drift av pump och fläkt. Även evaporativ kyla inklusive sorptiv kyla, om värmen hämtas från exempelvis solvärme, kan betraktas som frikyla. Solceller - Sverige har bra leverantörer och installatörer av solceller och det är en beprövad teknik. Det finns ekonomiskt stöd vid installation av solceller och överskott kan säljas tillbaka till elnätet. Solel är lämpligt för bostäder då dessa har ett behov av elanvändning under hela året. Solfångare - Sverige har bra leverantörer och installatörer av solfångare och det är en beprövad teknik. Solvärme är lämpligt för bostäder då dessa har ett behov av värme under hela året. Solvärme har svårt att konkurera med fjärrvärme men kan bidra om ambitionen är att bygga näranollenergibyggnader. Vind - Det har gjorts försök med små lokala vindkraftverk för flerbostadshus. Denna teknik är inte beprövad. Biobränsle - En stor del av Sveriges fjärrvärme produceras numera med biobränslen, till exempel flis och pellets. Det sker under kontrollerade

17 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 17/18 och miljövänliga former. I genomsnitt är utsläppen av koldioxid därför tio gånger så höga i en oljeeldad villapanna jämfört med fjärrvärme. Geovärme - Geovärme är samlingsnamnet för bergvärme, jordvärme, sjövärme och annan energilagring i jord och berg. Det är en beprövad teknik och värmen kan användas med en värmepumpslösning men även utan. Då behövs endast cirkulationspump och värmen kan användas för att exempelvis förvärma tilluft. Mer kunskap finns att få: Installationssystem i energieffektiva byggnader, Per Kempe Förstudie SBUF, hösten 2014 även fullständig rapport hos

18 Kravspecifikation Energi vid markanvisning Sid 18/18 8 Miljöcertifierade byggnader Ett led i arbetet med energihushållning är att miljöcertificera byggnader En miljöcertifiering möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger ett certifikat och en prestanda för byggnader, vilket är starkt efterfrågat på marknaden. Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Ett flertal system, fyra utvalda Det finns ett flertal certifieringssystem i världen. Sweden Green Building Council har målet att så många svenska byggnader som möjligt skall bli miljöcertifierade och på så sätt bidra till ett hållbarare samhälle. Därför har fyra certifieringssystem valts ut som passar olika typer av byggnader och fastighetsägare. De är de mest användbara för byggnader i Sverige: Miljöbyggnad Systemet Miljöbyggnad är byggt för svenska förhållanden som ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader utan att ge avkall på kvalitén. Systemet går att använda för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek. EU GreenBuilding GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. BREEAM BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) från Storbritannien är det mest använda miljöbedömningssystemet i världen, utvecklat och administrerat av BRE som tidigare var ett statligt institut men som nu ägs av en sammanslutning av branschaktörer. Sweden GBC har gjort en anpassning av BREEAM till svenska förhållanden och hanterar certifieringssystemet i Sverige med stöd av BRE. LEED (hanteras ej av Sweden GBC idag) The LEED Green Building Rating System har utvecklats och administrerats av U.S. Green Building Council och är det mest kända bedömningssystemet. Sweden GBC arbetar med anpassningen av LEED till svenska förhållanden samt att ta över hanteringen av certifieringssystemet i Sverige.

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2013-01-18 av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kravspecifikation för byggnadens specifika energiförbrukning vid markanvisning och exploateringsavtal

Kravspecifikation för byggnadens specifika energiförbrukning vid markanvisning och exploateringsavtal Kravspecifikation för byggnadens specifika energiförbrukning vid markanvisning Datum: Upprättad av: 2011-03-xx Sven-Erik Johansson projektengagemang Kungsgatan 43, Box 110, 751 03 Uppsala. Tel. 018-418

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

VAD ÄR PÅ GÅNG? PBF, BBR OCH BEN ÖREBRO 20/ VERONICA EADE FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD

VAD ÄR PÅ GÅNG? PBF, BBR OCH BEN ÖREBRO 20/ VERONICA EADE FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD VAD ÄR PÅ GÅNG? PBF, BBR OCH BEN ÖREBRO 20/4-2017 VERONICA EADE FASTIGHETSÄGARNA MITTNORD Att hänvisa till BBR BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2016:13 dvs BBR 18 t o m BBR 24 grundförfattning BFS 2011:6

Läs mer

Per Levin. Sveby

Per Levin. Sveby Per Levin Sveby 2014 1 Regelverk för målstyrd energiförvaltning ABT06 Sveby Mätföreskrifter för Energiavtal 12 Sveby Energiavtal 12 Sveby Energiprestandaanalys och verifieringsmall Checklista för Målstyrd

Läs mer

Handledning. Svebys material är gratis och finns för fri nedladdning på hemsidan: www.sveby.org

Handledning. Svebys material är gratis och finns för fri nedladdning på hemsidan: www.sveby.org Handledning 20140901 Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader och är ett branschöverskridande initiativ för att ta fram frivilliga hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Läs mer

Att ställa energikrav och följa upp

Att ställa energikrav och följa upp Att ställa energikrav och följa upp Svante Wijk Energistrateg, NCC Construction NCC Construction Sverige AB 1 Lagkraven skärps Exempel flerbostadshus i Göteborg Följden av tuffare energikrav Marginalerna

Läs mer

Fastighetsbranschens Energidag 2016

Fastighetsbranschens Energidag 2016 Fastighetsbranschens Energidag 2016 Skärpta energikrav skärps ytterligare Vad blir nästa steg 1 Mats Östlund AB Svensk Byggtjänst 2 Svensk Byggtjänst 1 Plan- och bygglagen, PBL Byggnadsverks tekniska egenskaper

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

Mätföreskrifter. Svebyprogrammet. Version 1.0 2012-10-10

Mätföreskrifter. Svebyprogrammet. Version 1.0 2012-10-10 Mätföreskrifter Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och i programmet fastställer bygg- och fastighetsbranschen

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009 Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-14 Sveby Stockholm 2009 Förord Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och i programmet

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: xxx REMISSUTGÅVA 2006-06-29 Kompletterande föreskrifter gällande byggnader som använder el för uppvärmnings- och kyländamål. Föreslagna ändringar är markerade med

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; BFS 2013:xx Utkom från trycket den 0 månad 2013 beslutade

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

Sammanställning Resultat från energiberäkning

Sammanställning Resultat från energiberäkning Sammanställning Resultat från energiberäkning Resultat Fastighetsbeteckning: Freberga 6:171 Namn: Daniel Andersson Datum beräkning: 2014.09.04 08:04 Klimatzon: Byggnadstyp: Ort: Län: Uppvärmning enl. BBR:

Läs mer

Energiberäkningar föreställningar och fakta. Johnny Kronvall Green Building Science

Energiberäkningar föreställningar och fakta. Johnny Kronvall Green Building Science Energiberäkningar föreställningar och fakta Johnny Kronvall Green Building Science Energiberäkning vad? En mer eller mindre kvalificerad prediktion (förutsägelse) av en byggnads energianvändning under

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 5 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Nya energikrav i BBR Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle BBR 19 (BFS 2011:26) 5. Brandskydd 9. Energihushållning Regler för ändring av byggnader 2012-06-18 Sida

Läs mer

ENERGIPRESTANDAANALYS 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov

ENERGIPRESTANDAANALYS 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov Svebyprogrammet ENERGIPRESTANDAANALYS 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov Projektrapport 101028 Förord Energiprestandaanalys är en vägledning för att verifiera

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; BFS 2013:16 Utkom från trycket den 12 november 2013

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Svensk energi & Svensk fjärrvärme

Svensk energi & Svensk fjärrvärme Svensk energi & Svensk fjärrvärme Energieffektivisering och energitjänster Göteborg 2014-05-22 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Byggnader i Sverige

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Beräknad och verklig energianvändning

Beräknad och verklig energianvändning Beräknad och verklig energianvändning 2016-11-29 Jasenka Hot 2016-04-05 Helhet exempel Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Uppdrag åt Exploateringskontoret 1) - Begära in och granska energiberäkningar kontinuerligt

Läs mer

Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar

Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar Energikick 2013 Sveby i praktiken -fördelar och fallgropar Kenneth Ahlström Kopparstaden Begreppsförvirring Feby eller Sveby? Feby: Dimensionering av exempelvis passivhus. Effekt och täthetskrav. Certifiering.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2014-12-04 Objekt: 14-006 - Söderhagen 1:8 Utförd av: Joakim Alterius, Alterius Engineering AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394814 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Härnösand Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lägdan 10 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED BFS 2007:4 med ändringar till och med BFS 2016:14 Detta är en konsoliderad version. Den konsoliderade versionen är en sammanställning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 518775 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Klyftan 11 Husnummer 1 Adress Schenströmsgatan 14

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8) Tekniska krav och anvisningar Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Skärsta 1:83 Byggnadens adress Granlundsvägen 11 763 30 Hallstavik Datum 2016-12-16 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; BFS 2008:20 Utkom från trycket den 19 december 2008

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (5) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 4 2 ENERGIBEHOV 4 3 U-VÄRDEN 4 4 TÄTHET 4 5 ÖVRIGT 5 3 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument

Läs mer

Energiprestandaanalys 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov. Åsa Wahlström

Energiprestandaanalys 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov. Åsa Wahlström Energiprestandaanalys 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov Arbetsgrupp Ingvar Andréasson, Familjebostäder Kjell Berndtsson, Riksbyggen Jonas Gräslund, Skanska Kenneth

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:1 om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 42530 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ankan 18 Husnummer 1 Adress Östergatan 39 Prefix byggnadsid

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 528234 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Duvslaget 1 Husnummer 1 Adress Hvitfeldtsgatan 34 Prefix

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2011-02-23 15:48 Utförd av:, Johan Skoog arkitektkontor AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: II Mellansverige Närmaste ort: Sundsvall

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Version 6, september 2015 Tidigare versioner: Version 5, augusti 2011 Version 4, maj 2010 Version 3, maj 2008 Version 2, januari 2008 Version 1, augusti 2006 Energikrav för lokalbyggnader Beställargruppen

Läs mer

användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se

användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se INNEHÅLL Inledning 3 Förutsättningar 4 Programmets uppbyggnad 5 U-värdeberäkning 6 Energiberäkning 7 Resultatsammanställning 11

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Planetgatan 13, 224 57 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366

ENERGIDEKLARATION. Planetgatan 13, 224 57 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Planetgatan 13, 224 57 s kommun Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366 Energiprestanda: 360 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346

ENERGIDEKLARATION. Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Källdisvägen 4, 187 72 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1977 Energideklarations-ID: 674346 Energiprestanda: 138 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt BFS 2011:26 BBR 19. 9:11 Tillämpningsområde. 9:12 Definitioner

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt BFS 2011:26 BBR 19. 9:11 Tillämpningsområde. 9:12 Definitioner 9 Energihushållning Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 14 och 3 kap. 15 första stycket PBF. Avsnitt 9:9 innehåller också föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 7 PBL.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Forellvägen 11, 983 34 Malmberget Gällivare kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 649771

ENERGIDEKLARATION. Forellvägen 11, 983 34 Malmberget Gällivare kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 649771 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Forellvägen 11, 983 34 Malmberget Gällivare kommun Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 649771 Energiprestanda: 113 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 490003 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Irsta-Lista 5:110 Husnummer 1 Adress Vales Väg 5 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 1. 40781 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Töreboda Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gnet 12: Husnummer

Läs mer

Sveby referensgruppsmöte 141112. 12.40 Inledning Per L Agendan, Uppdatering av senaste händelser och arbete

Sveby referensgruppsmöte 141112. 12.40 Inledning Per L Agendan, Uppdatering av senaste händelser och arbete Sveby referensgruppsmöte 141112 Per Levin Sveby 2014 1 Dagordning 12.40 Inledning Per L Agendan, Uppdatering av senaste händelser och arbete 13.10 SMHIs nya normalårsperiod och Svebys nya väderfiler Cari

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1 Utgåva 1:1 2012-08-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Börje-Broby 8:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Västergatan 14

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Västergatan 14 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 575497 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skanör 28:12 Husnummer 1 Adress Västergatan 14 Prefix byggnadsid

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20

Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20 13, avsnitt 9 BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:20 Denna författning träder i kraft den 1 februari 2009. Äldre bestämmelser får tillämpas på arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan

Läs mer

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt. 9:11 Tillämpningsområde

9 Energihushållning. 9:1 Allmänt. 9:11 Tillämpningsområde Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 488963 Byggnaden - Identifikation Län Östergötland Kommun Mjölby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Sjuntorp 3:5 Husnummer 1 Adress Bjälbo Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland. gfedcb. nmlkji

Energideklaration. Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland. gfedcb. nmlkji Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 405919 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gårda 72:2 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Järnåldersringen 358, 136 65 Söderby Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 646383

ENERGIDEKLARATION. Järnåldersringen 358, 136 65 Söderby Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 646383 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Järnåldersringen 358, 136 65 Söderby Haninge kommun Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 646383 Energiprestanda: 65 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration 400206-3545. Postnummer Postort 0431-45 13 64. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 400206-3545. Postnummer Postort 0431-45 13 64. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 229499 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Iris Green Adress Stationsvägen 47 Personnummer/Organisationsnummer 400206-3545 Postnummer Postort 260 91

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

Svebyprogrammet. Energiavtal 12. för överenskommelse om energianvändning. www.sveby.org www.foreningenbkk.se. Sveby Stockholm 2012

Svebyprogrammet. Energiavtal 12. för överenskommelse om energianvändning. www.sveby.org www.foreningenbkk.se. Sveby Stockholm 2012 Energiavtal 12 för överenskommelse om energianvändning Svebyprogrammet 20121010 www.sveby.org www.foreningenbkk.se Sveby Stockholm 2012 Förord Energiavtal 12 har tagits fram av Byggandets Kontraktskommitté,

Läs mer

Handledning till Mätföreskrifter

Handledning till Mätföreskrifter Handledning till Mätföreskrifter Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och i programmet fastställer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 475318 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Luleå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ängesträsk 1:103 Husnummer 1 Adress Norra Norrgren 39

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092

ENERGIDEKLARATION. Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092 Energiprestanda: 143 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Miljö och teknik. Handläggare Ingmarie Ahlberg kommunstyrelsen. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Miljö och teknik. Handläggare Ingmarie Ahlberg kommunstyrelsen. Förslag till beslut Sida 1 (6) 2015-07-13 Handläggare Ingmarie Ahlberg 08-508 264 54 Till Exploateringsnämnden 2015-08-20 Remiss om Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader. Svar på remiss

Läs mer

BEN Beräkningsexempel normalisering Energideklaration av äldre småhus med bergvärmepump eller fjärrvärme

BEN Beräkningsexempel normalisering Energideklaration av äldre småhus med bergvärmepump eller fjärrvärme Promemoria Datum 2016-12-08 Diarienummer 1690/2016 BEN Beräkningsexempel normalisering Energideklaration av äldre småhus med bergvärmepump eller fjärrvärme Innehållsförteckning Energideklaration av äldre

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284

ENERGIDEKLARATION. Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tagholmsvägen 5, 247 72 Genarp Lunds kommun Nybyggnadsår: 1986 Energidekarations-ID: 582284 Energiprestanda: 101 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer