Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse"

Transkript

1 MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum att delegeringar sker slentrianmässigt på sina håll, har Socialstyrelsens föreskrifter gällande delegering skärps. Vårdgivares skyldighet att ha tillräckligt med personal med både reell och formell kompetens innebär att vårdgivare inte kan lösa brister i organisation och ledning genom delegering. Frågor om delegering är vanliga och behovet av förtydliganden inom detta område är uppmärksammat. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är ansvarig för att det skall finnas fungerande rutiner för delegering. Denna rutin syftar till att utifrån gällande lagstiftning klargöra för all personal vad som gäller vid delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunens särskilda boendeformer och ska därmed även underlätta arbetet för de yrkeskategorier som delegerar och de som tar emot delegation av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Som underlag till föreliggande arbetsordning har följande källor använts: SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen SOSFS 2001:17 Allmänna råd och föreskrifter om läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård SOSFS 1996:24 Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:3 (S) SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Definition av hälso- och sjukvårdsuppgifter, Socialnämnden 1999 Arbetsordning för läkemedelshantering inom särskilda boende former Bjurholm kommun Omsorgsnämden. 1

2 Hälso- och sjukvårdspersonal Den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. Inom kommunen finns sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som är hälso- och sjukvårdspersonal. Den som i annat fall vid vård, behandling eller undersökning biträder en legitimerad tillhör också hälso- och sjukvårdspersonalen. Det innebär att annan personal som åtar sig att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter är, när de utför dessa uppgifter, att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal. Formell kompetens Personal med legitimation för yrket eller godkänd högskoleutbildning som leder till yrkesexamen enligt särskild examensbeskrivning, innehar formell kompetens. Vederbörande anses då ha fått kunskaper och färdigheter som erfordras för att lösa arbetsuppgifter som utbildningen avser. Det är därmed inte så att man har behörighet att utföra alla arbetsuppgifter, som ingått i utbildningen. Den som genomgått gymnasieskolans omvårdnadsprogram har inte formell kompetens i lagens mening utan reell kompetens. Reell kompetens Personal skall genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning har visat sig vara reellt kompetent för uppgift som är avsedd att delegeras. I beslut som Socialstyrelsen meddelat i samband med anmälningsärenden inom läkemedelshanteringen preciseras följande egenskaper som viktiga för att kunna få en delegering inom läkemedelshantering: gott omdöme goda kunskaper noggrannhet Efter genomgång av någon form av vårdutbildning bör givetvis teoretiska kunskaperna vara av högre kvalitet. Erfarenhet, omdöme och noggrannhet är ytterligare faktorer som väger lika tungt som genomgången utbildning. Hälso- och sjukvårdsuppgifter Inom kommunen kallas "medicinska vård uppgifter" för hälso- och sjukvårdsuppgifter. Med hälso- och sjukvårdsuppgifter menas varje åtgärd som den som tillhör hälso- och sjukvårdpersonalen har att utföra direkt eller indirekt i förhållande till boende i samband med undersökning, diagnostik, vård eller behandling samt till förebyggande av sjukdomar och skador. Överlåtelse genom delegering Med delegering menas när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt kompetent för en hälso- och sjukvårdsuppgift, överlåter denna till någon som saknar formell kompetens, men innehar reell kompetens för uppgiften. Delegering kan ske när det utifrån ett helhetsperspektiv bättre svarar mot den boendes behov och under förutsättning att säkerheten inte äventyras. 2

3 Överlåtelse på annat sätt Person med formell kompetens överlåter till annan att utföra en hälso- och sjukvårdsuppgift där inte delegering krävs för att få utföra uppgiften. I dessa fall räcker det med muntlig och/eller skriftlig instruktion som kan kompletteras med regelrätt handledning. Beordrad I en akut nödsituation kan det bli nödvändigt att beordra utförandet av en viss uppgift. Detta är inte att betrakta som delegering. Ansvaret för uppgiften ligger kvar hos den som beordrat, men givetvis skall den som utför uppgiften göra den efter bästa förmåga. Eget ansvar - handräckning Om den enskilde har eget ansvar för t ex sin läkemedelshantering eller i de fall läkare beslutat att uppgiften är att betrakta som egenvård, behövs ingen delegering. Om den enskilde på grund av exempelvis ett fysiskt funktionshinder inte klarar någon del i läkemedelskedjan kan personal hjälpa till med denna uppgift. Det kallas handräckning och då krävs ingen delegation. Uppgiften utförs istället under den enskilde personens eget ansvar. Enstaka eller tillfälliga överlåtelse av arbetsuppgift Personalplanering och bemanning skall vara väl fungerande så att behov av tillfälliga delegeringar inte skall behövas. Möjlighet till muntlig delegering finns inte, utan samtliga delegeringar skall vara skriftliga. Krav på den som delegerar och delegeringsmottagaren är densamma. I en situation när t ex en sjuksköterska behöver hjälp med att överlämna en enstaka dos vid något eller några enstaka tillfällen och delegering inte hinns med återstår ett annat alternativ. Sjuksköterskan begär då hjälp av annan personal som utför arbetsuppgiften under sjuksköterskans ansvar. Den som utför uppgiften som omvårdnadspersonal (ej hälso- och sjukvårdspersonal) med ansvar för att göra det efter bästa förmåga. Sjuksköterskan är ansvarig för uppgiftens utförande. 2. Ansvar Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs så att den uppfyller kraven på god vård. Detta innebär bl.a. att vården skall vara säker och av god kvalitet samt tillgodose boendes behov av trygghet i vård och behandling. I hälso- och sjukvårdslagen föreskrivs att där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att ge en god vård. Nämnden är skyldig att anpassa bemanning så att krav på en vård av god kvalitet och säkerhet för boende kan tillgodoses samt att tillse att det finns personal med såväl formell som reell kompetens. Nämnden bestämmer hur verksamheten skall vara organiserad och definierar de uppgifter som verksamheten skall ha. 3

4 Verksamhetschef Verksamhetschef ansvarar för verksamheten och har ett samlat ledningsansvar, samt ansvar att ta fram och fastställa kvalitetssystem för planering, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. Verksamhetschefen ansvarar för att personal som skall utföra olika arbetsuppgifter har erforderlig kompetens. Vid delegering över vårdgivargränser t ex mellan landsting och kommun, ansvarar verksamhetschef där delegeringsmottagaren arbetar, för att delegering är i överensstämmelse med säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet. Det är viktigt att verksamhetschef samverkar i frågor som rör delegering över verksamhets- eller vårdgivargränser. Sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar (MAS) MAS ansvarar för att boenden får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet och svarar för att beslut om att delegera ansvar för hälso- och sjukvårduppgifter är förenliga med god och säker vård. MAS är ytterst ansvarig för att delegeringarna sker på ett korrekt sätt och kan meddela restriktioner i fråga om delegeringar. MAS skall underrättas om antal delegeringar som görs. Om delegering inte bedöms vara förenlig med god och säker vård har MAS möjlighet att återkalla den. MAS behöver endast underrättas om de delegeringar som berör personer boende i särskilt boende och daglig verksamhet. Enhetschef Enhetschef svarar för en god personalplanering och ska hålla ansvarig sjuksköterska underrättad om förändringar i bemanning, organisation mm, när detta kan påverka delegeringen. Enhetschefen har skyldighet att leda, fördela och kontrollera arbetet vilket bl. a. innebär att vara informerad om medarbetarnas kompetens och förmåga att fungera i arbetet. Dessutom finns en skyldighet att samordna de olika insatserna enligt gällande författningar. Enhetschef ska ge sitt medgivande till att delegeringsmottagare tar emot delegering och utför en delegerad arbetsuppgift. Enhetschefen har också ett uppföljningsansvar av avvikerser i läkemedelshantering. Den som delegerar: sjuksköterka, arbetsterapeut eller sjukgymnast Den som avser att delegera har skyldighet att kontrollera delegeringsmottagarens kompetens och förmåga att utföra arbetsuppgiften. Den som delegerar ska: för mottagaren ange arbetsuppgiften och klargöra vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att fullgöra arbetsuppgiften på ett fullgott sätt fråga om mottagaren anser sig ha tillräcklig utbildning och erfarenhet för uppgiften ansvara för sin bedömning om mottagaren har tillräcklig kunskap och erfarenhet Behov och lämplighet inför delegering kräver alltid en professionell bedömning dokumentera varje beslut om delegering 4

5 underrätta MAS om det fattade beslutet bevaka att arbetsuppgiften fullgörs på ett sådant sätt som är förenligt med god och säker vård ompröva beslutet om omständigheterna ej är förenliga med god och säker vård Delegeringsmottagare Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvar för hur hon/han fullgör sina arbetsuppgifter. Det egna yrkesansvaret utvidgas i den mån nya arbetsuppgifter tillkommer. När uppgifter utförs genom överlåtelse t ex delegering utförs uppgift under eget yrkesansvar. Den som delegerar ansvarar för sitt beslut att delegera d v s bedömningen av att mottagaren kan fullgöra sin uppgift. Mottagaren ska informera den som delegerar om sin förmåga att fullgöra arbetsuppgiften. Om delegeringsmottagare känner sig osäker eller inte kan åta sig uppgiften är han/hon skyldig att meddela detta. Studerande och elever Studerande (högskolan) och elever (gymnasiet) får inte självständigt utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter under sin praktiktid. Alla sådana uppgifter görs under handledarens ansvar. Uppgifter får inte överlåtas till studenter/elever som om de vore anställda i äldrehandikappomsorgen. Om studerande under studietiden anställs som vikarie jämställs den studerande med övriga anställda och kan därmed delegeras under förutsättning att hon/han uppfyller kraven på reell kompetens. Elever och studerande (i såväl grund- som påbyggnadsutbildning) får ej självständigt utföra sondmatning av boende som även har intravenös kateter eller epiduralkateter. Ansvar vid delegering mellan olika huvudmän Distriktsköterska ansvarar för hälso- och sjukvårdsuppgifter i ordinärt boende där vissa enskilda har insatser från hemtjänsten. Det innebär att landstingsanställd disktriktsköterska har ansvaret för läkemedelshanteringen för de personer som ej ansvarar själva för sin medicinering. Verksamhetschef i primärvården ansvarar för att distriktsköterskorna genomför delegeringar enligt gällande författningar. När en landstingsanställd distriktssköterska överlåter viss sjuksköterske uppgift till omsorgspersonal eller en undersköterska/vårdbiträde inom kommunal hälso- och sjukvård, t ex hemtjänsten, ska hon samråda med hemtjänstens arbetsledare. Verksamhetschef/vårdcentralschef i primärvården och MAS bör samverka i bl a delegeringsfrågor. 3. Hur och vad får delegeras För hälso- och sjukvårdsuppgifter hänvisas till definition av hälso- och sjukvårdsuppgifter som fastställts 2001 som får överlåtas av sjuksköterska genom delegering på annat sätt får överlåtas av sjuksköterska får överlåtas av sjukgymnast/arbetsterapeut genom delegering 5

6 på annat sätt får överlåtas av sjukgymnast/arbetsterapeut som inte får överlåtas Tillvägagångssätt Följande förslag till innehåll och metod skall ses som ett stöd. Det kan dock vara aktuellt att lägga till vissa delar eller uppgifter som anses nödvändiga som fördjupning: samråd med ansvarig enhetschef om lämplighet att delegera till just den aktuella personen avsätt tid för möte med person som du avser att delegera. Här kan den som delegerar planera för både ett eller flera tillfällen beroende på vilka kunskaper och erfarenheter som delegeringsmottagaren har, samt vilken uppgift som skall delegeras Förbered genom att: kontrollera eventuella referenser (om personen tidigare haft delegering inom annan verksamhet kontrollera hur det fungerade) bestäm omfattningen/uppläggningen av teori och praktik skall använd checklista och checka av varje delmoment som genomförs Mötet/mötena med delegeringsmottagare: ta reda på tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund definiera uppgiften som skall delegeras och klargör vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att kunna fullgöra uppgiften på ett fullgott sätt gå igenom gällande lagstiftning som är aktuell för detta ändamål Läkemedelshantering Använd lokal arbetsordning och FASS tillsammans med vikpärm som innehåller: ordination förvaring aktuella dispenseringssystem läkemedelsformer vanliga läkemedelsgrupper iordningställande överlämnande uppföljning av givet läkemedel vidbehovsmediciner rapportering till sjuksköterska Insulininjektion Använd lokal arbetsordning i läkemedelshantering, vikpärm "Delegering" samt nedanstående broschyrer (kan beställas från Novo kundservice, telefon: ) "En handbok för dig som injicerar insulin" "Hjälpredan till dig med typ2-diabetes" "Så här använder du din penset" 6

7 Dessa kunskaper behövs för att få delegation: sjukdomen diabetes tecken på högt och lågt blodsocker sena komplikationer vid diabetes insulin och injektionsmaterial material för självkontroller, här kan också MTP-pärmen och handhavandebeskrivning för blodsockerapparat bli aktuella injektionsteknik praktisk injektion teknik under sjuksköterskans tillsyn/handledning dokumentation Vidbehovsmedicin Utgå från lokal arbetsordning i läkemedelshantering och FASS. Delegering ges vid vissa sjukdomstillstånd som: kärlkrampsanfall epilepsianfall astmaanfall specifik smärta endast inom boendeenheter som inte har sjuksköterska inom enheten dygnet runt. Detta gäller också vid delegering av vid behovs läkemedel: förvaring av vidbehovsmediciner separat från övriga läkemedel dokumentation i omvårdnadsjournal uppföljning av läkemedelseffekter rapportering till sjuksköterska i direkt anslutning till att dos ska överlämnas alternativt har överlämnats avvikelsehantering Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter Utgå från annan specifik lagstiftning, handbok i Hälso- och sjukvård samt lokala rutiner/instruktioner/program. Gå igenom: teori och praktik MTP -pärm och lokala rutiner i de fall medicintekniska produkter nyttjas dokumentation rapportering till ansvarig sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut 4. Beslut och uppföljning Efter genomgången teori, praktik, referenstagning samt kunskapstest görs bedömning om huruvida personen i fråga är lämplig att åta sig delegering. Kunskapstest framställd som ett hjälpmedel vid bedömningen sparas i delegeringsregister. Den som avser att delegera är alltid 7

8 skyldig att fråga delegeringsmottagaren om hon/han anser sig ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att utföra uppgiften. Kontroll av reell kompetens En grundläggande regel är att den som delegerar kontrollerar om personen har en praktisk erfarenhet samt innehar kunskap som krävs. Dessa faktorer kontrolleras genom referenstagning, egen observation och kunskapstest. För att en person skall komma i fråga för delegering skall hon/han kunna identifiera boenden inom enheten, känna till gällande rutiner i verksamheten, ha insikt i sitt arbete samt känna verksamheten. Teoretiska kunskapstest när det gäller läkemedelshantering i allmänhet och insulin- och Waran i synnerhet, finns framtagna som redskap för att förvissa sig om delegeringsmottagarens teoretiska kunskaper. Dessa tester ska göras av henne/honom enskilt. Dessutom skall person som får delegation praktiskt uppvisa att hon/han kan utföra uppgiften på ett säkert sätt. Delegeringen dokumenteras skriftligen på därtill avsedda blanketter, vilka undertecknas av den som delegerar, delegeringsmottagaren, enhetschef samt MAS. Uppföljning av delegeringsbeslut skall göras då verksamheten omorganisation, bemanningen förändras, nya tekniker eller rutiner införs eller i samband med att en delegering skall förnyas. När delegeringar upphör skall man alltid överväga om delegeringen är nödvändig eller om den kan avslutas. Uppföljningen bör bestå av ett samtal mellan berörda parter, med inslag av handledning/undervisning samt även kunskapstest, i de fall den som delegerar beslutar om det. 5. Giltighet och tidsbegränsning Tidsbegränsning Ett delegeringsbeslut kan inte utfärdas att gälla tillsvidare. Ett beslut ska endast följa den tidsperiod som är nödvändig och kan som längst vara ett år. När delegeringsmottagaren slutar Vid anställningens upphörande eller vid tjänstledigheter upphör delegeringsbeslutet att gälla. I de fall någon personal under studieledighet tillfälligt tjänstgör under helger och ledigheter på sin ordinarie arbetsplats, kan man dock få möjlighet att behålla sin delegering. Detta gäller under förutsättning att den som delegerat anser att det är förenligt med en god och säker vård. När den som delegerat slutar Om den som delegerar tar tjänstledigt eller slutar sin anställning kan delegeringar gälla under högst tre månader därefter. Under denna övergångsperiod får en annan som är formellt kompetent ansvara för att se över de aktuella delegeringsbesluten och avgöra om dessa skall förnyas eller inte. 8

9 Antal delegeringar/utfärdare Någon exakt norm när det gäller hur många delegeringar man kan ansvara för och hinna följa upp så att vården blir god och säker sätt, kan inte anges. En riktlinje är dock att samtliga delegeringar skall kunna göras under säkra och trygga villkor där den som delegeras har tid att göra sin bedömning av reell kompetens och därefter också kan handleda och följa upp delegeringen med regelbundenhet. Arkiveringsregler Delegeringsbesluten skall arkiveras och sparas i två år efter det att giltighetsdatumet passerat. Arkivering sker inom boendeenheten hos ansvarig sjuksköterska och skall förvaras oåtkomligt för obehöriga. Därefter kan delegeringsbesluten kasseras. 6. Återkallelse/indragning av delegeringsbeslutet Orsak När en delegerad arbetsuppgift inte kan utföras i enlighet med god och säker vård är man skyldig att återkalla delegeringen. Exempel på sådana situationer är: - när delegeringsmottagaren själv ber om att delegeringen skall återkallas - när delegeringsmottagaren inte visat sig inneha gott omdöme, goda kunskaper eller vara tillräckligt noggrann - när de organisatoriska förutsättningarna inte är ändamålsenliga. Det kan t ex vara situationer då bemanningen är för låg eller när personalplaneringen i övrigt inte är fullgod eller då brister i lokaler och utrustning ej medger goda förutsättningar Vem återkallar? Sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut är ansvariga för sina delegeringsbeslut och är därmed den som i första hand återkallar delegeringsbeslutet. I de fall en kollega upptäcker brister som gör att delegeringen inte garanterar hög säkerhet och god kvalitet i vården är denna skyldig att tillse att delegeringen återkallas. Om MAS finner ett delegeringsbeslut oriktigt i förhållande till lagstiftning eller andra omständigheter kan hon återkalla beslutet. Konsekvenser En återkallad delegering ska inte ses som ett straff mot en enskild personal, även om det kan upplevas kränkande de gånger det inträffar. Delegering är aldrig en rättighet. Att ha möjligheten att åta sig uppgifter genom delegering bygger på förtroende mellan den som delegerar och delegeringsmottagaren. I lagstiftning finns inga bestämmelser för hur lång tid en delegering ska vara återkallad. Inte heller kan MAS generellt ange tidsperiod för återkallelse. Varje övervägande måste göras från fall till fall. Den som delegerar avgör om framtida delegering kan bli aktuell. Givetvis måste den som får sin delegering återkallad, få information, av den som återkallar, om vad orsak till återkallelsen är samt vad som krävs för att på nytt kunna uppfylla kriterierna för reell kompetens. Om återkallelsen beror på bristande kunskaper kan delegeringsmottagaren genom fortbildning/studier höja sin kompetens och därigenom uppfylla kraven på reell kompetens. 9

10 Om återkallelsen istället grundar sig på brister i organisation och lokaler måste dessa brister rättas till av verksamhetschefen, innan man på nytt kan överväga en delegering. Ingen som får sin delegering återkallad kan dock kräva att få ett besked om tidpunkt för ny delegering. Detta avgörs av den som beslutat om och senare återkallat delegeringen. Avvikelser vid delegering Avvikelser gällande delegering skall rapporteras enligt äldre- och handikappomsorgens avvikelsehanteringssystem. Det är utomordentligt viktigt att det framkommer om det finns brister som leder till svårigheter inom delegeringsområdet bl. a. för att medicinskt ansvarig sjuksköterska skall kunna tydliggöra hinder för verksamhetschefer och politisk ledning. Avvikelser inom området anges under lämplig rubrik i avvikelsehanteringen. Innan den skickas in till MAS skall ansvarig sjuksköterska tillsammans med enhetschef och övrig personal ha en genomgång och analys det som inträffat. Analysen leder till åtgärder som vidtas för att förbättra kvalitet och säkerhet. Tillämpningsföreskrifter för läkemedelshantering Bilaga 1 Delegering 1. Uppgiften att från doseringshjälpmedel överlämna iordningställda doser. 2. Uppgiften att från originalförpackning iordningställa och/eller överlämna ordinerade receptfria tarmreglerande medel. Under punkt 2 kan receptfria tarmreglerande i form av tabletter, suppositorier, flytande, droppar, klysma eller dospulver/granulat delegeras. 3. Uppgiften att iordningställa och ge injektion av insulin med insulinpenna. Under punkt 3 kan endast injektion med insulinpenna delegeras. Injektion med spruta och kanyl är förbehållen sjuksköterska. 4. Uppgiften att överlämna ordinerade vidbehovs-läkemedel från originalförpackning eller från iordningställd dos vid epilepsi- astma- och krampanfall samt specifik smärta och sömn utifrån aktuell läkemedelslista. Före eller efter överlämnandet ska kontakt tas med ansvarig sjuksköterska. Inom primärvård kan annan överenskommelse göras. Kommunal hälsosjukvård: När vidbehovs-medicin överlämnats inom kommunen ska dosen dokumenteras i omvårdnadsjournal. Primärvård: När vidbehovs-medicin överlämnas inom primärvården ska dos signeras på särskild signeringslista för vidbehovs-läkemedel. 10

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad 2015-06-17 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS...

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter samt egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-06-01 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, medicinsk

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Dokumentnamn: Berörd verksamhet: Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Dokumentnamn: Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2015-05-25

Läs mer

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:...

Namn:... Datum och tid för del:... Plats:... Namn:......... Datum och tid för del:...... Plats:...... Allmän och Specifik omvårdnad Syftet med omvårdnad är att stärka och/eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Omvårdnaden utgår

Läs mer

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun

Riktlinje för Delegering av hälso och sjukvårdsuppgift inom den kommunala hälso och sjukvården i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Jansson Giltig f o m: 2015-03-01 Lagstiftning,

Läs mer

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter MAS Riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Delegering måste vara förenligt med god och säker vård I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter

Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinje Fastställelsedatum: 2015-03-25 Dokumentansvarig, befattning och namn: Senast uppdaterat: All personal

Läs mer

Rutin delegering, Falkenbergs kommun

Rutin delegering, Falkenbergs kommun Rutin delegering, Falkenbergs kommun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Hälso- och sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Innehåll RUTIN VID DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER... 2 ARBETSUPPGIFTER... 2 TIDSBEGRÄNSNING...

Läs mer

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården

Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Riktlinjer för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Skara den 21 november 2011 Anna-Lill Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköt. Innehållsförteckning DELEGERING... 3 Personalplanering...

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Syfte Rutinen beskriver förfarandet vid delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso-

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 1(10) 7.1 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter I 6 kap Patientsäkerhetslagen 1 om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen 2 regleras att hälsooch sjukvårdspersonalen ska utföra

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Thomas Tryggvesson Dokumentansvarig Annika Lindquist Datum 2013-10-22 1 (10) Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Kalmar kommun 2 (10) Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012

Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Sektor för socialtjänst MAS/MAR Kvalitetsuppföljnings resultat inom Vård och omsorg, våren 2012 Bakgrund I det medicinska ansvaret ingår att kontinuerligt följa upp kvaliteten avseende hälso- och sjukvården

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad

Författningskunskap. Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare. Presentation av Anne Zedén Yverås Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Författningskunskap Lagstiftningens krav på dig som djursjukskötare Presentation av Avdelningschef, avdelningen för djuromvårdnad Varför författningskunskap? Skyldigheter som ställs på er genom legitimationen

Läs mer

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg

Rutin rekommendation, föreskrivning och användning av skyddsutrustning inom särskilt boende äldreomsorg Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS Beslutad (datum och av vem) Reviderad (av vem och datum) Process verkställighet Giltig till och

Läs mer

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering

Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Socialtjänsten Utbildningsmaterial inför Läkemedelsdelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (20) Inledning Detta

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. ORDINATION... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. ANSVAR... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Övergripande ansvar... 5 1.3. Verksamhetens ansvar... 5 1.4. Farmacevtiskt ansvar... 6 1.5. Avdelningschefens ansvar... 6 1.6. Läkarens ansvar...

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning

Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning Region Stockholms Innerstad Sida 1 (9) MEDICINSKT ANSVARIGA 2014-04-07 SJUKSKÖTERSKOR OCH MEDICINSKT ANSVARIG FÖR REHABILTERING Regel för Hälso- och sjukvård: Urininkontinens/ blåsfunktionsstörning MAS

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-08 Beslutad av Ninette Hansson sidan 1(9) Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsuppgifter i Skaraborgs kommuner

Hälso- och sjukvårdsuppgifter i Skaraborgs kommuner i Skaraborgs kommuner 2010 Reviderat 2010-05-10 Innehåll 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Definitioner och begrepp... 4 3. Ordinationsprocessen... 5 4. Delegering... 6 5.... 7 Arbetsterapeut... 7 A. Ordinerade

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer