Kommunal författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal författningssamling"

Transkript

1 Nr 269/2005 Kommunal författningssamling för Staden Jakobstad ================================================= Godkänd av stadsfullmäktige Godkänd av stadsfullmäktige Staden Jakobstads byggnadsordning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER TILLÄMPNINGSOMRÅDE BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET SYFTET I BYGGNADSORDNINGEN TILLSTÅNDSSYSTEM TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR EKONOMIBYGGNADER TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR ÅTGÄRDER PLACERING AV BYGGNADER OCH BEAKTANDE AV MILJÖN PLACERING BYGGNADERS ANPASSNING TILL DEN BYGGDA MILJÖN OCH... 4 LANDSKAPET MILJÖVÅRD OCH ÖVERVAKNING INGÄRDNING GÅRDSOMRÅDEN/GÅRDSPLANER ÖVERSKRIDNING AV TOMTGRÄNSER ADRESSANGIVELSE BYGGANDE UTANFÖR DETALJPLANEOMRÅDE BYGGPLATS BYGGANDETS OMFATTNING... 8

2 2 5. BYGGANDE PÅ STRANDOMRÅDEN PLACERING OCH MILJÖANPASSNING AV BYGGANDE PÅ STRANDOMRÅDEN BYGGANDETS OMFATTNING PÅ STRANDOMRÅDEN OMRÅDE I BEHOV AV PLANERING VATTENFÖRSÖRJNING SAMT BYGGANDE PÅ GRUNDVATTENOMRÅDEN GOD BYGGNADSSED BEVARANDE OCH STÖDJANDE AV OLIKA DELOMRÅDENS SÄRDRAG BYGGANDE PÅ OMRÅDEN MED SÄRSKILDA MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGBEGRÄNSNINGAR ALLMÄNNA OMRÅDEN INOM DETALJPLANEOMRÅDEN / DET OFFENTLIGA STADSRUMMET FÖRESKRIFTER SOM KOMPLETTERAR DETALJPLANER SPECIALBESTÄMMELSER GÄLLANDE CENTRUM BILPLATSERNAS ANTAL ANVISNINGAR BETRÄFFANDE BYGGNADSSÄTT ARRANGEMANG UNDER BYGGNADSTIDEN AVFALLSHANTERING ÖVERVAKNING OCH IAKTTAGANDE AV FÖRESKRIFTERNA SAMT AVVIKELSE FRÅN DEM AVVIKELSE FRÅN FÖRESKRIFTERNA IKRAFTTRÄDANDE... 14

3 3 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Utöver Markanvändnings- och bygglagen (MBL) och Markanvändnings- och byggförordningen (MBF) samt andra bestämmelser och föreskrifter om markanvändning och byggande skall i staden Jakobstad föreskrifterna i denna byggnadsordning iakttas, om något annat inte bestäms om saken i en generalplan med rättsverkningar, i en detaljplan eller i Finlands byggbestämmelsesamling (14 4 mom. MBL). 1.2 BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET Byggnadstillsynsmyndighet i Jakobstad är miljö- och byggnadsnämnden. Under denna lyder byggnadstillsynsbyrån. I instruktionen föreskrivs om överföring av beslutanderätt. 1.3 SYFTET I BYGGNADSORDNINGEN Syftet med denna byggnadsordning är att främja ett gott byggnadssätt med beaktande av stadens lokala förhållanden och särdrag. Bestämmelserna i byggnadsordningen kompletterar gällande lagstiftning och på den baserad markanvändningsplanering. 2. TILLSTÅNDSSYSTEM 2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR EKONOMIBYGGNADER Behov av tillstånd/anmälan I stället för tillståndsförfarande skall anmälningsförfarande tillämpas vid byggande av en till sin våningsyta mindre ekonomibyggnad på högst 20 m 2 utan eldstad och utanför detaljplanområde om ekonomibyggnaden hör till en redan befintlig bostad eller om den är nödvändig för bedrivandet av jordbruk. Anmälningsförfarandet gäller inte bastubyggnader. 2.2 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR ÅTGÄRDER Med stöd av 126 MBL och 62 och 63 MBF föreskrivs följande om sökande av åtgärdstillstånd eller tillämpning av anmälningsförfarande: Åtgärdstillstånd förutsätts för andra än nedan uppräknade åtgärder för vilka tilllämpas anmälningsförfarande på samtliga områden:

4 4 - samlingstält eller motsvarande - tillfällig scen - cistern - skidlift - minnesmärken - större belysningsstolpar eller motsvarande - färgsättning - taktäckningsmaterial - montering av markis som påverkar gatubilden - reklamskyltar - staket eller mur - större bryggor - andra motsvarande konstruktioner och anläggningar. Sådana konstruktioner och anläggningar på en gårdsplan som inte förutsätter tillstånds- eller anmälningsförfarande skall emellertid byggas på föreskrivet avstånd från grannes gräns och byggnader så att de passar in i miljön och så att de inte orsakar grannen oskäliga olägenheter. Till anmälan skall fogas utredning om åtgärdens omfattning och art. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet skall dock för anmälan kräva att bygglov eller åtgärdstillstånd söks, om detta är nödvändigt med tanke på det allmänna intresset, såsom landskapet och kulturmiljön, eller grannarnas rättsskydd (129 2 mom. MBL). Byggande eller annan åtgärd kan inledas, om inte byggnadstillsynsmyndigheten inom 14 dagar från mottagandet av anmälan har krävt att tillstånd skall sökas för det anmälda projektet (129 2 mom. MBL). Anmälan förfaller om inte åtgärden har inletts och slutförts inom tre år. 3. PLACERING AV BYGGNADER OCH BEAKTANDE AV MILJÖN 3.1 PLACERING Avstånd utanför detaljplaneområde Avståndet från en byggnad till mittlinjen på en privat väg skall vara minst 10 meter. 3.2 BYGGNADERS ANPASSNING TILL DEN BYGGDA MILJÖN OCH LANDSKAPET Landskap och naturmiljö

5 5 Byggnader skall placeras på byggplatserna så att naturenligheten i landskapet i mån av möjlighet bevaras. På åkermark skall byggnader i mån av möjlighet placeras i anslutning till befintliga gårdsområden och skogsdungar eller skogsbryn. Vid byggande skall i mån av möjlighet byggplatsens naturenlighet bevaras och för växtligheten värdefulla kantzoner, betydande skönhetsvärden i naturen samt speciella naturföreteelser såsom flyttblock och vackra träd mm. sparas. Vid byggande i öppet landskap skall särskild uppmärksamhet fästas vid byggnadernas höjdläge, utformning, fasadmaterial och färgsättning. Byggplatserna skall vid behov anpassas till det omgivande landskapet med lämpliga planteringar. Gårdsområden som skadats under byggnadsarbetet eller som annars förfular miljön, skall genom planteringar och arrangemang i samband med områdesanvändningen sättas i ett sådant skick som passar in i helheten. Befintligt byggnadsbestånd En nybyggnad skall i fråga om placering, storlek, utformning, fasadmaterial och färgsättning anpassas till det befintliga byggnadsbeståndet. Byggnadens betydelse för landskapsbilden skall också beaktas. 3.3 MILJÖVÅRD OCH ÖVERVAKNING Miljövård Den bebyggda miljön skall användas i överensstämmelse med bygglovet och hållas i snyggt skick (167 1 mom. MBL). Sådana utomhuslager samt sådana behållare och skyddstak för kompostering och avfall, som väsentligt påverkar miljön, skall vid behov avskärmas med planteringar eller staket. Snöröjningen skall ske i den omfattning som trafiksäkerhet och den allmänna säkerheten förutsätter. Övervakning av miljön Av byggnadsnämnden valda synemän övervakar miljön så som i markanvändnings- och bygglagen avses bl.a. genom att vid behov förrätta syn på fastslagna tider och bestämda områden. Fastighetsägarna och innehavarna skall underrättas om tidpunkt för synen med offentlig kungörelse.

6 6 3.4 INGÄRDNING Staketets material, höjd och utseende i övrigt skall passa in i miljön. Speciell uppmärksamhet skall fästas vid formen på portarna. Staketets (ogenomskinliga) täta del får på bostadstomt vara högst 140 cm om inte annat bestämts i detaljplanen. Ett fast staket mot en gata eller ett annat allmänt område skall i sin helhet byggas på tomtens eller byggplatsens sida av gränsen. Ingärdningen får inte medföra olägenhet för trafiken. Tomtens eller byggplatsens innehavare skall bygga och underhålla ett staket som inte står på gränsen till en granntomt eller byggplats. Innehavare av tomt eller byggplats är skyldiga att till lika delar bistå i byggandet och underhållet av ett staket mellan två tomter eller byggplatser, om det inte finns någon särskild anledning att dela skyldigheten annorlunda. Om innehavarna inte kan komma överens om saken avgörs fördelningen av byggnadsnämnden. Om ett staket inte placeras på gränsen mellan tomter eller byggplatser skall det placeras så att det är ändamålsenligt med tanke på gårdsarrangemangen och underhållet. Principer för ingärdning efterföljes i tillämpliga delar i fråga om häckar. 3.5 GÅRDSOMRÅDEN/GÅRDSPLANER En byggplats skall dräneras tillräckligt djupt. Åtgärder skall vidtas för att regnoch smältvatten skall kunna avledas utan olägenheter. Utgångsläget är att ytoch regnvatten infiltreras på tomten. Är detta inte möjligt skall vattnet ledas till ett allmänt ytvattensystem, om ej systeminnehavaren godkänner en annan lösning. En gårdsplans höjdläge skall anpassas till omgivningens höjdlägen. I samband med nybyggnad och tillbyggnad skall gårdsplanen projekteras och byggas så att yt- och regnvattenflödet över tomtgränsen till grannen inte därigenom ökar. I anslutning till bostadsbyggnad skall reserveras en för utevistelse avsedd del av gårdsplanen. Trafikarrangemang Vid anslutningar till gator och vägar samt vid interna byggplatsarrangemang skall trafiksäkerheten beaktas.

7 7 Fordonstrafiken till tomten skall ske via en anslutning, ifall det inte finns synnerliga skäl för användning av flera anslutningar. Underjordiska ledningar och konstruktioner I projekteringsskedet skall det utredas vilka underjordiska ledningar och konstruktioner som är i användning på byggplatsen och i närheten av denna. 3.6 ÖVERSKRIDNING AV TOMTGRÄNSER Om en byggnad får uppföras så att den tangerar tomtens gräns mot gatan, får den sträcka sig över tomtgränsen mot gatan eller av särskilda skäl mot ett annat allmänt område som följer: 1) Överskridningen får vara 0,15 meter om byggnadens grundkonstruktioner under markytan går ner till 1,50 meters djup, och 0,50 meter om grundkonstruktionerna är djupare än 1,50 meter från markytan. 2) Överskridningen får vara 0,90 meter för burspråk, skyddstak, taksprång och motsvarande byggnadsdelar, för balkonger dock 1,20 meter, medan skyddstak över offentliga byggnaders och affärsbyggnaders huvudingång får sträcka sig längre över gatan. 3) Överskridningen får vara 0,20 meter för tekniska anordningar, reklam och motsvarande samt 0,30 meter för trappor. Överskridning som beror på tilläggsisolering av yttervägg kan tillåtas enligt prövning. Överskridningarna får inte störa användningen av gatan eller annat allmänt område. Den fria höjden mellan gatuplanet och byggnadsdelens undersida skall vara minst 3 meter. 3.7 ADRESSANGIVELSE Om en byggnad inte tangerar eller sträcker sig till omedelbar närhet av en gata, någon annan trafikled eller till tomtens interna trafikområde, skall byggnadens adressnummer eller motsvarande information sättas upp i början av den körväg som leder till fastigheten. Adressnummer skall vara uppsatta senast då slutsynen förrättas och innan byggnaden får tas i bruk. 4. BYGGANDE UTANFÖR DETALJPLANEOMRÅDE 4.1 BYGGPLATS Utöver de minimikrav som ställs på en byggplats i 116 MBL skall arealen för en ny byggplats utgöra minst 5000 m2.

8 8 Ombyggnad, sanering, mindre tillbyggnad och ekonomibyggnad får utföras utan hinder av vad som föreskrivs ovan i denna paragraf, om byggplatsen bibehålls oförändrad. Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas inte på ett område som har belagts med byggförbud för utarbetande av detaljplan. 4.2 BYGGANDETS OMFATTNING På en byggplats på icke detaljplanerat område får byggas högst ett tvåvånings bostadshus med två bostäder. På en byggplats på icke detaljplanerat område får bostadsbyggnadens våningsyta vara högst 350 m2. På en byggplats får dessutom uppföras ekonomibyggnader som har samband med dess användningsändamål. Ekonomibyggnadernas sammanlagda bottenplan får vara högst 150 m 2. Storleksbegränsningen berör inte ekonomibyggnader som hör till en jordbruksenhet. Den tillåtna våningsytan per byggplats får utgöra högst 10 % av byggplatsens areal. Utan hinder av vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om antal byggnader eller bostäder, kan byggnadstillsynsmyndigheten ge tillstånd att i anslutning till driftscentrum för en gårdsbruksenhet som används för bedrivande av jordbruk bygga hus som lämpar sig för gårdsbruksturism. Byggande i källare Utanför detaljplaneområden kan det tillåtas att utrymmen som utgör byggnads huvudsakliga användningsändamål placeras i källaren, om detta är möjligt med tanke på byggnaden och dess användningsändamål samt dess anpassning till den byggda miljön. 5. BYGGANDE PÅ STRANDOMRÅDEN 5.1 PLACERING OCH MILJÖANPASSNING AV BYGGANDE PÅ STRANDOMRÅDEN Bestämmelserna i detta kapitel bör efterföljas på i MBL 72 1 mom. och 2 mom. avsett strandområde. En ny byggnadsplats bör till sin areal vara åtminstone 2000 m². Ombyggnad, sanering, mindre tillbyggnad och ekonomibyggnad får utföras utan hinder av vad som föreskrivs ovan i denna paragraf, om byggplatsen bibehålls oförändrad. Vid byggande på strandområden skall byggnadernas höjdläge, utformning, fasadmaterial och färgsättning beaktas särskilt.

9 9 På byggplatsen skall strandzonens växtlighet huvudsakligen bevaras och endast gallring tillåtas. Avståndet från ett bostadshus/en byggnad till strandlinjen samt placeringen på byggplatsen skall bestämmas så att landskapets naturenlighet i mån av möjlighet bevaras. Likväl skall andra än bastubyggnaders avstånd från strandlinjen enligt medelvattenståndet, om inte annat följer av det ovanstående kravet, vara minst 20 meter och en bostads lägsta golvnivå skall vara minst 0,5 meter högre än högvattenståndet. Om högvattenståndet inte är känt, skall den lägsta golvnivån vara minst 1,8 meter högre än medelvattenståndet. En bastubyggnad med högst 20 m 2 :s bottenplan får byggas närmare strandlinjen än ovan nämnda antalet meter. Dess avstånd från den på ovan nämnt sätt beräknade strandlinjen skall emellertid vara minst 10 meter. 5.2 BYGGANDETS OMFATTNING PÅ STRANDOMRÅDEN På en byggplats inom ett strandområde får finnas ett fritidshus i högst två våningar och en gäststuga på högst 20 m², vilkas sammanlagda våningsyta får vara högst 90 m 2. En bastubyggnads våningsyta får vara högst 25 m 2 och ekonomibyggnadernas sammanlagda våningsyta högst 85 m 2. Högst 10 % av byggplatsens areal får användas för byggande. 6. OMRÅDE I BEHOV AV PLANERING På ett område i behov av planering baserar sig tillståndsprövningen på de i 137 MBL angivna särskilda förutsättningarna, utöver vad som annars bestäms och föreskrivs om tillståndsförutsättningarna. Vid byggande på ett område i behov av planering skall tekniska nämndens utlåtande inhämtas. 7. VATTENFÖRSÖRJNING SAMT BYGGANDE PÅ GRUNDVATTENOMRÅDEN Tillgången på hushållsvatten För byggnad skall det med beaktande av dess användningsändamål finnas tillräckligt med hushållsvatten av lämplig kvalitet.

10 10 Behandling av avloppsvatten Avloppsvatten som inte kan ledas till allmänt avloppsverk behandlas på följande sätt: Grundvattenområde På ett för vattenförsörjningen viktigt, klassificerat grundvattenområde skall avloppsvattnet ledas för behandling utanför grundvattenområdet eller uppsamlas i en sluten behållare, vars täthet kan kontrolleras. Strandområde På strandområden rekommenderas torrklosett i fritidsbostäder. Avloppsvattnet från vattenklosetter skall ledas till sluten behållare, vars täthet kan kontrolleras. Annat avloppsvatten (den s.k. gråa fraktionen) skall ledas till en tvådelad avsättningsbrunn och behandlas i markbädd eller infiltrationsbädd. Alternativt kan man använda för ändamålet utvecklade biologiska- eller biologisk-kemiska behandlingsmetoder. Övriga områden Inom övriga områden skall avloppsvattnet ledas via ett tredelat system med avloppsbrunnar för behandling i markbädd eller infiltrationsbädd. Alternativt kan man använda för ändamålet utvecklade biologiska eller biologisk-kemiska behandlingsmetoder. På områden som inte regelbundet kan nås med slamtömningsfordon är anläggandet av vattenklosett inte tillåtet. Specialföreskrifter för viktiga grundvattenområden På viktiga grundvattenområden skall olje- och bränslecisterner samt andra behållare för miljöfarliga ämnen placeras ovan jord och omges med en tät, tillräckligt stor skyddsbassäng för att förhindra ett eventuellt läckage ut i omgivningen. Små mängder avloppsvatten får infiltreras i marken om det inte medför förorening av miljön. 8. GOD BYGGNADSSED Vid tillbyggnad och renovering av byggnad skall beaktas varje byggnads särdrag, och åtgärdens slutresultat får inte utan särskilda skäl stilmässigt avvika från den ursprungliga byggnaden. 9. BEVARANDE OCH STÖDJANDE AV OLIKA DELOMRÅDENS SÄRDRAG Med stöd av MBL 118 på områden med enhetligt byggnadssätt och som är hístoriskt och stadbildsmässigt enhetliga, bör vid uppförande av nybyggnad, re-

11 11 paration av befintlig byggnad eller vid uppförande av annan konstruktion som påverkar stadsbilden eller gatubilden (t.ex. staket eller port), särskild uppmärksamhet fästas vid anpassningen av material, färgsättning, byggnadens proportioner och placering till närmiljön. Sådana områden är i synnerhet följande stadsdelar: - London - Östermalm - Permo, frontmannaområde (kvarteren 2,3 och 5) - Kyrkostrand, gamla områden (kvarteren 1-10) - Svedjenabba, gamla områden (kvarteren 13-15, 25-29) - Västanpå - Västermalm 10. BYGGANDE PÅ OMRÅDEN MED SÄRSKILDA MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGBEGRÄNSNINGAR Vid byggande på eller i omedelbar närhet av sådant område, som på basen av lag, förordning, detaljplan eller myndighetsbeslut ålagts begränsningar gällande markanvändningen, bör utlåtande om projektet inhämtas från den myndighet, till vars verksamhetsområde ärendet hör. För utförande av mark- och byggnadsarbeten på områden som är av stadsarkeologiskt intresse krävs utlåtande av museet. Områdena framgår av bifogade karta. Vid behov kan en arkeologisk undersökning krävas. 11. ALLMÄNNA OMRÅDEN INOM DETALJPLANEOMRÅDEN / DET OFFENTLIGA STADSRUMMET Med offentligt stadsrum avses utrymme, som i detaljplanen definierats som gatu-, gatuskvärs-, torg-, park-, rekreations- eller trafikområde eller som utanför detaljplaneområdet används för dylika ändamål. För gator, torg och andra motsvarande trafikområden avsedda beläggningsmaterial och övriga konstruktioner bör planeras och byggas så att de lämpar sig för respektive områdes stadsbild och särdrag och inte förorsakar några hinder. Då gatan får ny beläggning, får höjden på gatans yta inte utan särskild orsak avsevärt ändras. Storleken, utformningen och utseendet gällande konstruktioner såsom kiosker, försäljningsstånd, installationsskåp, belysning, busshållplatser, uppsamlingspunkter, tekniska konstruktioner och utseendet och storleken på reklamskyltar, vilka placeras i offentligt stadsrum, bör planeras och förverkligas så, att de passar in i respektive områdes stadsbild och sålunda, att de inte utgör ett hinder för framkomligheten.

12 12 Täckandet av fönster med reklam enligt MBF 62 punkt 8 får inte påverka stadsbilden negativt. Vid avgörandet av åtgärdstillstånd bör uppmärksamhet fästas vid tillgången till naturljus. Ifall högst 30 % av fönstret täcks, behövs inte åtgärdstillstånd, utan det kan ersättas med anmälningsförfarande. 12. FÖRESKRIFTER SOM KOMPLETTERAR DETALJPLANER 12.1 SPECIALBESTÄMMELSER GÄLLANDE CENTRUM Med centrum avses det i kartbilaga nr 1 antecknade området. Målsättningen med varje byggnadsåtgärd bör vara att förbättra, förstärka och berika centrum. Samtliga byggnader bör till sin arkitektur, konstruktion och med tanke på byggnadsmaterialet byggas och formas så, att konstruktionsmässiga, funktionella och vackra helheter skapas i stadsrummet. Vid planeringen av en byggnad bör beaktas, att byggnaden bör generera och utforma åtminstone en större och mer betydelsefull helhet än själva byggnaden och stöda denna helhet. Vid planeringen av byggnaden bör ingångspartierna, den huvudsakliga indelningen i verksamhetsområden, interna passager samt tillgången till dagsljus ordnas och formas sålunda, att samtliga hör ihop med stadsrummet och kringliggande byggnaders och kvarters interna rum. Byggnadens bottenvåning bör vara högre än övriga våningar och bör betonas med formgivning, byggnadsmaterial, konstnärliga utsmyckningar eller planteringar. Byggnadens bottenvåning bör i huvudsak reserveras för butiker, restauranger och caféer samt för annan privat eller offentlig verksamhet, som betjänas av direkt kontakt med stadsrummet, och som samtidigt berikar detta. En byggnad som inrymmer bostäder bor formas så, att det bildas inhägnade gårdsplaner med planteringar eller andra för utevistelse lämpade platser. Byggnadernas fasadmaterial bör i huvudsak bestå av natursten eller av målade betong- eller rappade ytor. I samband med ansökan om byggnadstillstånd för nybyggnad bör man klarlägga projektets relation till omkringliggande gaturum, byggnader och gårdsutrymmen. För en bedömning av anpassningen bör man bifoga en naturtrogen modell i skala 1:100. Projektets och miljöns sammansmältning med varandra bör även

13 13 framgå av planritningen, tvärsnitten, fasaderna samt vid behov med hjälp av perspektivritningarna, frihandsteckningarna, bildmontage och riktningsbilder ANTAL BILPLATSER Ifall inget särskilt bestämts i detaljplanen bör man vid uppförande av en nybyggnad anvisa bilplatserna på tomten enligt följande: Småhus med högst två bostäder: - minst två bilplatser för den första och en bilplats för den andra bostaden. Övriga bostadshus: - minst en bilplats/bostad Affärs- och kontorsbyggnader: - minst en bilplats / 75 m 2 våningsyta Industri- och lagerbyggnader: - minst en bilplats för två anställda. Ifall antalet anställda inte med tillräcklig noggrannhet kan utredas i byggnadstillståndsskedet, bör en bilplats / 150 m 2 våningsyta anvisas ANVISNINGAR BETRÄFFANDE BYGGNADSSÄTT För kompletterandet av detaljplanerna kan regionala direktiv gällande byggnadssätt utarbetas. Ett dylikt direktiv om byggnadssätt bör godkännas av både tekniska nämnden och byggnadsnämnden. 13. ARRANGEMANG UNDER BYGGNADSTIDEN Träd som är värdefulla för landskapet och viktiga tomtdelar i naturligt tillstånd samt konstruktioner som bevaras skall under byggnadstiden skyddas omsorgsfullt. Byggnadstillsynsmyndigheten kan i samband med behandlingen av tillståndsansökan eller under övervakningen av byggarbetet förutsätta att byggaren utarbetar en skyddsplan. Vid det inledande mötet för arbetsplatsen skall redogöras för hur byggavfallet skall behandlas. Speciell uppmärksamhet bör fästas vid farligt eller för omgivningen skadligt rivningsavfall. Tillstånd för intagande av gatumark i samband med ett byggprojekt beviljas av byggnadstillsynsmyndigheten efter hörande av tekniska verket. Av arbetsplatsskylten bör framgå byggherrens namn, huvudentreprenörens (ansvarig för arbetsplatsen) namn samt den planerade tidsåtgången för arbets-

14 14 platsen. Skylten bör placeras på en synlig plats. Byggnadstillsynsmyndigheten kan besluta att skylten inte behöver uppsättas. Arbetsplatsen bör inhägnas så att inte obehöriga har tillträde och att den inte förorsakar fara för utomstående. Planen gällande inhägnandet godkänns av byggnadstillsynsmyndigheten och den bör framläggas senast vid det inledande mötet. Tillstånd för kortvarig eller temporär avstängning av gata eller väg t.ex. på grund av reparationsarbeten ges av tekniska verket. Behandling av avloppsvattnet bör vara sakenligt ordnad på arbetsplatsen. 14. AVFALLSHANTERING I byggnadstillståndsansökan bör anvisas tillräckliga utrymmen för uppsamling och sortering av avfall samt övriga arrangemang gällande avfallshanteringen, vilka anpassats till storleken och användningen när det gäller de byggnader, som uppförs på tomten fristående. Fristående inhägnader och skyddstak bör uppföras för avfallskärl om dessa placeras på tomten. Regionala uppsamlingspunkter för avfall kan placeras i offentligt stadsrum. För placeringen av uppsamlingspunkterna bör anhållas om tillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten, ifall placeringen inte baserar sig på en plan med rättsverkan eller en godkänd gatuplan. 15. ÖVERVAKNING OCH IAKTTAGANDE AV FÖRESKRIFTERNA SAMT AVVIKELSE FRÅN DEM 15.1 AVVIKELSE FRÅN FÖRESKRIFTERNA Miljö- och byggnadsnämnden eller den tjänsteinnehavare, till vilken beslutanderätten delegerats, kan avvika från denna byggnadsordning om avvikelsen inte innebär att syftet med föreskriften väsentligen åsidosätts IKRAFTTRÄDANDE Genom denna byggnadsordning upphävs staden Jakobstads byggnadsordning av den 26 augusti 1991: Från den upphävda byggnadsordningen förblir dock följande bestämmelser ikraft: kapitel 6 51 i staden Jakobstads byggnadsordning, kommunal författningssamling nr 269/1964 gällande kvarteren 12 och 13 i stadsdel III samt kvarter 1 i stadsdel VI så länge som och fastslagna detaljplaner gäller.

BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun

BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun BYGGNADSORDNING för Kronoby kommun Godkänd av kommunfullmäktige 25.2.2010. 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF samt andra bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

Byggnadsordning för Närpes stad

Byggnadsordning för Närpes stad Byggnadsordning för Närpes stad 2 Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde...3 1.2 BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET...3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM... 3 2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING

KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING BYGGNADSORDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 10.12.2008. ALLMÄNT 1 Allmänt SKYLDIGHET ATT ANSÖKA OM BYGGLOV, GÄRDSTILLSTÅND ELLER GÖRA ANMÄLAN

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning VÖRÅ KOMMUN Byggnadsordning Godkänd av fullmäktige xx.xx.2011 Träder i kraft xx.xx.2011 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Utöver MBL och MBF samt andra bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR EKONOMIBYGGNA- DER 2.2 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR ÅTGÄRDER

2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR EKONOMIBYGGNA- DER 2.2 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT FÖR ÅTGÄRDER 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Utöver MarkByggL och MarkByggF samt andra bestämmelser och föreskrifter om markanvändning och byggande skall i Kristinestads stad iakttas

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR NYKARLEBY STAD

BYGGNADSORDNING FÖR NYKARLEBY STAD BYGGNADSORDNING FÖR NYKARLEBY STAD 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF samt andra bestämmelser och föreskrifter om markanvändning och byggande skall

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning VÖRÅ KOMMUN Byggnadsordning Godkänd av fullmäktige 13.12.2012 Träder i kraft 01.02.2013 2 Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde... 3 1.2 Byggnadstillsynsmyndighet...

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun 1 BYGGNADSRDNING För Nagu Kommun 2 BYGGNADSRDNING FÖR NAGU KMMUN Fastställd av kommunfullmäktige den 13.06-2002 KAPITEL 1 1. TILLÄMPNINGSMRÅDE CH MYNDIGHETER TILLÄMPNINGSMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUNS BYGGNADSORDNING

SJUNDEÅ KOMMUNS BYGGNADSORDNING 1 SJUNDEÅ KOMMUNS BYGGNADSORDNING KAPITEL I: ALLMÄNT 1 Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 2 Målsättning 3 Ändamål 4 Anvisningar för byggnadssätt KAPITEL II: UPPFÖRANDE AV BYGGNAD 5 Byggnaders anpassning

Läs mer

Byggnadsordning för Karleby stad, träder i kraft fr.o.m. 1.12.2002 MOTIVERINGAR. 1. Allmänt

Byggnadsordning för Karleby stad, träder i kraft fr.o.m. 1.12.2002 MOTIVERINGAR. 1. Allmänt Byggnadsordning för Karleby stad, träder i kraft fr.o.m. 1.12.2002 MOTIVERINGAR 1. Allmänt Den nya markanvändnings- och bygglagen utökar kommunernas möjligheter att självständigt sköta planering och beslutsfattande

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD. Innehåll

BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD. Innehåll 1 (15) BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD Innehåll INLEDNING...2 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER...2 Tillämpningsområde...2 Byggnadstillsynsmyndighet...2 Mål...3 Bygganvisningar...3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM...3

Läs mer

NYKARLEBY BYGGNADSORDNING

NYKARLEBY BYGGNADSORDNING NYKARLE GGNADSORDNING 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde och myndigheter... 2 1.1. Tillämpningsområde... 2 1.2. Byggnadstillsynsmyndighet... 2 2. Tillståndssystem... 2 2.1. Tillstånds eller anmälningsplikt

Läs mer

Innehåll UTKAST 6.8.2012 1(14)

Innehåll UTKAST 6.8.2012 1(14) 1(14) Innehåll INLEDNING 2 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 2 Tillämpningsområde 3 Byggnadstillsynsmyndighet 3 Mål 3 Bygganvisningar 3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM 3 Bygglov 3 Tillståndsplikt för ekonomibyggnader

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN

Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN B Y G G N A D S O R D N I N G F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LAPPTRÄSK KOMMUN. Innehåll

BYGGNADSORDNING FÖR LAPPTRÄSK KOMMUN. Innehåll 1(13) BYGGNADSORDNING FÖR LAPPTRÄSK KOMMUN Innehåll Inledning 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER Tillämpningsområde Byggnadstillsynsmyndighet Mål Bygganvisningar 2. TILLSTÅNDSSYSTEM Bygglov Tillståndsplikt

Läs mer

Korsholms kommuns byggnadsordning

Korsholms kommuns byggnadsordning 1 2 Korsholms kommuns byggnadsordning INNEHÅLL sida 1: ALLMÄNT 3 1.1 Uppgift 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Byggnadstillsynsmyndighet 3 2: TILLSTÅNDSSYSTEM 3 2.1 Tillstånds- eller anmälningsplikt för ekonomibyggnader

Läs mer

Borgå stad BYGGNADSORDNING

Borgå stad BYGGNADSORDNING Borgå stad BYGGNADSORDNING Stadsfullmäktige 12.12.2007 143 BYGGNADSORDNING FÖR BORGÅ STAD Stadsfullmäktige 12.12.2007 143 INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 Tillämpningsområde 1.2 Byggnadstillsynsmyndighet

Läs mer

Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN

Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN Kvarter 14, 15, en del av kvarter 16 och en del av kvarter 17 i stadsdel 251 INNEHÅLL 1. SYFTE... 2 2. ALLMÄNT...

Läs mer

OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN

OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN Anvisningar om byggsätt OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN KVARTEREN 11 16 i stadsdel 111 INNEHÅLL 1. SYFTE... 2 2. ALLMÄNT... 2 3. KVARTEREN... 4 1. SYFTE Syftet

Läs mer

10.3 NATURA 2000-OMRÅDEN...19 10.4 OMRÅDEN SKYDDADE MED STÖD AV NATURVÅRDSLAGEN...19 10.5 KRAFTLEDNINGSOMRÅDEN...19 11. KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER

10.3 NATURA 2000-OMRÅDEN...19 10.4 OMRÅDEN SKYDDADE MED STÖD AV NATURVÅRDSLAGEN...19 10.5 KRAFTLEDNINGSOMRÅDEN...19 11. KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER 7.10.2 2 Innehållsförteckning sida INLEDNING...4 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER...6 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE...6 1.2 BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET...6 2. TILLSTÅNDSSYSTEM...6 2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT

Läs mer

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE

TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE BILAGA 1 TILL ANVISNINGARNA ANGÅENDE ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH AVGÖRANDE SOM GÄLLER PLANERINGSBEHOV / UNDANTAG SAMT ANSVARIG ARBETSLEDARE A. Förfarande för hörande av grannarna 1. Hörande i anslutning till

Läs mer

GERBY V BYGGANVISNINGAR

GERBY V BYGGANVISNINGAR GERBY V BYGGANVISNINGAR Janina Lepistö Planläggningen Vasa stad 2012 BYGGANVISNINGAR FÖR OMRÅDET GERBY V I VASA UTARBETADE AV Planläggningsarkitekt Janina Lepistö ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN

Läs mer

II KAPITLET... 2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Byggnadstillsynsmyndighet... 2

II KAPITLET... 2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Byggnadstillsynsmyndighet... 2 1 KYRKSLÄTTS BYGGNADSORDNING Godkänd: Kommunfullmäktige 29.6.2006 74 Kommunfullmäktige 18.12.2008 170 (20 punkt 7, häststall) Träder i kraft: 17.9.2008 och paragrafen gällande häststall 6.7.2012 I KAPITLET...

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD...

BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... (Etusivu) 2 (27) BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... 4 GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE XX.XX.XXXX I XX.... 4 TILLÄMPAS FRÅN 1.X.2015... 4 KAPITEL I ALLMÄNT... 4 1 Byggnadsordningens syfte... 4 2 Byggnadstillsynsmyndighet...

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Byggnadsordning för Lojo stad

Byggnadsordning för Lojo stad Byggnadsordning för Lojo stad 2(26) BYGGNADSORDNING FÖR LOJO STAD... 6 GODKÄND AV STADSFULLMÄKTIGE XX.XX.XXXX XX... 6 TRÄDER I KRAFT 1.XX.2014... 6 KAPITEL I ALLMÄNT... 6 1 Byggnadsordningens syfte...6

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR HELSINGFORS STAD

BYGGNADSORDNING FÖR HELSINGFORS STAD BYGGNADSORDNING FÖR HELSINGFORS STAD 1 KAP. Allmänt 1 Byggnadsordningens syfte Utöver markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen och övriga bestämmelser om markanvändning och

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA Godkänd av byggnads- och miljönämnden i Ingå 17.1.2012 Tillämpas från den 18.1.2012 AVGIFTSGRUNDER FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN 2 Innehåll

Läs mer

Byggnadsordning. 1 Allmänt. 1.1 Tillämpningsområde. 1.2 Byggnadstillsynsmyndighet

Byggnadsordning. 1 Allmänt. 1.1 Tillämpningsområde. 1.2 Byggnadstillsynsmyndighet Byggnadsordning Stadsfullmäktige godkände byggnadsordningen för Karleby stad 30.9.2013. Inledning Sammanslagningen av Karleby stad med kommunerna Kelviå, Lochteå och Ullava trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12)

VASA STADS BYGGNADSORDNING. Innehållsförteckning VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING 1 (12) VASA STADS BYGGNADSORDNING Innehållsförteckning KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Syfte... 3 2 Uppgift... 3 3 Anvisningar om byggsättet... 3 4 Stadens byggnadstillsynsmyndighet...

Läs mer

AVGIFTER FÖR TILLSYN ÖVER BYGGNADSARBETE BYMIN 70,

AVGIFTER FÖR TILLSYN ÖVER BYGGNADSARBETE BYMIN 70, AVGIFTER FÖR TILLSYN ÖVER BYGGNADSARBETE 1.1.2013 BYMIN 70, 1.11.2012 Lovisa stads avgifter för inspektions- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. 1

Läs mer

Byggnadsordning. Godkänd av stadsfullmäktige 26.08.2014

Byggnadsordning. Godkänd av stadsfullmäktige 26.08.2014 Byggnadsordning Godkänd av stadsfullmäktige 26.08.2014 Gällande från 01.10.2014 Innehållsförteckning 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Byggnadsanvisningar...

Läs mer

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket

Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket Riktlinjer för uppförande av mur, plank och staket ALLMÄNT Det finns olika anledningar varför man vill sätta upp någon form av inhägnad. Några exempel kan vara skydd mot buller, vind, insyn eller för att

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

VASA STADS AVGIFTER FÖR INSPEKTIONS- OCH TILLSYNS- UPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN SAMT FÖR ANDRA MYNDIGHETSUPPGIFTER 1.1.2016

VASA STADS AVGIFTER FÖR INSPEKTIONS- OCH TILLSYNS- UPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN SAMT FÖR ANDRA MYNDIGHETSUPPGIFTER 1.1.2016 VASA STADS AVGIFTER FÖR INSPEKTIONS- OCH TILLSYNS- UPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN SAMT FÖR ANDRA MYNDIGHETSUPPGIFTER 1.1.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 2 TILLSYN ÖVER UPPFÖRANDE AV BYGGNAD SAMT

Läs mer

ÅBO STADS BYGGNADSORDNING

ÅBO STADS BYGGNADSORDNING ÅBO STADS BYGGNADSORDNING översättning 1 ALLMÄNT 1 Tillämpningsområde 2 Byggnadstillsynsmyndighet 2 ALLMÄNT OM BYGGANDE 3 Tillståndsplikt för åtgärder 4 Miljöanpassat byggande 5 Överskridning av tomtgränser

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter.

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. T A X A Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. Taxan träder i kraft den 03/03 2014 1 ALLMÄNT Byggherren eller

Läs mer

Byggrätt eller våningsyta? Helsingfors byggnadstillsyn Juha Veijalainen (Pentti J. Saavalainen)

Byggrätt eller våningsyta? Helsingfors byggnadstillsyn Juha Veijalainen (Pentti J. Saavalainen) Byggrätt eller våningsyta? 14.1.2016 Helsingfors byggnadstillsyn Juha Veijalainen (Pentti J. Saavalainen) 1 Varför detta tema? Begrepp: Verkar ofta vara tilltrasslade hos byggprojektets parter från planering

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER Byområde I området får uppföras byggnader för fast bosättning, lantbruks- och fiskefastigheters

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Att lämna uppgifter om obebyggda byggplatser 1/7 Bemyndigande Datum 20 a i fastighetsskattelagen (654/1992) 25.10.2016 Giltighet tills vidare Ersätter normen A6/200/2014 Diarienummer A34/200/2016 Mottagare Kommuner Att lämna uppgifter om obebyggda

Läs mer

OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING

OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING ANVISNING Den här anvisningen gäller ansökan om bygglov på områden i behov av planering. OMRÅDEN BEHOV AV PLANERING Med ett område i behov av planering avses ett område där

Läs mer

Godkänd av stadsfullmäktige 15.11.2010. Träder i kraft 1.1.2011

Godkänd av stadsfullmäktige 15.11.2010. Träder i kraft 1.1.2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.11.2010. Träder i kraft 1.1.2011 VANDA STADS BYGGNADSORDNING I KAP. Allmänt 1 Byggnadsordningens syfte 2 Anvisningar om byggsättet 3 Områdets karaktär och särdrag utgångspunkt

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad för Pargas stad Godkänd av stadsfullmäktige 16.11.2009 2(32) INLEDNING... 4 BAKGRUND... 4 SÄRSKILDA OMRÅDEN OCH SÄRDRAG... 4 BYGGNADSORDNINGENS SYFTE OCH FUNKTION... 4 I KAPITEL... 5 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

STAKET OCH AVGRÄNSNING AV TOMTER

STAKET OCH AVGRÄNSNING AV TOMTER STAKET OCH AVGRÄNSNING AV TOMTER ANVISNING I denna anvisning beskrivs principerna för byggande av staket och avgränsning av tomter samt fastställs när man ska ansöka om tillstånd för staket. Det rekommenderas

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Södra Överbyvägen ECKERÖ

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Södra Överbyvägen ECKERÖ AVGIFTER FÖR TILLSYN AV BYGGNADSARBETE I ECKERÖ KOMMUN ÅR 2016 Godkända av kommunfullmäktige i Eckerö kommun den 22.10.2015 77 1 Allmänt Byggherren eller den som utför åtgärden är skyldig att till kommunen

Läs mer

PBL kunskapsbanken

PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbanken 2014-09-07 Innehåll NNN3 Marklov 2014-09-07 23:26 2 (5) Marklov Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning och

Läs mer

Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden

Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden BORGÅ Detaljplan 378 BYGGANVISNINGAR OCH ÖVERSIKTSPLAN FÖR GRÖNOMRÅDEN Planläggnings- och byggnadsnämnden 1.11.2007 340 Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden Borgå stad stadsplaneringsavdelningen

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Byggnadsordningens syfte... 3 2 Anvisningar om byggnadssätt... 3 3 Anpassning av byggandet till områdets karaktär och särdrag... 3 4 Ägare eller

Läs mer

Avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten

Avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten Miljöavdelningens taxor och avgifter Avgifter för tillsynen över byggnadsarbeten Byggherre eller den som vidtar en åtgärd är skyldig att för inspektions- och tillsynsuppgifter som behövs för genomförande

Läs mer

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015

Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2015 Antagna av kommunfullmäktige den 11 december 2014, 100 Ikraftträdelse: 01.01.2015 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige 17.12.2002 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 09.09.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD

BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD BYGGNADSORDNING FÖR GRANKULLA STAD KAPITEL I ALLMÄNT... 3 1 Byggnadsordningens syfte... 3 2 Anvisningar om byggnadssätt... 3 3 Anpassning av byggandet till områdets karaktär och särdrag... 3 4 Ägare eller

Läs mer

STAKET OCH AVGRÄNSNING AV TOMTER

STAKET OCH AVGRÄNSNING AV TOMTER STAKET OCH AVGRÄNSNING AV TOMTER ANVISNING I denna anvisning beskrivs principerna för byggande av staket och avgränsning av tomter samt fastställs när man ska ansöka om tillstånd för staket. Det rekommenderas

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

Väståboland. Byggnadsordning

Väståboland. Byggnadsordning Godkänd av stadsfullmäktige 16.11.2009 2(33) INLEDNING... 4 BAKGRUND... 4 SÄRSKILDA OMRÅDEN OCH SÄRDRAG... 4 BYGGNADSORDNINGENS SYFTE OCH FUNKTION... 4 I KAPITEL... 5 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 5 2. BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET...

Läs mer

4/2013 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Trädde i kraft 1.9.

4/2013 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Trädde i kraft 1.9. 4/2013 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Trädde i kraft 1.9.2014 Denna förordning tillämpas på byggnader där energi används

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

NYKARLEBY STAD REVIDERING AV AVGIFTSGRUNDER FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN

NYKARLEBY STAD REVIDERING AV AVGIFTSGRUNDER FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN NYKARLEBY STAD REVIDERING AV AVGIFTSGRUNDER FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN Nykarleby stad Godkänd av stadsfullmäktige 22.1.2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 2 2 TILLSYN ÖVER UPPFÖRANDE

Läs mer

BORGÅ. Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden Ölstens, Uppstens. Stadsdelen 31, kvarteren

BORGÅ. Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden Ölstens, Uppstens. Stadsdelen 31, kvarteren BORGÅ Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens Stadsdelen 31, kvarteren 3207-3209 1 Borgå stad stadsplaneringsavdelningen ALLMÄNT Uppstens arbetsplatsområde

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Direktiv om anmälningar, ansökan och beslut som behövs för arbete på gator och andra allmänna områden

Direktiv om anmälningar, ansökan och beslut som behövs för arbete på gator och andra allmänna områden Direktiv om anmälningar, ansökan och beslut som behövs för arbete på gator och andra allmänna områden Arbeten på gator och andra allmänna områden får inte utföras utan kommunens samtycke. I det här direktivet

Läs mer

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om: Den 1 juli 2017 ändras plan- och bygglagen (PBL) så att ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov. I vissa fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

KYRKSLÄTTS BYGGNADSORDNING

KYRKSLÄTTS BYGGNADSORDNING 1 KYRKSLÄTTS BYGGNADSORDNING Godkänd: Kommunfullmäktige 29.6.2006 74 Kommunfullmäktige 18.12.2008 170 ( 20 punkt 7, häststall) Kommunfullmäktige 16.11.2015 113 ( 25 ändrad och 26 struken) Träder i kraft:

Läs mer

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING

PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING NÄRPES STAD PRINCIPER FÖR FÖRÄNDRING AV FRITIDSBOENDE TILL FAST BOENDE INLEDNING Via en motion i stadsfullmäktige om havsnära boende har det aktualiserats att fastställa principer för förändring av fritidsboende

Läs mer

4/13 Miljöministeriets förordning

4/13 Miljöministeriets förordning 4/13 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2013 I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Information till småhusägare i Norra Ängby

Information till småhusägare i Norra Ängby SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov?

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet /1030 Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet 12.11.1999/1030 På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 18 och 36 lagen den 21 maj 1999 om offentlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14. Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14. Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14 Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING. Miljöministeriets förordning om bostadsplanering G1 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Bostadsplanering Föreskrifter och anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om bostadsplanering Given i Helsingfors den 1 oktober 2004 I enlighet med miljöministeriets

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING ANVISNING BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING Den här anvisningen om byggsätt gäller inglasning av balkonger och terrasser i bostadsvåningshus och -småhus. Åtgärdstillstånd eller utlåtande behövs inte om balkongen

Läs mer

Byggbestämmelserna i Helsingfors

Byggbestämmelserna i Helsingfors Byggbestämmelserna i Helsingfors 28.4.2016 Start av lovprocess Ansökan om tillstånd Förhandsförhandling med byggnadstillsynen Byggherren har redan utsett en huvudplanerare Bedöms hur krävande projektet

Läs mer

Regler för utbyggnad

Regler för utbyggnad Regler för utbyggnad Föreningen äger mark och fasad. Detta innebär att föreningen måste godkänna alla utbyggnationer/tillbyggnader, dvs. markiser, altaner (trall), vindskydd, extra verktygsskjul, etc.

Läs mer

Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande och om arbetsledares behörighet

Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande och om arbetsledares behörighet 1 Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande om arbetsledares behörighet MM4/601/2015 Miljöministeriet meddelar följande anvisningar om svårighetsklassen för

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 juni 2014 465/2014 Miljöministeriets förordning om Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2014 I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med

Läs mer

Råd och riktlinjer. för plank, murar och staket

Råd och riktlinjer. för plank, murar och staket Råd och riktlinjer för plank, murar och staket Råd och riktlinjer för plank, murar och staket i Nordanstigs kommun Vill du bygga en mur, sätta upp ett plank eller staket? Här kan du läsa mer om vilka regler

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer