Diskutera En analys av skolverkets diskussionsunderlag för grundskolan Iden%tet och fotografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diskutera En analys av skolverkets diskussionsunderlag för grundskolan Iden%tet och fotografi"

Transkript

1 Diskutera En analys av skolverkets diskussionsunderlag för grundskolan Iden%tet och fotografi

2 Förankring i läroplan och kursplan Sy;e Undervisningen i ämnet bild ska sy;a?ll eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och Undervisningen ska bidra?ll eleverna utvecklar sin krea?vitet och intresse för skapa. Den ska också uppmuntra eleverna ta egna ini?a?v och arbeta på undersökande och problemlösande Undervisningen ska bidra?ll eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap uhormas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter diskutera och kri?skt granska olika bildbudskap och bidra?ll eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nu?d. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges utveckla sin förmåga kommunicera med bilder för budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och sam?da bilders innehåll och funk?oner.

3 Centralt innehåll I årskurs 7 9 Bildframställning - Framställning av informa?va och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. - Kombina?oner av bild, ljud och text i eget bildskapande. - Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande,?ll exempel i installa?oner. - Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. - Presenta?oner av eget bildskapande. - RäTgheter och skyldigheter, e?k och värderingar när det gäller bruk av bilder samt och integritet i medier och övriga sammanhang. Redskap för bildframställning - Former, färger och bildkomposi?oner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. - Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda sy;en. Bildanalys - Bilder som behandlar frågor om iden?tet, sexualitet, etnicitet och maktrela?oner och hur dessa perspek?v kan uhormas och framställas. - Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kri?skt granskas. - Sam?da konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika?der och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är uhormade och vilka budskap de förmedlar. - Ord och begrepp för kunna läsa, skriva och samtala om bilders uhormning och budskap.

4 Konkre?seringen av mål för arbetsområdet iden%tet och fotografi Eleven ska ges utveckla: sin förmåga formulera budskap om iden?tet genom fotografi, sin förmåga själv fotografera och redigera med hjälp av digitala tekniker, sin förmåga undersöka begreppet iden?tet med hjälp av fotografi, och sin förmåga tolka och diskutera egna och andras fotografier, vad de och

5 Arbetsformer Skolverkets förslag /ll arbetsform 1. Besöka på utställningen och arbeta med bildtolkning. 2. Fotografera och experimentera med foto 3. Fokusera på fotoredigering genom manipulera och retuschera bilder. 4. BildräTgheter och publicering av bilder på internet (diskussioner med eleverna). 5. Undersöka iden?tet som begrepp och hur man på olika kan angripa området. 6. Avslutas i form av en utställning. Undervisning 1. Förberedelse för besöket. Vad ska på specifikt? Hur ska bildtolkningen gå?ll? 2. Vilken utrustning finns? Vad ska eleverna fotografera? När, hur och var ska det gå?ll? Vad betyder experimentera med foto? Förstår eleverna det? Hur ska det gå?ll? 3. Vilka dataprogram behövs för Är manipula?on vik?gt för eleverna? Hur retuscherar man digitala bilder? 4. BildräTgheter, behövs det diskuteras? I projekt? Publicering på nätet. Är det relevant när en utställning ska göras? Hur kan lärare och elever förberedas sig för en sådan diskussion? 5. Hur undersöker man iden?tet? Vad betyder begreppet för eleverna? (Jmf ID- kort, iden?tetshandlingar, kön, klass, kultur mm). Hur kan man på olika sä? angripa området. Vad betyder det? Vilket område? 6. Hur och var ska utställningen presenteras? Material? Vem ska producera den, vilka kunskaper behövs?

6 Planering av arbetsområdet Iden?tet och fotografi Mål som ligger /ll grund för bedömning Genom projekt kommer du utveckla kunskaper om fotografi. Du kommer även undersöka och diskutera begreppet iden?tet. Vi kommer undersöka vad begreppet innebär, om vilka roller vi kan spela i samspel med andra, i livet och på olika platser. I arbetsområdet kommer du även lära dig om lagar som rör publicering av bilder bland annat på internet. Följande mål i ämnet ligger /ll grund för arbetsområdet: - kommunicera med bilder för budskap, - skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, - undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och - analysera historiska och sam?da bilders innehåll och funk?oner. I arbetsområdet Iden/tet och fotografi ska du få möjlighet utveckla - din förmåga tankar om iden?tet genom fotografi, - din förmåga själv fotografera och redigera med hjälp av digitala tekniker, - din förmåga undersöka begreppet iden?tet med hjälp av fotografi, och - din förmåga tolka och diskutera dina egna och andras fotografier, vad de och Andy Warhol

7 Bildstudieområde Förproduk?on Reflek?on Studier Moment och sekvens Steg för steg Ökad svårighetsgrad Liknande arbetsmoment Bildanalys Slutproduk?on Reflek?on Värdering

8 Bildstudieområde Iden?tet och fotografi Förproduk/on Alt 1. Eleverna tar med sig nytaget fotografi av sig själva. Alt 2. Eleverna tar med sig kameror/ använda mobilkameror och ta tre bilder av sig själva med hjälp av en kamrat. Alt 3. Läraren radar upp eleverna och knäpper en bild per elev. Alt 4. Ta en bild av sig själv från klassfotot. Reflektera över och diskutera bilderna ovan u?från iden?tet /önskad för få fram den iden?tet man vill kommunicera. Eleverna kan diskutera med läraren val av studier.

9 Bildstudieområde Iden?tet och fotografi Studier Hur vill eleverna sig? Studie 1: Läraren undervisar om: Bildvinklar 3. Bildkomposi?on 4. Ljus och kontrast Studie 2: Eleverna får i uppdrag fotografera objekt/ljus/skugga i närbild. mo?v. Studie 3. Redigera?ll i?llgängligt program. Redovisas för klassen i lämpligt presenta?onsprogram. Reflektera?llsammans under ledning av läraren.

10 Bildstudieområde Iden?tet och fotografi Studier Studie 3: Bildanalys och bildmanipula?on. Läraren undervisar i hur man kan tolka och analysera en bild. Koppla begreppet iden?tet?ll denna genomgång. Ge exempel på bildmanipula?on. Diskutera. Studie 4: Eleverna tar med sig sin favorit/ idolbild (populärkultur, sport, musik, ungdomskultur mm). Eleverna får baserad på innehållet i studie 3. Frågorna skall besvaras skri;ligt och individuellt. Studie 5: Eleverna får skriva ner hur de vill fotograferingen, vilka de vill använda och vilken bakgrund de tänker välja för förstärka budskap.

11 Bildstudieområde Iden?tet och fotografi Studier Studie 6. Lärare och elever studerar?llsammans (alt lärare undervisar) hur fotoutställningar arrangeras. Hur används layout. Olika eller lika storlek på bilder. Textmängd, storlek. Vilka regler kan man urskilja. Studie 7. Läraren undervisar hur eleverna ska göra tecknat förslag i A5 storlek och hur rubrik, text och bild ska exponeras i deras respek?ve utställning. Läraren samlar ihop de tecknade förslagen och monterar dem på lämplig väggyta. Eleverna mo?verar val av layout och diskuterar det med läraren och eleverna, samt hur allas förslag ska samman?ll en enhetlig utställning.

12 Bildstudieområde Iden?tet och fotografi Slutproduk/on Eleverna ska regissera, fotografera och redigera en eller flera bilder där de får sin verkliga iden?tet så som de själva ser eller vill se den. Presenta?onen sker i form av en utställning för skolan och föräldrar, släkt och vänner inbjuds?ll vernissage Utställningen kan också presenteras på en hemsida eller via facebook.

13 Bildstudieområde Iden?tet och fotografi Reflek?on och värdering Reflek/on Eleverna och läraren reflekterar över de olika faserna i arbetet. T. ex varför valde du det alterna?v du valde i förproduk?onen. Är du nöjd med val? Om inte, vad skulle du valt i stället? Varför? Är du nöjd med din slutproduk?on? Mo?vera och diskutera. Hur skulle du vilja gå vidare? Hur har eleverna klarat arbetet? Har eleverna deltagit i alla moment? Läraren värdera också sin undervisning e;er det bildstudieområdet sluhörts. T.ex klassrumsmiljön, val av metoder, genomförandet, hur arbetet organiserats och om arbetet legat på nivå? Värdering Kunskap och förmåga i bildproduk?on Förmåga och informera med bilder Förmåga samtala om och analysera bilder Visa hantverkskunnande Förmåga genomföra och avsluta bildstudieområde Göra ansträngningar uppnå målet Följa direk?v eller instruk?on Ha inställning?ll arbetet Visa originalitet och krea?vitet Visa omsorg och noggrannhet (ur Bilder i skolan 2001, s. 77)

14 Dokumenta?on Dokumenta?on Lärarna i exemplet diskuterar och bestämmer sig för hur de ska bedöma elevernas lärande och utveckling inom ramen för arbetsområdet och vid vilka?llfällen ska ske samt hur elevernas lärande och utveckling ska dokumenteras. Tillsammans med kunskapskraven blir underlag för forma?v bedömning av hur eleven kan utvecklas i riktning mot ämnets sy;e och läroplanens övergripande mål. Det blir även en del i det underlag som ligger?ll grund för de skri;liga omdömena som lärarna skriver inför utvecklingssamtalet. Lärarna i exemplet planerar också använda bedömningsunderlagen som utgångspunkt för utvärdera den egna undervisningen med sy;e utveckla dess kvalitet så elevernas måluppfyllelse kan öka. Ur Diskutera Värdering i bildstudieområdet fokuserar på elevernas utveckling, koncentra?on, medverkan och insikt i hur kunskap skall hanteras. Värderingens ändamål är ge eleverna förståelse och insikt i sin strävan utvecklas i ämnet. Den blir stöd åt varje enskild elev gå vidare och anta nya utmaningar. Alla bilder dokumenteras i den följd de görs, i bildpärmar eller digitala arkiv. Arkiven bör vara långsik?ga. Presenta?oner dokumenteras också.

15 Bedömning enl Diskutera Förmågor utveckla Kunskapskrav År 9 betyg E I arbetsområdet bedöms på vilket du kan fotografera bilder som budskap om iden/tet. Det visar du genom presentera dina fotografier och samtala enskilt och i grupp om hur och på vilket dina färdiga fotografier budskap om iden?tet, du kan fotografera och redigera fotografier med hjälp av digitala tekniker. Du visar det också genom du muntligt redogör för hur du gjort, du undersöker begreppet iden/tet och hur du presenterar dina egna fotografier i en utställning. Alla dina anteckningar, skisser och fotografier som du gör under processens gång ska samlas i en dagbok och ligger också?ll grund för bedömningen, och du enskilt och i grupp kan tolka och diskutera dina egna och andras fotografier och deras budskap genom beskriva vad de och I bedömningen ingår även på vilket du kan använda ämnets ord och begrepp. kommunicera med bilder för budskap Bedömning skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder analysera historiska och sam?da bilders innehåll och funk?oner. Eleven kan framställa olika typer av och informa?va bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med enkelt bildspråk och delvis genomarbetade så budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande och prövar då hur dessa kan kombineras för skapa olika Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkomposi?oner på i huvudsak fungerande Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra /ll utveckla idéer inom olika ämnesområden genom återanvända sam?da eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspira?onsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven /ll formulera och välja handlingsalterna/v som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning?ll sy;e och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan innehåll, funk?on och kvalitet i bildarbetet. Eleven kan tolka såväl sam?da som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och /ll viss del underbyggda resonemang med kopplingar?ll egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens innehåll och funk?on på enkelt med viss användning av ämnesspecifika begrepp

16 bedömningshjälp ur Grundskole?dningen. Planera och bedöma enligt Lgr 11

17 Bedömning Forma?vt Eleven observerar och reflekterar över sin egen kunskapsutveckling (metakogni?on) Eleven har en god målförståelse Eleven vet vad som ligger bakom bedömningen, och hur elevens kunnande bedöms Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan (ur kunskapskraven). (Självbedömning) Eleven ska utveckla förmågan analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet (övergripande läroplansmål) Ämnet ska inte vara andningshål där eleverna ska slappna av och ha trevligt. Ämnet en del av skolans övergripande uppdrag s?mulera lärande och utveckling. Tre dimensioner: Hantverk- handgripligt skapande Kogni?on- tanke bakom handgreppen Metakogni?on- reflek?on av prak?ken (Wretman)

18 Kon?nuerlig återkoppling Bedömning behöver vara en integrerad del i undervisningen Eleven får återkoppling : på vad han/hon hitlls har utvecklat på vad han/hon behöver utveckla för uppnå kunskapskraven hur undervisningen ska ge eleven möjlighet utveckla Vik?gt skapa en struktur där återkoppling sker med jämna mellanrum Vik?gt skapa en dialog mellan lärare och elev vad som sker i undervisningen och dess innehåll (ur Planering och genomförande av undervisningen. Allmänna råd.)

19 Bedömningsexempel: Jag som åldring Betyg E: En enkel och delvis genomarbetad bild. För skapa volym har eleven målat streck och enfärgade färgfält. Den röda bakgrunden saknar djup. Kroppen är enkelt målad utan detaljer. Ansiktsdetaljerna avgränsas med svarta konturer. Vecken i pannan är målade med svarta vågiga streck.

20 Ur kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 enkel och delvis genomarbetad enkelt målad Eleven kan framställa olika typer av och informa?va bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med enkelt bildspråk och delvis genomarbetade så budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande och prövar då hur dessa kan kombineras för skapa olika Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkomposi?oner på i huvudsak fungerande

21 Bedömningsexempel: Jag som åldring Åk 9 Betyg C: En rela?vt genomarbetad bild. Ansiktets volym framhävs genom olika valörer av hudtoner med viss färgfördrivning. Den blå bakgrunden saknar djup. Tröjan har vissa detaljer som knappar och krage. Formen på håret framhävs med grå färgski;ningar.

22 Ur kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 rela?vt genomarbetad viss färgfördrivning, vissa detaljer Eleven kan framställa olika typer av och informa?va bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med utvecklat bildspråk och rela/vt väl genomarbetade så budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på rela/vt väl fungerande och varierat och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för skapa olika Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkomposi?oner på rela/vt väl fungerande

23 Bedömningsexempel: Jag som åldring Åk 9 Betyg A: Eleven har gjort en väl genomarbetad bild. Ansiktets många detaljer och volym är målade med stor noggrannhet och fina färgfördrivningar som skapar en 3d- känsla. Bakgrundens skapar djup. Kvinnans hals har många detaljer. Högdagrar på näsan, örat och delvis kinden förstärker ansiktets rundningar och veck.

24 Ur kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 väl genomarbetad stor noggrannhet och fina färgfördrivningar många detaljer. Eleven kan framställa olika typer av och informa?va bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade så budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på väl fungerande, varierat och idérikt och prövar och omprövar då systema/skt hur dessa kan kombineras för skapa olika Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkomposi?oner på väl fungerande

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Kursplanen i ämnet bild

Kursplanen i ämnet bild DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet bild Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild Övergripande Mål: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka

Läs mer

Reviderad kursplan i bild Lgr11

Reviderad kursplan i bild Lgr11 Reviderad kursplan i bild Lgr11 Lgr 11 - Ny uppgradera kursplan i bild Analys/reflek9on produk9on Digital bildframställning hantverksmässiga metoder Process- produkt Ämnesspecfikt ämnesneutralt Kunskapskrav

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Jag har limmat fast gitarren på bakgrunden genom att jag först limmat små bitar av tjock papp/frigolit för att få ett djup i bilden.

Jag har limmat fast gitarren på bakgrunden genom att jag först limmat små bitar av tjock papp/frigolit för att få ett djup i bilden. Picassos gitarr Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund - Bild, Årskurs 1-3 Syfte Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där design

Läs mer

LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94

LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94 LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

Hur kan bokstäver se ut? Vad gillar jag för bokstäver? Vad är snyggt? Vad speglar mig?

Hur kan bokstäver se ut? Vad gillar jag för bokstäver? Vad är snyggt? Vad speglar mig? DESIGN/ FORMGIVNING AV NAMNSKYLT OCH BILDBOK Tid: cirka 5-6 veckor Nu ska du lära dig mer kring hur du kan skapa en din egen namnskylt till din bildbok samt hur du gör en bildbok för presentation av dina

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild VD? VILKET SÄTT? HNDEN Skapande arbete Teknik & Material Kreativitet Egna idéer Drivkraft npassning Bildkomposition FNTSIN HUR? Kommunikation Reflektion

Läs mer

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektion: Utanförskap Följande provlektion är ett utdrag

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Bild Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med

Läs mer

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Konstens grunder: linjer, former och färger

Läs mer

Kursplanen i ämnet teckenspråk för hörande

Kursplanen i ämnet teckenspråk för hörande DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet teckenspråk för hörande Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 GRUNDSKOLAN

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 GRUNDSKOLAN GRUNDSKOLAN Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolverket ISBN: 978-91-38325-41-4 GRUNDSKOLAN Läroplan för

Läs mer

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt BEDÖMNING ÅK 7-9 E D c B A BIlDsprÅK Hur utvecklat bildspråket är och om man förstår ditt arbetes budskap Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap Du har ett utvecklat bildspråk

Läs mer

Kursplanen i ämnet engelska

Kursplanen i ämnet engelska DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet engelska Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 SPECIALSKOLAN

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 SPECIALSKOLAN SPECIALSKOLAN Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolverket ISBN: 978-91-38325-42-1 SPECIALSKOLAN Läroplan

Läs mer

FLOWER POWER är en slogan som används av hippier för att symbolisera deras kärleks och icke våldsideologi

FLOWER POWER är en slogan som används av hippier för att symbolisera deras kärleks och icke våldsideologi Hippiekulturen: Det har gått cirka fyra decennier sedan hippiekulturen kollapsade. En subkultur som skakade Nord Amerika under 1960-1970 talet. Allt började med en grupp av vågade ungdomar genomsyrade

Läs mer

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Pedagogisk planering i svenska. Ur Lgr 11 Kursplan i svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker sina känslor

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan Kopplingar till kursplanen särskola, Gålö Bilaga 13:1 Kopplingar till kursplaner för särskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011 LGR 11 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011 Kap1. Skolans värdegrund och uppdrag Kap2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Kap3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

lgr 11 LGR 11 Nordanstigs Grundskolor Kursplaner - syfte - centralt innehåll - kunskapskrav

lgr 11 LGR 11 Nordanstigs Grundskolor Kursplaner - syfte - centralt innehåll - kunskapskrav LGR 11 Nordanstigs Grundskolor Kursplaner - syfte - centralt innehåll - kunskapskrav 1 Denna folder tillhör:......... 2 Vision I Nordanstigs kommun arbetar vi för att främja ett livslångt lärande, i syfte

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Kursplanen i ämnet teknik

Kursplanen i ämnet teknik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet teknik Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både

Läs mer

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt

Bild 9A; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt Åsa Drape Ulander, ht-12 ; Arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt I arbetsområdet Människan; porträtt och självporträtt kommer vi att träna på att lära oss se ansiktets proportioner genom

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kursplanen i ämnet modersmål

Kursplanen i ämnet modersmål DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet modersmål Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

!Beskrivning av arbetsområde/tema Eleverna ska forma olika lerföremål med olika lertekniker.

!Beskrivning av arbetsområde/tema Eleverna ska forma olika lerföremål med olika lertekniker. Lera Bild, åk 6 Datum: v.45- Utbildningsförvaltningen Svartbäcksskolan Lärare: Diana Hallberg November 2013 Beskrivning av arbetsområde/tema Eleverna ska forma olika lerföremål med olika lertekniker. Förmågor

Läs mer

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna kommer att ha goda möjligheter att utveckla förmågorna

Läs mer

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 1 Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 2 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Kursplan svenska 3... Kursplan samhällskunskap 4... Kursplan bild 4... Barnkonvention 5...

Läs mer

Kursplanen i ämnet svenska

Kursplanen i ämnet svenska DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet svenska Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Lgr 11 Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Kursplanen i ämnet religionskunskap

Kursplanen i ämnet religionskunskap DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet religionskunskap Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film

Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film Inledning Du har tidigare fått uppgifter i medieundervisningen där du fått öva på att berätta något för en bestämd målgrupp eller att ditt

Läs mer

Läsårsplanering. åk 7-9 BILD

Läsårsplanering. åk 7-9 BILD Läsårsplanering åk 7-9 BILD Röd tråd åk 7-9 Följande översikt visar vilka förmågor (se webbresurs för ytterligare förklaring över symbolerna i tabellen) och kunskapskrav som eleverna ges möjlighet att

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skola och hemmet Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skolans uppdrag Att ge förutsättningar för: Goda medborgare Fortsatta studier Personlig utveckling Lgr11 - läroplan med kursplaner Första delen

Läs mer

Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Betygsskalan och betygen B och D Betygsstegen B och D grundar sig på vad som står under och över i kunskapskraven för betygen E, C och A. Betygen B och D speglar en kunskapsprogression där eleven har påvisbara

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplaner, Riddersholm Bilaga 9:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Kursplanen i ämnet idrott och hälsa

Kursplanen i ämnet idrott och hälsa DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet idrott och hälsa Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion behandlar produktion och tekniker inom medieområdet. Ämnet handlar om hela arbetsprocessen, från idé till färdig produkt. I ämnet ingår olika yrkesroller inom området

Läs mer

Göteborg 5 december Teknik

Göteborg 5 december Teknik Göteborg 5 december Teknik Hasse Alfredssons idé Hur löste eleverna problemet? SKOLAN? Elevers idéer till lösning SKOLAN Elevernas lösning på problemet SKOLAN Bikupa Varför teknik i grundskolan? Den nya

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

LÄROPLANEN EN HELHET. Att se den röda tråden. Balli Lelinge,

LÄROPLANEN EN HELHET. Att se den röda tråden. Balli Lelinge, LÄROPLANEN EN HELHET Att se den röda tråden Balli Lelinge, balli.lelinge@mah.se 2 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning 3 Läroplan 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. De övergripande målen och riktlinjerna

Läs mer

En bild ljuger mer än tusen ord. Linda Fransson, Norråsaskolan, Nässjö www.lektion.se

En bild ljuger mer än tusen ord. Linda Fransson, Norråsaskolan, Nässjö www.lektion.se En bild ljuger mer än tusen ord KURSPLANEN I BILD (Lgr 11) Undervisningen ska bidra.ll a0 eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap u9ormas i olika medier. Undervisningen ska ge eleverna möjligheter

Läs mer

Kursplanen i ämnet matematik

Kursplanen i ämnet matematik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet matematik Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Umeå. Media. Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv

Umeå. Media. Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv Media Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv När vi jobbar med media kommer du att få lära dig om reklamens syfte och påverkan. Du får lära dig hur en tidning är uppbyggd samt hur hur de olika delarna, som tex

Läs mer

Kursplanen i ämnet hem- och konsumentkunskap

Kursplanen i ämnet hem- och konsumentkunskap DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet hem- och konsumentkunskap Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan Förankring Lgr11

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan Förankring Lgr11 Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2015 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y kursplan svenska y.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs Y Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Skri,liga omdömen och betygssä=ning i prak?ken

Skri,liga omdömen och betygssä=ning i prak?ken Skri,liga omdömen och betygssä=ning i prak?ken Hur ser vägen från kursplaner?ll skri,liga omdömen och betyg ut i prak?ken? Vilka tankesteg tar läraren på vägen? Referenspunkter för skri,liga omdömen Vid

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs X

Kursplan i svenska grundläggande kurs X kursplan svenska x.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs X Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

DET CENTRALA INNEHÅLLET

DET CENTRALA INNEHÅLLET SYFTET Syftestexten i bild beskriver ett ämne som är viktigt för att eleverna ska kunna orientera sig och delta i en värld där människor dagligen möter en mängd visuella budskap och synintryck. Den tecknar

Läs mer

Kursplanen i ämnet geografi

Kursplanen i ämnet geografi DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet geografi Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2

Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 kusplan svenska grnsve2.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs GRNSVE2 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom

Läs mer

Förmåga Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A

Förmåga Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A Lokal pedagogisk planering Bild -Reklam, a k 6 Inledning Vad har egentligen hänt innan en reklamfilm blir till. Hur har de som gjort den tänkt? Får man verkligen luras hur som helst för att få folk att

Läs mer

Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom upp uppfinningar, bildandet av fackföreningar och

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa.

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa. ENGELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Hjälmö Bilaga 10:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan aktiviteter och övningar i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Lärarhandledning: Jag, van Gogh. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Jag, van Gogh. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Jag, van Gogh Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: 11316 Ämne: Bild Målgrupp: Grundskola 4-6, grundskola 7-9 Speltid: 40 min Produktionsår: 2009 INNEHÅLL: Centralt innehåll Det

Läs mer

Guide för bedömning. Lgr11 den samlade läroplanen

Guide för bedömning. Lgr11 den samlade läroplanen Guide för bedömning Lgr11 den samlade läroplanen Innehåll Kursplanens olika delar Hjälp att förstå kunskapskraven Risk vid planering Hur ska jag tänka för att göra korrekta bedömningar Har jag rätt fokus

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Läs mer

Metakogni*onen och lusten

Metakogni*onen och lusten Metakogni*onen och lusten vad menar vi och vad har det a/ göra med läsförståelse? catarina.schmidt@gu.se Vi tänker om det vi läser kogni*on Vi tänker om vilka strategier vi använder för a/ förstå. metakogni*on

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer