TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak"

Transkript

1 Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Lagar, förordningar och regler VAL AV ÅTGÄRD Vad är tillståndet? Kontroll eller besiktning? Vem ska utföra arbetet? Kontroll av utfört arbete ÅTGÄRDER Ny kunskap Rengöra taket Renovera taket TAKETS UPPBYGGNAD Takstolarna Underlagstaket Ytskiktet PLÅTARBETEN Plåtgarneringar Plåt på nytt tak TAKSÄKERHET ARBETSMILJÖ- SÄKERHET VID UTFÖRANDE Arbetsmiljöansvaret Dokumentation för framtida arbeten Ställning Väderskydd Rivning Materialhantering Skyddsutrustning TAKTYPER Villaägarnas Riksförbund

3 1. INLEDNING Står du inför att rengöra, renovera eller byta ditt tak? Hur är takets kondition? Vem ska utföra arbetet? Behöver du hjälp med att besiktiga det? Många goda råd ges från olika håll om vad som måste eller borde göras. Denna skrift är tänkt att hjälpa dig att ta rätt beslut om vad som behöver göras. Skriften behandlar vanligt förekommande taktyper och de vanligaste ytskikten att täcka taket med. Det kan vara papp, lertegelpannor, betongpannor, skiffer och olika typer av plåtbeläggningar. Skriften behandlar inte andra ytskikt som finns och som kan vara ett alternativ vid byte. De är torv-, vass-, halm- och spåntak och gröna tak med växter på. Skriften behandlar inte heller det rent praktiska såsom material- och arbetsanvisningar, eftersom de flesta leverantörer och tillverkare redan har egna utförliga handledningar. Ofta är det dessutom ett krav att du följer dessa för att garantin som de lämnar på sin produkt ska gälla. 1.1 Lagar, förordningar och regler Det som styr byggande är lagar och förordningar och föreskrifter. För att uppfylla kraven i dessa skapar branschorganisationer egna regler och utöver dessa finns även byggbranschens allmänna material- och arbetsanvisningar, AMA. De som är verksamma i branschen ska känna till det som styr deras arbete. Det ska du kunna förutsätta som privatperson. Om du inte har sakkunskap inom ett område är vårt råd att du tar hjälp av sakkunniga. Villaägarnas Riksförbund

4 2. VAL AV ÅTGÄRD 2.1 Vad är tillståndet? Ett väl fungerande tak är ett tak som är rätt och riktigt lagt och som får regelbundet underhåll. Det är din bästa försäkring mot oväntade och onödiga utgifter. Om underhållet är eftersatt eller inte utförts alls, är det svårt att veta vad som egentligen behövs göras. Räcker det med att tvätta taket? Behöver påväxt tas bort? Är pannor skadade och behöver några eller alla ersättas? Är läkten som bär upp pannorna skadad? Är ytpappen hel och utan synliga skador? Är underlagspappen gammal och uttjänt? Är underlagstaket friskt eller skadat? Kan plåtarna målas om eller behöver de bytas? 2.2 Kontroll eller besiktning? För att ta reda på vilket tillstånd taket är i, bör du undersöka taket. Antingen gör du en kontroll själv eller så anlitar du en oberoende sakkunnig för ett utlåtande. En besiktningsman är en sakkunnig som kan hjälpa dig med en oberoende besiktning. Du kan även höra dig för med hantverkare, men det finns alltid en risk att de tar i för att få mer att göra. Besiktningsmän hittar du på: 2.3 Vem ska utföra arbetet? Arbetet bör delas upp i flera delar. Den första delen är att planera eller projektera vad som ska göras och hur det ska göras. Den andra delen är det fysiska arbetet. Alternativ 1 Det finns sakkunniga som arbetar med projektering och de kan hjälpa till med handlingar som beskrivning, mängdförteckning och ritningar. Handlingarna är sedan det underlag du behöver för att kunna få in offerter från hantverkare som ska utföra arbetet. Om hantverkaren får dessa underlag är det större chans att du får en offert och att offerten är genomarbetad. Om du lämnar båda momenten till hantverkaren kan du få olika förslag på material och utförande från de olika hantverkarna. Det gör offerterna svårare att bedöma. Det finns också en större risk att utförandet inte uppfyller lagens krav på fuktsäkerhet som införts. Hantverkaren har dessutom ett arbetsmoment som han inte får betalt för och det kan ibland resultera i mindre genomarbetade och alltför högt prissatta offerter. Alternativ 2 Anlita en entreprenör som tar hela ansvaret för det arbete som du behöver hjälp med. Innan du anlitar hantverkare råder vi dig att läsa infoskriften Checklista för dig som anlitar hantverkare. Du hittar den på Villaägarnas hemsida. Villaägarnas Riksförbund

5 Alternativ 3 Utför arbetet själv. Om du tänker utföra arbetet själv tar du själv ansvar för att allt blir rätt. Det innebär att lagar och regler följs och att arbetena görs fackmannamässigt. Fackmannamässigt blir arbetena om du följer de anvisningar som tillverkarna har för sina produkter. Det som kan vara utmanande är istället valet av produkt. För din egen skull bör du också följa de regler om arbetsmiljö som gäller företag. De finns för att skydda dig som utför arbetena. Tänk också på att du har ett arbetsmiljöansvar om du anlitar hantverkare för att utföra någon del av arbetena. Läs mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida Kontroll av utfört arbete När arbetet är klart ska det givetvis vara fackmannamässigt utfört. När entreprenören anser sig färdig är det upp till dig att kontrollera att det är så. Om du själv inte kan bedöma arbetena, bör du anlita någon oberoende sakkunnig som hjälper dig med bedömningen. Ju större kostnader det handlar om desto större anledning att göra en besiktning. Villaägarnas Riksförbund

6 3. ÅTGÄRDER 3.1 Ny kunskap Det har visat sig att många småhus med välisolerade vindar drabbas av fuktproblem, med svampangrepp som följd. De två huvudsakliga orsakerna till det är: 1. fukt som kommer upp på vinden från bostaden och 2. att underlagstaket, råsponten blir för kall. Ett sätt att minska risken med svampangrepp på underlagstaket är att på underlagstaket lägga värmeisolering, för att sedan på isoleringen lägga den underlagstäckning som valts. 3.2 Rengöra taket Om taket fått påväxt av lavar och mossa kan det leda till skador. Risken med mossa är dels att den håller fukt som gör att på ett tak med pannor kan pannorna inte torka ut normalt och dels att den är en grogrund för annan växtlighet som t ex björk. Utsätts takpannor för frost och samtidigt innehåller vatten finns en risk att de skadas. Det finns även en risk att fuktigheten sprids ner till bärverket som pannorna vilar på, läkten. Därför bör du kontrollera strö- och bärläkten där du har mest mossa. Ett papptak med mossa riskerar att annan växtlighet med aggressivare rotsystem får fäste med risk för skador på tätskiktet Hur hamnar mossan på taket? Några faktorer som påverkar mossans spridning är hur nära växtlighet, vatten och hav huset ligger, samt hur taket påverkas av skugga och solinstrålning. Utöver de omgivande faktorerna inverkar även takbeläggningens ytstruktur hur stor risken är för påväxt. Ett tak med glaserade takpannor har en yta som inte är gynnsam för växtlighet. En äldre betongpanna är dock mer utsatt. Eftersom ytskiktet med tiden vittrar och sanden lossnar från ytan blir pannans yta grövre och sanden hamnar i hängrännorna. När ytan blir grövre fastnar växtlighet lättare och lavar och sedan mossa växer fast. Det värsta som kan hända är att pannorna blir så fuktiga att de spricker eller att bärverket under ruttnar Så blir du av med mossan Det finns några alternativ för att få bort påväxten: 1. Mekaniskt: Det vill säga arbeta med en skrapa eller kraftig borste. Det tar bort mossan, men dödar inte påväxten. 2. Duscha: Duscha med lågtrycksspruta ett växtdödande medel över taket och låt sedan vädret sköta resten. Det kan ta flera år innan allt har försvunnit. Behandlingen görs sedan med några års mellanrum för att påväxten inte ska komma tillbaka. 3. Högtrycksspruta: Högtrycksspruta bort all påväxt och behandla sedan enligt punkt 2. Villaägarnas Riksförbund

7 4. Företagsmetod: Anlita ett företag som behandlar taket enligt deras metod. Takpannorna rengörs först med en speciell spolning och mekanisk borstning. För att minska risken för påväxt och för att återställa kulören kan pannorna behandlas med en fyllande grundfärg och en täckande akrylatfärg Renovera taket Om pannorna är intakta kan det räcka med att bara byta underlaget av läkt och underlagstäckningen och komplettera med värmeisolering. De gamla pannorna läggs sedan tillbaka. Om ett antal pannor saknas kan nya eller begagnade köpas och användas. Är det några som saknas, byts en hel rad av pannor och de som blir över sparas som reservpannor. Är det en stor andel pannor som är skadade måste du överväga att byta alla eller byta på en sida. Lägg de gamla på den sida där pannorna tidigare klarat sig bäst eller lägg dessa på den sida du vill. De nya pannorna lägger du på det andra takfallet. Den metoden gör också att om de gamla pannorna inte passar med de nya kan metoden ändå användas. Släng aldrig lertegelpannor bara för att de är gamla. Det finns företag som köper begagnade pannor. Då får du betalt i stället för att betala för att transportera bort och för att slänga pannorna. Villaägarnas Riksförbund

8 4. TAKETS UPPBYGGNAD 4.1 Takstolarna Det som bär upp taket och som också bestämmer formen på taket, är takstolarna. Takstolar beställs och tillverkas av speciella takstolstillverkare. Kontakta alltid en konstruktör eller takstolstillverkare om en takstol är skadad eller behöver ändras eller bytas av annan anledning. 4.2 Underlagstaket Vad är under taktäckningen? Taket består av en väderskyddande yta taktäckning och det som bär upp taktäckningen, ett underlagstak. Underlagstaket hjälper ytskiktet att skydda huset från nederbörd och hålla huset torrt. Det fungera även som tillfälligt skydd under byggtiden innan ytskiktet monterats. Till underlagstak kan flera olika material användas. Det kan vara spontade brädor som råspont eller olika sorters skivmaterial eller fribärande läkt med underlag av duk eller skivmaterial. Vad som är lämpligt beror på vilken taktäckning som är aktuell, vilken utformning taket har, vilken miljö huset befinner sig i och din ekonomi Inbrädning Råspont är vanligt som underlagstak. Med vissa taktäckningar som bandtäckt plåt, gröna tak och skiffer är råspont eller ett skivmaterial ett måste. En av fördelar med underlagstak av trä kan vara att du får ett stabilt underlag för olika infästningar på taket. Du behöver inte heller klä in takfotens undersida eller montera panel vid gavelsprången. Det kan vara så att inbrädningen har en stomstabiliserande funktion. Om du tänker ersätta inbrädningen med underlagstakduk bör du kontakta en konstruktör så att denne kan kontrollera och verifiera stabiliteten och föreslå eventuella kompletteringar Skivmaterial under fribärande läkt Skivmaterial har används som vattenavledande underlagstak i ett fribärande system för takpannor med armerad eller oljehärdad board. Idag kan boarden med fördel ersättas av underlagstakduk, som har fler fördelar Dukar under fribärande läkt Dukar som underlagstak är en lösning med flera fördelar. Sedan några år finns de som släpper igenom fukt i ångfas. De är diffusionsöppna och kan därför ventilera ut fukt från vinden. Vatten som hamnar på utsidan rinner av taket. Tidigare fanns bara dukar som var helt ångtäta Underlagsduk med isolering Det finns isoleringsskivor med integrerad underlagsduk. Dessa är bra att isolera med på t ex råsponten, då det finns risk för mikrobiell påväxt på undersidan i en välisolerad vind. Villaägarnas Riksförbund

9 4.2.6 Underlagspapp Underlagspapp ofta kallat byggpapp kan användas under de flesta takbeläggningarna. Det som styr när man väljer typ av underlagspapp är takets lutning och vilket ytskikt taket ska ha, samt vilket underlag det monteras på. Underlagspapp finns i flera olika kvaliteter, med olika uppbyggnad och egenskaper. Varje leverantör av underlagspapp har monteringsanvisningar med instruktioner om hur den monteras, skarvas och fästes. Infästning kan vara olika och bestäms av vilket ytskikt som ska monteras. 4.3 Ytskiktet Olika material Det finns ett antal olika material att välja mellan som ytskikt på taket. Valet beror på arkitektens utformning och dess praktiska nytta samt ekonomi. Vanliga ytskikt är takpannor av lertegel eller betong, plåtbeklädnad som t ex bandtäckning eller plåtar som är korrugerade eller ger ett utseende som efterliknar takpannor och det finns papptak i olika former. Det finns även dukar som monteras av takläggare, certifierade för just den produkten Lertegel- och betongpannor Takpannor kan läggas på de flesta tak. Det är lutningen på taket som sätter gränserna. Vilket av materialen du ska välja bör styras av vad som ligger på taket eller vad som låg på taket ursprungligen. Viktmässigt blir skillnaden på ett tak inte så stor. En enkupig lertegelpanna väger cirka 2,5 kg/styck och en betongpanna kan väga cirka 3,8 kg. Skillnaden i vikt per panna uppvägs av att det behövs drygt 13 lertegelpannor per m², medan det behövs 9 betongpannor per m². Viktskillnaden blir inte större än 0,6 kg per m² Nockpannorna ska läggas mot den förhärskande vindriktningen. Om du inte vet vilken det är, tittar du på husen omkring ditt och lägger i samma riktning. Mer information finner du i SMHIs statistik: Har taket haft ett annat, lättare ytskikt och du funderar på att byta till takpannor, behöver du kontrollera att takkonstruktionen håller för den ökade vikten Plåtbeklädnad Plåtbeklädnad finns i flera olika utföranden och utseenden. Bandtäckning utförs av yrkesplåtslagare. Det är en typ av taktäckning som är vanlig på hus i vindutsatta lägen som i skärgården och längs kusten. Det är också alternativet för tak med många olika ytor och former. Skivor av plåt finns med olika profiler. Skivor kräver inte att en yrkesplåtslagare utför arbetet, utan de finns för gör-det-själv-arbete. Läs gärna mer på: Papptak Papptak, formellt kallas det ytskiktpapp och de finns i olika kvalitéer. Det finns ytskiktspapp som endast certifierade takläggare monterar och det finns produkter för gör-det-själv-arbete. För att få lite liv i taket kan lister av trä monteras i takfallet som skapar mer liv i takytan. Dessa tak kallas listtak. Villaägarnas Riksförbund

10 Om du anlitar entreprenör för att arbeta med ett papptak är det obligatoriskt vid takläggning på alla typer av fastigheter att entreprenören har en allriskförsäkring och en ansvarsförsäkring. Allriskförsäkringen täcker skada på det objekt entreprenören arbetar med, samt entreprenörens utrustning. Ansvarsförsäkringen täcker sakskada samt personskada uppkommen till följd av takentreprenörens arbete. I takentreprenörens allriskförsäkring finns villkoret att entreprenören måste följa säkerhetsreglerna för Heta Arbeten. Mer information kan du hitta på: Villaägarnas Riksförbund

11 5. PLÅTARBETEN 5.1 Plåtgarneringar De flesta tak oavsett vad som täcker taket behöver kompletteras med beslag av plåt, så kallade plåtgarneringar. Plåtarna kompletterar taktäckningen så att vattnet kan ledas bort från taket. De behövs bland annat vid takfoten, takkupor, skorstenar, avluftning till avlopp, ränndalar och ventilationshuvar. Vid byte av takpannor kan det vara lämpligt att samtidigt byta stuprör, hängrännor och plåtgarneringar. Detsamma gäller vattbrädorna på vindskivorna. Är de däremot i gott skick kan det räcka att måla dessa. Äldre tak kan ha ströläkt som är 12 mm hög. Idag bör den vara 25 mm. Om läkten byts kommer pannorna högre upp och det påverkar vindskivor och anslutande plåtgarneringar, som kan behöva bytas. Det finns material för gör-det-själv-arbete i fackhandel, men om du är osäker gör du bäst i att anlita någon yrkeskunnig för tillverkning och montering. 5.2 Plåt på nytt tak För att plåtgarneringarna ska bli så små och nätta som möjligt måste taket planeras med hänsyn till dessa. Att en takkupas bredd anpassas för att passa mellan ett jämnt antal takpannor kanske inte är en självklarhet för andra än projektörer. Det är därför plåtarna kan bli olika breda och onödigt stora. Stosen för en avloppsluftning bör hamna mitt i en takpanna och inte mellan två eller flera pannor. Anlita en arkitekt eller ingenjör om du är osäker, för att få till alla delar. Villaägarnas Riksförbund

12 6. TAKSÄKERHET Det finns krav på tillträdes- och skyddsanordningar för tak så att en yrkesman ska kunna ta sig upp på taket, röra sig längs taket och utför arbete vid arbetsstället. Vanligtvis är det kraven som fanns när byggnaden uppfördes som gäller, men ett särskilt krav om taksäkerhet på befintliga byggnader, ett s.k. förbättringskrav gäller alla byggnader. Det gäller byggnader som har uppförts före den 1 juli 1960 eller omfattas av ett bygglov dessförinnan. Dessa byggnader ska förses med de anordningar som behövs för uppstigning på taket och anordningar till skydd mot olycksfall genom nedstörtning från taket. (BBR19). Det finns dock undantag från denna regel. Även du har nytta av takskydd för att underhålla ditt tak eller kanske parabol, antenn mm. Det finns regler och råd för hur detta ska utformas. Din takleverantör har ofta takstegar, takluckor mm i sitt sortiment. Snörasskydd kan behövas för att skydda en ingång eller annat om du inte vill att snön ska rasa ned och krossa något. Det kan vara bra att planera för infästningsanordning i nock för att kunna fästa en livlina vid snöskottning eller annat tillfälligt arbete. Om bärläktsteg används som fast takstege bör den kompletteras med tydligt markerade infästningsanordningar för säkerhetslina. Utformning av taksäkerheten påverkas av hur högt du har till din takfot, taklutning och hur hög skorstenen är. Mer information hittar du på: Villaägarnas Riksförbund

13 7. ARBETSMILJÖ- SÄKERHET VID UTFÖRANDE 7.1 Arbetsmiljöansvaret Arbetsmiljöansvaret vid entreprenader åt konsumenter har total- eller generalentreprenören automatiskt, förutsatt att entreprenören har ett samlat ansvar för hela projektet. Något särskilt avtal behövs inte för detta. Om entreprenaden är delad har byggherren, alltså konsumenten, däremot alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar. Ansvaret omfattar även det grundläggande ansvaret för att under förberedelsen av byggprojektet planeringen och projekteringen beakta arbetsmiljön under byggskedet. Entreprenörens ansvar omfattar även att utse en byggarbetsmiljösamordnare BAS P för planering och projektering och att denne upprättar dokumenten förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och annan dokumentation. Entreprenörens ansvar omfattar även att utse en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnadsarbetet, BAS-U. Denne ska bland annat se till att byggnadsarbetena samordnas ur arbetsmiljösynpunkt. Utöver detta finns arbetsmiljöregler om mycket i byggarens arbete, klädsel och hantering av farligt material som asbest. 7.1 Dokumentation för framtida arbeten När arbetet avslutats ska byggherren ha en färdigställd dokumentation med information av betydelse för arbetsmiljön vid drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av byggnaden eller anläggningen. Dokumentationen ska därför beskriva objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts. Dokumentationen ska förvaras så länge byggnaden eller anläggningen finns kvar. 7.2 Ställning Det finns inga tak som är värda personskador. Om du anlitar en entreprenör ska de vid alla arbeten över två meter använda ställning, alternativt skyddsräcke vid takfoten. Om du planerar att byta ditt tak själv gäller regeln sunt förnuft. Vi råder dig att hyra en ställning eller anlita en ställningsfirma som monterar upp en ställning. Tiden det tar att bygga en ställning sparar du delvis in på att arbetet går mycket smidigare att utföra. 7.3 Väderskydd Oavsett om du ska arbeta på ditt tak själv eller om du anlitar en entreprenör som utför arbetet, är det lämpligt att alltid ha presenningar till hands. Dessa ska vara minst av kvalitet tungviktspresenningar. Lättviktspresenningar blåser lätt bort och större risk för en vattenskada med vatten som letar sig ned i huset. Anledning till att tungviktspresenningar rekommenderas är för att de flesta entreprenadförsäkringar vid tillfällig täckning av lättviktspresenningar inte klassas som fackmässigt väderskydd och eventuell skada ersätts inte. Villaägarnas Riksförbund

14 Presenningar finns att hyra på bygguthyrningsfirmor eller om du vill köpa kan du göra det via en av våra förmåner på Villaägarnas Riksförbund: Jonsereds/ Det går även att utföra en vädertäckning med tält över hela huset. Det är kostsamt för endast omläggning av tak, men kan vara idé om annan ombyggnation utförs i samband med takläggning. I samband med att man river taket, är det lämpligt att kolla SMHI byggväder: 7.4 Rivning Vid rivning eller demontering bör alla restprodukter sorteras redan på arbetsplatsen. Fråga kommunen eller sophanteringsföretaget hur du gör detta på bästa sätt. Takpannor sorteras som fyllnadsmaterial, medan läkt räknas som trä och papp räknas som brännbart. Eternitplattor och -pannor är miljöfarligt avfall och ska packas och hanteras och lämnas enligt kommunens anvisningar. Om ett företag hanterar restprodukterna skiljer det mycket i kostnad beroende på hur det lämnas. Osorterade materialrester kostar mer att lämna in. Har du ett plåttak kan du undersöka om du kan få betalt för metallen eller så lämnar du in den på kommunens återvinningscentral. 7.5 Materialhantering Att få upp material på taket är inte alltid helt enkelt. Smidigast är att vid leverans beställa en lastbil med kran och att man tar hjälp av ett par vänner för att lasta av materialet. Vissa leverantörer har tips på hur man placerar ut buntarna med takpannor på taket i monteringsanvisningen. Det finns även materialtransportörer att hyra för att få upp material till taket på ett säkert sätt. 7.6 Skyddsutrustning Tänk på att skydda dig själv med bra arbetsskor med spiktrampsskydd och stålhätta, hörselskydd, hjälm och skyddshandskar. Använd skyddsglasögon och andningsskydd om du kapar, slipar eller river material som dammar för att det t ex samlats skräp eller fågelspillning under pannorna. För att kapa takpannor på ett säkert sätt kan du hyra en vattenkap. Tänk på: Av säkerhetsskäl bör all kapning av t ex pannor ske på marken. Villaägarnas Riksförbund

15 8. TAKTYPER Sadeltak är nog den vanligaste taktypen på småhus i Sverige. Det finns olika sorters takstolar som gör att vinden kan inredas. Mansardtak eller brutet tak som det också kallas är en taktyp som skapar mer utrymme vid inredande av vind. Valmat tak är ett sadeltak med avskurna gavelspetsar. Pulpettak har takfall åt bara ett håll. Låglutande, eller platta tak, har en lutning mindre än 14. Dessa förses ibland med ett krön. Villaägarnas Riksförbund

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING FALSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING STRÄNGPRESSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Taktäckning Byte av taktegel och underlagstäckning

Taktäckning Byte av taktegel och underlagstäckning 43 JUE.1 Taktäckning Byte av taktegel och underlagstäckning Byte taktäckning och återvinning av taktegel Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Anvisningar för dig som skall lägga tak MONTERINGSANVISNING BENDERS TAK PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA

Anvisningar för dig som skall lägga tak MONTERINGSANVISNING BENDERS TAK PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA Läs hela monteringsanvisningen före arbetet påbörjas! Anvisningar för dig som skall lägga tak Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR

Läs mer

lindab coverline taksäkerhet Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Ta det säkra före det osäkra

lindab coverline taksäkerhet Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Ta det säkra före det osäkra Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Ta det säkra före det osäkra 2 Säkerhet i alla väder Få ställen är så utsatta för vädrets makter som taket. Ändå är det en vanlig arbetsplats för många yrkesmän.

Läs mer

Med rätt underlag för varje tak. Ett komplett sortiment av underlagstak från Monier

Med rätt underlag för varje tak. Ett komplett sortiment av underlagstak från Monier Med rätt underlag för varje tak Ett komplett sortiment av underlagstak från Monier Monier är världsledande på tak Takpannor, underlagstak, kompletterande takprodukter. Vi arbetar med hela taket och erbjuder

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G Flat Carisma betongtakpanna För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders Carisma betongtakpanna.

Läs mer

Plannja Regola. Verktyg. Underlag. Mät upp taket. Kapa plåten så här. Monteringsanvisning

Plannja Regola. Verktyg. Underlag. Mät upp taket. Kapa plåten så här. Monteringsanvisning Monteringsanvisning Plannja Regola Verktyg Dessa verktyg behöver du: Borrmaskin med steglöst varvtal och backgång + hylsa för skruvdragning Hammare Såg (för kapning av läkt) Nibblingsmaskin, sticksåg eller

Läs mer

Bilagor. Till exempelkontrakt för takarbeten

Bilagor. Till exempelkontrakt för takarbeten Bilagor Till exempelkontrakt för takarbeten Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se www.villaagarna.se

Läs mer

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se TAKPRODUKTER TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se TJB Takfot 15,6 m/kartong 1,2 m/st, svart 150020 39 kr/m Allt i ett, ersätter takfotsplåt, (13

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare.

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare. Vtätskikt Underlagstäckning Tätskiktet är den del av taket som i dagligt tal ofta kallas för takpapp och vars funktion är att skydda byggnadens tak och underliggande konstruktioner från väder och vind.

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: 6/2-15 Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: 6/2-15 Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. Produktion 1 Provmoment: Tenta Ladokkod: 41I16B Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Bygg2, AffBy2, TeknBygg1 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: Torsdagen den

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11 Sida 1(10) Teknisk beskrivning Totalentreprenad Sida 2(10) Entreprenaden Byggnadens tegeltak skall bytas till nytt tak av tegelpannor. Ny underlagspapp med tillhörande läkt monteras. Nytt regnvattensystem

Läs mer

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB LILLA PAPPTAKSBOKEN Av: PAPPA TAK AB Vad är detta? Lilla papptaksboken är skriven i syfte att kortfattat upplysa och medvetandegöra kring papptak. Fuskare, bedragare och amatörer härjar friskt i takbranschen

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PIANO FALSAT LERTEGEL. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PIANO FALSAT LERTEGEL. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PIANO FALSAT LERTEGEL För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Infästningsskena till kopplade taksteg

Läs mer

Mataki Självtäck 5000

Mataki Självtäck 5000 Mataki Självtäck 5000 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 5000 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3,6 taklutning (6 cm/m eller mer). Du

Läs mer

Mataki Haloten Steel. Monteringsanvisning. Mataki Haloten STEEL används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag.

Mataki Haloten Steel. Monteringsanvisning. Mataki Haloten STEEL används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag. Mataki Haloten Steel Mataki Haloten STEEL används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag. SE Monteringsanvisning Avändningsområden Underlagsduk för träunderlag (referens JSC. 61 AMA HUS). Minsta

Läs mer

Reparation av tak Valla tingshus 2014

Reparation av tak Valla tingshus 2014 Reparation av tak Valla tingshus 2014 Text och foto av: Björn Frodin, Timmerbjörn Datum: 2014-11-05 Husets bakgrund: Tingshuset ägs av Töreboda kommun och förvaltas av MTG tekniska förvaltningen. Byggnaden

Läs mer

Kontrakt 2014-03-05 1

Kontrakt 2014-03-05 1 Kontrakt 2014-03-05 1 1. Beställare Anders Johansson, 651203-1234 och Johanna Johansson, 681115-0101 Höjdgatan 1 123 45 Mellanstad Ombud: Johanna Johansson Telefon 01-234 567 (arb), 01-765 432 (hem) 070-123

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning

tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning tegeltak LÄGGNING AV TEGELTAK Monteringsanvisning Att lägga ett tegeltak är inte så svårt, om du läser igenom och följer Lafarge Roofings läggningsanvisningar. Var noga med förberedelserna och se till

Läs mer

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137 Takmontören Adress Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö Telefon +46735084137 Internet info@takmontoren.se www.takmontoren.se Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! VÅRT ARBETE

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Isola Powertekk - marknadens starkaste plåttak

Isola Powertekk - marknadens starkaste plåttak Med vikt på taket. Foto: Luth Isola Powertekk - marknadens starkaste plåttak Tørre og sunne hus Vi vet att det blir allt mer extremväder! Det sägs att det är svårt att förutsäga väder, men det har blivit

Läs mer

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Generellt För att förebygga risker för olyckor på tak ställer samhället flera olika krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten

Läs mer

Ändringar i AML 3 kap

Ändringar i AML 3 kap Ändringar i AML 3 kap med följdändringar d i AFS 1999:3 Ikraft sedan 1 jan 2009 1 Kritik från EU-kommissionen Formell underrättelse från europeiska kommissionen april 2006 - Regeringens tilläggsdirektiv

Läs mer

Taket är huvudsaken. höga träd nära huset eller hänger grenar från träd in över taket. Löv och löst skräp borstar du bort

Taket är huvudsaken. höga träd nära huset eller hänger grenar från träd in över taket. Löv och löst skräp borstar du bort Taket är huvudsaken Taket är husets viktigaste del. Det skyddar från nederbörd men materialet, lutningen och takfotens utformning ger också huset karaktär. Om du som hyresgäst ansvarar för takets underhåll

Läs mer

Takarbeten på ekonomibyggnad vid banvaktstugan Stora Mon

Takarbeten på ekonomibyggnad vid banvaktstugan Stora Mon Takarbeten på ekonomibyggnad vid banvaktstugan Stora Mon Skymhyttan 1:4, Nora Restaurering 2007 Antikvarisk rapport Linda Gustafsson Rapport 2008:2 Översiktlig beskrivning Stora Mons banvaktsstuga med

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

Takmontören. Adress. Takmontören. Silverviksgatan 2 213 74 Malmö. Telefon +46735084137. Internet. info@takmontoren.se www.takmontoren.

Takmontören. Adress. Takmontören. Silverviksgatan 2 213 74 Malmö. Telefon +46735084137. Internet. info@takmontoren.se www.takmontoren. Adress Takmontören Silverksgatan 2 213 74 Malmö Takmontören Telefon +46735084137 Internet info@takmontoren.se www.takmontoren.se Läs våra nyheter, referenser mycket mer på på vår facebook sida! VÅRT ARBETE

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

Taktäckning Plåt - Falzinc

Taktäckning Plåt - Falzinc 43 JV Taktäckning Plåt - Falzinc FalZinc är en falsbar aluplåt med zinkyta. Den ersatte zinkplåt efter en brand då zinken vid branden sprätte smält metall på brandmännen. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll

Läs mer

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad Arbetsråd utomhus, konsument Hur gör man? Måla träfasad Så målar du träfasad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Att måla om en träfasad är ett projekt som består av flera delmoment. Tvätten är kanske det allra viktigaste,

Läs mer

Prislista Taksäkerhet

Prislista Taksäkerhet Prislista Taksäkerhet CW Lundberg AB CW Lundberg AB Rekommenderad bruttoprislista januari 2013 Prislistan avser produkter varmförzinkade/ klarlackerade samt kulörerna som anges i CW Lundbergs kalkylprogram.

Läs mer

43 JSC. Taktäckningar Underlagsskikt av duk. Underlagstäckning med vattenavskiljande skikt av diffusionstät duk med klisterremsa.

43 JSC. Taktäckningar Underlagsskikt av duk. Underlagstäckning med vattenavskiljande skikt av diffusionstät duk med klisterremsa. 43 JSC Taktäckningar Underlagsskikt av duk Underlagstäckning med vattenavskiljande skikt av diffusionstät duk med klisterremsa Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend Monteringsanvisning TREND 42 Monteringsanvisning Plannja Trend FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning.

Läs mer

STOMME 2016. Leveransdeklaration Stomme 2016 Huskomponenter Linghed AB Huvudkontor - Fabrik Lingvägen 130 SE - 790 25 Linghed

STOMME 2016. Leveransdeklaration Stomme 2016 Huskomponenter Linghed AB Huvudkontor - Fabrik Lingvägen 130 SE - 790 25 Linghed STOMME 2016 Leveransdeklaration Stomme 2016 Huskomponenter Linghed AB Huvudkontor - Fabrik Lingvägen 130 SE - 790 25 Linghed Reviderad 2016-04-27 Tel: +46 246 32 22 00 Fax: +46 246 22 475 E-post: info@dalahus.se

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-12-07 Upprättad av: Thomas 1 (5) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Renovering av yttertak med tillhörande plåtarbete och snörasskydd, byte

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

lindab coverline taksäkerhet

lindab coverline taksäkerhet Taksäkerhetskrav enligt Boverkets byggregler 2008 Säkerhet i alla väder Med Lindabs taksäkerhetssystem får du individuella lösningar och komponenter som inte bara tillhandahåller det bästa skyddet. Det

Läs mer

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus

Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus Hur mår huset? En rapport om de vanligaste skadorna i småhus 1 Vanligt med skador i småhus Att bo i hus kan vara fantastiskt, skönt, trivsamt och alldeles underbart. Men också något som skapar oro och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text i AMA utgår. Vid

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

säker SNABBT ENKELT SÄKERT Tak

säker SNABBT ENKELT SÄKERT Tak P-märkta svenska produkter från Pelican Cert.nr: Pelican säkerhetsfästen SNABBT ENKELT SÄKERT Monteras genom takkonstruktionen Tak säker het Pelicans taksäkerhetsfästen är i rostfritt stål och uppfyller

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Monteringsanvisning Underlagsprodukter

Icopal Monteringsanvisning. Monteringsanvisning Underlagsprodukter Icopal Monteringsanvisning Monteringsanvisning Underlagsprodukter Innehåll Icopal underlagsduk och underlagstäckning - sid. 3 sid. 8 sid. 10 sid. 7 sid. 9 Viktigt att tänka på - sid. 4 Montering - sid.

Läs mer

Förebygg före och under byggande. Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer.

Förebygg före och under byggande. Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer. Förebygg före och under byggande Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer. 1 Medvetna val gör rätt från början! Vid projekteringen

Läs mer

43 IBG.23. Taktäckning Isolering med cellglas under tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll.

43 IBG.23. Taktäckning Isolering med cellglas under tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. 43 IBG.23 Taktäckning Isolering med cellglas under tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag Foam- eller cellglas består av 2% glas och kol. Resten är luft. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande

Läs mer

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus!

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14 Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Byggherreansvar och sanktionsavgifter 20 1 Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet

Läs mer

Taktäckningar Underlagstäckningar av byggpapp

Taktäckningar Underlagstäckningar av byggpapp 43 JSB.1 Taktäckningar Underlagstäckningar av byggpapp Underlagspapp Se även nya underlagstäckningar av underlagsduk Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

MONTERINGSANVISNING M-223 1308 INFÄSTNINGAR FÖR PANNTÄCKTA TAK. cwlundberg.se

MONTERINGSANVISNING M-223 1308 INFÄSTNINGAR FÖR PANNTÄCKTA TAK. cwlundberg.se M-223 1308 INFÄSTNINGAR FÖR PANNTÄCKTA TAK Fotplatta för underlagstak Råspont min 17 mm/ plywood min 12 mm. Träskruvarna fördelas jämnt över fotplattan. Använd skruvsats art. 410017P Läktfäste för förenklade

Läs mer

Grundläggande bestämmelser i arbetsmiljölagen

Grundläggande bestämmelser i arbetsmiljölagen Uppdragstagare Den som enligt 3 kap. 7 c arbetsmiljölagen har i uppdrag att bära det ansvar beträffande arbetsmiljön som vilar på den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete. Grundläggande

Läs mer

Icopal Underlagsprodukter för tak. Underlagsprodukter för tak för en säker och hållbar lösning

Icopal Underlagsprodukter för tak. Underlagsprodukter för tak för en säker och hållbar lösning Icopal Underlagsprodukter för tak Underlagsprodukter för tak för en säker och hållbar lösning 1 Underlagsprodukter långtidstestade i nordiskt klimat Innehåll Sida Underlagsdukar 4-5 Byggpapp 6-7 Produktguide

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

Arbetsplatsens namn. Adress Postnummer Ort. Kontaktperson Telefon Snözon. Takbeläggning Taklutning Fasadhöjd. Takbeläggning Taklutning Fasadhöjd

Arbetsplatsens namn. Adress Postnummer Ort. Kontaktperson Telefon Snözon. Takbeläggning Taklutning Fasadhöjd. Takbeläggning Taklutning Fasadhöjd ARBETSMILJÖ LAGKRAV RIE Ö LAGKRAV RISKANALYS Riskanalys Allmän information Riskanalysen avser Arbetsplatsens namn Datum Adress Postnummer Ort Kontaktperson Telefon Snözon Hus 1 Takbeläggning Taklutning

Läs mer

BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders Carisma betongtakpanna. Infästningsskena

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

Monteringsanvisning TREND

Monteringsanvisning TREND Monteringsanvisning TREND FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning i broschyren Monteringsanvisning

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s. underlagstäckt tr

I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s. underlagstäckt tr Sida 1 av 5 Branschstandard Taksektionen Branschstandard för taktäckning med betongtakpannor 0. Förutsättningar I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s.

Läs mer

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla puts och betong

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla puts och betong Arbetsråd utomhus, konsument Hur gör man? Måla puts och betong Så målar du puts och betong 1. 5. 2. 3. 6. 7. 4. 8. Puts- och stenfasader är mycket tåliga mot väder och vind. Men även den tåligaste yta

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak MONTERINGSANVISNING Diffusionsöppna underlagstak enklaste vägen till nytt tak 2. innehåll generella Förberedelser 2 Grundförutsättningar 2 Transport och lagring 2 Säkerhet 2 Byggdetaljer 3 Byggdetaljer

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING CARISMA BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Carisma Börjannock, Slutnock, Börjanvalm

Läs mer

ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak

ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak Arbetsanvisning Produktbeskrivning ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak är luft- och vattentät samt diffusionsöppen. Den består av en tunn polypropenfolie som på båda sidor är förstärkt

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

Isola ProTop underlagstak

Isola ProTop underlagstak Isola ProTop underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant Torra och sunda hus Isola ProTop underlagstak Energieffektiv, stark och säker! Isola ProTop är ett diffusionsöppet underlagstak som

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Fuktbegrepp - definitioner

Fuktbegrepp - definitioner 1 Fuktbegrepp - definitioner Översikt SKEDE AKTIVITET RESULTAT UTFÖRARE PROGRAM Att (om)formulera byggherrens krav på fuktsäkerhet i program och AF eller i ett speciellt fuktsäkerhetsprogram Upprätta en

Läs mer

Takarbete. Befintliga fastigheter tillträdesanordningar uppfyller normalt inte kraven. AFS 2014:26 ändringar i 1999:3

Takarbete. Befintliga fastigheter tillträdesanordningar uppfyller normalt inte kraven. AFS 2014:26 ändringar i 1999:3 AFS 2014:26 ändringar i 1999:3 trädde ikraft 1 januari 2015 snöskottning Saknas fallskydd sanktionsavgifter uppfylla miniminivå enligt 60a och 92a fall till lägre nivå och vid takarbete Risker för olycksfall

Läs mer

ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt

ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt Takpannor ExkluSiV DESigN, hög k VAlitEt När du väljer takpannor från armat väljer du att ge ditt hus ett tak med ett vackert, tegelliknande utseende. Samtidigt väljer du en produkt som är väl anpassad

Läs mer

S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71

S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71 S VARTBÄCKEN 8:31 Ingvarsgatan 71 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Reg no: CWL0003 Issue: 6 Underhållsinstruktion Underhållinstruktion innehållande kontrollinstruktioner, underhållsplan och besiktningsprotokoll. Som fastighetsägare är man skyldig enligt Lagen om tekniska

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Polygons projektnummer 181322100235 Ert referensnummer Objekt Tröskaregränd 541 70 SKÖVDE Rapport Skadeinventering av

Läs mer

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller

Läs mer