TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak"

Transkript

1 Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Lagar, förordningar och regler VAL AV ÅTGÄRD Vad är tillståndet? Kontroll eller besiktning? Vem ska utföra arbetet? Kontroll av utfört arbete ÅTGÄRDER Ny kunskap Rengöra taket Renovera taket TAKETS UPPBYGGNAD Takstolarna Underlagstaket Ytskiktet PLÅTARBETEN Plåtgarneringar Plåt på nytt tak TAKSÄKERHET ARBETSMILJÖ- SÄKERHET VID UTFÖRANDE Arbetsmiljöansvaret Dokumentation för framtida arbeten Ställning Väderskydd Rivning Materialhantering Skyddsutrustning TAKTYPER Villaägarnas Riksförbund

3 1. INLEDNING Står du inför att rengöra, renovera eller byta ditt tak? Hur är takets kondition? Vem ska utföra arbetet? Behöver du hjälp med att besiktiga det? Många goda råd ges från olika håll om vad som måste eller borde göras. Denna skrift är tänkt att hjälpa dig att ta rätt beslut om vad som behöver göras. Skriften behandlar vanligt förekommande taktyper och de vanligaste ytskikten att täcka taket med. Det kan vara papp, lertegelpannor, betongpannor, skiffer och olika typer av plåtbeläggningar. Skriften behandlar inte andra ytskikt som finns och som kan vara ett alternativ vid byte. De är torv-, vass-, halm- och spåntak och gröna tak med växter på. Skriften behandlar inte heller det rent praktiska såsom material- och arbetsanvisningar, eftersom de flesta leverantörer och tillverkare redan har egna utförliga handledningar. Ofta är det dessutom ett krav att du följer dessa för att garantin som de lämnar på sin produkt ska gälla. 1.1 Lagar, förordningar och regler Det som styr byggande är lagar och förordningar och föreskrifter. För att uppfylla kraven i dessa skapar branschorganisationer egna regler och utöver dessa finns även byggbranschens allmänna material- och arbetsanvisningar, AMA. De som är verksamma i branschen ska känna till det som styr deras arbete. Det ska du kunna förutsätta som privatperson. Om du inte har sakkunskap inom ett område är vårt råd att du tar hjälp av sakkunniga. Villaägarnas Riksförbund

4 2. VAL AV ÅTGÄRD 2.1 Vad är tillståndet? Ett väl fungerande tak är ett tak som är rätt och riktigt lagt och som får regelbundet underhåll. Det är din bästa försäkring mot oväntade och onödiga utgifter. Om underhållet är eftersatt eller inte utförts alls, är det svårt att veta vad som egentligen behövs göras. Räcker det med att tvätta taket? Behöver påväxt tas bort? Är pannor skadade och behöver några eller alla ersättas? Är läkten som bär upp pannorna skadad? Är ytpappen hel och utan synliga skador? Är underlagspappen gammal och uttjänt? Är underlagstaket friskt eller skadat? Kan plåtarna målas om eller behöver de bytas? 2.2 Kontroll eller besiktning? För att ta reda på vilket tillstånd taket är i, bör du undersöka taket. Antingen gör du en kontroll själv eller så anlitar du en oberoende sakkunnig för ett utlåtande. En besiktningsman är en sakkunnig som kan hjälpa dig med en oberoende besiktning. Du kan även höra dig för med hantverkare, men det finns alltid en risk att de tar i för att få mer att göra. Besiktningsmän hittar du på: 2.3 Vem ska utföra arbetet? Arbetet bör delas upp i flera delar. Den första delen är att planera eller projektera vad som ska göras och hur det ska göras. Den andra delen är det fysiska arbetet. Alternativ 1 Det finns sakkunniga som arbetar med projektering och de kan hjälpa till med handlingar som beskrivning, mängdförteckning och ritningar. Handlingarna är sedan det underlag du behöver för att kunna få in offerter från hantverkare som ska utföra arbetet. Om hantverkaren får dessa underlag är det större chans att du får en offert och att offerten är genomarbetad. Om du lämnar båda momenten till hantverkaren kan du få olika förslag på material och utförande från de olika hantverkarna. Det gör offerterna svårare att bedöma. Det finns också en större risk att utförandet inte uppfyller lagens krav på fuktsäkerhet som införts. Hantverkaren har dessutom ett arbetsmoment som han inte får betalt för och det kan ibland resultera i mindre genomarbetade och alltför högt prissatta offerter. Alternativ 2 Anlita en entreprenör som tar hela ansvaret för det arbete som du behöver hjälp med. Innan du anlitar hantverkare råder vi dig att läsa infoskriften Checklista för dig som anlitar hantverkare. Du hittar den på Villaägarnas hemsida. Villaägarnas Riksförbund

5 Alternativ 3 Utför arbetet själv. Om du tänker utföra arbetet själv tar du själv ansvar för att allt blir rätt. Det innebär att lagar och regler följs och att arbetena görs fackmannamässigt. Fackmannamässigt blir arbetena om du följer de anvisningar som tillverkarna har för sina produkter. Det som kan vara utmanande är istället valet av produkt. För din egen skull bör du också följa de regler om arbetsmiljö som gäller företag. De finns för att skydda dig som utför arbetena. Tänk också på att du har ett arbetsmiljöansvar om du anlitar hantverkare för att utföra någon del av arbetena. Läs mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida Kontroll av utfört arbete När arbetet är klart ska det givetvis vara fackmannamässigt utfört. När entreprenören anser sig färdig är det upp till dig att kontrollera att det är så. Om du själv inte kan bedöma arbetena, bör du anlita någon oberoende sakkunnig som hjälper dig med bedömningen. Ju större kostnader det handlar om desto större anledning att göra en besiktning. Villaägarnas Riksförbund

6 3. ÅTGÄRDER 3.1 Ny kunskap Det har visat sig att många småhus med välisolerade vindar drabbas av fuktproblem, med svampangrepp som följd. De två huvudsakliga orsakerna till det är: 1. fukt som kommer upp på vinden från bostaden och 2. att underlagstaket, råsponten blir för kall. Ett sätt att minska risken med svampangrepp på underlagstaket är att på underlagstaket lägga värmeisolering, för att sedan på isoleringen lägga den underlagstäckning som valts. 3.2 Rengöra taket Om taket fått påväxt av lavar och mossa kan det leda till skador. Risken med mossa är dels att den håller fukt som gör att på ett tak med pannor kan pannorna inte torka ut normalt och dels att den är en grogrund för annan växtlighet som t ex björk. Utsätts takpannor för frost och samtidigt innehåller vatten finns en risk att de skadas. Det finns även en risk att fuktigheten sprids ner till bärverket som pannorna vilar på, läkten. Därför bör du kontrollera strö- och bärläkten där du har mest mossa. Ett papptak med mossa riskerar att annan växtlighet med aggressivare rotsystem får fäste med risk för skador på tätskiktet Hur hamnar mossan på taket? Några faktorer som påverkar mossans spridning är hur nära växtlighet, vatten och hav huset ligger, samt hur taket påverkas av skugga och solinstrålning. Utöver de omgivande faktorerna inverkar även takbeläggningens ytstruktur hur stor risken är för påväxt. Ett tak med glaserade takpannor har en yta som inte är gynnsam för växtlighet. En äldre betongpanna är dock mer utsatt. Eftersom ytskiktet med tiden vittrar och sanden lossnar från ytan blir pannans yta grövre och sanden hamnar i hängrännorna. När ytan blir grövre fastnar växtlighet lättare och lavar och sedan mossa växer fast. Det värsta som kan hända är att pannorna blir så fuktiga att de spricker eller att bärverket under ruttnar Så blir du av med mossan Det finns några alternativ för att få bort påväxten: 1. Mekaniskt: Det vill säga arbeta med en skrapa eller kraftig borste. Det tar bort mossan, men dödar inte påväxten. 2. Duscha: Duscha med lågtrycksspruta ett växtdödande medel över taket och låt sedan vädret sköta resten. Det kan ta flera år innan allt har försvunnit. Behandlingen görs sedan med några års mellanrum för att påväxten inte ska komma tillbaka. 3. Högtrycksspruta: Högtrycksspruta bort all påväxt och behandla sedan enligt punkt 2. Villaägarnas Riksförbund

7 4. Företagsmetod: Anlita ett företag som behandlar taket enligt deras metod. Takpannorna rengörs först med en speciell spolning och mekanisk borstning. För att minska risken för påväxt och för att återställa kulören kan pannorna behandlas med en fyllande grundfärg och en täckande akrylatfärg Renovera taket Om pannorna är intakta kan det räcka med att bara byta underlaget av läkt och underlagstäckningen och komplettera med värmeisolering. De gamla pannorna läggs sedan tillbaka. Om ett antal pannor saknas kan nya eller begagnade köpas och användas. Är det några som saknas, byts en hel rad av pannor och de som blir över sparas som reservpannor. Är det en stor andel pannor som är skadade måste du överväga att byta alla eller byta på en sida. Lägg de gamla på den sida där pannorna tidigare klarat sig bäst eller lägg dessa på den sida du vill. De nya pannorna lägger du på det andra takfallet. Den metoden gör också att om de gamla pannorna inte passar med de nya kan metoden ändå användas. Släng aldrig lertegelpannor bara för att de är gamla. Det finns företag som köper begagnade pannor. Då får du betalt i stället för att betala för att transportera bort och för att slänga pannorna. Villaägarnas Riksförbund

8 4. TAKETS UPPBYGGNAD 4.1 Takstolarna Det som bär upp taket och som också bestämmer formen på taket, är takstolarna. Takstolar beställs och tillverkas av speciella takstolstillverkare. Kontakta alltid en konstruktör eller takstolstillverkare om en takstol är skadad eller behöver ändras eller bytas av annan anledning. 4.2 Underlagstaket Vad är under taktäckningen? Taket består av en väderskyddande yta taktäckning och det som bär upp taktäckningen, ett underlagstak. Underlagstaket hjälper ytskiktet att skydda huset från nederbörd och hålla huset torrt. Det fungera även som tillfälligt skydd under byggtiden innan ytskiktet monterats. Till underlagstak kan flera olika material användas. Det kan vara spontade brädor som råspont eller olika sorters skivmaterial eller fribärande läkt med underlag av duk eller skivmaterial. Vad som är lämpligt beror på vilken taktäckning som är aktuell, vilken utformning taket har, vilken miljö huset befinner sig i och din ekonomi Inbrädning Råspont är vanligt som underlagstak. Med vissa taktäckningar som bandtäckt plåt, gröna tak och skiffer är råspont eller ett skivmaterial ett måste. En av fördelar med underlagstak av trä kan vara att du får ett stabilt underlag för olika infästningar på taket. Du behöver inte heller klä in takfotens undersida eller montera panel vid gavelsprången. Det kan vara så att inbrädningen har en stomstabiliserande funktion. Om du tänker ersätta inbrädningen med underlagstakduk bör du kontakta en konstruktör så att denne kan kontrollera och verifiera stabiliteten och föreslå eventuella kompletteringar Skivmaterial under fribärande läkt Skivmaterial har används som vattenavledande underlagstak i ett fribärande system för takpannor med armerad eller oljehärdad board. Idag kan boarden med fördel ersättas av underlagstakduk, som har fler fördelar Dukar under fribärande läkt Dukar som underlagstak är en lösning med flera fördelar. Sedan några år finns de som släpper igenom fukt i ångfas. De är diffusionsöppna och kan därför ventilera ut fukt från vinden. Vatten som hamnar på utsidan rinner av taket. Tidigare fanns bara dukar som var helt ångtäta Underlagsduk med isolering Det finns isoleringsskivor med integrerad underlagsduk. Dessa är bra att isolera med på t ex råsponten, då det finns risk för mikrobiell påväxt på undersidan i en välisolerad vind. Villaägarnas Riksförbund

9 4.2.6 Underlagspapp Underlagspapp ofta kallat byggpapp kan användas under de flesta takbeläggningarna. Det som styr när man väljer typ av underlagspapp är takets lutning och vilket ytskikt taket ska ha, samt vilket underlag det monteras på. Underlagspapp finns i flera olika kvaliteter, med olika uppbyggnad och egenskaper. Varje leverantör av underlagspapp har monteringsanvisningar med instruktioner om hur den monteras, skarvas och fästes. Infästning kan vara olika och bestäms av vilket ytskikt som ska monteras. 4.3 Ytskiktet Olika material Det finns ett antal olika material att välja mellan som ytskikt på taket. Valet beror på arkitektens utformning och dess praktiska nytta samt ekonomi. Vanliga ytskikt är takpannor av lertegel eller betong, plåtbeklädnad som t ex bandtäckning eller plåtar som är korrugerade eller ger ett utseende som efterliknar takpannor och det finns papptak i olika former. Det finns även dukar som monteras av takläggare, certifierade för just den produkten Lertegel- och betongpannor Takpannor kan läggas på de flesta tak. Det är lutningen på taket som sätter gränserna. Vilket av materialen du ska välja bör styras av vad som ligger på taket eller vad som låg på taket ursprungligen. Viktmässigt blir skillnaden på ett tak inte så stor. En enkupig lertegelpanna väger cirka 2,5 kg/styck och en betongpanna kan väga cirka 3,8 kg. Skillnaden i vikt per panna uppvägs av att det behövs drygt 13 lertegelpannor per m², medan det behövs 9 betongpannor per m². Viktskillnaden blir inte större än 0,6 kg per m² Nockpannorna ska läggas mot den förhärskande vindriktningen. Om du inte vet vilken det är, tittar du på husen omkring ditt och lägger i samma riktning. Mer information finner du i SMHIs statistik: Har taket haft ett annat, lättare ytskikt och du funderar på att byta till takpannor, behöver du kontrollera att takkonstruktionen håller för den ökade vikten Plåtbeklädnad Plåtbeklädnad finns i flera olika utföranden och utseenden. Bandtäckning utförs av yrkesplåtslagare. Det är en typ av taktäckning som är vanlig på hus i vindutsatta lägen som i skärgården och längs kusten. Det är också alternativet för tak med många olika ytor och former. Skivor av plåt finns med olika profiler. Skivor kräver inte att en yrkesplåtslagare utför arbetet, utan de finns för gör-det-själv-arbete. Läs gärna mer på: Papptak Papptak, formellt kallas det ytskiktpapp och de finns i olika kvalitéer. Det finns ytskiktspapp som endast certifierade takläggare monterar och det finns produkter för gör-det-själv-arbete. För att få lite liv i taket kan lister av trä monteras i takfallet som skapar mer liv i takytan. Dessa tak kallas listtak. Villaägarnas Riksförbund

10 Om du anlitar entreprenör för att arbeta med ett papptak är det obligatoriskt vid takläggning på alla typer av fastigheter att entreprenören har en allriskförsäkring och en ansvarsförsäkring. Allriskförsäkringen täcker skada på det objekt entreprenören arbetar med, samt entreprenörens utrustning. Ansvarsförsäkringen täcker sakskada samt personskada uppkommen till följd av takentreprenörens arbete. I takentreprenörens allriskförsäkring finns villkoret att entreprenören måste följa säkerhetsreglerna för Heta Arbeten. Mer information kan du hitta på: Villaägarnas Riksförbund

11 5. PLÅTARBETEN 5.1 Plåtgarneringar De flesta tak oavsett vad som täcker taket behöver kompletteras med beslag av plåt, så kallade plåtgarneringar. Plåtarna kompletterar taktäckningen så att vattnet kan ledas bort från taket. De behövs bland annat vid takfoten, takkupor, skorstenar, avluftning till avlopp, ränndalar och ventilationshuvar. Vid byte av takpannor kan det vara lämpligt att samtidigt byta stuprör, hängrännor och plåtgarneringar. Detsamma gäller vattbrädorna på vindskivorna. Är de däremot i gott skick kan det räcka att måla dessa. Äldre tak kan ha ströläkt som är 12 mm hög. Idag bör den vara 25 mm. Om läkten byts kommer pannorna högre upp och det påverkar vindskivor och anslutande plåtgarneringar, som kan behöva bytas. Det finns material för gör-det-själv-arbete i fackhandel, men om du är osäker gör du bäst i att anlita någon yrkeskunnig för tillverkning och montering. 5.2 Plåt på nytt tak För att plåtgarneringarna ska bli så små och nätta som möjligt måste taket planeras med hänsyn till dessa. Att en takkupas bredd anpassas för att passa mellan ett jämnt antal takpannor kanske inte är en självklarhet för andra än projektörer. Det är därför plåtarna kan bli olika breda och onödigt stora. Stosen för en avloppsluftning bör hamna mitt i en takpanna och inte mellan två eller flera pannor. Anlita en arkitekt eller ingenjör om du är osäker, för att få till alla delar. Villaägarnas Riksförbund

12 6. TAKSÄKERHET Det finns krav på tillträdes- och skyddsanordningar för tak så att en yrkesman ska kunna ta sig upp på taket, röra sig längs taket och utför arbete vid arbetsstället. Vanligtvis är det kraven som fanns när byggnaden uppfördes som gäller, men ett särskilt krav om taksäkerhet på befintliga byggnader, ett s.k. förbättringskrav gäller alla byggnader. Det gäller byggnader som har uppförts före den 1 juli 1960 eller omfattas av ett bygglov dessförinnan. Dessa byggnader ska förses med de anordningar som behövs för uppstigning på taket och anordningar till skydd mot olycksfall genom nedstörtning från taket. (BBR19). Det finns dock undantag från denna regel. Även du har nytta av takskydd för att underhålla ditt tak eller kanske parabol, antenn mm. Det finns regler och råd för hur detta ska utformas. Din takleverantör har ofta takstegar, takluckor mm i sitt sortiment. Snörasskydd kan behövas för att skydda en ingång eller annat om du inte vill att snön ska rasa ned och krossa något. Det kan vara bra att planera för infästningsanordning i nock för att kunna fästa en livlina vid snöskottning eller annat tillfälligt arbete. Om bärläktsteg används som fast takstege bör den kompletteras med tydligt markerade infästningsanordningar för säkerhetslina. Utformning av taksäkerheten påverkas av hur högt du har till din takfot, taklutning och hur hög skorstenen är. Mer information hittar du på: Villaägarnas Riksförbund

13 7. ARBETSMILJÖ- SÄKERHET VID UTFÖRANDE 7.1 Arbetsmiljöansvaret Arbetsmiljöansvaret vid entreprenader åt konsumenter har total- eller generalentreprenören automatiskt, förutsatt att entreprenören har ett samlat ansvar för hela projektet. Något särskilt avtal behövs inte för detta. Om entreprenaden är delad har byggherren, alltså konsumenten, däremot alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar. Ansvaret omfattar även det grundläggande ansvaret för att under förberedelsen av byggprojektet planeringen och projekteringen beakta arbetsmiljön under byggskedet. Entreprenörens ansvar omfattar även att utse en byggarbetsmiljösamordnare BAS P för planering och projektering och att denne upprättar dokumenten förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och annan dokumentation. Entreprenörens ansvar omfattar även att utse en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnadsarbetet, BAS-U. Denne ska bland annat se till att byggnadsarbetena samordnas ur arbetsmiljösynpunkt. Utöver detta finns arbetsmiljöregler om mycket i byggarens arbete, klädsel och hantering av farligt material som asbest. 7.1 Dokumentation för framtida arbeten När arbetet avslutats ska byggherren ha en färdigställd dokumentation med information av betydelse för arbetsmiljön vid drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av byggnaden eller anläggningen. Dokumentationen ska därför beskriva objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts. Dokumentationen ska förvaras så länge byggnaden eller anläggningen finns kvar. 7.2 Ställning Det finns inga tak som är värda personskador. Om du anlitar en entreprenör ska de vid alla arbeten över två meter använda ställning, alternativt skyddsräcke vid takfoten. Om du planerar att byta ditt tak själv gäller regeln sunt förnuft. Vi råder dig att hyra en ställning eller anlita en ställningsfirma som monterar upp en ställning. Tiden det tar att bygga en ställning sparar du delvis in på att arbetet går mycket smidigare att utföra. 7.3 Väderskydd Oavsett om du ska arbeta på ditt tak själv eller om du anlitar en entreprenör som utför arbetet, är det lämpligt att alltid ha presenningar till hands. Dessa ska vara minst av kvalitet tungviktspresenningar. Lättviktspresenningar blåser lätt bort och större risk för en vattenskada med vatten som letar sig ned i huset. Anledning till att tungviktspresenningar rekommenderas är för att de flesta entreprenadförsäkringar vid tillfällig täckning av lättviktspresenningar inte klassas som fackmässigt väderskydd och eventuell skada ersätts inte. Villaägarnas Riksförbund

14 Presenningar finns att hyra på bygguthyrningsfirmor eller om du vill köpa kan du göra det via en av våra förmåner på Villaägarnas Riksförbund: Jonsereds/ Det går även att utföra en vädertäckning med tält över hela huset. Det är kostsamt för endast omläggning av tak, men kan vara idé om annan ombyggnation utförs i samband med takläggning. I samband med att man river taket, är det lämpligt att kolla SMHI byggväder: 7.4 Rivning Vid rivning eller demontering bör alla restprodukter sorteras redan på arbetsplatsen. Fråga kommunen eller sophanteringsföretaget hur du gör detta på bästa sätt. Takpannor sorteras som fyllnadsmaterial, medan läkt räknas som trä och papp räknas som brännbart. Eternitplattor och -pannor är miljöfarligt avfall och ska packas och hanteras och lämnas enligt kommunens anvisningar. Om ett företag hanterar restprodukterna skiljer det mycket i kostnad beroende på hur det lämnas. Osorterade materialrester kostar mer att lämna in. Har du ett plåttak kan du undersöka om du kan få betalt för metallen eller så lämnar du in den på kommunens återvinningscentral. 7.5 Materialhantering Att få upp material på taket är inte alltid helt enkelt. Smidigast är att vid leverans beställa en lastbil med kran och att man tar hjälp av ett par vänner för att lasta av materialet. Vissa leverantörer har tips på hur man placerar ut buntarna med takpannor på taket i monteringsanvisningen. Det finns även materialtransportörer att hyra för att få upp material till taket på ett säkert sätt. 7.6 Skyddsutrustning Tänk på att skydda dig själv med bra arbetsskor med spiktrampsskydd och stålhätta, hörselskydd, hjälm och skyddshandskar. Använd skyddsglasögon och andningsskydd om du kapar, slipar eller river material som dammar för att det t ex samlats skräp eller fågelspillning under pannorna. För att kapa takpannor på ett säkert sätt kan du hyra en vattenkap. Tänk på: Av säkerhetsskäl bör all kapning av t ex pannor ske på marken. Villaägarnas Riksförbund

15 8. TAKTYPER Sadeltak är nog den vanligaste taktypen på småhus i Sverige. Det finns olika sorters takstolar som gör att vinden kan inredas. Mansardtak eller brutet tak som det också kallas är en taktyp som skapar mer utrymme vid inredande av vind. Valmat tak är ett sadeltak med avskurna gavelspetsar. Pulpettak har takfall åt bara ett håll. Låglutande, eller platta tak, har en lutning mindre än 14. Dessa förses ibland med ett krön. Villaägarnas Riksförbund

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK FALSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING FALSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se broschyr falsat lertegel) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING STRÄNGPRESSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare.

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare. Vtätskikt Underlagstäckning Tätskiktet är den del av taket som i dagligt tal ofta kallas för takpapp och vars funktion är att skydda byggnadens tak och underliggande konstruktioner från väder och vind.

Läs mer

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB LILLA PAPPTAKSBOKEN Av: PAPPA TAK AB Vad är detta? Lilla papptaksboken är skriven i syfte att kortfattat upplysa och medvetandegöra kring papptak. Fuskare, bedragare och amatörer härjar friskt i takbranschen

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Plannja Regola. Verktyg. Underlag. Mät upp taket. Kapa plåten så här. Monteringsanvisning

Plannja Regola. Verktyg. Underlag. Mät upp taket. Kapa plåten så här. Monteringsanvisning Monteringsanvisning Plannja Regola Verktyg Dessa verktyg behöver du: Borrmaskin med steglöst varvtal och backgång + hylsa för skruvdragning Hammare Såg (för kapning av läkt) Nibblingsmaskin, sticksåg eller

Läs mer

Kontrakt 2014-03-05 1

Kontrakt 2014-03-05 1 Kontrakt 2014-03-05 1 1. Beställare Anders Johansson, 651203-1234 och Johanna Johansson, 681115-0101 Höjdgatan 1 123 45 Mellanstad Ombud: Johanna Johansson Telefon 01-234 567 (arb), 01-765 432 (hem) 070-123

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Prislista Taksäkerhet

Prislista Taksäkerhet Prislista Taksäkerhet CW Lundberg AB CW Lundberg AB Rekommenderad bruttoprislista januari 2013 Prislistan avser produkter varmförzinkade/ klarlackerade samt kulörerna som anges i CW Lundbergs kalkylprogram.

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Monteringsanvisning Underlagsprodukter

Icopal Monteringsanvisning. Monteringsanvisning Underlagsprodukter Icopal Monteringsanvisning Monteringsanvisning Underlagsprodukter Innehåll Icopal underlagsduk och underlagstäckning - sid. 3 sid. 8 sid. 10 sid. 7 sid. 9 Viktigt att tänka på - sid. 4 Montering - sid.

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

Takmontören. Adress. Takmontören. Silverviksgatan 2 213 74 Malmö. Telefon +46735084137. Internet. info@takmontoren.se www.takmontoren.

Takmontören. Adress. Takmontören. Silverviksgatan 2 213 74 Malmö. Telefon +46735084137. Internet. info@takmontoren.se www.takmontoren. Adress Takmontören Silverksgatan 2 213 74 Malmö Takmontören Telefon +46735084137 Internet info@takmontoren.se www.takmontoren.se Läs våra nyheter, referenser mycket mer på på vår facebook sida! VÅRT ARBETE

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s. underlagstäckt tr

I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s. underlagstäckt tr Sida 1 av 5 Branschstandard Taksektionen Branschstandard för taktäckning med betongtakpannor 0. Förutsättningar I Branschstandarden redovisade principlösningar avser traditionell undertäckning, d.v.s.

Läs mer

lindab coverline taksäkerhet

lindab coverline taksäkerhet Taksäkerhetskrav enligt Boverkets byggregler 2008 Säkerhet i alla väder Med Lindabs taksäkerhetssystem får du individuella lösningar och komponenter som inte bara tillhandahåller det bästa skyddet. Det

Läs mer

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137 Takmontören Adress Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö Telefon +46735084137 Internet info@takmontoren.se www.takmontoren.se Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! VÅRT ARBETE

Läs mer

Taktäckning Plåt - Falzinc

Taktäckning Plåt - Falzinc 43 JV Taktäckning Plåt - Falzinc FalZinc är en falsbar aluplåt med zinkyta. Den ersatte zinkplåt efter en brand då zinken vid branden sprätte smält metall på brandmännen. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll

Läs mer

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Polygons projektnummer 181322100235 Ert referensnummer Objekt Tröskaregränd 541 70 SKÖVDE Rapport Skadeinventering av

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal Takpapp Monteringsanvisning 1. Generell vägledning Välj rätt produkt Ju lägre lutning på taket, desto större krav ställs på takmaterial och utförande. Produkt Taklutning

Läs mer

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders.

BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Mer om Benders www.benders. BENDERS tak MONTERINGSANVISNING PALEMA OCH EXKLUSIV BETONGTAKPANNA För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET Nockpanna med fals Plan kryssnock

Läs mer

43 JUC.1. Taktäckning Betongpannor. Montering av tak- och nockpannor av betong. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll.

43 JUC.1. Taktäckning Betongpannor. Montering av tak- och nockpannor av betong. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. 43 JUC.1 Taktäckning Betongpannor Montering av tak- och nockpannor av betong Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem CLASSIC ELEGANCE STRATOS Innehåll Decra problemfritt tak i årtionden! 3 Passar Decra mitt tak? 3 Viktigt att tänka på 4 Generellt om ventilation 4 Ventilationspannor

Läs mer

BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING. 1- och 2-kupiga betongtakpannor. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. benders.se

BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING. 1- och 2-kupiga betongtakpannor. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. benders.se BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor. Plan kryssnock Valmklocka

Läs mer

Läggningsanvisning. Höjslev. 2-kupigt ofalsat taktegel. Ströläkt. Ventilation. Val av takpannor. Bärläkt. Undertaket

Läggningsanvisning. Höjslev. 2-kupigt ofalsat taktegel. Ströläkt. Ventilation. Val av takpannor. Bärläkt. Undertaket Läggningsanvisning Höjslev 2-kupigt ofalsat taktegel Vers 1.1 - Juni 2010 Höjslev 1-kupigt ofalsat 55 RT 804 RT 819 Röd Höjslev 2-kupigt ofalsat Svart Höjslev 2-kupigt ofalsat Täckbredd Läktavstånd 253

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK Användning Hunton Underlagstak är en 4,5 mm hård träfiberskiva i format 1200x2460 mm och används som ett lätt/enkelt underlagstak i både kalla

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med Ja eller Nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir underlag

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Rådgivningsavdelningen informerar om Överlåtelsebesiktning September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Borås 2013.01.29 ARKCON BYGGKONSULTER AB LC Förfrågningsunderlag 12 122 2013.01.29 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR Enkelt att lägga tak Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning.

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:26 Xxxxx Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Isolering av cellplast under tätskikt

Isolering av cellplast under tätskikt 43 IBG.3 Taktäckning Isolering av cellplast under tätskikt Montering av värmeisolering av cellplast och stenull på plåttak Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Att välja Polynova underlagstak är ett både klokt och ekonomiskt val. Snabb montering och ett lågt pris gör att vi kan stå för det påståendet. Det har låg vikt

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 Mörtvägen 6, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7353 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

B ÖRJE-SKÄGGESTA 14:6 Skäggesta Gröndal 207

B ÖRJE-SKÄGGESTA 14:6 Skäggesta Gröndal 207 B ÖRJE-SKÄGGESTA 14:6 Skäggesta Gröndal 207 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

U PPSALA F ULLERÖ 44:19 Åskmolnsvägen 21

U PPSALA F ULLERÖ 44:19 Åskmolnsvägen 21 U PPSALA F ULLERÖ 44:19 Åskmolnsvägen 21 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus!

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Isola Underlagstak Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Generellt om underlagstak Huvudfunktionen för ett undertak är att fånga upp och dränera ut nederbörd som blåser in genom skarvar och

Läs mer

Kami Plegel. Monteringsanvisning. TerraPlegel PlusPlegel Plegel

Kami Plegel. Monteringsanvisning. TerraPlegel PlusPlegel Plegel Monteringsanvisning Kami Plegel TerraPlegel PlusPlegel Plegel TerraPlegel PlusPlegel Plegel Kamiasic AluPlegel Kamilassic KamiVP/TP tillverkas i 0,5 mm stålplåt och finns i en- och tvåkupigt utförande.

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv

Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv 9 Trebolit taktäckning Taktäckning steg-för-steg Om ditt tak har god vattenavrinning kan du enkelt och snabbt lägga taket med Trebolit Underlagspapp och Trebolit

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage

Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Leveransbeskrivning Norrlandsgarage Syll: Sylltätningslist ingår som monteras mellan betongplatta och syll för att få riktigt tätt mot fukt och drag. Impregnerad syll 45x145mm levereras med för fastsättning

Läs mer

Tryggare tak med Thermisol. Bästa taket för just ditt hus! Isolera taket med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi.

Tryggare tak med Thermisol. Bästa taket för just ditt hus! Isolera taket med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Tryggare tak med Thermisol Bästa taket för just ditt hus! Isolera taket med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Lätt att välja rätt takisolering Varför elda för kråkorna? Med

Läs mer

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD För alla ytor utomhus Upptäck fördelarna med Tak & Stenvård Effektivt för alla ytor utomhus Alger, påväxt och lav dör omgående Neutraliserar näringsämnen vilket

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Innertak Glespanel som underlag för beklädnad

Innertak Glespanel som underlag för beklädnad 64 HSD.1531 HSB.1666 Innertak Glespanel som underlag för beklädnad Glespanel består av bräder/reglar uppsatta med mellanrum avsett som underlag för beklädnad Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15)

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15) STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (15) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Bygglovshandlingarna ska följas om beställaren inte lämnar andra skriftliga instruktioner Rivningsarbeten och annan demontering Entredörr och innerdörr med karm

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar.

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar. PLANNJA PRO Husfabriker akgenomföringar Komplett sortiment för takgenomföringar. Plannjas kompletta tak! Precis som en bil, består ett tak av väldigt många olika delar. Komponenter som exempelvis tar hand

Läs mer

Terrasser Vattentäta skikt av asfaltmastix

Terrasser Vattentäta skikt av asfaltmastix 47 JSE.24 Terrasser Vattentäta skikt av asfaltmastix Tätskikt över garage under trädgårdsanläggning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

140317_01SWE PRODUCED BY: CONDESIGN.SE

140317_01SWE PRODUCED BY: CONDESIGN.SE MONIER ROOFING AB ~ Box 7 ~ 611 11 Jönåker ~ Försäljningskontor: Björnbäcksvägen Tel: 08-555 660 61 ~ Fax: 08-555 660 64 ~ Konsumentkontakt: 08-555 660 60 ~ www.monier.se 140317_01SWE PRODUCED BY: CONDESIGN.SE

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Fönstermontering Ritningar 1112 A 01 - A 07 JABO Wood Products

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Byggsystem Ytterväggar levereras i block med fönster monterade. Vissa fönster och dörrar levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Isolerade gavelspetsstommar,

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

Platta på mark Formsättning. Kantform för gjutning av golv på mark. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande ESB

Platta på mark Formsättning. Kantform för gjutning av golv på mark. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande ESB 27 ESB Platta på mark Formsättning Kantform för gjutning av golv på mark Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

MONTERINGSANvISNING Tegel- och betongtak

MONTERINGSANvISNING Tegel- och betongtak monteringsanvisning Tegel- och betongtak Innehållsförteckning Bra att veta och göra innan montering 2 Hälsa och säkerhet 3 Grundförutsättningar 3 Planering av leverans 4 Mottagningskontroll 5 Skyddstext

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

lindab coverline monteringsanvisningar SRP 25 Lindab Coverline TM Takprofil Båstad Monteringsanvisningar Lindab SRP 25

lindab coverline monteringsanvisningar SRP 25 Lindab Coverline TM Takprofil Båstad Monteringsanvisningar Lindab SRP 25 lindab coverline monteringsanvisningar SRP 25 Lindab Coverline TM Takprofil Båstad Monteringsanvisningar Lindab SRP 25 Förberedelser Innan du börjar Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Vem är byggherre? Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som t ex husbyggen och infrastrukturprojekt.

Läs mer

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-05-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer