Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020"

Transkript

1 Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk

2 2 Innehåll 1 Bakgrund Mål för näringslivspolitiken i Lovisa och Lappträsk Attraktivitet Kunden och kommuninvånaren Personal och ledarskap Ekonomi Identifierade trender och näringsverksamhetens möjligheter Regionens konkurrensfaktorer Trender Möjligheter som stöder regionens näringsverksamhet Fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen Utveckling av samarbetsmodeller för områdena och organisationerna Attraktivitet i boende och företagsamhet Branschspecifika fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen Tjänster för affärslivet Tjänster för landsbygdsföretag Omsorgs- och välfärdstjänster Kreativa branscher Energibranschen Turisttjänster Logistik och affärsverksamhet som utnyttjar lederna... 14

3 3 LOVISAREGIONEN 2020 NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR LOVISA OCH LAPPTRÄSK 1 Bakgrund Stadsfullmäktige i Lovisa fastställde 2012 stadens strategi. Stadsstrategin beskriver stadens vision om framtiden samt de framgångsfaktorer och värden med vilka man uppnår målen. Strategin sträcker sig till målåret 2020, men enligt överenskommelse ska den uppdateras i början av respektive fullmäktigeperiod. Syftet med strategin är i synnerhet att stöda stadens ledning och dess arbete samt att vara vägvisare för närings- och utvecklingsväsendets satsningar. Kommunfullmäktige i Lappträsk godkände kommunens strategi i maj Kommunstrategin är det viktigaste dokumentet som styr kommunens verksamhet och den omfattar fullmäktiges viktigaste riktlinjer för det önskade läget i framtiden. Strategin sträcker sig över fullmäktigeperioden Kommunstrategin utgör grunden för kommunens ledningssystem och den styr fullmäktiges arbete och beslutsfattandet. Detta program grundar sig på det tidigare näringslivsprogrammet som blev färdigt För denna uppdatering inhämtades synpunkter från företag och företagarföreningar. De kommunvisa arbetsgrupperna bar huvudansvaret. Vice ordföranden för Lovisanejdens Företagare Jouni Malmivaara och Posintra Oy:s företagsrådgivare Fredrik Pressler deltog i arbetsgruppen i Lovisa. Till arbetsgruppen i Lappträsk hörde ordföranden för Lappträsk Företagare Ritva Lill-Smeds, företagaren Benny Engård och Posintra Oy:s företagsrådgivare Antti Vaittinen. 2 Mål för näringslivspolitiken i Lovisa och Lappträsk Målet är att skapa bästa möjliga förhållanden för näringslivet. Satsning på näringslivsarbete och en snabb behandling av näringsärenden ger företagarna möjlighet att inleda företagsverksamhet eller expandera befintlig företagsverksamhet. För företagen och deras anställda är det viktigt att den kommunala basservicen, trafik- och kommunaltekniska ärenden, kommunens ekonomi och planläggningen är i gott skick. Staden och kommunen möter företagaren och näringslivet inom alla sektorer i kommunalförvaltningen. Näringslivspolitiken leds av stads- eller kommunstyrelsen i Lovisa tillsammans med närings- och utvecklingssektionen. Varje tjänsteinnehavare och varje förtroendemannaorgan svarar för att näringslivspolitiken drivs på ett rappt sätt. Detta program behandlar de viktigaste huvudlinjerna för utvecklingen av näringarna. Åtgärdsförteckningen som finns som bilaga till programmet uppdateras till ett årligt arbetsprogram. Detta arbetsprogram utgör samtidigt en grund för upprättandet av budgeten och en stomme för innehållet i samarbetsavtalet som ska utarbetas med utvecklingsföretaget Posintra.

4 4 2.1 Attraktivitet Lovisaregionen har som mål att vara en stark aktör intill metropolkärnan i landskapet Nyland samt en regional förverkligare av möjligheter som ett område för såväl boende, arbetsmiljö som turism- och rekreation i samarbete med Borgåregionen. För att regionen ska framträda som attraktiv förutsätts det att det finns fungerande samarbets- och ledningssystem och myndighetsprocesser för säkerställande av serviceutbudet och en motiverad personal. Lovisas och Lappträsks, d.v.s. Lovisaregionens, omvärld är en del av metropollandskapet. En balanserad utveckling av metropollandskapet förutsätter att det finns ett starkt östligt tillväxtcentrum, Lovisaregionen, som kan utveckla det glesare bebyggda gränsområdet, producera och trygga tjänsterna i regionen samt att anknyta transporter, nationalekonomi och människors rörlighet till Sydöstra Finland och Ryssland. Centralt budskap: Att modigt utnyttja den ryska marknaden. 2.2 Kunden och kommuninvånaren I sin strategi eftersträvar regionen kundorienterade tjänster, som gör kommuninvånarnas vardag smidig och välfungerande. För att kunna finna och utveckla lösningar som är genomförbara, fungerande och jämlika förutsätts det att servicenätet utvecklas i intensivt samarbete med invånarna, företagarna och beslutsfattarna. Centrala värden och faktorer som inverkar på välfärden: öppenhet och växelverkan gemenskap (inkl. socialt kapital, en stark föreningsverksamhet, talkoanda och samarbete) värnande om kulturarvet samarbete mellan företagare en stad av mänskliga mått funktionalitet och effektivitet. 2.3 Personal och ledarskap 2.4 Ekonomi Det strategiska målet är att för hela regionen bygga ett samarbete som grundar sig på öppenhet och uppskattning samt skapa ett ledningssystem. Till stöd för systemet behövs en rapp och tjänstvillig personal. Huvudansvaret för utvecklingen av näringslivet i Lovisa bär stadsdirektören och utvecklingsdirektören och i Lappträsk kommundirektören. Utvecklingsbolaget Posintra sköter företagsrådgivningen och utvecklingsprojekt. Målet är att inom regionen uppnå en förutsägbar och balanserad kommunekonomi. Grunden för kommunekonomin utgörs av en stabil och aktiv företagsverksamhet och de arbetsplatser som den för med sig. Näringslivets mångsidighet förstärker stabiliteten.

5 5 3 Identifierade trender och näringsverksamhetens möjligheter 3.1 Regionens konkurrensfaktorer 3.2 Trender Lovisaregionen har identifierat de konkurrensfaktorer som kan utnyttjas och förstärkas för att få regionen som helhet att utmärka sig i positiv bemärkelse och bli en lockande trakt för turister, invånare och företag. Konkurrensfaktorerna är: Läget: tillgänglighet och förbindelser: hamnen, invid riksvägarna 6 och 7, närheten till Helsingfors och St Petersburg. Kvaliteten på levnadsförhållanden, driftighet och företagsamhet: Möjlighet att kombinera goda levnadsförhållanden och företagsamhet; mänsklig skala, kvaliteten på boendet, ren miljö, trygghet och säkerhet, närproducerad energi. Framtida satsningar: lokalt producerad mat, kombination av landsbygd och high-tech. En aktiv omgivning för företagare. Ett handlingskraftigt klimat, där man tillsammans åstadkommer nytt och bättre, starka bysamhällen. Miljön: Lovisas vidsträckta skärgård och havsstränderna, skogsområdena, bruksområdet och idylliska byar. En energisk och mångformig företagsamhet: Det är lätt för nya företagare att komma till regionen och att ansluta sig till verksamma företag och regionala samarbetsforum. Där landsbygden möter metropolområdet skapas en utmärkt värderingsram för boende och välfärd. Tillgång till ekologiskt odlad mat och tjänster med lokalt producerad mat. Idyllen och kulturen i regionen som möjliggörande och lockande faktorer. Det tvåspråkiga befolkningsunderlaget främjar internationalisering. Det faktum att invånarna åldras ökar behovet av tjänster, trend är kollektivt byggande i närheten av service. Samordning av jobb och vardag; trend är vettiga logistiklösningar för familjer och att utnyttja de möjligheter som datatrafikförbindelserna erbjuder i arbetet (arbetet utförs på den egentliga arbetsplatsen/distansarbete). Nya former för konsumtion och gemenskap; trend är näthandel som ny leveranskedja och marknadsföringskanal. Utnyttjande av de produkter och tjänster som de kreativa branscherna producerar när attraktiviteten byggs upp. Råvarornas lokala ursprung betonas i tillredningen av mat och i konsumenternas inköpsmönster. Polarisering, ytterligheter framhävs i konsumtion och samhällsstrukturer. Ökad uppskattning av mjuka värden, hållbar konsumtion gynnas, bättre samordning av arbete och fritid eftersträvas. Trygghet och säkerhet betonas. Finland studerar serviceekonomi tjänsteverksamhet ökar. Betydelsen av specialiseringar framhävs inom vetenskap och forskning. Medborgaraktivism, intresset för att ta initiativ och att utnyttja nya kanaler för påverkan ökar. 3.3 Möjligheter som stöder regionens näringsverksamhet Kostnaderna för boende stiger i huvudstadsregionen

6 Invånarna i det växande St Petersburg vill tillbringa sin fritid och konsumera fritidstjänster på skäligt avstånd. Närheten till den ryska marknaden och i synnerhet utnyttjande av St Petersburgsområdet. De möjligheter som förnybar energi för med sig; områdets möjligheter att leverera och förädla bränsle och fylla logistiska behov för dessa tillväxtcentrum. Glesbebyggt område med ett bra stamnät erbjuder goda möjligheter att utveckla vindkraft. Närproducerad mat, närproducenter och lokal prägel; att beakta konsumenternas vilja att veta vad de äter och hur maten inverkar på deras hälsa. Det vidsträckta skärgårdsområdet ger företagsverksamhet, turism och boende nya möjligheter (Skärgårdsprogrammet). Nya trender för boende; Den del av befolkningen som åldras, som är aktiv och som har god ekonomi söker en fungerande (tjänster) boendemiljö av god kvalitet. Unga vuxna söker en hemort som motsvarar deras värderingar. 6 SWOT Styrkor: - det geografiska läget - den regionala mångfalden (städer och byar, landsbygd och skärgård) - tvåspråkigheten - en yrkeskunnig småföretagsgrund - ett omfattande och mångsidigt utbud av tomter - hamnen. Möjligheter: - tvåspråkighet mångspråkighet - turismpotential - utvecklingsföretag Posintra förverkligar målen i näringslivsprogrammet - produktionsinvesteringar och produktion av tjänster österut och västerut - förnybar energi - en del av metropolområdet - nya samarbetsforum - skärgården och strandzoner. Svagheter: - befolkningsstrukturen - tjänsterna som stöder etablering av nya näringar och ensidig utveckling - den lokala marknaden är liten. Hot: - mindre regionalpolitiskt spelrum - energiindustrins osäkra framtid - verksamhetsförutsättningarna för lokomotivföretag försvagas i regionen - ekonomisk osäkerhet - generationsväxlingen i små och medelstora företag misslyckas och företagens verksamhet upphör - företagarna åldras.

7 7 Fakta om regionen Lovisa 2013: - landareal 820 km² - vattenareal 900 km² - befolkning finskspråkiga 56 % - svenskspråkiga 43 % - övriga språk 1 %. Lappträsk 2013: - landareal 323 km² - vattenareal 9,45 km² - befolkning finskspråkiga 65 % - svenskspråkiga 33 % - övriga språk 2 %. 4 Fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen Näringslivsprogrammet för Lovisaregionen har två allmänna och sju branschspecifika fokusområden som hör tätt samman med förverkligandet av strategin och regionens framgångsfaktorer och vars utveckling under de kommande fem åren är under särskilda satsningar. De allmänna fokusområdena är utveckling av samarbetsmodeller för områdena och organisationerna ökning av attraktiviteten i boende företagsamhet. 4.1 Utveckling av samarbetsmodeller för områdena och organisationerna Centralt strategiskt mål: Lovisaregionen utmärker sig i jämförelse med andra städer som en attraktiv och konkurrenskraftig ort, där hela organisationen känner till spelreglerna för arbetet med företagslivet. Organisationen känner till rådande förväntningar i företagslivets, olika trender och utmaningar. Tillgången till information och tillståndsförfarandena är förutsägbara och pålitliga. Enligt intressentgruppernas uppfattning är aktören säker och pålitlig. Det strategiska målet nås på följande sätt: Man koncentrerar sig på att förbättra processerna och att utveckla en verksamhetsmodell som går ut på att man lokalt går till väga på samma sätt. Ett effektivt sätt att tillämpa detta är att identifiera och mångfaldiga regional god praxis och upptäckter för gemensamt bruk av hela regionen. Beslutsfattarna och kommunernas ledning sörjer tillsammans för att de principer som hör samman med utvecklingen av regionens konkurrensfördel förverkligas. Till grund för samarbetet och för att förankra detta program För företagsledning och stadens beslutsfattare bildas det en gemensam visionsarbetsgrupp, där spelreglerna och behoven för goda verksamhetsbetingelser identifieras och där man strävar efter att skapa ett fungerande regionalt varumärke och en sammanslutning som stöder det.

8 Genom att engagera hela personalen i utvecklingen av sitt eget arbete och uppställning av mål. Detta åstadkoms med utbildning och genom ett gemensamt utvecklingsprojekt på olika nivåer i organisationen. Det grundas en regional näringskommitté/delegation (en omfattande kommunsektor som inbegriper hela området för före detta Östra Nylands förbund). Den strategiska styrningen av det regionala utvecklingsbolaget Posintras resurser går ut på att genomföra, organisera och utbilda för projekt och mål i detta program Attraktivitet i boende och företagsamhet Det centrala strategiska målet för boende Målet är att staden aktivt utvecklar sitt tomt- och bostadsutbud som en kustoch landsbygdsstad där det finns ett genuint utbud av sådana köpobjekt som motsvarar kundernas efterfrågan. Åtgärder för att nå det strategiska målet för boende: Att utreda var de människor som flyttar till Lovisa vill bo. Planläggningen riktas i enlighet med efterfrågan och köplust. Att samla information (byggherrar, arkitekter o.s.v.) om utvecklingen av olika former för byggande och att börja stöda och utveckla byggnadsprojekt för boende av ny typ. Att skapa verksamhetsmodeller som stöder försäljning, kundbelåtenhet och verksamhetens lönsamhet samt datasystemsstöd. Att utveckla och mäta nivån på servicefunktioner. Att genomföra 2 4 projekt som förstärker regionens kust- och landsbygdsimage. (Master Plan för att utnyttja områden vid havsstränder och Lovisaviken, grönområden/parker). Att utveckla koncept för byggande av kontorshotell och kollektivt byggande för att i Lovisa kunna erbjuda lösningar som lämpar sig för riksomfattande trender som identifierats. Att utnyttja det överlägsna fibernätet för att utveckla en bättre kombination av boende och arbete och minska behovet av arbetsresor. Att ansvarsfördela, planera, koordinera och genomföra marknadsföringen. Att ta i bruk erfarenheter, rekommendationer och sätt för ny marknadsföring. Det centrala strategiska målet för företagsamhet Målet är att upprätthålla och utveckla de förutsättningar med hjälp av vilka företagen inom såväl industri, handel som service i Lovisaregionen kan idka sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt. Man satsar på etablering av nya industriföretag så att det skapas mera arbetsplaster i regionen. Lovisaregionen är också känd för kärnkraftverket. Målet är att förstärka vår regions ställning inom energibranschen. Lovisa stad arbetar aktivt för projektet att bygga ersättande kärnkraftverk. Under perioden för detta näringsprogram är målet att regionen har beredskap till ett nytt kärnkraftverksprojekt och till regionalt utnyttjande av det, samt till utveckling

9 av annan utsläppsfri energi. De strategiska målen för företagsamhet inbegriper följande utvecklingsobjekt: Åtgärder för att nå de strategiska målen för företagsamhet, befintliga industriföretag Målet är att stöda befintliga företag genom att rikta utvecklingsföretaget Posintras utvecklingsinsatser till att stöda utveckling av konkurrensförmåga och nätverksbildning i regionen. Med hjälp av nätverksbildning skapas lokala, regionala och landsomfattande servicekedjor vars syfte är att trygga framgången även i fortsättningen. Med företagsvisa utbildningsprojekt strävar man efter att tillsammans med företagen utveckla den befintliga personalens förmåga att reagera på förändringar på marknaden genom stöd av initiativförmåga och självutveckling. Företag sporras och stöds till att uppnå kostnadsbesparingar genom utnyttjande av den lokala infrastrukturen och lokala aktörer, och företag som vill växa stöds genom såväl planläggningspolitik, tillstånd som andra former av stöd. Åtgärder för att nå de strategiska målen för företagsamheten, nya industriföretag: Det ska skapas ett lockande paraply som nya företag lätt kan etablera sig under. För att åstadkomma detta förutsätts att regionala mål beaktas i landskapsplanläggningen intressebevakningsåtgärderna aktiveras, ansvarsfördelas och koordineras kommunernas planläggning uppdateras med tanke på utvecklingen av näringsverksamhet de områden som ska utvecklas prioriteras (inkl. det aktiva Skärgårdsprogrammet) de fastigheter som är tillgängliga för näringsverksamhet kartläggs och att en fastighets- och lokalitetsbörs grundas (affärslokaler i centrum för företag) det görs upp utvecklingsplaner för centrumen/tätorterna och att behovet av gågator kartläggs byplaneringen främjas planerings-, tillstånds- och markaffärsprocesser i staden har ordnats så att processerna är transparenta och förutsägbara. Att kriterierna för beslutsfattandet är klart definierade och att uppgifterna finns tillgängliga för företagen på förhand. det skapas en täckande och uppdaterad fastighetsbörs som betjänar de företag som söker lokaler och tomter (färdig infrastruktur och tydlig prissättning) Lovisaregionens fördelar för företagsverksamhet marknadsförs aktivt och lyfts fram 9

10 arbetsplatsbyggandet koncentreras till områdena vid den nya motorvägen E 18 och riksväg 6 för att på det sättet åstadkomma bättre synlighet Branschspecifika fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen 5.1 Tjänster för affärslivet Centralt mål: Målet är att det i regionen finns ett täckande nätverk av privata och offentliga rådgivnings- och handledningstjänster som betjänar affärslivet och invånarna. Tjänsteleverantörernas specialkompetens möter regionens företags behov på ett täckande sätt. De kommunala rådgivnings-, handlednings- och utvecklingstjänsterna fungerar regionalt. Konkreta åtgärder för att nå målen: Företagarorganisationen, företagen, staden och Posintra skapar tillsammans en aktiv och målinriktad samarbetsmodell för utvecklingen av Lovisa centrum. Västra anslutningen till Lovisa utvecklas kommersiellt som en lockande inkörsport för såväl turister som nya företag och också för invånarna (fin synlighet). De stora bycentrumen i Lovisaregionen, Gammelby och områdena vid riksvägen i Pockar utvecklas. Det skapas klara roller för företagen och de offentliga serviceproducenterna och man strävar efter ett gott upphandlingssamarbete i regionen. Det görs upp en gemensam genomförandeplan utgående från servicenätverksutredningens slutledningar. Det fattas en överenskommelse om rollerna för beställare producent. Olika stödformer för företag (nya/gamla) marknadsförs aktivt. De regionala företagstjänsterna organiseras (handlednings- rådgivningsoch utvecklingstjänster). 5.2 Tjänster för landsbygdsföretag Centralt mål: Det grundläggande målet för utvecklingen av tjänster för landsbygdsföretag är att främja utvecklingen av landsbygdsnäringar och att hålla landsbygden bebodd med hjälp av mångsidig företagsamhet. Centrala mål inom utvecklingen av tjänster för landsbygdsföretag är att öka vidareförädlingen av produkter och därigenom gårdarnas inkomster och sysselsättning samt att förbättra status och öka användningen av lokalt producerad mat och ekologiskt producerade produkter. Slutmålet för utvecklingen är ur invånarnas synvinkel att arbetsplatserna och tjänsterna tryggas och därmed också skatteinkomsterna till kommunerna,

11 samt att utnyttjandegraden av det befintliga servicenätet och infrastrukturen stiger. Konkreta åtgärder för att nå målen: Konkreta utvecklingsobjekt är att kombinera regionens produkter och butikstjänster (flerföretagsamhet) t.ex. i form av en gemensam butiksplats för regionens producenter på en synlig och lättillgänglig plats. Att reda ut hur man skulle kunna förädla biobaserade råmaterial till energiråvaror och därigenom skapa nya inkomstmodeller för landsbygden. Att främja produktion och utnyttjande av biogas: en biogasanläggning, som förutom gödsel skulle kunna använda cirka hektar grönmassa från trädesåkrar användning av jordbruksgrödor för andra ändamål än som föda eller foder; fibrer, bränslen, råvaror för kosmetikaindustrin och läkemedelsindustrin grundandet av ett logistikcentrum för biobränsel. Att för användningen av träenergi skapa en vedertagen modell, som Lovisa stöder med sina egna energilösningar. Att reda ut och främja möjligheten att ha vindkraft som binäring i Lovisaregionen i omfattande grad. Att följa upp jordbrukens strukturutveckling, effektivera produktionen och främja multiverksamhet: Lovisa bidrar till utvecklingen med planläggning och i sina övriga beslut jordbrukens och andra aktörers utbud av maskinentreprenader utvecklas kommunerna beaktar aktivt med olika åtgärder och stödformer företag som utövar sin verksamhet på landsbygden. Att utveckla samarbetet mellan olika landsbygdsaktörer och att till stöd för landsbygdsföretagsamhet reda ut utvecklingen av lokalt etablerad företagsamhet till stöd för regionens attraktivitet som turism- och företagsobjekt. De branscher som identifierats är: vidareförädling av trä och mat landsbygdsturism och maskinentreprenad. Att utveckla ett varumärke för lokalt producerad mat och att skapa ett producentnätverk. Lokalt producerad mat och övriga produkters lokala ursprung, säkerhet och etiska värden är viktiga för konsumenterna. Att finna vettiga lösningar för logistiken. Att utveckla gemensam marknadsföring och att öppna ett gemensamt försäljningsställe. Trenden är att försäljnings- och handelskanaler lämnar centralaffärerna. Detta erbjuder små företag möjligheter att idka import/export samt lantbrukshandel. Att främja köttförädling. Möjligheterna att bygga ett regionalt småskaligt slakteri reds ut. 11

12 Omsorgs- och välfärdstjänster Centralt mål: Till följd av att befolkningen åldras uppskattas efterfrågan på omsorgs- och välfärdstjänster öka. Den ökande efterfrågan bör mötas av såväl offentliga, privata som tredje sektorns tjänster samt med ett gott samarbete mellan dessa aktörer. Målet är att i Lovisa och Lappträsk stöda ett ökat och utvecklat serviceutbud med beaktande av olika helheter (bl.a. tjänster som hör samman med boende på olika nivåer, servicesedlar, transporttjänster samt utbildning i företagsamhet, rådgivning o.s.v.). Befolkningen som åldras är vital och aktiv. En identifiering av seniorernas behov för med sig nya möjligheter. En struktur som grundar sig på en kombination av unga familjer och äldre befolkning skapar en genuin boendemiljö. Konkreta åtgärder för att nå målen: 5.4 Kreativa branscher Centralt mål: Kommunernas egna riktlinjer gällande egen produktion och köpta tjänster. Nya omsorgs- och hälsotjänstsföretag till samarbetspartner för de nuvarande företagen och till serviceproducenter för kommunerna genom näringslivsmarknadsföringens åtgärder. Inom de kreativa branscherna sker det i Lovisaregionen en tillväxt på vilken regionens brand och identifikationsfaktor som en kreativ region kan byggas. Verksamheten inom de kreativa branscherna är livlig och det lockar i sig självt nya aktörer till regionen. Det finns ett företagscenter inom de kreativa branscherna eller en sådan modell av mera informell typ av andelslag som stöder den kreativa branschen i regionen. I Lovisaregionen inriktar sig de kreativa branscherna särskilt på traditionsarkitektur och traditionellt byggande, hantverksyrken, båtbyggande och -reparation, grafiska branschen och innehållsproducenter inom kulturen. Målet är särskilt kommersialisering av de kreativa branscherna, utveckling av aktörernas samarbete och marknadsföring samt överförande av tyst kunskap och kunnande. Målsättningen omfattar också en infrastruktur som stöder de kreativa branscherna på en god nivå. Företagarna kan till exempel utnyttja snabba dataförbindelser. De kreativa branscherna stöds med hjälp av kurser hantverkscentret i Kuggom utnyttjas kraftigt och genom priset Årets kreativa gärning. Konkreta åtgärder för att nå målen: Tillsammans med aktörerna inom den kreativa branschen läggs det upp en plan för utveckling av verksamheten och kulturen: - att instifta ett pris för årets kreativa gärning/tävling -> kraftigt utnyttjande av publiciteten - att främja det optiska fibernätets utbyggnad, att utnyttja de goda förbindelserna som en utmärkt faktor i marknadsföringen - att reda ut vem de kreativa branschernas aktörer är och vilka behov de har - att planera och verkställa ett företagscenter (jfr Kabelfabriken i Helsingfors)

13 5.5 Energibranschen - att få investerare och byggherrar att engagera sig i projektet - att främja kommersialiseringskunskaper och kommersialisering med hjälp av stödåtgärder, planläggning och genom att erbjuda platser för etablering - att utveckla Bruket som produkt - att värna om kulturtraditionen är en framgångsfaktor för regionen. Centralt mål: Målet är att stärka Lovisaregionens och Lappträsks ställning i fråga om utvecklingen av energibranschen, främja etableringen av ett ersättande kärnkraftverk i regionen samt att bidra till att regionen utvecklas till en betydande producent och utvecklare av bioenergi och biobaserade råmaterial. Utvecklingsobjekt är träenergi (flis, pellets), biogas, vind-, jord- vatten- och solenergi. Samtidigt kompletteras regionens kompetens när det gäller energi som inte orsakar några utsläpp eller som orsakar endast små utsläpp. Samarbetspartner är bl.a. Fortum, Neste Oil, ST1, Ensto, Aalto-universitetet och Villmanstrands tekniska universitet. Konkreta åtgärder för att nå målen : - Fortums projekt om ett ersättande kärnkraftverk i regionen stöds genom en sektrorsövergripande intressebevakning. - Energiprojekten i kapitlet Tjänster för landsbygdsföretag främjas. - Mikroföretagsamhet inom närproducerad energi, produktionen av biogas och grundandet av ett logistikcentrum för biobränsle främjas. - Tillväxtkorridorprojektet E 18 utnyttjas i Lovisa som en fortsättning av projektet grön motorväg. 13

14 Turisttjänster Centralt mål: Att göra turistnäringen till en rikedom för invånarna och att göra näringen lönsam för mikroföretagen och tjänsteproducenterna. Målet för turismen i Lovisaregionen är att regionen är synlig och att den profilerar sig som ett lockande resmål. Regionen utnyttjar sitt läge mellan St Petersburg och Helsingfors. Detta läge gör att turisterna har lätt tillgänglighet till tjänsterna i regionen. Turistströmmen till orten består till stor del av övernattande turister. Målet är att utnyttja regionens mångsidiga, attraktiva och historiska landsbygds-, småstads- och skärgårdsmiljöer såsom bruk, byar och herrgårdar, Lovisa gamla centrum, skärgården och farleder samt museer och andra mål för kulturturism. Inkvarteringstjänsterna stöder till stor del regionens image, d.v.s. att de är traditionsrika och traditionsvärnande. Turisterna erbjuds också upplevelser och landsbygdsturistmål. Ett viktigt utvecklingsmål är att utveckla inkvarteringstjänsterna så att de blir mångsidigare och stöder regionens attraktionsfaktorer och så att tjänsterna kan fås på flera språk. Målbilden är att regionen 2015 besöks av ett betydande antal ryska turister. Konkreta åtgärder för att nå målen: Sammanförande av attraktionsfaktorerna Att göra upp en regional Master Plan för turismen, där utgångsläget kartläggs och ett utvecklingsprojekt fastställs. Att utveckla tillgängligheten genom att sammanföra regionens turisttjänster bakom samma lucka. Att kommersialisera och paketera turisttjänster och turistrelaterade tjänster. Att aktörerna bildar nätverk. Att utveckla turistmål för barnfamiljer. Att utveckla Skeppsbroområdet Att sätta istånd farlederna. Marknadsföring och synlighet Att utarbeta ett varumärke för regionens turisttjänster (befintliga attraktionsfaktorer utnyttjas: Lovisa Historiska Hus, Lovisa jul o.s.v.). Att förbättra skyltar och skyltning flera språk inkl. ryska. Att utnyttja tillväxtkorridoren E 18 inom turismen. Att anlita Posintras tjänster för utveckling av turismen. Att utreda behov och roller (koordinerande och nätverkande modell). 5.7 Logistik och affärsverksamhet som utnyttjar lederna Centralt mål: Målet är att utnyttja Lovisaregionens läge och goda trafikförbindelser i utvecklingen av näringslivet. Det strategiska målet är att snappa upp trafikflödet på vissa platser som ska utvecklas (portar) och att utnyttja trafikförbindelserna inom turismen, speciellt beträffande den växande turismen från St Petersburgsområdet. Bättre förbindelser utvecklar regionens profil som ett område varifrån man lätt kan åka till huvudstadsregionen på jobb. Farlederna utnyttjas i högre grad i företagsverksamhet och turism (bl.a. hamnen, gästhamnen, center för vattenturism, Skeppsbron).

15 Inom logistikbranschen utvecklas en betydande varulogistik i regionen. Målbilden är att det ska finnas flera logistikföretag i regionen. Konkreta åtgärder för att nå målen: Allmänt Att utveckla trafikförbindelser. Att lobba för en spårbunden lösning österut: Nylands förbund, kommunikationsministeriet. Att utveckla hamnen. Att planläggning och planering av markanvändningen stöder utvecklingen av trafikförbindelserna. Att planera, utveckla, marknadsföra en logistikcentral samt att värva kunder. Att locka nya företag som kan utnyttja det geografiska läget till regionen genom näringslivsmarknadsföring. Att samarbeta med Invest in Finland. Goda trafikförbindelser som stöder turism och boende Att marknadsföra regionen nationellt, internationellt och i närområdena (speciellt St Petersburg). Att genomföra gemensam sektoröverskridande marknadsföring. Att utveckla gästhamnarna och att bredda utbudet av tjänster. 15

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål Rapport Målsättningar uppdaterade 10.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY I Innehållsförteckning

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland I Svenska folkpartiet sätter vi människan i fokus. Vi tror på individen och på att människan kan

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012

Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik. Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik Statsrådets trafikpolitiska redogörelse till riksdagen 2012 Program och strategier 3/2012 Konkurrenskraft och välfärd genom ansvarsfull trafik 3 Konkurrenskraft

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2013-2014 Förslag till budget för år 2014 Datum 2013-10-21 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Planläggning som instrument för hållbar utveckling i Norden Handlingsprogram 2001-2004

Planläggning som instrument för hållbar utveckling i Norden Handlingsprogram 2001-2004 Miljø- og Energiministeriet i Danmark Miljöministeriet i Finland Miljøministeriet i Island Miljøverndepartementet i Norge Miljödepartementet i Sverige Planläggning som instrument för hållbar utveckling

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer