Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020"

Transkript

1 Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk

2 2 Innehåll 1 Bakgrund Mål för näringslivspolitiken i Lovisa och Lappträsk Attraktivitet Kunden och kommuninvånaren Personal och ledarskap Ekonomi Identifierade trender och näringsverksamhetens möjligheter Regionens konkurrensfaktorer Trender Möjligheter som stöder regionens näringsverksamhet Fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen Utveckling av samarbetsmodeller för områdena och organisationerna Attraktivitet i boende och företagsamhet Branschspecifika fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen Tjänster för affärslivet Tjänster för landsbygdsföretag Omsorgs- och välfärdstjänster Kreativa branscher Energibranschen Turisttjänster Logistik och affärsverksamhet som utnyttjar lederna... 14

3 3 LOVISAREGIONEN 2020 NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR LOVISA OCH LAPPTRÄSK 1 Bakgrund Stadsfullmäktige i Lovisa fastställde 2012 stadens strategi. Stadsstrategin beskriver stadens vision om framtiden samt de framgångsfaktorer och värden med vilka man uppnår målen. Strategin sträcker sig till målåret 2020, men enligt överenskommelse ska den uppdateras i början av respektive fullmäktigeperiod. Syftet med strategin är i synnerhet att stöda stadens ledning och dess arbete samt att vara vägvisare för närings- och utvecklingsväsendets satsningar. Kommunfullmäktige i Lappträsk godkände kommunens strategi i maj Kommunstrategin är det viktigaste dokumentet som styr kommunens verksamhet och den omfattar fullmäktiges viktigaste riktlinjer för det önskade läget i framtiden. Strategin sträcker sig över fullmäktigeperioden Kommunstrategin utgör grunden för kommunens ledningssystem och den styr fullmäktiges arbete och beslutsfattandet. Detta program grundar sig på det tidigare näringslivsprogrammet som blev färdigt För denna uppdatering inhämtades synpunkter från företag och företagarföreningar. De kommunvisa arbetsgrupperna bar huvudansvaret. Vice ordföranden för Lovisanejdens Företagare Jouni Malmivaara och Posintra Oy:s företagsrådgivare Fredrik Pressler deltog i arbetsgruppen i Lovisa. Till arbetsgruppen i Lappträsk hörde ordföranden för Lappträsk Företagare Ritva Lill-Smeds, företagaren Benny Engård och Posintra Oy:s företagsrådgivare Antti Vaittinen. 2 Mål för näringslivspolitiken i Lovisa och Lappträsk Målet är att skapa bästa möjliga förhållanden för näringslivet. Satsning på näringslivsarbete och en snabb behandling av näringsärenden ger företagarna möjlighet att inleda företagsverksamhet eller expandera befintlig företagsverksamhet. För företagen och deras anställda är det viktigt att den kommunala basservicen, trafik- och kommunaltekniska ärenden, kommunens ekonomi och planläggningen är i gott skick. Staden och kommunen möter företagaren och näringslivet inom alla sektorer i kommunalförvaltningen. Näringslivspolitiken leds av stads- eller kommunstyrelsen i Lovisa tillsammans med närings- och utvecklingssektionen. Varje tjänsteinnehavare och varje förtroendemannaorgan svarar för att näringslivspolitiken drivs på ett rappt sätt. Detta program behandlar de viktigaste huvudlinjerna för utvecklingen av näringarna. Åtgärdsförteckningen som finns som bilaga till programmet uppdateras till ett årligt arbetsprogram. Detta arbetsprogram utgör samtidigt en grund för upprättandet av budgeten och en stomme för innehållet i samarbetsavtalet som ska utarbetas med utvecklingsföretaget Posintra.

4 4 2.1 Attraktivitet Lovisaregionen har som mål att vara en stark aktör intill metropolkärnan i landskapet Nyland samt en regional förverkligare av möjligheter som ett område för såväl boende, arbetsmiljö som turism- och rekreation i samarbete med Borgåregionen. För att regionen ska framträda som attraktiv förutsätts det att det finns fungerande samarbets- och ledningssystem och myndighetsprocesser för säkerställande av serviceutbudet och en motiverad personal. Lovisas och Lappträsks, d.v.s. Lovisaregionens, omvärld är en del av metropollandskapet. En balanserad utveckling av metropollandskapet förutsätter att det finns ett starkt östligt tillväxtcentrum, Lovisaregionen, som kan utveckla det glesare bebyggda gränsområdet, producera och trygga tjänsterna i regionen samt att anknyta transporter, nationalekonomi och människors rörlighet till Sydöstra Finland och Ryssland. Centralt budskap: Att modigt utnyttja den ryska marknaden. 2.2 Kunden och kommuninvånaren I sin strategi eftersträvar regionen kundorienterade tjänster, som gör kommuninvånarnas vardag smidig och välfungerande. För att kunna finna och utveckla lösningar som är genomförbara, fungerande och jämlika förutsätts det att servicenätet utvecklas i intensivt samarbete med invånarna, företagarna och beslutsfattarna. Centrala värden och faktorer som inverkar på välfärden: öppenhet och växelverkan gemenskap (inkl. socialt kapital, en stark föreningsverksamhet, talkoanda och samarbete) värnande om kulturarvet samarbete mellan företagare en stad av mänskliga mått funktionalitet och effektivitet. 2.3 Personal och ledarskap 2.4 Ekonomi Det strategiska målet är att för hela regionen bygga ett samarbete som grundar sig på öppenhet och uppskattning samt skapa ett ledningssystem. Till stöd för systemet behövs en rapp och tjänstvillig personal. Huvudansvaret för utvecklingen av näringslivet i Lovisa bär stadsdirektören och utvecklingsdirektören och i Lappträsk kommundirektören. Utvecklingsbolaget Posintra sköter företagsrådgivningen och utvecklingsprojekt. Målet är att inom regionen uppnå en förutsägbar och balanserad kommunekonomi. Grunden för kommunekonomin utgörs av en stabil och aktiv företagsverksamhet och de arbetsplatser som den för med sig. Näringslivets mångsidighet förstärker stabiliteten.

5 5 3 Identifierade trender och näringsverksamhetens möjligheter 3.1 Regionens konkurrensfaktorer 3.2 Trender Lovisaregionen har identifierat de konkurrensfaktorer som kan utnyttjas och förstärkas för att få regionen som helhet att utmärka sig i positiv bemärkelse och bli en lockande trakt för turister, invånare och företag. Konkurrensfaktorerna är: Läget: tillgänglighet och förbindelser: hamnen, invid riksvägarna 6 och 7, närheten till Helsingfors och St Petersburg. Kvaliteten på levnadsförhållanden, driftighet och företagsamhet: Möjlighet att kombinera goda levnadsförhållanden och företagsamhet; mänsklig skala, kvaliteten på boendet, ren miljö, trygghet och säkerhet, närproducerad energi. Framtida satsningar: lokalt producerad mat, kombination av landsbygd och high-tech. En aktiv omgivning för företagare. Ett handlingskraftigt klimat, där man tillsammans åstadkommer nytt och bättre, starka bysamhällen. Miljön: Lovisas vidsträckta skärgård och havsstränderna, skogsområdena, bruksområdet och idylliska byar. En energisk och mångformig företagsamhet: Det är lätt för nya företagare att komma till regionen och att ansluta sig till verksamma företag och regionala samarbetsforum. Där landsbygden möter metropolområdet skapas en utmärkt värderingsram för boende och välfärd. Tillgång till ekologiskt odlad mat och tjänster med lokalt producerad mat. Idyllen och kulturen i regionen som möjliggörande och lockande faktorer. Det tvåspråkiga befolkningsunderlaget främjar internationalisering. Det faktum att invånarna åldras ökar behovet av tjänster, trend är kollektivt byggande i närheten av service. Samordning av jobb och vardag; trend är vettiga logistiklösningar för familjer och att utnyttja de möjligheter som datatrafikförbindelserna erbjuder i arbetet (arbetet utförs på den egentliga arbetsplatsen/distansarbete). Nya former för konsumtion och gemenskap; trend är näthandel som ny leveranskedja och marknadsföringskanal. Utnyttjande av de produkter och tjänster som de kreativa branscherna producerar när attraktiviteten byggs upp. Råvarornas lokala ursprung betonas i tillredningen av mat och i konsumenternas inköpsmönster. Polarisering, ytterligheter framhävs i konsumtion och samhällsstrukturer. Ökad uppskattning av mjuka värden, hållbar konsumtion gynnas, bättre samordning av arbete och fritid eftersträvas. Trygghet och säkerhet betonas. Finland studerar serviceekonomi tjänsteverksamhet ökar. Betydelsen av specialiseringar framhävs inom vetenskap och forskning. Medborgaraktivism, intresset för att ta initiativ och att utnyttja nya kanaler för påverkan ökar. 3.3 Möjligheter som stöder regionens näringsverksamhet Kostnaderna för boende stiger i huvudstadsregionen

6 Invånarna i det växande St Petersburg vill tillbringa sin fritid och konsumera fritidstjänster på skäligt avstånd. Närheten till den ryska marknaden och i synnerhet utnyttjande av St Petersburgsområdet. De möjligheter som förnybar energi för med sig; områdets möjligheter att leverera och förädla bränsle och fylla logistiska behov för dessa tillväxtcentrum. Glesbebyggt område med ett bra stamnät erbjuder goda möjligheter att utveckla vindkraft. Närproducerad mat, närproducenter och lokal prägel; att beakta konsumenternas vilja att veta vad de äter och hur maten inverkar på deras hälsa. Det vidsträckta skärgårdsområdet ger företagsverksamhet, turism och boende nya möjligheter (Skärgårdsprogrammet). Nya trender för boende; Den del av befolkningen som åldras, som är aktiv och som har god ekonomi söker en fungerande (tjänster) boendemiljö av god kvalitet. Unga vuxna söker en hemort som motsvarar deras värderingar. 6 SWOT Styrkor: - det geografiska läget - den regionala mångfalden (städer och byar, landsbygd och skärgård) - tvåspråkigheten - en yrkeskunnig småföretagsgrund - ett omfattande och mångsidigt utbud av tomter - hamnen. Möjligheter: - tvåspråkighet mångspråkighet - turismpotential - utvecklingsföretag Posintra förverkligar målen i näringslivsprogrammet - produktionsinvesteringar och produktion av tjänster österut och västerut - förnybar energi - en del av metropolområdet - nya samarbetsforum - skärgården och strandzoner. Svagheter: - befolkningsstrukturen - tjänsterna som stöder etablering av nya näringar och ensidig utveckling - den lokala marknaden är liten. Hot: - mindre regionalpolitiskt spelrum - energiindustrins osäkra framtid - verksamhetsförutsättningarna för lokomotivföretag försvagas i regionen - ekonomisk osäkerhet - generationsväxlingen i små och medelstora företag misslyckas och företagens verksamhet upphör - företagarna åldras.

7 7 Fakta om regionen Lovisa 2013: - landareal 820 km² - vattenareal 900 km² - befolkning finskspråkiga 56 % - svenskspråkiga 43 % - övriga språk 1 %. Lappträsk 2013: - landareal 323 km² - vattenareal 9,45 km² - befolkning finskspråkiga 65 % - svenskspråkiga 33 % - övriga språk 2 %. 4 Fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen Näringslivsprogrammet för Lovisaregionen har två allmänna och sju branschspecifika fokusområden som hör tätt samman med förverkligandet av strategin och regionens framgångsfaktorer och vars utveckling under de kommande fem åren är under särskilda satsningar. De allmänna fokusområdena är utveckling av samarbetsmodeller för områdena och organisationerna ökning av attraktiviteten i boende företagsamhet. 4.1 Utveckling av samarbetsmodeller för områdena och organisationerna Centralt strategiskt mål: Lovisaregionen utmärker sig i jämförelse med andra städer som en attraktiv och konkurrenskraftig ort, där hela organisationen känner till spelreglerna för arbetet med företagslivet. Organisationen känner till rådande förväntningar i företagslivets, olika trender och utmaningar. Tillgången till information och tillståndsförfarandena är förutsägbara och pålitliga. Enligt intressentgruppernas uppfattning är aktören säker och pålitlig. Det strategiska målet nås på följande sätt: Man koncentrerar sig på att förbättra processerna och att utveckla en verksamhetsmodell som går ut på att man lokalt går till väga på samma sätt. Ett effektivt sätt att tillämpa detta är att identifiera och mångfaldiga regional god praxis och upptäckter för gemensamt bruk av hela regionen. Beslutsfattarna och kommunernas ledning sörjer tillsammans för att de principer som hör samman med utvecklingen av regionens konkurrensfördel förverkligas. Till grund för samarbetet och för att förankra detta program För företagsledning och stadens beslutsfattare bildas det en gemensam visionsarbetsgrupp, där spelreglerna och behoven för goda verksamhetsbetingelser identifieras och där man strävar efter att skapa ett fungerande regionalt varumärke och en sammanslutning som stöder det.

8 Genom att engagera hela personalen i utvecklingen av sitt eget arbete och uppställning av mål. Detta åstadkoms med utbildning och genom ett gemensamt utvecklingsprojekt på olika nivåer i organisationen. Det grundas en regional näringskommitté/delegation (en omfattande kommunsektor som inbegriper hela området för före detta Östra Nylands förbund). Den strategiska styrningen av det regionala utvecklingsbolaget Posintras resurser går ut på att genomföra, organisera och utbilda för projekt och mål i detta program Attraktivitet i boende och företagsamhet Det centrala strategiska målet för boende Målet är att staden aktivt utvecklar sitt tomt- och bostadsutbud som en kustoch landsbygdsstad där det finns ett genuint utbud av sådana köpobjekt som motsvarar kundernas efterfrågan. Åtgärder för att nå det strategiska målet för boende: Att utreda var de människor som flyttar till Lovisa vill bo. Planläggningen riktas i enlighet med efterfrågan och köplust. Att samla information (byggherrar, arkitekter o.s.v.) om utvecklingen av olika former för byggande och att börja stöda och utveckla byggnadsprojekt för boende av ny typ. Att skapa verksamhetsmodeller som stöder försäljning, kundbelåtenhet och verksamhetens lönsamhet samt datasystemsstöd. Att utveckla och mäta nivån på servicefunktioner. Att genomföra 2 4 projekt som förstärker regionens kust- och landsbygdsimage. (Master Plan för att utnyttja områden vid havsstränder och Lovisaviken, grönområden/parker). Att utveckla koncept för byggande av kontorshotell och kollektivt byggande för att i Lovisa kunna erbjuda lösningar som lämpar sig för riksomfattande trender som identifierats. Att utnyttja det överlägsna fibernätet för att utveckla en bättre kombination av boende och arbete och minska behovet av arbetsresor. Att ansvarsfördela, planera, koordinera och genomföra marknadsföringen. Att ta i bruk erfarenheter, rekommendationer och sätt för ny marknadsföring. Det centrala strategiska målet för företagsamhet Målet är att upprätthålla och utveckla de förutsättningar med hjälp av vilka företagen inom såväl industri, handel som service i Lovisaregionen kan idka sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt. Man satsar på etablering av nya industriföretag så att det skapas mera arbetsplaster i regionen. Lovisaregionen är också känd för kärnkraftverket. Målet är att förstärka vår regions ställning inom energibranschen. Lovisa stad arbetar aktivt för projektet att bygga ersättande kärnkraftverk. Under perioden för detta näringsprogram är målet att regionen har beredskap till ett nytt kärnkraftverksprojekt och till regionalt utnyttjande av det, samt till utveckling

9 av annan utsläppsfri energi. De strategiska målen för företagsamhet inbegriper följande utvecklingsobjekt: Åtgärder för att nå de strategiska målen för företagsamhet, befintliga industriföretag Målet är att stöda befintliga företag genom att rikta utvecklingsföretaget Posintras utvecklingsinsatser till att stöda utveckling av konkurrensförmåga och nätverksbildning i regionen. Med hjälp av nätverksbildning skapas lokala, regionala och landsomfattande servicekedjor vars syfte är att trygga framgången även i fortsättningen. Med företagsvisa utbildningsprojekt strävar man efter att tillsammans med företagen utveckla den befintliga personalens förmåga att reagera på förändringar på marknaden genom stöd av initiativförmåga och självutveckling. Företag sporras och stöds till att uppnå kostnadsbesparingar genom utnyttjande av den lokala infrastrukturen och lokala aktörer, och företag som vill växa stöds genom såväl planläggningspolitik, tillstånd som andra former av stöd. Åtgärder för att nå de strategiska målen för företagsamheten, nya industriföretag: Det ska skapas ett lockande paraply som nya företag lätt kan etablera sig under. För att åstadkomma detta förutsätts att regionala mål beaktas i landskapsplanläggningen intressebevakningsåtgärderna aktiveras, ansvarsfördelas och koordineras kommunernas planläggning uppdateras med tanke på utvecklingen av näringsverksamhet de områden som ska utvecklas prioriteras (inkl. det aktiva Skärgårdsprogrammet) de fastigheter som är tillgängliga för näringsverksamhet kartläggs och att en fastighets- och lokalitetsbörs grundas (affärslokaler i centrum för företag) det görs upp utvecklingsplaner för centrumen/tätorterna och att behovet av gågator kartläggs byplaneringen främjas planerings-, tillstånds- och markaffärsprocesser i staden har ordnats så att processerna är transparenta och förutsägbara. Att kriterierna för beslutsfattandet är klart definierade och att uppgifterna finns tillgängliga för företagen på förhand. det skapas en täckande och uppdaterad fastighetsbörs som betjänar de företag som söker lokaler och tomter (färdig infrastruktur och tydlig prissättning) Lovisaregionens fördelar för företagsverksamhet marknadsförs aktivt och lyfts fram 9

10 arbetsplatsbyggandet koncentreras till områdena vid den nya motorvägen E 18 och riksväg 6 för att på det sättet åstadkomma bättre synlighet Branschspecifika fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen 5.1 Tjänster för affärslivet Centralt mål: Målet är att det i regionen finns ett täckande nätverk av privata och offentliga rådgivnings- och handledningstjänster som betjänar affärslivet och invånarna. Tjänsteleverantörernas specialkompetens möter regionens företags behov på ett täckande sätt. De kommunala rådgivnings-, handlednings- och utvecklingstjänsterna fungerar regionalt. Konkreta åtgärder för att nå målen: Företagarorganisationen, företagen, staden och Posintra skapar tillsammans en aktiv och målinriktad samarbetsmodell för utvecklingen av Lovisa centrum. Västra anslutningen till Lovisa utvecklas kommersiellt som en lockande inkörsport för såväl turister som nya företag och också för invånarna (fin synlighet). De stora bycentrumen i Lovisaregionen, Gammelby och områdena vid riksvägen i Pockar utvecklas. Det skapas klara roller för företagen och de offentliga serviceproducenterna och man strävar efter ett gott upphandlingssamarbete i regionen. Det görs upp en gemensam genomförandeplan utgående från servicenätverksutredningens slutledningar. Det fattas en överenskommelse om rollerna för beställare producent. Olika stödformer för företag (nya/gamla) marknadsförs aktivt. De regionala företagstjänsterna organiseras (handlednings- rådgivningsoch utvecklingstjänster). 5.2 Tjänster för landsbygdsföretag Centralt mål: Det grundläggande målet för utvecklingen av tjänster för landsbygdsföretag är att främja utvecklingen av landsbygdsnäringar och att hålla landsbygden bebodd med hjälp av mångsidig företagsamhet. Centrala mål inom utvecklingen av tjänster för landsbygdsföretag är att öka vidareförädlingen av produkter och därigenom gårdarnas inkomster och sysselsättning samt att förbättra status och öka användningen av lokalt producerad mat och ekologiskt producerade produkter. Slutmålet för utvecklingen är ur invånarnas synvinkel att arbetsplatserna och tjänsterna tryggas och därmed också skatteinkomsterna till kommunerna,

11 samt att utnyttjandegraden av det befintliga servicenätet och infrastrukturen stiger. Konkreta åtgärder för att nå målen: Konkreta utvecklingsobjekt är att kombinera regionens produkter och butikstjänster (flerföretagsamhet) t.ex. i form av en gemensam butiksplats för regionens producenter på en synlig och lättillgänglig plats. Att reda ut hur man skulle kunna förädla biobaserade råmaterial till energiråvaror och därigenom skapa nya inkomstmodeller för landsbygden. Att främja produktion och utnyttjande av biogas: en biogasanläggning, som förutom gödsel skulle kunna använda cirka hektar grönmassa från trädesåkrar användning av jordbruksgrödor för andra ändamål än som föda eller foder; fibrer, bränslen, råvaror för kosmetikaindustrin och läkemedelsindustrin grundandet av ett logistikcentrum för biobränsel. Att för användningen av träenergi skapa en vedertagen modell, som Lovisa stöder med sina egna energilösningar. Att reda ut och främja möjligheten att ha vindkraft som binäring i Lovisaregionen i omfattande grad. Att följa upp jordbrukens strukturutveckling, effektivera produktionen och främja multiverksamhet: Lovisa bidrar till utvecklingen med planläggning och i sina övriga beslut jordbrukens och andra aktörers utbud av maskinentreprenader utvecklas kommunerna beaktar aktivt med olika åtgärder och stödformer företag som utövar sin verksamhet på landsbygden. Att utveckla samarbetet mellan olika landsbygdsaktörer och att till stöd för landsbygdsföretagsamhet reda ut utvecklingen av lokalt etablerad företagsamhet till stöd för regionens attraktivitet som turism- och företagsobjekt. De branscher som identifierats är: vidareförädling av trä och mat landsbygdsturism och maskinentreprenad. Att utveckla ett varumärke för lokalt producerad mat och att skapa ett producentnätverk. Lokalt producerad mat och övriga produkters lokala ursprung, säkerhet och etiska värden är viktiga för konsumenterna. Att finna vettiga lösningar för logistiken. Att utveckla gemensam marknadsföring och att öppna ett gemensamt försäljningsställe. Trenden är att försäljnings- och handelskanaler lämnar centralaffärerna. Detta erbjuder små företag möjligheter att idka import/export samt lantbrukshandel. Att främja köttförädling. Möjligheterna att bygga ett regionalt småskaligt slakteri reds ut. 11

12 Omsorgs- och välfärdstjänster Centralt mål: Till följd av att befolkningen åldras uppskattas efterfrågan på omsorgs- och välfärdstjänster öka. Den ökande efterfrågan bör mötas av såväl offentliga, privata som tredje sektorns tjänster samt med ett gott samarbete mellan dessa aktörer. Målet är att i Lovisa och Lappträsk stöda ett ökat och utvecklat serviceutbud med beaktande av olika helheter (bl.a. tjänster som hör samman med boende på olika nivåer, servicesedlar, transporttjänster samt utbildning i företagsamhet, rådgivning o.s.v.). Befolkningen som åldras är vital och aktiv. En identifiering av seniorernas behov för med sig nya möjligheter. En struktur som grundar sig på en kombination av unga familjer och äldre befolkning skapar en genuin boendemiljö. Konkreta åtgärder för att nå målen: 5.4 Kreativa branscher Centralt mål: Kommunernas egna riktlinjer gällande egen produktion och köpta tjänster. Nya omsorgs- och hälsotjänstsföretag till samarbetspartner för de nuvarande företagen och till serviceproducenter för kommunerna genom näringslivsmarknadsföringens åtgärder. Inom de kreativa branscherna sker det i Lovisaregionen en tillväxt på vilken regionens brand och identifikationsfaktor som en kreativ region kan byggas. Verksamheten inom de kreativa branscherna är livlig och det lockar i sig självt nya aktörer till regionen. Det finns ett företagscenter inom de kreativa branscherna eller en sådan modell av mera informell typ av andelslag som stöder den kreativa branschen i regionen. I Lovisaregionen inriktar sig de kreativa branscherna särskilt på traditionsarkitektur och traditionellt byggande, hantverksyrken, båtbyggande och -reparation, grafiska branschen och innehållsproducenter inom kulturen. Målet är särskilt kommersialisering av de kreativa branscherna, utveckling av aktörernas samarbete och marknadsföring samt överförande av tyst kunskap och kunnande. Målsättningen omfattar också en infrastruktur som stöder de kreativa branscherna på en god nivå. Företagarna kan till exempel utnyttja snabba dataförbindelser. De kreativa branscherna stöds med hjälp av kurser hantverkscentret i Kuggom utnyttjas kraftigt och genom priset Årets kreativa gärning. Konkreta åtgärder för att nå målen: Tillsammans med aktörerna inom den kreativa branschen läggs det upp en plan för utveckling av verksamheten och kulturen: - att instifta ett pris för årets kreativa gärning/tävling -> kraftigt utnyttjande av publiciteten - att främja det optiska fibernätets utbyggnad, att utnyttja de goda förbindelserna som en utmärkt faktor i marknadsföringen - att reda ut vem de kreativa branschernas aktörer är och vilka behov de har - att planera och verkställa ett företagscenter (jfr Kabelfabriken i Helsingfors)

13 5.5 Energibranschen - att få investerare och byggherrar att engagera sig i projektet - att främja kommersialiseringskunskaper och kommersialisering med hjälp av stödåtgärder, planläggning och genom att erbjuda platser för etablering - att utveckla Bruket som produkt - att värna om kulturtraditionen är en framgångsfaktor för regionen. Centralt mål: Målet är att stärka Lovisaregionens och Lappträsks ställning i fråga om utvecklingen av energibranschen, främja etableringen av ett ersättande kärnkraftverk i regionen samt att bidra till att regionen utvecklas till en betydande producent och utvecklare av bioenergi och biobaserade råmaterial. Utvecklingsobjekt är träenergi (flis, pellets), biogas, vind-, jord- vatten- och solenergi. Samtidigt kompletteras regionens kompetens när det gäller energi som inte orsakar några utsläpp eller som orsakar endast små utsläpp. Samarbetspartner är bl.a. Fortum, Neste Oil, ST1, Ensto, Aalto-universitetet och Villmanstrands tekniska universitet. Konkreta åtgärder för att nå målen : - Fortums projekt om ett ersättande kärnkraftverk i regionen stöds genom en sektrorsövergripande intressebevakning. - Energiprojekten i kapitlet Tjänster för landsbygdsföretag främjas. - Mikroföretagsamhet inom närproducerad energi, produktionen av biogas och grundandet av ett logistikcentrum för biobränsle främjas. - Tillväxtkorridorprojektet E 18 utnyttjas i Lovisa som en fortsättning av projektet grön motorväg. 13

14 Turisttjänster Centralt mål: Att göra turistnäringen till en rikedom för invånarna och att göra näringen lönsam för mikroföretagen och tjänsteproducenterna. Målet för turismen i Lovisaregionen är att regionen är synlig och att den profilerar sig som ett lockande resmål. Regionen utnyttjar sitt läge mellan St Petersburg och Helsingfors. Detta läge gör att turisterna har lätt tillgänglighet till tjänsterna i regionen. Turistströmmen till orten består till stor del av övernattande turister. Målet är att utnyttja regionens mångsidiga, attraktiva och historiska landsbygds-, småstads- och skärgårdsmiljöer såsom bruk, byar och herrgårdar, Lovisa gamla centrum, skärgården och farleder samt museer och andra mål för kulturturism. Inkvarteringstjänsterna stöder till stor del regionens image, d.v.s. att de är traditionsrika och traditionsvärnande. Turisterna erbjuds också upplevelser och landsbygdsturistmål. Ett viktigt utvecklingsmål är att utveckla inkvarteringstjänsterna så att de blir mångsidigare och stöder regionens attraktionsfaktorer och så att tjänsterna kan fås på flera språk. Målbilden är att regionen 2015 besöks av ett betydande antal ryska turister. Konkreta åtgärder för att nå målen: Sammanförande av attraktionsfaktorerna Att göra upp en regional Master Plan för turismen, där utgångsläget kartläggs och ett utvecklingsprojekt fastställs. Att utveckla tillgängligheten genom att sammanföra regionens turisttjänster bakom samma lucka. Att kommersialisera och paketera turisttjänster och turistrelaterade tjänster. Att aktörerna bildar nätverk. Att utveckla turistmål för barnfamiljer. Att utveckla Skeppsbroområdet Att sätta istånd farlederna. Marknadsföring och synlighet Att utarbeta ett varumärke för regionens turisttjänster (befintliga attraktionsfaktorer utnyttjas: Lovisa Historiska Hus, Lovisa jul o.s.v.). Att förbättra skyltar och skyltning flera språk inkl. ryska. Att utnyttja tillväxtkorridoren E 18 inom turismen. Att anlita Posintras tjänster för utveckling av turismen. Att utreda behov och roller (koordinerande och nätverkande modell). 5.7 Logistik och affärsverksamhet som utnyttjar lederna Centralt mål: Målet är att utnyttja Lovisaregionens läge och goda trafikförbindelser i utvecklingen av näringslivet. Det strategiska målet är att snappa upp trafikflödet på vissa platser som ska utvecklas (portar) och att utnyttja trafikförbindelserna inom turismen, speciellt beträffande den växande turismen från St Petersburgsområdet. Bättre förbindelser utvecklar regionens profil som ett område varifrån man lätt kan åka till huvudstadsregionen på jobb. Farlederna utnyttjas i högre grad i företagsverksamhet och turism (bl.a. hamnen, gästhamnen, center för vattenturism, Skeppsbron).

15 Inom logistikbranschen utvecklas en betydande varulogistik i regionen. Målbilden är att det ska finnas flera logistikföretag i regionen. Konkreta åtgärder för att nå målen: Allmänt Att utveckla trafikförbindelser. Att lobba för en spårbunden lösning österut: Nylands förbund, kommunikationsministeriet. Att utveckla hamnen. Att planläggning och planering av markanvändningen stöder utvecklingen av trafikförbindelserna. Att planera, utveckla, marknadsföra en logistikcentral samt att värva kunder. Att locka nya företag som kan utnyttja det geografiska läget till regionen genom näringslivsmarknadsföring. Att samarbeta med Invest in Finland. Goda trafikförbindelser som stöder turism och boende Att marknadsföra regionen nationellt, internationellt och i närområdena (speciellt St Petersburg). Att genomföra gemensam sektoröverskridande marknadsföring. Att utveckla gästhamnarna och att bredda utbudet av tjänster. 15

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kyrkslätts kommuns näringslivsprogram 2014 2015

Kyrkslätts kommuns näringslivsprogram 2014 2015 Fge 10/1.9.2014 76 Godkänd av kommunfullmäktige 1.9.2014 Dnr: 985/14.00.01/2013 Kyrkslätts kommuns näringslivsprogram 2014 2015 1 Näringslivsprogrammets utgångspunkter och fullföljande Det här näringslivsprogrammet

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

MARKNADSFÖRINGS- PLAN 2007-2010 Godkänd av kommunstyrelsen 16.10.2006 260 Inledning Susanne Hongell initierade vid kommunstyrelsens möte 6.2.2006 tillsättande av en arbetsgrupp för marknadsföring. Styrelsen

Läs mer

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014 Innovationsrådgivning för jordbrukare Seinäjoki 4.10.2014 Innovation Innovation = Uppfinning + business En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett

Läs mer

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft Att innan 2015 utveckla och genomföra en lösning som lämpar sig för området vid infarten till Lovisa. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Området

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI TILL ÅR 2010 INNEHÅLL 1. UTGÅNGSLÄGE. 2. KOMMUNIKATIONENS UPPGIFTER OCH MÅL 2.1 Uppgifter 2.2 Mål

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI TILL ÅR 2010 INNEHÅLL 1. UTGÅNGSLÄGE. 2. KOMMUNIKATIONENS UPPGIFTER OCH MÅL 2.1 Uppgifter 2.2 Mål KOMMUNIKATIONSSTRATEGI TILL ÅR 2010 INNEHÅLL 1. UTGÅNGSLÄGE 2. KOMMUNIKATIONENS UPPGIFTER OCH MÅL 2.1 Uppgifter 2.2 Mål 3. REFERENSRAM OCH PRINCIPER FÖR KOMMUNIKATIONEN 3.1 Referensram 3.2 Principer 4.

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Kommunreformerna utmanar ledarskapet

Kommunreformerna utmanar ledarskapet Kommunreformerna utmanar ledarskapet - iakttagelser från forskningen Nordic Conference: Courage in Social Work Arbetsgrupp 30: Ledningen av socialt arbete i förändring Helsingfors 12.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom

Läs mer