Omprövningar av skuldsaneringsbeslut. Rapport 2000:14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omprövningar av skuldsaneringsbeslut. Rapport 2000:14"

Transkript

1 Omprövningar av skuldsaneringsbeslut Rapport 2000:14

2

3 Förord Sedan skuldsaneringslagen kom 1994 har Konsumentverket genomfört en utvärdering av lagen Föreliggande rapport är en studie av omprövningar av skuldsaneringsbeslut. Den genomfördes hösten 1999 av Augur Marknadsanalys. Studien innehåller två delar. Del 1 är en kvalitativ studie med uppgifter om samtliga omprövningsärenden. Del 2 innehåller djupintervjuer med 20 gäldenärer. Syftet är att kartlägga hur många omprövningar som har gjorts, orsaker till begäran om omprövning, innehåll i beslut samt hur ett antal gäldenären upplever skuldsaneringsperioden och omprövningen. Rapporten ger ytterligare kunskap om gäldenärernas situation. Rapporten finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida eller kan beställas från Konsumentverkets kundtjänst, tel Konsumentverket i juni 2000

4

5 Innehåll Konsumentverkets kommentarer.. 7 DEL 1 KARTLÄGGNING AV KVANTITATIVA DATA 9 Sammanfattning.. 11 Kvantitativ kartläggning 12 Bakgrund och syfte.. 12 Beskrivning av urvalet 12 Tillvägagångssätt. 13 Bortfall.. 13 Redovisning av kvantitativa data 14 Antal omprövningar Handläggningsår fördelat på antal omprövningar Fördelning av ansökan om omprövning enligt 27 eller Rättslig instans där omprövningen handlagts fördelat på antal omprövningar Tidpunkt efter beslut om skuldsanering då ansökan om omprövning gjorts fördelat på antalet omprövningar Ärendets handläggningsort. 16 Bakgrundsvariabler Antal omprövningar fördelat på kön Gäldenärens ålder när omprövningen handlagts Civilstånd fördelat på antalet gäldenärer Antal barn fördelat på antalet gäldenärer 18 Ursprunglig betalningsplan Belopp som betalas / ska betalas in enligt ursprunglig betalningsplan fördelat på antal omprövningar Angivna engångsbelopp enligt ursprunglig betalningsplan Betalningsplan i tid (antal mån) fördelat på antalet omprövningar. 21 Beslut om ändring eller avbrott Omprövningar enligt 27 och 28, fördelat på avslag och bifall. 22 Fakta om ansökningar enligt Borgenär önskar avbryta eller förändra gäldenärs betalningsplan fördelat på antal bifall/avslag De skäl som borgenärerna åberopat till grund för omprövning enligt Skäl som lett till beviljande respektive avslag enligt Motivering till beslut enligt Rättslig instans motivering till bifall enligt Rättslig instans motivering till avslag enligt 27 26

6 Fakta om ansökningar enligt Gäldenärs syfte med ansökan fördelat på omprövningar enligt 28 fördelat på antal bifall/avslag Åberopat skäl för ändring enligt Skäl som gäldenärs omprövning grundar sig på Specificerade skäl som gäldenärs omprövning grundar sig på. 29 Motivering till beslut enligt Rättslig instans motivering till bifall enligt Gäldenärs begärda förändring av belopp enligt ansökan Beviljad beloppsförändring enligt Beslut enligt 28 som avser förändring i tid i betalningsplanen Rättslig instans motivering till avslag enligt Augurs reflektioner 35 Bilaga 1 Formulär.. 37 DEL 2 DJUPINTERVJUER MED 20 GÄLDENÄRER. 43 Sammanfattning 45 Inledning.. 47 Bakgrund och syfte. 47 Metod och urval.. 47 Genomförande 48 Undersökningens resultat 49 Inledande kommentarer.. 49 Att leva med skuldsanering. 50 Bakgrund till att gäldenär hamnat i skuldfällan Känslan av att bli beviljad skuldsanering 52 Processen vid omprövning.. 55 Gäldenärernas tillvägagångssätt. 55 Kontakten med borgenärerna. 55 Upplevd kontakt med domstolen enligt Upplevd kontakt med domstolen enligt Beslutet 58 Konsekvenser av beslut efter ansökan enligt Konsekvenser av beslut efter ansökan enligt Framtiden 67 Gäldenärernas framtidstro varierar. 67 Gäldenärernas syn på skuldsaneringslagen 67 Avslutande reflektioner.. 69 Bilaga 2 Intervjuguide 71

7 Konsumentverkets kommentarer Ett av skuldsaneringslagens syften är att svårt skuldsatta gäldenärer ska ha möjlighet att bli rehabiliterade. Vägen dit är lång och villkoren för att få skuldsanering är stränga. De gäldenärer som fått ett beslut om skuldsanering har gått igenom fleråriga utredningar och fått realisera sina tillgångar. Efter beslutet återstår en oftast femårig betalningsperiod, där gäldenären ska betala borgenärerna enligt fastställd betalningsplan. En skuldsanering har krävt insatser från kronofogdemyndigheten och i mer än hälften av ärendena även av domstolarna. I många ärenden har också kommunernas budgetrådgivning medverkat med utredning och stöd. Det kan således konstateras att en beviljad skuldsanering har tagit lång tid och krävt stora ansträngningar av gäldenären. För samhället har resurser tagits i anspråk i flera olika instanser. Det är därför angeläget att utvärdera om skuldsaneringslagen fått avsett effekt. Konsumentverket genomför denna studie på eget initiativ, och det är den första studien av omprövningar. Materialet som studien grundar sig på består av beslut som domstolarna sänt in till Riksskatteverket. Materialet hos Riksskatteverket är obearbetat, och det är osäkert om domstolarna sänt in samtliga beslut. Det skulle dock ha krävts alltför stora resurser att samla in material direkt från domstolarna. Besluten från domstolarna saknar i vissa fall uppgifter om den ursprungliga skuldsaneringen. Det har därför blivit ett avsevärt bortfall i rapporten. För att få bättre kunskap om omprövningar av skuldsaneringsbeslut, och även göra det möjligt att genomföra andra utvärderingar, behövs ett mer fullständigt material som är enkelt att få tillgång till. Vi anser därför att samtliga beslut borde föras in och lagras i en central databas. Resultatet visar att av de beslut om skuldsanering, som fastställts av kronofogdemyndighet eller beslutats av domstol under åren , har omprövning av beslutet begärts i 180 ärenden. Eftersom omprövning nästan uteslutande begärts i ärenden där en betalplan fastställts, minskar basen för ärenden som kan bli föremål för omprövning. Enligt en utvärdering som Riksskatteverket genomfört , saknade hälften av gäldenärerna helt förmåga att betala sina borgenärer, och i dessa ärenden kan därför inte någon betalplan fastställas. Studien visar att skuldsaneringen upphävts i ca 45 ärenden. Det är de ärenden där borgenären fått bifall till sin begäran att upphäva skuldsaneringsbeslutet enligt 27. Vidare har gäldenärerna fått avslag på sin begäran att förändra betalningsplanen i ca 40 ärenden enligt 28. Det är oroväckande att en fjärdedel av gäldenärerna i studien fått sin skuldsanering upphävd. Nästan lika många kommer att få svårt att genomföra skuldsaneringen, eftersom deras begäran att ändra betalplanen inte bifallits. Det är ännu för tidigt att säga hur många av hittills beviljade skuldsaneringar som kommer att få beslutet upphävt, eftersom lagen kom för drygt fem år sedan och flertalet skuldsaneringar ännu inte avslutats. Det är därför mycket angeläget att följa utvecklingen, att analysera orsakerna till omprövning och att ge gäldenärerna stöd så att de kan genomföra skuldsaneringen. Vi anser att beslut om omprövning regelbundet bör följas upp och att fullständigt material bör finnas tillgängligt centralt. 1 Riksskatteverket Rapport 1998:9, Utvärdering av statistik avseende skuldsanering 7

8 För gäldenären är det en stor förlust att få sitt skuldsaneringsbeslut upphävt. Möjligheten att få skuldsanering är då praktiskt taget uttömd, eftersom skuldsanering i princip endast kan beviljas en gång. Undantag är när synnerliga skäl föreligger. I undersökningen framgår att gäldenärerna efterfrågar rådgivning och stöd. Enligt skuldsaneringslagen skall kommunen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. De personer i studien som saknat stöd känner inte till eller har inte använt denna möjlighet att få kostnadsfri hjälp. I samband med skuldsaneringsbeslutet bör gäldenärerna därför alltid få information om vart de kan vända sig med frågor eller problem. Vi anser att det är viktigt att gäldenärerna har tillgång till stöd av budgetrådgivare i kommunerna under skuldsaneringsperioden. Betalningsförmedlarna har alltmer styrt kundernas transaktioner till att ske via girering eller Internet. Kunder med betalningsanmärkning nekas dock ofta att använda denna typ av betaltjänster, och skuldsaneringsgäldenärer tillhör denna kategori. Att ha tillgång till betaltjänster som giro- och autogiro skulle avsevärt underlätta genomförandet av en skuldsaneringsperiod, där gäldenären månadsvis betalar olika belopp till ett antal fordringsägare. Om betalningen måste göras över disk på posten eller banken kan det röra sig om aviavgifter på hundratals kronor per månad. Vid en skuldsanering får gäldenären endast behålla en summa för sin och familjens försörjning som motsvarar förbehållsbeloppet enligt utsökningsbalken. Förbehållsbeloppet motsvarar vad som i dagligt tal betecknas som "existensminimum", och är inte avsett att täcka större kostnader för betaltjänster. Vi anser att gäldenärer som beviljas skuldsanering skall ha tillgång till betaltjänster som t.ex. giro eller Internet. 8

9 Omprövningar av skuldsaneringsbeslut Del 1 Kartläggning av kvantitativa data 9

10 10

11 Sammanfattning Konsumentverket vill göra en kartläggning av de omprövningar som gjorts av beslut om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. Syftet med en sådan kartläggning är att få överblick av antal omprövningar och orsaker till omprövning. De redovisade siffrorna i tabellerna överensstämmer inte alltid med det totala antalet omprövningar. Bortfallet beror på att materialet i domstolsbesluten ibland inte varit fullständigt. 182 ansökningar om omprövning har handlagts av domstolarna under åren Av dessa är det 63 ansökningar som behandlats enligt 27, vilket innebär att borgenären ansöker om att gäldenärens skuldsanering ska ändras. Vidare har 118 ansökningar behandlats enligt 28, vilket innebär att gäldenären själv ansöker om att få sitt skuldsaneringsbeslut ändrat. Den mest förekommande rättsliga instans är tingsrätten. Kartläggningen visar att det är något fler män (100) än kvinnor (82) i materialet. Det är intressant att notera att merparten av ansökningarna om omprövning görs inom två år efter det att beslut om skuldsanering har tagits. Det är hittills enbart i två fall som ansökningar har handlagts senare än tre år efter skuldsaneringsbeslutet. Det belopp som gäldenären är skall betala enligt den ursprungliga betalningsplanen varierar för flertalet mellan 100 till kronor i månaden. Det finns gäldenärer som, utöver månadsbeloppet, betalar en engångssumma i början av betalningsperioden som sedan följs av de månatliga inbetalningarna. För flertalet av de ansökningar som skickats in av borgenärerna enligt 27 har borgenärerna önskat upphäva gäldenärernas skuldsanering. Till grund för detta ligger i de flesta fall att gäldenären inte har följt betalningsplanen. I ett fåtal fall har borgenären fått kännedom om att gäldenären har fått förbättrade inkomstförhållanden av olika anledningar. Studien visar att majoriteten av ansökningarna enligt 27 har bifallits. Rättens motivering till detta är att gäldenären ej har följt betalningsplanen och att underlåtelsen inte har varit av ringa art. För gäldenären är det en stor nackdel att skuldsaneringsbeslutet upphävs och att lagens syfte att rehabilitera gäldenären inte uppnås. Majoriteten av de gäldenärer som, enligt 28, har ansökt om omprövning åberopar att de vill ändra beloppet i betalningsplanen. Det är inte lika vanligt att gäldenären önskar bli helt fri från sina betalningar eller att de önskar skjuta fram betalningsplanen i tid, d v s betala ett mindre belopp under en längre tidsperiod. Studien visar att majoriteten av ansökningarna har beviljats enligt 28. För gäldenären är detta mycket positivt och innebär att skuldsaneringen kan fullföljas. Rättens motivering har varit att omständigheter har inträffat, som inte har kunnat förutses när beslutet om skuldsanering togs, och varit bestående till sin karaktär. De vanligaste orsakerna har varit att gäldenären har fått ökade boendekostnader eller sämre inkomstförhållanden till följd av sjukdom, arbetslöshet eller sjukpensionering. 11

12 Kvantitativ kartläggning Bakgrund och syfte Den 1 juli 1994 trädde skuldsaneringslagen i kraft. Enligt lagen kan en gäldenär helt eller delvis befrias från betalningsansvar för de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Vid en skuldsanering bestäms en betalningsplan som i allmänhet löper under fem år (om gäldenären har inkomster som räcker till mer än sitt och familjens uppehälle). Beslut om skuldsanering tas hos kronofogdemyndighet eller i domstol. Under perioden (1 juli december 1998) har ca gäldenärer beviljats skuldsanering. Konsumentverket vill nu fördjupa kunskapen om de ärenden där omprövning begärts. Med anledning av detta har Augur Marknadsanalys genomfört en kvantitativ undersökning med följande syfte: Syftet är att få en första överblick av det antal omprövningar som görs och orsaker till omprövning. Materialet omfattar både omprövningar enligt 27 som innebär att borgenären har ansökt om omprövning av gäldenärs skuldsaneringsbeslut, samt omprövningar enligt 28 där gäldenären själv har skickat in en ansökan. Aktuella variabler att se närmare på är följande: Antal gäldenärer fördelat på 27 och 28 Bakgrundsvariabler (kön, ålder, civilstånd etc) Betalningsplan (belopp och tid) Beslut om ändring eller avbrott Motivering till beslut Kartläggningen ska betraktas som en pilotstudie, d v s en första sammanställning av de beslut som skickats till Riksskatteverket. Beskrivning av urvalet Materialet baseras på domstolsbeslut avseende omprövningar som skickats in till Riksskatteverket, RSV, från olika domstolar i landet. Domstolsbesluten omfattar främst åren 1995 till Undersökningen omfattar även ett fåtal rättsfall från början av Det är viktigt att poängtera att materialet troligen inte är fullständigt eftersom osäkerhet råder om domstolarna har skickat in samtliga meddelade omprövningsbeslut till RSV. Resultaten ska därmed tolkas med viss försiktighet. 12

13 Tillvägagångssätt Databearbetningen gjordes genom att de av kartläggningen omfattade omprövningsbesluten sammanställdes utifrån ett formulär med frågor som utarbetats av Augur Marknadsanalys i samarbete med Konsumentverket, se bilaga 1. Datainsamlingen gjordes av personer med juridisk kompetens för att i största möjligaste grad minimera subjektiva feltolkningar. Det är viktigt att belysa ett par aspekter i samband med datainsamlingen: Då det finns skillnader mellan domstolarna hur detaljerat de beskriver beslutet kring omprövningen, fick detta konsekvensen att samtliga formulär inte kunde fyllas i fullständigt p g a att information saknades. I de fall där par har sökt tillsammans har dessa hanterats som två separata ansökningar. Bortfall I de redovisade tabellerna överensstämmer inte alltid totalen med de totala antalet omprövningar. Dessa bortfall beror på att formulären inte kunnat fyllas i fullständigt p g a att information har saknats i domstolsbesluten. Det är en brist att kronofogdemyndighetens förslag om skuldsanering inte bifogats alla domstolsbeslut. Härigenom har i många fall saknats sådan information som uppgifter om gäldenärs civilstånd, antal barn och ålder, betalningsplan etc. 13

14 Redovisning av kvantitativa data Antal omprövningar 1. Handläggningsår fördelat på antal omprövningar I tabellen nedan redovisas totala antalet omprövningar fördelat på det år som omprövningen handlades i rätten, d v s när beslutet om omprövning togs. Beslut om omprövning år Antal (årets första månader) 10 Totalt Fördelning av ansökan om omprövning enligt 27 2 eller 28 3 I tabellen nedan åskådliggörs hur många omprövningar som gjorts enligt 27 och 28. Paragraf Antal Total En omprövning enligt 27 innebär att borgenären ansökt om omprövning av skuldsaneringsbeslutet. 3 En omprövning enligt 28 innebär att gäldenären ansökt om omprövning av skuldsaneringsbeslutet. 14

15 3. Rättslig instans där omprövningen handlagts fördelat på antal omprövningar Tabellen nedan åskådliggör i vilken rättslig instans som omprövningen har handlagts. I de fall där omprövningen gått vidare till en högre instans har denna angetts. Under datainsamlingen noterades att en del ansökningar överklagats till en högre instans, men inte beviljats prövningstillstånd. Ärendet är då angivet på den lägre instansen. Rättslig instans Antal Tingsrätt 172 Hovrätt 8 Högsta Domstolen 1 Totalt Tidpunkt efter beslut om skuldsanering då ansökan om omprövning gjorts fördelat på antal omprövningar Tabellen nedan visar hur långt efter beslut om skuldsanering en ansökan om omprövning inlämnats fördelat på 27 och 28. Det är intressant att notera att majoriteten av omprövningarna gjordes under de 2 första åren efter beslutet om skuldsanering togs. Tid Totalt 0 6 månader månader 1 år år 2 år år 3 år år 4 år år Totalt

16 5. Ärendets handläggningsort Tabellen nedan visar i vilken ort som ansökan om omprövning har handlagts. Handläggningsort Frekvens Handläggningsort forts Frekvens GÖTEBORG 23 SALA 2 LULEÅ 1 KÖPING 4 VÄNERSBORG 6 HUDIKSVALL 2 SKÖVDE 3 LANDSKRONA 2 JÖNKÖPING 7 KARLSKOGA 2 FALUN 6 UPPSALA 7 ALINGSÅS 5 STOCKHOLM 6 UMEÅ 10 SOLNA 2 ESKILSTUNA 4 HUDDINGE 7 SUNDSVALL 4 MALMÖ 2 KARLSTAD 4 SKELLEFTEÅ 2 UDDEVALLA 1 NORRKÖPING 1 EKSJÖ 1 SANDVIKEN 2 KALMAR 7 LUND 1 HAPARANDA 2 KARLSKRONA 1 HANDEN 6 HEDEMORA 1 ÖREBRO 6 BORÅS 7 ÖSTERSUND 2 SIMRISHAMN 1 HÄSSLEHOLM 2 LYCKSELE 1 LINKÖPING 3 HELSINGBORG 3 VÄSTERVIK 1 SÖDERTÄLJE 1 VÄRNAMO 3 MÖLNDAL 2 NORRTÄLJE 2 LJUSDAL 1 MARIESTAD 2 SURAHAMMAR 1 VISBY 1 STENUNGSUND 2 TROLLHÄTTAN 2 HÄRNÖSAND 1 BOLLNÄS 2 VARBERG 1 NACKA 1 TOTALT

17 Bakgrundsvariabler 6. Antal omprövningar fördelat på kön Tabellen visar att det är något fler män än kvinnor som ingår i materialet. Kön Antal Män 100 Kvinnor 82 Totalt Gäldenärs ålder när omprövningen handlagts I tabellen framgår gäldenärernas ålder när ansökan om omprövning gjordes. Tabellen visar att flertalet av gäldenärerna var mellan 40 och 60 år. Ålder Antal Totalt Civilstånd fördelat på antalet gäldenärer Tabellen nedan åskådliggör gäldenärernas civilstånd. I många av domstolsbesluten framgick inte denna uppgift vilket förklarar det stora bortfallet. Civilstånd Sambo/Gift/Partner 43 Ensamstående 32 Antal Totalt 75 17

18 9. Antal barn fördelat på antalet gäldenärer Tabellen nedan åskådliggörs hur många barn som gäldenären hade vid tiden då ansökan gjordes. Denna typ av information framkom inte från samliga domstolsbeslut, vilket förklarar det stora bortfallet. Antal barn Antal Totalt 57 18

19 Ursprunglig betalningsplan 10. Belopp som betalas/ ska betalas in enligt ursprunglig betalningsplan fördelat på antal omprövningar Tabellen nedan visar de belopp som gäldenär ska betala / betalar varje månad enligt ursprunglig betalningsplan. Att gäldenären ska betala en summa per månad framgår inte av samtliga domstolsbeslut. Detta kan ha olika orsaker. Dels kan gäldenär bara vara ålagd att betala ett engångsbelopp, eller att gäldenären ska betala både engångsbelopp och månadsbelopp. Kronor/ mån Antal Totalt

20 11. Angivna engångsbelopp enligt ursprunglig betalningsplan I tabellen nedan framgår de belopp som gäldenär har ålagts att betala som ett engångsbelopp. I de flesta fall betalas ett engångsbelopp för att följas av månatliga inbetalningar. Ett engångsbelopp kan avse nästan vad som helst, t ex skatteåterbäring, försäkringsutfall etc. Engångsbelopp i kronor Antal Totalt 16 20

21 12. Betalningsplan i tid (antal mån) fördelat på antal omprövningar Tabellen avser betalningsplanen i tid. Enligt 8 i skuldsaneringslagen ska betalningsplanen löpa under 5 år om det inte finns särskilda skäl till att bestämma en längre eller kortare tid. Gällande 53, 58 och 59 månader är det troligaste att gäldenären först är ålagd att betala ett engångsbelopp för att sedan betala en månatlig summa i fem år. Betalningstid i månader Antal Totalt 38 21

22 Beslut om ändring eller avbrott 13. Omprövningar enligt 27 och 28, fördelat på avslag och bifall I tabellen nedan åskådliggörs om ansökan bifallits eller blivit avslagen enligt 27 och 28 fördelat på kön. Ett bifall enligt 27 innebär att borgenärens ansökan gått igenom vilket påverkar gäldenären negativt. Rättens motivering till detta är oftast att gäldenären ej har följt betalningsplanen och att underlåtelsen inte har varit av ringa art. För gäldenären är det en stor nackdel om skuldsaneringsbeslutet upphävs och lagens syfte att rehabilitera gäldenären inte uppnås. Ett bifall enligt 28 innebär att gäldenärens ansökan gått igenom vilket är positivt för denne och innebär att skuldsaneringen kan fullföljas. Ett avslag enligt 27 innebär att borgenärens ansökan inte går igenom och ett avslag enligt 28 innebär att gäldenärs ansökan inte går igenom. Tabellen visar att majoriteten av omprövningsansökningarna avser 28. Flertalet av dessa ansökningar har blivit beviljade. Tabellen visar även att flertalet av de ansökningar om omprövning som gjorts enligt 27 har blivit beviljade. Beslutet Omprövning enligt 27 Omprövning enligt 28 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Bifall Avslag Totalt

23 Fakta om ansökningar enligt 27 De resultat som redovisas nedan gäller enbart ansökningar av omprövningar enligt 27, d v s de fall där borgenären ansökt om omprövning av skuldsaneringsbeslutet. 14. Borgenär önskar avbryta eller förändra gäldenärs betalningsplan fördelat på antal bifall/avslag Tabellen åskådliggör borgenärs syfte med ansökan om omprövning enligt 27 fördelat på kön samt om ansökan bifallits eller avslagits. Ur tabellen framgår att flertalet ansöker om att gäldenärs skuldsaneringsbeslut ska upphävas. Män Kvinnor Totalt Borgenär önskar Bifall Avslag Bifall Avslag Upphäva skuldsaneringsbeslut Förändra gäldenärs betalningsplan Antingen upphäva eller förändra gäldenärs betalningsplan Totalt

24 15. De skäl som borgenärerna åberopat till grund för omprövning enligt 27 Ur tabellen framgår att det vanligaste skälet som ligger till grund för borgenärs ansökan om omprövning är att gäldenär inte följer betalningsplanen. Angivna skäl enligt Gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller i hemlighet gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsaneringsfrågans avgörande 2. Gäldenären har i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären 3. Gäldenären har lämnat oriktig uppgift till ledning för myndigheters beslut i fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit att lämna uppgift trots att han är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats 4. Gäldenären följer inte betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är ringa 48 Antal Gäldenärens ekonomiska förhållanden har väsentligen förbättrats efter skuldsaneringen 7 Angivet skäl är en kombination av punkt 2 och 4 1 Angivet skäl är en kombination av punkt 1, 2 och 5 2 Angivet skäl är en kombination av punkt 2 och 5 1 Angivet skäl är en kombination av punkt 1, 2 och 3 1 Totalt 62 24

25 16. Skäl som lett till beviljande respektive avslag enligt 27 I tabellen framgår att det vanligaste skälet till att ansökan enligt 27 beviljas är att den rättsinstans som behandlat omprövningen gjort bedömningen att gäldenärens avvikelse från betalningsplanen inte är ringa. I de fall som borgenär fått avslag har rätten bedömt att gäldenärs försummelse är försvarbar. Skäl enligt Gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller i hemlighet gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsaneringsfrågans avgörande 2. Gäldenären har i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären 3. Gäldenären har lämnat oriktig uppgift till ledning för myndighets beslut i fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit att lämna uppgift trots att han är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats 4. Gäldenären följer inte betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är ringa 5.Gäldenärens ekonomiska förhållanden har väsentligen förbättrats efter skuldsaneringen Beviljat Antal Avslag Antal Angivet skäl är en kombination av punkt 2 och 4-1 Angivet skäl är en kombination av punkt 1, 2 och Angivet skäl är en kombination av punkt 2 och Angivet skäl är en kombination av punkt 1, 2 och Antal

26 Motivering till beslut enligt Rättslig instans motivering till bifall enligt 27 I tabellen nedan åskådliggörs domstolens motivering till bifall fördelat på ansökningar av omprövningar enligt 27 och 28. Motivering till bifall 27 Antal Ej ringa underlåtelse att följa betalningsplanen 40 Väsentligt förbättrad ekonomi, ej oförmögen att betala sina skulder inom rimlig tid Skuldsaneringen kvarstår men överskjutande skatt fördelas mellan borgenärerna P g a föreliggande skäl finns skäl att upphäva skuldsaneringsbeslutet Rättslig instans motivering till avslag enligt 27 I tabellen nedan åskådliggörs domstolens motivering till avslag enligt 27. Motivering till avslag enligt 27 Behåller skuldsaneringen p g a social och ekonomisk situation trots uteblivna betalningar Den båt gäldenär påståtts ha ägt utan borgenärens vetskap tillhörde gäldenärs son Antal 4 2 Ej skyldighet för gäldenären att anmäla de nya förutsättningarna 1 För liten ökad förbättring för ändring av beslut 1 P g a ursäktlig okunskap ska gäldenär få hjälp med råd 1 Gäldenär har missat 2 borgenärer men betalar 6 st enligt planen. Detta anses som en ringa avvikelse Gäldenär har betalat enligt planen, dock missat i tid p g a ett överklagande. Detta anses som en ringa avvikelse Betalningsavvikelsen anses ej ringa, men p g a sjukdom anses den ursäktlig

27 Fakta om ansökningar enligt 28 De resultat som redovisas nedan gäller enbart ansökningar om omprövning enligt 28, d v s de fall där gäldenären ansökt om omprövning av skuldsaneringsbeslutet. 19. Gäldenärs syfte med ansökan fördelat på omprövningar enligt 28 fördelat på antal bifall/avslag Tabellen nedan åskådliggör gäldenärens syfte med ansökan fördelat på kön samt avslag eller bifall. Majoriteten yrkar en förändring av beloppet i betalningsplanen. Ett fåtal vill flytta fram betalningen, d v s söka anstånd med betalningen under en period. Ny skuld till betalningsplan är när gäldenär upptäckt en gammal skuld som inte tagits med i skuldsaneringen. I detta material har det inte framkommit något fall där gäldenär har ansökt om att betala ett mindre belopp fördelat under en längre betalningsperiod. Däremot har domstolen i ett par fall beslutat att ändra tiden i betalningsplanen istället för att förändra själva beloppet, se tabell 21 nedan. Män Kvinnor Totalt Gäldenär önskar Bifall Avslag Bifall Avslag Frias från betalning Förändra belopp i betalningsplan Både frias från betalning och förändra belopp i betalningsplan Flytta fram betalning Ny skuld till betalningsplan Totalt

28 20. Åberopat skäl för ändring enligt 28 Tabellen nedan visar att majoriteten av gäldenärernas skäl faller under den juridiska benämningen omständigheter har inträffat som inte kunnat förutses. Angivna skäl Omständigheter har inträffat som inte kunnat förutses Frekvens 2. Synnerliga skäl föreligger 3 Kombination av punkt 1 och 2 18 Totalt Skäl som gäldenärs omprövning grundar sig på I tabellen nedan åskådliggörs de skäl som gäldenären grundar sin ansökan på. I tabell 21.1 nedan framgår skälen mer specificerat. I ett retroperspektiv kan noteras att nedanstående alternativ inte är helt optimala. I en eventuell framtida kvantitativ undersökning bör dessa alternativ, med hjälp av tabell 21.1 omformuleras. Angivna skäl Antal 1. Gäldenären har förlorat arbetet Gäldenären har ökade boendekostnader Gäldenären har fått barn och fått ökade levnadskostnader i samband med detta 4. Gäldenären har förlorat arbetsförmågan p g a olycka, sjukdom, sjukpensionering eller liknande 5. Annat 63 Kombination av punkt 2 och 4 2 Kombination av punkt 1 och 2 2 Kombination av punkt 1 och 3 2 Kombination av punkt 1 och 4 1 Totalt

29 21.1. Specificerade skäl som gäldenärs omprövning grundar sig på Tabellen nedan visar hur svårt det är att förutsäga hur livet kommer att se ut fem år framåt vid ett beslut om skuldsanering. Tabellen visar även hur mycket den privata ekonomin och betalningsförmågan påverkas av omständigheter utanför gäldenärens kontroll. Specificerade skäl Antal Specificerade skäl Antal Gäldenär fått tvillingar 2 Lägre inkomst och bostadsbidrag 1 Ej arbetsförmögen inom överskådlig tid 9 Arbetslös länge plus att dotter bor hemma igen 1 Utge ersättning för underhållstöd till staten 3 Uppbär starta eget bidrag. Hoppas på lön om 6 mån 1 Svårt att hålla reda på borgenärerna och bil - och sjukvårdskostnader 1 Ingen A-kassa i två månader 1 Överskjutande skatt blev lägre än väntat 4 Lägre bostadsbidrag 5 P g a sjukdom har betalning försenats 3 Socialkontoret feltolkat lagen 1 Sjukvårdskostnader/tandläkarkostnader ökat och mindre bostadsbidrag Hustrun sjukskriven påverkar totala ekonomin 3 Sänkt A-kassa plus ändrad änkepension p g a politiska beslut 2 Ökade kostnader p g a ökat klädkonto genom viktökning p g a medicinering 1 1 Minskad A-kassa + hyreshöjning 2 Högre skatt plus att sjukvårdskostnader ökat Kortare arbetstid ger mindre inkomst 14 Kostnader p g a flyttning och ökade tandläkarkostnader 2 1 Makes sjukdom påverkar totalt 1 Minskad inkomst från arbete 3 P g a att änkepensionen skall behovsprövas 1998, plus ökade sjukvårdskostnader 2 Svår sjukdom = minskat arbete = lägre inkomst 5 Sjukskrivning p g a trafikolycka 2 Hyran höjd samt sänkt pension 1 Felaktig skattejämkning 1 Boendekostnader ökat 1 Restskatt + olycka 1 Flyttat p g a hustruns bortgång + höga kostnader för sjukdom 1 Minskat bostadsbidrag plus höjd hyra 2 Valt att studera 2 Stora utgifter för medicin och sjukvård p g a sjukdom 1 Valt att studera plus att dotterns sjukbidrag upphört 1 Restskatt plus ålderspension 1 Arbetsskada som minskar arbetskapaciteten plus ytterligare ett barn boende hemma Skilsmässa gav högre boendekostnader 5 Minskad lön plus högre hyra samt att man bara är timanställd Ekonomin försämrats 7 Maken avlidit plus lägre pension + bostadsbidraget fallit bort

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut

Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut Dnr 801 4916-09/121 2009-03-04 Vid bedömningen av ärenden angående omprövning av skuldsanering ska Kronofogdemyndigheten följa det som framgår av nedanstående

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE MOTPARTER 1. AK Kontotjänst AB, 556336-5955 753 83 Uppsala Ombud: AK Inkassotjänst AB 753 83 Uppsala

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 8. Utgiven i juni 2011. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering 14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering Dnr 801-4916-09/121 2009-10-28 Vid bedömningen av vad en gäldenär ska få förbehålla sig för sin egen och sin familjs

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2014 Ö 2697-13 KLAGANDE GL MOTPARTER 1. Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, Zweigniederlassung Zug Zeughausgasse 3 6300 Zug Schweiz

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2003 Ö 2436-02 KLAGANDE J.D. MOTPARTER 1. Esselte Datafinans AB, 105 24 STOCKHOLM Ombud: Intrum Justitia Sverige AB, Box 41,

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Skuldsaneringslagen ur ett gäldenärsperspektiv

Skuldsaneringslagen ur ett gäldenärsperspektiv Skuldsaneringslagen ur ett gäldenärsperspektiv Av Stefan Englund Abstract: Syfte: Att beskriva hur gäldenärer som ansökt om skuldsanering uppfattade skuldsaneringslagen, processen och sin egen situation.

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter, Avsnitt 36 1 36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter Övergångsbestämmelser Laga förfall anstånd behövs inte 36.1 Inledning

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 mars 2013 Ö 5918-11 KLAGANDE LJ MOTPARTER 1. Resurs Bank AB, 516401-0208 Ombud: Reda Inkasso AB Box 22209 250 24 Helsingborg 2. B

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55) Målnummer: Ö5389-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2010-10-26 Rubrik: En 47-årig ensamstående kvinna med en månadsinkomst som socialsekreterare

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Bättre möjlighet till skuldsanering

Bättre möjlighet till skuldsanering 2010/11 mnr: C4 pnr: -S83023 Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18) Målnummer: Ö5918-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-03-25 Rubrik: En 79-årig man har ansetts uppfylla villkoren för kvalificerad

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 oktober 2009 i mål nr 6799-09,

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.

Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. HFD 2013 ref 62 Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. Lagrum: 8 kap. 12 studiestödslagen (1973:349) J.F. hade haft diabetes sedan tonåren. Under sjätte terminen på sjuksköterskeutbildningen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

H o v r ä t t e n f ö r V ä s t r a S v e r i g e RH 2001:37

H o v r ä t t e n f ö r V ä s t r a S v e r i g e RH 2001:37 H o v r ä t t e n f ö r V ä s t r a S v e r i g e RH 2001:37 Målnummer: Ö1494-01 Avdelning: 3 Avgörandedatum: 2001-01-22 Rubrik: Försättande i konkurs. Obestånd? Dessutom fråga om 1) tillåtligheten av

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Meddelanden. Konsumentnämndens beslut. Förslag till beslut. Beskrivning av ärendet LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 34 Meddelanden Meddelandena läggs till handlingarna. Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga meddelandena till handlingarna. Följande meddelanden

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer