Omprövningar av skuldsaneringsbeslut. Rapport 2000:14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omprövningar av skuldsaneringsbeslut. Rapport 2000:14"

Transkript

1 Omprövningar av skuldsaneringsbeslut Rapport 2000:14

2

3 Förord Sedan skuldsaneringslagen kom 1994 har Konsumentverket genomfört en utvärdering av lagen Föreliggande rapport är en studie av omprövningar av skuldsaneringsbeslut. Den genomfördes hösten 1999 av Augur Marknadsanalys. Studien innehåller två delar. Del 1 är en kvalitativ studie med uppgifter om samtliga omprövningsärenden. Del 2 innehåller djupintervjuer med 20 gäldenärer. Syftet är att kartlägga hur många omprövningar som har gjorts, orsaker till begäran om omprövning, innehåll i beslut samt hur ett antal gäldenären upplever skuldsaneringsperioden och omprövningen. Rapporten ger ytterligare kunskap om gäldenärernas situation. Rapporten finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida eller kan beställas från Konsumentverkets kundtjänst, tel Konsumentverket i juni 2000

4

5 Innehåll Konsumentverkets kommentarer.. 7 DEL 1 KARTLÄGGNING AV KVANTITATIVA DATA 9 Sammanfattning.. 11 Kvantitativ kartläggning 12 Bakgrund och syfte.. 12 Beskrivning av urvalet 12 Tillvägagångssätt. 13 Bortfall.. 13 Redovisning av kvantitativa data 14 Antal omprövningar Handläggningsår fördelat på antal omprövningar Fördelning av ansökan om omprövning enligt 27 eller Rättslig instans där omprövningen handlagts fördelat på antal omprövningar Tidpunkt efter beslut om skuldsanering då ansökan om omprövning gjorts fördelat på antalet omprövningar Ärendets handläggningsort. 16 Bakgrundsvariabler Antal omprövningar fördelat på kön Gäldenärens ålder när omprövningen handlagts Civilstånd fördelat på antalet gäldenärer Antal barn fördelat på antalet gäldenärer 18 Ursprunglig betalningsplan Belopp som betalas / ska betalas in enligt ursprunglig betalningsplan fördelat på antal omprövningar Angivna engångsbelopp enligt ursprunglig betalningsplan Betalningsplan i tid (antal mån) fördelat på antalet omprövningar. 21 Beslut om ändring eller avbrott Omprövningar enligt 27 och 28, fördelat på avslag och bifall. 22 Fakta om ansökningar enligt Borgenär önskar avbryta eller förändra gäldenärs betalningsplan fördelat på antal bifall/avslag De skäl som borgenärerna åberopat till grund för omprövning enligt Skäl som lett till beviljande respektive avslag enligt Motivering till beslut enligt Rättslig instans motivering till bifall enligt Rättslig instans motivering till avslag enligt 27 26

6 Fakta om ansökningar enligt Gäldenärs syfte med ansökan fördelat på omprövningar enligt 28 fördelat på antal bifall/avslag Åberopat skäl för ändring enligt Skäl som gäldenärs omprövning grundar sig på Specificerade skäl som gäldenärs omprövning grundar sig på. 29 Motivering till beslut enligt Rättslig instans motivering till bifall enligt Gäldenärs begärda förändring av belopp enligt ansökan Beviljad beloppsförändring enligt Beslut enligt 28 som avser förändring i tid i betalningsplanen Rättslig instans motivering till avslag enligt Augurs reflektioner 35 Bilaga 1 Formulär.. 37 DEL 2 DJUPINTERVJUER MED 20 GÄLDENÄRER. 43 Sammanfattning 45 Inledning.. 47 Bakgrund och syfte. 47 Metod och urval.. 47 Genomförande 48 Undersökningens resultat 49 Inledande kommentarer.. 49 Att leva med skuldsanering. 50 Bakgrund till att gäldenär hamnat i skuldfällan Känslan av att bli beviljad skuldsanering 52 Processen vid omprövning.. 55 Gäldenärernas tillvägagångssätt. 55 Kontakten med borgenärerna. 55 Upplevd kontakt med domstolen enligt Upplevd kontakt med domstolen enligt Beslutet 58 Konsekvenser av beslut efter ansökan enligt Konsekvenser av beslut efter ansökan enligt Framtiden 67 Gäldenärernas framtidstro varierar. 67 Gäldenärernas syn på skuldsaneringslagen 67 Avslutande reflektioner.. 69 Bilaga 2 Intervjuguide 71

7 Konsumentverkets kommentarer Ett av skuldsaneringslagens syften är att svårt skuldsatta gäldenärer ska ha möjlighet att bli rehabiliterade. Vägen dit är lång och villkoren för att få skuldsanering är stränga. De gäldenärer som fått ett beslut om skuldsanering har gått igenom fleråriga utredningar och fått realisera sina tillgångar. Efter beslutet återstår en oftast femårig betalningsperiod, där gäldenären ska betala borgenärerna enligt fastställd betalningsplan. En skuldsanering har krävt insatser från kronofogdemyndigheten och i mer än hälften av ärendena även av domstolarna. I många ärenden har också kommunernas budgetrådgivning medverkat med utredning och stöd. Det kan således konstateras att en beviljad skuldsanering har tagit lång tid och krävt stora ansträngningar av gäldenären. För samhället har resurser tagits i anspråk i flera olika instanser. Det är därför angeläget att utvärdera om skuldsaneringslagen fått avsett effekt. Konsumentverket genomför denna studie på eget initiativ, och det är den första studien av omprövningar. Materialet som studien grundar sig på består av beslut som domstolarna sänt in till Riksskatteverket. Materialet hos Riksskatteverket är obearbetat, och det är osäkert om domstolarna sänt in samtliga beslut. Det skulle dock ha krävts alltför stora resurser att samla in material direkt från domstolarna. Besluten från domstolarna saknar i vissa fall uppgifter om den ursprungliga skuldsaneringen. Det har därför blivit ett avsevärt bortfall i rapporten. För att få bättre kunskap om omprövningar av skuldsaneringsbeslut, och även göra det möjligt att genomföra andra utvärderingar, behövs ett mer fullständigt material som är enkelt att få tillgång till. Vi anser därför att samtliga beslut borde föras in och lagras i en central databas. Resultatet visar att av de beslut om skuldsanering, som fastställts av kronofogdemyndighet eller beslutats av domstol under åren , har omprövning av beslutet begärts i 180 ärenden. Eftersom omprövning nästan uteslutande begärts i ärenden där en betalplan fastställts, minskar basen för ärenden som kan bli föremål för omprövning. Enligt en utvärdering som Riksskatteverket genomfört , saknade hälften av gäldenärerna helt förmåga att betala sina borgenärer, och i dessa ärenden kan därför inte någon betalplan fastställas. Studien visar att skuldsaneringen upphävts i ca 45 ärenden. Det är de ärenden där borgenären fått bifall till sin begäran att upphäva skuldsaneringsbeslutet enligt 27. Vidare har gäldenärerna fått avslag på sin begäran att förändra betalningsplanen i ca 40 ärenden enligt 28. Det är oroväckande att en fjärdedel av gäldenärerna i studien fått sin skuldsanering upphävd. Nästan lika många kommer att få svårt att genomföra skuldsaneringen, eftersom deras begäran att ändra betalplanen inte bifallits. Det är ännu för tidigt att säga hur många av hittills beviljade skuldsaneringar som kommer att få beslutet upphävt, eftersom lagen kom för drygt fem år sedan och flertalet skuldsaneringar ännu inte avslutats. Det är därför mycket angeläget att följa utvecklingen, att analysera orsakerna till omprövning och att ge gäldenärerna stöd så att de kan genomföra skuldsaneringen. Vi anser att beslut om omprövning regelbundet bör följas upp och att fullständigt material bör finnas tillgängligt centralt. 1 Riksskatteverket Rapport 1998:9, Utvärdering av statistik avseende skuldsanering 7

8 För gäldenären är det en stor förlust att få sitt skuldsaneringsbeslut upphävt. Möjligheten att få skuldsanering är då praktiskt taget uttömd, eftersom skuldsanering i princip endast kan beviljas en gång. Undantag är när synnerliga skäl föreligger. I undersökningen framgår att gäldenärerna efterfrågar rådgivning och stöd. Enligt skuldsaneringslagen skall kommunen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. De personer i studien som saknat stöd känner inte till eller har inte använt denna möjlighet att få kostnadsfri hjälp. I samband med skuldsaneringsbeslutet bör gäldenärerna därför alltid få information om vart de kan vända sig med frågor eller problem. Vi anser att det är viktigt att gäldenärerna har tillgång till stöd av budgetrådgivare i kommunerna under skuldsaneringsperioden. Betalningsförmedlarna har alltmer styrt kundernas transaktioner till att ske via girering eller Internet. Kunder med betalningsanmärkning nekas dock ofta att använda denna typ av betaltjänster, och skuldsaneringsgäldenärer tillhör denna kategori. Att ha tillgång till betaltjänster som giro- och autogiro skulle avsevärt underlätta genomförandet av en skuldsaneringsperiod, där gäldenären månadsvis betalar olika belopp till ett antal fordringsägare. Om betalningen måste göras över disk på posten eller banken kan det röra sig om aviavgifter på hundratals kronor per månad. Vid en skuldsanering får gäldenären endast behålla en summa för sin och familjens försörjning som motsvarar förbehållsbeloppet enligt utsökningsbalken. Förbehållsbeloppet motsvarar vad som i dagligt tal betecknas som "existensminimum", och är inte avsett att täcka större kostnader för betaltjänster. Vi anser att gäldenärer som beviljas skuldsanering skall ha tillgång till betaltjänster som t.ex. giro eller Internet. 8

9 Omprövningar av skuldsaneringsbeslut Del 1 Kartläggning av kvantitativa data 9

10 10

11 Sammanfattning Konsumentverket vill göra en kartläggning av de omprövningar som gjorts av beslut om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. Syftet med en sådan kartläggning är att få överblick av antal omprövningar och orsaker till omprövning. De redovisade siffrorna i tabellerna överensstämmer inte alltid med det totala antalet omprövningar. Bortfallet beror på att materialet i domstolsbesluten ibland inte varit fullständigt. 182 ansökningar om omprövning har handlagts av domstolarna under åren Av dessa är det 63 ansökningar som behandlats enligt 27, vilket innebär att borgenären ansöker om att gäldenärens skuldsanering ska ändras. Vidare har 118 ansökningar behandlats enligt 28, vilket innebär att gäldenären själv ansöker om att få sitt skuldsaneringsbeslut ändrat. Den mest förekommande rättsliga instans är tingsrätten. Kartläggningen visar att det är något fler män (100) än kvinnor (82) i materialet. Det är intressant att notera att merparten av ansökningarna om omprövning görs inom två år efter det att beslut om skuldsanering har tagits. Det är hittills enbart i två fall som ansökningar har handlagts senare än tre år efter skuldsaneringsbeslutet. Det belopp som gäldenären är skall betala enligt den ursprungliga betalningsplanen varierar för flertalet mellan 100 till kronor i månaden. Det finns gäldenärer som, utöver månadsbeloppet, betalar en engångssumma i början av betalningsperioden som sedan följs av de månatliga inbetalningarna. För flertalet av de ansökningar som skickats in av borgenärerna enligt 27 har borgenärerna önskat upphäva gäldenärernas skuldsanering. Till grund för detta ligger i de flesta fall att gäldenären inte har följt betalningsplanen. I ett fåtal fall har borgenären fått kännedom om att gäldenären har fått förbättrade inkomstförhållanden av olika anledningar. Studien visar att majoriteten av ansökningarna enligt 27 har bifallits. Rättens motivering till detta är att gäldenären ej har följt betalningsplanen och att underlåtelsen inte har varit av ringa art. För gäldenären är det en stor nackdel att skuldsaneringsbeslutet upphävs och att lagens syfte att rehabilitera gäldenären inte uppnås. Majoriteten av de gäldenärer som, enligt 28, har ansökt om omprövning åberopar att de vill ändra beloppet i betalningsplanen. Det är inte lika vanligt att gäldenären önskar bli helt fri från sina betalningar eller att de önskar skjuta fram betalningsplanen i tid, d v s betala ett mindre belopp under en längre tidsperiod. Studien visar att majoriteten av ansökningarna har beviljats enligt 28. För gäldenären är detta mycket positivt och innebär att skuldsaneringen kan fullföljas. Rättens motivering har varit att omständigheter har inträffat, som inte har kunnat förutses när beslutet om skuldsanering togs, och varit bestående till sin karaktär. De vanligaste orsakerna har varit att gäldenären har fått ökade boendekostnader eller sämre inkomstförhållanden till följd av sjukdom, arbetslöshet eller sjukpensionering. 11

12 Kvantitativ kartläggning Bakgrund och syfte Den 1 juli 1994 trädde skuldsaneringslagen i kraft. Enligt lagen kan en gäldenär helt eller delvis befrias från betalningsansvar för de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Vid en skuldsanering bestäms en betalningsplan som i allmänhet löper under fem år (om gäldenären har inkomster som räcker till mer än sitt och familjens uppehälle). Beslut om skuldsanering tas hos kronofogdemyndighet eller i domstol. Under perioden (1 juli december 1998) har ca gäldenärer beviljats skuldsanering. Konsumentverket vill nu fördjupa kunskapen om de ärenden där omprövning begärts. Med anledning av detta har Augur Marknadsanalys genomfört en kvantitativ undersökning med följande syfte: Syftet är att få en första överblick av det antal omprövningar som görs och orsaker till omprövning. Materialet omfattar både omprövningar enligt 27 som innebär att borgenären har ansökt om omprövning av gäldenärs skuldsaneringsbeslut, samt omprövningar enligt 28 där gäldenären själv har skickat in en ansökan. Aktuella variabler att se närmare på är följande: Antal gäldenärer fördelat på 27 och 28 Bakgrundsvariabler (kön, ålder, civilstånd etc) Betalningsplan (belopp och tid) Beslut om ändring eller avbrott Motivering till beslut Kartläggningen ska betraktas som en pilotstudie, d v s en första sammanställning av de beslut som skickats till Riksskatteverket. Beskrivning av urvalet Materialet baseras på domstolsbeslut avseende omprövningar som skickats in till Riksskatteverket, RSV, från olika domstolar i landet. Domstolsbesluten omfattar främst åren 1995 till Undersökningen omfattar även ett fåtal rättsfall från början av Det är viktigt att poängtera att materialet troligen inte är fullständigt eftersom osäkerhet råder om domstolarna har skickat in samtliga meddelade omprövningsbeslut till RSV. Resultaten ska därmed tolkas med viss försiktighet. 12

13 Tillvägagångssätt Databearbetningen gjordes genom att de av kartläggningen omfattade omprövningsbesluten sammanställdes utifrån ett formulär med frågor som utarbetats av Augur Marknadsanalys i samarbete med Konsumentverket, se bilaga 1. Datainsamlingen gjordes av personer med juridisk kompetens för att i största möjligaste grad minimera subjektiva feltolkningar. Det är viktigt att belysa ett par aspekter i samband med datainsamlingen: Då det finns skillnader mellan domstolarna hur detaljerat de beskriver beslutet kring omprövningen, fick detta konsekvensen att samtliga formulär inte kunde fyllas i fullständigt p g a att information saknades. I de fall där par har sökt tillsammans har dessa hanterats som två separata ansökningar. Bortfall I de redovisade tabellerna överensstämmer inte alltid totalen med de totala antalet omprövningar. Dessa bortfall beror på att formulären inte kunnat fyllas i fullständigt p g a att information har saknats i domstolsbesluten. Det är en brist att kronofogdemyndighetens förslag om skuldsanering inte bifogats alla domstolsbeslut. Härigenom har i många fall saknats sådan information som uppgifter om gäldenärs civilstånd, antal barn och ålder, betalningsplan etc. 13

14 Redovisning av kvantitativa data Antal omprövningar 1. Handläggningsår fördelat på antal omprövningar I tabellen nedan redovisas totala antalet omprövningar fördelat på det år som omprövningen handlades i rätten, d v s när beslutet om omprövning togs. Beslut om omprövning år Antal (årets första månader) 10 Totalt Fördelning av ansökan om omprövning enligt 27 2 eller 28 3 I tabellen nedan åskådliggörs hur många omprövningar som gjorts enligt 27 och 28. Paragraf Antal Total En omprövning enligt 27 innebär att borgenären ansökt om omprövning av skuldsaneringsbeslutet. 3 En omprövning enligt 28 innebär att gäldenären ansökt om omprövning av skuldsaneringsbeslutet. 14

15 3. Rättslig instans där omprövningen handlagts fördelat på antal omprövningar Tabellen nedan åskådliggör i vilken rättslig instans som omprövningen har handlagts. I de fall där omprövningen gått vidare till en högre instans har denna angetts. Under datainsamlingen noterades att en del ansökningar överklagats till en högre instans, men inte beviljats prövningstillstånd. Ärendet är då angivet på den lägre instansen. Rättslig instans Antal Tingsrätt 172 Hovrätt 8 Högsta Domstolen 1 Totalt Tidpunkt efter beslut om skuldsanering då ansökan om omprövning gjorts fördelat på antal omprövningar Tabellen nedan visar hur långt efter beslut om skuldsanering en ansökan om omprövning inlämnats fördelat på 27 och 28. Det är intressant att notera att majoriteten av omprövningarna gjordes under de 2 första åren efter beslutet om skuldsanering togs. Tid Totalt 0 6 månader månader 1 år år 2 år år 3 år år 4 år år Totalt

16 5. Ärendets handläggningsort Tabellen nedan visar i vilken ort som ansökan om omprövning har handlagts. Handläggningsort Frekvens Handläggningsort forts Frekvens GÖTEBORG 23 SALA 2 LULEÅ 1 KÖPING 4 VÄNERSBORG 6 HUDIKSVALL 2 SKÖVDE 3 LANDSKRONA 2 JÖNKÖPING 7 KARLSKOGA 2 FALUN 6 UPPSALA 7 ALINGSÅS 5 STOCKHOLM 6 UMEÅ 10 SOLNA 2 ESKILSTUNA 4 HUDDINGE 7 SUNDSVALL 4 MALMÖ 2 KARLSTAD 4 SKELLEFTEÅ 2 UDDEVALLA 1 NORRKÖPING 1 EKSJÖ 1 SANDVIKEN 2 KALMAR 7 LUND 1 HAPARANDA 2 KARLSKRONA 1 HANDEN 6 HEDEMORA 1 ÖREBRO 6 BORÅS 7 ÖSTERSUND 2 SIMRISHAMN 1 HÄSSLEHOLM 2 LYCKSELE 1 LINKÖPING 3 HELSINGBORG 3 VÄSTERVIK 1 SÖDERTÄLJE 1 VÄRNAMO 3 MÖLNDAL 2 NORRTÄLJE 2 LJUSDAL 1 MARIESTAD 2 SURAHAMMAR 1 VISBY 1 STENUNGSUND 2 TROLLHÄTTAN 2 HÄRNÖSAND 1 BOLLNÄS 2 VARBERG 1 NACKA 1 TOTALT

17 Bakgrundsvariabler 6. Antal omprövningar fördelat på kön Tabellen visar att det är något fler män än kvinnor som ingår i materialet. Kön Antal Män 100 Kvinnor 82 Totalt Gäldenärs ålder när omprövningen handlagts I tabellen framgår gäldenärernas ålder när ansökan om omprövning gjordes. Tabellen visar att flertalet av gäldenärerna var mellan 40 och 60 år. Ålder Antal Totalt Civilstånd fördelat på antalet gäldenärer Tabellen nedan åskådliggör gäldenärernas civilstånd. I många av domstolsbesluten framgick inte denna uppgift vilket förklarar det stora bortfallet. Civilstånd Sambo/Gift/Partner 43 Ensamstående 32 Antal Totalt 75 17

18 9. Antal barn fördelat på antalet gäldenärer Tabellen nedan åskådliggörs hur många barn som gäldenären hade vid tiden då ansökan gjordes. Denna typ av information framkom inte från samliga domstolsbeslut, vilket förklarar det stora bortfallet. Antal barn Antal Totalt 57 18

19 Ursprunglig betalningsplan 10. Belopp som betalas/ ska betalas in enligt ursprunglig betalningsplan fördelat på antal omprövningar Tabellen nedan visar de belopp som gäldenär ska betala / betalar varje månad enligt ursprunglig betalningsplan. Att gäldenären ska betala en summa per månad framgår inte av samtliga domstolsbeslut. Detta kan ha olika orsaker. Dels kan gäldenär bara vara ålagd att betala ett engångsbelopp, eller att gäldenären ska betala både engångsbelopp och månadsbelopp. Kronor/ mån Antal Totalt

20 11. Angivna engångsbelopp enligt ursprunglig betalningsplan I tabellen nedan framgår de belopp som gäldenär har ålagts att betala som ett engångsbelopp. I de flesta fall betalas ett engångsbelopp för att följas av månatliga inbetalningar. Ett engångsbelopp kan avse nästan vad som helst, t ex skatteåterbäring, försäkringsutfall etc. Engångsbelopp i kronor Antal Totalt 16 20

21 12. Betalningsplan i tid (antal mån) fördelat på antal omprövningar Tabellen avser betalningsplanen i tid. Enligt 8 i skuldsaneringslagen ska betalningsplanen löpa under 5 år om det inte finns särskilda skäl till att bestämma en längre eller kortare tid. Gällande 53, 58 och 59 månader är det troligaste att gäldenären först är ålagd att betala ett engångsbelopp för att sedan betala en månatlig summa i fem år. Betalningstid i månader Antal Totalt 38 21

22 Beslut om ändring eller avbrott 13. Omprövningar enligt 27 och 28, fördelat på avslag och bifall I tabellen nedan åskådliggörs om ansökan bifallits eller blivit avslagen enligt 27 och 28 fördelat på kön. Ett bifall enligt 27 innebär att borgenärens ansökan gått igenom vilket påverkar gäldenären negativt. Rättens motivering till detta är oftast att gäldenären ej har följt betalningsplanen och att underlåtelsen inte har varit av ringa art. För gäldenären är det en stor nackdel om skuldsaneringsbeslutet upphävs och lagens syfte att rehabilitera gäldenären inte uppnås. Ett bifall enligt 28 innebär att gäldenärens ansökan gått igenom vilket är positivt för denne och innebär att skuldsaneringen kan fullföljas. Ett avslag enligt 27 innebär att borgenärens ansökan inte går igenom och ett avslag enligt 28 innebär att gäldenärs ansökan inte går igenom. Tabellen visar att majoriteten av omprövningsansökningarna avser 28. Flertalet av dessa ansökningar har blivit beviljade. Tabellen visar även att flertalet av de ansökningar om omprövning som gjorts enligt 27 har blivit beviljade. Beslutet Omprövning enligt 27 Omprövning enligt 28 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Bifall Avslag Totalt

23 Fakta om ansökningar enligt 27 De resultat som redovisas nedan gäller enbart ansökningar av omprövningar enligt 27, d v s de fall där borgenären ansökt om omprövning av skuldsaneringsbeslutet. 14. Borgenär önskar avbryta eller förändra gäldenärs betalningsplan fördelat på antal bifall/avslag Tabellen åskådliggör borgenärs syfte med ansökan om omprövning enligt 27 fördelat på kön samt om ansökan bifallits eller avslagits. Ur tabellen framgår att flertalet ansöker om att gäldenärs skuldsaneringsbeslut ska upphävas. Män Kvinnor Totalt Borgenär önskar Bifall Avslag Bifall Avslag Upphäva skuldsaneringsbeslut Förändra gäldenärs betalningsplan Antingen upphäva eller förändra gäldenärs betalningsplan Totalt

24 15. De skäl som borgenärerna åberopat till grund för omprövning enligt 27 Ur tabellen framgår att det vanligaste skälet som ligger till grund för borgenärs ansökan om omprövning är att gäldenär inte följer betalningsplanen. Angivna skäl enligt Gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller i hemlighet gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsaneringsfrågans avgörande 2. Gäldenären har i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären 3. Gäldenären har lämnat oriktig uppgift till ledning för myndigheters beslut i fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit att lämna uppgift trots att han är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats 4. Gäldenären följer inte betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är ringa 48 Antal Gäldenärens ekonomiska förhållanden har väsentligen förbättrats efter skuldsaneringen 7 Angivet skäl är en kombination av punkt 2 och 4 1 Angivet skäl är en kombination av punkt 1, 2 och 5 2 Angivet skäl är en kombination av punkt 2 och 5 1 Angivet skäl är en kombination av punkt 1, 2 och 3 1 Totalt 62 24

25 16. Skäl som lett till beviljande respektive avslag enligt 27 I tabellen framgår att det vanligaste skälet till att ansökan enligt 27 beviljas är att den rättsinstans som behandlat omprövningen gjort bedömningen att gäldenärens avvikelse från betalningsplanen inte är ringa. I de fall som borgenär fått avslag har rätten bedömt att gäldenärs försummelse är försvarbar. Skäl enligt Gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller i hemlighet gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsaneringsfrågans avgörande 2. Gäldenären har i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären 3. Gäldenären har lämnat oriktig uppgift till ledning för myndighets beslut i fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit att lämna uppgift trots att han är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats 4. Gäldenären följer inte betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är ringa 5.Gäldenärens ekonomiska förhållanden har väsentligen förbättrats efter skuldsaneringen Beviljat Antal Avslag Antal Angivet skäl är en kombination av punkt 2 och 4-1 Angivet skäl är en kombination av punkt 1, 2 och Angivet skäl är en kombination av punkt 2 och Angivet skäl är en kombination av punkt 1, 2 och Antal

26 Motivering till beslut enligt Rättslig instans motivering till bifall enligt 27 I tabellen nedan åskådliggörs domstolens motivering till bifall fördelat på ansökningar av omprövningar enligt 27 och 28. Motivering till bifall 27 Antal Ej ringa underlåtelse att följa betalningsplanen 40 Väsentligt förbättrad ekonomi, ej oförmögen att betala sina skulder inom rimlig tid Skuldsaneringen kvarstår men överskjutande skatt fördelas mellan borgenärerna P g a föreliggande skäl finns skäl att upphäva skuldsaneringsbeslutet Rättslig instans motivering till avslag enligt 27 I tabellen nedan åskådliggörs domstolens motivering till avslag enligt 27. Motivering till avslag enligt 27 Behåller skuldsaneringen p g a social och ekonomisk situation trots uteblivna betalningar Den båt gäldenär påståtts ha ägt utan borgenärens vetskap tillhörde gäldenärs son Antal 4 2 Ej skyldighet för gäldenären att anmäla de nya förutsättningarna 1 För liten ökad förbättring för ändring av beslut 1 P g a ursäktlig okunskap ska gäldenär få hjälp med råd 1 Gäldenär har missat 2 borgenärer men betalar 6 st enligt planen. Detta anses som en ringa avvikelse Gäldenär har betalat enligt planen, dock missat i tid p g a ett överklagande. Detta anses som en ringa avvikelse Betalningsavvikelsen anses ej ringa, men p g a sjukdom anses den ursäktlig

27 Fakta om ansökningar enligt 28 De resultat som redovisas nedan gäller enbart ansökningar om omprövning enligt 28, d v s de fall där gäldenären ansökt om omprövning av skuldsaneringsbeslutet. 19. Gäldenärs syfte med ansökan fördelat på omprövningar enligt 28 fördelat på antal bifall/avslag Tabellen nedan åskådliggör gäldenärens syfte med ansökan fördelat på kön samt avslag eller bifall. Majoriteten yrkar en förändring av beloppet i betalningsplanen. Ett fåtal vill flytta fram betalningen, d v s söka anstånd med betalningen under en period. Ny skuld till betalningsplan är när gäldenär upptäckt en gammal skuld som inte tagits med i skuldsaneringen. I detta material har det inte framkommit något fall där gäldenär har ansökt om att betala ett mindre belopp fördelat under en längre betalningsperiod. Däremot har domstolen i ett par fall beslutat att ändra tiden i betalningsplanen istället för att förändra själva beloppet, se tabell 21 nedan. Män Kvinnor Totalt Gäldenär önskar Bifall Avslag Bifall Avslag Frias från betalning Förändra belopp i betalningsplan Både frias från betalning och förändra belopp i betalningsplan Flytta fram betalning Ny skuld till betalningsplan Totalt

28 20. Åberopat skäl för ändring enligt 28 Tabellen nedan visar att majoriteten av gäldenärernas skäl faller under den juridiska benämningen omständigheter har inträffat som inte kunnat förutses. Angivna skäl Omständigheter har inträffat som inte kunnat förutses Frekvens 2. Synnerliga skäl föreligger 3 Kombination av punkt 1 och 2 18 Totalt Skäl som gäldenärs omprövning grundar sig på I tabellen nedan åskådliggörs de skäl som gäldenären grundar sin ansökan på. I tabell 21.1 nedan framgår skälen mer specificerat. I ett retroperspektiv kan noteras att nedanstående alternativ inte är helt optimala. I en eventuell framtida kvantitativ undersökning bör dessa alternativ, med hjälp av tabell 21.1 omformuleras. Angivna skäl Antal 1. Gäldenären har förlorat arbetet Gäldenären har ökade boendekostnader Gäldenären har fått barn och fått ökade levnadskostnader i samband med detta 4. Gäldenären har förlorat arbetsförmågan p g a olycka, sjukdom, sjukpensionering eller liknande 5. Annat 63 Kombination av punkt 2 och 4 2 Kombination av punkt 1 och 2 2 Kombination av punkt 1 och 3 2 Kombination av punkt 1 och 4 1 Totalt

29 21.1. Specificerade skäl som gäldenärs omprövning grundar sig på Tabellen nedan visar hur svårt det är att förutsäga hur livet kommer att se ut fem år framåt vid ett beslut om skuldsanering. Tabellen visar även hur mycket den privata ekonomin och betalningsförmågan påverkas av omständigheter utanför gäldenärens kontroll. Specificerade skäl Antal Specificerade skäl Antal Gäldenär fått tvillingar 2 Lägre inkomst och bostadsbidrag 1 Ej arbetsförmögen inom överskådlig tid 9 Arbetslös länge plus att dotter bor hemma igen 1 Utge ersättning för underhållstöd till staten 3 Uppbär starta eget bidrag. Hoppas på lön om 6 mån 1 Svårt att hålla reda på borgenärerna och bil - och sjukvårdskostnader 1 Ingen A-kassa i två månader 1 Överskjutande skatt blev lägre än väntat 4 Lägre bostadsbidrag 5 P g a sjukdom har betalning försenats 3 Socialkontoret feltolkat lagen 1 Sjukvårdskostnader/tandläkarkostnader ökat och mindre bostadsbidrag Hustrun sjukskriven påverkar totala ekonomin 3 Sänkt A-kassa plus ändrad änkepension p g a politiska beslut 2 Ökade kostnader p g a ökat klädkonto genom viktökning p g a medicinering 1 1 Minskad A-kassa + hyreshöjning 2 Högre skatt plus att sjukvårdskostnader ökat Kortare arbetstid ger mindre inkomst 14 Kostnader p g a flyttning och ökade tandläkarkostnader 2 1 Makes sjukdom påverkar totalt 1 Minskad inkomst från arbete 3 P g a att änkepensionen skall behovsprövas 1998, plus ökade sjukvårdskostnader 2 Svår sjukdom = minskat arbete = lägre inkomst 5 Sjukskrivning p g a trafikolycka 2 Hyran höjd samt sänkt pension 1 Felaktig skattejämkning 1 Boendekostnader ökat 1 Restskatt + olycka 1 Flyttat p g a hustruns bortgång + höga kostnader för sjukdom 1 Minskat bostadsbidrag plus höjd hyra 2 Valt att studera 2 Stora utgifter för medicin och sjukvård p g a sjukdom 1 Valt att studera plus att dotterns sjukbidrag upphört 1 Restskatt plus ålderspension 1 Arbetsskada som minskar arbetskapaciteten plus ytterligare ett barn boende hemma Skilsmässa gav högre boendekostnader 5 Minskad lön plus högre hyra samt att man bara är timanställd Ekonomin försämrats 7 Maken avlidit plus lägre pension + bostadsbidraget fallit bort

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp. Skuldsatta barn. En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar UMEÅ UNIVERSITET 2009-01-27 Juridiska Institutionen Examensarbete 30 hp Handledare: Ann-Sofie Henrikson Författare: Anna Lindvall Skuldsatta barn En studie om barn som blir skuldsatta av sina föräldrar

Läs mer

Överskuldsättning- Det motsägelsefulla utanförskapet. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete Socialt arbete D Vårterminen 2008

Överskuldsättning- Det motsägelsefulla utanförskapet. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete Socialt arbete D Vårterminen 2008 Umeå universitet Institutionen för socialt arbete Socialt arbete D Vårterminen 2008 Överskuldsättning- Det motsägelsefulla utanförskapet Författare: Camilla Björkbom Umeå universitet Institutionen för

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och mål... 4 3. Verksamheten... 5 4. Antal ärenden... 6 5. Analys av ärenden... 7 5.1 Kön, ålder och boendeform...

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg

Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04. SMS-lån. marknadsmässig eller abnorm kredit? Lina Kvist Sara Moberg Institutionen för ekonomi Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet HT 2007 Revisor/controller, RC04 SMS-lån marknadsmässig eller abnorm kredit? Handledare: Sven-Olof Collin Författare: Lina Gustafsson Lina

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland 1601 företag i Västerbottens län under första halvåret 2004 Rapport 2004:193:19:04001a.doc FÖRORD Denna rapport ingår som en del i Västerbottens

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning,

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Låt oss tala om flickor

Låt oss tala om flickor Låt oss tala om flickor Låt oss tala om fl ickor Integrationsverkets rapportserie 2000:6 Integrationsverket, 2000 Tryck: Parajett AB, Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping ISSN 1404-5370

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer