Användarinformation 04/2006. Anvisningar för montering och användning. Dokaflex formexperten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarinformation 04/2006. Anvisningar för montering och användning. Dokaflex 1-2-4 9720-337-01. formexperten"

Transkript

1 04/2006 nvändarinformation S nvisningar för montering och användning Dokaflex

2 by Doka Industrie GmbH, mstetten /2006

3 Innehåll Sida llmän information om avsedd användning...4 Grundläggande säkerhetsinformation... 5 Produktbeskrivning...6 Enkelt system för valv upp till 30 cm tjocklek...8 nvisningar för montering och användning...9 npassningsförmåga...14 Dokaflex också för valvtjocklekar över 30 cm...15 Valform vid valvkant...16 Balktvingslösningar för valvavstängare och balkarformar...18 Kombinationer...22 Transportera, stapla och lagra Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning...25 Doka-serviceerbjudanden...27 Formplanering med Tipos Produktöversikt /2006 3

4 llmän information om avsedd användning Den här användarinformationen (anvisningar för uppbyggnad och användning) vänder sig till alla personer som arbetar med den Doka-produkt/det Doka-system som beskrivs och den innehåller uppgifter om uppbyggnad och avsedd användning av det beskrivna systemet. Doka-produkter skall endast användas enligt respektive Doka-användarinformation eller annan teknisk dokumentation som Doka utformat. De funktionstekniska anvisningarna, säkerhetsinformationen och belastningsuppgifterna måste beaktas och respekteras exakt. Görs inte det kan det leda till olyckor och skador. vvikelser eller utökad användning kräver ett speciellt statiskt intyg, en kompletterande monteringsanvisning av kunden och godkännande av Doka i förväg. Kunden skall säkerställa att den användarinformation som ställts till förfogande av Doka (anvisningar för uppbyggnad och användning) finns på plats, att det har informerats om den och att den är tillgänglig för användarna. De gällande föreskrifterna för arbetsskydd och övriga säkerhetsföreskrifter i gällande versioner i respektive stater och länder skall beaktas för den säkerhetstekniska tillämpningen och användningen av våra produkter. Bilderna i det här underlaget är delvis monterade och därför inte alltid fullständiga i säkerhetstekniskt avseende. Innan materialet används skall kunden kontrollera att materialet är i fullgott skick. Skadade, deformerade delar och delar som är försvagade genom slitage, korrosion eller nedbrytning skall ej användas. Endast Doka-originaldelar får användas som reservdelar. tt blanda vårt formsystem med system från andra tillverkare kan innebära risker och kräver särskild kontroll. lla personer som arbetar med respektive produkt måste känna till innehållet i det här underlaget och vara förtrodd med säkerhetsinformationen i det. Kunden måste undervisa och instruera personer som inte kan läsa det här underlaget eller har problem med att läsa och förstå det. Kunden måste säkerställa att montering och demontering, flyttning och avsedd användning av produkten leds och kontrolleras av personer med lämpade fackkunskaper och med befogenhet att ge direktiv /2006

5 Grundläggande säkerhetsinformation Doka produkter/system skall ställas upp så att all lastinverkan leds bort säkert! Under alla byggfaser måste säkerställas att alla byggdelar och enheter är stabila! Se till att arbetsplatserna är säkra när formen används (t.ex. för montering och demontering, för ombyggnadsarbeten och flytt, etc.). Det måste gå att komma åt arbetsplatserna på ett säkert sätt! Beakta de tillåtna trycken på nygjuten betong. För höga gjutningshastigheter leder till att formarna överbelastas, ger högre nedböjningar och innebär fara för brott. vforma först när betongen har uppnått tillräcklig hållfasthet och när ansvarig person ger order om avformning! Slit inte loss formsjok med kran vid avformningen. nvänd lämpade verktyg som t.ex. träkilar eller riktverktyg. Äventyra inte stabiliteten för bygg-, ställningsoch formdelar vid avformningen! Beakta alla gällande föreskrifter för transport av formar och ställningar. Doka-lyfthjälpmedel måste användas. Ta bort lösa delar eller säkra dem mot att ramla ner! lla byggdelar skall lagras säkert och den särskilda Doka-informationen i hithörande kapitel i den här användarinformationen skall beaktas! Mer säkerhetsinformation finns i de enskilda kapitlen! De felaktiga användningar som finns i det här underlaget i de olika kapitlen är endast exempel som baseras på vår mångåriga erfarenhet. Symboler I det här underlaget används följande symboler: Övrigt Viktig information tt inte respektera informationen kan leda till funktionsstörningar eller materiella skador. Se upp/varning / Fara tt inte respektera informationen kan leda till materiella skador och allvarliga hälsoskador (livsfara). Instruktion Den här symbolen visar att användaren måste agera på ett visst sätt. Visuell kontroll Visar att utförda handlingar måste kontrolleras visuellt. Tips Ger värdefull användarinformation. Med reservation för ändringar p.g.a. teknisk utveckling. lla mått, om inget annat anges, i cm /2006 5

6 Produktbeskrivning Dokaflex det flexibla manuella valv systemet Dokaflex anpassas enkelt till alla ytor genom omlottläggning av Doka-träbalk H20 top. Materialmängder hämtas snabbt i tabeller. Detta sparar in på kostnader för planering och arbetsförberedelse. ingen mätning systemet ger stämp, bockrygg och strö avstånden för valvtjocklekar upp till 30 cm snabb och enkel kontroll att uppbyggnaden är korrekt utan måttstock Fler fördelar: enkel anpassning vid väggar och pelare stämplängder upp till 5,50 m valfri formyta ingen mätning Dokaflex är särskilt lämpat för slutna utrymmen där överformen kan få stöd på alla sidor av väggar. Horisontella krafter vid öppna valvkanter, vid balkar eller vid språng i valv skall avledas genom avsträvning. Få systemdelar perfekt anpassade till varandra B E C D F () Dokadur-skivan 1) speciell ytbehandling för att ge bra betongytor båda sidor kan användas kantskydd runt om för att ge lång livslängd förbättrad säkerhet genom minskad halkrisk enkel rengöring med högtryckstvätt spar plats vid lagring och transport 1) Som alternativ kan Doka-skiktsskivor 3-SO användas /2006

7 (B) Doka-träbalkar H 20 top 3,90m och 2,65m enkelt att skilja på bockryggar (3,90 m) och ströbalkar (2,65 m) integrerade stötdämpare vid balkänden för mindre skador och lång livslängd tydliga pilmarkeringar (märken) för enkel montering och kontroll (C) vsänkningshuvud H20 integrerat avsänkningsfunktion för snabb och enkel avformning utan skador på material stabiliserar bockryggarna mot att välta (D) Stämphuvud H20 DF enkel montering av stämpet säker montering av mellanstämp på träbalk H20 (E) Dokavalv-stämp Eurex typprovad enligt EN alla utdragslängder klass D - upp till 3,50 m dessutom klass B - upp till 4,00 m dessutom klass C (för detaljinformation se typprovning) hög tillåten belastning - Eurex 20: 20 kn numrerade hål för höjdinställningen specialutformad gängning gör det lättare att lossa valvstämpen även vid hög last böjda byglar minskar skaderisken och underlättar hanteringen (F) Trebensstöd uppställningshjälp för stämp svängbara ben ger flexibel uppställning där det är trångt vid väggar eller hörn /2006 7

8 Enkelt system för valv upp till 30 cm tjocklek nvändarinformation Dokaflex Med den enkla logiken i Dokaflex systemet behövs det inga ritningar, planeringen är enkel och arbetsförberedelsen blir minimal. Mängderna tas enkelt fram med hjälp av tabeller B 4 C D 1 vstånd och läge för de enskilda delarna Det spelar ingen roll om balkarna ligger på, mellan eller bredvid markeringarna, de maximala avstånden är alltid givna. Det går att kontrollera att uppbyggnaden är riktig genom att bara titta, man behöver inte mäta valvstämp Eurex + avsänkningshuvud H20 + trebensstöd B stämp Eurex + stämphuvud H20 DF C Doka-balk H20 top 2,65m (ströbalkar) D Doka-balk H20 top 3,90m (bockryggar ) x... 0,5 m markering 1 markering = 0,5 m max. ströbalksavstånd max. balkkonsol 2 markering = 1,0 m max. stämpavstånd 4 markering = 2,0 m max. bockryggsavstånd x Bockryggar och ströbalkar Doka träbalk H20 top med balklängden 3,90m används som bockrygg, balken med längden 2,65m som ströbalk. Bockryggarnas riktning bör väljas tvärs i förhållande till ojämna längder (5 m, 7 m, 9 m,...). Detta för att utnyttja systemet maximalt. Format på Dokadur skivorna Storleken på Dokadur-skivorna 200/50cm och 250/ 50cm (21 eller 27mm) passar exakt in i Dokaflexsystemet /2006

9 nvisningar för montering och användning Viktig information: Förutom dessa anvisningar skall även kapitlet "Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning" beaktas. Montering Ställa upp stämp Lägg fram bockryggar och ströbalk. Markeringarna på balken visar maximiavstånden: - 4 märken för bockryggar - 6 markeringar för stämp med trebensstöd Ställ upp trebensstöden. Ställ stämpet i trebensstödet och fixera det. Kontrollera att stämpet är korrekt fixerat innan formen beträds. Uppställning i hörn eller vid vägg Flyttas valvstämp och avsänkningshuvuden tillsammans skall dessa säkras mot att ramla ut med fjädersprintar 16 mm. Detta gäller särskilt om de transporteras liggande. Ställ in höjden på stämpet grovt med bygeln Om trebensstöden inte kan fällas upp helt, t.ex. vid valvkanter på byggnader, valvöppningar etc., rekommenderar vi att trebensstödet monteras på ett annat stämp där det går att fälla ut benen helt. Sätta in avsänkningshuvud H20 i stämpet. Observera avsänkningsposition (a)! Numreringen på hålen underlättar höjdinställningen. a Vrid avsänkningshuvudet i rätt position i stämprad vid vägg så att kilen lätt kan slås ut vid avformning vstånd a mellan kil och platta: 6 cm Stämp och avsänkningshuvuden flyttas bäst separat (fler stämp kan lagras i materialhäcken) /2006 9

10 Lägga i bockrygg Lägg i bockryggen med hjälp av balkgafflarna i avsänkningshuvudena. Mellanstämp ställ Varning! Det inte tillåtet att belasta valvformen (t.ex. med balkar, skivor, armering) förrän mellanstämpen är på plats! Sätt på stämphuvud H 20 DF på stämpets innerrör och säkra med den integrerade fjärderbygeln vsänkningshuvudena passar både till enkel balk (vid avslutning) och dubbla balkar (vid överlappning). Justera in bockryggen i rätt höjd. Mellanstämp Med avsträvningsbygel B går det att fästa brädor som diagonal förstärkning vid valvstämpen. (Endast för montagehjälp ej lämpat för att ta upp horisontella laster) Stämphuvud H 20 DF B Doka-balk H20 top B Maximalt avstånd för stämpen: 2 markeringar /2006

11 Lägg ut ströbalk Lägg upp ströbalken med hjälp av balkgafflen så att de överlappar. Lägg ut Dokadur-skivor Montera skyddsräcken på valvkanten. Lägg ut Dokadur-skivor tvärs med ströbalkarna Maximalt avstånd för ströbalkarna: 1 markering Se till att det ligger en extra balk (dubbel balk) vid varje skivskarv pplicera formolja på Dokadur-skivorna med spruta eller roller. Om det behövs säkras formytan med spik (t.ex. vid kanten). Rekommenderad spiklängd Skivtjocklek 21 mm - ca. 50 mm Skivtjocklek 27 mm - ca. 60 mm /

12 Vindavsträvning Vid uppbyggnad av större ytor med bockrygg/ströbalk/treskiktsskivor bör montaget ske efterhand bygget fortskrider för att öka stabiliteten. Se till att det finns tillräckligt stöd vid väggar eller pelare (se bild). Gjuta nvändarinformation Dokaflex För att skydda formytan rekommenderar vi vibrostav med gummiskydd. vformning Respektera avformningstiderna. Ta bort mellanstämp Ta bort mellanstämp och lägg dem i materialhäcken Om det finns risk för strora vindlaster skall fristående ej slutna valvytor säkras vid avbrott i arbetet och efter arbetsdagens slut. nvänd hjulsatsen till materialhäcken. Den blir då en snabb och lättmanövrerad transportvagn (se kapitel "Transportera, stapla och lagra") /2006

13 Efter att mellanstämpen har tagits bort är endast stämp kvar med ett avstånd på 2,0 m i ströbalksriktningen och 3,0 m i bockryggsriktningen. Det ger tillräckligt med utrymme för rullställningar och materialhäckar. Ta ner dom lösa delarna Vält ströbalken, dra ut och lägg dem materialhäcken. Balkar under en skivfog tas ej bort. Rullställningen DF är utmärkt för avformning vid lite högre höjder fällbar rullställning av lättmetall variabel arbetshöjd upp till 3,80 m (max. plattformshöjd: 1,75 m) ställningsbredd: 0,80 m För högre höjder är Doka-rullställning Z lämplig. Ta bort Dokadur-skivorna och lägg dem. Sänka ner valvform Sänk ner valvformen med ett hammarslag på avsänkningshuvudets kil Ta bort resterande ströbalkar och bockryggar och lägg i materialhäcken Montera säkerhetsstämp Ställ upp säkerhetsstämpen innan det överliggande valvet skall gjutas. För mer information (antal stämp etc.) se kapitel "Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning" /

14 npassningsförmåga Kompenseringar och tillpassningar npassningar av systemet vid väggar och pelare görs enkelt utan extra balkar. Doka-balkarna ligger om lott och kan teleskoperas ut mot väggen och ytan kompletteras med en plywoodremsa. Flexibelt system Dokaflex går att anpassar även till dom mest komplicerade planlösningar Tillpassning vid vägg Tillpassning vid pelare B B Dokadur-skivor B Tillpassnings-skivor /2006

15 Dokaflex också för valvtjocklekar över 30 cm Bara ett system på byggplatsen För valvtjocklekar upptill 30 cm behövs inga mätningar. Samma systemdetaljer kan användas för övriga valvtjocklekar dock måste mängden material anpassas efter respektive tjocklek. Materialmängden anpassa efter den aktuella belastningen. I följande tabeller är totallasten beräknad av betongens egenvikt, plus 20%, dock ej mindre än 1,5 kn/m 2 (150 kp/m²) och egenvikten av formmaterialet. Nedböjning i fältmitt har begränsats till l/500. På bygget fungerar den enkla tabellen för att ta fram de tillåtna avstånden för bockryggar, strö och stämp. Träbalk H20 valvtjocklekar [cm] Ströbalksavstånd totallast [kn/m 2 ] max. tillåtet bockryggsavstånd [m] för ströbalksavstånd [m] på max. tillåtet stämpavstånd [m] för bockryggsavstånd [m] på 0,50 0,625 0,667 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3, ,40 3,63 3,37 3,29 3,17 2,88 2,67 2,46 2,28 2,13 2,01 1,82 1,65 1,52 1, ,92 3,43 3,19 3,12 3,00 2,72 2,53 2,33 2,16 2,02 1,81 1,63 1,48 1,36 1, ,44 3,27 3,04 2,97 2,86 2,60 2,41 2,21 2,05 1,84 1,63 1,47 1,34 1,23 1, ,96 3,14 2,92 2,85 2,74 2,49 2,31 2,12 1,92 1,68 1,49 1,34 1,22 1,12 0, ,48 3,03 2,81 2,75 2,65 2,40 2,22 2,03 1,76 1,54 1,37 1,23 1,12 1,03 0, ,00 2,93 2,72 2,66 2,56 2,32 2,14 1,90 1,63 1,43 1,27 1,14 1,04 0, ,52 2,84 2,64 2,58 2,48 2,26 2,06 1,77 1,52 1,33 1,18 1,06 0,97 0, ,04 2,76 2,57 2,51 2,42 2,19 1,99 1,66 1,42 1,24 1,11 1,00 0,90 0, ,56 2,70 2,50 2,45 2,35 2,14 1,87 1,56 1,34 1,17 1,04 0,93 0, ,08 2,63 2,44 2,39 2,30 2,09 1,76 1,47 1,26 1,10 0,98 0,88 0, ,66 2,57 2,39 2,34 2,25 2,03 1,66 1,38 1,18 1,04 0,92 0,83 0, ,22 2,45 2,27 2,23 2,14 1,78 1,43 1,19 1,02 0,89 0,79 0, ,78 2,35 2,18 2,13 2,04 1,56 1,25 1,04 0,89 0,78 0,70 0, ,34 2,26 2,10 2,04 1,93 1,39 1,12 0,93 0,80 0,70 0,62 0, ,90 2,18 2,01 1,94 1,83 1,26 1,01 0,84 0,72 0,63 0,56 valvtjocklekar [cm] max. ströbalksavstånd [m] vid formyta Dokaplex 21mm 3-SO 21mm 3-SO 27mm upp till 18 0,75 0,75 0,75 upp till 40 0,67 0,67 0,75 upp till 50 0,50 0,625 0, /

16 Valform vid valvkant Kombinationen av Dokaflex med Dokamaticformbord är fördelaktig vid valvkant. Eventuella kantbalkar, avstängare kan integreras i formbordet. Det här systemet kan också kombineras med Staxo, luxo eller d2 och balktving 20. Med kantbalk Utan kantbalk C B D E C D B E Dokamatic-formbord B Dokaflex C Dokamatic-plattform för bord D Spännband 5,00m E Doka-expressförankring 16x125mm Dokamatic-formbord B Dokaflex C Skyddsräcksstolpe T 1,80m, skyddsräcksstolpe S eller skyddsräcke 1,50m D Spännband 5,00m E Doka-expressförankring 16x125mm Valvkant med Dokaflex Om inget formbord finns, måste man ta hänsyn till följande när Dokaflex används: Horisontalkrafterna från valvavstängare måste avledas in i överformen. Infästningen för horisontalkrafterna kan göras i ströbalken eller bockryggen. D C E B F Varning! Vid arbete på farliga höjder skall ströbalkelementen med arbetsplattform förmonteras på marken. Där ströbalk-arbetsplattform är monterad vid valvkant skall dessa förankras mot stjälprisk/kantring Ströbalk under kantbalkar måste säkras mot att dras ut horisontellt. Montera erforderliga skyddsräcken på valvkanter. Stämptorn B Dokaflex C Balktving 20 D Skyddsräcksstolpe T 1,80m, skyddsräcksstolpe S eller skyddsräcke 1,50m E Spännband 5,00m F Doka-expressanker 16x125mm och Doka coil 16mm /2006

17 med skyddsräcksstolpe S Skyddsräcksstolpen S kan fästas överallt på träbalkar och på färdiga betongvalv. rbetsområde: 2 till 43 cm Byglarna för skyddsräckena är fastsatt i 45 detta gör att räcken går att montera från båda riktningar Se "Montageanvisning och användning av Doka skyddsräcksstolpe S". med skyddsräckesstolpe 1,10m Skyddsräcksstolpe 1,10m är till för att monteras som skyddsräcke vid valvkant. Beroende på byggnadskonstruktionen och lokala förhållanden går det att fästa skyddsräcksstolpen på olika sätt. B > 1.0 m Skyddsräcksstolpe 1,10m B Räckesbräda Vänligen beakta anvisningarna för monterings och uppbyggnad för "Doka-skyddsräcksstolpe 1,10m" /

18 Balktvingslösningar för valvavstängare och balkarformar Med balktving 20 formas balkar och valvkanter på ett professionellt sätt.kombinerat med förhöjning till balktving 60 cm går det att göra centimeterexakta höjdanpassningar. Tidskrävande tillpassningar med virke behövs inte. Balktvingen pressar automatiskt ihop formen och ger rena betongytor och kanter. Kläm fast balktvingen b B Tack vare balktvingens sneda stag pressas formytans fog ihop automatisk när balktvingen kläms fast. Resultatet blir en ren betongyta b Liggande träbalk (upp till 60 cm höjd) Balktving 20 B Förhöjning till balktving 60 cm Hantering av balktvingarna Sätt på ströbalk H 20 top och skjut mot sidoformen Träbalk stående (upp till 90 cm höjd) Genom balktvingens stora anliggningsyta blir vinkeln för sidoformen exakt /2006

19 Balkar/valvavstängare Samtliga uppgifter gäller för 3-skiktsskivor 3- SO 21 mm och 3-SO 27 mm. Balkhöjd mellan 10 och 30 cm Balkhöjd mellan 47 och 70 cm h h b l b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Sidoform: Doka-träbalk H20 top Ströbalksavstånd Pos. balktving 50,0 cm på var 3:e ströbalk Balkhöjd mellan 30 och 47 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: 2 Doka-träbalkar H20 top h Ströbalksavstånd Pos. balktving upp till 60 cm från och med 60 cm 50,0 cm 33,3 cm Balkhöjd mellan 70 och 90 cm på var annan ströbalk på var annan ströbalk h h b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 4/8 cm för balkhöjd mellan 30 och 34 cm Träregel 8/8 cm för balkhöjd mellan 34 och 47 cm Ströbalksavstånd Pos. balktving 50,0 cm på var annan ströbalk b... max. 100 cm l... max. 150 cm Vid höga krav på mått rekommenderar vi extra förankringen av sidoformen (). Sidoform: Doka-träbalk H20 stående h Ströbalksavstånd Pos. balktving upp till 85 cm från och med 85 cm b l 41,7 cm 36,0 cm h... balkhöjd b... balkbredd l... bockryggsavstånd på varje ströbalk på varje ströbalk /

20 Balkar integrerade i valvet Ströbalk parallellt med balken Samtliga uppgifter gäller för 3-skiktsskivor 3- SO 21 mm och 3-SO 27 mm. Belastning från valvet på båda sidor av balken max. 1,0 m. Balkhöjd mellan 47 och 60 cm h d Balkhöjd mellan 10 och 30 cm b l h d b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Bottenform: Träregel = 30-h (cm) Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 10/8 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: 2 Doka-träbalkar H20 top Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm Balkhöjd mellan 60 och 70 cm h d 31,25 cm 25,00 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 62,5 cm 41,7 cm Balkhöjd mellan 30 och 47 cm på varannan ströbalk på var 3:e ströbalk b l b... max. 100 cm l... max. 150 cm h d Sidoform: 2 Doka-träbalkar H20 top Träregel = h-60 (cm) b l Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 40,0 cm - på varje ströbalk - b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 4/8 cm för balkhöjd mellan 30 och 34 cm Träregel 8/8 cm för balkhöjd mellan 34 och 47 cm Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 41,7 cm 33,3 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk /2006

21 Balkar integrerade i valvet Ströbalk i normalt förhållande till balken Samtliga uppgifter gäller för 3-skiktsskivor 3- SO 21 mm och 3-SO 27 mm. Belastning från valvet på båda sidor av balken max. 1,0 m. Balkhöjd mellan 40 och 51 cm h d Balkhöjd mellan 10 och 30 cm b l h d b... max. 100 cm l... max. 150 cm b l Bottenform: Träregel = 30-h (cm) Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 10/8 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel = h-40 (cm) Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm Balkhöjd mellan 51 och 70 cm h d 41,70 cm 31,25 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm Balkhöjd mellan 30 och 40 cm b... max. 100 cm l... max. 150 cm h d b l 62,5 cm 41,7 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel = h-20 (cm) på varannan ströbalk på var 3:e ströbalk b... max. 100 cm l... max. 150 cm Sidoform: Doka-träbalk H20 top Träregel 5/8 cm för balkhöjd mellan 51 och 60 cm Träregel 10/8 cm för balkhöjd mellan 60 och 70 cm Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm b l 40,0 cm - h... balkhöjd b... balkbredd l... bockryggsavstånd på varje ströbalk - Valvtjocklek d Ströbalksavstånd Pos. balktving 20 cm 30 cm 50,0 cm 41,7 cm på varannan ströbalk på varannan ströbalk /

22 Kombinationer Den enhetliga uppbyggnaden av överkontruktionerna för Doka-valvsystem gör att de också kan användas tillsammans. Dokamatic- och Dokaflex-formbord Doka-formbord är prefabricerade och kräver lite arbets- och krantid. Bara en man behövs för att horisontell förflytta formborden med formrivningsvagnen till nästa gjutetapp. Systemet är optimerat för kortast möjliga enhetstider för stora ytor och klarar också varierande statiska och geometriska krav. Doka Xtra Bättre lönsamhet tackvare snabbare avformningstider kännetecknar det här ekonomisk fördelaktiga systemet. Det möjliggör också jämnare belastning för byggnadsarbetarna. Fritt val av formyta uppfyller alla arkitektoniska önskemål av utseende på betongytan. För mer information se användarinformation "Dokamatic-formbord" och "Dokaflexformbord". För mer information se användarinformation "Doka Xtra" /2006

23 Transportera, stapla och lagra Utnyttja fördelarna med Doka-transporthäckar på byggplatsen. Doka erbjuder beprövade rationella hjälpmedel för transport och hantering genom leverans i transporthäckar. Transporthäckar som inte behövs kan returneras till närmsta depå. Doka materialcontainer 1,20x0,80 m Den ideala platsen för alla smådelar: lång livslängd stapelbar flyttas säkert med kran I materialcontainer levereras t.ex.: Doka avsänkningshuvuden stämphuvuden H20 DF Doka-gallercontainer 1,70x0,80m Den ideala platsen för alla smådelar: lång livslängd stapelbar flyttas säkert med kran I gallercontainern levereras t.ex.: trebensstöd skyddsräcksstolpe S Max. tillåten belastning: 700 kg Max. tillåten belastning: 1500 kg Vänligen beakta bruksanvisningen! Vänligen beakta bruksanvisningen! /

24 Doka materialhäck 1,55x0,85m Optimal för alla längder av stämp, träbalk, Dokadur-skivor och 3-skiktsskivor. förzinkad staplingsbar kan säkert flyttas med kran Spännband till Dokadur Med spännband 50 till Dokadur går det att lagra och transportera Dokadur-skivorna på ett bra sätt. Spännband 50 till Dokadur förenar underlägg, spännband och kantskydd till en enhet. Kan användas tillsammans med den körbara Doka-materialhäcken (förflyttning utan kranhjälp). Dokadur-skivor levereras från fabriken med spännband 50. Det krävs 2 spännband 50 per skivstapel till Dokadur Max. tillåten belastning: 1100 kg Materialhäckens kapacitet Doka-valvstämp Eurex , 300 och 350 Eurex och 550 Eurex och 300 Eurex , 400 och 450 Dokadur-skivor 21mm 27mm Träbalk H 20 H20 top 40 st. 30 st. 40 st. 30 st. 32 st. 25 st. 27 st. Dokadur-skivor 21mm Dokadur-skivor 27mm 50 st. 40 st. Vänligen beakta bruksanvisningen! Hjulsats till materialhäck Genom att enkelt sätta på hjulsatsen (snabblås) blir materialhäcken en snabb och lättmanövrerad transportvagn. Med en bredd på 86 cm går det att köra igenom alla dörröppningar utan problem. En hjulsats till materialhäck består av: 2 st. kompletta massiva länkrullerhjul () 2 st. kompletta hjul till materialhäck (B) /2006

25 Säkerhetsstämpning, betongteknologi och avformning vformning, när? Lasten som uppstår vid gjutning (valvets egenvikt) uppgår vid normala konstruktioner till ca 50% av den dimensionerande lasten för valvet (egenvikt + utbredd last + rörlig last). vformningen kan därför göras redan när 50% av betongens 28-dagars hållfasthet uppnås. Valvets bärförmåga motsvarar då hållfastheten för den färdiga byggnaden. OBS! Kontrollera alltid med Er konstuktör vad som gäller för Ert aktuella projekt. Viktig information: Om formstämpen inte lossas belastas de fortfarande med valvets egenvikt. Detta kan leda till stämplasten för det ovanförliggande valvet fördubblas vid gjutningen. Stämpen är inte konstruerade för den här överbelastningen. Detta kan leda till skador på formen, på stämpen och på byggnaden. Varför säkerhetsstämp efter avformningen? Beroende på byggförloppet kan stämp behövas för att ta upp dynamiska laster på det nygjutna valvet eller för gjutlaster från ett ovanpåliggande valv. Ställa säkerhetsstämpen korrekt Säkerhetsstämpen har till uppgift att fördela lasten mellan det ny gjutna och den underliggande valvet. Detta är beroende av förhållandet för valvstyvheten. Behovet av antal säkerhetsstämp i förhållande till "formstämp" kan bestämmas enl. följande förhållande: endast ca. 0,4 säkerhetsstämp per formstämp, om det rör sig om likartade styvheter för båda valven. endast ca. 0,8 säkerhetsstämp per formstämp, om det underliggande valvet har en avsevärt högre styvhet (fundamentplatta). Fråga en fackman! Generellt skall frågan ang. säkerhetsstämp alltid undersökas av ansvarig konstuktör oberoende av uppgifterna enl. ovan. I tveksamma fall och vid specialfall där olikartade valvsystem används skall ansvarig statiker kontaktas. Den färska betongens hållfastighetsutveckling Detta diagramm visar hållfasthetstillväxten där olika typer av cement använts. Förutsättningen är en genomsnittlig betongtemperatur på 20 C under härdningstiden. Tryckhållfasthet i % av 28-dagarsvärdet ßWN,t/ßWN,28 Vatten/bindemedel (cement)= 0,50 Z 45 F, PZ 475 B Z 35 F, PZ 375 C B C Betongålder i dagar Z 35 L (cement av masugnsslagg med 60% slagg) Den färska betongens nedböjning Betongens elasticitetsmodul uppnår redan efter 3 dagar mer än 90 % av 28-dagarsvärdet oberoende av betongsammansättningen. För den färska betongen ges därmed endast en oväsentlig ökning av den elastiska deformationen. Krypdeformationen, som avtar först efter flera år, är flerfaldigt större än den elastiska deformationen. Den tidiga avformningen - t.ex. efter 3 dagar istället för efter 28 dagar leder dock endast till en ökning av den totala deformationen med mindre än 5%. I jämförelse sprids deformationens krypandel, till följd av olika slags påverkan såsom t.ex. betongballastens hållfasthet eller luftfuktighet, mellan 50 % och 100 % av normvärdet. Därför är valvets totala nedböjning i praktiken oberoende av tidpunkten för avformningen /

26 Sprickor i färska betong Utvecklingen av komposithållfastheten mellan armering och betong sker snabbare än tryckhållfastheten i färsk betong. Därför påverkas inte storleken och fördelningen av sprickorna negativt på den armerade betongkonstruktionens dragsida. ndra sprickfenomen orsakade av t.ex. krympning, för tidig avformning, hindrande deformationer etc.kan effektivt hanteras genom lämplig efterbehandlingsmetod. Eterbehandling av den färska betongen Den nygjutna betongen kan påverkas av orsaker som gör att den spricker eller får en långsammare hållfasthetsutveckling: för tidig uttorkning snabb avkylning de första dagarna för låg temperatur eller frost mekaniska skador på betongytan osv. Den enklaste skyddsåtgärden är att låta formen vara kvar längre. Denna åtgärd bör användas tillsammans med andra kända åtgärder för efterbehandling. vformning av långa spännvider på valv, över 7,5 m När tunna valv med långa spännvidder är konstruerade (t.ex. i parkeringshus), skall följande beaktas: Vid avformningen (lossning av stämp) i fälten uppträder extralaster för de ännu ej lossade stämpen, vilka kan leda till att stämpen överbelastas och skadas. För dessa tunna betongvalv med långa spännvidder måste man därför redan vid planeringen resp. dimensioneringen av valvformar ta extra hänsyn till belastningen vid avformning förutom den normala dimensioneringen. Kontakta din Doka-tekniker för råd. Principiellt gäller: vformningen bör genomföras utifrån valvmitten (fältmitt) mot valvkanterna. Vid stora spännvidder skall denna procedur ovillkorligen respekteras! l l... Valvstödbredd från och med 7,50 m Lastomlagring /2006

27 Doka-serviceerbjudanden Doka renoveringsservice Så att din form är i form för nästa användning Kontrollera, rengöra och underhålla ert Dokaflexsystem det övertar gärna Doka-renoveringsservice. Med kvalificerade medarbetare och specialredskap är din form snabbt och billigt i högform igen. Din fördel: Det finns alltid en form färdig att användas och dessutom ökar livslängden. Dessutom: endast en välskött form ger de önskade betongytorna. Formarna rengörs noggrant i moderna anläggningar med energisnål och miljövänlig teknik. Doka-kundträning Formträning lönar sig Formarbeten står för en stor andel av arbetskostnaden på byggarbetsplatsen. Modern formutrustning hjälper till att rationalisera arbetet. Men för att få ut mesta möjliga krävs också goda kunskaper om hur formsystemen fungera och bäst används. För att uppnå detta, krävs också ökade kunskaper om den förbättrade utrustningen. Vi hjälper Er gärna med information och utbildning i syfte att öka effektiviteten och minska kostnaderna för just Ert projekt. I Dokas kundutbildning informeras också om säkerhetstekniskt optimal formningsutrustning och hantering, vilket ökar arbetssäkerheten på bygget. Doka-träningsprogram förtjänar att uppmärksammas. Välkommen att kontakta vårt kontor eller Er kontaktperson på Doka för ytterligare information /

28 Formplanering med Tipos Tipos hjälper till att forma ännu billigare Tipos har utvecklats för att hjälpa vid planeringen av dina Doka-formar. För vägg-, valvformar och konsoler har du därigenom de verktyg till förfogande som även Doka använder för att planera. lltid rätt mängd formar och tillbehör Enkel hantering, snabba och säkra resultat Det lättanvända gränssnittet gör att arbetet går snabbt. Från konstruktionsinmatningen med Schal-Igel - till manuell anpassning av formlösningen. Din fördel: Du spar tid. Talrika mönsterlösningen från praktiken säkrar alltid en optimal teknisk och ekonomisk lösning på ditt formproblem. Det ger säkerhet i användningen och spar kostnader. Du kan arbeta direkt med materialförteckningarna, planer, vyer, snitt och perspektiv. tt ritningarna är så detaljerade ökar användningssäkerheten. De automatiskt framställa styckelistorna kan överföras till och vidarebearbetas i många olika program. Form- och tillbehör, som måste fås fram med kort varsel eller genom improvisation, är de som är dyrast. Därför erbjuder Tipos fullständiga materialförteckningar som inte lämnar något utrymme för improvisationer. Planeringen med Tipos undviker kostnader innan de uppstår. Och ditt lager kan utnyttja bestånden optimalt. Så tydliga kan formframställningar vara. Både för konstruktion och den spatiala visningen hävdar sig Tipos-Doka /2006

29 Produktöversikt [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Doka-valvforms-system Dokaflex Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka-Deckenstütze Eurex 20 galvaniserad Tillåt. belastning: Vid varje utdragshöjd 20 kn enligt EN Trebensstöd 15, Stützbein galvaniserad höjd: 100 cm vsänkningshuvud H20 6, bsenkkopf H20 galvaniserad längd: 25 cm bredd: 20 cm höjd: 38 cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka stämp Eurex , höjd: cm Doka-Deckenstütze Eurex 30 galvaniserad Tillåt. belastning: Vid varje utdragshöjd 30 kn enligt EN Toppklyka H20 4, Vierwegkopf H20 galvaniserad längd: 25 cm bredd: 20 cm höjd: 33 cm Fjädersprint 16mm 0, Federbolzen 16mm galvaniserad längd: 15 cm Förpackningsenhet: 100 styck Stämphuvud H20 DF 0, Haltekopf H20 DF galvaniserad längd: 19 cm bredd: 11 cm höjd: 8 cm Toppklyka 12,5cm 1, Kopfgabel 12,5cm galvaniserad höjd: 23 cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka stämp Eco , höjd: cm Doka-Deckenstütze Eco 20 galvaniserad Tillåt. belastning: Vid varje utdragshöjd 20 kn enligt ÖNORM B vsträvningsbygel B 1, Verschwertungsklammer B blålackerad längd: 36 cm Rullställning DF 44, Mobilgerüst DF alu längd: 195 cm bredd: 80 cm höjd: 290 cm /

30 Produktöversikt nvändarinformation Dokaflex [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Doka-rullställning Z Doka-Fahrgerüst Z bestående av: () Ställningsram Z 1,00m 6, (B) Ställningsram Z 2,00m 11, (C) Skyddsräcksram Z 1,00m 4, (D) Skyddsräcke Z 1,80m 6, (E) Plattform Z med manlucka 1,80m 17, (F) Plattform Z utan manlucka 1,80m 17, (G) Fotlist Z 1,35m 4, (H) Fotlist Z 1,80m 5, (I) Diagonalstag Z 2,00m 3, (J) Horisontalstag Z 1,80m 2, (K) Triangelkonsol Z 5, (utan bild) (L) Länkrullehjul Z D200mm 7, (M) Instegstrappa Z 2, (N) Ballast Z 10, (utan bild) alu D C Beakta uppbyggnads- och användaranvisningar! Formrivningsverktyg DF 1,20m 2, usschalhebel DF 1,20m gul pulvermålad Förlängare till formrivningsverktyg DF 1,20m 2, Hebelverlängerung DF 1,20m gul pulvermålad G B F E H I Doka träbalk H20 top N 2,65m 13, Doka träbalk H20 top N 3,90m 20, Doka-Träger H20 top N gullaserad Tillåt. böjmoment: 5,0 knm Tillåt. tvärkraft: 11,0 kn Enl. tillstånd från Institutet för byggteknik, Berlin. Värdena gäller endast stående användning av träbalkarna. M L J Doka materialhäck 1,55x0,85m 42, Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m galvaniserad längd: 154 cm bredd: 83 cm höjd: 77 cm Tillåten belastning: 1100 kg Beakta driftsanvisningen! Hjulsatts till materialhäck 33, nklemm-radsatz bestående av: () kompletta hjul till materialhäck 2 styck höjd: 23 cm (B) kompletta massiva länkrullerhjul 2 styck höjd: 32 cm blålackerad Tillåten belastning: 1100 kg B Passar för Doka-materialhäck och Doka-materialcontainer lu balkgaffel H20 2, lu-trägergabel H20 alu gul pulvermålad längd: 176 cm Doka träbalk H20 top P 2,65m 14, Doka träbalk H20 top P 3,90m 20, Doka-Träger H20 top P gullaserad Tillåt. böjmoment: 5,0 knm Tillåt. tvärkraft: 11,0 kn Enl. tillstånd från Institutet för byggteknik, Berlin. Värdena gäller endast stående användning av träbalkarna. Dokadur skiva /50cm 11, Dokadur skiva /50cm 13, Dokadur-Paneel 21 Högvärdiga 3-skiktsskivor, 21 mm, med slagfast plastram. För rena betongytor med sluten yta. Går även att hyra. Dokadur skiva /50cm 13, Dokadur skiva /50cm 16, Dokadur-Paneel 27 Högvärdiga 3-skiktsskivor, 27 mm, med slagfast plastram. För rena betongytor med sluten yta. Går även att hyra. Doka 3-skiktsskiva 3-SO 21mm 200/50cm 10, Doka 3-skiktsskiva 3-SO 21mm 250/50cm 13, Doka-Schalungsplatte 3-SO 21mm 3-SO-platta enl. ÖNORM B3023 Kokhärdig och väderbeständig limning Högkvalitativ MUF-konsthartsyta En högkvalitativ 3-skiktsskiva för alla områden Doka 3-skiktsskiva 3-SO 27mm 200/50cm 13, Doka 3-skiktsskiva 3-SO 27mm 250/50cm 16, Doka-Schalungsplatte 3-SO 27mm 3-SO-platta enl. ÖNORM B3023 Kokhärdig och väderbeständig limning Högkvalitativ MUF-konsthartsyta En högkvalitativ 3-skiktsskiva för alla områden /2006

31 Produktöversikt [kg] rtikel nr. [kg] rtikel nr. Spännband 50 3, Stapelgurt 50 blå pulvermålad Tillåt. låskraft: 40 kn Doka-Balkform Balktving 20 6, Balkenzwinge 20 galvaniserad längd: 30 cm höjd: 35 cm Skyddsräckesstolpe S 11, Schutzgeländerzwinge S galvaniserad höjd: cm Förhöjning till balktving 60cm 4, Balkenaufsatz 60cm galvaniserad Skyddsräcksstolpe 1,10m 5, Schutzgeländer 1,10m galvaniserad längd: 134 cm Hylsa 24mm 0, Steckhülse 24mm grå längd: 16,5 cm diameter: 2,7 cm Skruvhylsa 20,0 0, Schraubhülse 20,0 gul längd: 20 cm diameter: 3,1 cm Ställningsrör 48,3mm 1,00m 4, Ställningsrör 48,3mm 1,50m 6, Ställningsrör 48,3mm 2,00m 8, Ställningsrör 48,3mm 2,50m 10, Ställningsrör 48,3mm 3,00m 12, Ställningsrör 48,3mm 3,50m 14, Ställningsrör 48,3mm 4,00m 16, Ställningsrör 48,3mm 4,50m 18, Ställningsrör 48,3mm 5,00m 20, Ställningsrör 48,3mm 5,50m 22, Ställningsrör 48,3mm 6,00m 24, Ställningsrör 48,3mm...m 4, Gerüstrohr 48,3mm galvaniserad Halvkoppling med skruv 48mm 50 0, nschraubkupplung 48mm 50 galvaniserad nyckelvidd: 22 mm /

32 Dokaflex 1-2-4: Det flexibla manuella systemet för valv Tack vara den flexibla anpassningsförmåga för Dokaflex formas alla plana ytor, balkar, takutsprång och plattbärlag snabbt och ekonomiskt för hand. Den praktiska materialtabellen, som får plats i byxfickan, övertar formplaneringen. Fritt val av formyta förverkligar det betongutseende man vill ha. Du kan hyra, leasa eller köpa Dokaflex-valvformssystem. Hos alla Doka-filialer nära dig. Det är bara att ringa! Doka-gruppens huvudfabrik i mstetten sertifierat till ISO 9001 Doka international Österreichische Doka Schalungstechnik GmbH Reichsstrasse mstetten/österrike Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) Internet: Sverige Doka Sverige B Kurödsvägen 20 SE Uddevalla Tel.: Fax: Internet: Norge Doka Norge S Heggstadmoen 4 N 7080 Heimdal Tel.: Fax: Finland Doka Finland Oy Selintie 542 FIN Selki Tel.: Fax: Doka-filialer och general-agenter: ustralien Belgien Brasilien Bulgarien Danmark Egypten Estland Frankrike Grekland Guatemala Indien Indonesien Iran Irland Island Israel Italien Japan Kina Korea Kroatien Kuwait Lettland Libanon Libyen Litauen Malaysia Mexiko Nederländerna Nya Zeeland Polen Portugal Qatar Rumänien Ryssland Saudiarabien Schweiz Serbien och Montenegro Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sydafrika Taiwan Thailand Tjeckien Turkiet Tyskland UE Ukraina Ungern US

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Kontrollerad av SP Typkontrollintyg nr. 15 74 01. Monterings- och användarinstruktioner

Kontrollerad av SP Typkontrollintyg nr. 15 74 01. Monterings- och användarinstruktioner Kontrollerad av SP Typkontrollintyg nr. 15 74 01 Monterings- och användarinstruktioner Rullställning 5100 och 5200 Trapptorn 5300 Hantverkarställning 5400 och 5500 EN 1004 752904-B-0611 www.altrex.se 1

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bo Westerberg 2009-11-10. Reviderad 2010-02-01 1 Inledning Vertikal koppling i bärande väggar kan behövas dels med

Läs mer

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Sverige DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Din guide till DHL Express tjänster EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. Med ett internationellt nätverk som omfattar mer än 220 länder och 100 000 medarbetare vet du att DHL

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter

Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter PER-ERIK JOSEPHSON THOMAS ERIKSSON MIKAEL FRÖDELL Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för construction management CHALMERS

Läs mer

CGK Centrala Gravvårdskommittén

CGK Centrala Gravvårdskommittén CGK Centrala Gravvårdskommittén MONTERING och PROVNING av GRAVVÅRDAR 2(20) CGK - Montering och provning av gravvårdar Tredje upplagan, 2012-09-03 1 Förord till tredje upplagan Denna tredje upplaga av CGKs

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3 Bowlinganläggningar Detta är ett särtryck och översättning till svenska av den tyska informationsskriften Kegel- und Bowlinganlagen, 8689, med tillstånd från DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung.

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Monteringsanvisning Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Halvhöga, öppna våningsskyddsdörrar ECO 38500 ECO + 39700 ECO S 42500 2 PK 38100 STANDARD 01217 STANDARD BASIC 01268 COMFORT 01212 COMFORT

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg H U S Q V A R N A P E R F O R M A N C E S E R I E S Arbete med motorsåg Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg Varför har Husqvarna gjort en bokom sågteknik? Vår ambition är att erbjuda

Läs mer

Krav på robusthet i prefabricerade betongkonstruktioner

Krav på robusthet i prefabricerade betongkonstruktioner Krav på robusthet i prefabricerade betongkonstruktioner Kristoffer Nygårdh & Jonas Niklewski Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet, 2013 Rapport TVBK - 5224 Avdelningen

Läs mer