Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020"

Transkript

1 Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk

2 2 Innehåll 1 Bakgrund Mål för näringslivspolitiken i Lovisa och Lappträsk Attraktivitet Kunden och kommuninvånaren Personal och ledarskap Ekonomi Identifierade trender och näringsverksamhetens möjligheter Regionens konkurrensfaktorer Trender Möjligheter som stöder regionens näringsverksamhet Fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen Utveckling av samarbetsmodeller för områdena och organisationerna Attraktivitet i boende och företagsamhet Branschspecifika fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen Tjänster för affärslivet Tjänster för landsbygdsföretag Omsorgs- och välfärdstjänster Kreativa branscher Energibranschen Turisttjänster Logistik och affärsverksamhet som utnyttjar lederna... 14

3 3 LOVISAREGIONEN 2020 NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR LOVISA OCH LAPPTRÄSK 1 Bakgrund Stadsfullmäktige i Lovisa fastställde 2012 stadens strategi. Stadsstrategin beskriver stadens vision om framtiden samt de framgångsfaktorer och värden med vilka man uppnår målen. Strategin sträcker sig till målåret 2020, men enligt överenskommelse ska den uppdateras i början av respektive fullmäktigeperiod. Syftet med strategin är i synnerhet att stöda stadens ledning och dess arbete samt att vara vägvisare för närings- och utvecklingsväsendets satsningar. Kommunfullmäktige i Lappträsk godkände kommunens strategi i maj Kommunstrategin är det viktigaste dokumentet som styr kommunens verksamhet och den omfattar fullmäktiges viktigaste riktlinjer för det önskade läget i framtiden. Strategin sträcker sig över fullmäktigeperioden Kommunstrategin utgör grunden för kommunens ledningssystem och den styr fullmäktiges arbete och beslutsfattandet. Detta program grundar sig på det tidigare näringslivsprogrammet som blev färdigt För denna uppdatering inhämtades synpunkter från företag och företagarföreningar. De kommunvisa arbetsgrupperna bar huvudansvaret. Vice ordföranden för Lovisanejdens Företagare Jouni Malmivaara och Posintra Oy:s företagsrådgivare Fredrik Pressler deltog i arbetsgruppen i Lovisa. Till arbetsgruppen i Lappträsk hörde ordföranden för Lappträsk Företagare Ritva Lill-Smeds, företagaren Benny Engård och Posintra Oy:s företagsrådgivare Antti Vaittinen. 2 Mål för näringslivspolitiken i Lovisa och Lappträsk Målet är att skapa bästa möjliga förhållanden för näringslivet. Satsning på näringslivsarbete och en snabb behandling av näringsärenden ger företagarna möjlighet att inleda företagsverksamhet eller expandera befintlig företagsverksamhet. För företagen och deras anställda är det viktigt att den kommunala basservicen, trafik- och kommunaltekniska ärenden, kommunens ekonomi och planläggningen är i gott skick. Staden och kommunen möter företagaren och näringslivet inom alla sektorer i kommunalförvaltningen. Näringslivspolitiken leds av stads- eller kommunstyrelsen i Lovisa tillsammans med närings- och utvecklingssektionen. Varje tjänsteinnehavare och varje förtroendemannaorgan svarar för att näringslivspolitiken drivs på ett rappt sätt. Detta program behandlar de viktigaste huvudlinjerna för utvecklingen av näringarna. Åtgärdsförteckningen som finns som bilaga till programmet uppdateras till ett årligt arbetsprogram. Detta arbetsprogram utgör samtidigt en grund för upprättandet av budgeten och en stomme för innehållet i samarbetsavtalet som ska utarbetas med utvecklingsföretaget Posintra.

4 4 2.1 Attraktivitet Lovisaregionen har som mål att vara en stark aktör intill metropolkärnan i landskapet Nyland samt en regional förverkligare av möjligheter som ett område för såväl boende, arbetsmiljö som turism- och rekreation i samarbete med Borgåregionen. För att regionen ska framträda som attraktiv förutsätts det att det finns fungerande samarbets- och ledningssystem och myndighetsprocesser för säkerställande av serviceutbudet och en motiverad personal. Lovisas och Lappträsks, d.v.s. Lovisaregionens, omvärld är en del av metropollandskapet. En balanserad utveckling av metropollandskapet förutsätter att det finns ett starkt östligt tillväxtcentrum, Lovisaregionen, som kan utveckla det glesare bebyggda gränsområdet, producera och trygga tjänsterna i regionen samt att anknyta transporter, nationalekonomi och människors rörlighet till Sydöstra Finland och Ryssland. Centralt budskap: Att modigt utnyttja den ryska marknaden. 2.2 Kunden och kommuninvånaren I sin strategi eftersträvar regionen kundorienterade tjänster, som gör kommuninvånarnas vardag smidig och välfungerande. För att kunna finna och utveckla lösningar som är genomförbara, fungerande och jämlika förutsätts det att servicenätet utvecklas i intensivt samarbete med invånarna, företagarna och beslutsfattarna. Centrala värden och faktorer som inverkar på välfärden: öppenhet och växelverkan gemenskap (inkl. socialt kapital, en stark föreningsverksamhet, talkoanda och samarbete) värnande om kulturarvet samarbete mellan företagare en stad av mänskliga mått funktionalitet och effektivitet. 2.3 Personal och ledarskap 2.4 Ekonomi Det strategiska målet är att för hela regionen bygga ett samarbete som grundar sig på öppenhet och uppskattning samt skapa ett ledningssystem. Till stöd för systemet behövs en rapp och tjänstvillig personal. Huvudansvaret för utvecklingen av näringslivet i Lovisa bär stadsdirektören och utvecklingsdirektören och i Lappträsk kommundirektören. Utvecklingsbolaget Posintra sköter företagsrådgivningen och utvecklingsprojekt. Målet är att inom regionen uppnå en förutsägbar och balanserad kommunekonomi. Grunden för kommunekonomin utgörs av en stabil och aktiv företagsverksamhet och de arbetsplatser som den för med sig. Näringslivets mångsidighet förstärker stabiliteten.

5 5 3 Identifierade trender och näringsverksamhetens möjligheter 3.1 Regionens konkurrensfaktorer 3.2 Trender Lovisaregionen har identifierat de konkurrensfaktorer som kan utnyttjas och förstärkas för att få regionen som helhet att utmärka sig i positiv bemärkelse och bli en lockande trakt för turister, invånare och företag. Konkurrensfaktorerna är: Läget: tillgänglighet och förbindelser: hamnen, invid riksvägarna 6 och 7, närheten till Helsingfors och St Petersburg. Kvaliteten på levnadsförhållanden, driftighet och företagsamhet: Möjlighet att kombinera goda levnadsförhållanden och företagsamhet; mänsklig skala, kvaliteten på boendet, ren miljö, trygghet och säkerhet, närproducerad energi. Framtida satsningar: lokalt producerad mat, kombination av landsbygd och high-tech. En aktiv omgivning för företagare. Ett handlingskraftigt klimat, där man tillsammans åstadkommer nytt och bättre, starka bysamhällen. Miljön: Lovisas vidsträckta skärgård och havsstränderna, skogsområdena, bruksområdet och idylliska byar. En energisk och mångformig företagsamhet: Det är lätt för nya företagare att komma till regionen och att ansluta sig till verksamma företag och regionala samarbetsforum. Där landsbygden möter metropolområdet skapas en utmärkt värderingsram för boende och välfärd. Tillgång till ekologiskt odlad mat och tjänster med lokalt producerad mat. Idyllen och kulturen i regionen som möjliggörande och lockande faktorer. Det tvåspråkiga befolkningsunderlaget främjar internationalisering. Det faktum att invånarna åldras ökar behovet av tjänster, trend är kollektivt byggande i närheten av service. Samordning av jobb och vardag; trend är vettiga logistiklösningar för familjer och att utnyttja de möjligheter som datatrafikförbindelserna erbjuder i arbetet (arbetet utförs på den egentliga arbetsplatsen/distansarbete). Nya former för konsumtion och gemenskap; trend är näthandel som ny leveranskedja och marknadsföringskanal. Utnyttjande av de produkter och tjänster som de kreativa branscherna producerar när attraktiviteten byggs upp. Råvarornas lokala ursprung betonas i tillredningen av mat och i konsumenternas inköpsmönster. Polarisering, ytterligheter framhävs i konsumtion och samhällsstrukturer. Ökad uppskattning av mjuka värden, hållbar konsumtion gynnas, bättre samordning av arbete och fritid eftersträvas. Trygghet och säkerhet betonas. Finland studerar serviceekonomi tjänsteverksamhet ökar. Betydelsen av specialiseringar framhävs inom vetenskap och forskning. Medborgaraktivism, intresset för att ta initiativ och att utnyttja nya kanaler för påverkan ökar. 3.3 Möjligheter som stöder regionens näringsverksamhet Kostnaderna för boende stiger i huvudstadsregionen

6 Invånarna i det växande St Petersburg vill tillbringa sin fritid och konsumera fritidstjänster på skäligt avstånd. Närheten till den ryska marknaden och i synnerhet utnyttjande av St Petersburgsområdet. De möjligheter som förnybar energi för med sig; områdets möjligheter att leverera och förädla bränsle och fylla logistiska behov för dessa tillväxtcentrum. Glesbebyggt område med ett bra stamnät erbjuder goda möjligheter att utveckla vindkraft. Närproducerad mat, närproducenter och lokal prägel; att beakta konsumenternas vilja att veta vad de äter och hur maten inverkar på deras hälsa. Det vidsträckta skärgårdsområdet ger företagsverksamhet, turism och boende nya möjligheter (Skärgårdsprogrammet). Nya trender för boende; Den del av befolkningen som åldras, som är aktiv och som har god ekonomi söker en fungerande (tjänster) boendemiljö av god kvalitet. Unga vuxna söker en hemort som motsvarar deras värderingar. 6 SWOT Styrkor: - det geografiska läget - den regionala mångfalden (städer och byar, landsbygd och skärgård) - tvåspråkigheten - en yrkeskunnig småföretagsgrund - ett omfattande och mångsidigt utbud av tomter - hamnen. Möjligheter: - tvåspråkighet mångspråkighet - turismpotential - utvecklingsföretag Posintra förverkligar målen i näringslivsprogrammet - produktionsinvesteringar och produktion av tjänster österut och västerut - förnybar energi - en del av metropolområdet - nya samarbetsforum - skärgården och strandzoner. Svagheter: - befolkningsstrukturen - tjänsterna som stöder etablering av nya näringar och ensidig utveckling - den lokala marknaden är liten. Hot: - mindre regionalpolitiskt spelrum - energiindustrins osäkra framtid - verksamhetsförutsättningarna för lokomotivföretag försvagas i regionen - ekonomisk osäkerhet - generationsväxlingen i små och medelstora företag misslyckas och företagens verksamhet upphör - företagarna åldras.

7 7 Fakta om regionen Lovisa 2013: - landareal 820 km² - vattenareal 900 km² - befolkning finskspråkiga 56 % - svenskspråkiga 43 % - övriga språk 1 %. Lappträsk 2013: - landareal 323 km² - vattenareal 9,45 km² - befolkning finskspråkiga 65 % - svenskspråkiga 33 % - övriga språk 2 %. 4 Fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen Näringslivsprogrammet för Lovisaregionen har två allmänna och sju branschspecifika fokusområden som hör tätt samman med förverkligandet av strategin och regionens framgångsfaktorer och vars utveckling under de kommande fem åren är under särskilda satsningar. De allmänna fokusområdena är utveckling av samarbetsmodeller för områdena och organisationerna ökning av attraktiviteten i boende företagsamhet. 4.1 Utveckling av samarbetsmodeller för områdena och organisationerna Centralt strategiskt mål: Lovisaregionen utmärker sig i jämförelse med andra städer som en attraktiv och konkurrenskraftig ort, där hela organisationen känner till spelreglerna för arbetet med företagslivet. Organisationen känner till rådande förväntningar i företagslivets, olika trender och utmaningar. Tillgången till information och tillståndsförfarandena är förutsägbara och pålitliga. Enligt intressentgruppernas uppfattning är aktören säker och pålitlig. Det strategiska målet nås på följande sätt: Man koncentrerar sig på att förbättra processerna och att utveckla en verksamhetsmodell som går ut på att man lokalt går till väga på samma sätt. Ett effektivt sätt att tillämpa detta är att identifiera och mångfaldiga regional god praxis och upptäckter för gemensamt bruk av hela regionen. Beslutsfattarna och kommunernas ledning sörjer tillsammans för att de principer som hör samman med utvecklingen av regionens konkurrensfördel förverkligas. Till grund för samarbetet och för att förankra detta program För företagsledning och stadens beslutsfattare bildas det en gemensam visionsarbetsgrupp, där spelreglerna och behoven för goda verksamhetsbetingelser identifieras och där man strävar efter att skapa ett fungerande regionalt varumärke och en sammanslutning som stöder det.

8 Genom att engagera hela personalen i utvecklingen av sitt eget arbete och uppställning av mål. Detta åstadkoms med utbildning och genom ett gemensamt utvecklingsprojekt på olika nivåer i organisationen. Det grundas en regional näringskommitté/delegation (en omfattande kommunsektor som inbegriper hela området för före detta Östra Nylands förbund). Den strategiska styrningen av det regionala utvecklingsbolaget Posintras resurser går ut på att genomföra, organisera och utbilda för projekt och mål i detta program Attraktivitet i boende och företagsamhet Det centrala strategiska målet för boende Målet är att staden aktivt utvecklar sitt tomt- och bostadsutbud som en kustoch landsbygdsstad där det finns ett genuint utbud av sådana köpobjekt som motsvarar kundernas efterfrågan. Åtgärder för att nå det strategiska målet för boende: Att utreda var de människor som flyttar till Lovisa vill bo. Planläggningen riktas i enlighet med efterfrågan och köplust. Att samla information (byggherrar, arkitekter o.s.v.) om utvecklingen av olika former för byggande och att börja stöda och utveckla byggnadsprojekt för boende av ny typ. Att skapa verksamhetsmodeller som stöder försäljning, kundbelåtenhet och verksamhetens lönsamhet samt datasystemsstöd. Att utveckla och mäta nivån på servicefunktioner. Att genomföra 2 4 projekt som förstärker regionens kust- och landsbygdsimage. (Master Plan för att utnyttja områden vid havsstränder och Lovisaviken, grönområden/parker). Att utveckla koncept för byggande av kontorshotell och kollektivt byggande för att i Lovisa kunna erbjuda lösningar som lämpar sig för riksomfattande trender som identifierats. Att utnyttja det överlägsna fibernätet för att utveckla en bättre kombination av boende och arbete och minska behovet av arbetsresor. Att ansvarsfördela, planera, koordinera och genomföra marknadsföringen. Att ta i bruk erfarenheter, rekommendationer och sätt för ny marknadsföring. Det centrala strategiska målet för företagsamhet Målet är att upprätthålla och utveckla de förutsättningar med hjälp av vilka företagen inom såväl industri, handel som service i Lovisaregionen kan idka sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt. Man satsar på etablering av nya industriföretag så att det skapas mera arbetsplaster i regionen. Lovisaregionen är också känd för kärnkraftverket. Målet är att förstärka vår regions ställning inom energibranschen. Lovisa stad arbetar aktivt för projektet att bygga ersättande kärnkraftverk. Under perioden för detta näringsprogram är målet att regionen har beredskap till ett nytt kärnkraftverksprojekt och till regionalt utnyttjande av det, samt till utveckling

9 av annan utsläppsfri energi. De strategiska målen för företagsamhet inbegriper följande utvecklingsobjekt: Åtgärder för att nå de strategiska målen för företagsamhet, befintliga industriföretag Målet är att stöda befintliga företag genom att rikta utvecklingsföretaget Posintras utvecklingsinsatser till att stöda utveckling av konkurrensförmåga och nätverksbildning i regionen. Med hjälp av nätverksbildning skapas lokala, regionala och landsomfattande servicekedjor vars syfte är att trygga framgången även i fortsättningen. Med företagsvisa utbildningsprojekt strävar man efter att tillsammans med företagen utveckla den befintliga personalens förmåga att reagera på förändringar på marknaden genom stöd av initiativförmåga och självutveckling. Företag sporras och stöds till att uppnå kostnadsbesparingar genom utnyttjande av den lokala infrastrukturen och lokala aktörer, och företag som vill växa stöds genom såväl planläggningspolitik, tillstånd som andra former av stöd. Åtgärder för att nå de strategiska målen för företagsamheten, nya industriföretag: Det ska skapas ett lockande paraply som nya företag lätt kan etablera sig under. För att åstadkomma detta förutsätts att regionala mål beaktas i landskapsplanläggningen intressebevakningsåtgärderna aktiveras, ansvarsfördelas och koordineras kommunernas planläggning uppdateras med tanke på utvecklingen av näringsverksamhet de områden som ska utvecklas prioriteras (inkl. det aktiva Skärgårdsprogrammet) de fastigheter som är tillgängliga för näringsverksamhet kartläggs och att en fastighets- och lokalitetsbörs grundas (affärslokaler i centrum för företag) det görs upp utvecklingsplaner för centrumen/tätorterna och att behovet av gågator kartläggs byplaneringen främjas planerings-, tillstånds- och markaffärsprocesser i staden har ordnats så att processerna är transparenta och förutsägbara. Att kriterierna för beslutsfattandet är klart definierade och att uppgifterna finns tillgängliga för företagen på förhand. det skapas en täckande och uppdaterad fastighetsbörs som betjänar de företag som söker lokaler och tomter (färdig infrastruktur och tydlig prissättning) Lovisaregionens fördelar för företagsverksamhet marknadsförs aktivt och lyfts fram 9

10 arbetsplatsbyggandet koncentreras till områdena vid den nya motorvägen E 18 och riksväg 6 för att på det sättet åstadkomma bättre synlighet Branschspecifika fokusområden i näringslivsprogrammet för Lovisaregionen 5.1 Tjänster för affärslivet Centralt mål: Målet är att det i regionen finns ett täckande nätverk av privata och offentliga rådgivnings- och handledningstjänster som betjänar affärslivet och invånarna. Tjänsteleverantörernas specialkompetens möter regionens företags behov på ett täckande sätt. De kommunala rådgivnings-, handlednings- och utvecklingstjänsterna fungerar regionalt. Konkreta åtgärder för att nå målen: Företagarorganisationen, företagen, staden och Posintra skapar tillsammans en aktiv och målinriktad samarbetsmodell för utvecklingen av Lovisa centrum. Västra anslutningen till Lovisa utvecklas kommersiellt som en lockande inkörsport för såväl turister som nya företag och också för invånarna (fin synlighet). De stora bycentrumen i Lovisaregionen, Gammelby och områdena vid riksvägen i Pockar utvecklas. Det skapas klara roller för företagen och de offentliga serviceproducenterna och man strävar efter ett gott upphandlingssamarbete i regionen. Det görs upp en gemensam genomförandeplan utgående från servicenätverksutredningens slutledningar. Det fattas en överenskommelse om rollerna för beställare producent. Olika stödformer för företag (nya/gamla) marknadsförs aktivt. De regionala företagstjänsterna organiseras (handlednings- rådgivningsoch utvecklingstjänster). 5.2 Tjänster för landsbygdsföretag Centralt mål: Det grundläggande målet för utvecklingen av tjänster för landsbygdsföretag är att främja utvecklingen av landsbygdsnäringar och att hålla landsbygden bebodd med hjälp av mångsidig företagsamhet. Centrala mål inom utvecklingen av tjänster för landsbygdsföretag är att öka vidareförädlingen av produkter och därigenom gårdarnas inkomster och sysselsättning samt att förbättra status och öka användningen av lokalt producerad mat och ekologiskt producerade produkter. Slutmålet för utvecklingen är ur invånarnas synvinkel att arbetsplatserna och tjänsterna tryggas och därmed också skatteinkomsterna till kommunerna,

11 samt att utnyttjandegraden av det befintliga servicenätet och infrastrukturen stiger. Konkreta åtgärder för att nå målen: Konkreta utvecklingsobjekt är att kombinera regionens produkter och butikstjänster (flerföretagsamhet) t.ex. i form av en gemensam butiksplats för regionens producenter på en synlig och lättillgänglig plats. Att reda ut hur man skulle kunna förädla biobaserade råmaterial till energiråvaror och därigenom skapa nya inkomstmodeller för landsbygden. Att främja produktion och utnyttjande av biogas: en biogasanläggning, som förutom gödsel skulle kunna använda cirka hektar grönmassa från trädesåkrar användning av jordbruksgrödor för andra ändamål än som föda eller foder; fibrer, bränslen, råvaror för kosmetikaindustrin och läkemedelsindustrin grundandet av ett logistikcentrum för biobränsel. Att för användningen av träenergi skapa en vedertagen modell, som Lovisa stöder med sina egna energilösningar. Att reda ut och främja möjligheten att ha vindkraft som binäring i Lovisaregionen i omfattande grad. Att följa upp jordbrukens strukturutveckling, effektivera produktionen och främja multiverksamhet: Lovisa bidrar till utvecklingen med planläggning och i sina övriga beslut jordbrukens och andra aktörers utbud av maskinentreprenader utvecklas kommunerna beaktar aktivt med olika åtgärder och stödformer företag som utövar sin verksamhet på landsbygden. Att utveckla samarbetet mellan olika landsbygdsaktörer och att till stöd för landsbygdsföretagsamhet reda ut utvecklingen av lokalt etablerad företagsamhet till stöd för regionens attraktivitet som turism- och företagsobjekt. De branscher som identifierats är: vidareförädling av trä och mat landsbygdsturism och maskinentreprenad. Att utveckla ett varumärke för lokalt producerad mat och att skapa ett producentnätverk. Lokalt producerad mat och övriga produkters lokala ursprung, säkerhet och etiska värden är viktiga för konsumenterna. Att finna vettiga lösningar för logistiken. Att utveckla gemensam marknadsföring och att öppna ett gemensamt försäljningsställe. Trenden är att försäljnings- och handelskanaler lämnar centralaffärerna. Detta erbjuder små företag möjligheter att idka import/export samt lantbrukshandel. Att främja köttförädling. Möjligheterna att bygga ett regionalt småskaligt slakteri reds ut. 11

12 Omsorgs- och välfärdstjänster Centralt mål: Till följd av att befolkningen åldras uppskattas efterfrågan på omsorgs- och välfärdstjänster öka. Den ökande efterfrågan bör mötas av såväl offentliga, privata som tredje sektorns tjänster samt med ett gott samarbete mellan dessa aktörer. Målet är att i Lovisa och Lappträsk stöda ett ökat och utvecklat serviceutbud med beaktande av olika helheter (bl.a. tjänster som hör samman med boende på olika nivåer, servicesedlar, transporttjänster samt utbildning i företagsamhet, rådgivning o.s.v.). Befolkningen som åldras är vital och aktiv. En identifiering av seniorernas behov för med sig nya möjligheter. En struktur som grundar sig på en kombination av unga familjer och äldre befolkning skapar en genuin boendemiljö. Konkreta åtgärder för att nå målen: 5.4 Kreativa branscher Centralt mål: Kommunernas egna riktlinjer gällande egen produktion och köpta tjänster. Nya omsorgs- och hälsotjänstsföretag till samarbetspartner för de nuvarande företagen och till serviceproducenter för kommunerna genom näringslivsmarknadsföringens åtgärder. Inom de kreativa branscherna sker det i Lovisaregionen en tillväxt på vilken regionens brand och identifikationsfaktor som en kreativ region kan byggas. Verksamheten inom de kreativa branscherna är livlig och det lockar i sig självt nya aktörer till regionen. Det finns ett företagscenter inom de kreativa branscherna eller en sådan modell av mera informell typ av andelslag som stöder den kreativa branschen i regionen. I Lovisaregionen inriktar sig de kreativa branscherna särskilt på traditionsarkitektur och traditionellt byggande, hantverksyrken, båtbyggande och -reparation, grafiska branschen och innehållsproducenter inom kulturen. Målet är särskilt kommersialisering av de kreativa branscherna, utveckling av aktörernas samarbete och marknadsföring samt överförande av tyst kunskap och kunnande. Målsättningen omfattar också en infrastruktur som stöder de kreativa branscherna på en god nivå. Företagarna kan till exempel utnyttja snabba dataförbindelser. De kreativa branscherna stöds med hjälp av kurser hantverkscentret i Kuggom utnyttjas kraftigt och genom priset Årets kreativa gärning. Konkreta åtgärder för att nå målen: Tillsammans med aktörerna inom den kreativa branschen läggs det upp en plan för utveckling av verksamheten och kulturen: - att instifta ett pris för årets kreativa gärning/tävling -> kraftigt utnyttjande av publiciteten - att främja det optiska fibernätets utbyggnad, att utnyttja de goda förbindelserna som en utmärkt faktor i marknadsföringen - att reda ut vem de kreativa branschernas aktörer är och vilka behov de har - att planera och verkställa ett företagscenter (jfr Kabelfabriken i Helsingfors)

13 5.5 Energibranschen - att få investerare och byggherrar att engagera sig i projektet - att främja kommersialiseringskunskaper och kommersialisering med hjälp av stödåtgärder, planläggning och genom att erbjuda platser för etablering - att utveckla Bruket som produkt - att värna om kulturtraditionen är en framgångsfaktor för regionen. Centralt mål: Målet är att stärka Lovisaregionens och Lappträsks ställning i fråga om utvecklingen av energibranschen, främja etableringen av ett ersättande kärnkraftverk i regionen samt att bidra till att regionen utvecklas till en betydande producent och utvecklare av bioenergi och biobaserade råmaterial. Utvecklingsobjekt är träenergi (flis, pellets), biogas, vind-, jord- vatten- och solenergi. Samtidigt kompletteras regionens kompetens när det gäller energi som inte orsakar några utsläpp eller som orsakar endast små utsläpp. Samarbetspartner är bl.a. Fortum, Neste Oil, ST1, Ensto, Aalto-universitetet och Villmanstrands tekniska universitet. Konkreta åtgärder för att nå målen : - Fortums projekt om ett ersättande kärnkraftverk i regionen stöds genom en sektrorsövergripande intressebevakning. - Energiprojekten i kapitlet Tjänster för landsbygdsföretag främjas. - Mikroföretagsamhet inom närproducerad energi, produktionen av biogas och grundandet av ett logistikcentrum för biobränsle främjas. - Tillväxtkorridorprojektet E 18 utnyttjas i Lovisa som en fortsättning av projektet grön motorväg. 13

14 Turisttjänster Centralt mål: Att göra turistnäringen till en rikedom för invånarna och att göra näringen lönsam för mikroföretagen och tjänsteproducenterna. Målet för turismen i Lovisaregionen är att regionen är synlig och att den profilerar sig som ett lockande resmål. Regionen utnyttjar sitt läge mellan St Petersburg och Helsingfors. Detta läge gör att turisterna har lätt tillgänglighet till tjänsterna i regionen. Turistströmmen till orten består till stor del av övernattande turister. Målet är att utnyttja regionens mångsidiga, attraktiva och historiska landsbygds-, småstads- och skärgårdsmiljöer såsom bruk, byar och herrgårdar, Lovisa gamla centrum, skärgården och farleder samt museer och andra mål för kulturturism. Inkvarteringstjänsterna stöder till stor del regionens image, d.v.s. att de är traditionsrika och traditionsvärnande. Turisterna erbjuds också upplevelser och landsbygdsturistmål. Ett viktigt utvecklingsmål är att utveckla inkvarteringstjänsterna så att de blir mångsidigare och stöder regionens attraktionsfaktorer och så att tjänsterna kan fås på flera språk. Målbilden är att regionen 2015 besöks av ett betydande antal ryska turister. Konkreta åtgärder för att nå målen: Sammanförande av attraktionsfaktorerna Att göra upp en regional Master Plan för turismen, där utgångsläget kartläggs och ett utvecklingsprojekt fastställs. Att utveckla tillgängligheten genom att sammanföra regionens turisttjänster bakom samma lucka. Att kommersialisera och paketera turisttjänster och turistrelaterade tjänster. Att aktörerna bildar nätverk. Att utveckla turistmål för barnfamiljer. Att utveckla Skeppsbroområdet Att sätta istånd farlederna. Marknadsföring och synlighet Att utarbeta ett varumärke för regionens turisttjänster (befintliga attraktionsfaktorer utnyttjas: Lovisa Historiska Hus, Lovisa jul o.s.v.). Att förbättra skyltar och skyltning flera språk inkl. ryska. Att utnyttja tillväxtkorridoren E 18 inom turismen. Att anlita Posintras tjänster för utveckling av turismen. Att utreda behov och roller (koordinerande och nätverkande modell). 5.7 Logistik och affärsverksamhet som utnyttjar lederna Centralt mål: Målet är att utnyttja Lovisaregionens läge och goda trafikförbindelser i utvecklingen av näringslivet. Det strategiska målet är att snappa upp trafikflödet på vissa platser som ska utvecklas (portar) och att utnyttja trafikförbindelserna inom turismen, speciellt beträffande den växande turismen från St Petersburgsområdet. Bättre förbindelser utvecklar regionens profil som ett område varifrån man lätt kan åka till huvudstadsregionen på jobb. Farlederna utnyttjas i högre grad i företagsverksamhet och turism (bl.a. hamnen, gästhamnen, center för vattenturism, Skeppsbron).

15 Inom logistikbranschen utvecklas en betydande varulogistik i regionen. Målbilden är att det ska finnas flera logistikföretag i regionen. Konkreta åtgärder för att nå målen: Allmänt Att utveckla trafikförbindelser. Att lobba för en spårbunden lösning österut: Nylands förbund, kommunikationsministeriet. Att utveckla hamnen. Att planläggning och planering av markanvändningen stöder utvecklingen av trafikförbindelserna. Att planera, utveckla, marknadsföra en logistikcentral samt att värva kunder. Att locka nya företag som kan utnyttja det geografiska läget till regionen genom näringslivsmarknadsföring. Att samarbeta med Invest in Finland. Goda trafikförbindelser som stöder turism och boende Att marknadsföra regionen nationellt, internationellt och i närområdena (speciellt St Petersburg). Att genomföra gemensam sektoröverskridande marknadsföring. Att utveckla gästhamnarna och att bredda utbudet av tjänster. 15

Lovisanejden 2015 - näringslivsprogram för Lappträsk och Lovisa

Lovisanejden 2015 - näringslivsprogram för Lappträsk och Lovisa Lovisanejden 2015 TTT projektets ledningsgrupp 4.11.2010 Lovisanejden 2015 - näringslivsprogram för Lappträsk och Lovisa 29.10.2010 Lovisanejden 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Energibranschen 5 1.1 Målsättning

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 1 9,6,21 6LEER± )LQODQGV PHVW HIWHUWUDNWDGH LQYnQDUH 675$7(*, (QVQDEE SODQPlVVLJ WLOOYl[WI UQ\HOVH RFK XWYHFNOLQJ VRP JHQRPI UV LQQRYDWLYW PHG KMlOS DYQlWYHUNVELOGQLQJ

Läs mer

HELSINGFORS- REGIONEN 2050

HELSINGFORS- REGIONEN 2050 HELSINGFORS- REGIONEN 2050 Strategiska riktlinjer för markanvändning, boende och trafik Helsingforsregionens VISION Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer.

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete.

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete. Innehållsförteckning 1. Visionär topputvecklare av Nyland 2. Landskapets utvecklingsmål 3. Mål inom strategiskt partnerskap 4. Mål inom kommunikation och kompetens 5. Viktigaste intressegruppers förväntningar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) www.ely-centalen.fi/egentligafinland 12.3.2014 Verksamhetsidé NTM-centralen i Egentliga Finland främjar och utvecklar hållbar välfärd

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland 1 Regionavdelningen/Strukturfonderna 13.6.2014 URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 strukturfondsprogrammet för Finland Uppföljningskommittén har i enlighet med förordningen om allmänna

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

SLC strategi

SLC strategi SLC strategi 1 VÅR VISION OCH STRATEGIN VI NÅR DEN MED Genom att studera globala och lokala trender - som vi upplever att påverkar våra jord- och skogsbruk och andra landsbygdsföretag framöver - har vi

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft

En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft En ny attraktiv handelsplats som stannar och fångar upp köpkraft Att innan 2015 utveckla och genomföra en lösning som lämpar sig för området vid infarten till Lovisa. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Området

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Nyland förbund utvecklar metropollandskapet

Nyland förbund utvecklar metropollandskapet Nyland förbund utvecklar metropollandskapet Nylands förbund är en strategisk planerare i landskapet som sammanfogar de regionala utvecklingsåtgärderna, planlägger på landskapsnivå och bevakar landskapets

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kyrkslätts kommuns näringslivsprogram 2014 2015

Kyrkslätts kommuns näringslivsprogram 2014 2015 Fge 10/1.9.2014 76 Godkänd av kommunfullmäktige 1.9.2014 Dnr: 985/14.00.01/2013 Kyrkslätts kommuns näringslivsprogram 2014 2015 1 Näringslivsprogrammets utgångspunkter och fullföljande Det här näringslivsprogrammet

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Olli Sulin åbo den mest intressanta staden vid norra ÖstersjÖn

Olli Sulin åbo den mest intressanta staden vid norra ÖstersjÖn Olli Sulin åbo den mest intressanta staden vid norra Östersjön åbo 2029 År 2029 fyller Åbo hela 800 år. Märkesåret har också valts som utgångspunkt då stadens framtid betraktas. Stadsstrategin och dess

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Sörmlands Matkluster Journalnummer: 2008-1302 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Region Skåne Näringsliv

Region Skåne Näringsliv Region Skåne Näringsliv Ulf Kyrling Näringslivsutvecklare Tel: +46 40 675 34 16 Mail: ulf.kyrling@skane.se Datum 2015-07-08 1 (6) YTTRANDE från Region Skåne 2015-07-08 Ert dnr: N2015/2989/HL Näringsdepartementet

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010

STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010 NORDMALINGS KOMMUN 1 (6) STYRDOKUMENT FÖR MARKNADSFÖRING AV NORDMALINGS KOMMUN åren 2006 2010 Fastställd av kommunfullmäktige den 24 april 2006, 14 Inledning Den 7 juni 2004 fastställde fullmäktige den

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Bilaga 3 Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Handlingsplaner för visionens utvecklingsområden Dynamiskt näringsliv god tillväxt i en expansiv miljö Aktiviteter kopplade till strategierna för

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Förebyggande av våld. i närrelationer och inom familjen 2004 2007. Broschyrer 2004:9

Förebyggande av våld. i närrelationer och inom familjen 2004 2007. Broschyrer 2004:9 Förebyggande av våld i närrelationer och inom familjen 2004 2007 Broschyrer 2004:9 Trygghet är en grundläggande rättighet Trygghet är en grundläggande rättighet för envar och en förutsättning för välbefinnande.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Fastighets- och byggnadsbranschen

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Fastighets- och byggnadsbranschen Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Fastighets- och byggnadsbranschen Vad är VOSE-projektet? Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi Nationell modell för identifiering

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Målsättningar för den regionala kommunikationen

Målsättningar för den regionala kommunikationen Målsättningar för den regionala kommunikationen 202020 Vasaregionens image bland Finlands topp 6 regioner En nationellt stark bild av Vasaregionen som sysselsättare av kunniga personer i synnerhet inom

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer