Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)"

Transkript

1 Dnr BTH Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering och mediedesign Det gäller för studenter antagna höstterminen Programkod: FMGFP 2. Allmän information Fysisk planering handlar om att förbereda beslut om framtida användning av marken, vattnet och utformning av den byggda miljön med hänsyn till miljö, teknik, ekonomi, samt sociala, juridiska och estetiska krav. Det har sedan länge funnits stor efterfrågan på planerare med denna inriktning inom kommuner, länsstyrelser, konsultföretag och myndigheter av olika slag. Programmet Fysisk planering är en i Sverige unik planerarutbildning med sin inriktning på praktisk, gestaltande planering av fysisk miljö, sin träning i form, kommunikation och juridik samt sin breda förankring i vetenskap och professionellt kunnande inom planeringsområdet. Detta är en utbildningsplan som leder till en Teknologie kandidatexamen i fysisk planering (Bachelor of Science in Spatial Planning) omfattande 180 hp. En hp motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). 3. Mål Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i avsnitt 8, gäller följande mål för utbildningen: Efter genomförd utbildning skall studenten: kunna redovisa och använda sådan grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att kunna arbeta med fysisk planering i eller med en politiskt styrd organisation genom tillämpning av gällande lagstiftning för plan-, miljö- och byggprocessen. kunna redovisa bred kunskap inom vetenskapliga områden som rör människans relation till den naturliga och byggda fysiska miljön samt visa förståelse av områdets vetenskapliga grund. visa förståelse för olika värderingar i samhället av den fysiska miljön och ha kunskap om deras bakgrund.

2 Dnr BTH kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta kunskapsområden för att analysera, bedöma och hantera planeringsproblem, identifiera möjligheter och gestalta förslag till rumsliga och administrativa lösningar. kunna i samverkan och genom kommunikation med många olika aktörer i samhället medverka till att föra planeringsprojekt för förändring av den fysiska miljön från idé till förverkligande. kunna göra bedömningar och avvägningar rörande människans förhållande till och nyttjande av den fysiska miljön med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, juridiska, estetiska och etiska aspekter samt hur dessa samverkar för en hållbar utveckling. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, att fortlöpande utveckla sin kompetens och därmed bidra till utveckling av yrke och planeringsverksamhet. 4. Lärande och utbildning Kandidatprogrammet i Fysisk planering är en professionsutbildning där inte bara kunskaper breddas och fördjupas utan där också färdigheter och förmågor successivt tränas och tillämpas på alltmer komplexa, aktuella planeringsuppgifter. Huvudämnet är fysisk planering. Grundläggande metodik och förhållningssätt i planeringsverksamheten tränas under utbildningen i uppgifter med förankring i någon av Sveriges kommuners geografiska verklighet. Till att börja med i enkla uppgifter där planerarens verktyg och kunskapsområden introduceras. Efterhand breddas kunskapsinnehållet och fler planeringsverktyg introduceras i och med att planeringsuppgifterna blir mer komplexa. Kraven ökar på självständig identifiering av problem och möjligheter, på förmåga att göra avvägningar mellan många olika krav och intressen i samhället vid gestaltning av olika förslag till lösning av den rumsliga och administrativa organisationen för att föra förslaget från idé till planförslag och genomförande. Här ingår även kunskapen om konsekvensanalyser och förmåga till kritisk bedömning av egna och andras förslag.

3 5. Upplägg av utbildningen Dnr BTH Utbildningsprogrammets mål uppnås i de olika kurser som ingår i examen. Bedömning och examination görs på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Kurser som ingår i Årskurs 1 AI1102, Form: Introduktion, 7,5 hp Arkitektur, grundnivå, G1N Efter genomförd kurs skall studenten kunna demonstrera insikt om hur en tecknad och/eller målad bildkomposition åstadkommes, kunna framställa korrekta perspektiviska bilder samt kunna analysera, samtala om och bedöma formala egenskaper i två- och tredimensionella kompositioner. I föreläsningar, seminarier och övningar tränas iakttagelseförmåga och förmåga att själv åstadkomma bilder och kompositioner med önskvärda formala egenskaper. FM1109, Landskap- och 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N bebyggelsehistoria Efter genomgången kurs skall studenten kunna översiktligt redogöra för kulturlandskapets, kommunikationernas samt den byggda miljöns historia, redovisa insikt om hur ideologiska, tekniska, ekonomiska, juridiska och politiska faktorer har påverkat människors fysiska miljö, samt kunna tillämpa denna kunskap för att bedöma aktuella förändringar av den fysiska miljön. I föreläsningar, seminarier och exkursioner ges en översikt av kulturlandskapets framväxt och förändringar, städers uppkomst, stadsbyggande från forntid till nutid samt svensk stads- och trafikplanering och miljövård under och 1900-talet. FM1103, Planering: Introduktion, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för den fysiska miljöns funktioner och upplevelsemöjligheter, planeringens begrepp och verktyg, kunna förena form och funktion i förslag till utformning av mindre byggnad, samt kunna delta i värderande samtal om den fysiska miljöns kvaliteter. I föreläsningar och studiebesök ges en introduktion till planeraryrket, planeringens verktyg och metoder, planeringens plats och relation till den politiska organisationen och formella instrument. I övningar skall studenterna öva känslan för form, proportioner och skala samt presentera sina förslag med några av planerarnas åskådliga redovisningsmetoder. FM1102, Planering: Markbostäder, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna utforma och korrekt redovisa ett förslag till illustrationsplan för ett småhusområde med bostäder och förskola, som uppfyller grundläggande funktionella, tekniska, juridiska, och estetiska krav samt med visst fokus på områdets energi- och kommunikationsaspekter. I föreläsningar, litteraturseminarier

4 Dnr BTH och studiebesök ges möjlighet att utveckla kunskap om förskolors utformning, olika hustyper för markbostadsområden (villor, radhus, kedjehus), deras anpassning till befintlig terräng, trafik- och utemiljöns utformning i småhusområden med tanke på gående, cyklisters och bilisters behov och krav, liksom specifika krav på den byggda miljön från barn, äldre och funktionshindrande. I övningar tränas förmågan till gestaltning av bostadsbebyggelse med olika täthet och kvaliteter och kommunikationslösningar. FM1104, Kart- och presentationsteknik, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna muntligt och skriftligt redogöra för och tillämpa grunderna för kartografi och teknik för framställning av kartor och planer med datorstöd. Studenten skall kunna använda digital teknik för att lagra, bearbeta och presentera text, bilder och kartor med hjälp av olika dataprogram och kunna tillämpa grundläggande principer för grafisk design. FM1107, Planering: Flerbostadshus 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för människors anspråk och krav på den byggda miljön inklusive trafik- och kommunikationslösningar på grannskapsnivå samt översiktligt beskriva det svenska bostadsbeståndet, bostadsförhållanden och bostadsstandard i jämförelse med förhållanden i övriga europeiska länder. Studenten skall också kunna ge prov på och grundläggande förmåga att utforma ett energieffektivt och klimatsmart område/kvarter med flerbostadshus där vissa har utrymme för lokaler främst i bottenvåningen och redogöra för dess koppling till grundskola och service samt kommunikationsnätet utformning för olika trafikantslag. Som övning ritas ett kvarter eller ett område för nybyggnader som till största delen inrymmer bostäder i flera olika storlekar samt komplement ytor till bostaden inkl tvättstuga och andra gemensamma lokaler. På översiktlig nivå redovisas hur området/kvarteret förhåller sig till omgivningen. Fasadutformning med olika uttryck och färgsättning, tredimensionell modellering, markplanering inklusive utformning av en gemensam bostadsgård skall redovisas i förslaget. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1105, Miljö och Hälsa, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för grunderna i de naturgivna förutsättningar som har betydelse för fysisk planering. Dit hör kunskap om bergarter och jordarter, landformer och deras uppkomst, grund- och ytvatten, lokalklimat och mikroklimat, ekosystem och allmän miljökunskap. Möjlighet att tillägna sig och redovisa dessa kunskaper ges i föreläsningar, seminarier och exkursioner.

5 Dnr BTH FM1108, Planering: Stadsförnyelse 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redovisa och tillämpa olika metoder för analys av den byggda miljön, dess offentliga rum samt trafik- och grönstruktur. Studenten ska ge prov på förståelse för stadens framväxt, trädgårdskonstens och parkens historia genom att redovisa iakttagelser av historiska spår och pågående förändringar. I förslag till förnyelse av stadsmiljön skall studenten visa grundläggande kunskaper om hur stadens trafiknät och grönstruktur är uppbyggt och visa förståelse för det offentliga rummets sociala betydelse. I förslagen redovisas utformning och gestaltning av stadens offentliga rum med bland annat vegetation i bebyggelse, gatubelysning, gatubeläggning, och utrustning för gatumiljö. Som grupparbete görs olika stadsbildsanalyser, individuellt görs en formövning och ett förslag till illustrationsplan för förbättring av befintlig stadsmiljö med tonvikt på det offentliga rummets utformning. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. Kurser som ingår i Årskurs 2 FM1201, Geoinformatik, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Under kursen förvärvar studenten kunskap om teknik för insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation av olika slags geografisk information. Olika typer av GIS (geografiska informationssystem) och deras användningsområde studeras. Kursen ger möjlighet att förvärva praktiska färdigheter i användning av GIS-program och tillämpning för fysisk planering på olika nivåer. FM1208, Planering för arbetsplatser, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Under kursen tillgodogör sig studenten förståelse för näringslivets roll i samhällsplaneringen. Kursdeltagarna lär sig att utforma en illustrationsplan för ett arbetsområde och förstå kommunikationssystemen och områdets samverkan med omgivningen. Miljöfrågor i samband med arbetsområden behandlas. Kunskaper i trafikplanering för tyngre trafikslag och geometrisk utformning av trafiknät tillämpas. Övningar i uppmätning av en industritomt, strukturplanering av ett arbetsområde samt illustrationsplan. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1209, Vetenskapliga perspektiv 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F och metoder för planerare, Kursen ger studenten möjlighet att utveckla kunskaper om ett vetenskapligt och forskningsbaserat förhållningssätt till den fysiska planeringen. Kursen erbjuder studenten

6 Dnr BTH möjlighet att utveckla sin färdighet i att uttrycka och skriftligt formulera teoretiska och metodologiska frågeställningar centrala för en planeringsproblematik med förankring inom såväl den praktiska professionen som det vetenskapliga fältet. FM1210, Planering, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Detaljplaneprocessen, grundläggande nivå Kursen ger studenten möjlighet att förvärva kunskap om detaljplaneinstrumentet och processen med att ta fram en detaljplan med plankarta, illustrationsplan och övriga handlingar. Orientering om de svenska och europeiska systemen för fysisk planering. Som individuell övning ritas en plankarta med CAD och övriga handlingar som planbeskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse, utarbetas. Som grupparbete görs behovsbedömning och avgränsning av MKB samt plansamråd. Studiebesök görs hos kommunens myndigheter involverade i planprocessen. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom fördjupade kunskaper av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1207, Samhällets försörjningssystem 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva kunskaper om den tekniska försörjningen av samhällen och medel att förbättra uthålligheten hos städer. Miljöproblem och kretslopp i olika nivåer studeras. Kursen behandlar Miljöbalken och dess värn av hälsa och säkerhet. Miljömål och konflikter i miljöarbetet. Trafikens miljöeffekter såsom buller, emissioner och energiförbrukning. Uthålliga städer och resurssnålt byggande, lågenergiförbrukande och sunda hus. Hushållens förbrukning relaterad till samhällets försörjningssystem. Lokala och centraliserade lösningar för energi, vatten, avlopp, avfall och deras effektivitet. Gatubyggnad, ledningsdragning och annan teknisk infrastruktur. Riskhantering på kommunal nivå. Studiebesök företas vid t.ex. anläggningar för energiförsörjning, vattentäkt, avloppsrening samt resurssnålt byggande. FM1206 Planering: 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F miljökonsekvensbedömning, Kursen ger studenten möjlighet att förvärva grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om miljökonsekvensbedömning (MKB) och strategisk miljöbedömning (SMB) med betoning på konsekvensbedömning av fysiska planer. Kursen behandlar lagreglering av MKB, EU direktiv, Miljöbalken, Plan- och Bygglagen, sektorslagstiftning samt behovsbedömning, arbetsgången i en MKB-process liksom kvalitetsaspekter på process och dokument. Vidare ges planeringsteoretiska aspekter liksom kunskaper om MKB i planeringsprocessen, aktörer i processen, planerarens roll samt framväxten av konsekvensbedömning internationellt och i Sverige. AI1201, Form: landskap, 7,5 hp, Arkitektur, grundnivå, G2F

7 Dnr BTH Kursen ger studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper om färg, form och proportioner samt inspiration till kreativa formlösningar och uttryck. Övning sker i att tillämpa kunskapen i rumslig organisation och gestaltning samt redovisa med åskådliga planeringspresentationer. FM1205, Planering: landskap, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva grundläggande praktiska kunskaper om landskapsplanering. Kursen ger också tillfälle till träning i inpassning av bebyggelse/anläggningar/trafikanläggningar i landskapet, samspelet mellan byggnad/anläggning/kommunikationssystem och dess omgivning och gestaltning av landskapsmiljöer. Metoder presenteras för arbetsprocesser i samband med landskapsinventering och analys, markanvändning och dess gestaltning. Kurser som ingår i Årskurs 3 FM1404, Planeringsekonomi och 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F plangenomförande, Kursen ger studenten möjlighet att förvärva kunskaper om olika aspekter på plangenomförandet, till exempel förhandlingsteorier, samt grundläggande ekonomiska begrepp och kalkylmetoder som används i samhälls- och miljöplanering. Partsförhållande och förhandlingssituationer vid genomförande av fysiska planer eller infrastrukturprojekt belyses. I kursen behandlas grundläggande kalkylbegrepp och samhällsekonomiska kalkyler, markvärde och markvärdesförändringar som följd av planbeslut, ekonomiska värderingar av naturresurser och miljöstörningar, samt finansiering av infrastrukturprojekt. I gruppövning studeras genomförandet av en detaljplan utifrån dess handlingar och det praktiska genomförandet. Individuellt deltar och dokumenterar studenterna ett samråd i plan- och miljöprocesserna. Planeringsverktyg och metoder från tidigare kurser används för analys och redovisning. FM1323, Planering på översiktlig nivå, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva förståelse för översiktliga strategiska planfrågor på kommunal och regional nivå i Sverige och övriga EU samt kunskaper om olika planeringsfaktorer inom den översiktliga planeringen. Såväl regionplaner som kommuntäckande översiktsplaner (ÖP) och fördjupningar behandlas. Vidare ger kursen överblick om gällande lagstiftning och orienterar om olika parters roll i planeringsprocessen. I kursen tas frågor upp som behandlingen av allmänna intressen och riksintressen, miljöbedömning, medborgarinflytande och genus/jämställdhet i planarbetet liksom statens roll i översiktlig och strategisk planering. FM1403 Kvalitativa och kvantitativa 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1F metoder. Kursen erbjuder den studerande möjlighet att ta del olika kvalitativa och kvantitativa metoder som vanligen används i samhällsvetenskapliga undersökningar och

8 Dnr BTH utredningar. Fokus ligger på att operationalisera en frågeställning så att den går att undersöka med adekvat metod. För detta ändamål används både kvalitativ och kvantitativ metod. I det senare momentet ingår 3 hp statistik. FM1322, Planering, Stad och land, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva grundläggande kunskaper om urbanismens effekter för stad och land. Teoretiska och praktiska fördjupningar görs beträffande hållbarhetsbegreppets tre huvudaspekter ekologiska sociala ekonomiska. Det är bland annat bebyggelsemönster, försörjningssystem, rum och gestalter, människors livsformer, såväl beträffande större städers och mindre tätorters som glesbygdens byggnadsmiljöer. I gruppövningar analyseras nuläget i en kommun både geografiskt och administrativt utifrån hållbarhetsaspekterna. I ytterligare en gruppövning utarbetar studenterna en vision för kommunens utveckling med sikte 50 år framåt i tiden. I kursen ingår en studieresa där olika former av urban utveckling och dess konsekvenser studeras. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med illustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1311, Arkitektur, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen belyser sambandet mellan det enskilda byggnadsverket och den överordnade detaljplanen och syftar till att hos blivande stadsplanerare utveckla förståelse för arkitektoniska grundbegrepp och de olika uttrycksmedel som skapar arkitekturens mångfald. Kursen behandlar arkitekturbegreppet i moderna teorier, byggnader som meningsbärare och byggnaden som del i stadslandskapet. Dessutom studeras olika principer för organisation av större byggnader, olika byggnadssätt, nutida arkitektur, arkitekturtävlingar som plats för experiment och byggnadsutställningar som trendsättare. I kursen ingår en studieresa till en utländsk storstad. I kursen ingår att i skiss form redovisa ett projekt till en komplex byggnad. Alternativt kan en uppsats om arkitekturtema, tex arkitektbiografier och stilanalys skrivas. Vid redovisning av projekt eller uppsats ska planeringsverktyg och metoder från tidigare kurser tillämpas. FM1303, Urbanteori, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen syftar ge studenten möjlighet att förvärva kunskaper om urbana teoribildningar samt belysa de drivkrafter av såväl social, kulturell, teknisk, juridisk som ekonomisk art som formar det urbana rummet. Förhållningssättet är interdisciplinärt, vilket även illustrerar det komplexa sammanhang dagens planerare befinner sig i. Kursen diskuterar uppbrottet från det funktionalistiska stadsplanetänkandet och det tomrum som detta har skapat. Det finns inte längre någon bärande metateori för det moderna stadsbyggandet, däremot en mängd olika teorifragment. Detta kommer att behandlas ur ett svenskt såväl som internationellt perspektiv. Dessutom uppmärksammas några av urbanlitteraturens klassiker.

9 Dnr BTH FM1402, Kandidatarbete i 15 hp Fysisk planering, grundnivå, G2E Fysisk planering, Den studerande skall i examensarbetet för kandidatexamen visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla en planerings- och/eller utredningsuppgift. Examensarbetet skall behandla uppgifter som är relevanta inom fysisk samhällsplanering och ha tydlig anknytning till ämnen i utbildningen. Angreppssätt och problembearbetning skall tydligt redovisas och underbyggas genom hänvisning till aktuell professionell och vetenskaplig kunskap. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med illustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer.

10 Dnr BTH Urval Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt: Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp. Betygsurval: BG jämförelsetal i 20-skalan Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument. BF - omdöme Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp. SA sent anmälda Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag. Provurval: HP högskoleprov I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng. Övriga sökande: ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. Fördelning av platser: Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda. Behöriga sökande med lika meriter: Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning. För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

11 7. Riktlinjer för övergång mellan årskurser Dnr BTH För att vara studieberättigad i årskurs 3 krävs att den studerande är godkänd i samtliga planeringskurser (60 hp) samt har tagit minst 40 högskolepoäng i övriga kurser i årskurs 1 och 2. Om studenten har färre högskolepoäng skall kontakt tas med studierektor och studievägledare för att diskutera förutsättningarna för att upprätta en individuell studieplan. Om särskilda skäl föreligger kan sektionschefen ge dispens från ovannämnda krav. 8. Utdrag ur nationell och lokal examensordning Kandidatexamen Omfattning Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Mål Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

12 Dnr BTH Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Högskolespecifikt för BTH För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).

Fysisk planering 180 högskolepoäng

Fysisk planering 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Fysisk planering 180 högskolepoäng (Spatial planning 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Fysisk planering handlar om att förbereda beslut om framtida användning av marken,

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng Dnr BTH 560-0889-2011 1 (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt Rådet för

Läs mer

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng,

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng, Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng, (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildning vid Sektionen för

Läs mer

Programinformation för

Programinformation för Programinformation för Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp (Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Sektionen

Läs mer

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Dnr: BTH 4.1.2 0254 2015 1 Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Nämnden för utbildningsfrågor

Läs mer

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Läs mer

Programinformation för Webbutveckling, 180 högskolepoäng

Programinformation för Webbutveckling, 180 högskolepoäng Programinformation för Webbutveckling, 180 högskolepoäng (Web Development, 180 ECTS credit points) BTH-4.1.2-0459-2014 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering och mediedesign

Läs mer

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2011-02-23.

Läs mer

Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 1999-12-02.

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Programinformation för Samhällsplaneringsingenjör 180 högskolepoäng

Programinformation för Samhällsplaneringsingenjör 180 högskolepoäng Programinformation för Samhällsplaneringsingenjör 180 högskolepoäng Dnr BTH 56-271-2009 (Bachelor of Science in Spatial planning with an emphasis on implementation and technical systems), (180 ECTS credit

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Grundutbildningsrådet på

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsprogrammet har inrättats av dekanus på delegation från utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2009-06-10.

Utbildningsprogrammet har inrättats av dekanus på delegation från utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2009-06-10. Utbildningsplan för Technical Artist i spel (180 högskolepoäng) Technical Artist for Games (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av dekanus på delegation från utbildningsnämnden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits)

Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits) Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildningsfrågor vid Sektionen för datavetenskap

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utbildningsplan för. Ekonom On-line, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Ekonom On-line, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Ekonom On-line, 180 högskolepoäng (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Ekonom Onlineprogrammet är en nationell distansutbildning

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Programinformation för Digital bildproduktion, 180 högskolepoäng

Programinformation för Digital bildproduktion, 180 högskolepoäng Programinformation för Digital bildproduktion, 180 högskolepoäng (Digital visual production, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering och mediedesign

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå:

Studieplan för utbildning på forskarnivå: 1(6) Fakulteten för teknik och naturvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå: Studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljö- och energisystem (Doctoral studies in Environmental and Energy

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för psykologprogrammet

Utbildningsplan för psykologprogrammet Utbildningsplan för psykologprogrammet 2PS13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-26 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-16 Sid 2(8)

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer