Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014"

Transkript

1 Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014 Statistiksammanställning Maj 2015 Linköpings universitet International Office

2 Innehållsförteckning Bakgrund till statistiksammanställningen Avtal om studentutbyte Studentmobilitet Antal ut- och inresande studenter över tid vid LiU In- och utresande studenter per fakultet och förändring över tid Toppländer... 9 De mest besökta länderna bland LiU:s utresande studenter... 9 De mest frekventa sändarländerna bland LiU:s inresande studenter Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa för utresande per mottagarland Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa för inresande per sändarland Balans inom Europa och utanför Europa Personalmobilitet Lärar- och personalmobilitet: utresande Lärar- och personalmobilitet: inresande Sampublicering LiU:s samförfattarskap per land Ranking Appendix... 28

3 1 Bakgrund till statistiksammanställningen Vid Linköpings universitet (LiU) har studenterna möjlighet att välja bland närmare 500 lärosäten i ca 50 olika länder när de vill åka på utbyte utomlands. Dessutom kommer det varje år studenter från mer än 100 olika länder världen över till Linköpings universitet. Internationella erfarenheter blir allt viktigare, inte bara för studenterna utan även för personal vid Linköpings universitet. Ett av målen i Linköpings universitets Internationaliseringsplan är att merparten av studenterna som har tagit examen vid Linköpings universitet (2020) ska ha studerat minst en termin vid ett utländskt lärosäte. Ett annat mål är att det blir rutin och en förväntning att lärare deltar i internationellt utbyte med grundutbildningsfokus. Sammanställningens syfte är att ge inblick i eventuella förändringstendenser inom mobiliteten, inte bara på LiU-övergripande nivå utan även per fakultet. Dessutom kan detta dokument bidra till att lyfta frågor angående förändringar i den internationella mobiliteten och även uppföljningen av student- och lärarmobilitet i sig självt. Statistiken i rapporten fokuserar på olika aspekter av LiU:s internationella mobilitet under läsåret Statistik gällande utbytesavtalsstudenter hämtats från ISIS (Internationella Sekretariatets Informationssystem), LiU:s interna mobilitets-förvaltningssystem, där varje fakultet rapporterar in- och utresande studenter som reser inom ett visst avtal. Uppgifter om inresande studenters nationalitet finns inte i ISIS. Statistik gällande personalmobilitet (kapitel 3) kommer från en LiU-intern enkät om lärar- och personalmobilitet för kalenderåret I år har ambitionen varit att få in uppgifter på både kortare och längre uppehåll. Det var frivilligt för institutionerna att fylla i uppgifter om de kortare resorna och även om inte alla institutioner har fyllt i uppgifterna är resultaten

4 2 intressanta. Siffrorna på mobilitet inom Erasmus+ (bara utresande personal), LiU Strategiska Medel och Linnaeus-Palme kommer från ISIS (utresande personal). I år redovisas ingen statistik på internationell kärnkompetens på grund av övergången till det nya administrationssystemet Primula. Siffror på sampublicering i kapitel 6 baseras på statistiken från Thomson Reuters (ISI) Web of Science. Eftersom en del mobilitet inte skrivs in i ISIS och svarsfrekvensen på personalmobilitetsenkäten inte är 100 %, kan rapporten inte täcka all student- och personalmobilitet som sker vid Linköpings universitet. En del internationalisering sker på eget initiativ, integrerat i ordinarie verksamhet och/eller med finansiering som inte registreras i LiU:s tillgängliga databaser eller andra källor. Linköpings universitet anser även den här typen av internationellt utbyte som viktig och som en del av processen internationalisering. På liknande sätt är internationalisering på hemmaplan (IaH 1 ), som t.ex. kommunikation och utbyte bland studenter med svensk och icke-svensk bakgrund som läser t.ex. vid Linköpings universitet, del av internationaliseringsprocessen. När det gäller denna form av internationellt utbyte saknas det dock statistiska uppgifter. Rapporten innehåller kortfattade kommentarer på statistiken i den mån dessa kan underlätta läsningen. Målgruppen för den här rapporten är först och främst LiU-medarbetare som arbetar med internationaliseringsfrågor och övriga som är intresserade av LiU:s internationella mobilitet. Maj 2015 Dr. Ida van der Woude International Office Linköpings Universitet 1 Internationalisation at Home: those activities that involve movement, whether it is of people or the educational opportunity, from other forms of international activities Se även EAIE working with ACA in 2000 defined it as any internationally related activity with the exception of outbound student and staff mobility. Båda citaten:

5 3 1 Avtal om studentutbyte Linköpings Universitet har avtal med ett 50-tal länder världen över. I figur 1 visas antal länder, antal universitet resp. högskolor som LiU har haft avtal med de senaste sju läsåren samt antalet avtal för dessa läsår. Avtal på LiU över tid antal länder antal universitet antal avtal /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Figur 1. Källa: ISIS, december Siffror i tabellen gäller för avtal som är godkända och signerade för respektive akademiskt år. Antalet universitet Linköpings universitet har avtal med har ökat med ca. 4 % det sista året samtidigt som antalet avtal har minskat med ca. 3 %. Antalet avtalsländer har varit fortsatt stabilt. I samband med LiU:s nya internationaliseringsstrategi och övergången till ett nytt administrationssystem har fakulteterna börjat se över gamla avtal och rensat t.ex. ej fungerande avtal. Samtidigt har Linköpings universitet jobbat för fler avtal i engelskspråkiga länder. Så har t.ex. Northumbria University i Newcastle upon Tyne och Sheffield Hallam University i Storbritannien samt Rutgers University i New Brunswick, New Jersey blivit våra partner. Läsår 2013/2014 var 83 % av LiU:s avtal med universitet inom Europa. Flest avtal hade LiU med partneruniversitet i Tyskland, Frankrike och Spanien. Asien kom på andra platsen med 7 % med Japan, Kina och Korea som viktigaste samarbetsländer. Nordamerika (avtalspartner i USA och Kanada) landade på tredje plats med 5 %. Av det totala antal avtalspartner utgör avtal med partner i Sydamerika 3 %, med partner i Afrika 1 % och slutligen Oceanien 1 %.

6 4 2 Studentmobilitet 2.1 Antal ut- och inresande studenter över tid vid LiU LiU:s samtliga fakulteter arbetar för att ge så många studenter som möjligt chansen att studera vid ett utländskt lärosäte samtidigt som Linköpings universitet tar emot många studenter från utländska lärosäten varje år. Figur 2 visar hur många studenter från utländska lärosäten som har läst vid Linköpings universitet och hur många LiU-studenter som har åkt utomlands för att läsa vid ett annat lärosäte under perioden läsår 2007/2008 till och med läsår 2013/2014. Siffror är hämtade från årsredovisningen och omfattar Erasmusprogrammet (dock ej Erasmus Mundus, Erasmus IP eller studenter som bara läste EILC 2 ), Comenius, Nordplus, Leonardo, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies (MFS) och bilaterala avtal inom och utanför Europa LiU:s studentmobilitet inom utbytesavtal /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/ Linköpings universitet in totalt Linköpings universitet ut totalt Figur 2 Figur 2 visar obalansen mellan in- och utresande studenter och att den sedan läsår 2011/2012 har fortsatt minska något. Läsår 2013/2014 har siffran för inresande studenter minskat medan antalet utresande har ökat med 2 %. Tittar man på antalet utresande studenter så reste 317 kvinnor och 271 män till ett utländskt lärosäte. Tittar man på fördelningen mellan utresande män och kvinnor per fakultet så har den filosofiska fakulteten flest utresande kvinnor (185 kvinnor och 125 män) och Tekniska högskolan flest utresande män (123 män och 64 kvinnor). Utbildningsvetenskap har 30 utresande kvinnor och 9 män och Hälsouniversitetet 38 kvinnor och 14 män. 2 EILC: Erasmus Intensive Language Courses. I och med att det nya EU-programmet ERASMUS+ införs 2014/2015 kommer möjligheten att läsa mindre utbredda språk, som i det här fallet svenska, att upphöra.

7 Antal utresande studenter över tid fördelat på kön /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/ Linköpings universitet totalt kvinnor Linköpings universitet totalt män Figur 3 Figur 3 visar antalet inresande män och kvinnor Antal inresande studenter över tid fördelat på kön /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/ Linköpings universitet totalt kvinnor Linköpings universitet totalt män Figur 4 Andelen inresande män har sedan flera år tillbaka varit högre än inresande kvinnor (figur 4), framförallt inom de tekniska ämnen vid Tekniska högskolan som har störst andel inresande studenter (totalt 458 män och 161 kvinnor läsår 2013/2014). Fördelningen mellan inresande män och kvinnor för de andra tre fakulteter visar att det är fler kvinnor som kom. Till filosofiska fakulteten kom 184 kvinnor och 142 män, Utbildningsvetenskap har 71 inresande kvinnor och 11 män och Hälsouniversitetet 29 kvinnor och 12 män.

8 6 2.2 In- och utresande studenter per fakultet och förändring över tid Det visar sig att störst andel utresande studenter 2013/2014 läste vid den Filosofiska fakulteten (andelen har ökat från 42 % år 2012/2013 till 53 % 2013/2014) (figur 5). Linköpings universitet totalt 2013/2014: 588 utresande studenter 9% 6% 32% 53% Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan Hälsouniversitet Utbildningsvetenskap Figur 5 Nästa figur som illustrerar fördelningen av inresande avtalsstudenter per fakultet, visar att mer än hälften av alla inresande studenter läsår 2013/2014 läste vid Tekniska högskolan, drygt en fjärdedel vid den Filosofiska fakulteten och 4 % resp. 12 % vid Hälsouniversitetet och Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet totalt 2013/2014: 1068 inresande studenter 4% 8% 58% 30% Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan Hälsouniversitet Utbildningsvetenskap Figur 6

9 7 Fördelning för inresande har var likadan för de föregående fyra läsåren (jf. figur 7-9). I siffran ingår ej studenter som enbart läser EILC (Filosofiska fakulteten 14 studenter). Som det framgår ur figur 7 och 8, vilka visar fördelningen av andelen utresande studenter resp. inresande studenter per fakultet och förändring över tid, har siffrorna varit ganska konstant under de sista läsåren. Påfallande är dock att antalet utresande studenter vid den Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenkap jämfört med läsår 2012/2013, har ökat med 29 % resp. 77 %, medan den har minskat vid tekniska högskolan(-22 %) och Hälsouniversitet(-28 %) Antal utresande studenter över tid vid Linköpings universitet Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan /10 10/11 11/12 12/13 13/14 Hälsouniversitet Utbildningsvetenskap Figur Antal inresande studenter över tid vid Linköpings universitet /10 10/11 11/12 12/13 13/14 Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan Hälsouniversitet Figur 8 Figur 9 visar balansen för in- och utresande studenter per fakultet. Det framgår att obalansen mellan in- och utresande utbytesstudenter är störst vid Tekniska högskolan där antalet inkommande studenter ligger tydligt över antalet utresande studenter.

10 Antal in-och utresande studenter över tid vid Linköpings universitet 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Linköpings universitet IN totalt Filosofiska fakulteten IN Tekniska högskolan IN Hälsouniversitet IN Utbildningsvetenskap IN Linköpings universitet UT totalt Filosofiska fakulteten UT Tekniska högskolan UT Hälsouniversitet UT Utbildningsvetenskap UT Figur 9

11 9 2.3 Toppländer Detta avsnitt fokuserar på frågan vilka länder som är centrala i LiU-studenternas utbyten. Vilka länder har tagit emot flest LiU-studenter och från vilka sändarländer kom våra utländska utbytesstudenter under läsåret 2013/2014? Det är bara länder som har tagit emot minst fem studenter under läsåret 2013/2014 som visas. De mest besökta länderna bland LiU:s utresande studenter Betraktar man de länder världen över som har tagit emot LiU-studenter 2012/2013 så kan man utläsa att studenterna åkte till ett 50-tal olika länder. De flesta LiU-studenter åkte till Tyskland (71 stud.), Frankrike (67 stud.) och Spanien (57 stud.), alltså de länder där Linköpings universitet har flest avtalade platser. 3 Jämfört med förra läsåret har Storbritannien och Singapore bytt plats. Storbritannien hamnar på fjärdeplatsen (43 stud.) före Singapore (41 stud.). Sammanfattningsvis kan det sägas, precis som förra läsåret, att 60 % av LiU:s utresande studenter åkte inom Europa, 20 % till asiatiska lärosäten, 10 % till nordamerikanska lärosäten, 5 % till afrikanska lärosäten, 4 % sydamerikanska lärosäten och 1 % till lärosäten i Oceanien. Figur 10. Källa: ISIS, Oktober Listan speglar inte de länder som är populärast bland studenterna. I så fall skulle de engelskspråkiga länderna stå på första och andra plats i listan, eftersom det är platser i engelskspråkiga länder som efterfrågas mest av LiUstudenterna.

12 10 De mest frekventa sändarländerna bland LiU:s inresande studenter I figur 11 visas de länder som skickade flest studenter till Linköpings universitet läsår 2013/2014 (minst fem stud.). Som de föregående fyra läsåren finns Tyskland (236 stud.), Frankrike (221 stud.) och Spanien (106 stud.) högst upp i listan, d.v.s. även här de länder där Linköpings universitet har flest avtalade platser. Totalt kom 76 % från lärosäten inom Europa, 16 % från asiatiska lärosäten, 6 % från nordamerikanska lärosäten, och 1 % från lärosäten i Afrika och Sydamerika. Figur: 11. Källa: ISIS, Oktober 2014.

13 Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa I dagsläget är det inte möjligt att sammanställa en översikt av antalet utnyttjade platser som finns på de fyra fakulteterna. Inte alla avtalade platser är registrerade i ISIS-systemet och fakulteterna registrerar till viss del platserna på olika sätt. Dessutom kan det vara så att en student från Hälsouniversitetet får utnyttja en plats som var avtalad för t.ex. den Filosofiska fakulteten. Detta syns inte alltid i systemet. Därutöver är antalet tillgängliga platser utanför Europa för det mesta flexibelt. När fakulteterna bestämmer om det går att ta emot eller skicka fler studenter tittar man på hur många som har åkt läsår eller termin året innan och hur många som förväntas åka det kommande läsåret eller terminen. Fakulteterna har t.ex. väldigt nära samarbete med Singapore och bestämde att de kunde skicka fler studenter än planerat. En annan faktor som spelar roll är att fakulteterna oftast räknar balansen per studieperiod och inte per student för antal in- och utresande utanför Europa. T.ex. om en student åker till Australien för två terminer och två australiensiska studenter kommer till Linköpings Universitet för en termin vardera under ett visst läsår, så uppnås en bra balans mellan utnyttjade platser. Utnyttjandegraden som kan visas i denna statistiksammanställning är för antalet avtalade platser inom Erasmusprogrammet för ut- och inresande. Avtalade platser inom Erasmus är inte lika flexibla. Som avtalade platser betraktas här platser inom Europa (Erasmusprogrammet). Det bör noteras att siffran för antalet platser per land summerar alla platser som är tillgängliga för studenter från/i respektive länder. Siffrans baseras på flera olika avtal med olika universitet i respektive land. Utnyttjandegraden kan vara olika per universitet och avtal, d.v.s. utnyttjandegraden för ett visst avtal eller ett visst universitet kan vara nästan 100 % medan ett annat avtal/universitet i samma land bara har 10 %. Detta visas dock inte i följande två översikt som visar utnyttjandegraden per land. Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa för utresande per mottagarland I tabell 1 visas antal registrerade Erasmus platser i ISIS per mottagarland inom Europa och antalet LiU-studenter som har tackat ja 4 till att åka dit. Siffran på upptagna platser härstammar från Årsredovisningen 2014 (läsår 2013/2014). Högst upp i tabellen står de länder som har högst utnyttjandegrad. Till Island åkte fler studenter än antalet uppskattat tillgängliga platser. 4 Det kan vara så att det var flera studenter som var antagna för att åka utomlands men som tackade nej innan de åkte eller som har hoppat av under studietiden utomlands.

14 12 Mottagarland Uppskattat antal tillgängliga Erasmusplatser Upptagna Erasmusplatser enligt ÅR Utnyttjandegrad Island % Ryssland % Norge % Storbritannien % Irland % Finland % Slovenien % Spanien % Cypern % Ungern % Danmark % Schweiz % Belgien % Frankrike % Italien % Tyskland % Nederländerna % Österrike % Portugal % Tjeckien % Grekland % Turkiet % Polen % Litauen % Bulgarien % Estland % Lettland % Luxemburg % Rumänien Slovakien LiU totalt inom Europa % Tabell 1 Utnyttjandegrad av LiU:s avtalsplatser inom Erasmus utresande studenter för läsår Statistik tillgängliga platser från , ISIS sökning Upptagna platser från årsredovisning september Det framgår att de engelskspråkiga länderna Irland och Storbritannien har (som åren innan) bra utnyttjandegrad, dvs. mer än hälften av antalet uppskattat tillgängliga platser blev utnyttjade. Det brukar inte vara fallet för de länderna med flest avtalade platser (Tyskland, Frankrike och Spanien). De Erasmusplatser som inte blev utnyttjade läsår 2013/2014 är för lärosätena i Bulgarien, Estland, Lettland, Luxemburg, Rumänien och Slovakien.

15 13 Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa för inresande per sändarland Av tabell 2 framgår att utnyttjandegraden av platser för inresande från Tyskland, Frankrike och Spanien är mycket bättre än för utresande (markerad i fet). När utnyttjandegrad ligger över 100 % betyder det att LiU har tagit emot fler studenter än avtalat. Platserna för studenter från Irland, Island och Ungern blev inte utnyttjade 2013/2014. Sändarland Uppskattat antal tillgängliga Erasmusplatser Upptagna Erasmusplatser enligt ÅR Utnyttjandegrad Ryssland % Rumänien % Cypern % Lettland % Finland % Tjeckien % Tyskland % Frankrike % Spanien % Bulgarien % Österrike % Belgien % Italien % Schweiz % Estland % Turkiet % Nederländerna % Grekland % Polen % Luxemburg % Storbritannien % Litauen % Danmark % Slovenien % Portugal % Slovakien % Norge % Irland % Island Ungern LiU totalt inom Europa % Tabell 2 Utnyttjandegrad av tillgängliga platser för inresande per mottagarland. Statistik tillgängliga platser , ISIS sökning Upptagna platser från årsredovisning september 2014.

16 14 Läsår 2013/2014 omfattade LiU:s samtliga Erasmusavtal, sammanlagt platser för utresande studenter, varav 26 % har utnyttjas, och platser för inresande studenter, varav 56 % har utnyttjas. Jämfört med förra läsåret har antalet platser minskat (Läsår 2012/2013 var det: för utresande studenter och för inresande studenter) och den totala utnyttjandegraden av Erasmusplatser har fortsatt minskat något (2012/2013: 24 % utresande studenter och 57 % inresande; 2011/2012: 24 % utresande studenter och 58 % inresande studenter, 2010/2011: 26 % utresande studenter och 63 % inresande studenter). 2.5 Balans inom Europa och utanför Europa Delar man upp antalet utbyten inom program i kategorierna inom Europa och utanför Europa blir det tydligt att den sistnämnda kategorin har bättre balans mellan in- och utresande programstudenter än den förstnämnda. De senaste fyra åren har balansen inte förändrats mycket In-och utresande studenter inom Europa och utanför Europa Utresande Inresande Utresande Inresande inom Europa Utanför Europa Figur: 12. Källa: ISIS september / / / /2014 Partnerländerna inom Europa med störst obalans mellan in- och utresande utbytesstudenter är fram för allt Frankrike, Tyskland och Spanien.

17 15 Land 2013/ / /2012 utresande inresande utresande inresande utresande inresande Frankrike Italien Rumänien Spanien Tjeckien Tyskland Österrike Tabell 3 Att det finns obalans mellan in- och utresande studenter gällande utbytessifforna för Tyskland och Frankrike beror delvis på att några tyska, franska och spanska universitet inte har många kurser på engelska och kräver goda språkkunskaper i tyska resp. franska och spanska. Kommer studenter till Sverige kan de läsa kurser på engelska och det finns inget krav på att studenter kan svenska men de måste däremot ha goda kunskaper i engelska.

18 16 3 Personalmobilitet Nedan redovisas resultaten för den interna enkäten om lärar- och personalmobilitet gällande kalenderåret 2014 ifyllt av institutionerna och denna gång även av Universitetsförvaltningen. I siffrorna ingår resor eller uppdrag vid utländskt institution resp. lärosäte inom programmen Erasmus 5, LiU Strategiska Medel, Linnaeus Palme och övriga tjänsteresor. De två senaste decennierna, har internationalisering rört sig från att vara ett intresse av verksamheten till att verkligen vara en förutsättning för kärnverksamheten, den så kallade mainstreaming of internationalisation". 6 I diskussionerna om internationalisering blir personalmobilitet allt viktigare, inte bara akademisk mobilitet inom forskningsuppdrag och lärarmobilitet, men även mobilitet av T/A personal som jobbar med internationella studenter och personal samt med utbytesverksamhet av sina egna utresande studenter och personal. I år har enkäten även inkluderat mobilitet som varade kortare än två veckor. Det var frivilligt att fylla i de uppgifterna. Flera institutioner och även några avdelningar inom UF valde att fylla i de uppgifterna om kortare mobilitet. Det som blir tydligt, även om inte alla institutioner har fyllt i de kortare resorna, är att denna kategori utgör 66 % av institutionernas utresande mobilitet, inkluderar man UF blir det minst 71 %. I de följande tabellerna är inte Universitetsförvaltningen medräknade 7. Utresande Antal Andel kortare än två veckor % två veckor till två månader % minst två månader % inresande kortare än två veckor % två veckor till två månader % minst två månader % Tabell 4 (UF ingår ej i denna tabell) 5 Obs: inresande Erasmus personal saknas. Uppgiften kommer att läggas till i online PdF-versionen under sommaren när uppgifterna från EU och UHR har inkommit. 6 Hans de Wit (2011): Internationalization of Higher Education: Nine Misconceptions. I INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION NUMBER 64 SUMMER, Pages Alla resor som gjordes inom UF varade kortare än två veckor och gäller deltagande i konferenser, kompetensutveckling, planerings- eller utvärderingsresor och Erasmus Staff Training.

19 17 Personalmobilitet omfattar doktorander, etablerade lärare, postdoc, T/A personal och övriga. Jämfört med förra året utgör lärarna 2014 största gruppen utresande personal, då doktoranderna var den största gruppen utresande personal. Figur 13 personalmobilitet (OBS! För att kunna jämföra med tidigare år har i detta diagram mobilitet som varade kortare än två veckor tagits bort). Största gruppen i kategorin utresande personal är lärare. Det är de inresande doktoranderna (26%) som utgör största gruppen inresande personal (exkl. kortare resor) år 2014 (tabell 5) Utresande personal Inresande personal Inkl. kortare resor 8 Exkl. kortare resor Inkl. kortare resor Exkl. kortare resor Anställningskategori N Andel per anställningskategori N Andel per anställningskategori N Andel per anställningskategori N Andel per anställningskategori Doktorand % % % % Lärare % % % % Postdoc 18 5 % 8 6 % % % T/A personal 9 2 % 2 2 % 0 0 % 0 0 % Övriga 4 1 % 4 3 % 2 1 % 2 2 % Tabell 5: Enkäten personal- och lärarmobilitet Med kortare resor avses mobilitet som varade kortare än två veckor.

20 18 LiU personalmobilitet 2014 kortare än 2 veckor/minst 2 veckor/minst 2 månader doktorand lärare postdoc T/A personal övrigt Utresande kortare än 2 veckor Utresande två veckor till 2 månader Utresande minst 2 månader Inresande kortare än 2 veckor Inresande två veckor till 2 månader Inresande minst 2 månader Figur 14. Resultat personalmobilitetsenkäten OBS! kategorin Utresande kortare än två veckor inkluderar inte alla institutioner på Linköpings universitet, det var frivilligt att lämna in uppgifter för denna kategori. 3.1 Lärar- och personalmobilitet: utresande I personalmobilitetsenkäten för 2014 har vi även frågat efter aktivitetstyp. I en listruta kunde man välja bland följande aktivitetstyper Forskningsuppdrag; Undervisningsuppdrag; Forsknings- och undervisningsuppdrag; Planerings/utvärderingsresa; Kompetensutveckling; Aktivt deltagande i konferens och övrigt. Det som räknas är antalet resor, men det som framgick ur kommentaren var att ett flertal lärare och doktorander kombinerar konferensdeltagandet med kortare forskningsuppdrag eller undervisningsuppdrag. I nedanstående översikt räknades dock kategorin som har angetts som huvudmål med resan. Inte oväntad är andelen aktivt deltagande i konferens störst och på andra plats kommer forskningsuppdrag.

21 19 Aktivitetstyp (utresande personal) Antal Andel Aktivt deltagande i konferens % Forskningsuppdrag % Erasmus Staff Training 25 7 % Kompetensutveckling 18 5 % Undervisningsuppdrag 16 4 % Forsknings- och undervisningsuppdrag 16 4 % Planerings/utvärderingsresa 11 3 % Erasmus Teaching Assignment 8 2 % Linnaeus Palme, Lärarutbyte 6 2 % Erasmus Monitoring Visit 4 1 % Erasmus Preparatory Visit 3 1 % Researcher exchange 2 1 % Totalsumma % Tabell 6: Resultat personalmobilitetsenkäten 2014 inkl. kortare resor (utan UF). Figur 15 sammanfattar fördelningen av LiU:s utresande personal (utbyten kortare än två veckor, på minst två veckor och minst två månader) över de olika världsdelarna. Mobiliteten inom Europa utgör 63 % och på andra plats kommer Nordamerika med 15 %. Utresande personal per världsdel % 3% 4% Europa 11% Nordamerika Asien 15% Afrika 63% Oceanien Sydamerika n= 364 Figur 15. Resultat personalmobilitetsenkäten 2014 inkl. kortare resor (utan UF).

22 20 Tabell 7 förtecknar antal utbyten/internationella uppdrag per land och visar att personalen (exkl. Universitetsförvaltningen) främst åkte till Storbritannien, USA, Kina och Brasilien. Kortare än två veckor Minst två veckor minst två månader Ant. utbyten/ Ant. utbyten/ Ant. utbyten/ Mottagarland uppdrag Mottagarland uppdrag Mottagarland uppdrag Storbritannien 29 Storbritannien 8 USA 13 USA 28 Brasilien 6 Kina 8 Frankrike 17 Ryssland 5 Storbritannien 5 Tyskland 16 Kenya 4 Australien 4 Norge 15 USA 4 Grekland 3 Danmark 14 Australien 3 Italien 3 Spanien 13 Belgien 3 Spanien 3 Italien 11 Danmark 3 Kanada 2 Nederländerna 9 Kina 3 Ryssland 2 Australien 8 Frankrike 2 Tyskland 2 Kanada 8 Japan 2 Danmark 1 Turkiet 6 Nederländerna 2 Finland 1 Finland 5 Rwanda 2 Irland 1 Österrike 5 Spanien 2 Kenya 1 Belgien 4 Tyskland 2 Nederländerna 1 Japan 4 Vietnam 2 Singapore 1 Schweiz 4 Bolivia 1 Sudan 1 Tjeckien 4 Estland 1 Ungern 1 Grekland 3 Etiopien 1 Totalt 53 Island 3 Grekland 1 Ryssland 3 Indien 1 Slovakien 3 Jordanien 1 Slovenien 3 Libanon 1 Ghana 2 Litauen 1 Irland 2 Malaysia 1 Polen 2 Namibia 1 Ungern 2 Nepal 1 Bangladesh 1 Norge 1 Botswana 1 Polen 1 Brasilien 1 Portugal 1 Chile 1 Taiwan 1 Colombia 1 Tjeckien 1 Grönland 1 Österrike 1 Israel 1 Totalt 70 Kina 1 Litauen 1

23 21 Malta 1 Portugal 1 Rwanda 1 Serbien 1 Singapore 1 Taiwan 1 Tanzania 1 Vietnam 1 Zambia 1 Totalt 241 Tabell 7: Resultat personalmobilitetsenkäten Lärar- och personalmobilitet: inresande De flesta inresande lärare och annan personal kommer från lärosäten inom Europa (49 %) och Asien (24 %). Inresande personal per världsdel % 5% 9% 9% 24% 49% Europa Asien Nordamerika Afrika Oceanien Sydamerika n= 150 Figur 16. Resultat personalmobilitetsenkäten 2013.

24 22 Kortare än två veckor Minst två veckor minst två månader Ant. utbyten/ Ant. utbyten/ Ant. utbyten/ Sändarland uppdrag Sändarland uppdrag Sändarland uppdrag Tyskland 5 Kanada 6 Kina 10 Storbritannien 4 Frankrike 4 Iran 8 Australien 3 Polen 4 Polen 5 Kina 3 Ryssland 4 Brasilien 3 Armenien 2 Kenya 3 Indien 3 Belgien 2 Storbritannien 3 Ryssland 3 Danmark 2 USA 3 Thailand 3 Indien 2 Australien 2 Tyskland 3 Nederländerna 2 Finland 2 Österrike 3 Colombia 1 Italien 2 Australien 2 Cypern 1 Nederländerna 2 Egypten 2 Finland 1 Rwanda 2 Finland 2 Irland 1 Chile 1 Frankrike 2 Litauen 1 Estland 1 Italien 2 Polen 1 Indien 1 Mexiko 2 Ryssland 1 Kina 1 Nederländerna 2 Schweiz 1 Namibia 1 Nigeria 2 Spanien 1 Slovakien 1 Tunisien 2 Tabell 8: Resultat personalmobilitetsenkäten Sydafrika 1 Belgien 1 Tyskland 1 Colombia 1 Irland 1 Kanada 1 Nya Zeeland 1 Portugal 1 Storbritannien 1 Sydafrika 1 Turkiet 1 Uganda 1 Ukraina 1 USA 1 I tabell 9 nedan visas resultaten per aktivitetstyp. Största gruppen enligt enkätresultaten är personal från utländska lärosäten och instituten som kommer inom ett forskningsuppdrag. Antalet som gäller deltagande i konferens är inte representativt, eftersom inte alla institutioner har valt att fylla i dessa uppgifter.

25 23 Aktivitetstyp (inresande personal) Antal Andel Forskningsuppdrag % Deltagande i konferens % Forsknings- och undervisningsuppdrag 10 7 % Linnaeus Palme Lärarutbyte 9 6 % Undervisningsuppdrag 5 3 % Kompetensutveckling 2 1 % Totalsumma % Tabell 9: Resultat personalmobilitetsenkäten 2014

26 24 4 Sampublicering En aspekt av internationalisering på Linköpings universitet är också internationell sampublicering, d.v.s. i vilken utsträckning som LiU:s forskare publicerar tillsammans med kollegor på lärosäten i andra länder. En jämförande studie som genomfördes av Thomson Reuters (ISI) visar att LiU:s andel av internationell sampublicering ligger inom genomsnittet för Sverige som generellt är ca % internationellt samförfattade publikationer för de större svenska universiteten. De senaste fem åren har andelen artiklar med internationell författarkrets ökat från 24 % 2009 till 34 % Data för andel LiU-artiklar med internationell författarkrets Publiceringsår Andel LiU-artiklar med internationell författarkrets % % % % % Tabell 10: Baserad på ofraktionaliserade publikationer. Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science. Det handlar om totalt 597 internationella publikationen för 2007, 864 för 2008, 899 för 2009, 955 för 2010, 1262 för 2011, 1265 för 2012, 1412 publikationer för 2013 och 1650 för 2014.

27 25 LiU:s samförfattarskap per land Genomgången av antalet länder LiU:s forskare har samförfattat med de senaste fem åren visar att det handlar om ett 90-tal olika länder för året (Siffran inkluderar även de länder som enbart har en publikation sampublicerad med LiU-forskare). Antal länder sampubliceringar Figur 18. Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science. Figur 17 visar de 20 vanligaste samarbetsländerna för perioden 2010 till och med Sedan många år tillhör USA, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna de länder som Linköpings universitet sampublicerar mest med. Dessutom ökar samförfattandet med kollegor i dessa länder. Framförallt samförfattandet med kollegor i USA har sedan 2010 nästan fördubblats. Störst andel sampubliceringar har Linköpings universitet med lärosäten inom Europa med 63 %. På andra platsen landar Nordamerika med 16 %, tredje platsen Asien med 13 % och Oceanien (läs Australien) utgör 4 %. Minst andel sampublicering har Linköpings universitet med Sydamerika och Afrika (båda 2 %). Jämfört med år 2013 har andelen för Europa, Nordamerika och Oceanien minskat med resp. 1 % och andelen för Asien, Sydamerika och Afrika ökat med resp. 1 %. Figur 17. Källa: Thomson Reuters (IS)

28 26 5 Ranking The QS Top 50 Under 50 visar hur världens universitet som är yngre än 50 år rankas på en topp-50-lista. Rankningen är baserad på de högst presterande unga institutioner i QS World University Rankings 2014/15. Linköping landar år 2014 på plats 26 (år 2013 plats 40). Såväl QS som THE inkluderar sifferunderlag på antal studenter, mångfald lärare och studenter, etc, men påverkas också avsevärt av en opinionsundersökning bland lärare och andra forskare runt om i världen. Opinionsundersökningen fokuserar på vad de vet om andra lärosäten forsknings styrkor. I nedanstående översikt visas rankningen även för våra partneruniversitet som också är yngre än 50 år. The QS Top 50 Under Rankingplats Nanyang Technological University (NTU), Singapore 1 Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea 3 City University of Hong Kong, China 5 Hong Kong Polytechnic University, China 8 Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) 10 Linköpings universitet 26 Hong Kong Baptist University, China 37 Tabell 11: Times Higher Education Ranking Times Higher Education Ranking listar de bästa globala universiteten och bedömer dess kärnuppdrag utifrån 13 indikatorer som ger en samlad bild över lärosätena, däribland forskning, undervisning och internationalisering. Nedan följer en förteckning över Linköpings universitet och våra partneruniversitets placering i listan för läsår Times Higher Education Ranking Rankingplats Harvard Medical School Boston, USA 2 Stanford University, Stanford, California, USA 4 University of California, Los Angeles (UCLA), USA 12 University of Toronto, Toronto, Canada 20 National University of Singapore (NUS), Singapore 25 University of California, San Diego (UCSD), USA 41

29 27 Seoul National University, Korea 50 Korea Advanced Institute of Science and Technology, Korea 52 Nanyang Technological University (NTU) 61 Technische Universität München 98 Sungkyunkwan University, Korea 148 Karlsruhe Institut für Technologie, KIT 165 Fudan University, China 193 Fudan University, Shanghai, China 193 Yonsei University, Korea Hong Kong Polytechnic University, China Universiteit Twente (UT) Nanjing University, China Shanghai Jiao Tong University, China National Chiao Tung University (NCTU) Hong Kong Baptist University, China Aalborg University (AAU) Ewha Womans University, Korea Linköpings universitet Hanyang University, Korea Universidad de Navarra Tabell 12: Övriga rankningar Academic Ranking of World Universities Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University 2014: LiU place (308) QS World University Rankings QS Quacquarelli Symonds 2014: LiU place 283 QS World University Rankings by Subject Top 200 universities in 30 subjects THE 100 under 50 universities : LiU place 59 Rankning Sverige Enligt Universitas är Sverige på andra platsen i U21 rankning av nationella system för högre utbildning 2014, direkt efter USA. Sverige rankas först för gemensamma publikationer med industrin och har kommit på tredje plats för kunskapsöverföring till företag. Sverige placerades även tredje för Global Innovation Index, efter Schweiz (nr 1) och Storbritannien (nr 2).

30 28 Appendix Följande tabell visar mottagarländerna och antalet utresande studenter per fakultet för läsåret 2013/2014. Totalt åkte LiU:s studenter till 51 olika mottagarländer. Utresande Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan Utbildningsvetenskap Hälsouniversitet Frankrike 48 Singapore 26 Spanien 7 Kenya 10 Tyskland 47 Spanien 21 USA 7 Storbritannien 8 Spanien 24 Tyskland 21 Storbritannien 4 Tanzania 6 Sydkorea 18 Storbritannien 16 Finland 3 Spanien 5 USA 17 Frankrike 13 Frankrike 3 Frankrike 3 Storbritannien 15 Japan 13 Tyskland 3 Kina 3 Singapore 13 Kina 9 Kanada 2 Grekland 2 Mexiko 11 Nederländerna 9 Singapore 2 Indonesien 2 Kanada 10 Italien 7 Belgien 1 Japan 2 Kina 9 Schweiz 6 Grekland 1 Namibia 2 Norge 8 Sydkorea 5 Irland 1 Österrike 2 Chile 7 Irland 3 Kenya 1 Belgien 1 Argentina 6 Norge 3 Mexiko 1 Danmark 1 Nederländerna 6 Taiwan 3 Norge 1 Island 1 Island 5 Tjeckien 3 Sydkorea 1 Mexiko 1 Peru 5 Österrike 3 Ungern 1 Nicaragua 1 Österrike 5 Australien 2 Norge 1 Belgien 4 Belgien 2 Sydafrika 1 Danmark 4 Brasilien 2 Italien 4 Chile 2 Sydafrika 4 Mexiko 2 Australien 3 Portugal 2 Finland 3 Rwanda 2 Japan 3 Tanzania 2 Malaysia 3 USA 2 Polen 3 Argentina 1 Tjeckien 3 Bolivia 1 Turkiet 3 Danmark 1 Costa Rica 2 Finland 1 El Salvador 2 Kanada 1 Mocambique 2 Polen 1 Ryssland 2 Turkiet 1 Schweiz 2 Ungern 1 Slovenien 2 Brasilien 1 Irland 1

31 29 Kambodja 1 Litauen 1 Portugal 1 Taiwan 1 Zambia 1 Total 310 Total 187 Total 39 Total 52 Tabell 12 Källa: ISIS, september 2014 Totalt kom studenterna från 45 olika sändarländer världen över. I tabellen nedan visas antal studenter per sändarland för varje fakultet. Inresande Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan Utbildningsvetenskap Hälsouniversitet Frankrike 71 Tyskland 161 Tyskland 17 Storbritannien 6 Tyskland 56 Frankrike 146 Spanien 13 Spanien 5 Spanien 29 Spanien 59 USA 11 Österrike 5 USA 21 Singapore 40 Tjeckien 7 Kina 4 Singapore 13 Italien 23 Turkiet 5 Frankrike 3 Sydkorea 12 Kina 21 Nederländerna 4 Grekland 3 Japan 11 Tjeckien 21 Storbritannien 4 Nederländerna 3 Kanada 11 Österrike 21 Belgien 3 Brasilien 2 Kina 11 Taiwan 19 Grekland 3 Namibia 2 Nederländerna 11 Rumänien 13 Australien 2 Nepal 2 Taiwan 11 Sydkorea 11 Finland 2 Tyskland 2 Finland 8 Mexiko 10 Japan 2 Finland 1 Tjeckien 7 Belgien 9 Schweiz 2 Italien 1 Schweiz 6 Polen 8 Österrike 2 Polen 1 Belgien 5 Nederländerna 6 Estland 1 Singapore 1 Danmark 4 Bulgarien 5 Frankrike 1 Italien 4 Litauen 5 Italien 1 Storbritannien 4 Turkiet 5 Kanada 1 Österrike 4 Lettland 4 Kina 1 Mexiko 3 Schweiz 4 Polen 3 Japan 3 Argentina 2 Ryssland 3 Australien 2 Storbritannien 3 Chile 2 USA 3 Namibia 2 Bolivia 2 Peru 2 Brasilien 2 Ryssland 2 Finland 2 Sydafrika 2 Kanada 2 Turkiet 2 Portugal 2 Brasilien 1 Danmark 1 Grekland 1 Estland 1 Portugal 1 Grekland 1

32 30 Slovakien 1 Luxemburg 1 Slovenien 1 Malaysia 1 Norge 1 Total 326 Total 619 Total 82 Total 41 Tabell 13. Källa: ISIS, september 2014

Internationalisering vid Linköpings universitet 2012/2013

Internationalisering vid Linköpings universitet 2012/2013 Internationalisering vid Linköpings universitet 2012/2013 Statistiksammanställning Mars 2014 Linköpings universitet International Office 2 Innehållsförteckning Internationalisering vid Linköpings universitet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016 Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Internationell studentmobilitet

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Vad är utbytesstudier?

Vad är utbytesstudier? 1 Vad är utbytesstudier? Man byter ut en del av sin studietid på KTH mot studier vid ett universitet utomlands De kurser man läser ska kunna tillgodoräknas in i sin civilingenjörsexamen Utbytesstudier

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt

Byggbara kapslingar i aluminium och polyester. Produktöversikt Byggbara kapslingar i aluminium och polyester Produktöversikt Byggbara kapslingar med eller utan plint, hål och förskruvningar. Perfekta lösningar på kortast möjliga tid Weidmüller kan leverera passande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1603 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16 I korta drag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Vid årets revidering har vi utgått ifrån förra årets belopp som vi anser har kvalitetssäkrats så långt som möjligt.

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) Vetenskapsrådets forskarmöte om internationella studier på skolområdet 2007-02-02 International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) I detta blad finns information om: Bakgrund och syfte Instrument

Läs mer

UPPFÖLJNING AV SÖKANDE TILL LIU:S INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM 2013

UPPFÖLJNING AV SÖKANDE TILL LIU:S INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM 2013 UPPFÖLJNING AV SÖKANDE TILL LIU:S INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM 2013 Antagningen Linköpings Universitet Student- och utbildningsstöd rapportserie 2014:1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Från

Läs mer