Ansökan ska lämnas på blanketten Ansökan om godkännande som utförare inom hemtjänst i Gävle kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan ska lämnas på blanketten Ansökan om godkännande som utförare inom hemtjänst i Gävle kommun."

Transkript

1 Dnr: 11ON 270 Sida 1 (30) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka om att bli utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst i ordinärt boende. Ansökan ska lämnas på blanketten Ansökan om godkännande som utförare inom hemtjänst i Gävle kommun. Ansökan kan endast göras av utförare som erbjuder både service omvårdnad och aktiviteter. Ansökan kan lämnas löpande. Inköp Gävleborg tillsammans med beställaren kommer att pröva ansökningarna så snabbt som möjligt. Beslut om godkännande av ansökan kommer i normalfallet att göras inom fyra till sex veckor vid komplett ansökan. Om ett sökande företag godkänns ska ett avtal tecknas mellan företaget och Omvårdnad Gävle (beställaren). Välkommen att lämna in din ansökan! Inköp Gävleborg

2 Dnr: 11ON 270 Sida 2 (30) Upphandlingsförfarande: Lag om valfrihetssystem LOV Sista anbudsdag/tidsfrister: Ansökans giltighetstid: 6 månader efter ansökningsdatum Ansökan: Frågor: Ansökan och omslag/kuvert märks med Ansökan LOV hemtjänst Tas emot via på adress Bilagor: Bilaga 1 - Ansökningsformulär Bilaga 2 Värdighetsgaranti Bilaga 3 - Riktlinje för marknadsföring Bilaga 4 - Verksamhetsplan för Omvårdnadsnämnden Bilaga 5 - Miljöpolicy Gävle kommun Bilaga 6 - Resepolicy Gävle kommun Bilaga 7 - Ersättning till utförare

3 Dnr: 11ON 270 Sida 3 (30) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING PARTER BESKRIVNING AV VALFRIHETSSYSTEMET Genomförande av valfrihetssystemet Information om valfrihetssystemet Ickeval Omval Karta över hemtjänstområden Aktuella hemtjänstområden BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN INOM OMVÅRDNAD Organisation Nuvarande Hemtjänst Upphandlande myndighet Huvudmannaskap och insyn Tillsyn av socialtjänst Bistånd Anhöriganställning Förebyggande Verksamheten Korttidsvistelse Nattpatrull- och Trygghetslarm Avgifter för kund ADMINISTRATIVA KRAV OCH KVALIFICERING AV UTFÖRARE FRÅGOR OM UPPHANDLINGEN Kontaktpersoner FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANSÖKANS INLÄMNING UNDERLAG FÖR KVALIFICERING Referenser från liknande uppdrag Geografiska områden Kapacitetstak Uppgifter om tilläggstjänster UTESLUTANDE AV SÖKANDE ENLIGT 7:E KAP LOV EKONOMISK STÄLLNING Godkännande och avtalsskrivning KRAV PÅ UTFÖRAREN HJÄLP I HEMMET I ORDINÄRT BOENDE ÅTAGANDE Biståndsbeslut och uppdraget Verksamhetssystem Värdighetsgaranti Information och samverkan Tillgänglighet Matdistribution Hälso- och sjukvård, egenvård och tandvård Korttidsvistelse Sjukdom hos kund Hygien Hjälpmedel LEDNING OCH VERKSAMHETSANSVARIG Krav på utföraren Verksamhetsansvarig Arbetsgivaransvar Arbetsmiljö PERSONAL Personalens kompetens... 17

4 Dnr: 11ON 270 Sida 4 (30) Bemanning Arbetskläder Kollektivavtal Meddelarfrihet Legitimering ADMINISTRATIVA KRAV PÅ VERKSAMHETEN Skyldighet att anta uppdrag Kapacitetstak Geografiskt område Ändring av kapacitetstak och geografiska områden Omval IT OCH LOKALER IT och telefoni Lokaler LEDNINGSSYSTEM Utförarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2011:9) Klagomål, synpunkter och rapportering enligt lex Sarah Avvikelser av insatser Oförutsedda behov Miljö Säkerhet Lokal kris- och katastroforganisation Livsmedelshantering Dokumentation och handlingar Mottagande av kunder UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN Kundundersökningar och särskilda studier Uppdragsgivarens kvalitetsrevision Allmänhetens rätt till insyn Uppföljningsförfarande AVTAL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Parter Avtalshandlingar AVTALSTID UPPDRAGET Tider för utförande av insatser Skyldighet att ta emot kund Geografiska område Kapacitetstak Verksamhetssystem Dokumentation Tystnadsplikt och sekretess Anhöriganställning ERSÄTTNINGSVILLKOR Ekonomisk ersättning Övriga kostnader Fakturering Prisjustering Betalningsvillkor ÄNDRINGAR, TILLÄGG AV AVTAL Ändrade förutsättningar Ändringar i avtal Omförhandling UPPHÖRANDE AV AVTAL På egen begäran Överlåtelse av avtal Återkalla och avsluta avtal... 28

5 Dnr: 11ON 270 Sida 5 (30) MBL TILLÄGGSTJÄNSTER Underleverantörer MARKNADSFÖRING FÖRSÄKRINGAR FORCE MAJEURE, ANSVARSBEGRÄNSNING SKADESTÅND RÄTTNING, SANKTION HÄVNING TVIST... 30

6 Dnr: 11ON 270 Sida 6 (30) 1 Allmän orientering 1.1 Parter Upphandlingsstöd: Inköp Gävleborg Uppdragsgivare: Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Beställare: Omvårdnad Gävle Utförare: Part som erhåller avtal Avtalsparter: Utförare och beställare 1.2 Beskrivning av valfrihetssystemet Syftet med valfrihetssystem är: Att ge kunden möjlighet att välja utförare Att förbättra kvaliteten i utförandet av tjänsten Att valfriheten ska leda till en ökad mångfald av utförare Omfattning: Kunder som beviljats hjälp i hemmet i ordinärt boende i Gävle kommun Omfattas inte: Natt- och larmverksamhet Hjälp i hemmet inom Personligt stöd och Boendestöd för personer med funktionsnedsättning samt anhöriganställning. Valfrihetssystem inom hemtjänst innebär: För kunden För delaktighet och inflytande har kunden möjlighet att välja utförare, i kommunens egenregi eller extern utförare Samma pris för kunden oavsett utförare. Kommunens maxtaxa gäller För den som inte vill eller kan välja finns ett ickevalsalternativ Kunden har rätt att byta utförare utan att motivera varför För utföraren Utföraren skall erbjuda service, omvårdnad och aktiviteter Utföraren kan ansöka om geografiskt område inom kommunen och kapacitetstak Utföraren är skyldig att ta emot kunder inom valt område Utföraren ges ingen garanterad kundvolym Utföraren kan erbjuda tilläggstjänster För kommunen Uppdragsgivaren har fortsatt ansvar för god kvalitet oavsett utförare Biståndsbedömning och beslut av insatser sker av kommunens biståndshandläggare Kunden ska få god information om de olika alternativen och om respektive utförare Uppföljning och kontroll sker av både i kommunens egenregi och den verksamhet som bedrivs av externa utförare.

7 Dnr: 11ON 270 Sida 7 (30) Genomförande av valfrihetssystemet Lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst i ordinärt boende gäller under en försöksperiod på fyra (4) år, och med en uppföljning efter två (2) år, Utförare svarar på beställarens ansökningsformulär. En utvärdering sker av respektive utförare. Avtal tecknas med godkända utförare inom fyra till sex veckor. Godkända utförare ges möjlighet till en introduktion av beställaren i de mest vanligt förekommande riktlinjer och rutiner innan start, för att kunna fullfölja sitt uppdrag Information om valfrihetssystemet Beställaren kommer att informera om den godkända utförarens verksamhet på kommunens hemsida. För att underlätta valet för kunden finns en presentationsmall som godkända utförare ska fylla i. Ändringar i informationsmaterialet kommer att ske vid några givna tillfällen per år. Informationen kommer att finnas både som tryckt material samt på kommunens hemsida Biståndshandläggarna kommer opartiskt att informera om vilka utförare som finns att välja på utifrån informationsmaterialet i samband med kundens val. Utföraren har rätt att informera om sin verksamhet och även informera om eventuella tilläggstjänster genom att länka sig via kommunens hemsida Ickeval För kunder som inte själv kan eller vill välja utförare erbjuder beställaren ett så kallat ickevalsalternativ i form av kommunens egenregi Omval Kunden kan meddela utförare eller biståndshandläggare om önskemål att göra omval av utförare. Omställningstiden vid byte av utförare är maximalt 14 dagar. Under dessa dagar ansvarar den tidigare utföraren för insatserna. Vid särskilda omständigheter kan undantag från principen medges av beställaren.

8 Dnr: 11ON 270 Sida 8 (30) Karta över hemtjänstområden Utföraren kan ansöka om uppdrag inom ett eller flera geografiska områden: Område 1 Andersberg, 2 Bomhus, 3 Brynäs, 4 Centrum, 5 Hamrånge, 6 Hedsunda, 7 Stigslund, 8 Strömsbro - Hille, 9 Sätra, 10 Söder, 11 Valbo- Forsbacka

9 Dnr: 11ON 270 Sida 9 (30) Aktuella hemtjänstområden Medelvärde av utförda hemtjänsttimmar per månad. Tidsperiod Område Antal kunder i genomsnitt/månad Utförda timmar/månad Andersberg Bomhus Brynäs *Centrum Hamrånge Hedesunda Hille/Strömsbro Stigslund Sätra Söder Valbo/Forsbacka *Inom området finns ett lågtröskelboende för personer med missbruksproblematik som drivs av Socialtjänsten, där hyresgästerna kan ha hemtjänst. 1.3 Beskrivning av verksamheten inom Omvårdnad Organisation Förvaltningen Omvårdnad Gävle och Omvårdnadsnämnden är ansvarig för äldre- och handikappomsorgen i Gävle kommun. Det finns en beställar- utförarorganisation med tre enheter; Uppdragsenheten som ansvarar för samhällsuppdraget och genom uppdrag av Omvårdnadsnämnden, gör beställningar av vård- och omsorg, Administrativa enheten ansvarar för service, boendeplanering, säkerhet samt IT och Produktionsenheten är kommunens egenregiverksamhet Nuvarande Hemtjänst För närvarande finns ca hemtjänstkunder och fördelningen mellan egenregi och externa utförare är cirka 60/40. Omsättningen av kunder är ca 33 % per år. Fördelningen av hemtjänstinsatser är ca 80 % omvårdnad, 14 % service samt 6 % aktiviteter Upphandlande myndighet Gävle kommun genom Omvårdnad Gävle, är upphandlande myndighet Huvudmannaskap och insyn Omvårdnadsnämnden har som huvudman för verksamheten rätt till insyn i hur utföraren utför sitt uppdrag. Detta innebär bland annat rätt att granska den dokumentation och de individuella planeringar (efter den enskildes samtycke) som rör kunden, för att garantera en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen (SoL).

10 Dnr: 11ON 270 Sida 10 (30) Tillsyn av socialtjänst Socialstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för att kontrollera att de utförare som ingår avtal med kommuner att utföra socialtjänstuppgifter uppfyller de krav som ställs i gällande lagar, förordningar och föreskrifter Bistånd Kunden ansöker om hemtjänst till kommunen. Biståndshandläggaren utreder och beslutar om hjälp i hemmet. Därefter kan kunden välja av kommunens egenregi eller godkänd extern utförare Anhöriganställning All anhöriganställning hanteras av beställaren och omfattas inte av LOV. Beställarens definition av anhöriganställning är att anhörig/närstående inom ramen för utförandet av hemtjänst har en anställning som är knuten till en specifik kund/er Förebyggande Verksamheten Omvårdnad Gävle ansvarar för verksamheten som vänder sig till alla kommunmedborgare, i form av anhörigstöd, volontär- och kulturverksamhet, uppsökande verksamhet samt träffpunkter för seniorer. Samarbete sker med alla utförare, oavsett driftsform Korttidsvistelse Inom Omvårdnad Gävle bedrivs korttidsvistelse på ett antal särskilda boenden. I verksamheten ingår även anhörigavlösning Nattpatrull- och Trygghetslarm Omvårdnad Gävle ansvarar för trygghetslarm och nattpatrull i ordinärt boende och samarbetar med alla utförare Avgifter för kund Kunden betalar en avgift till Omvårdnad Gävle för hjälp i hemmet i ordinärt boende enligt kommunens taxa. För trygghetslarm i ordinärt boende betalar den enskilde telefonabonnemang till teleoperatören samt för trygghetslarmet, en fast månadsavgift till Omvårdnad Gävle. Avgifterna är relaterade till basbeloppet som har en årlig uppräkning. 2 Administrativa krav och kvalificering av utförare 2.1 Frågor om upphandlingen Vid eventuella frågor om förfrågningsförfarandet ber vi utföraren att skicka sin frågeställning via Svar på frågor som kompletterar förfrågningsförfarandet eller som av någon annan anledning behöver förtydligas publiceras på

11 Dnr: 11ON 270 Sida 11 (30) Kontaktpersoner Anders Boqvist, Inköp Gävleborg Katarina Stistrup, Omvårdnad Gävle Förutsättningar för ansökans inlämning Ansökningsförfarande genomförs enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). Ansökan ska ske enligt blankett Ansökningsformulär om godkännande att bedriva hemtjänst inom Gävle kommun. Svara genom att kryssa i ja/nej rutor som finns under varje krav samt fyll i de uppgifter och redogörelser som efterfrågas. Se bilaga 1 Ansökningsformulär. Var extra noga med att skall-kraven uppfylls. Fyll i svarsfälten elektroniskt men skriv sedan ut och underteckna ansökan. För att underlätta kvalificeringen och intern hantering tänk på följande: fullständig ansökan lämnas på svenska ange företagsnamn och organisationsnummer använd inte inbundna eller häftade handlingar undvik fliksystem om det går, det går bra att särskilja med gem. samtliga handlingar ska vara sidnumrerade ansökan lämnas som ett undertecknat original antalet sidor av lämnat anbud (inkl bilagor) ska max vara 30 sidor i teckenstorlek Underlag för kvalificering Här ställs krav på sökandes finansiella, ekonomiska samt tekniska förmåga och kapacitet för att klara uppdraget. Till ansökan ska bifogas: F skattebevis Registreringsbevis från Bolagsverket Finansiell plan för nystartat företag Uppgifter om eventuella underleverantörer Presentation av företaget och dess ledning inklusive meritförteckning (CV) som utvisar relevant utbildning och yrkeserfarenhet Meritförteckning för personer som är ansvariga för verksamheten Aktuella försäkringar Beskrivning av företagsidé, verksamhetens innehåll samt eventuell profilering Referenser från liknande uppdrag Utförare som blir godkända skall ha kompetens och erfarenhet som krävs för att driva verksamheten. Beställaren förbehåller sig rätten att inhämta referenser. Beställarens egna erfarenheter räknas också som referenser. Anbudsgivaren skall lämna tre (3) referenser som är max tre år gamla. Se bilaga 1 Ansökningsformulär.

12 Dnr: 11ON 270 Sida 12 (30) Geografiska områden Utföraren kan ansöka om uppdrag inom ett eller flera geografiska områden enligt karta och beskrivning under punkt Svar på detta lämnas. Se bilaga 1 Ansökningsformulär Kapacitetstak Utföraren kan välja att ansöka om ett så kallat kapacitetstak, vilket innebär att utföraren anger maximalt antal timmar som kan utföras under en månad. Se bilaga 1 Ansökningsformulär Uppgifter om tilläggstjänster Utföraren äger rätt att erbjuda även andra tjänster i anslutning till uppdraget, under förutsättning att detta inte inkräktar på möjligheterna att bedriva verksamheten enligt upprättat avtal. Se bilaga 1 Ansökningsformulär. 2.4 Uteslutande av sökande enligt 7:e kap LOV Uppdragsgivaren får utesluta en sökande som: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom ESS- området eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf 7. när utföraren är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4 Upphandlingsstödet får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av punkterna 1, 2, 3, eller Ekonomisk ställning Upphandlingsstöd och beställare kommer att kontrollera utförarens ekonomiska stabilitet. Upphandlingsstödet använder sig av kreditinformation via UC. Riskklassificeringen innebär att upphandlingsstödet och beställaren godkänner utförare med Risklass Låg och Normal. Utförare som bedöms vara i Riskklass Hög kan komma att uteslutas om inte utföraren lämnar en godtagbar förklaring till varför företaget har denna riskklass. Nystartade företag, nybildade företag eller företag under bildande ska till ansökan bifoga, affärsplan inkluderat en finansiell plan med budget. Startkapitalet ska minst täcka kortfristiga skulder. Upphandlingsstödet kommer att göra

13 Dnr: 11ON 270 Sida 13 (30) bedömningen om startkapitalet räcker för att tillgodose kravet på tillräckliga resurser för att bedriva verksamheten. Vid behov kan ytterligare kompletterande handlingar begäras in som kan styrka utförarens ekonomiska stabilitet som t ex en bankgaranti Godkännande och avtalsskrivning Om utföraren godkänns skall ett avtal tecknas mellan utföraren och beställaren, i normalfallet inom 4-6 veckor. Beställaren kan begära kompletteringar av ansökan och eventuell intervju innan godkännande. Om beställaren ej godkänner den sökande som utförare skall sökande informeras om skälen till detta. Om den sökande vill överpröva beslutet (söka rättelse) skall detta ske skriftligen av utföraren till Förvaltningsrätten inom tre (3) veckor efter mottaget beslut. 3 Krav på utföraren 3.1 Hjälp i hemmet i ordinärt boende Syftet med hjälp i hemmet är att personer i behov av insatser ska få leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Syftet är också att utifrån en helhetssyn ge personer möjlighet till kvarboende och tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå samt främja lika rättigheter enligt gällande lagstiftning, Socialtjänstlag- SoL (2001:453) och Diskrimineringslag (2008:567). 3.2 Åtagande Utföraren skall utföra hemtjänstinsatser för vuxna personer i ordinärt boende enligt SoL i form av service, omvårdnad och aktiviteter, enligt biståndsbeslut och vad som övrigt framgår i förfrågningsunderlag och tillhörande bilagor. Insatserna skall vid behov erbjudas dag- och kvällstid alla dagar på året ( ). Utföraren skall organisera sig så att den är tillgänglig för både kund och närstående. För vissa insatser kan undantag eller tillägg förekomma Biståndsbeslut och uppdraget Biståndshandläggare beslutar om bistånd enligt SoL och skickar uppdrag till utföraren. I uppdraget framgår vilka insatser som skall utföras och i vilken frekvens. Utföraren skall dagligen bevaka och ta emot uppdrag i verksamhetssystemet. Utföraren skall kunna påbörja uppdraget närmast följande vardag från beställningen och registrering sker i verksamhetssystemet. I akuta ärenden skall utföraren kunna ta emot och påbörja ett uppdrag redan samma dag som beställningen görs. Varje insats inom hemtjänsten är beräknad med en schablontid (beräknat på ett medelvärde) så att utföraren initialt ska kunna bedöma resursåtgången. Inom ramen för denna summerade tidsram som utföraren har till förfogande för samtliga kunder, åligger det utföraren att tillsammans med den enskilde planera tider som är anpassade till varje kunds faktiska behov och önskemål

14 Dnr: 11ON 270 Sida 14 (30) och dokumentera i genomförandeplanen. Utföraren har således möjlighet att variera den faktiska tiden för respektive kund beroende på hur behov och önskemål skiftar. Återrapportering till biståndshandläggaren skall ske inom två (2) veckor från det att uppdraget mottagits. I de fall beslut inte kunnat verkställas inom angiven tid skall utföraren ange orsak och lämna motivering. Utföraren skall upprätta genomförandeplan, elektroniskt inom två (2) veckor i verksamhetssystemet. Vid akuta fall, t ex plötsligt insjuknande hos kund, skall utföraren omgående även kunna tillgodose behov som inte ingår i biståndsbeslutet, t ex vak, ledsagning. Sådana insatser anmäls senast följande vardag till ansvarig biståndshandläggare och redovisas som utförd tid och debiteras enligt avtalat timpris. Utföraren skall snarast meddela biståndshandläggare om kundens behov av insatser förändras i sådan grad att biståndsbeslut behöver omprövas Verksamhetssystem Utföraren skall använda beställarens verksamhetssystem för dokumentation, kommunikation av beställning, avgiftsregistrering och anvisat verktyg för insatsregistrering samt i förkommande fall, system för samordnad vårdplanering, se vidare under punkt 3.6.1, IT och telefoni. Utföraren skall följa upprättade rutiner beträffande dokumentation, uppföljning och annan registrering som finns för systemen Värdighetsgaranti Utföraren skall bedriva verksamheten enligt kraven i uppdragsgivarens värdighetsgaranti. Se bilaga 2, Värdighetsgaranti. *Värdighetsgarantin kommer att kompletteras med en riktlinje för ordinärt boende under Värdighetsgarantin innehåller: God kvalitet Information Din möjlighet att påverka Bemötande Kontaktmannaskap Genomförandeplan Personalens kompetens och kontinuitet Samverkan och samverkan med närstående Trygghet i bemötandet Uppföljning Information och samverkan Utföraren skall samarbeta med och mellan samverkansparter gällande kund som t ex teamträffar och vårdplanering initierad av annan vårdgivare. Utförare skall ha regelbundna träffar med

15 Dnr: 11ON 270 Sida 15 (30) biståndshandläggare samt natt- och larmverksamheten eller annan viktig samverkanspart. Utföraren skall följa upprättad rutin för informationsöverföring för en säker vård- och omsorgskedja för kunden. Utförare och beställare skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka uppdraget. Minst fyra gånger per år kallar beställaren till möten som är obligatoriska för alla utförare. Utföraren skall på beställarens anmodan delta i utvecklingsprojekt som finansieras av uppdragsgivaren Tillgänglighet Utföraren skall organisera sig så att de är tillgängliga för kund/närstående och informera om hur man får kontakt med verksamheten och hur verksamheten bedrivs, t ex med återkommande kund/närståendemöten. Utföraren skall ha upprättade och uppdaterade kontaktvägar till verksamheten. Om kunden inte talar eller förstår svenska har kunden rätt till tolkhjälp. Rätt att få hjälp av tolk har också den som behöver tolkhjälp på grund av en hörsel- eller talskada. Utföraren skall, när behov föreligger, rekvirera och bekosta tolk. Se vidare bilaga 2, Värdighetsgaranti Matdistribution Kunder med beslut om matdistribution får leverans av kyld mat till hemmet av kommunen upphandlad matleverantör. Berörd verksamhetschef beställer tjänsten av matleverantör och är kunden behjälplig vid kontakt med matleverantören. I de fall kunden inte själv kan ta emot maten levereras den till hemtjänstlokalen för att bäras ut av hemtjänstpersonalen enligt särskilt beslut från biståndshandläggaren. Undantag från att använda gällande matleverantör förutsätter godkännande från beställaren. Kund som enbart har beslut om matdistribution, hanteras av egenregiverksamheten Hälso- och sjukvård, egenvård och tandvård Kommunens egenregi ansvarar för hemsjukvården inklusive rehabilitering och utprovning av individuella hjälpmedel, fr om För de kunder som inte är inskrivna i kommunens hemsjukvård ansvarar Landstinget för motsvarande hälso- och sjukvård. Respektive huvudman ansvarar för medicinhantering och rehabiliteringsinsatser i de fall då kunden inte klarar detta själv. För hantering av läkemedel och ordinerad träning gäller särskilda regler vid delegering till hemtjänstpersonal och kan endast ske efter instruktion/handledning. Delegerad hälso- och sjukvård utförs endast i de fall kunden är beviljad hjälp i hemmet och endast i samband med dessa besök. Egenvård är en åtgärd som en person själv utför för att upprätthålla hälsa och välbefinnande på rekommendation av hälso- och sjukvårdspersonal. Om personen av olika skäl inte kan utföra åtgärden själv kan kunden söka bistånd för att få åtgärden utförd av hemtjänstpersonalen. Utföraren skall vara behjälplig för att nödvändig tandvård erbjuds till äldre. Biståndsenheten ansvarar för intyg om Rätt till nödvändig tandvård enligt tandvårdslagen 8a.

16 Dnr: 11ON 270 Sida 16 (30) Korttidsvistelse I förekommande fall skall utföraren underlätta och samarbeta med korttidsenheten för information och förflyttning till korttidsvistelse och avlösningsvistelse Sjukdom hos kund Utföraren skall se till att kund som vistas på sjukhus eller korttidsvistelse har möjlighet att återvända till sin bostad då kunden är utskrivningsklar. Utföraren skall vid behov anordna vak som kan sättas in vid svår sjukdom och vård vid livets slut under dygnets alla timmar. I första hand bör ordinarie personal sitta vak. Utföraren skall ansvara för anskaffning av vaket om uppdraget inkommit mellan ( ). I annat fall är Omvårdnad Gävle (natt- och larmverksamheten) ansvarig för att påbörja insatsen av vaket. Kostnaden tillfaller utföraren och ansvaret förs snarast över till utföraren Hygien Utföraren skall ansvara för att all personal har kännedom om god hygien och arbeta i enlighet med beställarens rutiner. Beställaren tillhandahåller regelbundet utbildningar, utföraren står för personalkostnaderna Hjälpmedel Landstinget ansvarar för de förskrivna individuella hjälpmedlen till kund/patient. Fr o m ansvarar kommunen för de individuella hjälpmedlen för kund/patient som är inskriven i hemsjukvården. Utföraren är, tillsammans med huvudmannen, ansvarig för att personalen ges möjlighet att få god kunskap om handhavandet. Arbetstekniska hjälpmedel avser sådan utrustning som personalen behöver för att förebygga arbetsskador i sitt arbete. Utföraren skall ansvara och bekosta de arbetstekniska hjälpmedlen 3.3 Ledning och verksamhetsansvarig Krav på utföraren Utföraren skall ha ingående kännedom om vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning med målet om en god livskvalitet för den enskilde. Utföraren skall även ha ingående kännedom om gällande lagstiftning, riktlinjer och författningar se vidare och Ägare/delägare för ett enskilt företag, som är godkänd enligt valfrihetssystemet, kan inte samtidigt vara bemanningspersonal/vikarie/anställd inom uppdragsgivarens ansvarsområde. Utföraren avgör i övrigt hur verksamheten organiseras. Utföraren skall i ansökan presentera de personer i företagets ledning som ska arbeta i företaget med uppdraget, se punkt Verksamhetsansvarig För verksamheten skall det finnas en chef som både är tillgänglig och ansvarar för den dagliga driften och ha ingående kunskaper om äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning samt tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Chef skall ha relevant utbildning för uppdraget och

17 Dnr: 11ON 270 Sida 17 (30) den person som av utföraren är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion skall ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. ansvara för att: verksamheten kännetecknas av en god etik och ett värdigt bemötande, personalen har den kunskap som behövs för en ändamålsenlig verksamhet, personalens behov av stöd och handledning och kompetensutveckling tillgodoses, personal rekryteras och introduceras i verksamhetens riktlinjer och rutiner, rutiner finns som uppfyller kraven för ledningssystem och uppdragsgivarens värdighetsgaranti, verksamheten planeras, utvecklas och följs upp, verksamhetens resultat förmedlas till överordnade och verksamheten utvecklas i takt med ändrad lagstiftning arbeta självständigt och kunna hantera IT Arbetsgivaransvar Utföraren skall som arbetsgivare ansvara för att gällande lagar, författningar och avtal iakttas, att anställa, avlöna och säga upp personal att skatter och sociala avgifter inlevereras att arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa hos personalen att förebygga skador som kan drabba personal, kunder, anhöriga samt utomstående att omedelbart vidta erforderliga rättsliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha begått brott riktade mot en kund samt att i varje enskilt fall avge rapport till uppdragsgivaren att säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning när personal är i tjänst Arbetsmiljö Utföraren skall ansvara för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Utföraren ansvarar för att kontinuerligt och systematiskt arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud skall dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till verksamheten. 3.4 Personal Personalens kompetens Utförarens personal skall ha adekvat utbildning och tillräcklig kompetens som är lämpligt för uppdraget. Utföraren skall beskriva hur man långsiktigt arbetar med kompetensökning för att uppnå formell kompetens som undersköterska. Utföraren svarar även för att personalen kontinuerligt ges erforderlig handledning, fortbildning och kompetensutveckling. Personalen skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket. Utföraren skall ha ett framtaget introduktionsprogram som tillämpas vid nyanställning och för vikarier. Utföraren skall efter anmodan ta emot studerande i behov av praktik. Uppdragsgivarens mål är att andelen fast anställd personal med formell kompetens som undersköterska, skall vara 80 % för utgången av Redogörelse av särskild kompetens/vidareutbildning hos personalen skall lämnas av utföraren på en särskild blankett och vidimeras av företagets ledning, vid avtalsstart och vid förändringar.

18 Dnr: 11ON 270 Sida 18 (30) Bemanning Utföraren skall ansvara för att utföra sitt åtagande med den bemanning och kompetens som bedöms vara erforderlig för uppgiften. Det är önskvärt att utföraren erbjuder personalen heltidstjänstgöring Arbetskläder Utföraren skall ansvara för att tillhandahålla och tvätta de arbetskläder som personalen behöver i verksamheten Kollektivavtal Beställaren framhåller vikten av att utföraren tecknar kollektivavtal om anställningsvillkor m m för anställda hos utföraren. Om utföraren inte har tecknat kollektivavtal skall arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal tecknas och betalas för anställd personal. Intyg från försäkringsbolag och pensionsförvaltare skall bifogas ansökan. Om utföraren frångår denna princip behandlas frågan som avtalsbrott under punkt 4.13 hävning Meddelarfrihet Utföraren skall förbinda sig att tillförsäkra personalen meddelarfrihet enligt följande: Utföraren får inte ålägga sina anställda en sådan tystnads- eller lojalitetsplikt som inskränker deras möjlighet att lämna uppgifter till massmedia om allvarliga missförhållanden, som är av allmänt intresse, i verksamheten. Utföraren förbinder sig att inte efterforska källan till en uppgift i massmedia av nyssnämnt slag. Meddelarfrihet skall inte omfatta uppgifter som avser affärsförhållanden eller som allmänt kan rubba konkurrensförhållanden. Meddelarfrihet gäller inte heller vid pågående förhandlingar som rör löne- eller anställningsvillkor el dyl. Vidare råder inte meddelarfrihet för uppgifter om enskildas personliga förhållanden som är sekretessbelagda och regleras enligt sekretesslagen. Om utföraren frångår denna princip behandlas frågan som avtalsbrott under punkt 4.13 hävning Legitimering Utföraren skall se till att all personal har tjänstelegitimation. 3.5 Administrativa krav på verksamheten Skyldighet att anta uppdrag Utföraren skall anta, behålla och utföra de uppdrag inom det geografiska området och på de tider inom det eventuella kapacitetstak som angetts. Om en befintlig kund flyttar utanför en utförares områdesbegränsning, upphör utförarens skyldighet att ta uppdraget. Utföraren kan inte välja kunder inom sitt område/åtagande Kapacitetstak Utföraren kan välja att ansöka om ett så kallat kapacitetstak, vilket innebär att utföraren anger maximalt antal timmar som kan utföras under en månad. Utföraren skall behålla befintliga kunder när

19 Dnr: 11ON 270 Sida 19 (30) insatserna utökas även om kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att kunden inte själv väljer att byta utförare Geografiskt område Utföraren kan välja ett eller flera geografiska områden, se punkt Utföraren kan inte välja att vara verksam i delar av ett område Ändring av kapacitetstak och geografiska områden Utföraren kan ansöka om förändring av sitt uppdrags omfattning gällande geografiska områden och kapacitetstak maximalt två gånger/år: Vid ökning avseende geografiskt område och/eller kapacitetstak skall beställaren meddelas en (1) månad innan förändringen, eller enligt särskild överenskommelse med beställaren. Vid minskning av geografiskt område skall beställaren meddelas sex (6) månader innan förändringen, eller enligt särskild överenskommelse med beställaren. Vid minskning av kapacitetstak skall beställaren meddelas fyra (4) månader innan förändringen, eller enligt särskild överenskommelse med beställaren Omval Kunden kan meddela utförare eller biståndshandläggare om önskemål att göra omval av utförare. Omställningstiden vid byte av utförare är maximalt två (2) veckor. Under dessa dagar ansvarar den tidigare utföraren för insatserna. Vid särskilda omständigheter kan undantag från principen medges av beställaren. 3.6 IT och lokaler IT och telefoni Telefoni Utföraren skall ansvara för anskaffning av nödvändig telefoni så att en god tillgänglighet tillgodoses för kund/närstående, medarbetare och samverkansparter. IT Utföraren skall använda beställarens system för dokumentation, kommunikation, insatsregistrering samt i förekommande fall, verktyg för samordnad vårdplanering. Beställaren tillhandahåller support och utbildning till överenskomna resurspersoner hos utföraren. Utföraren skall se till att personalen har erforderliga grunddatakunskaper. Utföraren skall i lämpliga delar följa Gävle kommuns IT säkerhetshandbok. Utföraren ges möjlighet att använda beställarens planeringsverktyg mot en kostnad för licens och drift, separat avtal tecknas. Utföraren ansvarar för anskaffning av datorer, IT-miljö och drift av datorer med tillhörande utrustning för att ha tillgång till systemen enligt särskild specifikation. Utföraren skall utföra förändringar som över tid kan behövas för säker anslutning.

20 Dnr: 11ON 270 Sida 20 (30) Åtkomst och användning av systemen bekostas av beställaren och överenskomna antal användarkonton. Utföraren skall upprätta lokala rutiner för en säker hantering av den utrustning som beställaren lånat ut. Beställaren kan begära ersättning vid försummelse av lånad utrustning. *Vid en ev förändring av IT systemen under avtalstiden skall en ny överenskommelse upprättas mellan parterna Lokaler Utföraren ansvarar för sina lokaler och att hemtjänstlokal/erna är försäkrade. 3.7 Ledningssystem Ledningssystemet skall vara anpassat till verksamhetens omfattning och utgå från gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer gällande bl a: Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9) Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsmiljö (AFS 2001:1 samt AFS 2003:4) Utförarens verksamhetsidé, kvalitetsmål och inriktning för verksamheten skall vara förenligt med Omvårdnadsnämndens styrdokument och lämnas skriftligt i ansökan se punkt 2.3. Exempel på grundläggande styrdokument är: Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan 2013 Värdighetsgaranti Tillämpliga riktlinjer och rutiner i beställarens ledningssystem, förvaltningshandboken. Se bilaga 2, Värdighetsgaranti och bilaga, Omvårdnadsnämndens VP Utföraren får tillgång till Gävle kommuns intranät och har där tillgång till Omvårdnads styrdokument och ledningssystem Utförarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2011:9) Utföraren skall bl a ansvara för att det finns upprättade rutiner för: Verksamhetens processer, aktiviteter och hur ansvarsfördelningen är utformad Samverkan med och mellan vårdgivare eller andra intressenter Systematiskt förbättringsarbete för verksamheten med riskanalys, regelbunden egenkontroll, och förbättringsplaner Sammanställning och analys av ovanstående för att identifiera systemfel Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Utföraren skall därefter lämna en årlig kvalitetsberättelse till uppdragsgivaren, inkl uppgifter enligt punkt Klagomål, synpunkter och rapportering enligt lex Sarah Utföraren skall ansvara för att klagomål och synpunkter samt lex Sarah (SOSFS 2011:5, kap 14 SoL) skyndsamt hanteras i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och beställarens rutiner och vara väl kända i verksamheten.

21 Dnr: 11ON 270 Sida 21 (30) Avvikelser av insatser Utföraren skall ansvara för att det finns lokala rutiner för dokumentation och rapportering av avvikelser och i övrigt följa beställarens rutiner. Avvikelsehanteringen ska registreras i verksamhetssystemets avvikelsemodul. Avvikelsehantering består av t ex ej utförda insatser enligt genomförandeplan och/eller att utförandet gjorts på felaktigt sätt beträffande: Omvårdnad Service Aktiviteter Delegerad HSL insats Oförutsedda behov I ledningssystemet skall det ingå rutiner som beskriver hur man hanterar nödlägen och akuta situationer, t.ex. när kund ej öppnar eller ej kan nås. I genomförandeplanen skall det finnas noterat hur utföraren ska agera när en kund inte är anträffbar på överenskommen tid Miljö Utföraren skall följa Gävle kommuns miljö- och resepolicy och verka för ett miljötänkande och aktivt söka miljövänliga alternativ och produkter i verksamheten. Utföraren skall ställa miljökrav på underleverantörer, t.ex. avseende transporter, städ- och tvättartiklar, förbrukningsartiklar och avfallshantering. Policy och rutin för miljöarbete skall utgöra en del av ledningssystemet. Se bilaga 5 och 6 Miljö- och resepolicy Gävle kommun Säkerhet Utföraren ska ha rutiner för säkerhet för kund och rutinerna skall ingå i utförarens ledningssystem. Utföraren skall följa beställarens rutiner vid hantering av kundens privata medel. Utföraren skall följa beställarens rutiner för hantering och förvaring av kundens läkemedel i hemtjänstlokalen och för leverans till kunden. Utföraren skall ansvara för att personalen ges utbildning i brandkunskap med teori och praktik i syfte att ha fungerande rutiner hos kund. Beställaren erbjuder utföraren att delta i kommunens utbildningar. Utföraren skall ha rutiner för hantering av den enskildes nycklar. Det ska finnas tydliga rutiner för utlämning och återlämning med signering. Vid förlust av nycklar ska utföraren ombesörja och bekosta låsbyte så snart det kan ske. Eventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av låsbyte förorsakat av utförarens personal bärs av utföraren. Utföraren skall ha rutiner för loggkontroll av verksamhetssystemets behörigheter för att uppnå god säkerhet för kund Lokal kris- och katastroforganisation I händelse av höjd beredskap eller krig inordnas utförarens verksamhet i den kommunala organisationen för äldre- och handikappomsorg. Detta innefattar bl.a. skyldighet att bistå kommunen med personal och lokaler i en katastrofsituation samt att genomföra och delta i övningar och utbildningar inom området.

22 Dnr: 11ON 270 Sida 22 (30) Livsmedelshantering Utförare skall se till att gällande regler och rutiner avseende god livsmedelshantering följs och rutiner skall ingå i ledningssystemet. Utföraren skall ansvara för anskaffning av kundspecifika vitvaror samt underhåll och service. Ny utförare i kommunen skall ansöka om registrering av livsmedelsanläggning för förvaring av kyld mat i hemtjänstlokal hos kommunens miljö- och hälsoskydd och lämna dokumentet till uppdragsgivaren vid avtalsstart Dokumentation och handlingar Utföraren skall se till att dokumentation av sociala insatser sker enligt SoL (11 kap 5-6 ). Omvårdnadsdokumentationen är databaserad och skall ske i beställarens verksamhetssystem. Utföraren skall i lämpliga delar följa beställarens rutiner och utförarens rutin skall ingå i ledningssystemet. Utföraren skall ansvara för att dokumentationen i den sociala journalen sker på ett systematiskt sätt och att personalen har erforderlig dokumentationsutbildning. Allvarliga brister i dokumentationen kan komma att betraktas som väsentligt avtalsbrott, se hävning punkt Utföraren ansvarar för att alla handlingar som rör kundens personliga förhållanden förvaras så, att den som är obehörig inte får tillgång till dem. Utföraren ansvarar för att överföra dokumentation, efter samtycke med kund, t ex i samband med ändring av biståndsbeslut eller när beställaren (Biståndsenhet) begär det. Utföraren skall överlämna gallrade handlingar som rör enskilds personliga förhållanden, efter samtycke med kund, till beställaren om verksamheten upphör. Utföraren skall följa beställarens rutiner. Handlingar som rör avslutade kunder ska överlämnas till Omvårdnads arkiv löpande Mottagande av kunder I ledningssystemet skall det ingå rutiner för mottagande av beställning från biståndsenheten och mottagande av nya kunder och övriga punkter enligt värdighetsgarantin. Se bilaga2 Värdighetsgaranti. 3.8 Uppföljning och utvärdering av verksamheten Beställaren avser att regelbundet följa upp utförarens verksamhet i syfte att följa kvaliteten och kvalitetsutvecklingen hos utföraren. Utföraren skall utan dröjsmål och extra kostnad överlämna begärda uppgifter och ställa personal till beställarens förfogande för denna kontroll och uppföljning. Utföraren skall dessutom informera om verksamheten när beställare eller uppdragsgivare så önskar Kundundersökningar och särskilda studier Utföraren skall vara uppdragsgivaren behjälplig för att genomföra kundundersökningar om hur kunderna uppfattar kvaliteten i tjänsterna. Dessutom skall utföraren svara på enkäter och andra uppgifter som begärs av tillsynsmyndighet eller av beställare eller uppdragsgivaren. Exempel är: Öppna jämförelser från socialstyrelsen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) Revisionsenkät

23 Dnr: 11ON 270 Sida 23 (30) Extern granskning/revision av verksamheten på uppdrag av uppdragsgivaren Kvalitetsregister Socialstyrelsen enkäter om ej verkställda beslut Socialstyrelsens eller annan myndighets tillsyn Uppdragsgivarens kvalitetsrevision Som komplement till kundundersökningar och annan information genomför uppdragsgivaren vid behov, kvalitetsrevisioner av verksamheten. Granskningen genomförs systematiskt utifrån utförarens ansökan, förfrågningsunderlag och kvalitetsdeklarationen. Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att genom observationer vid platsbesök, intervjuer, enkäter och motsvarande inhämta information om verksamheten. Vid platsbesök förutsätts att ansvarig för verksamheten deltar. Utföraren ges möjlighet att kommentera och lämna synpunkter på revisionen och skall vid eventuella brister redovisa lämpliga åtgärder Allmänhetens rätt till insyn Uppdragsgivaren har skyldighet att se till att allmänheten får insyn i all verksamhet. Uppdragsgivaren äger därför rätt att, från utföraren, på begäran få sådan information som kan göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs, i enlighet med 3 kap 19a Kommunallagen. Se även under punkt 3.4.5, Meddelarfrihet Uppföljningsförfarande 1. Alla godkända utförare med kunder ska följas upp utifrån fastställda krav i beställarens förfrågningsunderlag. 2. För att säkerställa konkurrensneutralitet ska uppföljningen ske på likartat sätt oavsett vem som är utförare. 3. Beställaren använder sig av en systematisk modell för avtalsuppföljning. Den utgår ifrån värdighetsgarantin, redovisade dokument som kundundersökningar, utförarens kvalitetsberättelse, avvikelser, klagomål, genomförandeplaner m.m. Beställaren gör platsbesök årligen eller vid behov. 4. Föreligger indikationer på allvarliga fel och brister görs en särskild kvalitetsrevision enligt framtagen modell. 5. Varje utförare får ta del av sitt resultat och har möjlighet att yttra sig innan genomförda uppföljningar och revisioner behandlas av uppdragsgivaren. Om utföraren uppvisar brister kommer beställaren att begära att en åtgärdsplan redovisas, se vidare punkt 4.12 Skadestånd, rättning, sanktion. 6. Kunder och allmänhet får ta del av resultatet på Här redovisas också kundundersökningar och revisioner. 7. Seriositetskontroll genomförs vid behov eller en gång per år i samband med avtalsuppföljning. Detta sker genom kreditinformation. Även kontroll av tidsregistrering kan förekomma vid behov.

24 Dnr: 11ON 270 Sida 24 (30) 4 Avtal 4.1 Allmänna avtalsvillkor Parter Utförare: Namn Adress Kontaktperson: Telefon nr E-postadress Bankgironummer: Organisations nummer: Uppdragsgivare: Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Beställare: Omvårdnad Gävle, Gävle kommun Organisationsnummer: Kontaktperson: Katarina Stistrup E-post: Avtalshandlingar Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om det skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte parterna kommer överens om annat, sinsemellan i följande ordning: 1) Skriftliga ändringar och tillägg till avtal 2) Avtalet 3) Förfrågningsunderlag med bilagor och kompletteringar 4) Ansökan med tillhörande handlingar 4.2 Avtalstid Avtalet gäller ett år med automatisk årsvis förlängning från och med XXXX-XX-XX om inte beställaren bestämmer annat. 4.3 Uppdraget Utföraren skall för uppdragsgivaren utföra insatser i form av service, omvårdnad och aktiviteter samt insatser enligt särskild ordning inom hemtjänsten i ordinärt boende i Gävle kommun i enlighet med detta avtal och förfrågningsunderlag med bilagor samt lämnad ansökan. Insatserna som skall utföras, föregås av ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL). Valfrihetssystem inom hemtjänst i ordinärt boende innebär att kunden själv får välja vilken utförare som skall utföra hemtjänsten. Kunden kan välja mellan olika utförare som godkänts av beställaren. Hur många kunder varje utförare får beror på hur många personer som väljer utföraren. Beställaren kan inte garantera några kunder, dvs inte ge någon volymgaranti.

25 Dnr: 11ON 270 Sida 25 (30) Tider för utförande av insatser Samtliga aktuella tjänster skall kunna utföras vid behov mellan alla dagar på året. Nattoch larmverksamheten ingår inte i valfrihetssystemet utan utförs av en särskild enhet inom Omvårdnad Gävle. För vissa insatser kan undantag eller tillägg förekomma Skyldighet att ta emot kund Utföraren skall ta emot de beställningar som anvisas av biståndshandläggaren samt vid en utökning för befintlig kund, även om kapacitetstaket är uppnått. Om en befintlig kund flyttar utanför en utförares områdesbegränsning, upphör utförarens skyldighet att ta uppdraget. Om kunden vill behålla utföraren och utföraren anser sig ha möjlighet att fortsätta med uppdraget så kan detta, i undantagsfall vara möjligt, efter samråd med beställaren. Utföraren kan inte välja bort kunder inom sitt område/åtagande Geografiska område Utföraren skall utföra sina tjänster i hela kommunen/ Utföraren skall utföra sina tjänster inom följande områden Kapacitetstak Utföraren har inget kapacitetstak/utföraren har ett kapacitetstak på.. tim/månad Verksamhetssystem Beställaren tillhandahåller verksamhetssystemen. Utföraren skall registrera utförd tid hos kund. Utföraren skall dokumentera, kommunicera och registrera i beställarens system. Antalet genomförandeplaner och datum för senast upprättad/reviderad plan/kund skall rapporteras till beställaren månadsvis enligt särskild rutin Dokumentation Utföraren skall ansvara för att dokumentationen i den sociala journalen sker på ett systematiskt sätt och att personalen har erforderlig dokumentationsutbildning. Allvarliga brister i dokumentationen kan komma att betraktas som väsentligt avtalsbrott, se hävning punkt Tystnadsplikt och sekretess Utföraren skall ha rutiner för återkommande information till samtlig personal, inklusive praktikanter odyl om sekretess och tystnadsplikt (Offentlighet och Sekretesslag, 2009:400). Utföraren skall se till att samtlig personal undertecknar en förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt lagen Anhöriganställning Anhöriganställning hanteras av beställaren. För utförare som inte följer denna princip har beställaren rätt att häva avtalet, se punkt 4.12 hävning.

26 Dnr: 11ON 270 Sida 26 (30) 4.4 Ersättningsvillkor Valfrihetssystem medför att ersättningen följer kunden till den utförare som valts. Ersättningen utgörs av en fastställd timersättning per utförd timme. Definition av utförd tid Utförd tid i hemtjänst är registrerad tid enligt tidsregistreringsverktyget - TES. Detta är direkt tid med/åt kund, det vill säga utförande av de insatser som biståndshandläggaren beviljar. Det innefattar inte restid, dokumentationstid, planeringstid etc. Tillåtelse att använda manuell registrering av utförd tid skall enbart ske i undanstagsfall. Beställaren godkänner handhavandet efter att utföraren redogjort skälet för manuell registrering Ekonomisk ersättning Ersättningen redovisas i separat dokument. Se bilaga 7, Ersättning till utförare Övriga kostnader Utföraren skall tillhandahålla och bekosta arbetstekniska hjälpmedel samt förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra åtagandet Fakturering Utföraren skall registrera avvikelser i verksamhetssystemet och lämna de underlag som behövs för debitering av omvårdnadsavgift och andra avgifter. Utföraren skall månadsvis redovisa totala antalet utförda hemtjänsttimmar och beviljad (fördelad) schablontid. Utföraren skall fakturera uppdragsgivaren månadsvis. Utföraren skall intyga med attest, att korrekt utförd tid faktureras. Om utföraren bryter mot vad som anges har beställaren rätt att häva avtalet enligt punkt 4.13, Hävning. Som takersättning gäller 90% av beviljad (fördelad) schablontid per kalendermånad. Den andra vardagen i varje månad är brytdatum för justering av utförd tid för föregående månad. Fakturaavsändare och organisationsnummer skall överensstämma med godkänd utförare. Om detta inte är korrekt har beställaren rätt att häva avtalet omedelbart, se vidare punkt 4.12, hävning Prisjustering Ersättningen fastställs årligen av uppdragsgivaren och meddelas utföraren. Avtalade ersättningar är fasta fram till kommande årsskifte.

Hemtjänst LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sida 1 (27) 2014-01-01

Hemtjänst LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sida 1 (27) 2014-01-01 Dnr: 11ON270 Sida 1 (27) 2014-01-01 Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Dnr: 11ON

Dnr: 11ON Sida 1 (29) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden.

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9910-14 Namn Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård (LOV) Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör

Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Rutin för handläggning av eget val inom hemtjänsten i Robertsfors kommun som leverantör Utgångspunkter för eget val - Biståndsbeslutet utgör grunden för val av leverantör och beställning. - Valet är frivilligt.

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning. Upplands-Bro kommun Skallkrav Diarie UH-2014-180 Namn LOV avseende hemtjänst, ledsagare och avlösarservice Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben 1 (5) Ansökningsblankett Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Ange organisationsnummer alt personnummer vid enskild firma. OBS! Ska avse sökande företag.

Ange organisationsnummer alt personnummer vid enskild firma. OBS! Ska avse sökande företag. Karlstads inköpscentral Skakrav Diarie VON 2016-11 DPL 14 Namn Hemtjänst enligt LOV Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemtjänst i Grästorps kommun Kapitel 1 - Inbjudan Innehållsförteckning 1 Inbjudan... 3 1.2 Så här ansöker du om att få utföra hemtjänst... 3 1.3 Administrativa

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Villkor 1 (13) 2009-07-17 Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Kravspecifikation Uppdragsbeskrivning Tjänsten Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Utförandevillkor BOENDE MED BOSTÖD D.nr 265/11

Utförandevillkor BOENDE MED BOSTÖD D.nr 265/11 1 Utförandevillkor BOENDE MED BOSTÖD D.nr 265/11 2012-08-06 2 Innehåll 1. Arbetsgivaransvar mm.... 3 1.1 Arbetsgivaransvar... 3 1.2 Arbetsmiljö... 3 1.3 Tystnadsplikt... 3 1.4 Brandsäkerhet... 3 2. Myndighetsutövning

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 2 (15) Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun

Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Underlag för ansökan om att bedriva fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet i Täby kommun Utredningsenheten 2014-03-01 1(7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1. Inledning... 2 1.1 Ansökan och godkännande...

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun Sänds till: Mariestads kommun Socialförvaltningen 542 86 Mariestad Fyll i samtliga uppgifter i nedan angivna fält. OBS: Originalet

Läs mer

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer