WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem. Internationell bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem. Internationell bruksanvisning"

Transkript

1 WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem Internationell bruksanvisning 1

2 OBSERVERA: LOKALA LAGAR KAN FÖRESKRIVA ATT DETTA INSTRUMENT ENDAST FÅR SÄLJAS TILL ELLER PÅ BESTÄLLNING AV LÄKARE ELLER ANNAN FÖR DETTA LEGITIMERAD SJUKVÅRDSPERSONAL SOM HAR UTBILDATS I DESS ANVÄNDNING OBSERVERA: ANVÄNDAREN SKA LÄSA OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN, INBEGRIPET ANVISNINGAR, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, INNAN INSTRUMENTET ANVÄNDS. I ANNAT FALL FINNS RISK FÖR SKADOR PÅ PATIENT, ANVÄNDARE ELLER SYSTEM SpectraScience, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Mångfaldigande, bearbetning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd förbjuds med undantag för vad som tillåts enligt copyright-lagar. Tryckt i USA för export. Artikelnummer Rev A SpectraScience, Inc Sorrento Valley Road San Diego, CA USA Tel: Fax: EMERGO EUROPE Molenstraat BH, Den Haag Nederländerna Tel: Fax:

3 Innehåll 1.0 Beskrivning av instrumentet Indikationer Kontraindikationer Varningar och försiktighetsåtgärder Kliniskt Tekniska Biverkningar Systemkomponenter Bibehålla prestanda (se avsnitt 8) Systemkomponenter som rekommenderas för riktig drift Optisk biopsitång Arbetssätt Enhet Pekskärm Bruksanvisning Systemunderhåll Underhåll som utförs av tillverkare eller leverantör Underhåll som utförs av sjukhuspersonal Kommandosammanfattning Felmeddelanden och avhjälpning Fel vid spänningssättning Fel vid uppstart Bakgrundsfel Ytterligare felmeddelanden Teknisk support Systeminformation Systemspecifikationer Systemets förväntade livstid Returprincip Använda symboler Systemsymboler Definitioner och förkortningar Symbolförklaringar

4 15.0 Patienthandbok Reservation Varumärken Uppfyllande av standarder Bilder Bild 1. Enheten framifrån... 9 Bild 2. Enheten bakifrån Bild 3. & 3a. Pekskärm: layoutexempel

5 SE UPP! Lokala lagar kan föreskriva att detta instrument endast får säljas till eller på beställning av läkare som har utbildats i dess användning vid gastrointestinal endoskopi. 1.0 Beskrivning av instrumentet Det optiska biopsisystemet WavSTAT4 Optical Biopsy System (WavSTAT4 OBS, WavSTAT4 ) består av en laserkälla, optisk biopsitång (optisk fiber med tång), en spektrometer, analytisk programvara och en enhet för användargränssnitt. Systemet används tillsammans med normal gastrointestinal endoskopiutrustning. Laserkällan är en pulsad kvävelaser med våglängden 337 nm. Denna levererar den ljusenergi som används i systemet. Ljusenergin överförs genom den optiska fibern och absorberas av målvävnaden. Ljuset returneras till en spektrometer genom samma optiska fiber, och tolkas av den analytiska programvaran. Denna inbegriper en algoritm som klassar målvävnaden som "suspect" eller "not suspect" (misstänkt resp. inte misstänkt). Klassificeringen visas för användaren via användargränssnittet. Enheten drivs med vanlig VAC, 50/60 Hz el. Den består av ett spektroskopiundersystem med laser, optik och fotondetekteringssystem, en RFID-läsare som identifierar den optiska biopsitången samt en pekskärm. Den högupplösta skärmen visar resultat av vävnadsanalys, stegvisa instruktioner, procedursammanfattning och systemstatus. WavSTAT4 -systemdata sparas i ett internt minne och kan laddas ned till ett USB-minne. 2.0 Indikationer Systemet SpectraScience WavSTAT4 är avsett som hjälp vid gastrointestinal (GI) endoskopi. Se specifika applikationsanvisningar. 3.0 Kontraindikationer Användning av denna utrustning är kontraindicerad för patienter som har defekt koaguleringssystem som utgör kontraindikation för endoskopisk biopsitagning. har andra tillstånd som inte tillåter endoskopisk biopsitagning. 5

6 4.0 Varningar och försiktighetsåtgärder 4.1 Kliniskt Klinisk information finns i applikationsanvisningarna. 4.2 Tekniska Använd inte utrustningen i närvaro av en blandning av brandfarlig anestesigas och luft, syrgas (oxygen) eller lustgas (dikväveoxid) Rikta inte den optiska biopsitångens spets mot ett öga Försök inte komma åt eller åtgärda invändiga delar. Kontakt med invändiga komponenter kan medföra elstötar och klass 3B-laserstrålning. Kontakta SpectraScience eller er leverantör för service USB-porten är avsedd för en minnesenhet. Installera inte något annat när enheten är i drift Luta dig inte mot enheten och tryck inte på den från sidan med större kraft än 58 N. Sådant kan få enheten att välta, med risk för skador på användaren och personer i närheten Systemet är en klass 1 laserprodukt och uppfyller aktuella krav i 21 CFR del 1040 samt EN , andra upplagan, Betraktande av laserutgången med vissa optiska instrument (som lupper, förstoringsglas och mikroskop) på ett avstånd av 100 mm kan vara farligt för ögat. LASERSTRÅLNING TITTA INTE PÅ DEN DIREKT GENOM OPTISKA INSTRUMENT KLASS 1M LASERPRODUKT Systemet har en klass 3B pulsad kvävelaser som avger ljusenergi med våglängden 337,1 nm. Åtkomst till den pulsade klass 3B-kvävelasern är möjlig endast om systemets kåpa avlägsnas. Det finns inga inställningar som användaren kan göra i WavSTAT4 -systemet. Endast utbildad servicepersonal får öppna systemkåpan, eftersom detta medför åtkomst till energinivåer över klass I. Försiktighet: Om andra kontroller, justeringar eller procedurer används än de som beskrivs i den här bruksanvisningen finns risk för strålningsskador WavSTAT4 -systemet är klass I, typ BF, IPXO för kontinuerlig användning och inte för AP/APG. (Förkortningar förklaras i avsnitt 13.2) Utrustningen har testats och funnits uppfylla kraven för medicinsk utrustning i IEC :2004/11/01 Ed: 2.1. Testningen visar att instrumentet ger tillräckligt skydd mot skadliga störningar i en typisk medicinsk installation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppkomma i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på annan utrustning eller is påverkas negativt av annan utrustning, rekommenderas användaren att avhjälpa detta på ett eller flera av följande sätt: 1. Vrid eller flytta utrustningen. 2. Öka avståndet mellan enheterna. 3. Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan elkrets. 4. Kontakta tillverkaren eller servicetekniker. 6

7 5.0 Biverkningar Under klinisk testning av produkten observerades inga biverkningar. 6.0 Systemkomponenter 6.1 Bibehålla prestanda (se avsnitt 8) 6.2 Systemkomponenter som rekommenderas för riktig drift WavSTAT4 OBS modell 4 Enheten levereras fullständigt monterad som en (1) enhet. Enheten ska endast användas med tillbehör från SpectraScience. Detta inbegriper den medföljande pedalen, nätkabeln och den optiska biopsitången Optisk biopsitång 6.3 Optisk biopsitång Den optiska biopsitången levereras som steril engångsutrusning i paket om 5 stycken. Den optiska biopsitången är 230 cm lång för användning med fullängdsendoskop. Aktuella modeller av optiska biopsitänger (inbyggd optisk fiber). Typer Engångsprod ukt, steril Föreslagen utnyttjbar längd på endoskopet Den optiska biopsitånge ns utnyttjbara längd Den optiska fiberns totala längd Optisk biopsitång Artikelnummer Full längd 230 cm 5,0 meter Den optiska biopsitången innehåller en optisk fiber. Den optiska biopsitången med optisk fiber används till att erhålla spektraldata och kan även användas till att ta en fysisk biopsi. Anm.: Mer information om den optiska biopsitången finns i dess bruksanvisning ( ) som levereras tillsammans med Arbetssätt WavSTAT4 -systemet använder en laserinducerad auto-fluorescensmetod för att erhålla spektral information. Systemet sänder monokromatisk laserljusenergi på låg nivå genom en optisk biopsitång. Den vävnad som är i kontakt med den optiska fibern absorberar ljuset och avger en karakteristisk spektral signatur. Den resulterande auto-fluorescensen från vävnaden överförs i samma optiska fiber till enhetens detektor. Den spektrala informationen analyseras av datorn. En symbol visas på pekskärmen för analysresultatet "suspect" (misstänkt, RÖD) eller "not suspect" (inte misstänkt, GRÖN) eller "inconclusive data" (ingen slutsats kan dras, GUL). 7

8 Exciteringskällan i WavSTAT4 -systemet är en pulsad kvävelaser. Lasern avger ljusenergi med våglängden 337 nm. Den laserpulsenergi som går till den optiska biopsitången är inställd av SpectraScience, Inc. och kan inte ändras av användaren. Systemprogrammet möjliggör samtidig vävnadsexcitering, datainsamling och analys på mindre än 2 sekunder varje gång pedalen trycks ned. 6.5 Enhet Följande delar visas i figur Optisk koppling Den optiska biopsitången ansluts till den optiska kopplingen på enhetens framsida Strömbrytare Strömbrytare för nätspänningen Ljudsignal (syns inte i figuren) Ljudsignalen anger att en verifierad sekvens är klar Pekskärm På pekskärmen visas systemstatus, procedursteg, resultat av vävnadsanalys och valbara funktioner. Följande delar visas i figur Kommunikationsportar I den här delen finns portar för USB-, RJ45-, PS2- och VGA-anslutning Systemetiketter Systemetiketterna visar systemartikelnummer, serienummer, tillverkarens namn och säkerhetsinformation Nätkabelskontakt Nätkabeln kan bara sättas in på ett sätt Ventilationsfläktar Pedal Fläktarna kyler enheten under användning. Pedalen ansluts på enhetens baksida med en fyrstiftskontakt. Med pedalen aktiveras det spektroskopiska systemet till att skapa en verifierad sekvens. 8

9 Bild 1. Enheten framifrån Pekskärm Strömbrytare Optisk koppling 9

10 Bild 2. Enheten bakifrån USB-port Kommunikationsportar (Användningen beskrivs i servicehandboken) Systemetiketter Nätkabelskontakt Pedalkoppling Ventilationsfläkt 10

11 6.6 Pekskärm Följande delar visas i figurerna 3 och 3a Funktioner som användaren kan välja Pekknapparna överst på pekskärmen avser funktioner. En knapp är aktiv när funktionens namn visas med svarta bokstäver. När du trycker på en aktiv knapp, aktiveras motsvarande funktion. En knapp är inaktiv när funktionens namn visas med gråa bokstäver. Användaren kan välja följande systemfunktioner: Begin Procedure (Börja Procedur) - startar en procedur för varje patient Export to USB (Exportera till USB) - användaren kan exportera procedurinformation från den senaste proceduren till ett USB-minne Archive (Arkivera) - användaren kan arkivera spektraldata på ett USB-minne New Specimen (Nytt Prov) - förbereder systemet för nästa vävnadsprov New Forceps (Ny Tång) - anvisar användaren att byta den optiska biopsitången om den är skadad eller om en kalibrering misslyckas End Procedure (Avsluta Procedur) avslutar den aktuella proceduren. 11

12 Bild 3. & 3a. Pekskärm: layoutexempel Funktioner som användaren kan välja Volyminställning Statusområde Applikationsområde Funktioner som användaren kan välja Statusområde Område för analysresultat Provnummer Provnumret visas till vänster på skärmen Innan prover tas, tas ett bakgrundsprov. När det pågår, visas "Background" (Bakgrund) i stället för provnumret Område för analysresultat På skärmens högra sida visas symbolen för analysresultatet. Analysresultat Symbolens färg och form Meddelande 12

13 Icke neoplastiskt eller hyperplastiskt Grön cirkel Neoplastiskt eller canceröst Röd åttkant Slutsats kan inte dras Gul triangel Statusområde Nederst på skärmen visas systemets/procedurens realtidsstatus samt meddelanden som leder användaren till nästa steg i proceduren. Vid problem visas en möjlig lösning Inmatningsruta för patientinformation (inte i figuren) När du trycker på "END PROCEDURE" (AVSLUTA PROCEDUR), öppnas en meddelanderuta som uppmanar användaren att skriva in patientinformation. Du kan välja mellan ett bokstavs- och ett siffertangentbord vid inskrivningen. 13

14 7.0 Bruksanvisning Anm.: Mer information om WavSTAT4 finn i snabbguiden ( ). 8.0 Systemunderhåll 8.1 Underhåll som utförs av tillverkare eller leverantör En inspektion och eventuellt nödvändigt förebyggande underhåll utförs var sjätte månad av en utbildad servicetekniker från SpectraScience. Kontakta SpectraScience eller er leverantör för teknisk support. Anm.: I WavSTAT4 finns inga delar som användaren kan underhålla. 8.2 Underhåll som utförs av sjukhuspersonal Enhet använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av enhetens ovansida och sidor vid behov. Använd aldrig rengöringslösningar Pekskärmen använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av pekskärmens skärm med lätt tryck. Använd aldrig rengöringslösningar. 14

15 9.0 Kommandosammanfattning I följande lista anges de funktioner som användaren kan välja, hur de visas på pekskärmen och hur de används. Kommando Användning BEGIN PROCEDURE (BÖRJA PROCEDUR) NEW SPECIMEN (NYTT PROV) NEW FORCEPS (NY TÅNG) END PROCEDURE (AVSLUTA PROCEDUR) EXPORT TO USB (EXPORTERA TIL USB) ARCHIVE (ARKIVERA) Startar en procedur, inbegripet inställningar för den optiska biopsitången. Anger att ett nytt prov kommer att tas. Startar byte till ny tång. Avslutar datahämtnigen för en given patient. Export av information till ett USB-minne. Arkivering av spektraldata till ett USB-minne. 15

16 10.0 Felmeddelanden och avhjälpning Systemet upplyser användaren om problem. Felmeddelanden visas i pekskärmens statusområde (fig. 3, avsnitt 6.6) eller i en meddelanderuta mitt på skärmen Fel vid spänningssättning Felnumme r Beskrivning 001 Detektorfel 002 Digitalt I/O-fel 003 Fel som rör fritt diskutrymme 004 INI-filfel 005 INI-inställningsfel 006 INI-värdefel 007 Kalibreringsfilfel 008 Kalibreringsinställningsfel 009 Binärfilfel 010 Språk-DLL-fel 011 RFID-läsfel 012 Fel på institutionsnamn 013 Smooth file-fel 014 Startområdesfel 015 Våglängdsområdesfel 10.2 F el vid uppstart Åtgärd Kontakta teknisk support Ha felmeddelandets nummer eller text till hands Fel i den här listan måste först avhjälpas med följande: Låt skyddslocket sitta kvar på tången. Om det inte hjälper och meddelandet "MSG_CONTACT_TECH" visas, kontaktar du teknisk support. Felnumme Beskrivning r 100 Ramnummerfel 110 Ramorienteringsfel 130 Fel på minsta provintensitet 140 Fel provintensitetsvariation 150 Signallasern utanför intensitetsområdet 160 Diodfel 170 Detektormättnadsfel 180 Fel i bakgrundfil 190 Detektorkylningsfel Åtgärd Kontakta teknisk support Ha felmeddelandets nummer eller text till hands 16

17 10.3 Bakgrundsfel Nedanstående fel måste först avhjälpas med följande: "Låt locket sitta kvar på den optiska biopsitången och tryck på pedalen" Om det inte hjälper eller om meddelandet "MSG_CONTACT_TECH" visas, kontaktar du teknisk support. Felnumme Beskrivning r 200 Ramnummerfel 210 Ramorienteringsfel 220 Fel på minsta provintensitet 230 Fel provintensitetsvariation Åtgärd Kontakta teknisk support Ha felmeddelandets nummer eller text till hands 10.4 Ytterligare felmeddelanden Följande fel kan avhjälpas genom att utföra de åtgärder som rekommenderas i tabellen. Meddelande Åtgärd Footswitch not connected (Pedalen inte ansluten) Signal Error, Reposition Optical Biopsy Forceps (Signalfel. Flytta på den optiska biopsitången) Replace Optical Biopsy Forceps (Byt den optiska biopsitången) No media in drive (Inget USBminne) Anslut pedalen till enhetens baksida. Den optiska fibern är inte i kontakt med provet eller rörelse under provtagningen. Flytta på den optiska biopsitången. Tryck på pedalen. Ta bort den optiska biopsitången. Byt ut den mot en ny. Sätt in ett USB-minne Teknisk support Alla frågor, kommentarer och problem hanteras av utbildad personal via SpectraScience, Inc Sorrento Valley Rd, Suite 11 San Diego, CA Telefon: Fax: eller - kontakta din leverantör. 17

18 12.0 Systeminformation 12.1 Systemspecifikationer Parameter Klassificering CPU Typ av skydd mot elstötar Grad av skydd mot elstötar Grad av skydd mot inträngande vatten Specifikation Klass I Typ BF-tillbehör System: IPX0 Pedal: IP68 Pentium M, ett kort Operativsystem Windows Embedded Standard 2009 El Spänning Ström Laser Repetitionshastighet VAC, 50/60Hz 0,7 A 337,1 nm pulsad kvävelaser 8 Hz Förvaring och transport Temperatur 20 ºC till +50 ºC ( 4 ºF till 122 ºF) Relativ fuktighet 20 % till 80 % Lufttryck 70,0 kpa till 106,0 kpa Drift Temperatur 10 ºC till +40 ºC (50 ºF till 104 ºF) Relativ fuktighet 20 % till 80 % Vikt ca 102,5 lb. (46,5 kg.) 18

19 Yttermått Biokompatibilitet Rengöring Höjd: ca 43,75 (111,1 cm) Bredd: ca 24,5 (62,2 cm) Djup: ca 24,5 (62,2 cm) Biokompatibilitet är inte tillämpligt på systemet. Enhet använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av enhetens ovansida och sidor vid behov. Använd aldrig rengöringslösningar. Pekskärmen använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av pekskärmens skärm med lätt tryck. Använd aldrig rengöringslösningar. FÖRSIKTIGHET: Utrustningen är inte lämplig att användas i närvaro av antändliga blandningar av narkosgaser och luft eller oxygen (syrgas) eller dikväveoxid (lustgas) Systemets förväntade livstid Systemet WavSTAT4 förväntas ha en livstid av sju år från tillverkningsdatum. Livstiden är beroende av de End Of Life-meddelanden vi får från våra leverantörer. Vi gör i sådana fall allt vi kan för att hitta alternativa leverantörer, men kan inte garantera att sådana alltid kan hittas. Vid slutet av livstiden ska systemet returneras till SpectraScience, Inc. eller er leverantör för kassering, eller kasseras av er institution. Risken för användare vid kassering är försumbar om gällande regler för kassering av elektronisk utrustning följs. Den optiska biopsitången ska kasseras enligt institutionens normala metoder. Risken för användare vid kassering av tången är försumbar om gällande regler för kassering av biologiskt riskmaterial följs Returprincip Detaljerad information om hantering av returer till SpectraScience, Inc. får ni från vår serviceavdelning eller er leverantör. SpectraScience, Inc. Customer Service Department: Telefon: eller fax: eller 19

20 13.0 Använda symboler 13.1 Systemsymboler Symbol Betydelse Växelström AV (el: bryter nätspänningen)/på (el: ansluter nätspänning) Utrustning typ BF Var noga med att följa anvisningar i medföljande dokument. Skyddsjord Läs bruksanvisningen 13.2 Definitioner och förkortningar Klass I: Utrustning i vilken skyddet mot elstötar inte enbart är beroende av isolering, utan som har ytterligare skydd genom att utrustningen kan anslutas till installationens skyddsjord på ett sådant sätt att åtkomliga metalldelar inte kan bli strömförande vid fel på isoleringen Typ BF (Typ B-utrustning med ingående delar av typ F) Utrustning som har en viss grad av skydd mot elstötar, särskilt beträffande tillåten läckström, och pålitlig skyddsjordning Typ F-tillbehör: En del som är isolerad från alla andra delar av utrustningen i en sådan utsträckning att tillåten läckström till patienten inte överskrids om en spänning lika med 1,1 gånger nominell nätspänning läggs mellan delen och jord (tillbehöret är den del av utrustningen som kommer i kontakt med patienten). 20

21 IPXO (skydd mot inträngande vatten): Inget skydd mot fukt AP/APG: AP: Utrustning som uppfyller specifika krav på konstruktion, märkning och dokumentation för att undvika antändningskällor i en blandning av brännbara narkosgaser och luft. APG: Utrustning som uppfyller specifika krav på konstruktion, märkning och dokumentation för att undvika antändningskällor i en blandning av brännbara narkosgaser och oxygen eller dikväveoxid Kontinuerlig användning: Drift av WavSTAT4 -systemet under normal belastning under obegränsad tid, utan att angivna temperaturgränser överskrids. 21

22 14.0 Symbolförklaringar Följande symboler visas under drift när användaren ska ta ett beslut om fortsättning. Symbol Yes (Ja) No (Nej) OK Cancel Betydelse Användaren fortsätter med det visade valet. Användaren bekräftar att systemet inte ska fortsätta med det visade valet. Användaren bekräftar att meddelandet förståtts och väljer att fortsätta. Användaren väljer att inte fortsätta med det visade valet Patienthandbok INTE TILLÄMPLIGT 16.0 Reservation SpectraScience, Inc. ger ingen garanti, uttryckt eller underförstådd, genom lag eller på annat sätt, utöver att rimlig omsorg använts vid tillverkningen av produktrena samt att material och arbete som använts vid tillverkningen kommer att vara fria från fel under ett år efter datum för första leverans. Denna garanti är inklusiv och gäller i stället för alla andra garantier, oberoende av om de är skrivna, muntliga, uttryckta eller underförstådda (inbegripet, men inte begränsat till, någon garanti för säljbarhet eller lämplighet till ett ändamål). SpectraScience, Inc kan inte hållas ansvarigt för någon uppkommen eller indirekt förlust, skada eller utgift som direkt eller indirekt uppkommer genlom användning av dessa produkter, annat än utbyte eller återbetalning av inköpspriset. SpectraScience varken åtar sig eller auktoriserar någon annan person att för dess räkning åta sig något ytterligare betalningsansvar eller annat ansvar i förbindelse ned denna utrustning. Ingen representant för företaget kan ändra något av det ovanstående och köparen accepterar härmed produkterna under dessa villkor. Denna garantibegränsning är nödvändig på grund av de många faktorer som inte kan kontrolleras av SpectraScience, Inc., som patientens diagnos, de förhållanden under vilka systemet används, metoder för administrering och hantering av systemet sedan det lämnat SpectraScience, Inc., steriliseringsprocedurer, utförande av rekommenderade åtgärder och liknande. 22

23 17.0 Varumärken SpectraScience WavSTAT4, WavSTAT4 Optical Biopsy System, WavSTAT4 Optical Biopsy Forceps och WavSTAT4 Optical Biopsy Fiber är registrerade varumärken som ägs av SpectraScience, Inc Uppfyllande av standarder Det optiska biopsisystemet WavSTAT4 och den optiska biopsitången uppfyller alla applicerbara aktuella standarder från FDA och Europeiska unionen. Kontakta SpectraScience, Inc. för en komplett lista över standarder. Dokumentets slut 23

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning blodtrycksmanometrar

Bruksanvisning blodtrycksmanometrar Bruksanvisning blodtrycksmanometrar BRUKSANVISNING WELCH ALLYN BLODTRYCKSMANOMETRAR DURASCHOCK- BRONS,- SILVER,-GULD OCH PLATINALINJEN Welch Allyns blodtrycksmätare med innovativ DuraShockteknik den första

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Bruksanvisning Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Art.nr.: 105 660 Rev D SE Innehåll Detta följer med produkten... 3 Installera Tracker Pro... 4 Anslutning av Tracker Pro... 4 Montera Tracker Pro...

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning 1 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) UTTALANDE Denna utrustning har testats och uppfyller gränsvärdena för en klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av FCC

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Produktinformation för Sun Enterprise 220R

Produktinformation för Sun Enterprise 220R Produktinformation för Sun Enterprise 220R Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Artikelnummer: 806-1715-10 Januari 2000, utgåva A Skicka

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK FLÖDESMÄTARE

ANVÄNDARHANDBOK FLÖDESMÄTARE ANVÄNDARHANDBOK FLÖDESMÄTARE MODELL: 1MFA-, 4MFA-, 6MFA- och 8MFA-serien 1MFA3001 (Visas) 8MFA1001 (Visas) SPARA DESSA INSTRUKTIONER Enligt federal lag (i USA) får denna produkt endast säljas av eller

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Precision

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Innehåll i kartongen

Innehåll i kartongen Snabbguide 1 Innehåll i kartongen KASSATERMINAL HIOPOS STRÖMKABEL SERIELL KABEL FÖR ANSLUTNING TILL SKATTEKONTROLLENHETEN kopplas på COM 4 SKATTEKONTROLLENHET CleanCash med egen strömförsörjning (medföljer

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer