Internationalisering vid Linköpings universitet 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationalisering vid Linköpings universitet 2012/2013"

Transkript

1 Internationalisering vid Linköpings universitet 2012/2013 Statistiksammanställning Mars 2014 Linköpings universitet International Office

2 2 Innehållsförteckning Internationalisering vid Linköpings universitet 2012/ Statistiksammanställning Mars Bakgrund till statistiksammanställningen Avtal om studentutbyte Studentmobilitet Antal ut- och inresande studenter över tid vid LiU In- och utresande studenter per fakultet och förändring över tid Toppländer De mest besökta länderna bland LiU:s utresande studenter De mest frekventa sändarländerna bland LiU:s inresande studenter Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa för utresande per mottagarland.. 15 Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa för inresande per sändarland Balans inom Europa och utanför Europa Studenter på internationella masterprogram Personalmobilitet Lärar- och personalmobilitet: utresande Lärar- och personalmobilitet: inresande Personalens Erasmus- och SAINT-utbyten 2012/ Internationell personal Sampublicering LiUs samförfattarskap per land... 32

3 3 Bakgrund till statistiksammanställningen Vid Linköpings universitet har studenterna möjlighet att välja bland närmare 500 lärosäten i ca 50 olika länder när de vill åka på utbyte utomlands. Dessutom kommer det varje år studenter från mer än 100 olika länder världen över till Linköpings universitet. Internationella erfarenheter blir allt viktigare, inte bara för studenterna utan även för personal vid LiU. Ett av målen i LiU:s Internationaliseringsplan är att merparten av studenterna som har tagit examen vid LiU (2020) sammantaget ska ha motsvarande minst en termin med undervisning vid ett utländskt lärosäte. Dessutom är målet att det blir rutin och en förväntan att lärare deltar i internationellt utbyte med grundutbildningsfokus. För LiU har denna internationella erfarenhet ett tydligt meritvärde. Sammanställningens syfte är att ge inblick i eventuella förändringstendenser inom mobiliteten, inte bara på LiU-övergripande nivå utan även per fakultet. Dessutom kan detta dokument bidra till att lyfta frågor angående förändringarna i den internationella mobiliteten och även själva inrapporteringen av student- och lärarmobilitet. Statistiken i rapporten fokuserar på olika aspekter av LiU:s internationella mobilitet under läsåret Statistik gällande utbytesavtalsstudenter hämtats från ISIS (Internationella Sekretariatets Informationssystem), LiU:s interna mobilitets-förvaltningssystem, där varje fakultet rapporterar in in- och utresande studenter som reser inom ett visst avtal. Uppgifter om inresande studenters födelseland finns inte i ISIS. Till viss del registreras även lärarmobilitet (utresande lärare) i ISIS. Statistik gällande personalmobilitet (kapitel 4) kommer från en LiU-intern enkät om lärar- och personalmobilitet för kalenderåret I siffrorna ingår utbyten inom Erasmus, LiU Strategiska Medel, Linnaeus Palme och övriga utbyten. Statistik på internationell kärnkompetens i kapitel 5 kommer från personalintendenterna på institutionerna och siffror på sampublicering i kapitel 6 baserar på statistiken från Thomson Reuters (ISI) Web of Science.

4 4 Eftersom en del mobilitet inte skrivs in i ISIS, kan rapporten inte täcka all student- och lärarmobilitet som sker vid LiU. En del internationalisering sker på eget initiativ, integrerat i ordinarie verksamhet och/eller med finansiering som inte registreras i LiU:s tillgängliga databaser eller andra källor. LiU anser även den här typen av internationellt utbyte som viktig och som en del av begreppet internationalisering. På liknande sätt ryms internationalisering på hemmaplan (IaH), d.v.s. kommunikation och utbyte bland studenter med svensk och ickesvensk bakgrund som läser vid Linköpings universitet under definitionen av internationalisering. När det gäller denna form av internationellt utbyte saknas det dock statistiska uppgifter. Kapitel 5 om internationell personal är ett fortsatt försök att även få inblick i IaH just för kärnverksamheten vid LiU. Rapporten innehåller kortfattade kommentarer på statistiken i den mån dessa kan underlätta läsningen. Målgruppen för den här rapporten är först och främst LiU-medarbetare som arbetar med internationaliseringsfrågor och övriga som är intresserade av LiU:s internationella mobilitet. Mars 2014 Dr. Ida van der Woude International Office Linköpings Universitet

5 5 1 Avtal om studentutbyte Linköpings Universitet har avtal med ett 50-tal länder världen över. I figur 1 visas antal länder, antal universitet resp. högskolor som LiU har haft avtal med de senaste fem läsåren samt antalet avtal för dessa läsår. Figur 1. Källa: ISIS, december Avtal på LiU över tid antal länder antal universitet antal avtal / / / / /2013 Siffror i tabellen gäller för avtal som är godkända och signerade för respektive akademiskt år. Antalet universitet LiU har avtal med har ökat med ca. 7% det sista året samtidigt som antalet avtal har minskat med ca. 3%. Antalet avtalsländer har varit fortsatt stabilt. Läsår 2012/2013 var 82% av LiU:s avtal med universitet inom Europa. Flest avtal hade LiU med partneruniversitet i Tyskland, Frankrike och Spanien. Asien kom på andra platsen med 7% med Japan, Taiwan och Kina som viktigaste samarbetsländer. Nordamerika (avtalspartner i USA, Kanada och Mexiko) landade på tredje plats med 5%. Av det totala antal avtalspartner utgör avtal med partner i Sydamerika 3%, med partner i Oceanien 2% och slutligen Afrika 1%.

6 6 2 Studentmobilitet 2.1 Antal ut- och inresande studenter över tid vid LiU LiU:s samtliga fakulteter arbetar för att ge så många studenter som möjligt chansen att studera vid ett utländskt lärosäte samtidigt som LiU tar emot många studenter från utländska lärosäten varje år. Figur 2 visar hur många studenter från utländska lärosäten som har läst vid LiU och hur många LiU-studenter som har åkt utomlands för att läsa vid ett annat lärosäte under perioden läsår 2006/2007 till och med läsår 2012/2013. Siffror är hämtade från årsredovisningen och omfattar Erasmusprogrammet (dock ej Erasmus Mundus, Erasmus IP och studenter som bara läste EILC 1 ), Comenius, Nordplus, Leonardo, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies (MFS) och bilaterala avtal inom och utanför Europa LiU:s studentmobilitet inom utbytesavtal /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 LiU in totalt LiU ut totalt Figur 2 Figur 2 visar att det finns en obalans mellan in- och utresande studenter och att den har minskat något under läsår 2011/2012. Läsår 2012/2013 har siffran för inresande studenter minskat något medan antalet utresande har stannat på samma nivå som läsåret innan. Tittar man på antalet utresande studenter så reste 307 kvinnor och 268 män till ett utländskt lärosäte. Att det blev fler utresande kvinnor beror på att antalet utresande kvinnor inom den Filosofiska fakultet, Hälsouniversitetet och Utbildningsvetenskap var högre än antalet utresande män. Det visar sig fram för allt inom utbildningsvetenskap (72 kvinnor och 4 män läsår 2012/2013) och den Filosofiska fakulteten (198 kvinnor och 140 män samma läsår). På 1 EILC: Erasmus Intensive Language Courses. I och med att det nya EU-programmet ERASMUS+ införs 2014/2015 kommer möjligheten att läsa mindre utbredda språk, som i det här fallet svenska, att upphöra.

7 7 Tekniska högskolan dominerar männen inom kategorin utresande utbytesstudenter (161 män och 79 kvinnor) Antal utresande studenter över tid fördelat på kön LiU totalt kvinnor LiU totalt män /07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Figur 3 Figur 3 visar antalet inresande män och kvinnor Figur 4 Antal inresande studenter över tid fördelat på kön LiU totalt kvinnor LiU totalt män 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Andelen inresande män har sedan flera år tillbaka varit högre än inresande kvinnor (figur 4), famförallt inom de tekniska ämnen vid Tekniska högskolan som har störst andel inresande studenter (totalt 460 män och 159 kvinnor läsår 2012/2013). Det senaste läsår har dock antalet inresande män minskat med 8,5% medan antalet inresande kvinnor har ökat med 10,5% jämfört med året innan.

8 8 Enligt rapporten Living and Learning Exchange Studies Abroad (2013) är det vanligt i Sverige, Norge och Finland att fler kvinnor åker på utbyte än män. Män åker dessutom utomlands senare i livet och senare under sina studier än kvinnor In- och utresande studenter per fakultet och förändring över tid Det visar sig att de flesta studenter som åkte utomlands 2012/2013 läste vid den Tekniska högskolan och den Filosofiska fakulteten (båda 42%) (figur 5). Jämfört med förra läsåret har fördelningen varit oförändrad. Linköpings universitet totalt 2012/2013: 575 utresande studenter 12% 4% 42% 42% Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan Hälsouniversitet Utbildningsvetenskap Figur 5 Nästa figur som illustrerar fördelningen av inresande avtalsstudenter per fakultet, visar att mer än hälften av alla inresande studenter läsår 2012/2013 läste vid Tekniska högskolan, drygt en fjärdedel vid den Filosofiska fakulteten och 12% resp. 4% vid Hälsouniversitetet och Utbildningsvetenskap. 2 CIMO, SIU och UHR (2013): Living and Learning Exchange Studies Abroad. A study of motives, barriers and experiences of Finnish, Norwegian and Swedish students.. Edita Västra Aros, Västerås. S. 20

9 9 Linköpings universitet totalt 2012/2013: 1097 inresande studenter 6% 56% 7% 31% Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan Hälsouniversitet Utbildningsvetenskap Figur 6 Denna fördelning var likadan för de föregående tre läsåren (jf. figur 7-9). I siffran ingår ej studenter som enbart läser EILC (Filosofiska fakulteten 26 studenter). Som det framgår i nästa figur, som visar fördelningen av andelen utresande studenter per fakultet och förändring över tid, har ökningen i antalet utresande studenter stagnerat under det sista läsåret Antal utresande studenter över tid vid Linköpings universitet /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan Hälsouniversitet Utbildningsvetenskap Figur 7

10 Antal inresande studenter över tid vid Linköpings universitet Linköpings universitet totalt Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Hälsouniversitet Utbildningsvetenskap Figur 8 Det visar sig att antalet inresande studenter har ökat något vid Filosofiska fakulteten, Hälsouniversitetet och Utbildningsvetenskap och har minskat något vid Tekniska högskolan. Figur 9 visar balansen för in- och utresande studenter per fakultet. Det framgår att obalansen mellan in- och utresande utbytesstudenter är störst vid Tekniska högskolan där antalet inkommande studenter ligger tydligt över antalet utresande studenter. Dock har obalansen vid Tekniska högskolan minskat sedan 2011/ Figur 9 Antal in-och utresande studenter över tid vid Linköpings universitet 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Linköpings universitet IN totalt Filosofiska fakulteten IN Tekniska högskolan IN Hälsouniversitet IN Utbildningsvetenskap IN Linköpings universitet UT totalt Filosofiska fakulteten UT

11 Toppländer Detta avsnitt fokuserar på frågan vilka länder som är centrala i LiU-studenternas utbyten. Vilka länder har tagit emot flest LiU-studenter och från vilka sändarländer kom våra utländska utbytesstudenter under läsåret 2012/2013? Det är bara länder som har tagit emot minst fem studenter under läsåret 2012/2013 som visas. De mest besökta länderna bland LiU:s utresande studenter Betraktar man de länder världen över som har tagit emot LiU-studenter 2012/2013 så kan man utläsa att studenterna åkte till ett 50-tal olika länder, vilket innebär en något större spridning jämfört med förra året (ca 40 olika mottagarländer). De flesta LiUstudenter åkte till Frankrike (82 stud.) och Tyskland (82 stud.) och Spanien (61 stud.), alltså de länder där Linköpings universitet har flest avtalade platser. 3 Jämfört med förra läsåret har Storbritannien och Singapore bytt plats. Singapore hamnar på fjärdeplatsen (36 stud.) före Storbritannien (33 stud.). De senaste tre läsåren har antalet utresande studenter som åker till USA minskat (jämfört med läsår 2010/ %). Figur 10. Källa: ISIS, Oktober 2013 Sammanfattningsvis kan det sägas att 65% av LiU:s utresande studenter åkte inom Europa, 19% till asiatiska lärosäten, 9% till Nordamerikanska lärosäten, 4% till afrikanska lärosäten och resterande 3% till Sydamerika. (Det var bara en student som åkte till Oceanien/Australien läsår 2012/ Listan speglar inte de länder som är populärast bland studenterna. I så fall skulle de engelskspråkiga länderna stå på första och andra plats i listan, eftersom det är platser i engelskspråkiga länder som efterfrågas mest av LiUstudenterna.

12 12 Följande tabell visar mottagarländerna och antalet utresande studenter per fakultet för läsåret 2012/2013. Totalt åkte våra studenter till 48 olika mottagarländer. Utresande Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan Utbildningsvetenskap Hälsouniversitet Mottagarland Antal stud. Mottagarland Antal stud. Mottagarland Antal stud. Mottagarland Antal stud. Frankrike 47 Tyskland 37 Frankrike 9 Kenya 11 Tyskland 40 Singapore 29 USA 6 Storbritannien 11 Spanien 35 Frankrike 26 Spanien 4 Nederländerna 7 USA 16 Spanien 18 Mexiko 1 Nepal 6 Storbritannien 9 Japan 16 Storbritannien 1 Kina 4 Sydkorea 9 Kina 12 Tyskland 1 Spanien 4 Kanada 7 Storbritannien 12 Total 22 Tyskland 4 Singapore 7 Nederländerna 11 Belgien 3 Belgien 6 Schweiz 11 Norge 3 Österrike 6 Kanada 8 Danmark 2 Kina 5 Österrike 8 Etiopen 2 Norge 5 Taiwan 6 Italien 2 Argentina 4 Tjeckien 6 Japan 2 Peru 4 Sydkorea 4 Namibia 2 Island 3 Belgien 3 Portugal 2 Italien 3 Irland 3 Tanzania 2 Mexiko 3 Italien 3 Chile 1 Chile 2 Portugal 3 Cypern (gk) 1 Danmark 2 Turkiet 3 Kroatien 1 Irland 2 USA 3 Mexiko 1 Kosovo 2 Argentina 2 USA 1 Litauen 2 Bolivia 2 Österrike 1 Mocambique 2 Mexiko 2 Total 73 Namibia 2 Nicaragua 2 Polen 2 Norge 2 Portugal 2 Ungern 2 Slovenien 2 Chile 1 Taiwan 2 Cypern (Gk) 1 Turkiet 2 Danmark 1 Australien 1 Finland 1 Finland 1 Luxemburg 1 Japan 1 Ryssland 1 Kambodja 1 Total 240 Nederländerna 1 Sydafrika 1 Tjeckien 1 Total 240 Tabell 1 Källa: ISIS, oktober 2013

13 13 De mest frekventa sändarländerna bland LiU:s inresande studenter I figur 11 visas de länder som skickade flest studenter till LiU läsår 2012/2013 (minst fem stud.). Som de föregående tre läsåren finns Tyskland (259 stud.), Frankrike (229 stud.) och Spanien (137 stud.) högst upp i listan, d.v.s. även här de länder där LiU har flest avtalade platser. Jämfört med förra läsåret har bl.a. antalet inresande från Frankrike minskat med 7% och från Turkiet med 52%. Däremot har antalet inresande studenter från Österrike ökat med 21%. Totalt kom 79% från lärosäten inom Europa, 12% från asiatiska lärosäten, 6% från nord-amerikanska lärosäten, och 1% från lärosäten i Afrika, Oceanien och Sydamerika. Jämfört med förra läsåret har det inte förändrats något i detta avseende. Figur: 11. Källa: ISIS, Oktober 2013.

14 14 Totalt kom studenterna från 46 olika sändarländer världen över. I tabellen nedan visas antal studenter per sändarland för varje fakultet. Inresande Filosofiska fakulteten Tekniska högskolan Utbildningsvetenskap Hälsouniversitet Sändarland Antal stud. Sändarland Antal stud. Sändarland Antal stud. Sändarland Antal stud. Tyskland 73 Tyskland 166 Tyskland 15 Kenya 12 Tyskland 73 Tyskland 166 Tyskland 15 Kenya 12 Frankrike 72 Frankrike 151 Spanien 12 Storbritannien 7 Spanien 44 Spanien 75 Belgien 7 Österrike 7 USA 18 Singapore 32 Tjeckien 7 Spanien 6 Sydkorea 12 Italien 29 Cypern 4 Tyskland 5 Kanada 10 Österrike 17 Irland 4 Frankrike 4 Singapore 9 Tjeckien 14 Kina 4 Kina 4 Tjeckien 9 Kanada 13 Litauen 4 Nederländerna 3 Australien 8 Turkiet 13 USA 3 Grekland 2 Finland 8 Mexiko 12 Australien 2 Italien 2 Japan 7 Taiwan 12 Frankrike 2 Mexiko 2 Nederländerna 7 Kina 11 Japan 2 Namibia 2 Taiwan 7 Rumänien 11 Nederländerna 2 Nepal 2 Schweiz 6 Belgien 7 Schweiz 2 Norge 2 Storbritannien 6 Litauen 7 Turkiet 2 Schweiz 2 Belgien 5 Lettland 6 Finland 1 Polen 1 Litauen 4 Sydkorea 5 Storbritannien 1 Portugal 1 Polen 4 Luxemburg 4 Sydkorea 1 Total 64 Österrike 4 Polen 4 Österrike 1 Chile 3 Chile 3 Total 76 Italien 3 Finland 3 Ryssland 3 Nederländerna 3 Grekland 2 USA 3 Kina 2 Bolivia 2 Mexiko 2 Bulgarien 2 Namibia 2 Japan 2 Slovenien 2 Portugal 2 Argentina 1 Slovakien 2 Brasilien 1 Storbritannien 2 Malaysia 1 Argentina 1 Peru 1 Brasilien 1 Portugal 1 Estland 1 Turkiet 1 Ryssland 1 Total 338 Schweiz 1 Ungern 1 Total 619 Tabell 2. Källa: ISIS, oktober 2013

15 Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa I dagsläget är det inte möjligt att sammanställa en översikt av antalet utnyttjade platser som finns på de fyra fakulteterna. Inte alla avtalade platser är registrerade i ISIS-systemet och fakulteterna registrerar till viss del platserna på olika sätt. Dessutom kan det vara så att en student från Hälsouniversitetet får utnyttja en plats som var avtalad för t.ex. den Filosofiska fakulteten. Detta syns inte alltid i systemet. Därutöver är antalet tillgängliga platser utanför Europa för det mesta flexibelt. När fakulteterna bestämmer om det går att ta emot eller skicka fler studenter tittar man på hur många som har åkt läsår eller termin året innan och hur många som förväntas åka det kommande läsåret eller terminen. Fakulteterna har t.ex. väldigt nära samarbete med Singapore och bestämde att de kunde skicka fler studenter än planerat. En annan faktor som spelar roll är att fakulteterna oftast räknar balansen per studieperiod och inte per student för antal in- och utresande utanför Europa. T.ex. om en student åker till Australien för två terminer och två australiensiska studenter kommer till Linköpings Universitet för en termin vardera under läsår , så uppnås en bra balans mellan utnyttjade platser. Utnyttjandegraden som kan visas i denna statistiksammanställning är för antalet avtalade platser inom Erasmusprogrammet för ut- och inresande. Avtalade platser inom Erasmus är inte lika flexibla. Som avtalade platser betraktas här platser inom Europa (Erasmusprogrammet). Det bör noteras att siffran för antalet platser per land summerar alla platser som är tillgängliga för studenter från/i respektive länder. Siffrans baseras på flera olika avtal med olika universitet i respektive land. Utnyttjandegraden kan vara olika per universitet och avtal, d.v.s. utnyttjandegraden för ett visst avtal eller ett visst universitet kan vara nästan 100% medan ett annat avtal/universitet i samma land bara har 10%. Detta visas dock inte i följande två översikt som visar utnyttjandegraden per land. Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa för utresande per mottagarland I tabell 3 visas antal registrerade Erasmus platser i ISIS per mottagarland inom Europa och antalet LiU-studenter som har tackat ja 4 till att åka dit. Siffran på upptagna platser härstammar från Årsredovisningen 2013 (läsår 2012/2013). Högst upp i tabellen står de länder som har högst utnyttjandegrad. 4 Det kan vara så att det var flera studenter som var antagna för att åka utomlands men som tackade nej innan de åkte eller som har hoppat av under studietiden utomlands.

16 16 Mottagarland Uppskattat antal tillgängliga Erasmusplatser Upptagna Erasmusplatser enligt ÅR Utnyttjandegrad Irland % Luxemburg % Storbritannien % Portugal % Cypern % Ungern % Spanien % Schweiz % Frankrike % Österrike % Belgien % Tjeckien % Nederländerna % Tyskland % Slovenien % Turkiet % Danmark % Italien % Norge % Polen % Litauen % Bulgarien % Estland % Finland % Grekland % Island % Lettland % Rumänien % LiU totalt inom Europa % Tabell 3 Utnyttjandegrad av LiU:s avtalsplatser inom Erasmus utresande studenter för läsår Statistik tillgängliga platser från 2014/01/08 Upptagna platser från årsredovisning oktober Det framgår att det finns flest avtalade platser för Tyskland, Frankrike och Spanien (markerad med fet stil) men de platserna som har högst utnyttjandegrad in Erasmusprogrammet är (som de två föregående läsåren) de engelskspråkiga länderna Irland och Storbritannien. De Erasmusplatser som inte blev utnyttjade läsår 2012/2013 är för lärosätena i Bulgarien, Finland, Grekland, Island, Lettland, och Rumänien.

17 17 Utnyttjandegrad av tillgängliga platser inom Europa för inresande per sändarland Av tabell 4 framgår att 75% av de tillgängliga Erasmusplatserna för Frankrike och 73% av platserna för Spanien var utnyttjade. När utnyttjandegrad ligger över 100% betyder det att LiU har tagit emot fler studenter än avtalat. Platserna för studenter från Danmark och Island blev inte utnyttjade 2012/2013. Sändarland Uppskattat antal tillgängliga Erasmusplatser Upptagna Erasmusplatser enligt ÅR Utnyttjandegrad Lettland % Cypern % Rumänien % Luxemburg % Frankrike % Spanien % Tjeckien % Tyskland % Italien % Litauen % Belgien % Österrike % Irland % Turkiet % Schweiz % Storbritannien % Bulgarien % Polen % Nederländerna % Portugal % Finland % Estland % Ungern % Grekland % Slovenien % Norge % Danmark % Island % LiU totalt inom Europa % Tabell 4 Utnyttjandegrad av tillgängliga platser för inresande per mottagarland. Statistik tillgängliga platser från 2014/01/08 Upptagna platser från årsredovisning oktober 2013.

18 18 Läsår 2012/2013 omfattade LiU:s samtliga Erasmusavtal, sammanlagt platser för utresande studenter, varav 22% har utnyttjas, och platser för inresande studenter, varav 57% har utnyttjas. Jämfört med förra läsåret har antalet platser ökat (Läsår 2011/2012 var det: för utresande studenter och för inresande studenter) och den totala utnyttjandegraden av Erasmusplatser har minskat något (2011/2012: 24% utresande studenter och 58% inresande studenter, 2010/2011: 26% utresande studenter och 63% inresande studenter). 2.5 Balans inom Europa och utanför Europa Delar man upp antalet utbyten inom program i kategorierna inom Europa och utanför Europa blir det tydligt att den sistnämnda kategorin har bättre balans mellan in- och utresande programstudenter än den förstnämnda. De senaste tre åren har balansen inte förändrats mycket In- och utresande utbytesstudenter inom Europa och utanför Europa Utresande Inresande Utresande Inresande inom Europa Utanför Europa Figur: 12. Källa: ISIS oktober / / /2013

19 19 Partnerländerna inom Europa med störst obalans mellan in- och utresande utbytesstudenter är fram för allt Frankrike, Tyskland och Spanien. 2010/ / /2013 utresande inresande utresande inresande utresande inresande Finland Frankrike Italien Spanien Tjeckien Tyskland Österrike Tabell 5 Att det finns obalans mellan in- och utresande studenter gällande utbytessifforna för Tyskland och Frankrike beror delvis på att några tyska, franska och spanska universitet inte har många kurser på engelska och kräver goda språkkunskaper i tyska resp. franska och spanska. Kommer studenter till Sverige kan de läsa kurser på engelska och det finns inget krav på att studenter kan svenska men de måste däremot ha goda kunskaper i engelska.

20 3 Studenter på internationella masterprogram 20 På grund av såväl förbudet att registrera nationalitet för sökanden för högre utbildning som luckor mellan administrativa system som hanterar mastersstudenter vid LiU, är sifferunderlaget i dagsläget fortfarande inte särskilt gediget eller historiskt överblickbart. Mastersstudenter är betraktade som freemovers, d.v.s. att de inte blir registrerade på samma sätt som avtalsstudenter (som t.ex. läser på LiU med ett Erasmusstipendium). Siffrorna i nedanstående tabeller och grafiker hämtades från det nationella antagningssystemet NyA och Ladok. Införandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter från hösttermin 2011 har inneburit en dramatisk minskning av antalet sökande till de internationella masterprogrammen. En viss ökning av intresset från svenska och andra europeiska studenter har inte kunnat kompensera för det stora tappet av icke-europeiska studenter. Enligt uppgifter från UHR (Tabell 6) har antalet sökande för hösten 2014 jämfört med hösten 2013 minskats med 10%. Utvecklingen var väntad och det målet som universitetet har för hösttermin 2014, dvs. att på de internationella masterprogrammen ha 50% av den rekrytering vi hade 2013 har uppnåtts. Termin Sökande Antagna Registrerade HT HT (175)* 188 (39) HT (289) 268 (36) HT (256) 353 (61) HT Ø Ø Tabell 6. Källa UHR och Ladok. * siffror inom parentes avser antalet avgiftsskyldiga studenter. Siffrorna för antagna och registrerade hösttermin 2014 är ej känt än.

21 21 I figur 13 presenteras antalet studenter per världsdel som sökte masterutbildning hos LiU höstterminen n= 1435 Studenter på internationella masterprogram HT14. Sökande i tid med komplettering 5% 6% 0% 1% Afrika 11% Asien 37% Figur 13. Källa: ansökningssystemet Nya. 40% Europa Nordamerika Obekant Oceanien Sydamerika Söktrycket från Asien och Sydamerika har ökat sedan förra året. Inför höstterminen 2013 står Indien och Sverige för flest sökande. I tabellen som följer finns de 10 länderna med flest sökande. Sökande i tid med Söklandet komplettering 1 Indien Kina 81 3 Tyskland 79 4 Sverige 77 5 Storbritannien 71 6 Grekland 53 7 Pakistan 51 8 Bangladesh 39 9 U.S.A Iran 35 Tabell 7. Källa VHS och Ladok. Precis som förra året kom de flesta sökande från Indien, Kina och Tyskland. Antalet sökande från Indien har jämfört med förra topp 10 ökat med +8 %. Antalet sökande från Iran (-43%), Sverige (-34%), Bangladesh (-32%), Grekland (-24%), Kina (-11%), Tyskland (-11%), och har däremot minskat.

22 22 4 Personalmobilitet Nedan redovisas resultaten för den interna enkäten om lärar-och personalmobilitet för kalenderåret 2013 ifyllt av institutionerna. I siffrorna ingår utbyten inom Erasmus, LiU Strategiska Medel, Linnaeus Palme och övriga utbyten. Störst blev gruppen övriga program som förvaltas på institutionsnivå. I denna kategori kan det ingå väldigt många olika program och medel som t.ex. medel från Vetenskapsrådet, Vinnova, och andra egna projektmedel. Personalmobilitet omfattar doktorander, etablerade lärare, postdoc och T/A personal. Lärarna utgör största gruppen utresande personal och doktorander största gruppen inresande personal. Det som räknas är antalet utbyten, dvs. ibland kan en person ha gjort flera utbyten under ett år. Utresande personal Inresande personal Anställningskategori N Andel per anställningskategori Anställningskategori N Andel per anställningskategori Doktorand 31 37% Doktorand 69 51% Lärare 44 48% Lärare 34 25% Postdoc 13 15% Postdoc 27 20% T/A personal 0 0% T/A personal 6 4% Tabell 8: Enkäten personal- och lärarmobilitet En jämförelse med resultaten från förra årets enkät (figur 13) visar att det totala antalet personal som åkt utomlands har ökat både för inresande och utresande personal. Antalet doktorander (+ 63%) och postdoc (+44%) som åkte utomlands har ökat medan antalet utresande lärare har minskat med 15 %. Jämför vi inresande personal 2012 med 2013 så ser vi en ökning inom alla kategorier. Figur 14 personalmobilitet

23 23 Som det framgår av figur 15 är gruppen utresande lärare både i kategorin minst två veckor och minst två månader störst. Däremot kommer det fler inresande doktorander än lärare för en period av minst två månader. Lärarna åker mest för en kortare period på minst två veckor. En kortare period är enklare att förena med undervisningsschemat. LiU personalmobilitet 2013 minst två veckor/minst två månader doktorand lärare postdoc T/A personal utresande minst 2 månader utresande minst 2 veckor Figur 15. Resultat personalmobilitetsenkäten inresande minst 2 månader inresande minst 2 veckor 4.1 Lärar- och personalmobilitet: utresande Figur 16 sammanfattar fördelningen av LiU:s utresande personal (både utbyten på minst 2 veckor och minst 2 månader) över de olika världsdelarna.

24 24 Utresande personal per världsdel % 15% 11% 6% 27% 38% Europa Nordamerika Asien Afrika Sydamerika Oceanien n= 88 Figur 16. Resultat personalmobilitetsenkäten Tabell 9, som förtecknar antal utbyten per land, visar att personalen främst åkte till USA. Största delen av LiU:s utresande personal åkte 2013 till USA och inom Europa främst till Frankrike. Minst två månader Minst två veckor Mottagarland antal utbyten Mottagarland antal utbyten USA 11 USA 7 Kina 5 Frankrike 4 Frankrike 4 Kenya 4 Kanada 4 Nepal 3 Storbritannien 4 Kanada 2 Italien 3 Namibia 2 Australien 2 Nederländerna 2 Singapore 2 Sydafrika 2 Finland 1 Tyskland 2 Kenya 1 Australien 1 Nepal 1 Belgien 1 Norge 1 Bolivia 1 Schweiz 1 Brasilien 1 Tyskland 1 Colombia 1 Ukraina 1 Danmark 1 Totalt 42 Ecuador 1 Frankrike/Spanien 1 Ghana 1

25 25 Tabell 9. Resultat personalmobilitetsenkäten Italien 1 Jordanien 1 Kina 1 Kuba 1 Litauen 1 Norge 1 Storbritannien 1 Ukraina 1 Österrike 1 Totalt Lärar- och personalmobilitet: inresande De flesta inresande kommer från lärosäten inom Europa och Asien. Inresande personal per världsdel % 7% 6% 9% 24% 51% Europa Asien Sydamerika Afrika Nordamerika Oceanien n= 136 Figur 17. Resultat personalmobilitetsenkäten 2013.

26 26 Tittar man på sändarländerna, så finns det 2013 inget land som sticker ut väldigt tydligt. Minst två månader Minst två veckor Sändarland antal utbyten Sändarland antal utbyten Italien 7 Ryssland 6 Storbritannien 7 Litauen 5 Indien 6 Ukraina 4 Kina 6 Nepal 3 Spanien 5 Storbritannien 3 Polen 4 USA 3 Iran 3 Australien 2 Malaysia 3 Brasilien 2 Mexiko 3 Indien 2 Pakistan 3 Nederländerna 2 Thailand 3 Spanien 2 Ukraina 3 Sydafrika 2 USA 3 Vitryssland 2 Australien 2 Bolivia 1 Brasilien 2 Ungern 1 Etiopien 2 Italien 1 Nederländerna 2 Kina 1 Portugal 2 Kuba 1 Tjeckien 2 Mexiko 1 Tyskland 2 Moldavien 1 Algeriet 1 Namibia 1 Colombia 1 Peru 1 Danmark 1 Polen 1 Egypten 1 Singapore 1 Estland 1 Totalt 49 Finland 1 Frankrike 1 Grekland 1 Irland 1 Nicaragua 1 Sudan 1 Sverige 1 Sydafrika 1 Tunisien 1 Venezuela 1 Vitryssland 1 Österrike 1 Totalt 87 Tabell 10. Resultat personalmobilitetsenkäten 2013.

27 Personalens Erasmus- och SAINT-utbyten 2012/2013 Utresande personal inom Erasmus och SAINT administreras på Internationella Avdelningen. I personalenkäten som Institutionerna fyllde i redovisades inte kortare utlandsvistelser inom Erasmusprogrammet, d.v.s. de utbyten som varierar mellan 2 dagar och 2 veckor. Totalt åkte 61 personer på 80 utbytesresor inom Erasmus (det innebär att det finns flera personer som åkte på flera utbytesresor var inom sin tjänst). Nedan visas allt personalutbyte inom Erasmusprogrammet för läsår 2012/2013. Utresande personal inom Erasmusprogrammet Anställningskategori N Andel per anställningskategori Doktorand 6 7% Lärare/ postdoc 54 68% T/A personal 20 25% Tabell 11. Källa: ISIS, mars Mottagarland N antal per anställningskategori UK lärare och 8 admin Frankrike lärare Tyskland 8 6 lärare, 2 admin Nederländerna 7 4 lärare, 2 admin, 1 doktorand Spanien 5 4 admin, 1 lärare Danmark 3 3 doktorander Polen 3 2 lärare, 1 admin Österrike 3 3 lärare Island 2 2 admin Italien 2 2 lärare Litauen 2 2 lärare Norge 2 1 lärare, 1 admin Schweiz 2 1 lärare, 1 doktorand Turkiet 2 1 lärare, 1 doktorand Finland 1 1 lärare Irland 1 1 lärare Ungern 1 1 lärare Total 61 Tabell 12. Källa: ISIS, mars 2014.

28 28 Läsår 2012/2013 var det 19 LiU medarbetare som fick SAINT medel för utlandsresor. I nedan stående tabeller ser man fördelningen per anställningskategori för läsår 2012/2013 och till vilka länder de åkte. Utresande personal inom SAINT Anställningskategori N Andel per anställningskategori Doktorand 4 21% Lärare/ postdoc 12 63% T/A personal 3 16% Tabell 13. Källa: ISIS, mars Land N antal per anställningskategori Kanada 5 4 lärare, 1 doktorand Kenya 2 2 T/A personal USA 5 4 lärare, 1 doktorand Etiopien 1 1 lärare Kina 1 1 doktorand Singapore 1 1 doktorand Sydafrika 1 1 lärare Thailand 1 1 lärare Uganda 1 1 T/A personal Total 19 Tabell 14. Källa: ISIS, mars 2014.

29 29 5 Internationell personal I det här kapitlet redovisas andelen internationella lärare och forskare. Andelen internationell undervisande och forskande personal används ofta som en kvalitetsindikator och de stora rankingföretagen frågar regelbundet efter den. Då svenska universitet inte får registrera medborgarskap har det varit svårt att svara på frågan. Nu har LiU valt att räkna de lärare och forskare som har en utländsk behörighetsgivande utbildning som "international faculty". Det innebär visserligen att svenskar som har disputerat utomlands räknas som internationella och att internationella studenter som läst sin master i Sverige och därefter fått anställning som doktorand inte räknas, men det ger ändå en rimligt rättvisande bild. Nästa figur (18) visar andelen personal med utländsk behörighetsgivande akademisk utbildning per land för kärnkompetensen på LiU hösten 2013 (minst 5 personer per behörighetsgivande land). Största andelen, 65%, av medarbetare som faller under denna definition har sin behörighetsgrad från ett annat europeiskt land. Utöver det har 22% sin behörighetsgrad från Asien, 7% från Nordamerika, 2% från Oceanien 3% från Sydamerika och 1% från Afrika. Figur 18. Sökning

30 30 Ur figur 19 kan det utläsas att de flesta anställda inom kategorien internationell personal från Europa har behörighet från Tyskland (20%), på en delad andra plats kommer personal från Nederländerna, Ryssland, Spanien och Storbritannien (alla 9%). De professorer, lektorer, forskare, adjunkter och doktorander som blev nyrekryterade under 2013 har sin behörighet från ett 20-tal olika länder. Flest har behörighet från Kina (fem pers.), Ryssland (tre pers.) samt Iran och Polen (två pers). Figur 19 Sökning

31 31 6 Sampublicering En aspekt av internationalisering på LiU är också internationell sampublicering, d.v.s. i vilken utsträckning som LiU:s forskare publicerar tillsammans med kollegor på lärosäten i andra länder. En jämförande studie som genomfördes av Thomson Reuters (ISI) visar att LiU:s andel av internationell sampublicering ligger inom genomsnittet för Sverige som generellt är ca % internationellt samförfattade publikationer för de större svenska universiteten. De senaste fem åren har andelen artiklar med internationell författarkrets ökat från 24 % 2009 till 32 % Data för andel LiU-artiklar med internationell författarkrets Publiceringsår Andel LiU-artiklar med internationell författarkrets % % % % % % Tabell 15: Baserad på ofraktionaliserade publikationer. Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science.

32 32 LiUs samförfattarskap per land Genomgången av antalet länder LiU:s forskare har samförfattat med de senaste fem åren visar att det handlar om ett 70-tal olika länder för året (Siffran inkluderar även de länder som enbart har en publikation sampublicerad med LiU forskare) Antal länder sampubliceringar Figur 21. Källa: Thomson Reuters (ISI) Web of Science. Figur 20, som visar de 20 vanligaste samarbetsländerna för perioden 2007 till 2012, illustrerar att samförfattandet med kollegor i USA ökar och att Tyskland, England och Nederländerna tillhör de länder som LiU sampublicerar mest med. Störst andel sampubliceringar har LiU med lärosäten inom Europa med 64%. På andra platsen landar Nordamerika med 17%, tredje platsen Asien med 12% och Oceanien (läs Australien) utgör 5%. Minst andel sampublicering har LiU med Sydamerika och Afrika (båda 1%). Figur 20. Källa: Thomson Reuters (IS)

Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014

Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014 Internationalisering vid Linköpings universitet 2013/2014 Statistiksammanställning Maj 2015 Linköpings universitet International Office Innehållsförteckning Bakgrund till statistiksammanställningen...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016 Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Internationell studentmobilitet

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1603 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16 I korta drag

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

UPPFÖLJNING AV SÖKANDE TILL LIU:S INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM 2013

UPPFÖLJNING AV SÖKANDE TILL LIU:S INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM 2013 UPPFÖLJNING AV SÖKANDE TILL LIU:S INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM 2013 Antagningen Linköpings Universitet Student- och utbildningsstöd rapportserie 2014:1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Från

Läs mer

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet Karolina Sahlin, International Office, Göteborgs universitet SYV temadag 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Möjligheter, mobilitetsprogram Statistik och nationella trender

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering av högre utbildning är nödvändig i takt med den ökade globaliseringen. Det innebär bland annat att det blir allt viktigare för människor att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009

Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52. Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 9 november 2009 Sten Johansson 013-20 88 52 Utländska gäststudenter i Linköping 2009 Enligt statistik från OECD ( Education at a Glance ) fanns det år 2006 i hela

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering av högre utbildning och forskning är en viktig del i en ökad globalisering. En form av internationalisering av högre utbildning är studentutbyten

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS

Välkomna till koordinatorsmöte. Tema ERASMUS Välkomna till koordinatorsmöte Tema ERASMUS Välkomnande och inledning 09.05 Erasmusprogrammet Programmets olika delar Förutsättningar för att delta i Erasmus Koordinering av programmet på Stockholms universitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI

Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Kick-off för utbytesstudier! 2015-2016 JOHANNA PERSSON KOORDINATOR UTRESANDE UTBYTESSTUDENTER FILOSOFISKA FAKULTETENS KANSLI Vad händer nu? Ansökan Språkintyg Finansiering Försäkring Begrepp och ord Att

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Nulägesbeskrivning. En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI

Nulägesbeskrivning. En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI Nulägesbeskrivning En genomgång av nuläget gällande internationalisering vid Högskolan i Gävle. STÖDJANDE DOKUMENT TILL INTERNATIONELL STRATEGI Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning.... Internationella

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

Att kunna inför Kartgeografin

Att kunna inför Kartgeografin Sida 1 E C A Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Eleven

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Internationellt kandidatprogram i kemi

Internationellt kandidatprogram i kemi 2015-11-17 Dnr SU Carl-Johan Högberg Utbildningskoordinator Kemiska övningslaboratoriet Internationellt kandidatprogram i kemi Bakgrund kemi har under de senaste åren haft ca 30 registrerade studenter

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Vid årets revidering har vi utgått ifrån förra årets belopp som vi anser har kvalitetssäkrats så långt som möjligt.

Läs mer