EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) 664 slutlig 2003/0258 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel då medlemsstaternas yttre gränser passeras och om ändring i detta syfte av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och den gemensamma handboken (framlagt av kommissionen)

2 MOTIVERING 1. INLEDNING Schengenregelverket, som införlivats inom Europeiska unionens ramar, innehåller bestämmelser om inresa, kortare vistelse och fri rörlighet för medborgare från tredje land, bl.a. i artiklarna 5, 20 och 23 i konventionen om tillämpningen av Schengenavtalet. Enligt dessa bestämmelser har en tredjelandsmedborgare som på lagligt sätt kommit in på medlemsstaternas territorium rätt att vistas inom Schengenområdet under högst tre månaders tid under en sexmånadersperiod räknat från dagen för den första inresan. Det föreskrivs vidare att en tredjelandsmedborgare som inte längre uppfyller villkoren för rätt till en sådan vistelse utan dröjsmål skall lämna medlemsstaternas territorium. Sammantaget medför dessa bestämmelser att det finns anledning till kontroll av de datum då tredjelandsmedborgare passerar medlemsstaternas yttre gränser, så att det blir möjligt att beräkna vistelsens sammanlagda längd och kontrollera om en tredjelandsmedborgares vistelse är i överensstämmelse med detta villkor. Enligt punkt 2.1 i del II av den gemensamma handboken skall de handlingar som tillåter att tredjelandsmedborgare passerar de yttre gränserna förses med stämplar med uppgift om bl.a. datum och vilken gränsstation som passerats. Av dessa bestämmelser framgår att handlingarna skall stämplas för samtliga tredjelandsmedborgare, utom i särskilt angivna undantagsfall, vid inresa till Schengenområdet, och detta oavsett om personerna omfattas av eller är befriade från krav på visum. Bestämmelserna är dock mindre tvingande när det gäller skyldigheten att stämpla resehandlingar vid utresa: det är bara i punkt som det talas om anbringande av utresestämpel och detta endast i de fall då handlingarna är försedda med visering för flera inresor och en begränsning av den sammanlagda vistelsetidens längd. I punkt i del II av den gemensamma handboken, grundad på artikel 6 e i konventionen, föreskrivs dessutom att det skall vara möjligt att göra kontrollerna vid landgränserna mindre omfattande på grund av särskilda omständigheter, bl.a. sådana som avser trafikintensiteten. För sådana fall anges det att de ansvariga tjänstemännen skall ge kontrollen av inresetrafiken företräde framför utresekontrollen. 2. VARFÖR KRÄVS ETT NYTT LAGFÖRSLAG OCH VAD BÖR DETTA INNEHÅLLA? Oklarheterna i Schengenregelverkets bestämmelser på detta område har lett till att förfarandena skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det har kunnat konstateras vid utvärderingsbesök inom Schengen och under diskussioner i rådets behöriga grupper och instanser att det finns åtskilliga exempel på att tredjelandsmedborgare tar sig in i Schengenområdet på laglig väg utan att deras resehandlingar förses med inresestämpel när den yttre gränsen passeras. Detta gäller t.ex. följande fall: - På några flygplatser är vissa nationaliteter befriade från stämpelkrav på grund av att risken för illegal invandring är mycket liten när det gäller dessa. - Vid vissa yttre landgränser införs regelbundet lättnader i syfte att undvika långa köer. - När kontrollerna sköts av mobila enheter ombord på tåg som inte har möjlighet att kontrollera alla passagerares resehandlingar. Eftersom den situation som nu beskrivits skapar svårigheter för kontrollen av efterlevnaden av villkoren för kortare vistelse för tredjelandsmedborgare som befinner sig inom medlems- 2

3 staternas territorium, har det framstått som nödvändigt dels att förtydliga de befintliga bestämmelserna om stämpling av resehandlingar, dels att fastställa under vilka omständigheter avsaknaden av stämpel på tredjelandsmedborgares resehandlingar kan ge anledning till misstanke om att deras vistelse strider mot gällande lagstiftning. Inom ramen för harmoniseringen och förstärkningen av kontrollerna vid de yttre gränserna och bekämpningen av den illegala invandringen antog rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 19 december 2002 slutsatser avseende ett systematiskt genomförande av stämpling av utlänningars resehandlingar vid kontroller som utförs vid yttre gränsövergångsställen. Rådet uppmanade därvid kommissionen att överväga förslag som skulle kunna leda till en harmonisering av praxis för stämpling av resehandlingar, också med beaktande av den förestående utvidgningen, samt att undersöka konsekvenserna av att inresestämplar saknas på resehandlingar, bl.a. när det gäller frågan om antagande om olaga vistelse. Som svar på denna uppmaning föreslog kommissionen rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 27 och 28 februari 2003 en uppsättning konkreta åtgärder som skulle antas stegvis för att göra det möjligt att beakta eventuella praktiska problem som de nationella tjänstemännen kunde komma att möta vid införandet. En av dessa åtgärder, som medlemsstaterna har förbundit sig att genomföra i sin helhet, gäller kommissionens påpekande att det fanns anledning att genom en gemenskapsförordning fastställa medlemsstaternas skyldigheter i fråga om stämpling av tredjelandsmedborgares resehandlingar vid passagen av de yttre gränserna med verkan från den 1 maj 2004 samt att slå fast vilka följderna skall bli om inresestämpel saknas på sådana handlingar. Parallellt med detta är skyddet mot förfalskningar av de enhetliga in- och utresestämplar som medlemsstaterna använder vid yttre gränsövergångsställen i enlighet med slutsatserna från rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 5 och 6 juni 2003 en åtgärd som säkerställer äkthetskontrollen av de stämplar som påförts tredjelandsmedborgares resehandlingar och ger möjlighet att anta att inresan i territoriet skett lagligen. Syftet med detta förslag är att konkretisera medlemsstaternas skyldigheter i fråga om stämpling. Nu är förutsättningarna goda för att komma till rätta med de praktiska svårigheter som nämnts, eftersom man redan har antagit eller kommer att anta flera åtgärder på området för förvaltning av de yttre gränserna som kan ligga till grund för för en smidigare kontroll av de resande. Detta gäller t.ex. bestämmelserna om skyldighet för medlemsstaterna att inrätta skilda, tydligt skyltade, korridorer vid gränserna för de olika slag av kontroller som de resande i princip skall genomgå beroende på deras nationalitet samt bestämmelserna om lokal gränstrafik som kommer att göra det lättare att praktiskt genomföra skyldigheten att stämpla resehandlingar. Från och med den 1 maj 2004 kommer dessutom andelen tredjelandsmedborgare vid gränsövergångsställena, särskilt vid landgränserna, att minska betydligt till följd av att medborgarna i de nya medlemsstater som ansluter sig kommer att bli fullständiga EU-medborgare. Färre resehandlingar kommer därför att behöva stämplas vid dessa gränser. Detta förslag ansluter sig till de riktlinjer som antagits av rådet och läggs fram före omarbetningen av den gemensamma handboken, dels på grund av sin betydelse i sig, dels till följd av tidsplanen för de nya medlemsstaternas anslutning. Omarbetningen av den gemensamma handboken är nämligen med nödvändighet en komplicerad uppgift, och det är svårt att förutse hur lång tid det förberedande arbetet och förhandlingarna kommer att ta. Det nära sambandet mellan omarbetningen och detta initiativ kvarstår intakt trots att dessa frågor behandlas separat, vilket inte heller medför risker för att detta samband inte skulle komma att beaktas vid utarbetandet av nya texter. 3

4 Prioriteringen av denna förordning är också motiverad på grund av att några medlemsstater redan nu återförpassar tredjelandsmedborgare som saknar inresestämplar i sina resehandlingar till gränsen. Skyldigheten till systematisk stämpling enligt denna förordning skapar inte på något sätt ett nytt villkor för inresa, kortare vistelse och rörlighet för tredjelandsmedborgare inom medlemsstaternas territorium. Syftet är i stället att förstärka de instrument som medlemsstaterna förfogar över för att kontrollera uppfyllandet av det enda villkoret för kortare vistelsers varaktighet. Genomförandet kommer att kräva betydande logistiska insatser från medlemsstaternas sida, vilket motiverar att skyldigheten till systematisk stämpling till en början endast bör omfatta inresekontrollerna. I fortsättningen kommer det dock att finnas anledning att, mot bakgrund av en utvärdering av denna förordnings effekter, överväga lämpligheten av att besluta om samma skyldighet vid utresekontrollerna. Om stämpelkravet skall respekteras och om man skall kunna dra några slutsatser om vistelsens laglighet på grund av att det saknas stämpel på tredjelandsmedborgares resehandlingar beträffande vistelsens laglighet, krävs en översyn av villkoren för att anta lättnader av personkontrollen vid de yttre gränserna. Sådana åtgärder kommer i fortsättningen endast att kunna vidtas under exceptionella och oförutsedda omständigheter som kräver omedelbart ingripande av de behöriga myndigheterna. En berörd medlemsstat skall snarast möjligt underrätta rådet och kommissionen. En sådan underrättelse kan åberopas av personer som fått påpekanden om att deras resehandlingar saknar stämpel och visa att de passerat gränsen vid en tidpunkt då sådana lättnader införts. I samtliga fall skall tredjelandsmedborgare upplysas om riskerna för att de senare kan bli skyldiga att styrka att deras vistelsetid håller sig inom de föreskrivna gränserna om deras resehandlingar saknar inresestämplar med uppgift om datum för deras inresa på medlemsstaternas territorium. De skall vidare på uttrycklig begäran kunna få sina resehandlingar stämplade även då åtgärder tillämpas för lättnader i kontrollen vid de yttre gränserna. 3. RÄTTSLIG GRUND Rådet fastställde i sitt beslut (1999/436/EG) av den 20 maj 1999 om fastställande, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, av rättslig grund för samtliga bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket att artikel 62.a i EG-fördraget utgör en lämplig rättslig grund för bestämmelser som hänför sig till kapitlet Passage av EU:s yttre gränser. Denna förordning innebär en utbyggnad av Schengenregelverket när det gäller villkoren i det nämnda kapitlet för tredjelandsmedborgares inresa, kortare vistelse och rörlighet. Med hänsyn till ovanstående är det lämpligt att ange artikel 62.2 a i EG-fördraget som rättslig grund för denna förordning. 4. SUBSIDIARITET OCH PROPORTIONALITET I artikel 5 i EG-fördraget föreskrivs följande: Gemenskapen skall inte vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i detta fördrag. En gemenskapsåtgärd skall ges enklast möjliga form för att uppnå förslagens syfte och genomföra dem så effektivt som möjligt. 4

5 Detta förslag till förordning innebär en utbyggnad av Schengenregelverket. Det syftar till att klargöra medlemsstaternas redan befintliga skyldigheter när det gäller stämpling av tredjelandsmedborgares resehandlingar. Detta mål kan på grund av själva sin natur endast uppnås genom en gemenskapsåtgärd. Rent nationella åtgärder kan självfallet inte resultera i bestämmelser som är tillämpliga i alla medlemsstater. Av denna anledning har rättsakten utformats som en förordning för att säkerställa ett harmoniserat genomförande av de skyldigheter som den ger upphov till utan att lämna något utrymme för skönsmässig bedömning i detta avseende åt medlemsstaterna. 5. FÖLJDERNA AV DE PROTOKOLL SOM FOGATS TILL FÖRDRAGET Den rättsliga grunden för denna förordning bygger på fördragets avdelning IV och utgör en utbyggnad av Schengenregelverket. Förordningen skall därför föreslås och antas med iakttagande av de protokoll som fogats till Amsterdamfördraget om Förenade kungarikets, Irlands och Danmarks ställning. Dessa protokoll medför följande: Förenade kungariket och Irland I artiklarna 4 och 5 i protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar föreskrivs följande: Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, som inte är bundna av Schengenregelverket, får när som helst begära att vissa eller samtliga bestämmelser i detta regelverk skall tillämpas på dem. Den föreslagna förordningen innebär en utbyggnad av bestämmelserna i Schengenregelverket, i vilken Förenade kungariket och Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket och rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket. Förenade kungariket och Irland deltar därför inte i antagandet av förordningen, som de inte är bindande för eller tillämplig i dessa länder. Danmark Enligt protokollet om Danmarks ställning som fogats till EG-fördraget skall Danmark inte delta då rådet antar åtgärder i enlighet med avdelning IV i EG-fördraget, med undantag av åtgärder för att bestämma de tredje länder vars medborgare är skyldiga att ha visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser och åtgärder som avser en enhetlig utformning av viseringar (f.d. artikel 100c). Om förslag innebär en utbyggnad av Schengenregelverket, vilket är fallet här, gäller dock följande i enlighet med artikel 5 i protokollet: Danmark skall, inom en tid av sex månader efter det att rådet har beslutat om ett förslag eller initiativ om utbyggnad av Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, besluta huruvida det skall genomföra detta beslut i sin nationella lagstiftning. 5

6 Norge och Island I enlighet med artikel 6 första stycket i protokollet om införlivande av Schengenregelverket undertecknades ett avtal den 18 maj 1999 mellan rådet, Norge och Island i syfte att associera dessa båda länder till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenavtalens regelverk. Enligt artikel 1 i detta avtal skall Norge och Island associeras med EG:s och EU:s verksamhet på de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i bilagorna A (bestämmelser i Schengenregelverket) och B (bestämmelser i EG-rättsakter som har ersatt motsvarande bestämmelser i Schengenavtalet eller anpassats i enlighet med detta) till avtalet och den vidare utvecklingen av dessa. I enlighet med artikel 2 i avtalet skall de rättsakter och åtgärder som Europeiska unionen vidtagit för att ändra eller bygga vidare på det införlivade Schengenregelverket (bilagorna A och B) genomföras och tillämpas av Norge och Island. Det förslag som nu framläggs är en utbyggnad av Schengenregelverket enligt definitionen i bilaga A till avtalet. Denna fråga skall därför behandlas i gemensamma kommittén i enlighet med artikel 4 i avtalet för att ge Norge och Island möjlighet att förklara de problem de möter i samband med [denna] åtgärd och att uttala sig i alla frågor som rör utvecklingen eller genomförandet av bestämmelser som berör dem. 6. KOMMENTAR TILL DE ENSKILDA ARTIKLARNA Artikel 1 I artikel 1 anges förordningens syften, dvs. att - fastställa en skyldighet för medlemsstaterna att genomföra systematisk stämpling av tredjelandsmedborgares resehandlingar vid inresa genom medlemsstaternas yttre gränser, och - fastställa under vilka omständigheter avsaknad av inresestämpel i tredjelandsmedborgares resehandlingar kan ge anledning till antagandet att deras vistelse inom medlemsstaternas territorium är olaglig. Artikel 2 Genom denna artikel ändras konventionen om tillämpningen av Schengenavtalet. Artikel 6.2 e i konventionen ändras genom första stycket så att de situationer som kan motivera lättnader i kontrollerna begränsas till exceptionella och oförutsedda omständigheter som kräver omedelbara åtgärder. Vidare föreskrivs att den berörda medlemsstaten snarast möjligt skall underrätta rådet och kommissionen om åtgärden. Genom andra stycket införs en artikel 6a som föreskriver systematisk stämpling av tredjelandsmedborgares resehandlingar vid inresa då de yttre gränserna passeras. Genom tredje stycket införs en artikel 23a, enligt vars första stycke avsaknad av inresestämpel i en tredjelandsmedborgares resehandling skall kunna föranleda antagandet att den tillåtna tiden för en kortare vistelse överskridits. Genom andra stycket i den nya artikeln skall den 6

7 berörda personen ha möjlighet att häva ett antagande enligt det föregående stycket genom att anföra bevis och indikationer om vistelsens faktiska längd, varav några nämns som exempel. En tredjelandsmedborgare med ärligt uppsåt kommer därigenom att förfoga över flera möjligheter att styrka att vistelsetiden överensstämmer med gällande regler. Genom sista stycket i artikel 23a ges slutligen de nationella behöriga myndigheterna möjlighet att, om antagandet inte hävts, tillämpa bestämmelserna i artikel Artikel 3 Genom denna artikel införs nödvändiga ändringar av punkterna 1.3.5, , 2.1.1, 2.1.5, och i del II av den gemensamma handboken. I punkt anges att lättnader i kontrollen av landgränserna kan ske på grund av exceptionella och oförutsedda omständigheter. Det kan t.ex. röra sig om att de normala trafiklederna blockerats till följd av en allvarlig olycka eller oväntade strejker inom det internationella transportväsendet lett till en tillströmning av personer av sådan omfattning att den omöjligen kan kontrolleras ens med utnyttjande av samtliga tillgängliga resurser och medel. Den nya punkt har införts i syfte att ge tredjelandsmedborgare som uttryckligen begär detta möjlighet att få sina resehandlingar stämplade, också då lättnader i kontrollen tillämpas. Genom ändringarna av punkt fastställs principen om systematisk stämpling vid inresa och de fall då stämpling inte skall ske (EU-medborgare och personer med samma rätt till fri rörlighet som dessa). I punkt har andra strecksatsen ändrats genom att omnämnandet av schweiziska medborgare strukits, och en femte strecksats har lagts till i syfte att befria dem som omfattas av ordningen för lokal gränstrafik från stämpelkravet. Genom det tredje stycke som lagts till i punkt utvidgas skyldigheten för de lokala ansvariga kontrollmyndigheterna att stämpla resehandlingar för tredjelandsmedborgare som så begär till att även gälla yttre sjögränser. Artikel 4 Genom denna artikel beaktas nödvändigheten av att säkerställa korrekt och relevant information till dem som berörs av denna förordning, så att tillämpningen blir rättvis. Artikel 5 Punkterna 1 och 3 följer standardmodeller för slutbestämmelser. I punkt 2 anges att förordningen skall tillämpas från och med den 1 maj 2004, dagen för de nya medlemsstaternas anslutning. 7

8 2003/0258 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel då medlemsstaternas yttre gränser passeras och om ändring i detta syfte av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och den gemensamma handboken EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 a i detta, med beaktande av kommissionens förslag 1, med beaktande av Europaparlamentets yttrande 2, och av följande skäl: (1) Europeiska rådet i Sevilla den 21 och 22 juni 2002 krävde ökat samarbete i bekämpningen av den illegala invandringen och uppmanade kommissionen och medlemsstaterna att vidta operativa åtgärder för att säkerställa en likvärdig nivå på kontrollen och övervakningen vid de yttre gränserna. (2) Bestämmelserna om passage av de yttre gränserna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni och i den gemensamma handboken 4 är oklara och inte tillräckligt preciserade när det gäller skyldigheten att stämpla tredjelandsmedborgares resehandlingar vid passagen av de yttre gränserna. Detta har givit upphov till varierande praxis i medlemsstaterna, vilket försvårar kontrollen av att tredjelandsmedborgares kortare vistelser inom medlemsstaternas territorium håller sig inom den föreskrivna tidsgränsen, dvs. högst tre månader under en sexmånadersperiod. (3) Rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 27 och 28 februari 2003 godkände kommissionens avsikt att förtydliga de befintliga bestämmelserna i frågan, vilket bl.a. skulle ske genom att genom en gemenskapsförordning fastställa en skyldighet för medlemsstaterna att systematiskt stämpla tredjelandsmedborgares resehandlingar vid passagen av de yttre gränserna. Kommissionen uppmanades därför att ta lämpliga initiativ och även att föreskriva vilka följderna skall vara om inresestämpel saknas i sådana handlingar EUT C,, s.. EUT C,, s.. EGT L 239, , s. 19. Konventionen senast ändrad genom beslut 2003/170/RIF (EGT L 67, , s.27). EGT C 313, , s.97. 8

9 (4) De slutsatser som antogs av rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 8 maj 2003 i fråga om inrättandet av skilda, tydligt skyltade, korridorer vid de yttre gränserna för resande av olika nationaliteter samt framläggandet av ett förslag till specifika bestämmelser för lokal gränstrafik kommer att medföra förbättringar av de ansvariga tjänsteavdelningarnas förvaltning av de yttre gränserna, vilket kommer att göra det lättare att övervinna eventuella praktiska svårigheter i samband med skyldigheten att systematiskt stämpla tredjelandsmedborgares resehandlingar. Dessa åtgärder kommer även att bidra till att eventuella lättnader i personkontrollen vid de yttre gränserna endast kan bli aktuella i rena undantagsfall. (5) Genom att medlemsstaterna åläggs skyldighet att systematiskt stämpla tredjelandsmedborgares resehandlingar vid inresa i medlemsstaternas territorium och genom att de omständigheter som kan motivera lättnader i personkontrollen vid de yttre gränserna begränsas blir det möjligt att låta avsaknaden av stämpel i sådana resehandlingar utgöra grund till att anta att innehavaren bryter mot villkoren för en kortare vistelses varaktighet. Samtidigt måste ett sådant antagande kunna hävas genom sådan bevisning som styrker att vistelsens varaktighet överensstämmer med bestämmelserna. (6) Det bör säkerställas att medlemsstaterna tillämpar skyldigheten att stämpla tredjelandsmedborgares resehandlingar på ett enhetligt sätt. Därför är det nödvändigt att fastställa en dag från och med vilken samtliga medlemsstater systematiskt skall genomföra denna skyldighet. (7) Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och den gemensamma handboken bör därför ändras. (8) Enligt protokollet om Danmarks ställning som fogats till Fördraget om Europeiska unionen och till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall Danmark inte delta i antagandet av denna förordning och inte heller vara bundet av den eller skyldigt att tillämpa den. Eftersom denna förordning är avsedd att vara en utbyggnad av Schengenregelverket med tillämpning av bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skall Danmark i enlighet med artikel 5 i protokollet inom en tid av sex månader efter det att rådet har antagit denna förordning besluta huruvida det skall genomföra detta beslut i sin nationella lagstiftning. (9) När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och republiken Island och kungariket Norge om associering av dessa båda länder till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenavtalens regelverk 5, en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.B i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet 6. (10) Denna förordning innebär en utbyggnad av bestämmelserna i Schengenregelverket, i vilken Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket 7. Förenade EGT L 176, , s. 36. EGT L 176, , s. 31. EGT L 131, , s

10 kungariket deltar därför inte i antagandet av förordningen, som inte heller är bindande för eller tillämplig i Förenade kungariket. (11) Denna förordning innebär en utbyggnad av bestämmelserna i Schengenregelverket, i vilken Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket 8. Irland deltar därför inte i antagandet av förordningen, som inte heller är bindande för eller tillämplig i Irland. (12) Denna förordning utgör en rättsakt som bygger vidare på Schengenregelverket eller som på annat sätt hänför sig till det regelverket i den mening som avses i artikel 3.1 i anslutningsakten. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Denna förordning syftar till att Artikel 1 införa en skyldighet för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att systematiskt stämpla tredjelandsmedborgares resehandlingar vid passage av medlemsstaternas yttre gränser, och att fastställa under vilka villkor avsaknad av inresestämpel i tredjelandsmedborgares resehandlingar kan utgöra grund för antagande om att dessa tredjelandsmedborgare har överskridit tidsgränsen för kortare vistelse inom medlemsstaternas territorium. Artikel 2 Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet ändras på följande sätt: 1. I artikel 6 skall punkt 2 e ersättas med följande: e. Om sådana kontroller inte kan utföras på grund av särskilda omständigheter, skall en prioritering ske. I detta avseende skall i princip inresekontroll ges företräde framför kontroll vid utresa. Den berörda medlemsstaten skall snarast möjligt underrätta rådet och kommissionen om detta. 2. Följande artikel 6a skall införas: Artikel 6a Resehandlingar för sådana tredjelandsmedborgare som avses i artikel 6.2 a skall systematiskt stämplas vid inresa. 3. Följande artikel 23a skall införas: 8 EGT L 64, , s

11 Artikel 23a 1. Om en tredjelandsmedborgares resehandling saknar inresestämpel har de behöriga nationella myndigheterna rätt att anta att medborgaren inte uppfyller villkoret för den tillämpliga varaktigheten för kortare vistelse. 2. Ett sådant antagande kan hävas av en tredjelandsmedborgare, om denne på något sätt kan styrka att han håller sig inom den föreskrivna tidsgränsen för en kortare vistelse. Han kan i detta syfte bl.a. hänvisa till färdbiljetter, handlingar som styrker att han vistats utomlands och anmälningar enligt artiklarna 22 och Om det antagande som avses i punkt 1 inte hävs, får de behöriga myndigheterna tillämpa bestämmelserna i artikel Artikel 3 Den gemensamma handboken ändras på följande sätt: 1. Punkt skall ersättas med följande: Kontrollerna vid landgränserna får vara mindre omfattande under exceptionella och oförutsedda omständigheter. Sådana omständigheter gäller bl.a. om trafikintensiteten gör att väntetiderna för att komma fram till kontrollstationerna blir alltför långa, även när alla resurser när det gäller personal, medel och organisation har uttömts. 2. Följande punkt skall läggas till: Även då kontrollerna är mindre omfattande är de tjänstemän som ansvarar för gränskontrollen skyldiga att stämpla resehandlingar för de tredjelandsmedborgare som begär detta. 3. Punkt ändras på följande sätt: a) Första meningen i första stycket skall ersättas med följande: Vid inresa till en avtalsslutande parts territorium skall följande handlingar systematiskt förses med stämpel: b) Andra stycket skall ersättas med följande: Inresestämpel skall inte anbringas på handlingar för medborgare i Europeiska unionen, medborgare i de länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, medborgare i Schweiziska edsförbundet eller tredjelandsmedborgare, som är medlemmar av unionsmedborgares familjer och som utövar sin rätt till fri rörlighet. 4. Punkt ändras på följande sätt: a) Andra strecksatsen skall ersättas med följande: - på handlingar som tillåter medborgare i Andorra, Malta, Monaco och San Marino att passera gränsen, 11

12 b) Följande femte strecksats skall läggas till: - när det gäller personer som omfattas av ordningen för lokal gränstrafik 5. I punkt skall följande tredje stycke läggas till: Även då kontrollerna är mindre omfattande är de ansvariga tjänstemännen skyldiga att handla i enlighet med punkt Artikel 4 Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att informera tredjelandsmedborgare om genomförandet av denna förordning. Artikel 5 Denna förordning träder i kraft den dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den skall tillämpas från och med maj Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Utfärdad i Bryssel den På rådets vägnar Ordförande 12

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2015 COM(2015) 643 final 2015/0293 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina om undantag från viseringskravet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

PE-CONS 55/1/16 REV 1 SV

PE-CONS 55/1/16 REV 1 SV EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Strasbourg den 15 mars 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 12 februari 2016 (OR. en) 2015/0006 (COD) PE-CONS 36/15 CODIF 76 SCHENGEN 21 FRONT 129 COMIX 276 VISA 215 CODEC 877 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.5.2000 KOM(2000) 346 slutlig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0562 SV 24.02.2009 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 562/2006

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0562 SV 10.04.2008 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 562/2006

Läs mer

8372/02 CM/be,ss DG H I SV

8372/02 CM/be,ss DG H I SV EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 14 maj 2002 (OR. en) 8372/02 FRONT 39 VISA 61 COMIX 289 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Rådets förordning om utfärdandet av viseringar vid gränsen, inbegripet

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0562 SV 01.07.2013 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 562/2006

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna

Läs mer

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) 7115/15 Interinstitutionellt ärende: 2015/0059 (NLE) VISA 91 COLAC 26 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Avtal mellan Europeiska unionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.9.2003 KOM(2003) 566 slutlig 2003/222 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0044 (NLE) 6763/16 LIMITE PUBLIC MIGR 46 NT 4 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS BESLUT

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.3.2014 COM(2014) 195 final 2014/0106 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter SV SV MOTIVERING

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 KOM(2008) 514 slutlig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 101 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 27.6.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 189/93 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 15.10.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (16/2010) Angående: Motiverat yttrande från Republiken Polens senat angående förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

8835/16 /chs 1 DG D 1 A

8835/16 /chs 1 DG D 1 A Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 LÄGESRAPPORT från: av den: 12 maj 2016 till: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 20.5.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 150/143 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument

Läs mer

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A

13132/16 aw/gw 1 DG D 1 A Europeiska unionens råd Bryssel den 13 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0235 (NLE) 13132/16 SCH-EVAL 173 FRONT 379 COMIX 660 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 373/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning L 373/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 373/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2182/2004 av den 6 december 2004 om medaljer och symboliska mynt som

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 6/2013 (Finlands författningssamlings nr 64/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.10.2002 KOM(2002) 561 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande för en

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:159

Regeringens proposition 2010/11:159 Regeringens proposition 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket Prop. 2010/11:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2011 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

RESTREINT UE/EU RESTRICTED EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.11.2017 COM(2017) 670 final This document was downgraded/declassified Date 27.11.2017 By Matthias Petschke Authority DG/GROW Rekommendation till RÅDETS BESLUT om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga och marknära

Läs mer

A7-0475/ Förslag till förordning (COM(2013)0185 C7-0091/ /0097(COD)) EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG *

A7-0475/ Förslag till förordning (COM(2013)0185 C7-0091/ /0097(COD)) EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG * 3..204 A7-0475/ 00-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 00-00 från fiskeriutskottet Betänkande Raül Romeva i Rueda Import av atlantisk storögd tonfisk A7-0475/203 Förslag till förordning (COM(203)085 C7-009/203 203/0097(COD))

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 25.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 179/9 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 28 maj 2013 över ett förslag till Europaparlamentets

Läs mer