Helene Höglund Handbok i bildanalys och bildtolkningar för högstadiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helene Höglund Handbok i bildanalys och bildtolkningar för högstadiet"

Transkript

1 Helene Höglund Handbok i bildanalys och bildtolkningar för högstadiet

2 Innehåll 1 Vad är en bild? 2 Bildanalys 3 Bildtolkning 4 Bildens beståndsdelar 5 Bilduppbyggnad 6-11 Perspektiv Utsnitt och bildbeskärning Bildkomposition Rörelser och riktningar Bilddjup

3 Innehåll 31 Färgsättning 32 Ljussättning 33 Symboler 34 Metaforer 35 Objektiva och subjektiva bilder Bildanalys 41 Referenslitteratur

4 Vad är en bild? Man kan säga att en bild är en synlig eller visuell upplevelse som på något sätt är tillverkad av människor. Den som ser bilden upplever bilden och den som skapar bilden vill berätta om något som han eller hon har upplevt. En bild är en avbildning av antingen en yttre verklighet t.ex. ett fotografi. Eller så har man avbildat en inre verklighet t.ex. fantasier eller drömmar. En bild är också ett medium, alltså en bärare av ett budskap. Bilden skapas av en sändare som vill berätta något för en mottagare. Mottagaren är den som ser bilden. Sändaren kan vara bildskaparen men också tidningen, tv-kanalen, företaget eller en myndighet. Sändaren är den som vill överföra ett budskap till en mottagare via mediet bild. Mottagaren är den som upplever bilden t.ex. vi som läser tidningen, tittar på tv eller går och ser konst på museum. 1

5 Vad är bildanalys? När man analyserar bilder så försöker man tolka bildens innehåll och vad bildskaparen vill berätta för betraktaren. Men även hur du själv tolkar bilden. Ofta tolkar betraktaren bilden på ett annat sätt än vad bildskaparen hade tänkt från början. Man analyserar bilden ur flera olika perspektiv och söker svar genom att man ställer frågor till bilden. t.ex. vilken känsla som bilden förmedlar till dig som betraktare. Om bilden utstrålar lugn, sorgsenhet, upprördhet, ilska, glädje, kärlek, vänskap m.m. Man kan även fokusera på vad som finns i bilden, vilka motiv som bildskaparen har använt sig av för att uttrycka sitt budskap. Det kan vara människor, djur eller landskap m.m. Hur ser motiven ut och vilken relation har de till varandra? Man kan även analysera bildens konstruktion, alltså hur bilden är skapad. Är det ett foto, en målning, en teckning m.m.? Det finns en mängd olika sätt att bygga upp en bild och på så vis förmedla olika budskap till betraktaren. 2

6 Vad är bildtolkningar? En bildtolkning innebär att man ser en bild och försöker tolka eller förstå vad bilden vill förmedla till åskådaren. Men tolkningen av bilders budskap varierar beroende på vem som tolkar bilden. När du och jag ser samma bild så kan vi tolka bildens budskap olika. Denotativt innehåll En entydig tolkning uppstår när man utgår från vad bilden faktiskt innehåller, vad den avbildar. Detta kallas för bildens denotativa innehåll. T.ex. när man tittar på en bild av ett landskap så kan alla vara överens om att det vi ser är en himmel, berg och en åker. Bilden kallas entydig eftersom de flesta tolkar bildens denotativa innehåll på samma sätt. Konnotativt innehåll Bildens konnotativa innehåll däremot tolkar de flesta olika och tolkningen baseras ofta på individens tidigare erfarenheter och kulturella ursprung. Den konnotativa tolkningen innebär vilken känsla eller association som bilden förmedlar. T.ex. om landskapet i bilden ser sorligt eller dystert ur. Om det förmedlar lugn eller stillhet. Eller om den har en djupare innebörd. Bilden blir då mångtydigt och det sändaren ville förmedla till mottagaren kan gå förlorad i tolkningen. 3

7 Bildens beståndsdelar En bild består i huvudsak av tre saker: punkter, linjer och ytor. Dessa kan ha olika längd, storlek och färg beroende på vilken bild de befinner sig i. Var för sig så har de ingen betydelse. Men när de läggs ihop till en delar av en bild så får de något som kallas för delbetydelser. T.ex. i en bild av ett landskap så ser vi olika ytor med färgen grön och förstår det som ängar och linjer som tillsammans bildar blommor. När vi kombinerar alla våra delbetydelser t.ex. himmel, ängar, blommor och bin så bildas en helhetsbetydelse. Helhetsbetydelsen är när vi ser vad bilden som helhet föreställer. 4

8 Bilduppbyggnad Nu ska vi titta lite närmare på alla de beståndsdelar som bilder består utav och hur de förhåller sig till varandra. Det är i grunden som sagt ytor, prickar och linjer som bilder består av. Det är våra verktyg, men hur man använder dessa verktyg kan variera i det oändliga. 5

9 Perspektiv Bildens perspektiv är det som avgör från vilket håll vi ser motivet i bilden, hur djup bilden är och vad vi ser i bilden. Olika perspektiv ger även betraktaren olika känslor för motivet och avbildar motivet på olika sätt. Det som är grunden i hur perspektivet byggs upp är linjer och hur dessa linjer strävar inåt i bilden. 6

10 Horisontlinje Horisontlinjen är den linje som avgränsar bilden längs med bilden, eller horisontellt. Var horisontlinjen blir placerad beror var du står när du fotograferar eller målar din bild och den varierar beroende på vilket perspektiv du väljer. 7

11 Centralperspektiv Centralperspektivet uppstår när man har blickpunkten mitt i bilden och alla linjer i bilden strävar mot bildens mitt. Detta skapar djup i bilden. 8

12 Grodperspektiv Grodperspektivet uppstår när man har blickpunkten väldigt låg i bilden. Man ser upp på det motiv som avbildas. Detta gör att motivet ser stort och mäktigt ut. 9

13 Fågelperspektiv Fågelperspektivet uppstår när man har blickpunkten ovanför det man avbildar, man ser ner på det man avbildar. Detta får motivet att se litet och obetydligt ut. 10

14 Luftperspektiv När man använder luftperspektivet så använder man sig av färger för att berätta om avståndet till motivet. Ju blekare färger motivet har ju längre bort i bilden är det. T.ex. så blir berg blekt blå om de är riktigt långt bort trots att de berg och ytor som är närmas är klart gröna. 11

15 Utsnitt När man beskär bilder så väljer man vilken del av motivet som ska vara i fokus. Den del som blir kvar efter beskärningen kallas för bildens utsnitt. Hur utsnittet ser ut avgör hur mottagaren upplever bilden. Alla format har en inneboende energi som skapas av att det finns en spänning mellan bildens höjd och bildens bredd. När skillnaden mellan bredden och höjden är stor som i en rektangel där långsidorna är mycket kortare än kortsidorna så uppstår det mycket energi. men när alla sidor är lika långa som i en kvadrat så uppstår det lite energi. 12

16 Rektangulärt liggande Utsnitt Det rektangulära liggande utsnittet innehåller mycket energi och eftersom man som betraktare ser på en bild från vänster till höger precis som när man läser en text så blir detta format naturligt för ögat. Det här formatet kallas även för landskapsformat. Rektangulärt stående Utsnitt Det rektangulära stående utsnittet innehåller precis som det liggande formatet mycket energi. Men energin här känns mer laddad och återfinns på höjden istället för på längden, eftersom ögat nu måste läsa bilden i ett zick zack mönster nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Det stående formatet kan upplevas som trångt och instängt. Det här formatet kallas även för porträttformat. 13

17 Kvadratiskt Utnitt Kvadratens sidor är till skillnad från rektangelns, exakt lika långa. Det innebär att väldigt lite energi uppstår i bilden och den upplevs ofta som statisk eller tråkig. Få använder det kvadratiska utsnittet just därför. 14

18 Bildbeskärning När man arbetar med att beskära bilder så kan man förutom att arbeta med själva bildens format även titta på bildens innehåll eller motiv. Hur innehållet förhåller sig till resten av bildytan avgör hur man som betraktare upplever bilden. Man kan fråga sig vad är vikigast i motivet att lyfta fram för att budskapet i bilden ska nå fram till betraktaren? 15

19 Helbild En helbild innebär att hela motivet finns med. En helbild avbildar inte bara människan eller motivet i bilden utan även den miljö som finns runt omkring. Man får en helhets bild av vad som händer och var de befinner sig. Helbilden kallas även för totalbilden. Halvbild Halvbilden lägger till skillnad från helbilden sitt fokus på motivens inre relation till varandra eftersom bakgrunden och den omgivande miljön nu inte längre får ta lika stor plats. T.ex. relationen mellan mor och dotter. Halvbilden passar utmärkt för att tydliggöra vem bilden porträtterar istället för vad som händer eller var bilden är tagen. Närbild Närbilden har varken fokus på den omgivande miljön eller motivens inre relation till varandra t.ex. mor och dotter. Utan närbilden fokuserar på individerna: vem är flickan? vem är mamman? När man kommer såhär nära inpå motivet så läggs fokuset på individerna i bilden. 16

20 Bildkomposition Bildens komposition innebär hur motiven i bilden är placerade i förhållande till varandra. Olika kompositioner skapar olika uttryck och ger betraktaren olika känslor. T.ex. om motiven är tätt eller glest placerade, var tyngdpunkten i bilden befinner sig, om de är symetriskt eller asymmetriskt placerade eller om de rör sig åt något håll i bilden. m.m. 17

21 Symmetrisk komposition När motiven i en bild är symmetriskt placerade så uppstår en symmetrisk bild komposition. Det innebär att motivet t.ex. en människa, en katt eller ett hus har placerats i centrum av bilden. Eller om det är t.ex. två människor så har de placerats symmetriskt i förhållande till varandra. Tyngpunkten blir då placerad i mitten av bilden. Detta gör att betraktaren upplever bilden som lugn och harmonisk. 18

22 Asymmetrisk komposition När motiven i bilden är asymmetriskt placerade, antingen längre till höger eller längre till vänster. Så uppstår det genast en spänning i bilden. Den upplevs inte längre som lugn och harmonisk utan nu upplevs det som att bilden lutar åt något håll för tyngdpunkten är inte längre placerad i mitten. 19

23 Bildrörelse En bild är en tvådimensionell yta, alltså en platt yta. Men man kan ändå med vissa knep få betraktaren av bilden att uppleva rörelse i bilden. Ett av dessa knep är att låta en del av bilden vara skarp och en annan del vara i oskärpa eller suddig. T.ex. en bild av en strand där stranden och klipporna är skarpa men vågorna är suddiga, man ger då betraktaren känslan av att vågorna rör sig. Eller om någon klappar i händerna och rörelsen gör händerna suddiga medan allt annat är i skärpa. 20

24 Bildriktningar En annan faktor som ger bilder känslan av rörelse är åt vilket håll energierna i bilden är riktade, vilket håll de strävar åt. En bild vill alltid åt ett håll och oftast så stävar motivet i bilden mot kanten av bilden åt någon riktning. Detta gör att betraktaren upplever att det händer något i bilden. Det kan vara en häst som är avbildad i full gallopp från den ena sidan av bilden till den andra, en eld som flammar uppåt eller en mås som dyker rakt ner för att fånga en fisk i havet. Trots att bilden är stillastående så upplever betraktaren en rörelse. 21

25 Horisontal bildriktning En horisontal bildriktning uppstår när motivet strävar åt antingen höger eller åt vänster längs med horisontlinjen i bilden. Energin i bilden strävar då längs med bilden. Motivet kan utgå från bildens mitt och röra sig till någon bildens sidor eller så rör sig motivet från den ena till den andra sidan i bilden. Eftersom man i väst läser text från vänster till höger så läser man även bilders riktningar från vänster till höger. Det betyder att ett motiv som strävar åt höger tolkar man som att den är på väg bortåt medan ett motiv som strävar åt vänster tolkar man som att den är på väg hem igen. 22

26 Vertikal bildriktning En vertikal bildriktning uppstår när energierna i bilden strävar uppifrån och ner eller nerifrån och upp i bilden. Detta kan uppstå när t.ex. något faller lodrätt neråt i bilden eller någon sträcker upp armarna rakt uppåt i bilden. 23

27 Diagonal bildriktning Den diagonala bildritningen uppstår när rörelsen och energin i bilden strävar från det ena hörnet i bilden till den andra tvärs över bilden. Denna bildriktning gör att man upplever bilden som fartfylld och spännande. När diagonalens rörelse riktning stävar från vänster till höger så upplevs bilden som öppen och som att den får mer och mer fart. Medan när diagonalens rörelseriktning går från höger till vänster så upplevs den som mer stängd och som att den är på väg att stanna av. 24

28 Triangulär bildriktning Den triangulära bildriktningen uppstår när motiven är ordnade så att de står i antingen en uppåt pekande eller en nedåtpekande triangel. Den nedåtpekande tringeln står på sin spets och skapar obalans i bilden. Bilden upplevs som otrygg och rörig. Medan den uppåtpekande triangeln ger balans i bilden eftersom den har en botten att vila på. Den upplevs som trygg och lugn. 25

29 Stillastående bilder Det finns som sagt oftast någon form av rörelse i en bild. Beroende vilket håll motivet är riktat åt, om energierna i bilen t.ex. strävar från höger till vänster eller uppifrån och ner. Men man kan ändå ge känslan till betraktaren av att en bild är stillastående. Detta gör man på bästa sätt genom att ge motivet tyngd genom att placera det på botten av bilden så att den känns förankrad i bildens ram. Och att de energier som finns i bilden är riktade neråt, som att även de strävar efter att ge motivet en tyngd. 26

30 Bilddjup När en bild inte har ett djup så upplevs den som platt och ointressant. Om en bild däremot har ett djup så upplevs den som mer verklighetstrogen. Bilddjup skapar man med hjälp av olika illusioner. Den ena är perspektivet som vi redan har varit inne på. Andra sätt är att låta förgrunden i bilden täcka över en del av bakgrunden, detta skapar lager i bilden vilket ger illusionen av djup. Att variera skärpedjupet i bilden, alltså hur långt in i bilden som är skarpt medan bakgrunden är suddig är ett annat sätt att skapa djup. Ett fjärde sätt är att låta förgrunden, alltså det som är närmast i bilden, ligga i mörker medan det som är längst bort i bilden är ljust. Bilddjupet ger betraktaren något att fokusera blicken på långt in i bilden och det gör bilden större och mer intressant. 27

31 Förgrund Det som finns närmast betraktaren i bilden kallas för förgrunden. Den kan man använda för att skapa eller djup i bilden. Låter man något täcka över delar av bilden så upplevs bakgrunden som längre bort och bilden blir djupare. Bakgrund Det som finns längst bort i bilden kallas för bakgrunden i bilden. Även här kan man låta delar av motivet täcka över varandra för att på så sätt skapa en lager på lager effekt som ger bilden djup. 28

32 Bildskärpa Skillnaden mellan skärpa och oskärpa ger dels en känsla av rörelse i en bild men även en känsla av djup. Där den del av motivet som är närmast i bilden är skarpast och den del som är längre bort är i oskärpa och lite suddig. Bilden skulle inte upplevas som lika djup om allt låg i skärpa. 29

33 Ljus och mörker När den närmaste delen av bilden ligger i mörker och det som är längre bort i bilden är ljust så upplever betraktaren bilden som djup. Detta beror på att ögat har vant sig vid att mörka partier och ljusa partier bildar en tunneleffekt och har en lång distans alltså ett långt djup. Och trots att en bild är platt så upplever man bilden som lång och djup. 30

34 Färgsättning Färgerna i en bild är också berättande men hur man tolkar färger och vad de symboliserar och berättar för oss varierar beroende på var man kommer ifrån. Hur man tolkar färger i en bild är mycket personligt det kan vara en grön färg som man upplever som vacker eftersom mormors päronträd hade den gröna färgen när man var liten. Medan någon annan har helt andra associationer och upplever samma färg som äcklig eller otäck. Men vissa saker är allmänna i en kultur för hur vi tolkar färger t.ex. så står rött för kärlek och vitt för oskuld och renhet medan om man åker till en annan världsdel så kan tolkningarna vara tvärtom. 31

35 Ljussättning Ljuset i en bild berättar för betraktaren om det är dag eller natt, om det är vinter eller sommar eller om bilden är tagen inne eller ute. Hur ljus bilden är berättar också vilken stämning bilden har. En ljus bild upplevs ofta som vacker och trygg medan en mörk och dov bild ofta upplevs som otäck eller otrygg. 32

36 Symboler Bilder kan innehåll olika symboler som står för olika saker och känslor. Symboler tolkas olika beroende på vila associationer man får av symbolerna och vem som tolkar dem. T.ex. så kanske en äldre person tolkar dödskallar som en symbol för döden medan en yngre person tolkar samma symbol som ett tecken för rockmusik. Exempel på symboler kan vara Religiösa symboler som t.ex. det kristna korset eller den muslimska halvmånen, Politiska symboler som t.ex. den socialdemokratiska rosen, Symboler för liv och död t.ex. dödskallar, Symboler för musik t.ex. noter eller instrument m.m. 33

37 Metaforer En bildmetafor är när man visar en bild av något för att berätta om något annat. Metaforen får då stå för det man vill berätta om. T.ex. när man genom att visa en bild av en isbjörn som drunknar, vill berätta om klimatkrisen och hur det påverkar vår miljö. Eller när man med en bild av ett barn som svälter vill berätta om hur orättvist det är att vissa länder är rika medan andra är fattiga. Tanken med metaforen på bilden är att genom att visa en lada som speglar sig i en gammeldags moped så vill man berätta om hur det är att växa upp på landet när man är 15 år. 34

38 Objektiv bild Objektiva bilder avbildar något utifrån man berättar om något. Det är det som avbildas som står i fokus inte den som har skapat bilden. T.ex. Såhär ser ett hus ut från utsidan och såhär mycket snö finns det i trädgården. Subjektiv bild Subjektiva bilder har en berättare som berättar om hur han eller hon upplever sin verklighet. Det är inte det som avbildas som är i fokus utan hur avbildaren upplever motivet. T.ex. såhär ser det ut från mitt köksfönster där jag sitter och dricker varm choklad med min mamma. 35

39 Bildanalys De begrepp som har presenterats och förklarats hittills i boken kan användas för att analysera och tolka vilka bilder som helst. Det man kan tänka på är att bryta upp begreppen till frågor som man ställer till bilden och försöker besvara utifrån hur man själv upplever bilden.det finns tusen olika sätt att tolka en bild eftersom alla får olika associationer utifrån samma bild. 36

40 Analytiska frågor Här följer exempel på analysfrågor som man kan ställa till den bild man analyserar. Motiv Vilket/ vilka motiv finns i bilden? Hur står de i förhållande till varandra? Nära, långt ifrån? Vilken relation har de till varandra? Syskon, kärlekspar, skolkamrater, föräldrar och barn m.m. Vilka känslor har motiven? Om det finns människor i bilden: är människorna glada, arga, ledsna m.m. Vilka är det vikigaste delarna i bilden? Varför tycker du det? Vad finns i förgrunden och vad finns i bakgrunden? 37

41 Bilduppbyggnad Vilket perspektiv används i bilden? Hur upplever du perspektivet? Hur är bilden beskuren, vilket format har den? Hur är motivet är bilden avbildat? vilken känsla får man av det? Finns det någon rörelse i bilden? Hur uppstår rörelsen? Åt vilket håll strävar rörelsen? Hur är bilden skapad? Vilken teknik har använts t.ex. fotografi, oljemålning m.m. Komposition Var ligger tyngdpunkten i bilden? Vilken känsla ger det? Är bilden lätt, eller tung, lutande eller centrerad? Är bilden symmetrisk eller asymmetrisk? Vilken känsla ger det? Har bilden något djup? Hur har bildskaparen använt sig av djupet? T.ex. ljus och mörker, skärpa och oskärpa m.m. 38

42 Färger och ljus Vilka färger finns i bilden? Hur tolkar du färgerna? Vad står färgerna för? Vilken ljussättning har bilden? ex. mörk, ljus, dov, klar, natt, dag. m.m. Symboler och metaforer Finns det några symboler i bilden? hur tolkar du dem? Finns det några metaforer i bilden? vilka? Hur tolkar du dem? Vilken känsla ger dem? 39

43 Associationer och känslor Vilka associationer får du av bilden? Vad kommer du att tänka på? Vilken stämning har bilden? Hur får bilden dig att känna dig? Vad tycker du om bilden? Vad skulle du döpa bilden till? 40

44 Referenslitteratur Bo Bergström, Bild och budskap ett tringeldrama om bildkommunikation (Stockholm: Carlssons förlag, 2003) Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur (Stockholm: Carlssons förlag, 2007) Gert Z. Nordström, Bildspråk och bildanalys (Stockholm: Prisma, 1984) Johan Frid, Intro Bild (Malmö: Didactica förlag, 2002) Fotograf: Helene Höglund 41

45 Författarens Tack! Jag skulle vilja tacka min mamma Anita Vestin som alltid inspirerat mig att skapa och måla men framförallt till att gå min egen väg och tro på mig själv. Jag skulle även vilja tacka min handledare Marianne Timsäter som alltid har stöttat och väglett mig under mina studier som bildlärare.

Kraftfält i bilden: Utsnittet Motivet fångas, bilden ramas in i höjd och bredd, blickpunkt bestäms

Kraftfält i bilden: Utsnittet Motivet fångas, bilden ramas in i höjd och bredd, blickpunkt bestäms Kraftfält i bilden: Utsnittet Motivet fångas, bilden ramas in i höjd och bredd, blickpunkt bestäms Komposition Linje, rymd, ljus, volym och färg - komponeras till helhet Innehåll budskapet som beställare

Läs mer

1. Utsnittet nära, långt ifrån, vad ska vara med i bilden.

1. Utsnittet nära, långt ifrån, vad ska vara med i bilden. Bildkomposition Precis som man kan komponera musik kan man också komponera bilder. Det är något man kan göra både omedvetet och medvetet. Att ha kompositionen i bakhuvet när man skapar bilder gör att man

Läs mer

Komposition. Liggande eller stående format.

Komposition. Liggande eller stående format. Komposition Komposition i en bild är var du placerar bildens former. Forskare och psykologer anser att bildens komposition påverkar hur människor uppfatta bildspråket. Vissa kompositioner ger en positiv

Läs mer

Med blicken på bilden

Med blicken på bilden Med blicken på bilden om vad vi ser och varför Sammanställning av föredraget för Sveriges Konstföreningar Grafikens Hus, 29 maj 2010 Christel Copp Om bildskapande Människan har i alla tider sökt olika

Läs mer

BILDEN BUDSKAP FORM KRAFTFÄLT

BILDEN BUDSKAP FORM KRAFTFÄLT BILDEN BUDSKAP FORM KRAFTFÄLT Perceptionen vad i bilden påverkar oss? Betraktaren och bilden - innebörd och tolkning 1. punkter linjer ytor 2. figur - grunden och bakgrunden 3. delar nära varandra - helhet

Läs mer

Digitalfotografering för alla

Digitalfotografering för alla HARRY PERONIUS D Digitalfotografering för alla! Lär dig fotografera digitalt!! Bearbeta bilderna i datorn! Visa dina bilder som bildspel eller som papperskopior 2 Ett grundläggande tips är att i alla fotograferingssituationer

Läs mer

design & layout Distansskolan 1

design & layout Distansskolan 1 design & layout Distansskolan 1 Grundelementen Varje komposition är summan av dess grundelement. Om du tittar på en annons eller broschyr kommer du hitta både enkla och komplexa kompositioner. En del kompositioner

Läs mer

Lektion 3. Förberedelser Leta information. Filmning Filmsnitt. Instagram. Budskap. Målgrupp. Broschyr -vårdnadshavare/föräldrar Reklamfilmen

Lektion 3. Förberedelser Leta information. Filmning Filmsnitt. Instagram. Budskap. Målgrupp. Broschyr -vårdnadshavare/föräldrar Reklamfilmen Lektion 3 Förberedelser Leta information Budskap Målgrupp» Broschyren» Reklamfilmen» Broschyren» Reklamfilmen Filmning Filmsnitt Instagram Broschyr -vårdnadshavare/föräldrar Reklamfilmen Perspektiv Grodperspektiv

Läs mer

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK

FOTOKURS ONLINE. Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK FOTOKURS ONLINE Bli en bättre fotograf medan du plåtar 1.3-26.4 2014 ANNA FRANCK Kursprogrammet: 1. Introduktion - 1.3 2. Bländaren - 8.3 3. Slutaren - 15.3 4. Människan i fokus - 22.3 5. Svart-vitt -

Läs mer

Fotografera under vattnet. Likheter och olikheter

Fotografera under vattnet. Likheter och olikheter Fotografera under vattnet Likheter och olikheter Att dyka med kamera Visa hänsyn. Koraller mm är ömtåliga så bra avvägning är en förutsättning för att ta bilder under vatten. Lär dig kamerahuset på land,

Läs mer

Detta tema valde jag för att jag bor i en by, och runt en by är miljön väldigt vacker. Massa skog, bäckar, hyggen osv. Så jag ville visa upp det fina i naturen. Sen fick ju även våra älskade hundar följa

Läs mer

Fredag kväll: Måla med ljus

Fredag kväll: Måla med ljus Fredag kväll: Måla med ljus Förberedelser Kolla inställningar på din kamera, kanske kan du lagra dina inställningar som en användarinställning, som enkelt nås med knapp eller vred. Exempel på inställningar:

Läs mer

BILDPOLICY ANVISNINGAR FÖR DIG SOM FOTOGRAFERAR OCH LEVERERAR BILDER

BILDPOLICY ANVISNINGAR FÖR DIG SOM FOTOGRAFERAR OCH LEVERERAR BILDER BILDPOLICY ANVISNINGAR FÖR DIG SOM FOTOGRAFERAR OCH LEVERERAR BILDER STF guidar till upptäckter vid sidan av vägen, längre in i skogen och högre upp på fjället. Det är STF som gör det otillgängliga tillgängligt

Läs mer

Danderyds Fotoklubb 2014/2015 klubbmästerskapen 4 Domare: Sanna Sjöswärd sid 1 (7)

Danderyds Fotoklubb 2014/2015 klubbmästerskapen 4 Domare: Sanna Sjöswärd sid 1 (7) Domare: Sanna Sjöswärd sid 1 (7) 1 Curt Lindfors Den här bilden får mig att tänka på barndom. Det är en fin känsla i bilden med pojken och hunden. Att bilden är svartvit gör den renare och uttrycket kommer

Läs mer

Fotografera mera! Carita Holmberg

Fotografera mera! Carita Holmberg Fotografera mera! Carita Holmberg Gyllene snittet - harmoni Gyllene snittet är ett sätt att dela in en sträcka eller en yta i harmoniska proportioner. Gyllene snittet: fi= φ = a/b = 1,618... En sträcka

Läs mer

Kamerans sensor. I kameran sitter bildsensorn som består av en rektangulär platta med miljontals små ljuskänsliga halvledare av CCD eller CMOS typ.

Kamerans sensor. I kameran sitter bildsensorn som består av en rektangulär platta med miljontals små ljuskänsliga halvledare av CCD eller CMOS typ. Kamerans sensor I kameran sitter bildsensorn som består av en rektangulär platta med miljontals små ljuskänsliga halvledare av CCD eller CMOS typ. Objektivet projicerar en bild på sensorn och varje liten

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

Bättre Bilder 1 Träff 4 Blixt Skärpedjup Medveten oskärpa Ljus och Bildkomposition. Bildgruppen PRISMA

Bättre Bilder 1 Träff 4 Blixt Skärpedjup Medveten oskärpa Ljus och Bildkomposition. Bildgruppen PRISMA Bättre Bilder 1 Träff 4 Blixt Skärpedjup Medveten oskärpa Ljus och Bildkomposition Bildgruppen PRISMA Reflektioner från hemuppgiften Spara som Datorn Titta på bilderna från hemuppgiften Repetition Rent

Läs mer

SVEFO - Digitalfoto 2007 Vinnarbilderna. Arrangeras av Vällingby Fotoklubb

SVEFO - Digitalfoto 2007 Vinnarbilderna. Arrangeras av Vällingby Fotoklubb SVEFO - Digitalfoto 2007 Vinnarbilderna Arrangeras av Vällingby Fotoklubb Resultatlista Digitalfoto 2007 Bästa fotograf: Märta Blom, Gävle Fotoklubb Bästa klubb: Gävle Fotoklubb Färg 1. Carl Blom, Gävle

Läs mer

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många?

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Budskapet i bilden En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Vad behövs för en fotoupplevelse? En verklighet att avbilda.

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV BREV 27 POCKETBÖCKER Här kommer ett axplock av gamla, nya, svenska och utländska pocket. Olika formspråk och olika titlar. Den första pocketboken kom ut i England

Läs mer

I Mikael Törnblom

I Mikael Törnblom I Mikael Törnblom 2012-11-12 Rätt komponerade bilder som ger ytterligare liv och förståelse höjer läsupplevelsen. I Daniel Hemberg & Anneli Önneby, Kanal: journalistik, reklam och information. 1 & 2, 1.

Läs mer

Medioteket Utbildningsförvaltningen. Filmpedagog: Bokning av skolbio:

Medioteket Utbildningsförvaltningen. Filmpedagog: Bokning av skolbio: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. Språkets struktur med meningsbyggnad,

Läs mer

LARS RAMSTEDT N y a m å l n i n g a r Öppning, 45 x 30 Fokus, 45 x 30 S T O C K H O L M

LARS RAMSTEDT N y a m å l n i n g a r Öppning, 45 x 30 Fokus, 45 x 30 S T O C K H O L M LARS RAMSTEDT N y a m å l n i n g a r S T O C K H O L M LARS RAMSTEDTS BILDER SOM INTE AVBILDAR En ung konstnär med insikter i den konkreta konstens traditioner och med vilja att bidra med nyheter i denna

Läs mer

grafisk design & layout regler

grafisk design & layout regler & layout regler Grafisk design eller grafisk formgivning är ett kreativt och konstnärligt språk, men till skillnad från en fri konstnär så får en grafisk designer i uppdrag att föra ut ett speciellt budskap.

Läs mer

Ljusmålade landskap. Att vandra omkring med kamera och stativ över axeln på upptäcktsresa i ett spännande landskap är för mig höjden av välbefinnande.

Ljusmålade landskap. Att vandra omkring med kamera och stativ över axeln på upptäcktsresa i ett spännande landskap är för mig höjden av välbefinnande. Tylöbäck, Halland. Ljusmålade landskap FOTO OCH TEXT: DAN GÖRANSSON Min fotografiska historia började för 30 år sedan med en systemkamera. Därefter gick jag över till mellanformat och sedan till storformat.

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

Arkitektur. en utgångspunkt för projicering av rummet ned på planet

Arkitektur. en utgångspunkt för projicering av rummet ned på planet Lasse Berglund Arkitektur en utgångspunkt för projicering av rummet ned på planet I artikeln ges exempel på hur man med hjälp av den 500-åriga perspektivlärans relativt enkla principer kan skapa trovärdiga

Läs mer

1. Materialanalys eller teknisk analys, svarar på frågan om vad bilden är gjord av

1. Materialanalys eller teknisk analys, svarar på frågan om vad bilden är gjord av Bildanalysens fem huvuddelar 1. Materialanalys eller teknisk analys, svarar på frågan om vad bilden är gjord av Den tekniska undersökningen berättar om vad för sorts material bilden är gjord av, vilken

Läs mer

2. Ta ett bett av äpplet. 4. Fortsätt på samma sätt. X2 5. Avsluta med att du. 1. Rita av ett äpple. 3. Rita av den nya formen. Äpplet och bananen

2. Ta ett bett av äpplet. 4. Fortsätt på samma sätt. X2 5. Avsluta med att du. 1. Rita av ett äpple. 3. Rita av den nya formen. Äpplet och bananen Det här behöver du: ett äpple en banan eller annan frukt papper färgpennor eller kritor Äpplet och bananen Snabb skissövning! Hur förenklar du ett föremål och gör om det till ett mönster? Bli inspirerad

Läs mer

Mariehamns stads bildpolicy RIKTLINJER OCH RÅD

Mariehamns stads bildpolicy RIKTLINJER OCH RÅD Mariehamns stads bildpolicy RIKTLINJER OCH RÅD Uppdaterad 01.06.2017 Innehåll Varför en bildpolicy?... 3 Om bilderna... 3 Bildspråk... 3 Ledord... 4 Motiv... 4 Jämställdhet- och jämlikhetsperspektiv...

Läs mer

Oljemålningar Marie Almqvist

Oljemålningar Marie Almqvist Oljemålningar Marie Almqvist Nosce te ipsum Känn dig själv Ljuset och rummet Marie Almqvist är en både intuitiv och medveten målare. Hennes bilder berättar om livets paradoxer, verklighetens olika sidor

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Ungdomsutställningen i Hörnefors 2011

Ungdomsutställningen i Hörnefors 2011 Ungdomsutställningen i Hörnefors 2011 Björkskog Fotograf: Josefin Ånger, Hörnefors FK. Björkstammar är något som alltid har fångat mig som betraktare, stammarna med sina svarta ojämna inslag, inget träd

Läs mer

Inlämningsuppgift 2: DEL B

Inlämningsuppgift 2: DEL B Inlämningsuppgift 2: DEL B I denna del av uppgiften är betoningen på samspelet mellan text och bild väsentligt för bästa möjliga valaffisch i kombination med den nya logotypen och partiernas sakfrågor

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Bildpolicy. Bildpolicy. Bildtyper. Bildspråk. Motiv

Bildpolicy. Bildpolicy. Bildtyper. Bildspråk. Motiv Bildpolicy När nya bilder beställs för Mariehamns stad, används denna bildpolicy som ett hjälpmedel och verktyg, dels för att söka bilder vid bildbeställningar och dels för att fotografen eller illustratören

Läs mer

D E C E M B E R. H i F i F O R U M s F O T O T Ä V L I N G

D E C E M B E R. H i F i F O R U M s F O T O T Ä V L I N G 2 0 0 6 D E C E M B E R H i F i F O R U M s F O T O T Ä V L I N G DECEMBER 06 Jag har ingen aning vem som har fotograferat vilka bilder. Allt för att det inte ska finnas möjlighet för omedveten favorisering.

Läs mer

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition.

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition. Tänker landskap Vissa fotograferar helst landskap, andra blom- Naturpaparazzo galleri serkan gûnes Med rätt känsla för ljus, komposition och när ögonblicket är inne gör Serkan Gûnes sina personliga betraktelser

Läs mer

Fotoskolan. Kameran. Av Martin Cejie, Fotograf. Dina bilder kan bli bättre.

Fotoskolan. Kameran. Av Martin Cejie, Fotograf. Dina bilder kan bli bättre. 5 Dina bilder kan bli bättre. Fotoskolan Av Martin Cejie, Fotograf Det finns två fel när det gäller fotografering som är väldigt vanliga. Den legendariska pressfotografen Robert Capa lär ha sagt att blir

Läs mer

Fotovandring i Ho ga-kusten

Fotovandring i Ho ga-kusten Fotovandring i Ho ga-kusten Välkommen till en grundläggande kurs i naturfotografering. Lär dig mer om komposition och ljussättning av dina naturbilder i Höga Kustens fantastisk miljö. Fotovandring 2 Midnattsvadring,

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare

Inledning. Spelets regler (fem spelare) För 3-4 spelare Målarkonstens ismer Inledning Ni är anställda på varsitt museum. På era museer ska det vara utställningar med tavlor från några av de vanligaste konst- ismerna. Problemet är att många av de tavlor som

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Rita ett rum i en-punktsperspektiv.

Rita ett rum i en-punktsperspektiv. Rita ett rum i en-punktsperspektiv. Du behöver linjal, penna, sudd och ett papper i A3-format. VÅGRÄTT (15 cm) LODRÄTT (10 cm) 90 GRADERS VINKEL Rita en rektangel med måtten 10x15 cm ungefär mitt på pappret

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements

Grundredigering i Photoshop Elements Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med: I år F arbetar eleverna med: År F bildkonstnärer och deras verk. - de vanligaste färgernas namn - olika material såsom kritor av olika slag, vattenfärg, tyg, garn och lera - träna på att använda sax och

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Uppgift 1 Instruktioner

Uppgift 1 Instruktioner Uppgift 1 Instruktioner Du bör ha sett kursens första tre lektioner innan du gör denna inlämningsuppgift. Syftet med denna uppgift är att bildbehandla en egen fotograferad bild på valfritt sätt så att

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

Kristian Pettersson Feb 2016

Kristian Pettersson Feb 2016 Foto Manual Kristian Pettersson Feb 2016 1. Inledning Det viktigaste om vi vill bli bra fotografer är att vi tycker att det är kul att ta bilder och att vi gör det ofta och mycket. Vi kommer i denna kurs

Läs mer

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden Konnotation - bibetydlese - vad kan man se i bilden - man kan associera till något...

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Fotodagbok med mobilkamera eller enklare kamera. Här får du träna att ta bilder som har ett sammanhang.

Fotodagbok med mobilkamera eller enklare kamera. Här får du träna att ta bilder som har ett sammanhang. ESVfoto 50p foto uppgift 1 Fotodagbok med mobilkamera eller enklare kamera. Här får du träna att ta bilder som har ett sammanhang. A) Ta minst fem bilder med kameran som beskriver ett skeende, dvs något

Läs mer

Bürstner Belcanto Nordic 680 TK av Markus Vesala

Bürstner Belcanto Nordic 680 TK av Markus Vesala Bürstner Belcanto Nordic 680 TK av Markus Vesala Här! En verklig nyhet för den nordiska marknaden. En Bürstner Belcanto Nordic 680 TK. Kanske denna vagnen passar bättre för dom som inte vill gå igenom

Läs mer

Grupparbete Komposition Komposition av ett foto i några situationer

Grupparbete Komposition Komposition av ett foto i några situationer Grupparbete Komposition Komposition av ett foto i några situationer Uppgiften tränar din förmåga att komponera en bild i några typiska situationer där du med hjälp av kurskamrater kan utbyta synpunkter

Läs mer

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Bild 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika

Läs mer

5. TKY002 Hade fokus legat på ankan samt en ljusare bakgrund hade denna bild varit bra.

5. TKY002 Hade fokus legat på ankan samt en ljusare bakgrund hade denna bild varit bra. Bildserie (1) FRA En fullträff. Komposition, ljus, efterbehandling skickar den här bildserien till toppen, det sker så oerhört mycket saker i dessa bilder så betraktaren fastnar i bilden en lång stund.

Läs mer

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt BEDÖMNING ÅK 7-9 E D c B A BIlDsprÅK Hur utvecklat bildspråket är och om man förstår ditt arbetes budskap Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap Du har ett utvecklat bildspråk

Läs mer

J A N U A R I. H i F i F O R U M s F O T O T Ä V L I N G

J A N U A R I. H i F i F O R U M s F O T O T Ä V L I N G 2 0 0 7 J A N U A R I H i F i F O R U M s F O T O T Ä V L I N G JANUARI 07 Jag har ingen aning vem som har fotograferat vilka bilder. Allt för att det inte ska finnas möjlighet för omedveten favorisering.

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Randboken. - din kompletta guide för ränder i hemmet.

Randboken. - din kompletta guide för ränder i hemmet. Randboken - din kompletta guide för ränder i hemmet www.durosweden.se Vilken rand passar dig? Svårt att veta hur du snabbt och enkelt kan förändra ditt hem? Svaret är enkelt, med ränder! Horisontella,

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Bildexempel. Yes. Vad känns äkta, vad känns arrangerat?

Bildexempel. Yes. Vad känns äkta, vad känns arrangerat? 14 VisitSweden bildbrief Teori är en sak, praktik en annan. På de följande sidorna använder vi riktlinjerna för bildval och bildbehandling i några exempel på verkliga bilder och situationer. Vad känns

Läs mer

Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY

Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY Slutartid: 1/25 SEk bländare: f/22 ISO: 100 brännvidd: 102 MM fotograf: SCOTT KELBY Kapitel sju Makro Hur du kan ta riktigt närgånga bilder Om du brukar säga att det är de små detaljerna som gör det, då

Läs mer

3. Välj den sprajt (bild) ni vill ha som fallande objekt, t ex en tårta, Cake. Klicka därefter på OK.

3. Välj den sprajt (bild) ni vill ha som fallande objekt, t ex en tårta, Cake. Klicka därefter på OK. Moment 2: Klonspel Instruktioner för deltagare Idag ska du få lära dig om: Kloner - kopior av samma figur (sprajt) Variabler - ett värde, exempelvis antal poäng Slumptal - slå en tärning för att välja

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/ Termin 1 Block 4 Ritprogram Nu kommer du att få skapa ett ritprogram där du sedan kan göra egna konstverk! Programmet låter dig rita med olika färgpennor, sudda med suddgummi och måla med stämplar som

Läs mer

Anna Sandberg & Johan Lindgren

Anna Sandberg & Johan Lindgren Apan och Delf inen Tack Till Personalen vid Kalix Vårdcentral Norrbottens Läns Landsting HS Copy Lundbergs Sy och Tapetserarverkstad Wiklunds Måleri H Ö Allbygg Aircall/Fotoquick Ångsågen Peter Sundström

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

7. Riktlinjer för bildspråk. www.regionostergotland.se

7. Riktlinjer för bildspråk. www.regionostergotland.se 7. Riktlinjer för bildspråk www.regionostergotland.se 78 7.1 Varumärket och bildspråket Varför behövs ett bildspråk? Bilder är viktiga pusselbitar i den visuella identiteten. Inget sänder så omedelbara

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Uppgift 3 Slutexamination Du bör ha sett fram till och med lektion åtta får att göra denna sista uppgift.

Uppgift 3 Slutexamination Du bör ha sett fram till och med lektion åtta får att göra denna sista uppgift. Uppgift 3 Slutexamination Du bör ha sett fram till och med lektion åtta får att göra denna sista uppgift. Syftet med denna uppgift är att bildbehandla tre egna bilder på ett valfritt och sammanhägnande

Läs mer

Ljus och färg - Lite teori

Ljus och färg - Lite teori Ljus och färg - Lite teori I samband med musik- och ljud-framträdanden pratar vi om akustik, dvs att ljudet färgas av det material som finns i rummet. En fantastisk flygel kan i en bra konsertlokal låta

Läs mer

Bra: Skön känsla i bilden, bra dynamiskt omfång. Gillar att man ser detaljer i gräset nedanför kullen. Kan förbättras: Balansen i bilden.

Bra: Skön känsla i bilden, bra dynamiskt omfång. Gillar att man ser detaljer i gräset nedanför kullen. Kan förbättras: Balansen i bilden. 1 2 Bra: Skön känsla i bilden, bra dynamiskt omfång. Gillar att man ser detaljer i gräset nedanför kullen. Kan förbättras: Balansen i bilden. Trädet gör att bilden är väldigt tung åt vänster. Kanske beskära

Läs mer

BILDPOLICY. Equmeniakyrkan 2015

BILDPOLICY. Equmeniakyrkan 2015 BILDPOLICY Equmeniakyrkan 2015 BILDER ÄR KOMMUNIKATION Att uttrycka sig konsekvent i bild och text är betydelsefullt för vår kommunikation och identitet. Bilder kan visa människor, platser och upplevelser

Läs mer

personlighet Hästbilder med Hästen är högt älskad av många. Det man älskar fotograferar Jag var ute i hagen runt halv sex på morgonen för att ge

personlighet Hästbilder med Hästen är högt älskad av många. Det man älskar fotograferar Jag var ute i hagen runt halv sex på morgonen för att ge Hästbilder med personlighet De är vackra eller otäcka beroende på vem du frågar. Men sedda genom linsen är hästar det perfekta motivet när du vill testa djurfoto. De kan förmedla både skönhet och styrka.

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008 Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand Görel Sterner Eskilstuna 2008 Rollek - Nalle ska gå på utflykt. - Nu är hon ledsen, hon vill inte ha den tröjan. - Nalle ska ha kalas, då ska hon

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

KAMERANS TEKNISKA DETALJER

KAMERANS TEKNISKA DETALJER KAMERANS TEKNISKA DETALJER Ljus & exponering Blinkningen Reglerar tiden slutaren är öppen. Styrs av ljustillgången & kontrolleras med hjälp av ljusmätaren. Pupillen Slutartid Bländare Reglerar mängden

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

stativ alternativ perspektiv 1. Eleverna fick välja mellan olika på idrottsdagen. sommartider årstider påsk 2. Vår och höst är olika.

stativ alternativ perspektiv 1. Eleverna fick välja mellan olika på idrottsdagen. sommartider årstider påsk 2. Vår och höst är olika. 1. Eleverna fick välja mellan olika på idrottsdagen. stativ alternativ perspektiv 2. Vår och höst är olika. sommartider årstider påsk 3. Barn i olika takt. avvecklas invecklas utvecklas 4. Samira var rädd

Läs mer

Boken Arg är en kort bok. Det är som en bilderbok för vuxna. Berättelsen handlar om en känsla. Känslan är ilska.

Boken Arg är en kort bok. Det är som en bilderbok för vuxna. Berättelsen handlar om en känsla. Känslan är ilska. Arbetsmaterial till Arg Skriven av: Anna Fiske Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Arg. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att övningen

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Cristian Zuzunaga Kollektion

Cristian Zuzunaga Kollektion Cristian Zuzunaga Kollektion Cristian Zuzunaga Kollektion Hyllade designern Cristian Zuzunaga har skapat en färgrik textilkollektion för Kvadrat som består av design i tre olika utföranden: Skyline och

Läs mer

sid 42 Kamera & Bild

sid 42 Kamera & Bild sid 42 Kamera & Bild «Ljus ensamhet». En knölsvan på ett dimmigt Ålandshav. galleri anders geidemark Liten fågel i stor natur En knappt synbar knölsvan som brottas med dimman över havet. Eller en liten

Läs mer

ReKo Bildanalysen steg för steg

ReKo Bildanalysen steg för steg ReKo Bildanalysen steg för steg Denotation (bildbeskrivning) - Vad är det som skildras? - Vad ser vi i bilden: människor, saker, miljöer etc.? - Hur ser de/det ut? - Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel,

Läs mer

bilder för användning

bilder för användning Grundläggande guide i efterbehandling av bilder för användning på webben Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Beskärning...4 Att beskära en kvadratisk bild...5 Att beskära med bibehållna proportioner...5

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer