WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem. Internationell bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem. Internationell bruksanvisning"

Transkript

1 WavSTAT4 Optiskt Biopsisystem Internationell bruksanvisning 1

2 OBSERVERA: LOKALA LAGAR KAN FÖRESKRIVA ATT DETTA INSTRUMENT ENDAST FÅR SÄLJAS TILL ELLER PÅ BESTÄLLNING AV LÄKARE ELLER ANNAN FÖR DETTA LEGITIMERAD SJUKVÅRDSPERSONAL SOM HAR UTBILDATS I DESS ANVÄNDNING OBSERVERA: ANVÄNDAREN SKA LÄSA OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN, INBEGRIPET ANVISNINGAR, VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, INNAN INSTRUMENTET ANVÄNDS. I ANNAT FALL FINNS RISK FÖR SKADOR PÅ PATIENT, ANVÄNDARE ELLER SYSTEM SpectraScience, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Mångfaldigande, bearbetning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd förbjuds med undantag för vad som tillåts enligt copyright-lagar. Tryckt i USA för export. Artikelnummer Rev A SpectraScience, Inc Sorrento Valley Road San Diego, CA USA Tel: Fax: EMERGO EUROPE Molenstraat BH, Den Haag Nederländerna Tel: Fax:

3 Innehåll 1.0 Beskrivning av instrumentet Indikationer Kontraindikationer Varningar och försiktighetsåtgärder Kliniskt Tekniska Biverkningar Systemkomponenter Bibehålla prestanda (se avsnitt 8) Systemkomponenter som rekommenderas för riktig drift Optisk biopsitång Arbetssätt Enhet Pekskärm Bruksanvisning Systemunderhåll Underhåll som utförs av tillverkare eller leverantör Underhåll som utförs av sjukhuspersonal Kommandosammanfattning Felmeddelanden och avhjälpning Fel vid spänningssättning Fel vid uppstart Bakgrundsfel Ytterligare felmeddelanden Teknisk support Systeminformation Systemspecifikationer Systemets förväntade livstid Returprincip Använda symboler Systemsymboler Definitioner och förkortningar Symbolförklaringar

4 15.0 Patienthandbok Reservation Varumärken Uppfyllande av standarder Bilder Bild 1. Enheten framifrån... 9 Bild 2. Enheten bakifrån Bild 3. & 3a. Pekskärm: layoutexempel

5 SE UPP! Lokala lagar kan föreskriva att detta instrument endast får säljas till eller på beställning av läkare som har utbildats i dess användning vid gastrointestinal endoskopi. 1.0 Beskrivning av instrumentet Det optiska biopsisystemet WavSTAT4 Optical Biopsy System (WavSTAT4 OBS, WavSTAT4 ) består av en laserkälla, optisk biopsitång (optisk fiber med tång), en spektrometer, analytisk programvara och en enhet för användargränssnitt. Systemet används tillsammans med normal gastrointestinal endoskopiutrustning. Laserkällan är en pulsad kvävelaser med våglängden 337 nm. Denna levererar den ljusenergi som används i systemet. Ljusenergin överförs genom den optiska fibern och absorberas av målvävnaden. Ljuset returneras till en spektrometer genom samma optiska fiber, och tolkas av den analytiska programvaran. Denna inbegriper en algoritm som klassar målvävnaden som "suspect" eller "not suspect" (misstänkt resp. inte misstänkt). Klassificeringen visas för användaren via användargränssnittet. Enheten drivs med vanlig VAC, 50/60 Hz el. Den består av ett spektroskopiundersystem med laser, optik och fotondetekteringssystem, en RFID-läsare som identifierar den optiska biopsitången samt en pekskärm. Den högupplösta skärmen visar resultat av vävnadsanalys, stegvisa instruktioner, procedursammanfattning och systemstatus. WavSTAT4 -systemdata sparas i ett internt minne och kan laddas ned till ett USB-minne. 2.0 Indikationer Systemet SpectraScience WavSTAT4 är avsett som hjälp vid gastrointestinal (GI) endoskopi. Se specifika applikationsanvisningar. 3.0 Kontraindikationer Användning av denna utrustning är kontraindicerad för patienter som har defekt koaguleringssystem som utgör kontraindikation för endoskopisk biopsitagning. har andra tillstånd som inte tillåter endoskopisk biopsitagning. 5

6 4.0 Varningar och försiktighetsåtgärder 4.1 Kliniskt Klinisk information finns i applikationsanvisningarna. 4.2 Tekniska Använd inte utrustningen i närvaro av en blandning av brandfarlig anestesigas och luft, syrgas (oxygen) eller lustgas (dikväveoxid) Rikta inte den optiska biopsitångens spets mot ett öga Försök inte komma åt eller åtgärda invändiga delar. Kontakt med invändiga komponenter kan medföra elstötar och klass 3B-laserstrålning. Kontakta SpectraScience eller er leverantör för service USB-porten är avsedd för en minnesenhet. Installera inte något annat när enheten är i drift Luta dig inte mot enheten och tryck inte på den från sidan med större kraft än 58 N. Sådant kan få enheten att välta, med risk för skador på användaren och personer i närheten Systemet är en klass 1 laserprodukt och uppfyller aktuella krav i 21 CFR del 1040 samt EN , andra upplagan, Betraktande av laserutgången med vissa optiska instrument (som lupper, förstoringsglas och mikroskop) på ett avstånd av 100 mm kan vara farligt för ögat. LASERSTRÅLNING TITTA INTE PÅ DEN DIREKT GENOM OPTISKA INSTRUMENT KLASS 1M LASERPRODUKT Systemet har en klass 3B pulsad kvävelaser som avger ljusenergi med våglängden 337,1 nm. Åtkomst till den pulsade klass 3B-kvävelasern är möjlig endast om systemets kåpa avlägsnas. Det finns inga inställningar som användaren kan göra i WavSTAT4 -systemet. Endast utbildad servicepersonal får öppna systemkåpan, eftersom detta medför åtkomst till energinivåer över klass I. Försiktighet: Om andra kontroller, justeringar eller procedurer används än de som beskrivs i den här bruksanvisningen finns risk för strålningsskador WavSTAT4 -systemet är klass I, typ BF, IPXO för kontinuerlig användning och inte för AP/APG. (Förkortningar förklaras i avsnitt 13.2) Utrustningen har testats och funnits uppfylla kraven för medicinsk utrustning i IEC :2004/11/01 Ed: 2.1. Testningen visar att instrumentet ger tillräckligt skydd mot skadliga störningar i en typisk medicinsk installation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppkomma i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på annan utrustning eller is påverkas negativt av annan utrustning, rekommenderas användaren att avhjälpa detta på ett eller flera av följande sätt: 1. Vrid eller flytta utrustningen. 2. Öka avståndet mellan enheterna. 3. Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan elkrets. 4. Kontakta tillverkaren eller servicetekniker. 6

7 5.0 Biverkningar Under klinisk testning av produkten observerades inga biverkningar. 6.0 Systemkomponenter 6.1 Bibehålla prestanda (se avsnitt 8) 6.2 Systemkomponenter som rekommenderas för riktig drift WavSTAT4 OBS modell 4 Enheten levereras fullständigt monterad som en (1) enhet. Enheten ska endast användas med tillbehör från SpectraScience. Detta inbegriper den medföljande pedalen, nätkabeln och den optiska biopsitången Optisk biopsitång 6.3 Optisk biopsitång Den optiska biopsitången levereras som steril engångsutrusning i paket om 5 stycken. Den optiska biopsitången är 230 cm lång för användning med fullängdsendoskop. Aktuella modeller av optiska biopsitänger (inbyggd optisk fiber). Typer Engångsprod ukt, steril Föreslagen utnyttjbar längd på endoskopet Den optiska biopsitånge ns utnyttjbara längd Den optiska fiberns totala längd Optisk biopsitång Artikelnummer Full längd 230 cm 5,0 meter Den optiska biopsitången innehåller en optisk fiber. Den optiska biopsitången med optisk fiber används till att erhålla spektraldata och kan även användas till att ta en fysisk biopsi. Anm.: Mer information om den optiska biopsitången finns i dess bruksanvisning ( ) som levereras tillsammans med Arbetssätt WavSTAT4 -systemet använder en laserinducerad auto-fluorescensmetod för att erhålla spektral information. Systemet sänder monokromatisk laserljusenergi på låg nivå genom en optisk biopsitång. Den vävnad som är i kontakt med den optiska fibern absorberar ljuset och avger en karakteristisk spektral signatur. Den resulterande auto-fluorescensen från vävnaden överförs i samma optiska fiber till enhetens detektor. Den spektrala informationen analyseras av datorn. En symbol visas på pekskärmen för analysresultatet "suspect" (misstänkt, RÖD) eller "not suspect" (inte misstänkt, GRÖN) eller "inconclusive data" (ingen slutsats kan dras, GUL). 7

8 Exciteringskällan i WavSTAT4 -systemet är en pulsad kvävelaser. Lasern avger ljusenergi med våglängden 337 nm. Den laserpulsenergi som går till den optiska biopsitången är inställd av SpectraScience, Inc. och kan inte ändras av användaren. Systemprogrammet möjliggör samtidig vävnadsexcitering, datainsamling och analys på mindre än 2 sekunder varje gång pedalen trycks ned. 6.5 Enhet Följande delar visas i figur Optisk koppling Den optiska biopsitången ansluts till den optiska kopplingen på enhetens framsida Strömbrytare Strömbrytare för nätspänningen Ljudsignal (syns inte i figuren) Ljudsignalen anger att en verifierad sekvens är klar Pekskärm På pekskärmen visas systemstatus, procedursteg, resultat av vävnadsanalys och valbara funktioner. Följande delar visas i figur Kommunikationsportar I den här delen finns portar för USB-, RJ45-, PS2- och VGA-anslutning Systemetiketter Systemetiketterna visar systemartikelnummer, serienummer, tillverkarens namn och säkerhetsinformation Nätkabelskontakt Nätkabeln kan bara sättas in på ett sätt Ventilationsfläktar Pedal Fläktarna kyler enheten under användning. Pedalen ansluts på enhetens baksida med en fyrstiftskontakt. Med pedalen aktiveras det spektroskopiska systemet till att skapa en verifierad sekvens. 8

9 Bild 1. Enheten framifrån Pekskärm Strömbrytare Optisk koppling 9

10 Bild 2. Enheten bakifrån USB-port Kommunikationsportar (Användningen beskrivs i servicehandboken) Systemetiketter Nätkabelskontakt Pedalkoppling Ventilationsfläkt 10

11 6.6 Pekskärm Följande delar visas i figurerna 3 och 3a Funktioner som användaren kan välja Pekknapparna överst på pekskärmen avser funktioner. En knapp är aktiv när funktionens namn visas med svarta bokstäver. När du trycker på en aktiv knapp, aktiveras motsvarande funktion. En knapp är inaktiv när funktionens namn visas med gråa bokstäver. Användaren kan välja följande systemfunktioner: Begin Procedure (Börja Procedur) - startar en procedur för varje patient Export to USB (Exportera till USB) - användaren kan exportera procedurinformation från den senaste proceduren till ett USB-minne Archive (Arkivera) - användaren kan arkivera spektraldata på ett USB-minne New Specimen (Nytt Prov) - förbereder systemet för nästa vävnadsprov New Forceps (Ny Tång) - anvisar användaren att byta den optiska biopsitången om den är skadad eller om en kalibrering misslyckas End Procedure (Avsluta Procedur) avslutar den aktuella proceduren. 11

12 Bild 3. & 3a. Pekskärm: layoutexempel Funktioner som användaren kan välja Volyminställning Statusområde Applikationsområde Funktioner som användaren kan välja Statusområde Område för analysresultat Provnummer Provnumret visas till vänster på skärmen Innan prover tas, tas ett bakgrundsprov. När det pågår, visas "Background" (Bakgrund) i stället för provnumret Område för analysresultat På skärmens högra sida visas symbolen för analysresultatet. Analysresultat Symbolens färg och form Meddelande 12

13 Icke neoplastiskt eller hyperplastiskt Grön cirkel Neoplastiskt eller canceröst Röd åttkant Slutsats kan inte dras Gul triangel Statusområde Nederst på skärmen visas systemets/procedurens realtidsstatus samt meddelanden som leder användaren till nästa steg i proceduren. Vid problem visas en möjlig lösning Inmatningsruta för patientinformation (inte i figuren) När du trycker på "END PROCEDURE" (AVSLUTA PROCEDUR), öppnas en meddelanderuta som uppmanar användaren att skriva in patientinformation. Du kan välja mellan ett bokstavs- och ett siffertangentbord vid inskrivningen. 13

14 7.0 Bruksanvisning Anm.: Mer information om WavSTAT4 finn i snabbguiden ( ). 8.0 Systemunderhåll 8.1 Underhåll som utförs av tillverkare eller leverantör En inspektion och eventuellt nödvändigt förebyggande underhåll utförs var sjätte månad av en utbildad servicetekniker från SpectraScience. Kontakta SpectraScience eller er leverantör för teknisk support. Anm.: I WavSTAT4 finns inga delar som användaren kan underhålla. 8.2 Underhåll som utförs av sjukhuspersonal Enhet använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av enhetens ovansida och sidor vid behov. Använd aldrig rengöringslösningar Pekskärmen använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av pekskärmens skärm med lätt tryck. Använd aldrig rengöringslösningar. 14

15 9.0 Kommandosammanfattning I följande lista anges de funktioner som användaren kan välja, hur de visas på pekskärmen och hur de används. Kommando Användning BEGIN PROCEDURE (BÖRJA PROCEDUR) NEW SPECIMEN (NYTT PROV) NEW FORCEPS (NY TÅNG) END PROCEDURE (AVSLUTA PROCEDUR) EXPORT TO USB (EXPORTERA TIL USB) ARCHIVE (ARKIVERA) Startar en procedur, inbegripet inställningar för den optiska biopsitången. Anger att ett nytt prov kommer att tas. Startar byte till ny tång. Avslutar datahämtnigen för en given patient. Export av information till ett USB-minne. Arkivering av spektraldata till ett USB-minne. 15

16 10.0 Felmeddelanden och avhjälpning Systemet upplyser användaren om problem. Felmeddelanden visas i pekskärmens statusområde (fig. 3, avsnitt 6.6) eller i en meddelanderuta mitt på skärmen Fel vid spänningssättning Felnumme r Beskrivning 001 Detektorfel 002 Digitalt I/O-fel 003 Fel som rör fritt diskutrymme 004 INI-filfel 005 INI-inställningsfel 006 INI-värdefel 007 Kalibreringsfilfel 008 Kalibreringsinställningsfel 009 Binärfilfel 010 Språk-DLL-fel 011 RFID-läsfel 012 Fel på institutionsnamn 013 Smooth file-fel 014 Startområdesfel 015 Våglängdsområdesfel 10.2 F el vid uppstart Åtgärd Kontakta teknisk support Ha felmeddelandets nummer eller text till hands Fel i den här listan måste först avhjälpas med följande: Låt skyddslocket sitta kvar på tången. Om det inte hjälper och meddelandet "MSG_CONTACT_TECH" visas, kontaktar du teknisk support. Felnumme Beskrivning r 100 Ramnummerfel 110 Ramorienteringsfel 130 Fel på minsta provintensitet 140 Fel provintensitetsvariation 150 Signallasern utanför intensitetsområdet 160 Diodfel 170 Detektormättnadsfel 180 Fel i bakgrundfil 190 Detektorkylningsfel Åtgärd Kontakta teknisk support Ha felmeddelandets nummer eller text till hands 16

17 10.3 Bakgrundsfel Nedanstående fel måste först avhjälpas med följande: "Låt locket sitta kvar på den optiska biopsitången och tryck på pedalen" Om det inte hjälper eller om meddelandet "MSG_CONTACT_TECH" visas, kontaktar du teknisk support. Felnumme Beskrivning r 200 Ramnummerfel 210 Ramorienteringsfel 220 Fel på minsta provintensitet 230 Fel provintensitetsvariation Åtgärd Kontakta teknisk support Ha felmeddelandets nummer eller text till hands 10.4 Ytterligare felmeddelanden Följande fel kan avhjälpas genom att utföra de åtgärder som rekommenderas i tabellen. Meddelande Åtgärd Footswitch not connected (Pedalen inte ansluten) Signal Error, Reposition Optical Biopsy Forceps (Signalfel. Flytta på den optiska biopsitången) Replace Optical Biopsy Forceps (Byt den optiska biopsitången) No media in drive (Inget USBminne) Anslut pedalen till enhetens baksida. Den optiska fibern är inte i kontakt med provet eller rörelse under provtagningen. Flytta på den optiska biopsitången. Tryck på pedalen. Ta bort den optiska biopsitången. Byt ut den mot en ny. Sätt in ett USB-minne Teknisk support Alla frågor, kommentarer och problem hanteras av utbildad personal via SpectraScience, Inc Sorrento Valley Rd, Suite 11 San Diego, CA Telefon: Fax: eller - kontakta din leverantör. 17

18 12.0 Systeminformation 12.1 Systemspecifikationer Parameter Klassificering CPU Typ av skydd mot elstötar Grad av skydd mot elstötar Grad av skydd mot inträngande vatten Specifikation Klass I Typ BF-tillbehör System: IPX0 Pedal: IP68 Pentium M, ett kort Operativsystem Windows Embedded Standard 2009 El Spänning Ström Laser Repetitionshastighet VAC, 50/60Hz 0,7 A 337,1 nm pulsad kvävelaser 8 Hz Förvaring och transport Temperatur 20 ºC till +50 ºC ( 4 ºF till 122 ºF) Relativ fuktighet 20 % till 80 % Lufttryck 70,0 kpa till 106,0 kpa Drift Temperatur 10 ºC till +40 ºC (50 ºF till 104 ºF) Relativ fuktighet 20 % till 80 % Vikt ca 102,5 lb. (46,5 kg.) 18

19 Yttermått Biokompatibilitet Rengöring Höjd: ca 43,75 (111,1 cm) Bredd: ca 24,5 (62,2 cm) Djup: ca 24,5 (62,2 cm) Biokompatibilitet är inte tillämpligt på systemet. Enhet använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av enhetens ovansida och sidor vid behov. Använd aldrig rengöringslösningar. Pekskärmen använd en duk fuktad med milt tvålvatten och torka försiktigt av pekskärmens skärm med lätt tryck. Använd aldrig rengöringslösningar. FÖRSIKTIGHET: Utrustningen är inte lämplig att användas i närvaro av antändliga blandningar av narkosgaser och luft eller oxygen (syrgas) eller dikväveoxid (lustgas) Systemets förväntade livstid Systemet WavSTAT4 förväntas ha en livstid av sju år från tillverkningsdatum. Livstiden är beroende av de End Of Life-meddelanden vi får från våra leverantörer. Vi gör i sådana fall allt vi kan för att hitta alternativa leverantörer, men kan inte garantera att sådana alltid kan hittas. Vid slutet av livstiden ska systemet returneras till SpectraScience, Inc. eller er leverantör för kassering, eller kasseras av er institution. Risken för användare vid kassering är försumbar om gällande regler för kassering av elektronisk utrustning följs. Den optiska biopsitången ska kasseras enligt institutionens normala metoder. Risken för användare vid kassering av tången är försumbar om gällande regler för kassering av biologiskt riskmaterial följs Returprincip Detaljerad information om hantering av returer till SpectraScience, Inc. får ni från vår serviceavdelning eller er leverantör. SpectraScience, Inc. Customer Service Department: Telefon: eller fax: eller 19

20 13.0 Använda symboler 13.1 Systemsymboler Symbol Betydelse Växelström AV (el: bryter nätspänningen)/på (el: ansluter nätspänning) Utrustning typ BF Var noga med att följa anvisningar i medföljande dokument. Skyddsjord Läs bruksanvisningen 13.2 Definitioner och förkortningar Klass I: Utrustning i vilken skyddet mot elstötar inte enbart är beroende av isolering, utan som har ytterligare skydd genom att utrustningen kan anslutas till installationens skyddsjord på ett sådant sätt att åtkomliga metalldelar inte kan bli strömförande vid fel på isoleringen Typ BF (Typ B-utrustning med ingående delar av typ F) Utrustning som har en viss grad av skydd mot elstötar, särskilt beträffande tillåten läckström, och pålitlig skyddsjordning Typ F-tillbehör: En del som är isolerad från alla andra delar av utrustningen i en sådan utsträckning att tillåten läckström till patienten inte överskrids om en spänning lika med 1,1 gånger nominell nätspänning läggs mellan delen och jord (tillbehöret är den del av utrustningen som kommer i kontakt med patienten). 20

21 IPXO (skydd mot inträngande vatten): Inget skydd mot fukt AP/APG: AP: Utrustning som uppfyller specifika krav på konstruktion, märkning och dokumentation för att undvika antändningskällor i en blandning av brännbara narkosgaser och luft. APG: Utrustning som uppfyller specifika krav på konstruktion, märkning och dokumentation för att undvika antändningskällor i en blandning av brännbara narkosgaser och oxygen eller dikväveoxid Kontinuerlig användning: Drift av WavSTAT4 -systemet under normal belastning under obegränsad tid, utan att angivna temperaturgränser överskrids. 21

22 14.0 Symbolförklaringar Följande symboler visas under drift när användaren ska ta ett beslut om fortsättning. Symbol Yes (Ja) No (Nej) OK Cancel Betydelse Användaren fortsätter med det visade valet. Användaren bekräftar att systemet inte ska fortsätta med det visade valet. Användaren bekräftar att meddelandet förståtts och väljer att fortsätta. Användaren väljer att inte fortsätta med det visade valet Patienthandbok INTE TILLÄMPLIGT 16.0 Reservation SpectraScience, Inc. ger ingen garanti, uttryckt eller underförstådd, genom lag eller på annat sätt, utöver att rimlig omsorg använts vid tillverkningen av produktrena samt att material och arbete som använts vid tillverkningen kommer att vara fria från fel under ett år efter datum för första leverans. Denna garanti är inklusiv och gäller i stället för alla andra garantier, oberoende av om de är skrivna, muntliga, uttryckta eller underförstådda (inbegripet, men inte begränsat till, någon garanti för säljbarhet eller lämplighet till ett ändamål). SpectraScience, Inc kan inte hållas ansvarigt för någon uppkommen eller indirekt förlust, skada eller utgift som direkt eller indirekt uppkommer genlom användning av dessa produkter, annat än utbyte eller återbetalning av inköpspriset. SpectraScience varken åtar sig eller auktoriserar någon annan person att för dess räkning åta sig något ytterligare betalningsansvar eller annat ansvar i förbindelse ned denna utrustning. Ingen representant för företaget kan ändra något av det ovanstående och köparen accepterar härmed produkterna under dessa villkor. Denna garantibegränsning är nödvändig på grund av de många faktorer som inte kan kontrolleras av SpectraScience, Inc., som patientens diagnos, de förhållanden under vilka systemet används, metoder för administrering och hantering av systemet sedan det lämnat SpectraScience, Inc., steriliseringsprocedurer, utförande av rekommenderade åtgärder och liknande. 22

23 17.0 Varumärken SpectraScience WavSTAT4, WavSTAT4 Optical Biopsy System, WavSTAT4 Optical Biopsy Forceps och WavSTAT4 Optical Biopsy Fiber är registrerade varumärken som ägs av SpectraScience, Inc Uppfyllande av standarder Det optiska biopsisystemet WavSTAT4 och den optiska biopsitången uppfyller alla applicerbara aktuella standarder från FDA och Europeiska unionen. Kontakta SpectraScience, Inc. för en komplett lista över standarder. Dokumentets slut 23

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

Predator Pro 3D. Predator Pro 3D. Användarhandbok. Version 1.0

Predator Pro 3D. Predator Pro 3D. Användarhandbok. Version 1.0 Predator Pro 3D Användarhandbok Version 1.0 Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller på något sätt,

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

DP-CALC TM Micromanometer

DP-CALC TM Micromanometer ENERGI OCH KOMFORT Ventilationstest DP-CALC TM Micromanometer Modell 5815 Bruksanvisning och servicemanual Copyright TSI Incorporated / 2007 / Alla rättigheter förbehålles. Adress TSI Incorporated / 500

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Om varningar VARNING! En varning indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Framifrån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622

Installation. Powerline 500 Modell XAVB5622 Installation Powerline 500 Modell XAVB5622 Förpackningens innehåll I vissa regioner medföljer en resurs-cd produkten. Obs! Adaptrar varierar beroende på region. Din adapter kan se annorlunda ut. 2 Komma

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

SE Installationsvägledning. devireg 610

SE Installationsvägledning. devireg 610 SE Installationsvägledning devireg 610 Ž Användingsområde: devireg 610 är en kapslad (IP 44) elektronisk termostat för regulering av värme och kyla i området -10ºC till +50ºC. Termostaten är lämplig vid

Läs mer

SALAMANDER OS200. Installations- och bruksanvisning

SALAMANDER OS200. Installations- och bruksanvisning SALAMANDER OS200 Installations- och bruksanvisning INNEHÅLL 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Montering... 3 4. Transport och flyttning av apparaten... 3 5. Manöverpanel... 4 6. Användning...

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

ARON 200-HYD Bruksanvisning

ARON 200-HYD Bruksanvisning Duschvagn ARON 200-HYD Bruksanvisning Rev. 31.05.2013 Säkerhet Läs instruktionerna noga före användning av Aron duschvagn Bruksanvisning Aron duschvagn är utformad för att överföra brukare till och från

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639)

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) Spisfläkt Nova 991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Svenska 131

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Svenska 131 3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual Svenska 131 Innehållsförteckning Avsnitt 1: Teknisk service och beställningar 135 Teknisk service 135 USA 135 Beställningar 135 USA 135 Korrekt användning

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

VIDVINKELOFTALMOSKOP BRUKSANVISNING

VIDVINKELOFTALMOSKOP BRUKSANVISNING VIDVINKELOFTALMOSKOP BRUKSANVISNING LÄS IGENOM ANVISNINGARNA OCH FÖLJ DEM NOGA Innehåll 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Beskrivning av produkten 4. Komma igång 5. Apertur och filter

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

MICROMANOMETER AIRFLOW INSTRUMENTS MODELL PVM610

MICROMANOMETER AIRFLOW INSTRUMENTS MODELL PVM610 MICROMANOMETER AIRFLOW INSTRUMENTS MODELL PVM610 BRUKSANVISNING OCH SERVICEMANUAL P/N 6001290, REV F 2014 Copyright TSI Incorporated / 2007-2014 / Alla rättigheter förbehålles. Adress TSI Incorporated

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Användarhandbok. Version 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Användarhandbok. Version 1.0 Voodoo Dragon Användarhandbok Version 1.0 Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller på något sätt, elektroniskt

Läs mer

Bruksanvisning 2010/08. Curera Sittkudde. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001006

Bruksanvisning 2010/08. Curera Sittkudde. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001006 Bruksanvisning 2010/08 Curera Sittkudde Artikelnummer bruksanvisning: 95-001006 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 4 Rengöring 5 Övrig information 6 VIKTIGA

Läs mer

Dell Precision T1650. Information om installation och funktioner. Framsida och baksida. Om varningar

Dell Precision T1650. Information om installation och funktioner. Framsida och baksida. Om varningar Dell Precision T1650 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Framsida och baksida Figur 1. Framsida

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Bruksanvisning Spisvakt

Bruksanvisning Spisvakt Bruksanvisning Spisvakt Med start i spisvredet (autostart) och överhettningsskydd (värmevakt). Godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel! E 19 086 45 (3-fas) E 19 086 52 (1-fas) Introduktion

Läs mer

MANUAL. Wagner Electronics. Fuktmätare MMC 210 och MMC 220

MANUAL. Wagner Electronics. Fuktmätare MMC 210 och MMC 220 MANUAL Wagner Electronics Fuktmätare MMC 210 och MMC 220 Denna manual är en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför innehålla inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför med originaltexten

Läs mer

Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt:

Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt: Sidan 1 av 6 Specialanpassade medicintekniska produkter 2006-04-12 Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt: Arbetet ska baseras på en skriftlig anvisning och att produkten

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Förlängningsdel Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 3 Rengöring 4 Övrig information

Läs mer

Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus

Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus TI Start-Up Customization Applikation för TI-83 Plus Komma igång Börja här Hur Anpassa Start-Up med en bild Anpassa Start-Up med ett program Anpassa Start-Up med en applikation Stänga av Start-Up Customization

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

BEAT SORTIMENT. Universella elsvetsmaskiner för PE INDUSTRI BELOS AB

BEAT SORTIMENT. Universella elsvetsmaskiner för PE INDUSTRI BELOS AB BEAT SORTIMENT Universella elsvetsmaskiner för PE INDUSTRI BELOS AB Universella elsvetsmaskiner för PE INFORMATION > Modeller och specifikationer BEAT elsvetsmaskiner finns i följande modeller: BEAT-MV:

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 Bruksanvisning 2010/08 Molly Hälskydd Avlastning av häl Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Utprovning och användning 4 Rengöring

Läs mer

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationshandbok

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationshandbok Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationshandbok Innehåll Förpackningens innehåll................................. 3 Maskinvarufunktioner.................................... 4 Lampbeskrivningar.....................................

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer