Reviderad kursplan i bild Lgr11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad kursplan i bild Lgr11"

Transkript

1 Reviderad kursplan i bild Lgr11

2 Lgr 11 - Ny uppgradera kursplan i bild Analys/reflek9on produk9on Digital bildframställning hantverksmässiga metoder Process- produkt Ämnesspecfikt ämnesneutralt Kunskapskrav - bedömning och betygskriterier

3 En samlad läroplan Skolans värdegrund och uppdrag Övergripande mål och riktlinjer Kursplaner som komple.eras med kunskapskrav Kommentarmaterial 3ll kursplanen

4 Kursplanen - konstruk9on Krav på tydlighet i struktur och språk Större konkre9on och precision än nuvarande EM begränsat antal begrepp skulle användas vid formuleringen av mål och kunskapskraven Målen skulle vara så tydligt och dis9nkt uoormade så am de bidrar 9ll en likvärdig bedömning Ingen detaljstyrning av lärarna eller inskränkning av lärarnas pedagogiska frihet Kunna användas och förstås av lärare, skolledare, föräldrar och elever Progression

5 Kursplan i bild lpo 94 - struktur SyTe Mål am sträva mot Ämnets karaktär och uppbygg- nad Mål som skall uppnås åk 5 Mål som skall uppnås åk 9 Bedömning i ämnet bild

6 Kursplan i bild lgr 11 - struktur SyTe (Mål) Utveckla: Kunskaper, förståelse och förmåga Centralt innehåll Kunskapskraven Kommentarmaterial

7 SyTe - anger vilka mo9v som finns för ämnets existens i skolan Lpo 94: 1. Ämnets syte och roll mo9veras u9från em kultur- och samhällsperspek3v. - referens 9ll människans bildanvändning genom historien - bilden vik9g del av kulturarvet - bidra 9ll kulturell mångfald - bidra 9ll barns och ungdomars räm am 9ll fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet kopplat 9ll kulturins9tu9oner och det fria konstlivet - bidra 9ll am eleverna använder sin kulturella ymrandefrihet - främja skolan som kulturmiljö - bidra 9ll kulturarbetet i undervisningen

8 SyTe - anger vilka mo9v som finns för ämnets existens i skolan Lpo 94: 1. Ämnets syte och roll mo9veras u9från em kultur- och samhällsperspek9v. - referens 9ll människans bildanvändning genom historien - bilden vik9g del av kulturarvet - bidra 9ll kulturell mångfald - bidra 9ll barns och ungdomars räm am 9ll fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet kopplat 9ll kulturins9tu9oner och det fria konstlivet - bidra 9ll am eleverna använder sin kulturella ymrandefrihet - främja skolan som kulturmiljö - bidra 9ll kulturarbetet i undervisningen 2. Ämnets syte och roll mo9veras ur em personligt utvecklingsperspek3v. - refererar 9ll termer som eget skapande, lust, krea9vitet och skapande förmåga - am bilder ger möjlighet 9ll upplevelse och reflek9on

9 SyTe - vilka mo9v finns för ämnets existens i skolan Lpo 94: 1. Ämnets syte och roll mo9veras u9från em kultur- och samhällsperspek9v. - referens 9ll människans bildanvändning genom historien - bilden vik9g del av kulturarvet - bidra 9ll kulturell mångfald - bidra 9ll barns och ungdomars räm am 9ll fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet kopplat 9ll kulturins9tu9oner och det fria konstlivet - bidra 9ll am eleverna använder sin kulturella ymrandefrihet - främja skolan som kulturmiljö - bidra 9ll kulturarbetet i undervisningen 2. Ämnets syte och roll mo9veras ur em personligt utvecklingsperspek9v. - refererar 9ll termer som eget skapande, lust, krea9vitet och skapande förmåga - am bilder ger möjlighet 9ll upplevelse och reflek9on 3. Ämnet syte och roll mo9veras ur em este3skt och kommunika3vt perspek3v - kan bidra 9ll am främja skolan som kulturmiljö, kulturarbetet i undervisningen samt delak9ghet och eget skapande

10 SyTe - vilka mo9v finns för ämnets existens i skolan Lpo 94: 1. Ämnets syte och roll mo9veras u9från em kultur- och samhällsperspek9v. - referens 9ll människans bildanvändning genom historien - bilden vik9g del av kulturarvet - bidra 9ll kulturell mångfald - bidra 9ll barns och ungdomars räm am 9ll fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet kopplat 9ll kulturins9tu9oner och det fria konstlivet - bidra 9ll am eleverna använder sin kulturella ymrandefrihet - främja skolan som kulturmiljö - bidra 9ll kulturarbetet i undervisningen 2. Ämnets syte och roll mo9veras ur em personligt utvecklingsperspek9v. - refererar 9ll termer som eget skapande, lust, krea9vitet och skapande förmåga - am bilder ger möjlighet 9ll upplevelse och reflek9on 3. Ämnet syte och roll mo9veras ur em este9skt och kommunika9vt perspek9v - kan bidra 9ll am främja skolan som kulturmiljö, kulturarbetet i undervisningen samt delak9ghet och eget skapande Lgr11: Ämnesspecifikt och kommunika3vt perspek3v

11 Målkonstruk9on Tydlig koppling mellan sytet och målet med undervisningen i ämnet Långsik9ga, dvs gälla för alla årskurserna Inte begränsa elevernas kunskapsutveckling Realis9ska i förhållande 9ll undervisnings9den Skall vara ämnesspecifika, var konkreta och utvärderingsbara Betygsgrundande Ingen detaljstyrning som begränsar lärarnas pedagogiska frihet

12 Långsik9ga mål Lpo 94 Mål am sträva mot Mål am uppnå Lgr 11 Utveckla sin förmåga am: Kommunicera med bilder för am umrycka budskap Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och Analysera historiska och sam9da bilders umryck, innehåll och funk9oner

13 Mål Mål 1: AM utveckla sin förmåga am kommunicera med bilder för am umrycka bildbudskap Lpo 94 - bli medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och kulturer samt utveckla förmåga a= kommunicera med hjälp av egna och andras bilder (mål 2). Bild: Mirja Medeby

14 Bildbudskap Förståelse hur bildbudskap uoormas i olika medier Vad bilder handlar om Hur de är framställda Vem som skapat dem I vilket syte de är gjorda, hur de sprids i samhället

15 Bildbudskap Förståelse hur bildbudskap uoormas i olika medier Vad bilder handlar om Hur de är framställda Vem som skapat dem I vilket syte de är gjorda, hur de sprids i samhället Kri9skt granska olika bildbudskap En central medborglig kompetens, vik9g för demokra9, ymrandefrihet och kulturell mångfald Synliggöra olika bildgenrer och bildbudskap med olika syten som t ex am sälja, informera eller propagera

16 Bildbudskap Förståelse hur bildbudskap uoormas i olika medier Vad bilder handlar om Hur de är framställda Vem som skapat dem I vilket syte de är gjorda, hur de sprids i samhället Kri9skt granska olika bildbudskap En central medborglig kompetens, vik9g för demokra9, ymrandefrihet och kulturell mångfald Synliggöra olika bildgenrer och bildbudskap med olika syten som t ex am sälja, informera eller propagera Kommunicera med bilder för am umrycka budskap Utveckla förmågan am själv beräma och förmedla något Kri9skt granska och pröva sina åsikter och ställningstagande. (Källa: Kommentarmaterial 9ll kursplan i bild)

17 Mål Mål 2 - AM utveckla sin förmåga skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material Lpo 94 utveckla si= kunnande för a= främja lust och vilja på e= personligt sä= med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och videoteknik (mål 1).

18 Digitala tekniker Kopplas 9ll IKT och digitala medier och därmed hela ämnets pågående paradigmförskjutning från tradi9onell hantverksbetonad bild 9ll alltmer datorisera undervisning. Ska läm kunna kopplas 9ll kunskapsområde två redskap för bildframställning i det centrala innehållet, ingår dock i samtliga kunskapsområden. Kursplanen förordar i sin nuvarande skrivning em scenario där digitala och hantverksmässiga verktyg och tekniker används omväxlande i olika faser av arbetet, där det övergripande perspek9vet är kommunika9vt och där digitala medier och tekniker ses som självklara inslag i bildarbetet. (Källa: Kommentarmaterial i bild)

19 Mål Mål 3 - AM utveckla sin förmåga undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och Lpo 94 Motsvarig text saknas, närmast man kommer är i sytet: Bildspråket är en av flera vägar Gll kunskap och personlig utveckling. I arbetet gestaltas erfarenheter och produceras kunskap som blir synlig, gripbar och möjlig a= förmedla.

20 Undersöka och presentera SyTet anger em undersökande och problemlösande arbetssäm och uppmanar eleverna 9ll am ta egna ini9a9v (entreprenörskap) Tema9skt, ämnesöverskridande, arbetet sker över 9d Frågeställningar utan givna lösningar Genom bildskapande processer nå lösningar som kan presenteras för andra Utveckla nyfikenhet, krea9vitet, och uthållighet i bildarbetet Uppmuntrar experimentlust och reflek9on. I fas med läroplanens entreprenörskapslinje (Källa: Kommentarmaterial 9ll kursplan i bild)

21 Mål Mål 4 - analysera historiska och sam9da bilders umryck, innehåll och funk9oner. Lo 94 - utveckla förmågan a= analysera och samtala om bilder och förståelsen a= bilder bär betydelser, skapar mening och har e= innehåll utöver det föreställande( mål 3).

22 UMryck, innehåll och funk9oner. Bildsemio9skt förhållningssäm 9ll analys och tolkning. Studier av visuell kultur Hur är bilden framställd och vad berämar bilden. Bilders olika funk9on, för vilket ända- mål är bilden gjord. (Källa: Kommentarmaterial 9ll kursplan i bild)

23 Mål som inte finns kvar i sytet från lpo 94 9ll lgr 11-9llägnar sig såväl en bild- och kulturhistorisk allmänbildning som kunskaper om arkitekturens och formgivningens betydelse för den egna miljön - blir förtrogen med kulturverksamhet inom bildens område samt dess professionella utövare

24 Centralt innehåll Strukturerat i kunskapsområden som konstruerats så am de bildar meningsfull helheter och sammanhang för eleven. Ska ha en logisk progression.(3st). Ska vidgas och fördjupas genom årskurserna. Ska formuleras så am lärarna får en god förståelse för vad som ska behandlas men inte med em detaljerat ämnesinnehåll eller arbetssäm. Ska ange vilka kunskaper som är väsentliga för am i undervisningen utveckla elevernas förmågor. Anger inte hur mycket 9d som ska ägnas åt olika delar av innehållet. Inte möjligt am utelämna eller flyma delar av det centrala innehållet 9ll andra årskurser än vad som anges i kursplanen. Läraren kan 9llsammans med eleverna välja 9ll ymerligare innehåll inom ramen för ämnet. (Ur Planering och genomförande av undervisningen. Allmänna råd) Exemplen i det centrala innehållet är 3ll för a. tydliggöra innehållet inte för a. begränsa lärarna.

25 Kunskapsområden Bildämnet har tre kunskapsområden: Bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys. De ska inte ses som separata enheter utan bildarbetet ska genomsyras av alla områdena. Bildämnet står på två ben, teori och prak9k. Bildanalys kan ligga 9ll grund för bildframställning eller tvärtom. Progression ligger bland annat i am eleverna i grundskolan går från de enkla 9ll det lite mer komplexa eller omfångsrika. Från enkla redskap och former 9ll mer avancerade. Med em vidgat och fördjupat innehåll upp genom årskurserna. Exemplen i centralt innehåll förtydligar innehållet men behöver för den delen inte prioriteras eller ens användas. I år 4-6 anges exemplet serier och illustra9oner men skulle lika väl kunna vara karikatyrer eller informa9onsbilder, eller något helt annat inom berämande och informa9va bilder.

26 Bildframställning Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Framställning av berämande bilder, 9ll exempel sagobilder. Framställning av berämande och informa9va bilder, 9ll exempel serier och illustra9oner 9ll text. Framställning av berämande informa9va och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Teckning, måleri, modellering och konstruk9on. Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. Kombina9oner av bild, ljud och text i eget bildskapande. Återanvändning av bilder i eget bildskapande, 9ll exempel i collage och bildmontage. Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, 9ll exempel i installa9oner. Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram. Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. Presenta9oner av eget bildskapande. Räigheter och skyldigheter, e9k och värderingar när det gäller bruk av bilder samt ymrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

27 Redskap för bildframställning År 1-3 År 4-6 År 7-9 Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, 9ll exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. Former, färger och bildkomposi9oner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. Former, färger och bildkomposi9oner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syten. Plana och formbara material, 9ll exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

28 Bildanalys Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Informa9va bilder, 9ll exempel läroboksbilder och hur de är uoormade och fungerar. Reklam- och nyhetsbilder, hur de är uoormade och förmedlar budskap. Bilder som behandlar frågor om iden9tet, sexualitet, etnicitet och maktrela9oner och hur dessa perspek9v kan uoormas och framställas. Historiska och sam9da bilder och vad bilderna berämar, 9ll exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder. Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika 9der och kulturer, hur de är uoormade och vilka budskap de förmedlar. Ord och begrepp för am kunna läsa, skriva och samtala om bilders uoormning och budskap. Sam9da konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika 9der och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är uoormade och vilka budskap de förmedlar. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kri9skt granskas. Ord och begrepp för am kunna läsa, skriva och samtala om bilders uoormning och budskap.

29 Återanvändning av bilder AM återanvända bilder i det egna bildskapandet är ymerligare em säm am vidga utrymmet för bildframställningen. Det sker genom am ta 9llvara redan framställda bilder, material och föremål och använda dem i nya sammanhang. Återanvändning är em krea9vt säm am förhålla sig 9ll existerande 9ng i sin omgivning även mer okonven9onella sådana. (ur kommentarmaterial) År 4-6. Återanvändning av bilder i eget bildskapande, 9ll exempel i collage och bildmontage. År 7-9. Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, 9ll exempel i installa9oner. Bildmontage. Elev åk 8.

30 Kunskapskraven Kraven utgår från de långsik9ga målen i sytet och relaterar 9ll det centrala innehållet i årskurserna 1 6 respek9ve 7 9. För am kunskapskraven ska vara hanterbara och inte bli alloör omfamande, preciseras inte innehållet lika detaljera som i det centrala innehållet.

31 Rela9onen mellan kunskapskraven och de långsik9ga målen Eleverna ska ges möjlighet am utveckla förmågorna i de långsik9ga målen genom hela grundskole9den. Exempel på progressionen kan vara: från det enkla 9ll det mer komplicerade vidgat djup ökade teore9ska kunskaper från betoning av umryck 9ll betoning av innehåll ökad betoning på reflek9on

32 Förmågan a. kommunicera med bilder för a= u=rycka budskap och skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material progression: eleven framställer olika typer av berämande och informa9va bilder med allt högre kvalitet i bildspråk och umrycksformer. ökande krav: de högre betygsnivåerna på am eleven använder tekniker, verktyg och material på em funk9onellt, varierat och idérikt säm. I senare årskurser krävs även am eleven allt mer systema3skt undersöker hur tekniker, verktyg och material kan kombineras för am skapa olika umryck. Dessutom ställs allt högre krav på elevens sä. a. kombinera olika bildelement.

33 Förmågan a. undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder successivt allt högre krav på am eleven bidrar 9ll am utveckla idéer genom am bearbeta olika uppslag och inspira9onsmaterial. ökande krav på am eleven i större utsträckning bidrar 9ll am formulera och välja handlingsalterna9v som leder arbetsprocessen framåt. på de högre betygsnivåerna krävs allt högre grad av anpassning 9ll syte och sammanhang när eleven presenterar sina bilder. progression: eleven kan ge allt mer välgrundade omdömen om arbetsprocessen och bildarbetet. Inledningsvis handlar det främst om bildarbetets kvalitet och eterhand även dess umryck, innehåll och funk9on.

34 Förmågan a. analysera historiska och samgda bilders u=ryck, innehåll och funkgoner progression: utgår i de 9digare årskurserna från am eleven resonerar om bilder från olika 9der och kulturer. I senare årskurser övergår den i am eleven tolkar och resonerar om sam9da och historiska bilder och visuell kultur. på de högre betygsnivåerna ställs det krav på am eleven visar ökat djup i dessa resonemang. I senare årskurser på de högre betygsnivåerna ställs även allt högre krav på hur eleven använder ämnesspecifika begrepp för am beskriva bilders och andra verks umryck, innehåll och funk9on.

35 Kunskapskraven ur em helhetsperspek9v. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Eleven kan framställa olika typer av berämande och informa9va bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med em enkelt bildspråk och delvis genomarbetade umrycksformer så am budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på em i huvudsak fungerande sä. och prövar då hur dessa kan kombineras för am skapa olika umryck. Eleven kan framställa olika typer av berämande och informa9va bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med em utvecklat bildspråk och rela9vt väl genomarbetade umrycksformer så am budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på em rela3vt väl fungerande och varierat sä. och prövar och om- prövar då hur dessa kan kombineras för am skapa olika umryck Eleven kan framställa olika typer av berämande och informa9va bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med em välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade umrycksformer så am budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på em väl fungerande, varierat och idérikt sä. och prövar och omprövar då systema3skt hur dessa kan kombineras för am skapa olika umryck.

36 Illustra9oner: Mirja Gradeby

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Bild Övergripande Mål: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, undersöka

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Bild Målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sin förmåga att: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Jag har limmat fast gitarren på bakgrunden genom att jag först limmat små bitar av tjock papp/frigolit för att få ett djup i bilden.

Jag har limmat fast gitarren på bakgrunden genom att jag först limmat små bitar av tjock papp/frigolit för att få ett djup i bilden. Picassos gitarr Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund - Bild, Årskurs 1-3 Syfte Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där design

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Ämnesspecifika begrepp. Bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94

LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94 LGR 11 bygger på samma kunskapssyn och värdegrund som Lpo 94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94

LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan Den nya samlade läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

Diskutera En analys av skolverkets diskussionsunderlag för grundskolan Iden%tet och fotografi

Diskutera En analys av skolverkets diskussionsunderlag för grundskolan Iden%tet och fotografi Diskutera En analys av skolverkets diskussionsunderlag för grundskolan Iden%tet och fotografi Förankring i läroplan och kursplan Sy;e Undervisningen i ämnet bild ska sy;a?ll a@ eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Kursplanen i ämnet bild

Kursplanen i ämnet bild DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet bild Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och

Läs mer

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektion: Utanförskap Följande provlektion är ett utdrag

Läs mer

Hur kan bokstäver se ut? Vad gillar jag för bokstäver? Vad är snyggt? Vad speglar mig?

Hur kan bokstäver se ut? Vad gillar jag för bokstäver? Vad är snyggt? Vad speglar mig? DESIGN/ FORMGIVNING AV NAMNSKYLT OCH BILDBOK Tid: cirka 5-6 veckor Nu ska du lära dig mer kring hur du kan skapa en din egen namnskylt till din bildbok samt hur du gör en bildbok för presentation av dina

Läs mer

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Konstens grunder: linjer, former och färger

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 GRUNDSKOLAN

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 GRUNDSKOLAN GRUNDSKOLAN Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolverket ISBN: 978-91-38325-41-4 GRUNDSKOLAN Läroplan för

Läs mer

DET CENTRALA INNEHÅLLET

DET CENTRALA INNEHÅLLET SYFTET Syftestexten i bild beskriver ett ämne som är viktigt för att eleverna ska kunna orientera sig och delta i en värld där människor dagligen möter en mängd visuella budskap och synintryck. Den tecknar

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 SPECIALSKOLAN

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 SPECIALSKOLAN SPECIALSKOLAN Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolverket ISBN: 978-91-38325-42-1 SPECIALSKOLAN Läroplan

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

lgr 11 LGR 11 Nordanstigs Grundskolor Kursplaner - syfte - centralt innehåll - kunskapskrav

lgr 11 LGR 11 Nordanstigs Grundskolor Kursplaner - syfte - centralt innehåll - kunskapskrav LGR 11 Nordanstigs Grundskolor Kursplaner - syfte - centralt innehåll - kunskapskrav 1 Denna folder tillhör:......... 2 Vision I Nordanstigs kommun arbetar vi för att främja ett livslångt lärande, i syfte

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Lgr 11 Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Centralt innehåll år 1-3

Centralt innehåll år 1-3 Röda tråden Bild Årskurs 1-3 Centralt innehåll år 1-3 Ämne: Bild Åk 1 Åk 2 Åk 3 Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. Framställning av berättande bilder, till exempel

Läs mer

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011 LGR 11 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshem 2011 Kap1. Skolans värdegrund och uppdrag Kap2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Kap3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Läs mer

Broskolans röda tråd i Bild

Broskolans röda tråd i Bild Broskolans röda tråd i Bild Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket. Detta

Läs mer

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Bild 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika

Läs mer

!Beskrivning av arbetsområde/tema Eleverna ska forma olika lerföremål med olika lertekniker.

!Beskrivning av arbetsområde/tema Eleverna ska forma olika lerföremål med olika lertekniker. Lera Bild, åk 6 Datum: v.45- Utbildningsförvaltningen Svartbäcksskolan Lärare: Diana Hallberg November 2013 Beskrivning av arbetsområde/tema Eleverna ska forma olika lerföremål med olika lertekniker. Förmågor

Läs mer

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild

Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild Exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild VD? VILKET SÄTT? HNDEN Skapande arbete Teknik & Material Kreativitet Egna idéer Drivkraft npassning Bildkomposition FNTSIN HUR? Kommunikation Reflektion

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan

Kopplingar till kursplaner för särskolan. Naturorienterande ämnen, särskolan Kopplingar till kursplanen särskola, Gålö Bilaga 13:1 Kopplingar till kursplaner för särskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplaner, Riddersholm Bilaga 9:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt BEDÖMNING ÅK 7-9 E D c B A BIlDsprÅK Hur utvecklat bildspråket är och om man förstår ditt arbetes budskap Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap Du har ett utvecklat bildspråk

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Bild. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Bild. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Bild Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret kunna framställa arbeten med hjälp av olika redskap och tekniker, kunna använda egna och andras

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med: I år F arbetar eleverna med: År F bildkonstnärer och deras verk. - de vanligaste färgernas namn - olika material såsom kritor av olika slag, vattenfärg, tyg, garn och lera - träna på att använda sax och

Läs mer

FLOWER POWER är en slogan som används av hippier för att symbolisera deras kärleks och icke våldsideologi

FLOWER POWER är en slogan som används av hippier för att symbolisera deras kärleks och icke våldsideologi Hippiekulturen: Det har gått cirka fyra decennier sedan hippiekulturen kollapsade. En subkultur som skakade Nord Amerika under 1960-1970 talet. Allt började med en grupp av vågade ungdomar genomsyrade

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Pass 3 Bygga ett samhälle

Pass 3 Bygga ett samhälle Kursplaner åk 1 3 Pass 1 Vad är ett samhälle? Samhällskunskap Att leva i närområdet Centrala samhälls funktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Yrken och verksamheter i närområdet.

Läs mer

BETYG ÅRSKURS 6 ( - 9)

BETYG ÅRSKURS 6 ( - 9) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN BETYG ÅRSKURS 6 ( - 9) Diskussionsmaterial Vad är detta? I materialet ges förslag på hur man kan arbeta med fortbildning i lärargrupper runt betyg i årskurs

Läs mer

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skola och hemmet Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skolans uppdrag Att ge förutsättningar för: Goda medborgare Fortsatta studier Personlig utveckling Lgr11 - läroplan med kursplaner Första delen

Läs mer

Guide för bedömning. Lgr11 den samlade läroplanen

Guide för bedömning. Lgr11 den samlade läroplanen Guide för bedömning Lgr11 den samlade läroplanen Innehåll Kursplanens olika delar Hjälp att förstå kunskapskraven Risk vid planering Hur ska jag tänka för att göra korrekta bedömningar Har jag rätt fokus

Läs mer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Centralt innehåll. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Slöjdens arbetsprocesser. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer SLÖJD Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MEDIEPRODUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MEDIEPRODUKTION Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både

Läs mer

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna kommer att ha goda möjligheter att utveckla förmågorna

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Hjälmö Bilaga 10:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan aktiviteter och övningar i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016 Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2016 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011 Hem- och konsumentkunskap Göteborg 9 november 2011 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Lärare från ca. 30 referensskolor Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film

Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film Lokal pedagogisk planering Åk 9 Bild Konstnärligt uttryck i Film Inledning Du har tidigare fått uppgifter i medieundervisningen där du fått öva på att berätta något för en bestämd målgrupp eller att ditt

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

LÄROPLANEN EN HELHET. Att se den röda tråden. Balli Lelinge,

LÄROPLANEN EN HELHET. Att se den röda tråden. Balli Lelinge, LÄROPLANEN EN HELHET Att se den röda tråden Balli Lelinge, balli.lelinge@mah.se 2 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning 3 Läroplan 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. De övergripande målen och riktlinjerna

Läs mer

Läsårsplanering. åk 7-9 BILD

Läsårsplanering. åk 7-9 BILD Läsårsplanering åk 7-9 BILD Röd tråd åk 7-9 Följande översikt visar vilka förmågor (se webbresurs för ytterligare förklaring över symbolerna i tabellen) och kunskapskrav som eleverna ges möjlighet att

Läs mer

Förmåga Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A

Förmåga Kunskapskrav E Kunskapskrav C Kunskapskrav A Lokal pedagogisk planering Bild -Reklam, a k 6 Inledning Vad har egentligen hänt innan en reklamfilm blir till. Hur har de som gjort den tänkt? Får man verkligen luras hur som helst för att få folk att

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan Förankring Lgr11

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan Förankring Lgr11 Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2015 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

Kursplanen i ämnet engelska

Kursplanen i ämnet engelska DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet engelska Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Kursplanen i ämnet matematik

Kursplanen i ämnet matematik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet matematik Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

2013/14. Miljöspanaruppdragets kopplingar till läroplanerna Lgr11 åk 4-9 MILJÖSPANARNA. Linköpings Kommun 2013/14 MILJÖSPANARNA LINKÖPING

2013/14. Miljöspanaruppdragets kopplingar till läroplanerna Lgr11 åk 4-9 MILJÖSPANARNA. Linköpings Kommun 2013/14 MILJÖSPANARNA LINKÖPING 2013/14 Miljöspanaruppdragets kopplingar till läroplanerna Lgr11 åk 4-9 MILJÖSPANARNA LINKÖPING Design: www.streetexpressions.se MILJÖSPANARNA Linköpings Kommun 2013/14 Lgr11 och Vad är det du köper? Årets

Läs mer

F - 4 klass. LPO 94 Att uppnå Teknik och exempel på Arbetssätt

F - 4 klass. LPO 94 Att uppnå Teknik och exempel på Arbetssätt LOKAL KURSPLAN I BILD ANNERSTASKOLAN 2010 Utarbetad av: ÄMNETS SYFTE OCH KARAKTÄR: I undervisningen skall eleven utveckla såväl kunskaper om bilder som kunskap i att framställa, analysera och kommunicera

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Kursplaner och kunskapskrav i grundskolan, specialskolan och sameskolan

Kursplaner och kunskapskrav i grundskolan, specialskolan och sameskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-01-18 Handläggare: Betina Hellström Telefon: 08-508 335 92 Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 330 10 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan

Södra Innerstadens SDF Sofielundsskolan LOKAL KURSPLAN I Bild Målen uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudmannen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att uppnå denna. De flesta elever kan och ska komma längre i sin

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

ARBETSOMRÅDE: Bildmapp/namnskylt graffiti eller centralpunktsperspektiv ( 1lektion)

ARBETSOMRÅDE: Bildmapp/namnskylt graffiti eller centralpunktsperspektiv ( 1lektion) Bild ÅK 7: Läsår 2015/16 NAMN & KLASS FÖRMÅGOR 1. Analys, föreslå lösningar 2. Kommunikativ förmåga, motivera & redogöra, samtala och diskutera 3. Begreppsförståelse, ämnets språk 4. Metakognitiv förståelse,

Läs mer

ämnesområden. Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

ämnesområden. Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband. MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Kursplanen i ämnet teckenspråk för hörande

Kursplanen i ämnet teckenspråk för hörande DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet teckenspråk för hörande Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa. lars-ake.backman@skolverket.se

Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa. lars-ake.backman@skolverket.se Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa lars-ake.backman@skolverket.se Varför idrott och hälsa i grundskolan? Varför idrott och hälsa? Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har

Läs mer

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Pedagogisk planering i svenska. Ur Lgr 11 Kursplan i svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker sina känslor

Läs mer

Nya samlade läroplaner

Nya samlade läroplaner Nya samlade läroplaner Nya reformer Den nya skollagen En förändrad läroplan för förskolan Nya läroplaner för den obligatoriska skolan En ny gymnasieskola En ny betygsskala 350 lärare, didaktiker och experter

Läs mer

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa.

Centralt innehåll. Tala och samtala. Lyssna och läsa. Skriva. Kultur och samhälle. Tala och samtala. Lyssna och läsa. ENGELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Teknik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska

Läs mer

Att arbeta ämnesintegrerat med entreprenörskap

Att arbeta ämnesintegrerat med entreprenörskap Att arbeta ämnesintegrerat med entreprenörskap Det här är vi! Pernilla Holmgren Yvonne Eriksson Anpassningsbara läromedel Grundskola Gymnasium Särskola Förberedelseklass SFI Grundvux Efter gymnasiet Gymnasiet

Läs mer