WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem. Internationell bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem. Internationell bruksanvisning"

Transkript

1 WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem Internationell bruksanvisning 1

2 OBSERVERA: LOKALA LAGAR KAN FÖRESKRIVA ATT DETTA INSTRUMENT ENDAST FÅR SÄLJAS TILL ELLER PÅ BESTÄLLNING AV LÄKARE ELLER ANNAN FÖR DETTA LEGITIMERAD SJUKVÅRDSPERSONAL SOM HAR UTBILDATS I DESS ANVÄNDNING OBSERVERA: ANVÄNDAREN SKA LÄSA OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN, INBEGRIPET ANVISNINGAR, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, INNAN INSTRUMENTET ANVÄNDS. I ANNAT FALL FINNS RISK FÖR SKADOR PÅ PATIENT, ANVÄNDARE ELLER SYSTEM SpectraScience, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Mångfaldigande, bearbetning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd förbjuds med undantag för vad som tillåts enligt copyright-lagar. Tryckt i USA för export. Artikelnummer Rev A SpectraScience, Inc Sorrento Valley Road San Diego, CA USA Tel: Fax: EMERGO EUROPE Molenstraat BH, Den Haag Nederländerna Tel: Fax:

3 Innehåll 1.0 Beskrivning av instrumentet Indikationer Kontraindikationer Varningar och försiktighetsåtgärder Kliniskt Tekniska Biverkningar Systemkomponenter Bibehålla prestanda (se avsnitt 8) Systemkomponenter som rekommenderas för riktig drift Optisk biopsitång Arbetssätt Enhet Pekskärm Bruksanvisning Systemunderhåll Underhåll som utförs av tillverkare eller leverantör Underhåll som utförs av sjukhuspersonal Kommandosammanfattning Felmeddelanden och avhjälpning Fel vid spänningssättning Fel vid uppstart Bakgrundsfel Ytterligare felmeddelanden Teknisk support Systeminformation Systemspecifikationer Systemets förväntade livstid Returprincip Använda symboler Systemsymboler Definitioner och förkortningar Symbolförklaringar

4 15.0 Patienthandbok Reservation Varumärken Uppfyllande av standarder Bilder Bild 1. Enheten framifrån... 9 Bild 2. Enheten bakifrån Bild 3. & 3a. Pekskärm: layoutexempel

5 SE UPP! Lokala lagar kan föreskriva att detta instrument endast får säljas till eller på beställning av läkare som har utbildats i dess användning vid gastrointestinal endoskopi. 1.0 Beskrivning av instrumentet Det optiska biopsisystemet WavSTAT4 Optical Biopsy System (WavSTAT4 OBS, WavSTAT4 ) består av en laserkälla, optisk biopsitång (optisk fiber med tång), en spektrometer, analytisk programvara och en enhet för användargränssnitt. Systemet används tillsammans med normal gastrointestinal endoskopiutrustning. Laserkällan är en pulsad kvävelaser med våglängden 337 nm. Denna levererar den ljusenergi som används i systemet. Ljusenergin överförs genom den optiska fibern och absorberas av målvävnaden. Ljuset returneras till en spektrometer genom samma optiska fiber, och tolkas av den analytiska programvaran. Denna inbegriper en algoritm som klassar målvävnaden som "suspect" eller "not suspect" (misstänkt resp. inte misstänkt). Klassificeringen visas för användaren via användargränssnittet. Enheten drivs med vanlig VAC, 50/60 Hz el. Den består av ett spektroskopiundersystem med laser, optik och fotondetekteringssystem, en RFID-läsare som identifierar den optiska biopsitången samt en pekskärm. Den högupplösta skärmen visar resultat av vävnadsanalys, stegvisa instruktioner, procedursammanfattning och systemstatus. WavSTAT4 -systemdata sparas i ett internt minne och kan laddas ned till ett USB-minne. 2.0 Indikationer Systemet SpectraScience WavSTAT4 är avsett som hjälp vid gastrointestinal (GI) endoskopi. Se specifika applikationsanvisningar. 3.0 Kontraindikationer Användning av denna utrustning är kontraindicerad för patienter som har defekt koaguleringssystem som utgör kontraindikation för endoskopisk biopsitagning. har andra tillstånd som inte tillåter endoskopisk biopsitagning. 5

6 4.0 Varningar och försiktighetsåtgärder 4.1 Kliniskt Klinisk information finns i applikationsanvisningarna. 4.2 Tekniska Använd inte utrustningen i närvaro av en blandning av brandfarlig anestesigas och luft, syrgas (oxygen) eller lustgas (dikväveoxid) Rikta inte den optiska biopsitångens spets mot ett öga Försök inte komma åt eller åtgärda invändiga delar. Kontakt med invändiga komponenter kan medföra elstötar och klass 3B-laserstrålning. Kontakta SpectraScience eller er leverantör för service USB-porten är avsedd för en minnesenhet. Installera inte något annat när enheten är i drift Luta dig inte mot enheten och tryck inte på den från sidan med större kraft än 58 N. Sådant kan få enheten att välta, med risk för skador på användaren och personer i närheten Systemet är en klass 1 laserprodukt och uppfyller aktuella krav i 21 CFR del 1040 samt EN , andra upplagan, Betraktande av laserutgången med vissa optiska instrument (som lupper, förstoringsglas och mikroskop) på ett avstånd av 100 mm kan vara farligt för ögat. LASERSTRÅLNING TITTA INTE PÅ DEN DIREKT GENOM OPTISKA INSTRUMENT KLASS 1M LASERPRODUKT Systemet har en klass 3B pulsad kvävelaser som avger ljusenergi med våglängden 337,1 nm. Åtkomst till den pulsade klass 3B-kvävelasern är möjlig endast om systemets kåpa avlägsnas. Det finns inga inställningar som användaren kan göra i WavSTAT4 -systemet. Endast utbildad servicepersonal får öppna systemkåpan, eftersom detta medför åtkomst till energinivåer över klass I. Försiktighet: Om andra kontroller, justeringar eller procedurer används än de som beskrivs i den här bruksanvisningen finns risk för strålningsskador WavSTAT4 -systemet är klass I, typ BF, IPXO för kontinuerlig användning och inte för AP/APG. (Förkortningar förklaras i avsnitt 13.2) Utrustningen har testats och funnits uppfylla kraven för medicinsk utrustning i IEC :2004/11/01 Ed: 2.1. Testningen visar att instrumentet ger tillräckligt skydd mot skadliga störningar i en typisk medicinsk installation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppkomma i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på annan utrustning eller is påverkas negativt av annan utrustning, rekommenderas användaren att avhjälpa detta på ett eller flera av följande sätt: 1. Vrid eller flytta utrustningen. 2. Öka avståndet mellan enheterna. 3. Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan elkrets. 4. Kontakta tillverkaren eller servicetekniker. 6

7 5.0 Biverkningar Under klinisk testning av produkten observerades inga biverkningar. 6.0 Systemkomponenter 6.1 Bibehålla prestanda (se avsnitt 8) 6.2 Systemkomponenter som rekommenderas för riktig drift WavSTAT4 OBS modell 4 Enheten levereras fullständigt monterad som en (1) enhet. Enheten ska endast användas med tillbehör från SpectraScience. Detta inbegriper den medföljande pedalen, nätkabeln och den optiska biopsitången Optisk biopsitång 6.3 Optisk biopsitång Den optiska biopsitången levereras som steril engångsutrusning i paket om 5 stycken. Den optiska biopsitången är 230 cm lång för användning med fullängdsendoskop. Aktuella modeller av optiska biopsitänger (inbyggd optisk fiber). Typer Engångsprod ukt, steril Föreslagen utnyttjbar längd på endoskopet Den optiska biopsitånge ns utnyttjbara längd Den optiska fiberns totala längd Optisk biopsitång Artikelnummer Full längd 230 cm 5,0 meter Den optiska biopsitången innehåller en optisk fiber. Den optiska biopsitången med optisk fiber används till att erhålla spektraldata och kan även användas till att ta en fysisk biopsi. Anm.: Mer information om den optiska biopsitången finns i dess bruksanvisning ( ) som levereras tillsammans med Arbetssätt WavSTAT4 -systemet använder en laserinducerad auto-fluorescensmetod för att erhålla spektral information. Systemet sänder monokromatisk laserljusenergi på låg nivå genom en optisk biopsitång. Den vävnad som är i kontakt med den optiska fibern absorberar ljuset och avger en karakteristisk spektral signatur. Den resulterande auto-fluorescensen från vävnaden överförs i samma optiska fiber till enhetens detektor. Den spektrala informationen analyseras av datorn. En symbol visas på pekskärmen för analysresultatet "suspect" (misstänkt, RÖD) eller "not suspect" (inte misstänkt, GRÖN) eller "inconclusive data" (ingen slutsats kan dras, GUL). 7

8 Exciteringskällan i WavSTAT4 -systemet är en pulsad kvävelaser. Lasern avger ljusenergi med våglängden 337 nm. Den laserpulsenergi som går till den optiska biopsitången är inställd av SpectraScience, Inc. och kan inte ändras av användaren. Systemprogrammet möjliggör samtidig vävnadsexcitering, datainsamling och analys på mindre än 2 sekunder varje gång pedalen trycks ned. 6.5 Enhet Följande delar visas i figur Optisk koppling Den optiska biopsitången ansluts till den optiska kopplingen på enhetens framsida Strömbrytare Strömbrytare för nätspänningen Ljudsignal (syns inte i figuren) Ljudsignalen anger att en verifierad sekvens är klar Pekskärm På pekskärmen visas systemstatus, procedursteg, resultat av vävnadsanalys och valbara funktioner. Följande delar visas i figur Kommunikationsportar I den här delen finns portar för USB-, RJ45-, PS2- och VGA-anslutning Systemetiketter Systemetiketterna visar systemartikelnummer, serienummer, tillverkarens namn och säkerhetsinformation Nätkabelskontakt Nätkabeln kan bara sättas in på ett sätt Ventilationsfläktar Pedal Fläktarna kyler enheten under användning. Pedalen ansluts på enhetens baksida med en fyrstiftskontakt. Med pedalen aktiveras det spektroskopiska systemet till att skapa en verifierad sekvens. 8

9 Bild 1. Enheten framifrån Pekskärm Strömbrytare Optisk koppling 9

10 Bild 2. Enheten bakifrån USB-port Kommunikationsportar (Användningen beskrivs i servicehandboken) Systemetiketter Nätkabelskontakt Pedalkoppling Ventilationsfläkt 10

11 6.6 Pekskärm Följande delar visas i figurerna 3 och 3a Funktioner som användaren kan välja Pekknapparna överst på pekskärmen avser funktioner. En knapp är aktiv när funktionens namn visas med svarta bokstäver. När du trycker på en aktiv knapp, aktiveras motsvarande funktion. En knapp är inaktiv när funktionens namn visas med gråa bokstäver. Användaren kan välja följande systemfunktioner: Begin Procedure (Börja Procedur) - startar en procedur för varje patient Export to USB (Exportera till USB) - användaren kan exportera procedurinformation från den senaste proceduren till ett USB-minne Archive (Arkivera) - användaren kan arkivera spektraldata på ett USB-minne New Specimen (Nytt Prov) - förbereder systemet för nästa vävnadsprov New Forceps (Ny Tång) - anvisar användaren att byta den optiska biopsitången om den är skadad eller om en kalibrering misslyckas End Procedure (Avsluta Procedur) avslutar den aktuella proceduren. 11

12 Bild 3. & 3a. Pekskärm: layoutexempel Funktioner som användaren kan välja Volyminställning Statusområde Applikationsområde Funktioner som användaren kan välja Statusområde Område för analysresultat Provnummer Provnumret visas till vänster på skärmen Innan prover tas, tas ett bakgrundsprov. När det pågår, visas "Background" (Bakgrund) i stället för provnumret Område för analysresultat På skärmens högra sida visas symbolen för analysresultatet. Analysresultat Symbolens färg och form Meddelande 12

13 Icke neoplastiskt eller hyperplastiskt Grön cirkel Neoplastiskt eller canceröst Röd åttkant Slutsats kan inte dras Gul triangel Statusområde Nederst på skärmen visas systemets/procedurens realtidsstatus samt meddelanden som leder användaren till nästa steg i proceduren. Vid problem visas en möjlig lösning Inmatningsruta för patientinformation (inte i figuren) När du trycker på "END PROCEDURE" (AVSLUTA PROCEDUR), öppnas en meddelanderuta som uppmanar användaren att skriva in patientinformation. Du kan välja mellan ett bokstavs- och ett siffertangentbord vid inskrivningen. 13

14 7.0 Bruksanvisning Anm.: Mer information om WavSTAT4 finn i snabbguiden ( ). 8.0 Systemunderhåll 8.1 Underhåll som utförs av tillverkare eller leverantör En inspektion och eventuellt nödvändigt förebyggande underhåll utförs var sjätte månad av en utbildad servicetekniker från SpectraScience. Kontakta SpectraScience eller er leverantör för teknisk support. Anm.: I WavSTAT4 finns inga delar som användaren kan underhålla. 8.2 Underhåll som utförs av sjukhuspersonal Enhet använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av enhetens ovansida och sidor vid behov. Använd aldrig rengöringslösningar Pekskärmen använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av pekskärmens skärm med lätt tryck. Använd aldrig rengöringslösningar. 14

15 9.0 Kommandosammanfattning I följande lista anges de funktioner som användaren kan välja, hur de visas på pekskärmen och hur de används. Kommando Användning BEGIN PROCEDURE (BÖRJA PROCEDUR) NEW SPECIMEN (NYTT PROV) NEW FORCEPS (NY TÅNG) END PROCEDURE (AVSLUTA PROCEDUR) EXPORT TO USB (EXPORTERA TIL USB) ARCHIVE (ARKIVERA) Startar en procedur, inbegripet inställningar för den optiska biopsitången. Anger att ett nytt prov kommer att tas. Startar byte till ny tång. Avslutar datahämtnigen för en given patient. Export av information till ett USB-minne. Arkivering av spektraldata till ett USB-minne. 15

16 10.0 Felmeddelanden och avhjälpning Systemet upplyser användaren om problem. Felmeddelanden visas i pekskärmens statusområde (fig. 3, avsnitt 6.6) eller i en meddelanderuta mitt på skärmen Fel vid spänningssättning Felnumme r Beskrivning 001 Detektorfel 002 Digitalt I/O-fel 003 Fel som rör fritt diskutrymme 004 INI-filfel 005 INI-inställningsfel 006 INI-värdefel 007 Kalibreringsfilfel 008 Kalibreringsinställningsfel 009 Binärfilfel 010 Språk-DLL-fel 011 RFID-läsfel 012 Fel på institutionsnamn 013 Smooth file-fel 014 Startområdesfel 015 Våglängdsområdesfel 10.2 F el vid uppstart Åtgärd Kontakta teknisk support Ha felmeddelandets nummer eller text till hands Fel i den här listan måste först avhjälpas med följande: Låt skyddslocket sitta kvar på tången. Om det inte hjälper och meddelandet "MSG_CONTACT_TECH" visas, kontaktar du teknisk support. Felnumme Beskrivning r 100 Ramnummerfel 110 Ramorienteringsfel 130 Fel på minsta provintensitet 140 Fel provintensitetsvariation 150 Signallasern utanför intensitetsområdet 160 Diodfel 170 Detektormättnadsfel 180 Fel i bakgrundfil 190 Detektorkylningsfel Åtgärd Kontakta teknisk support Ha felmeddelandets nummer eller text till hands 16

17 10.3 Bakgrundsfel Nedanstående fel måste först avhjälpas med följande: "Låt locket sitta kvar på den optiska biopsitången och tryck på pedalen" Om det inte hjälper eller om meddelandet "MSG_CONTACT_TECH" visas, kontaktar du teknisk support. Felnumme Beskrivning r 200 Ramnummerfel 210 Ramorienteringsfel 220 Fel på minsta provintensitet 230 Fel provintensitetsvariation Åtgärd Kontakta teknisk support Ha felmeddelandets nummer eller text till hands 10.4 Ytterligare felmeddelanden Följande fel kan avhjälpas genom att utföra de åtgärder som rekommenderas i tabellen. Meddelande Åtgärd Footswitch not connected (Pedalen inte ansluten) Signal Error, Reposition Optical Biopsy Forceps (Signalfel. Flytta på den optiska biopsitången) Replace Optical Biopsy Forceps (Byt den optiska biopsitången) No media in drive (Inget USBminne) Anslut pedalen till enhetens baksida. Den optiska fibern är inte i kontakt med provet eller rörelse under provtagningen. Flytta på den optiska biopsitången. Tryck på pedalen. Ta bort den optiska biopsitången. Byt ut den mot en ny. Sätt in ett USB-minne Teknisk support Alla frågor, kommentarer och problem hanteras av utbildad personal via SpectraScience, Inc Sorrento Valley Rd, Suite 11 San Diego, CA Telefon: Fax: eller - kontakta din leverantör. 17

18 12.0 Systeminformation 12.1 Systemspecifikationer Parameter Klassificering CPU Typ av skydd mot elstötar Grad av skydd mot elstötar Grad av skydd mot inträngande vatten Specifikation Klass I Typ BF-tillbehör System: IPX0 Pedal: IP68 Pentium M, ett kort Operativsystem Windows Embedded Standard 2009 El Spänning Ström Laser Repetitionshastighet VAC, 50/60Hz 0,7 A 337,1 nm pulsad kvävelaser 8 Hz Förvaring och transport Temperatur 20 ºC till +50 ºC ( 4 ºF till 122 ºF) Relativ fuktighet 20 % till 80 % Lufttryck 70,0 kpa till 106,0 kpa Drift Temperatur 10 ºC till +40 ºC (50 ºF till 104 ºF) Relativ fuktighet 20 % till 80 % Vikt ca 102,5 lb. (46,5 kg.) 18

19 Yttermått Biokompatibilitet Rengöring Höjd: ca 43,75 (111,1 cm) Bredd: ca 24,5 (62,2 cm) Djup: ca 24,5 (62,2 cm) Biokompatibilitet är inte tillämpligt på systemet. Enhet använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av enhetens ovansida och sidor vid behov. Använd aldrig rengöringslösningar. Pekskärmen använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av pekskärmens skärm med lätt tryck. Använd aldrig rengöringslösningar. FÖRSIKTIGHET: Utrustningen är inte lämplig att användas i närvaro av antändliga blandningar av narkosgaser och luft eller oxygen (syrgas) eller dikväveoxid (lustgas) Systemets förväntade livstid Systemet WavSTAT4 förväntas ha en livstid av sju år från tillverkningsdatum. Livstiden är beroende av de End Of Life-meddelanden vi får från våra leverantörer. Vi gör i sådana fall allt vi kan för att hitta alternativa leverantörer, men kan inte garantera att sådana alltid kan hittas. Vid slutet av livstiden ska systemet returneras till SpectraScience, Inc. eller er leverantör för kassering, eller kasseras av er institution. Risken för användare vid kassering är försumbar om gällande regler för kassering av elektronisk utrustning följs. Den optiska biopsitången ska kasseras enligt institutionens normala metoder. Risken för användare vid kassering av tången är försumbar om gällande regler för kassering av biologiskt riskmaterial följs Returprincip Detaljerad information om hantering av returer till SpectraScience, Inc. får ni från vår serviceavdelning eller er leverantör. SpectraScience, Inc. Customer Service Department: Telefon: eller fax: eller 19

20 13.0 Använda symboler 13.1 Systemsymboler Symbol Betydelse Växelström AV (el: bryter nätspänningen)/på (el: ansluter nätspänning) Utrustning typ BF Var noga med att följa anvisningar i medföljande dokument. Skyddsjord Läs bruksanvisningen 13.2 Definitioner och förkortningar Klass I: Utrustning i vilken skyddet mot elstötar inte enbart är beroende av isolering, utan som har ytterligare skydd genom att utrustningen kan anslutas till installationens skyddsjord på ett sådant sätt att åtkomliga metalldelar inte kan bli strömförande vid fel på isoleringen Typ BF (Typ B-utrustning med ingående delar av typ F) Utrustning som har en viss grad av skydd mot elstötar, särskilt beträffande tillåten läckström, och pålitlig skyddsjordning Typ F-tillbehör: En del som är isolerad från alla andra delar av utrustningen i en sådan utsträckning att tillåten läckström till patienten inte överskrids om en spänning lika med 1,1 gånger nominell nätspänning läggs mellan delen och jord (tillbehöret är den del av utrustningen som kommer i kontakt med patienten). 20

21 IPXO (skydd mot inträngande vatten): Inget skydd mot fukt AP/APG: AP: Utrustning som uppfyller specifika krav på konstruktion, märkning och dokumentation för att undvika antändningskällor i en blandning av brännbara narkosgaser och luft. APG: Utrustning som uppfyller specifika krav på konstruktion, märkning och dokumentation för att undvika antändningskällor i en blandning av brännbara narkosgaser och oxygen eller dikväveoxid Kontinuerlig användning: Drift av WavSTAT4 -systemet under normal belastning under obegränsad tid, utan att angivna temperaturgränser överskrids. 21

22 14.0 Symbolförklaringar Följande symboler visas under drift när användaren ska ta ett beslut om fortsättning. Symbol Yes (Ja) No (Nej) OK Cancel Betydelse Användaren fortsätter med det visade valet. Användaren bekräftar att systemet inte ska fortsätta med det visade valet. Användaren bekräftar att meddelandet förståtts och väljer att fortsätta. Användaren väljer att inte fortsätta med det visade valet Patienthandbok INTE TILLÄMPLIGT 16.0 Reservation SpectraScience, Inc. ger ingen garanti, uttryckt eller underförstådd, genom lag eller på annat sätt, utöver att rimlig omsorg använts vid tillverkningen av produktrena samt att material och arbete som använts vid tillverkningen kommer att vara fria från fel under ett år efter datum för första leverans. Denna garanti är inklusiv och gäller i stället för alla andra garantier, oberoende av om de är skrivna, muntliga, uttryckta eller underförstådda (inbegripet, men inte begränsat till, någon garanti för säljbarhet eller lämplighet till ett ändamål). SpectraScience, Inc kan inte hållas ansvarigt för någon uppkommen eller indirekt förlust, skada eller utgift som direkt eller indirekt uppkommer genlom användning av dessa produkter, annat än utbyte eller återbetalning av inköpspriset. SpectraScience varken åtar sig eller auktoriserar någon annan person att för dess räkning åta sig något ytterligare betalningsansvar eller annat ansvar i förbindelse ned denna utrustning. Ingen representant för företaget kan ändra något av det ovanstående och köparen accepterar härmed produkterna under dessa villkor. Denna garantibegränsning är nödvändig på grund av de många faktorer som inte kan kontrolleras av SpectraScience, Inc., som patientens diagnos, de förhållanden under vilka systemet används, metoder för administrering och hantering av systemet sedan det lämnat SpectraScience, Inc., steriliseringsprocedurer, utförande av rekommenderade åtgärder och liknande. 22

23 17.0 Varumärken SpectraScience WavSTAT4, WavSTAT4 Optical Biopsy System, WavSTAT4 Optical Biopsy Forceps och WavSTAT4 Optical Biopsy Fiber är registrerade varumärken som ägs av SpectraScience, Inc Uppfyllande av standarder Det optiska biopsisystemet WavSTAT4 och den optiska biopsitången uppfyller alla applicerbara aktuella standarder från FDA och Europeiska unionen. Kontakta SpectraScience, Inc. för en komplett lista över standarder. Dokumentets slut 23

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

FusePanel Bildhanteringssystem

FusePanel Bildhanteringssystem Användarhandledning FusePanel Bildhanteringssystem Artikelnummer FSE-055-SV-1.01 Utgiven i juli, 2013. EndoChoice, Inc. 11810 Wills Road Alpharetta, GA 30009, USA Tel: +1 (888) 682-3636 Fax: +1 (866) 567-8218

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 UG0001 - SV AW201195 Rev. 1 Mars 2015 Innan du börjar Det finns flera viktiga informationskällor tillgängliga för att hjälpa dig att komma

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Läs mer

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok

X-Porte. ultraljudssystem. Användarhandbok ANVÄNDARHANDBOK X-Porte ultraljudssystem Användarhandbok Juridiska meddelanden Tillverkare FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tfn: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax:

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide DS1511+20111103 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer