Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)"

Transkript

1 Dnr BTH Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering och mediedesign Det gäller för studenter antagna höstterminen Programkod: FMGFP 2. Allmän information Fysisk planering handlar om att förbereda beslut om framtida användning av marken, vattnet och utformning av den byggda miljön med hänsyn till miljö, teknik, ekonomi, samt sociala, juridiska och estetiska krav. Det har sedan länge funnits stor efterfrågan på planerare med denna inriktning inom kommuner, länsstyrelser, konsultföretag och myndigheter av olika slag. Programmet Fysisk planering är en i Sverige unik planerarutbildning med sin inriktning på praktisk, gestaltande planering av fysisk miljö, sin träning i form, kommunikation och juridik samt sin breda förankring i vetenskap och professionellt kunnande inom planeringsområdet. Detta är en utbildningsplan som leder till en Teknologie kandidatexamen i fysisk planering (Bachelor of Science in Spatial Planning) omfattande 180 hp. En hp motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). 3. Mål Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i avsnitt 8, gäller följande mål för utbildningen: Efter genomförd utbildning skall studenten: kunna redovisa och använda sådan grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att kunna arbeta med fysisk planering i eller med en politiskt styrd organisation genom tillämpning av gällande lagstiftning för plan-, miljö- och byggprocessen. kunna redovisa bred kunskap inom vetenskapliga områden som rör människans relation till den naturliga och byggda fysiska miljön samt visa förståelse av områdets vetenskapliga grund. visa förståelse för olika värderingar i samhället av den fysiska miljön och ha kunskap om deras bakgrund.

2 Dnr BTH kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta kunskapsområden för att analysera, bedöma och hantera planeringsproblem, identifiera möjligheter och gestalta förslag till rumsliga och administrativa lösningar. kunna i samverkan och genom kommunikation med många olika aktörer i samhället medverka till att föra planeringsprojekt för förändring av den fysiska miljön från idé till förverkligande. kunna göra bedömningar och avvägningar rörande människans förhållande till och nyttjande av den fysiska miljön med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, juridiska, estetiska och etiska aspekter samt hur dessa samverkar för en hållbar utveckling. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, att fortlöpande utveckla sin kompetens och därmed bidra till utveckling av yrke och planeringsverksamhet. 4. Lärande och utbildning Kandidatprogrammet i Fysisk planering är en professionsutbildning där inte bara kunskaper breddas och fördjupas utan där också färdigheter och förmågor successivt tränas och tillämpas på alltmer komplexa, aktuella planeringsuppgifter. Huvudämnet är fysisk planering. Grundläggande metodik och förhållningssätt i planeringsverksamheten tränas under utbildningen i uppgifter med förankring i någon av Sveriges kommuners geografiska verklighet. Till att börja med i enkla uppgifter där planerarens verktyg och kunskapsområden introduceras. Efterhand breddas kunskapsinnehållet och fler planeringsverktyg introduceras i och med att planeringsuppgifterna blir mer komplexa. Kraven ökar på självständig identifiering av problem och möjligheter, på förmåga att göra avvägningar mellan många olika krav och intressen i samhället vid gestaltning av olika förslag till lösning av den rumsliga och administrativa organisationen för att föra förslaget från idé till planförslag och genomförande. Här ingår även kunskapen om konsekvensanalyser och förmåga till kritisk bedömning av egna och andras förslag.

3 5. Upplägg av utbildningen Dnr BTH Utbildningsprogrammets mål uppnås i de olika kurser som ingår i examen. Bedömning och examination görs på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Kurser som ingår i Årskurs 1 AI1102, Form: Introduktion, 7,5 hp Arkitektur, grundnivå, G1N Efter genomförd kurs skall studenten kunna demonstrera insikt om hur en tecknad och/eller målad bildkomposition åstadkommes, kunna framställa korrekta perspektiviska bilder samt kunna analysera, samtala om och bedöma formala egenskaper i två- och tredimensionella kompositioner. I föreläsningar, seminarier och övningar tränas iakttagelseförmåga och förmåga att själv åstadkomma bilder och kompositioner med önskvärda formala egenskaper. FM1109, Landskap- och 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N bebyggelsehistoria Efter genomgången kurs skall studenten kunna översiktligt redogöra för kulturlandskapets, kommunikationernas samt den byggda miljöns historia, redovisa insikt om hur ideologiska, tekniska, ekonomiska, juridiska och politiska faktorer har påverkat människors fysiska miljö, samt kunna tillämpa denna kunskap för att bedöma aktuella förändringar av den fysiska miljön. I föreläsningar, seminarier och exkursioner ges en översikt av kulturlandskapets framväxt och förändringar, städers uppkomst, stadsbyggande från forntid till nutid samt svensk stads- och trafikplanering och miljövård under och 1900-talet. FM1103, Planering: Introduktion, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för den fysiska miljöns funktioner och upplevelsemöjligheter, planeringens begrepp och verktyg, kunna förena form och funktion i förslag till utformning av mindre byggnad, samt kunna delta i värderande samtal om den fysiska miljöns kvaliteter. I föreläsningar och studiebesök ges en introduktion till planeraryrket, planeringens verktyg och metoder, planeringens plats och relation till den politiska organisationen och formella instrument. I övningar skall studenterna öva känslan för form, proportioner och skala samt presentera sina förslag med några av planerarnas åskådliga redovisningsmetoder. FM1102, Planering: Markbostäder, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna utforma och korrekt redovisa ett förslag till illustrationsplan för ett småhusområde med bostäder och förskola, som uppfyller grundläggande funktionella, tekniska, juridiska, och estetiska krav samt med visst fokus på områdets energi- och kommunikationsaspekter. I föreläsningar, litteraturseminarier

4 Dnr BTH och studiebesök ges möjlighet att utveckla kunskap om förskolors utformning, olika hustyper för markbostadsområden (villor, radhus, kedjehus), deras anpassning till befintlig terräng, trafik- och utemiljöns utformning i småhusområden med tanke på gående, cyklisters och bilisters behov och krav, liksom specifika krav på den byggda miljön från barn, äldre och funktionshindrande. I övningar tränas förmågan till gestaltning av bostadsbebyggelse med olika täthet och kvaliteter och kommunikationslösningar. FM1104, Kart- och presentationsteknik, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna muntligt och skriftligt redogöra för och tillämpa grunderna för kartografi och teknik för framställning av kartor och planer med datorstöd. Studenten skall kunna använda digital teknik för att lagra, bearbeta och presentera text, bilder och kartor med hjälp av olika dataprogram och kunna tillämpa grundläggande principer för grafisk design. FM1107, Planering: Flerbostadshus 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för människors anspråk och krav på den byggda miljön inklusive trafik- och kommunikationslösningar på grannskapsnivå samt översiktligt beskriva det svenska bostadsbeståndet, bostadsförhållanden och bostadsstandard i jämförelse med förhållanden i övriga europeiska länder. Studenten skall också kunna ge prov på och grundläggande förmåga att utforma ett energieffektivt och klimatsmart område/kvarter med flerbostadshus där vissa har utrymme för lokaler främst i bottenvåningen och redogöra för dess koppling till grundskola och service samt kommunikationsnätet utformning för olika trafikantslag. Som övning ritas ett kvarter eller ett område för nybyggnader som till största delen inrymmer bostäder i flera olika storlekar samt komplement ytor till bostaden inkl tvättstuga och andra gemensamma lokaler. På översiktlig nivå redovisas hur området/kvarteret förhåller sig till omgivningen. Fasadutformning med olika uttryck och färgsättning, tredimensionell modellering, markplanering inklusive utformning av en gemensam bostadsgård skall redovisas i förslaget. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1105, Miljö och Hälsa, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för grunderna i de naturgivna förutsättningar som har betydelse för fysisk planering. Dit hör kunskap om bergarter och jordarter, landformer och deras uppkomst, grund- och ytvatten, lokalklimat och mikroklimat, ekosystem och allmän miljökunskap. Möjlighet att tillägna sig och redovisa dessa kunskaper ges i föreläsningar, seminarier och exkursioner.

5 Dnr BTH FM1108, Planering: Stadsförnyelse 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redovisa och tillämpa olika metoder för analys av den byggda miljön, dess offentliga rum samt trafik- och grönstruktur. Studenten ska ge prov på förståelse för stadens framväxt, trädgårdskonstens och parkens historia genom att redovisa iakttagelser av historiska spår och pågående förändringar. I förslag till förnyelse av stadsmiljön skall studenten visa grundläggande kunskaper om hur stadens trafiknät och grönstruktur är uppbyggt och visa förståelse för det offentliga rummets sociala betydelse. I förslagen redovisas utformning och gestaltning av stadens offentliga rum med bland annat vegetation i bebyggelse, gatubelysning, gatubeläggning, och utrustning för gatumiljö. Som grupparbete görs olika stadsbildsanalyser, individuellt görs en formövning och ett förslag till illustrationsplan för förbättring av befintlig stadsmiljö med tonvikt på det offentliga rummets utformning. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. Kurser som ingår i Årskurs 2 FM1201, Geoinformatik, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Under kursen förvärvar studenten kunskap om teknik för insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation av olika slags geografisk information. Olika typer av GIS (geografiska informationssystem) och deras användningsområde studeras. Kursen ger möjlighet att förvärva praktiska färdigheter i användning av GIS-program och tillämpning för fysisk planering på olika nivåer. FM1208, Planering för arbetsplatser, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Under kursen tillgodogör sig studenten förståelse för näringslivets roll i samhällsplaneringen. Kursdeltagarna lär sig att utforma en illustrationsplan för ett arbetsområde och förstå kommunikationssystemen och områdets samverkan med omgivningen. Miljöfrågor i samband med arbetsområden behandlas. Kunskaper i trafikplanering för tyngre trafikslag och geometrisk utformning av trafiknät tillämpas. Övningar i uppmätning av en industritomt, strukturplanering av ett arbetsområde samt illustrationsplan. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1209, Vetenskapliga perspektiv 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F och metoder för planerare, Kursen ger studenten möjlighet att utveckla kunskaper om ett vetenskapligt och forskningsbaserat förhållningssätt till den fysiska planeringen. Kursen erbjuder studenten

6 Dnr BTH möjlighet att utveckla sin färdighet i att uttrycka och skriftligt formulera teoretiska och metodologiska frågeställningar centrala för en planeringsproblematik med förankring inom såväl den praktiska professionen som det vetenskapliga fältet. FM1210, Planering, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Detaljplaneprocessen, grundläggande nivå Kursen ger studenten möjlighet att förvärva kunskap om detaljplaneinstrumentet och processen med att ta fram en detaljplan med plankarta, illustrationsplan och övriga handlingar. Orientering om de svenska och europeiska systemen för fysisk planering. Som individuell övning ritas en plankarta med CAD och övriga handlingar som planbeskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse, utarbetas. Som grupparbete görs behovsbedömning och avgränsning av MKB samt plansamråd. Studiebesök görs hos kommunens myndigheter involverade i planprocessen. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom fördjupade kunskaper av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1207, Samhällets försörjningssystem 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva kunskaper om den tekniska försörjningen av samhällen och medel att förbättra uthålligheten hos städer. Miljöproblem och kretslopp i olika nivåer studeras. Kursen behandlar Miljöbalken och dess värn av hälsa och säkerhet. Miljömål och konflikter i miljöarbetet. Trafikens miljöeffekter såsom buller, emissioner och energiförbrukning. Uthålliga städer och resurssnålt byggande, lågenergiförbrukande och sunda hus. Hushållens förbrukning relaterad till samhällets försörjningssystem. Lokala och centraliserade lösningar för energi, vatten, avlopp, avfall och deras effektivitet. Gatubyggnad, ledningsdragning och annan teknisk infrastruktur. Riskhantering på kommunal nivå. Studiebesök företas vid t.ex. anläggningar för energiförsörjning, vattentäkt, avloppsrening samt resurssnålt byggande. FM1206 Planering: 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F miljökonsekvensbedömning, Kursen ger studenten möjlighet att förvärva grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om miljökonsekvensbedömning (MKB) och strategisk miljöbedömning (SMB) med betoning på konsekvensbedömning av fysiska planer. Kursen behandlar lagreglering av MKB, EU direktiv, Miljöbalken, Plan- och Bygglagen, sektorslagstiftning samt behovsbedömning, arbetsgången i en MKB-process liksom kvalitetsaspekter på process och dokument. Vidare ges planeringsteoretiska aspekter liksom kunskaper om MKB i planeringsprocessen, aktörer i processen, planerarens roll samt framväxten av konsekvensbedömning internationellt och i Sverige. AI1201, Form: landskap, 7,5 hp, Arkitektur, grundnivå, G2F

7 Dnr BTH Kursen ger studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper om färg, form och proportioner samt inspiration till kreativa formlösningar och uttryck. Övning sker i att tillämpa kunskapen i rumslig organisation och gestaltning samt redovisa med åskådliga planeringspresentationer. FM1205, Planering: landskap, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva grundläggande praktiska kunskaper om landskapsplanering. Kursen ger också tillfälle till träning i inpassning av bebyggelse/anläggningar/trafikanläggningar i landskapet, samspelet mellan byggnad/anläggning/kommunikationssystem och dess omgivning och gestaltning av landskapsmiljöer. Metoder presenteras för arbetsprocesser i samband med landskapsinventering och analys, markanvändning och dess gestaltning. Kurser som ingår i Årskurs 3 FM1404, Planeringsekonomi och 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F plangenomförande, Kursen ger studenten möjlighet att förvärva kunskaper om olika aspekter på plangenomförandet, till exempel förhandlingsteorier, samt grundläggande ekonomiska begrepp och kalkylmetoder som används i samhälls- och miljöplanering. Partsförhållande och förhandlingssituationer vid genomförande av fysiska planer eller infrastrukturprojekt belyses. I kursen behandlas grundläggande kalkylbegrepp och samhällsekonomiska kalkyler, markvärde och markvärdesförändringar som följd av planbeslut, ekonomiska värderingar av naturresurser och miljöstörningar, samt finansiering av infrastrukturprojekt. I gruppövning studeras genomförandet av en detaljplan utifrån dess handlingar och det praktiska genomförandet. Individuellt deltar och dokumenterar studenterna ett samråd i plan- och miljöprocesserna. Planeringsverktyg och metoder från tidigare kurser används för analys och redovisning. FM1323, Planering på översiktlig nivå, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva förståelse för översiktliga strategiska planfrågor på kommunal och regional nivå i Sverige och övriga EU samt kunskaper om olika planeringsfaktorer inom den översiktliga planeringen. Såväl regionplaner som kommuntäckande översiktsplaner (ÖP) och fördjupningar behandlas. Vidare ger kursen överblick om gällande lagstiftning och orienterar om olika parters roll i planeringsprocessen. I kursen tas frågor upp som behandlingen av allmänna intressen och riksintressen, miljöbedömning, medborgarinflytande och genus/jämställdhet i planarbetet liksom statens roll i översiktlig och strategisk planering. FM1403 Kvalitativa och kvantitativa 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1F metoder. Kursen erbjuder den studerande möjlighet att ta del olika kvalitativa och kvantitativa metoder som vanligen används i samhällsvetenskapliga undersökningar och

8 Dnr BTH utredningar. Fokus ligger på att operationalisera en frågeställning så att den går att undersöka med adekvat metod. För detta ändamål används både kvalitativ och kvantitativ metod. I det senare momentet ingår 3 hp statistik. FM1322, Planering, Stad och land, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva grundläggande kunskaper om urbanismens effekter för stad och land. Teoretiska och praktiska fördjupningar görs beträffande hållbarhetsbegreppets tre huvudaspekter ekologiska sociala ekonomiska. Det är bland annat bebyggelsemönster, försörjningssystem, rum och gestalter, människors livsformer, såväl beträffande större städers och mindre tätorters som glesbygdens byggnadsmiljöer. I gruppövningar analyseras nuläget i en kommun både geografiskt och administrativt utifrån hållbarhetsaspekterna. I ytterligare en gruppövning utarbetar studenterna en vision för kommunens utveckling med sikte 50 år framåt i tiden. I kursen ingår en studieresa där olika former av urban utveckling och dess konsekvenser studeras. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med illustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1311, Arkitektur, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen belyser sambandet mellan det enskilda byggnadsverket och den överordnade detaljplanen och syftar till att hos blivande stadsplanerare utveckla förståelse för arkitektoniska grundbegrepp och de olika uttrycksmedel som skapar arkitekturens mångfald. Kursen behandlar arkitekturbegreppet i moderna teorier, byggnader som meningsbärare och byggnaden som del i stadslandskapet. Dessutom studeras olika principer för organisation av större byggnader, olika byggnadssätt, nutida arkitektur, arkitekturtävlingar som plats för experiment och byggnadsutställningar som trendsättare. I kursen ingår en studieresa till en utländsk storstad. I kursen ingår att i skiss form redovisa ett projekt till en komplex byggnad. Alternativt kan en uppsats om arkitekturtema, tex arkitektbiografier och stilanalys skrivas. Vid redovisning av projekt eller uppsats ska planeringsverktyg och metoder från tidigare kurser tillämpas. FM1303, Urbanteori, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen syftar ge studenten möjlighet att förvärva kunskaper om urbana teoribildningar samt belysa de drivkrafter av såväl social, kulturell, teknisk, juridisk som ekonomisk art som formar det urbana rummet. Förhållningssättet är interdisciplinärt, vilket även illustrerar det komplexa sammanhang dagens planerare befinner sig i. Kursen diskuterar uppbrottet från det funktionalistiska stadsplanetänkandet och det tomrum som detta har skapat. Det finns inte längre någon bärande metateori för det moderna stadsbyggandet, däremot en mängd olika teorifragment. Detta kommer att behandlas ur ett svenskt såväl som internationellt perspektiv. Dessutom uppmärksammas några av urbanlitteraturens klassiker.

9 Dnr BTH FM1402, Kandidatarbete i 15 hp Fysisk planering, grundnivå, G2E Fysisk planering, Den studerande skall i examensarbetet för kandidatexamen visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla en planerings- och/eller utredningsuppgift. Examensarbetet skall behandla uppgifter som är relevanta inom fysisk samhällsplanering och ha tydlig anknytning till ämnen i utbildningen. Angreppssätt och problembearbetning skall tydligt redovisas och underbyggas genom hänvisning till aktuell professionell och vetenskaplig kunskap. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med illustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer.

10 Dnr BTH Urval Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt: Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp. Betygsurval: BG jämförelsetal i 20-skalan Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument. BF - omdöme Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp. SA sent anmälda Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag. Provurval: HP högskoleprov I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng. Övriga sökande: ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. Fördelning av platser: Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda. Behöriga sökande med lika meriter: Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning. För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

11 7. Riktlinjer för övergång mellan årskurser Dnr BTH För att vara studieberättigad i årskurs 3 krävs att den studerande är godkänd i samtliga planeringskurser (60 hp) samt har tagit minst 40 högskolepoäng i övriga kurser i årskurs 1 och 2. Om studenten har färre högskolepoäng skall kontakt tas med studierektor och studievägledare för att diskutera förutsättningarna för att upprätta en individuell studieplan. Om särskilda skäl föreligger kan sektionschefen ge dispens från ovannämnda krav. 8. Utdrag ur nationell och lokal examensordning Kandidatexamen Omfattning Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Mål Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

12 Dnr BTH Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Högskolespecifikt för BTH För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Boverket Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Miljömålsprojekt Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 20 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Väg- och vattenbyggnad Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer