Användarinformation 04/2006. Anvisningar för montering och användning. Dokaflex formexperten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarinformation 04/2006. Anvisningar för montering och användning. Dokaflex 1-2-4 9720-337-01. formexperten"

Transkript

1 04/2006 nvändarinformation S nvisningar för montering och användning Dokaflex

2 by Doka Industrie GmbH, mstetten /2006

3 Innehåll Sida llmän information om avsedd användning...4 Grundläggande säkerhetsinformation... 5 Produktbeskrivning...6 Enkelt system för valv upp till 30 cm tjocklek...8 nvisningar för montering och användning...9 npassningsförmåga...14 Dokaflex också för valvtjocklekar över 30 cm...15 Valform vid valvkant...16 Balktvingslösningar för valvavstängare och balkarformar...18 Kombinationer...22 Transportera, stapla och lagra Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning...25 Doka-serviceerbjudanden...27 Formplanering med Tipos Produktöversikt /2006 3

4 llmän information om avsedd användning Den här användarinformationen (anvisningar för uppbyggnad och användning) vänder sig till alla personer som arbetar med den Doka-produkt/det Doka-system som beskrivs och den innehåller uppgifter om uppbyggnad och avsedd användning av det beskrivna systemet. Doka-produkter skall endast användas enligt respektive Doka-användarinformation eller annan teknisk dokumentation som Doka utformat. De funktionstekniska anvisningarna, säkerhetsinformationen och belastningsuppgifterna måste beaktas och respekteras exakt. Görs inte det kan det leda till olyckor och skador. vvikelser eller utökad användning kräver ett speciellt statiskt intyg, en kompletterande monteringsanvisning av kunden och godkännande av Doka i förväg. Kunden skall säkerställa att den användarinformation som ställts till förfogande av Doka (anvisningar för uppbyggnad och användning) finns på plats, att det har informerats om den och att den är tillgänglig för användarna. De gällande föreskrifterna för arbetsskydd och övriga säkerhetsföreskrifter i gällande versioner i respektive stater och länder skall beaktas för den säkerhetstekniska tillämpningen och användningen av våra produkter. Bilderna i det här underlaget är delvis monterade och därför inte alltid fullständiga i säkerhetstekniskt avseende. Innan materialet används skall kunden kontrollera att materialet är i fullgott skick. Skadade, deformerade delar och delar som är försvagade genom slitage, korrosion eller nedbrytning skall ej användas. Endast Doka-originaldelar får användas som reservdelar. tt blanda vårt formsystem med system från andra tillverkare kan innebära risker och kräver särskild kontroll. lla personer som arbetar med respektive produkt måste känna till innehållet i det här underlaget och vara förtrodd med säkerhetsinformationen i det. Kunden måste undervisa och instruera personer som inte kan läsa det här underlaget eller har problem med att läsa och förstå det. Kunden måste säkerställa att montering och demontering, flyttning och avsedd användning av produkten leds och kontrolleras av personer med lämpade fackkunskaper och med befogenhet att ge direktiv /2006

5 Grundläggande säkerhetsinformation Doka produkter/system skall ställas upp så att all lastinverkan leds bort säkert! Under alla byggfaser måste säkerställas att alla byggdelar och enheter är stabila! Se till att arbetsplatserna är säkra när formen används (t.ex. för montering och demontering, för ombyggnadsarbeten och flytt, etc.). Det måste gå att komma åt arbetsplatserna på ett säkert sätt! Beakta de tillåtna trycken på nygjuten betong. För höga gjutningshastigheter leder till att formarna överbelastas, ger högre nedböjningar och innebär fara för brott. vforma först när betongen har uppnått tillräcklig hållfasthet och när ansvarig person ger order om avformning! Slit inte loss formsjok med kran vid avformningen. nvänd lämpade verktyg som t.ex. träkilar eller riktverktyg. Äventyra inte stabiliteten för bygg-, ställningsoch formdelar vid avformningen! Beakta alla gällande föreskrifter för transport av formar och ställningar. Doka-lyfthjälpmedel måste användas. Ta bort lösa delar eller säkra dem mot att ramla ner! lla byggdelar skall lagras säkert och den särskilda Doka-informationen i hithörande kapitel i den här användarinformationen skall beaktas! Mer säkerhetsinformation finns i de enskilda kapitlen! De felaktiga användningar som finns i det här underlaget i de olika kapitlen är endast exempel som baseras på vår mångåriga erfarenhet. Symboler I det här underlaget används följande symboler: Övrigt Viktig information tt inte respektera informationen kan leda till funktionsstörningar eller materiella skador. Se upp/varning / Fara tt inte respektera informationen kan leda till materiella skador och allvarliga hälsoskador (livsfara). Instruktion Den här symbolen visar att användaren måste agera på ett visst sätt. Visuell kontroll Visar att utförda handlingar måste kontrolleras visuellt. Tips Ger värdefull användarinformation. Med reservation för ändringar p.g.a. teknisk utveckling. lla mått, om inget annat anges, i cm /2006 5

6 Produktbeskrivning Dokaflex det flexibla manuella valv systemet Dokaflex anpassas enkelt till alla ytor genom omlottläggning av Doka-träbalk H20 top. Materialmängder hämtas snabbt i tabeller. Detta sparar in på kostnader för planering och arbetsförberedelse. ingen mätning systemet ger stämp, bockrygg och strö avstånden för valvtjocklekar upp till 30 cm snabb och enkel kontroll att uppbyggnaden är korrekt utan måttstock Fler fördelar: enkel anpassning vid väggar och pelare stämplängder upp till 5,50 m valfri formyta ingen mätning Dokaflex är särskilt lämpat för slutna utrymmen där överformen kan få stöd på alla sidor av väggar. Horisontella krafter vid öppna valvkanter, vid balkar eller vid språng i valv skall avledas genom avsträvning. Få systemdelar perfekt anpassade till varandra B E C D F () Dokadur-skivan 1) speciell ytbehandling för att ge bra betongytor båda sidor kan användas kantskydd runt om för att ge lång livslängd förbättrad säkerhet genom minskad halkrisk enkel rengöring med högtryckstvätt spar plats vid lagring och transport 1) Som alternativ kan Doka-skiktsskivor 3-SO användas /2006

7 (B) Doka-träbalkar H 20 top 3,90m och 2,65m enkelt att skilja på bockryggar (3,90 m) och ströbalkar (2,65 m) integrerade stötdämpare vid balkänden för mindre skador och lång livslängd tydliga pilmarkeringar (märken) för enkel montering och kontroll (C) vsänkningshuvud H20 integrerat avsänkningsfunktion för snabb och enkel avformning utan skador på material stabiliserar bockryggarna mot att välta (D) Stämphuvud H20 DF enkel montering av stämpet säker montering av mellanstämp på träbalk H20 (E) Dokavalv-stämp Eurex typprovad enligt EN alla utdragslängder klass D - upp till 3,50 m dessutom klass B - upp till 4,00 m dessutom klass C (för detaljinformation se typprovning) hög tillåten belastning - Eurex 20: 20 kn numrerade hål för höjdinställningen specialutformad gängning gör det lättare att lossa valvstämpen även vid hög last böjda byglar minskar skaderisken och underlättar hanteringen (F) Trebensstöd uppställningshjälp för stämp svängbara ben ger flexibel uppställning där det är trångt vid väggar eller hörn /2006 7

8 Enkelt system för valv upp till 30 cm tjocklek nvändarinformation Dokaflex Med den enkla logiken i Dokaflex systemet behövs det inga ritningar, planeringen är enkel och arbetsförberedelsen blir minimal. Mängderna tas enkelt fram med hjälp av tabeller B 4 C D 1 vstånd och läge för de enskilda delarna Det spelar ingen roll om balkarna ligger på, mellan eller bredvid markeringarna, de maximala avstånden är alltid givna. Det går att kontrollera att uppbyggnaden är riktig genom att bara titta, man behöver inte mäta valvstämp Eurex + avsänkningshuvud H20 + trebensstöd B stämp Eurex + stämphuvud H20 DF C Doka-balk H20 top 2,65m (ströbalkar) D Doka-balk H20 top 3,90m (bockryggar ) x... 0,5 m markering 1 markering = 0,5 m max. ströbalksavstånd max. balkkonsol 2 markering = 1,0 m max. stämpavstånd 4 markering = 2,0 m max. bockryggsavstånd x Bockryggar och ströbalkar Doka träbalk H20 top med balklängden 3,90m används som bockrygg, balken med längden 2,65m som ströbalk. Bockryggarnas riktning bör väljas tvärs i förhållande till ojämna längder (5 m, 7 m, 9 m,...). Detta för att utnyttja systemet maximalt. Format på Dokadur skivorna Storleken på Dokadur-skivorna 200/50cm och 250/ 50cm (21 eller 27mm) passar exakt in i Dokaflexsystemet /2006

9 nvisningar för montering och användning Viktig information: Förutom dessa anvisningar skall även kapitlet "Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning" beaktas. Montering Ställa upp stämp Lägg fram bockryggar och ströbalk. Markeringarna på balken visar maximiavstånden: - 4 märken för bockryggar - 6 markeringar för stämp med trebensstöd Ställ upp trebensstöden. Ställ stämpet i trebensstödet och fixera det. Kontrollera att stämpet är korrekt fixerat innan formen beträds. Uppställning i hörn eller vid vägg Flyttas valvstämp och avsänkningshuvuden tillsammans skall dessa säkras mot att ramla ut med fjädersprintar 16 mm. Detta gäller särskilt om de transporteras liggande. Ställ in höjden på stämpet grovt med bygeln Om trebensstöden inte kan fällas upp helt, t.ex. vid valvkanter på byggnader, valvöppningar etc., rekommenderar vi att trebensstödet monteras på ett annat stämp där det går att fälla ut benen helt. Sätta in avsänkningshuvud H20 i stämpet. Observera avsänkningsposition (a)! Numreringen på hålen underlättar höjdinställningen. a Vrid avsänkningshuvudet i rätt position i stämprad vid vägg så att kilen lätt kan slås ut vid avformning vstånd a mellan kil och platta: 6 cm Stämp och avsänkningshuvuden flyttas bäst separat (fler stämp kan lagras i materialhäcken) /2006 9

10 Lägga i bockrygg Lägg i bockryggen med hjälp av balkgafflarna i avsänkningshuvudena. Mellanstämp ställ Varning! Det inte tillåtet att belasta valvformen (t.ex. med balkar, skivor, armering) förrän mellanstämpen är på plats! Sätt på stämphuvud H 20 DF på stämpets innerrör och säkra med den integrerade fjärderbygeln vsänkningshuvudena passar både till enkel balk (vid avslutning) och dubbla balkar (vid överlappning). Justera in bockryggen i rätt höjd. Mellanstämp Med avsträvningsbygel B går det att fästa brädor som diagonal förstärkning vid valvstämpen. (Endast för montagehjälp ej lämpat för att ta upp horisontella laster) Stämphuvud H 20 DF B Doka-balk H20 top B Maximalt avstånd för stämpen: 2 markeringar /2006

11 Lägg ut ströbalk Lägg upp ströbalken med hjälp av balkgafflen så att de överlappar. Lägg ut Dokadur-skivor Montera skyddsräcken på valvkanten. Lägg ut Dokadur-skivor tvärs med ströbalkarna Maximalt avstånd för ströbalkarna: 1 markering Se till att det ligger en extra balk (dubbel balk) vid varje skivskarv pplicera formolja på Dokadur-skivorna med spruta eller roller. Om det behövs säkras formytan med spik (t.ex. vid kanten). Rekommenderad spiklängd Skivtjocklek 21 mm - ca. 50 mm Skivtjocklek 27 mm - ca. 60 mm /

12 Vindavsträvning Vid uppbyggnad av större ytor med bockrygg/ströbalk/treskiktsskivor bör montaget ske efterhand bygget fortskrider för att öka stabiliteten. Se till att det finns tillräckligt stöd vid väggar eller pelare (se bild). Gjuta nvändarinformation Dokaflex För att skydda formytan rekommenderar vi vibrostav med gummiskydd. vformning Respektera avformningstiderna. Ta bort mellanstämp Ta bort mellanstämp och lägg dem i materialhäcken Om det finns risk för strora vindlaster skall fristående ej slutna valvytor säkras vid avbrott i arbetet och efter arbetsdagens slut. nvänd hjulsatsen till materialhäcken. Den blir då en snabb och lättmanövrerad transportvagn (se kapitel "Transportera, stapla och lagra") /2006

13 Efter att mellanstämpen har tagits bort är endast stämp kvar med ett avstånd på 2,0 m i ströbalksriktningen och 3,0 m i bockryggsriktningen. Det ger tillräckligt med utrymme för rullställningar och materialhäckar. Ta ner dom lösa delarna Vält ströbalken, dra ut och lägg dem materialhäcken. Balkar under en skivfog tas ej bort. Rullställningen DF är utmärkt för avformning vid lite högre höjder fällbar rullställning av lättmetall variabel arbetshöjd upp till 3,80 m (max. plattformshöjd: 1,75 m) ställningsbredd: 0,80 m För högre höjder är Doka-rullställning Z lämplig. Ta bort Dokadur-skivorna och lägg dem. Sänka ner valvform Sänk ner valvformen med ett hammarslag på avsänkningshuvudets kil Ta bort resterande ströbalkar och bockryggar och lägg i materialhäcken Montera säkerhetsstämp Ställ upp säkerhetsstämpen innan det överliggande valvet skall gjutas. För mer information (antal stämp etc.) se kapitel "Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning" /

14 npassningsförmåga Kompenseringar och tillpassningar npassningar av systemet vid väggar och pelare görs enkelt utan extra balkar. Doka-balkarna ligger om lott och kan teleskoperas ut mot väggen och ytan kompletteras med en plywoodremsa. Flexibelt system Dokaflex går att anpassar även till dom mest komplicerade planlösningar Tillpassning vid vägg Tillpassning vid pelare B B Dokadur-skivor B Tillpassnings-skivor /2006

15 Dokaflex också för valvtjocklekar över 30 cm Bara ett system på byggplatsen För valvtjocklekar upptill 30 cm behövs inga mätningar. Samma systemdetaljer kan användas för övriga valvtjocklekar dock måste mängden material anpassas efter respektive tjocklek. Materialmängden anpassa efter den aktuella belastningen. I följande tabeller är totallasten beräknad av betongens egenvikt, plus 20%, dock ej mindre än 1,5 kn/m 2 (150 kp/m²) och egenvikten av formmaterialet. Nedböjning i fältmitt har begränsats till l/500. På bygget fungerar den enkla tabellen för att ta fram de tillåtna avstånden för bockryggar, strö och stämp. Träbalk H20 valvtjocklekar [cm] Ströbalksavstånd totallast [kn/m 2 ] max. tillåtet bockryggsavstånd [m] för ströbalksavstånd [m] på max. tillåtet stämpavstånd [m] för bockryggsavstånd [m] på 0,50 0,625 0,667 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3, ,40 3,63 3,37 3,29 3,17 2,88 2,67 2,46 2,28 2,13 2,01 1,82 1,65 1,52 1, ,92 3,43 3,19 3,12 3,00 2,72 2,53 2,33 2,16 2,02 1,81 1,63 1,48 1,36 1, ,44 3,27 3,04 2,97 2,86 2,60 2,41 2,21 2,05 1,84 1,63 1,47 1,34 1,23 1, ,96 3,14 2,92 2,85 2,74 2,49 2,31 2,12 1,92 1,68 1,49 1,34 1,22 1,12 0, ,48 3,03 2,81 2,75 2,65 2,40 2,22 2,03 1,76 1,54 1,37 1,23 1,12 1,03 0, ,00 2,93 2,72 2,66 2,56 2,32 2,14 1,90 1,63 1,43 1,27 1,14 1,04 0, ,52 2,84 2,64 2,58 2,48 2,26 2,06 1,77 1,52 1,33 1,18 1,06 0,97 0, ,04 2,76 2,57 2,51 2,42 2,19 1,99 1,66 1,42 1,24 1,11 1,00 0,90 0, ,56 2,70 2,50 2,45 2,35 2,14 1,87 1,56 1,34 1,17 1,04 0,93 0, ,08 2,63 2,44 2,39 2,30 2,09 1,76 1,47 1,26 1,10 0,98 0,88 0, ,66 2,57 2,39 2,34 2,25 2,03 1,66 1,38 1,18 1,04 0,92 0,83 0, ,22 2,45 2,27 2,23 2,14 1,78 1,43 1,19 1,02 0,89 0,79 0, ,78 2,35 2,18 2,13 2,04 1,56 1,25 1,04 0,89 0,78 0,70 0, ,34 2,26 2,10 2,04 1,93 1,39 1,12 0,93 0,80 0,70 0,62 0, ,90 2,18 2,01 1,94 1,83 1,26 1,01 0,84 0,72 0,63 0,56 valvtjocklekar [cm] max. ströbalksavstånd [m] vid formyta Dokaplex 21mm 3-SO 21mm 3-SO 27mm upp till 18 0,75 0,75 0,75 upp till 40 0,67 0,67 0,75 upp till 50 0,50 0,625 0, /

16 Valform vid valvkant Kombinationen av Dokaflex med Dokamaticformbord är fördelaktig vid valvkant. Eventuella kantbalkar, avstängare kan integreras i formbordet. Det här systemet kan också kombineras med Staxo, luxo eller d2 och balktving 20. Med kantbalk Utan kantbalk C B D E C D B E Dokamatic-formbord B Dokaflex C Dokamatic-plattform för bord D Spännband 5,00m E Doka-expressförankring 16x125mm Dokamatic-formbord B Dokaflex C Skyddsräcksstolpe T 1,80m, skyddsräcksstolpe S eller skyddsräcke 1,50m D Spännband 5,00m E Doka-expressförankring 16x125mm Valvkant med Dokaflex Om inget formbord finns, måste man ta hänsyn till följande när Dokaflex används: Horisontalkrafterna från valvavstängare måste avledas in i överformen. Infästningen för horisontalkrafterna kan göras i ströbalken eller bockryggen. D C E B F Varning! Vid arbete på farliga höjder skall ströbalkelementen med arbetsplattform förmonteras på marken. Där ströbalk-arbetsplattform är monterad vid valvkant skall dessa förankras mot stjälprisk/kantring Ströbalk under kantbalkar måste säkras mot att dras ut horisontellt. Montera erforderliga skyddsräcken på valvkanter. Stämptorn B Dokaflex C Balktving 20 D Skyddsräcksstolpe T 1,80m, skyddsräcksstolpe S eller skyddsräcke 1,50m E Spännband 5,00m F Doka-expressanker 16x125mm och Doka coil 16mm /2006

17 med skyddsräcksstolpe S Skyddsräcksstolpen S kan fästas överallt på träbalkar och på färdiga betongvalv. rbetsområde: 2 till 43 cm Byglarna för skyddsräckena är fastsatt i 45 detta gör att räcken går att montera från båda riktningar Se "Montageanvisning och användning av Doka skyddsräcksstolpe S". med skyddsräckesstolpe 1,10m Skyddsräcksstolpe 1,10m är till för att monteras som skyddsräcke vid valvkant. Beroende på byggnadskonstruktionen och lokala förhållanden går det att fästa skyddsräcksstolpen på olika sätt. B > 1.0 m Skyddsräcksstolpe 1,10m B Räckesbräda Vänligen beakta anvisningarna för monterings och uppbyggnad för "Doka-skyddsräcksstolpe 1,10m" /

18 Balktvingslösningar för valvavstängare och balkarformar Med balktving 20 formas balkar och valvkanter på ett professionellt sätt.kombinerat med förhöjning till balktving 60 cm går det att göra centimeterexakta höjdanpassningar. Tidskrävande tillpassningar med virke behövs inte. Balktvingen pressar automatiskt ihop formen och ger rena betongytor och kanter. Kläm fast balktvingen b B Tack vare balktvingens sneda stag pressas formytans fog ihop automatisk när balktvingen kläms fast. Resultatet blir en ren betongyta b Liggande träbalk (upp till 60 cm höjd) Balktving 20 B Förhöjning till balktving 60 cm Hantering av balktvingarna Sätt på ströbalk H 20 top och skjut mot sidoformen Träbalk stående (upp till 90 cm höjd) Genom balktvingens stora anliggningsyta blir vinkeln för sidoformen exakt /2006

19 Balkar/valvavstängare Samtliga uppgifter gäller för 3-skiktsskivor 3- SO 21 mm och 3-SO 27 mm. Balkhöjd mellan 10 och 30 cm Balkhöjd mellan 47 och 70 cm h h b l b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Sidoform: Doka-träbalk H20 top Ströbalksavstånd Pos. balktving 50,0 cm på var 3:e ströbalk Balkhöjd mellan 30 och 47 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: 2 Doka-träbalkar H20 top h Ströbalksavstånd Pos. balktving upp till 60 cm från och med 60 cm 50,0 cm 33,3 cm Balkhöjd mellan 70 och 90 cm på var annan ströbalk på var annan ströbalk h h b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 4/8 cm för balkhöjd mellan 30 och 34 cm Träregel 8/8 cm för balkhöjd mellan 34 och 47 cm Ströbalksavstånd Pos. balktving 50,0 cm på var annan ströbalk b... max. 100 cm l... max. 150 cm Vid höga krav på mått rekommenderar vi extra förankringen av sidoformen (). Sidoform: Doka-träbalk H20 stående h Ströbalksavstånd Pos. balktving upp till 85 cm från och med 85 cm b l 41,7 cm 36,0 cm h... balkhöjd b... balkbredd l... bockryggsavstånd på varje ströbalk på varje ströbalk /

20 Balkar integrerade i valvet Ströbalk parallellt med balken Samtliga uppgifter gäller för 3-skiktsskivor 3- SO 21 mm och 3-SO 27 mm. Belastning från valvet på båda sidor av balken max. 1,0 m. Balkhöjd mellan 47 och 60 cm h d Balkhöjd mellan 10 och 30 cm b l h d b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Bottenform: Träregel = 30-h (cm) Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 10/8 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: 2 Doka-träbalkar H20 top Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm Balkhöjd mellan 60 och 70 cm h d 31,25 cm 25,00 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 62,5 cm 41,7 cm Balkhöjd mellan 30 och 47 cm på varannan ströbalk på var 3:e ströbalk b l b... max. 100 cm l... max. 150 cm h d Sidoform: 2 Doka-träbalkar H20 top Träregel = h-60 (cm) b l Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 40,0 cm - på varje ströbalk - b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 4/8 cm för balkhöjd mellan 30 och 34 cm Träregel 8/8 cm för balkhöjd mellan 34 och 47 cm Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 41,7 cm 33,3 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk /2006

21 Balkar integrerade i valvet Ströbalk i normalt förhållande till balken Samtliga uppgifter gäller för 3-skiktsskivor 3- SO 21 mm och 3-SO 27 mm. Belastning från valvet på båda sidor av balken max. 1,0 m. Balkhöjd mellan 40 och 51 cm h d Balkhöjd mellan 10 och 30 cm b l h d b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Bottenform: Träregel = 30-h (cm) Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 10/8 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel = h-40 (cm) Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm Balkhöjd mellan 51 och 70 cm h d 41,70 cm 31,25 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm Balkhöjd mellan 30 och 40 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm h d b l 62,5 cm 41,7 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel = h-20 (cm) på varannan ströbalk på var 3:e ströbalk b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 5/8 cm för balkhöjd mellan 51 och 60 cm Träregel 10/8 cm för balkhöjd mellan 60 och 70 cm Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm b l 40,0 cm - h... balkhöjd b... balkbredd l... bockryggsavstånd på varje ströbalk - Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 50,0 cm 41,7 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk /

22 Kombinationer Den enhetliga uppbyggnaden av överkontruktionerna för Doka-valvsystem gör att de också kan användas tillsammans. Dokamatic- och Dokaflex-formbord Doka-formbord är prefabricerade och kräver lite arbets- och krantid. Bara en man behövs för att horisontell förflytta formborden med formrivningsvagnen till nästa gjutetapp. Systemet är optimerat för kortast möjliga enhetstider för stora ytor och klarar också varierande statiska och geometriska krav. Doka Xtra Bättre lönsamhet tackvare snabbare avformningstider kännetecknar det här ekonomisk fördelaktiga systemet. Det möjliggör också jämnare belastning för byggnadsarbetarna. Fritt val av formyta uppfyller alla arkitektoniska önskemål av utseende på betongytan. För mer information se användarinformation "Dokamatic-formbord" och "Dokaflexformbord". För mer information se användarinformation "Doka Xtra" /2006

23 Transportera, stapla och lagra Utnyttja fördelarna med Doka-transporthäckar på byggplatsen. Doka erbjuder beprövade rationella hjälpmedel för transport och hantering genom leverans i transporthäckar. Transporthäckar som inte behövs kan returneras till närmsta depå. Doka materialcontainer 1,20x0,80 m Den ideala platsen för alla smådelar: lång livslängd stapelbar flyttas säkert med kran I materialcontainer levereras t.ex.: Doka avsänkningshuvuden stämphuvuden H20 DF Doka-gallercontainer 1,70x0,80m Den ideala platsen för alla smådelar: lång livslängd stapelbar flyttas säkert med kran I gallercontainern levereras t.ex.: trebensstöd skyddsräcksstolpe S Max. tillåten belastning: 700 kg Max. tillåten belastning: 1500 kg Vänligen beakta bruksanvisningen! Vänligen beakta bruksanvisningen! /

24 Doka materialhäck 1,55x0,85m Optimal för alla längder av stämp, träbalk, Dokadur-skivor och 3-skiktsskivor. förzinkad staplingsbar kan säkert flyttas med kran Spännband till Dokadur Med spännband 50 till Dokadur går det att lagra och transportera Dokadur-skivorna på ett bra sätt. Spännband 50 till Dokadur förenar underlägg, spännband och kantskydd till en enhet. Kan användas tillsammans med den körbara Doka-materialhäcken (förflyttning utan kranhjälp). Dokadur-skivor levereras från fabriken med spännband 50. Det krävs 2 spännband 50 per skivstapel till Dokadur Max. tillåten belastning: 1100 kg Materialhäckens kapacitet Doka-valvstämp Eurex , 300 och 350 Eurex och 550 Eurex och 300 Eurex , 400 och 450 Dokadur-skivor 21mm 27mm Träbalk H 20 H20 top 40 st. 30 st. 40 st. 30 st. 32 st. 25 st. 27 st. Dokadur-skivor 21mm Dokadur-skivor 27mm 50 st. 40 st. Vänligen beakta bruksanvisningen! Hjulsats till materialhäck Genom att enkelt sätta på hjulsatsen (snabblås) blir materialhäcken en snabb och lättmanövrerad transportvagn. Med en bredd på 86 cm går det att köra igenom alla dörröppningar utan problem. En hjulsats till materialhäck består av: 2 st. kompletta massiva länkrullerhjul () 2 st. kompletta hjul till materialhäck (B) /2006

25 Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning vformning, när? Lasten som uppstår vid gjutning (valvets egenvikt) uppgår vid normala konstruktioner till ca 50% av den dimensionerande lasten för valvet (egenvikt + utbredd last + rörlig last). vformningen kan därför göras redan när 50% av betongens 28-dagars hållfasthet uppnås. Valvets bärförmåga motsvarar då hållfastheten för den färdiga byggnaden. OBS! Kontrollera alltid med Er konstuktör vad som gäller för Ert aktuella projekt. Viktig information: Om formstämpen inte lossas belastas de fortfarande med valvets egenvikt. Detta kan leda till stämplasten för det ovanförliggande valvet fördubblas vid gjutningen. Stämpen är inte konstruerade för den här överbelastningen. Detta kan leda till skador på formen, på stämpen och på byggnaden. Varför säkerhetsstämp efter avformningen? Beroende på byggförloppet kan stämp behövas för att ta upp dynamiska laster på det nygjutna valvet eller för gjutlaster från ett ovanpåliggande valv. Ställa säkerhetsstämpen korrekt Säkerhetsstämpen har till uppgift att fördela lasten mellan det ny gjutna och den underliggande valvet. Detta är beroende av förhållandet för valvstyvheten. Behovet av antal säkerhetsstämp i förhållande till "formstämp" kan bestämmas enl. följande förhållande: endast ca. 0,4 säkerhetsstämp per formstämp, om det rör sig om likartade styvheter för båda valven. endast ca. 0,8 säkerhetsstämp per formstämp, om det underliggande valvet har en avsevärt högre styvhet (fundamentplatta). Fråga en fackman! Generellt skall frågan ang. säkerhetsstämp alltid undersökas av ansvarig konstuktör oberoende av uppgifterna enl. ovan. I tveksamma fall och vid specialfall där olikartade valvsystem används skall ansvarig statiker kontaktas. Den färska betongens hållfastighetsutveckling Detta diagramm visar hållfasthetstillväxten där olika typer av cement använts. Förutsättningen är en genomsnittlig betongtemperatur på 20 C under härdningstiden. Tryckhållfasthet i % av 28-dagarsvärdet ßWN,t/ßWN,28 Vatten/bindemedel (cement)= 0,50 Z 45 F, PZ 475 B Z 35 F, PZ 375 C B C Betongålder i dagar Z 35 L (cement av masugnsslagg med 60% slagg) Den färska betongens nedböjning Betongens elasticitetsmodul uppnår redan efter 3 dagar mer än 90 % av 28-dagarsvärdet oberoende av betongsammansättningen. För den färska betongen ges därmed endast en oväsentlig ökning av den elastiska deformationen. Krypdeformationen, som avtar först efter flera år, är flerfaldigt större än den elastiska deformationen. Den tidiga avformningen - t.ex. efter 3 dagar istället för efter 28 dagar leder dock endast till en ökning av den totala deformationen med mindre än 5%. I jämförelse sprids deformationens krypandel, till följd av olika slags påverkan såsom t.ex. betongballastens hållfasthet eller luftfuktighet, mellan 50 % och 100 % av normvärdet. Därför är valvets totala nedböjning i praktiken oberoende av tidpunkten för avformningen /

26 Sprickor i färska betong Utvecklingen av komposithållfastheten mellan armering och betong sker snabbare än tryckhållfastheten i färsk betong. Därför påverkas inte storleken och fördelningen av sprickorna negativt på den armerade betongkonstruktionens dragsida. ndra sprickfenomen orsakade av t.ex. krympning, för tidig avformning, hindrande deformationer etc.kan effektivt hanteras genom lämplig efterbehandlingsmetod. Eterbehandling av den färska betongen Den nygjutna betongen kan påverkas av orsaker som gör att den spricker eller får en långsammare hållfasthetsutveckling: för tidig uttorkning snabb avkylning de första dagarna för låg temperatur eller frost mekaniska skador på betongytan osv. Den enklaste skyddsåtgärden är att låta formen vara kvar längre. Denna åtgärd bör användas tillsammans med andra kända åtgärder för efterbehandling. vformning av långa spännvider på valv, över 7,5 m När tunna valv med långa spännvidder är konstruerade (t.ex. i parkeringshus), skall följande beaktas: Vid avformningen (lossning av stämp) i fälten uppträder extralaster för de ännu ej lossade stämpen, vilka kan leda till att stämpen överbelastas och skadas. För dessa tunna betongvalv med långa spännvidder måste man därför redan vid planeringen resp. dimensioneringen av valvformar ta extra hänsyn till belastningen vid avformning förutom den normala dimensioneringen. Kontakta din Doka-tekniker för råd. Principiellt gäller: vformningen bör genomföras utifrån valvmitten (fältmitt) mot valvkanterna. Vid stora spännvidder skall denna procedur ovillkorligen respekteras! l l... Valvstödbredd från och med 7,50 m Lastomlagring /2006

27 Doka-serviceerbjudanden Doka renoveringsservice Så att din form är i form för nästa användning Kontrollera, rengöra och underhålla ert Dokaflexsystem det övertar gärna Doka-renoveringsservice. Med kvalificerade medarbetare och specialredskap är din form snabbt och billigt i högform igen. Din fördel: Det finns alltid en form färdig att användas och dessutom ökar livslängden. Dessutom: endast en välskött form ger de önskade betongytorna. Formarna rengörs noggrant i moderna anläggningar med energisnål och miljövänlig teknik. Doka-kundträning Formträning lönar sig Formarbeten står för en stor andel av arbetskostnaden på byggarbetsplatsen. Modern formutrustning hjälper till att rationalisera arbetet. Men för att få ut mesta möjliga krävs också goda kunskaper om hur formsystemen fungera och bäst används. För att uppnå detta, krävs också ökade kunskaper om den förbättrade utrustningen. Vi hjälper Er gärna med information och utbildning i syfte att öka effektiviteten och minska kostnaderna för just Ert projekt. I Dokas kundutbildning informeras också om säkerhetstekniskt optimal formningsutrustning och hantering, vilket ökar arbetssäkerheten på bygget. Doka-träningsprogram förtjänar att uppmärksammas. Välkommen att kontakta vårt kontor eller Er kontaktperson på Doka för ytterligare information /

28 Formplanering med Tipos Tipos hjälper till att forma ännu billigare Tipos har utvecklats för att hjälpa vid planeringen av dina Doka-formar. För vägg-, valvformar och konsoler har du därigenom de verktyg till förfogande som även Doka använder för att planera. lltid rätt mängd formar och tillbehör Enkel hantering, snabba och säkra resultat Det lättanvända gränssnittet gör att arbetet går snabbt. Från konstruktionsinmatningen med Schal-Igel - till manuell anpassning av formlösningen. Din fördel: Du spar tid. Talrika mönsterlösningen från praktiken säkrar alltid en optimal teknisk och ekonomisk lösning på ditt formproblem. Det ger säkerhet i användningen och spar kostnader. Du kan arbeta direkt med materialförteckningarna, planer, vyer, snitt och perspektiv. tt ritningarna är så detaljerade ökar användningssäkerheten. De automatiskt framställa styckelistorna kan överföras till och vidarebearbetas i många olika program. Form- och tillbehör, som måste fås fram med kort varsel eller genom improvisation, är de som är dyrast. Därför erbjuder Tipos fullständiga materialförteckningar som inte lämnar något utrymme för improvisationer. Planeringen med Tipos undviker kostnader innan de uppstår. Och ditt lager kan utnyttja bestånden optimalt. Så tydliga kan formframställningar vara. Både för konstruktion och den spatiala visningen hävdar sig Tipos-Doka /2006

29 Produktöversikt [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Doka-valvforms-system Dokaflex Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka-Deckenstütze Eurex 20 galvaniserad Tillåt. belastning: Vid varje utdragshöjd 20 kn enligt EN Trebensstöd 15, Stützbein galvaniserad höjd: 100 cm vsänkningshuvud H20 6, bsenkkopf H20 galvaniserad längd: 25 cm bredd: 20 cm höjd: 38 cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka-Deckenstütze Eurex 30 galvaniserad Tillåt. belastning: Vid varje utdragshöjd 30 kn enligt EN Toppklyka H20 4, Vierwegkopf H20 galvaniserad längd: 25 cm bredd: 20 cm höjd: 33 cm Fjädersprint 16mm 0, Federbolzen 16mm galvaniserad längd: 15 cm Förpackningsenhet: 100 styck Stämphuvud H20 DF 0, Haltekopf H20 DF galvaniserad längd: 19 cm bredd: 11 cm höjd: 8 cm Toppklyka 12,5cm 1, Kopfgabel 12,5cm galvaniserad höjd: 23 cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka-Deckenstütze Eco 20 galvaniserad Tillåt. belastning: Vid varje utdragshöjd 20 kn enligt ÖNORM B vsträvningsbygel B 1, Verschwertungsklammer B blålackerad längd: 36 cm Rullställning DF 44, Mobilgerüst DF alu längd: 195 cm bredd: 80 cm höjd: 290 cm /

30 Produktöversikt nvändarinformation Dokaflex [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Doka-rullställning Z Doka-Fahrgerüst Z bestående av: () Ställningsram Z 1,00m 6, (B) Ställningsram Z 2,00m 11, (C) Skyddsräcksram Z 1,00m 4, (D) Skyddsräcke Z 1,80m 6, (E) Plattform Z med manlucka 1,80m 17, (F) Plattform Z utan manlucka 1,80m 17, (G) Fotlist Z 1,35m 4, (H) Fotlist Z 1,80m 5, (I) Diagonalstag Z 2,00m 3, (J) Horisontalstag Z 1,80m 2, (K) Triangelkonsol Z 5, (utan bild) (L) Länkrullehjul Z D200mm 7, (M) Instegstrappa Z 2, (N) Ballast Z 10, (utan bild) alu D C Beakta uppbyggnads- och användaranvisningar! Formrivningsverktyg DF 1,20m 2, usschalhebel DF 1,20m gul pulvermålad Förlängare till formrivningsverktyg DF 1,20m 2, Hebelverlängerung DF 1,20m gul pulvermålad G B F E H I Doka träbalk H20 top N 2,65m 13, Doka träbalk H20 top N 3,90m 20, Doka-Träger H20 top N gullaserad Tillåt. böjmoment: 5,0 knm Tillåt. tvärkraft: 11,0 kn Enl. tillstånd från Institutet för byggteknik, Berlin. Värdena gäller endast stående användning av träbalkarna. M L J Doka materialhäck 1,55x0,85m 42, Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m galvaniserad längd: 154 cm bredd: 83 cm höjd: 77 cm Tillåten belastning: 1100 kg Beakta driftsanvisningen! Hjulsatts till materialhäck 33, nklemm-radsatz bestående av: () kompletta hjul till materialhäck 2 styck höjd: 23 cm (B) kompletta massiva länkrullerhjul 2 styck höjd: 32 cm blålackerad Tillåten belastning: 1100 kg B Passar för Doka-materialhäck och Doka-materialcontainer lu balkgaffel H20 2, lu-trägergabel H20 alu gul pulvermålad längd: 176 cm Doka träbalk H20 top P 2,65m 14, Doka träbalk H20 top P 3,90m 20, Doka-Träger H20 top P gullaserad Tillåt. böjmoment: 5,0 knm Tillåt. tvärkraft: 11,0 kn Enl. tillstånd från Institutet för byggteknik, Berlin. Värdena gäller endast stående användning av träbalkarna. Dokadur skiva /50cm 11, Dokadur skiva /50cm 13, Dokadur-Paneel 21 Högvärdiga 3-skiktsskivor, 21 mm, med slagfast plastram. För rena betongytor med sluten yta. Går även att hyra. Dokadur skiva /50cm 13, Dokadur skiva /50cm 16, Dokadur-Paneel 27 Högvärdiga 3-skiktsskivor, 27 mm, med slagfast plastram. För rena betongytor med sluten yta. Går även att hyra. Doka 3-skiktsskiva 3-SO 21mm 200/50cm 10, Doka 3-skiktsskiva 3-SO 21mm 250/50cm 13, Doka-Schalungsplatte 3-SO 21mm 3-SO-platta enl. ÖNORM B3023 Kokhärdig och väderbeständig limning Högkvalitativ MUF-konsthartsyta En högkvalitativ 3-skiktsskiva för alla områden Doka 3-skiktsskiva 3-SO 27mm 200/50cm 13, Doka 3-skiktsskiva 3-SO 27mm 250/50cm 16, Doka-Schalungsplatte 3-SO 27mm 3-SO-platta enl. ÖNORM B3023 Kokhärdig och väderbeständig limning Högkvalitativ MUF-konsthartsyta En högkvalitativ 3-skiktsskiva för alla områden /2006

31 Produktöversikt [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Spännband 50 3, Stapelgurt 50 blå pulvermålad Tillåt. låskraft: 40 kn Doka-Balkform Balktving 20 6, Balkenzwinge 20 galvaniserad längd: 30 cm höjd: 35 cm Skyddsräckesstolpe S 11, Schutzgeländerzwinge S galvaniserad höjd: cm Förhöjning till balktving 60cm 4, Balkenaufsatz 60cm galvaniserad Skyddsräcksstolpe 1,10m 5, Schutzgeländer 1,10m galvaniserad längd: 134 cm Hylsa 24mm 0, Steckhülse 24mm grå längd: 16,5 cm diameter: 2,7 cm Skruvhylsa 20,0 0, Schraubhülse 20,0 gul längd: 20 cm diameter: 3,1 cm Ställningsrör 48,3mm 1,00m 4, Ställningsrör 48,3mm 1,50m 6, Ställningsrör 48,3mm 2,00m 8, Ställningsrör 48,3mm 2,50m 10, Ställningsrör 48,3mm 3,00m 12, Ställningsrör 48,3mm 3,50m 14, Ställningsrör 48,3mm 4,00m 16, Ställningsrör 48,3mm 4,50m 18, Ställningsrör 48,3mm 5,00m 20, Ställningsrör 48,3mm 5,50m 22, Ställningsrör 48,3mm 6,00m 24, Ställningsrör 48,3mm...m 4, Gerüstrohr 48,3mm galvaniserad Halvkoppling med skruv 48mm 50 0, nschraubkupplung 48mm 50 galvaniserad nyckelvidd: 22 mm /

32 Dokaflex 1-2-4: Det flexibla manuella systemet för valv Tack vara den flexibla anpassningsförmåga för Dokaflex formas alla plana ytor, balkar, takutsprång och plattbärlag snabbt och ekonomiskt för hand. Den praktiska materialtabellen, som får plats i byxfickan, övertar formplaneringen. Fritt val av formyta förverkligar det betongutseende man vill ha. Du kan hyra, leasa eller köpa Dokaflex-valvformssystem. Hos alla Doka-filialer nära dig. Det är bara att ringa! Doka-gruppens huvudfabrik i mstetten sertifierat till ISO 9001 Doka international Österreichische Doka Schalungstechnik GmbH Reichsstrasse mstetten/österrike Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) Internet: Sverige Doka Sverige B Kurödsvägen 20 SE Uddevalla Tel.: Fax: Internet: Norge Doka Norge S Heggstadmoen 4 N 7080 Heimdal Tel.: Fax: Finland Doka Finland Oy Selintie 542 FIN Selki Tel.: Fax: Doka-filialer och general-agenter: ustralien Belgien Brasilien Bulgarien Danmark Egypten Estland Frankrike Grekland Guatemala Indien Indonesien Iran Irland Island Israel Italien Japan Kina Korea Kroatien Kuwait Lettland Libanon Libyen Litauen Malaysia Mexiko Nederländerna Nya Zeeland Polen Portugal Qatar Rumänien Ryssland Saudiarabien Schweiz Serbien och Montenegro Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sydafrika Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland UE Ukraina Ungern US

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR 21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Instruktionsbok Dammwalls Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG Dr.-Zimmer-Str. 28, 95679 Waldershof Telefon 09231-9792-0 Fax 09231-972697 e-post info@a-schmelzer.de www.a-schmelzer.de

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Distribution Solutions WireSolutions. Stålfibrer. Golvtillämpningar

Distribution Solutions WireSolutions. Stålfibrer. Golvtillämpningar Distribution Solutions WireSolutions Stålfibrer Golvtillämpningar WireSolutions Stålfiberlösningar WireSolutions ingår i ArcelorMittal koncernen, världens främsta stålföretag. Enhetens viktigaste produkter

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Snabbt upp. Och snabbt ner.

Snabbt upp. Och snabbt ner. Snabbt upp. Och snabbt ner. Ingen annan ställning är så snabb och enkel att montera som HAKI Ram. Du sparar dyrbar tid. Klara, färdiga, klart! HAKI Ram är snabbast av alla ställningar. Du bara lägger planet

Läs mer

Hjälp vid GJUTNING. Bruksanvisning

Hjälp vid GJUTNING. Bruksanvisning Hjälp vid GJUTNING Bruksanvisning Allmänt Betong består av cement, ballast och vatten. Den delas in i hållfasthetsklasser efter 28 dygns tryckhållfasthet på en standardiserad provkropp. För en ljusare

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.125 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: 1 PLÅTARNAS FUNKTIONSSÄTT...3 2 PLÅTARNAS MATERIAL

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande

TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR. Grundutförande TRANSPORTVAGNAR TRANSPORTVAGNAR Kraftiga vagnar i absolut högsta kvalitet. Väl anpassade för tung och frekvent hantering av gods inom industri, lager, butik mm. Flexibel, välj utformning efter eget behov.

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ANKARMASSA CA200 Styrenfri 2-komponents vinylesterbaserad ankarmassa

ANKARMASSA CA200 Styrenfri 2-komponents vinylesterbaserad ankarmassa ANKARASSA CA200 BETONG ANVÄNDNING För infästning med hög belastning i sten, betong, porös betong och lättbetong. BRUKSANVISNING Betong Lämpligt för fästpunkter nära kanter, då förankringen är fri från

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

Gerhardt Braun RaumSysteme. Saverus Industri och handel

Gerhardt Braun RaumSysteme. Saverus Industri och handel Gerhardt Braun RaumSysteme Innehållsförteckning Våra svar på era utmaningar Smådelslager Bietigheim-Bissingen 4-5 Parkering Zug 6-7 Serverförvaringar Frankfurt am Main 8-9 Serverrum Rheinstetten 10-11

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Edition BRA ARBETSMILJÖVAL. Arbete på höjd. Bra arbetsmiljöval

Edition BRA ARBETSMILJÖVAL. Arbete på höjd. Bra arbetsmiljöval Edition 1 2 BRA ARBETSMILJÖVAL Arbete på höjd Stegutrustning för professionellt arbete Godkänt enligt bl a SKANSKA:s nya krav "" www.zarges.se Plattformsstege Varför ska jag köpa en produkt? Din säkerhet

Läs mer

Pressar NT 11-05 / SE-W

Pressar NT 11-05 / SE-W 11-05 / SE-W 2 Industriell takstolstillverkning med Randeks pressanläggningar Randeks pressanläggningar producerar takstolar med hjälp av C-bygelpressar, flyttbara magnetfixturer mot ett stålgolv och något

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Hålrumsinfästning - Skivinfästning

Hålrumsinfästning - Skivinfästning 175 Hålrumsinfästning - Skivinfästning Skivexpander... Sid. 176 Vikplugg, fjädervikplugg K, KD, KDH, KDR, KM... Sid. 178 Skivplugg PD... Sid. 180 Gipsskivplugg GK... Sid. 181 Gipsskivplugg Metall GKM...

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA TILLSYN & UNDERHÅLL INNAN DU BÖRJAR MONTERA MONTERINGSANVISNING STARTSEKTION MONTERINGSANVISNING PÅBYGGNAD MONTERINGSANVISNING DRAGLÅDA

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Kranlask 24 Art.-nr. 070760. Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen

Kranlask 24 Art.-nr. 070760. Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen Art.-nr. 070760 Utgåva 01 2013 Kranlasche 24 Art.Nr.: 070760 Fabr.Nr.: Baujahr: 199 Tragfähigkeit: 700 kg Gehängeneigungswinkel max.15 Betriebsanleitung beachten! 9 3 4 Kranlask 24 Inledning Översikt 1

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

28 ESB.5. Garagenedfart Kvarsittande form av plåt. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 28 ESB.5 Garagenedfart Kvarsittande form av plåt Formsättning lutande form för bjälklag med kvarsittande form av plåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer