Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)"

Transkript

1 Dnr BTH Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering och mediedesign Det gäller för studenter antagna höstterminen Programkod: FMGFP 2. Allmän information Fysisk planering handlar om att förbereda beslut om framtida användning av marken, vattnet och utformning av den byggda miljön med hänsyn till miljö, teknik, ekonomi, samt sociala, juridiska och estetiska krav. Det har sedan länge funnits stor efterfrågan på planerare med denna inriktning inom kommuner, länsstyrelser, konsultföretag och myndigheter av olika slag. Programmet Fysisk planering är en i Sverige unik planerarutbildning med sin inriktning på praktisk, gestaltande planering av fysisk miljö, sin träning i form, kommunikation och juridik samt sin breda förankring i vetenskap och professionellt kunnande inom planeringsområdet. Detta är en utbildningsplan som leder till en Teknologie kandidatexamen i fysisk planering (Bachelor of Science in Spatial Planning) omfattande 180 hp. En hp motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). 3. Mål Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i avsnitt 8, gäller följande mål för utbildningen: Efter genomförd utbildning skall studenten: kunna redovisa och använda sådan grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att kunna arbeta med fysisk planering i eller med en politiskt styrd organisation genom tillämpning av gällande lagstiftning för plan-, miljö- och byggprocessen. kunna redovisa bred kunskap inom vetenskapliga områden som rör människans relation till den naturliga och byggda fysiska miljön samt visa förståelse av områdets vetenskapliga grund. visa förståelse för olika värderingar i samhället av den fysiska miljön och ha kunskap om deras bakgrund.

2 Dnr BTH kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta kunskapsområden för att analysera, bedöma och hantera planeringsproblem, identifiera möjligheter och gestalta förslag till rumsliga och administrativa lösningar. kunna i samverkan och genom kommunikation med många olika aktörer i samhället medverka till att föra planeringsprojekt för förändring av den fysiska miljön från idé till förverkligande. kunna göra bedömningar och avvägningar rörande människans förhållande till och nyttjande av den fysiska miljön med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, ekonomiska, juridiska, estetiska och etiska aspekter samt hur dessa samverkar för en hållbar utveckling. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, att fortlöpande utveckla sin kompetens och därmed bidra till utveckling av yrke och planeringsverksamhet. 4. Lärande och utbildning Kandidatprogrammet i Fysisk planering är en professionsutbildning där inte bara kunskaper breddas och fördjupas utan där också färdigheter och förmågor successivt tränas och tillämpas på alltmer komplexa, aktuella planeringsuppgifter. Huvudämnet är fysisk planering. Grundläggande metodik och förhållningssätt i planeringsverksamheten tränas under utbildningen i uppgifter med förankring i någon av Sveriges kommuners geografiska verklighet. Till att börja med i enkla uppgifter där planerarens verktyg och kunskapsområden introduceras. Efterhand breddas kunskapsinnehållet och fler planeringsverktyg introduceras i och med att planeringsuppgifterna blir mer komplexa. Kraven ökar på självständig identifiering av problem och möjligheter, på förmåga att göra avvägningar mellan många olika krav och intressen i samhället vid gestaltning av olika förslag till lösning av den rumsliga och administrativa organisationen för att föra förslaget från idé till planförslag och genomförande. Här ingår även kunskapen om konsekvensanalyser och förmåga till kritisk bedömning av egna och andras förslag.

3 5. Upplägg av utbildningen Dnr BTH Utbildningsprogrammets mål uppnås i de olika kurser som ingår i examen. Bedömning och examination görs på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Kurser som ingår i Årskurs 1 AI1102, Form: Introduktion, 7,5 hp Arkitektur, grundnivå, G1N Efter genomförd kurs skall studenten kunna demonstrera insikt om hur en tecknad och/eller målad bildkomposition åstadkommes, kunna framställa korrekta perspektiviska bilder samt kunna analysera, samtala om och bedöma formala egenskaper i två- och tredimensionella kompositioner. I föreläsningar, seminarier och övningar tränas iakttagelseförmåga och förmåga att själv åstadkomma bilder och kompositioner med önskvärda formala egenskaper. FM1109, Landskap- och 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N bebyggelsehistoria Efter genomgången kurs skall studenten kunna översiktligt redogöra för kulturlandskapets, kommunikationernas samt den byggda miljöns historia, redovisa insikt om hur ideologiska, tekniska, ekonomiska, juridiska och politiska faktorer har påverkat människors fysiska miljö, samt kunna tillämpa denna kunskap för att bedöma aktuella förändringar av den fysiska miljön. I föreläsningar, seminarier och exkursioner ges en översikt av kulturlandskapets framväxt och förändringar, städers uppkomst, stadsbyggande från forntid till nutid samt svensk stads- och trafikplanering och miljövård under och 1900-talet. FM1103, Planering: Introduktion, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för den fysiska miljöns funktioner och upplevelsemöjligheter, planeringens begrepp och verktyg, kunna förena form och funktion i förslag till utformning av mindre byggnad, samt kunna delta i värderande samtal om den fysiska miljöns kvaliteter. I föreläsningar och studiebesök ges en introduktion till planeraryrket, planeringens verktyg och metoder, planeringens plats och relation till den politiska organisationen och formella instrument. I övningar skall studenterna öva känslan för form, proportioner och skala samt presentera sina förslag med några av planerarnas åskådliga redovisningsmetoder. FM1102, Planering: Markbostäder, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna utforma och korrekt redovisa ett förslag till illustrationsplan för ett småhusområde med bostäder och förskola, som uppfyller grundläggande funktionella, tekniska, juridiska, och estetiska krav samt med visst fokus på områdets energi- och kommunikationsaspekter. I föreläsningar, litteraturseminarier

4 Dnr BTH och studiebesök ges möjlighet att utveckla kunskap om förskolors utformning, olika hustyper för markbostadsområden (villor, radhus, kedjehus), deras anpassning till befintlig terräng, trafik- och utemiljöns utformning i småhusområden med tanke på gående, cyklisters och bilisters behov och krav, liksom specifika krav på den byggda miljön från barn, äldre och funktionshindrande. I övningar tränas förmågan till gestaltning av bostadsbebyggelse med olika täthet och kvaliteter och kommunikationslösningar. FM1104, Kart- och presentationsteknik, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna muntligt och skriftligt redogöra för och tillämpa grunderna för kartografi och teknik för framställning av kartor och planer med datorstöd. Studenten skall kunna använda digital teknik för att lagra, bearbeta och presentera text, bilder och kartor med hjälp av olika dataprogram och kunna tillämpa grundläggande principer för grafisk design. FM1107, Planering: Flerbostadshus 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för människors anspråk och krav på den byggda miljön inklusive trafik- och kommunikationslösningar på grannskapsnivå samt översiktligt beskriva det svenska bostadsbeståndet, bostadsförhållanden och bostadsstandard i jämförelse med förhållanden i övriga europeiska länder. Studenten skall också kunna ge prov på och grundläggande förmåga att utforma ett energieffektivt och klimatsmart område/kvarter med flerbostadshus där vissa har utrymme för lokaler främst i bottenvåningen och redogöra för dess koppling till grundskola och service samt kommunikationsnätet utformning för olika trafikantslag. Som övning ritas ett kvarter eller ett område för nybyggnader som till största delen inrymmer bostäder i flera olika storlekar samt komplement ytor till bostaden inkl tvättstuga och andra gemensamma lokaler. På översiktlig nivå redovisas hur området/kvarteret förhåller sig till omgivningen. Fasadutformning med olika uttryck och färgsättning, tredimensionell modellering, markplanering inklusive utformning av en gemensam bostadsgård skall redovisas i förslaget. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1105, Miljö och Hälsa, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för grunderna i de naturgivna förutsättningar som har betydelse för fysisk planering. Dit hör kunskap om bergarter och jordarter, landformer och deras uppkomst, grund- och ytvatten, lokalklimat och mikroklimat, ekosystem och allmän miljökunskap. Möjlighet att tillägna sig och redovisa dessa kunskaper ges i föreläsningar, seminarier och exkursioner.

5 Dnr BTH FM1108, Planering: Stadsförnyelse 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1N Efter genomgången kurs skall studenten kunna redovisa och tillämpa olika metoder för analys av den byggda miljön, dess offentliga rum samt trafik- och grönstruktur. Studenten ska ge prov på förståelse för stadens framväxt, trädgårdskonstens och parkens historia genom att redovisa iakttagelser av historiska spår och pågående förändringar. I förslag till förnyelse av stadsmiljön skall studenten visa grundläggande kunskaper om hur stadens trafiknät och grönstruktur är uppbyggt och visa förståelse för det offentliga rummets sociala betydelse. I förslagen redovisas utformning och gestaltning av stadens offentliga rum med bland annat vegetation i bebyggelse, gatubelysning, gatubeläggning, och utrustning för gatumiljö. Som grupparbete görs olika stadsbildsanalyser, individuellt görs en formövning och ett förslag till illustrationsplan för förbättring av befintlig stadsmiljö med tonvikt på det offentliga rummets utformning. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. Kurser som ingår i Årskurs 2 FM1201, Geoinformatik, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Under kursen förvärvar studenten kunskap om teknik för insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation av olika slags geografisk information. Olika typer av GIS (geografiska informationssystem) och deras användningsområde studeras. Kursen ger möjlighet att förvärva praktiska färdigheter i användning av GIS-program och tillämpning för fysisk planering på olika nivåer. FM1208, Planering för arbetsplatser, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Under kursen tillgodogör sig studenten förståelse för näringslivets roll i samhällsplaneringen. Kursdeltagarna lär sig att utforma en illustrationsplan för ett arbetsområde och förstå kommunikationssystemen och områdets samverkan med omgivningen. Miljöfrågor i samband med arbetsområden behandlas. Kunskaper i trafikplanering för tyngre trafikslag och geometrisk utformning av trafiknät tillämpas. Övningar i uppmätning av en industritomt, strukturplanering av ett arbetsområde samt illustrationsplan. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1209, Vetenskapliga perspektiv 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F och metoder för planerare, Kursen ger studenten möjlighet att utveckla kunskaper om ett vetenskapligt och forskningsbaserat förhållningssätt till den fysiska planeringen. Kursen erbjuder studenten

6 Dnr BTH möjlighet att utveckla sin färdighet i att uttrycka och skriftligt formulera teoretiska och metodologiska frågeställningar centrala för en planeringsproblematik med förankring inom såväl den praktiska professionen som det vetenskapliga fältet. FM1210, Planering, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Detaljplaneprocessen, grundläggande nivå Kursen ger studenten möjlighet att förvärva kunskap om detaljplaneinstrumentet och processen med att ta fram en detaljplan med plankarta, illustrationsplan och övriga handlingar. Orientering om de svenska och europeiska systemen för fysisk planering. Som individuell övning ritas en plankarta med CAD och övriga handlingar som planbeskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse, utarbetas. Som grupparbete görs behovsbedömning och avgränsning av MKB samt plansamråd. Studiebesök görs hos kommunens myndigheter involverade i planprocessen. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med planillustrationer genom fördjupade kunskaper av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1207, Samhällets försörjningssystem 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva kunskaper om den tekniska försörjningen av samhällen och medel att förbättra uthålligheten hos städer. Miljöproblem och kretslopp i olika nivåer studeras. Kursen behandlar Miljöbalken och dess värn av hälsa och säkerhet. Miljömål och konflikter i miljöarbetet. Trafikens miljöeffekter såsom buller, emissioner och energiförbrukning. Uthålliga städer och resurssnålt byggande, lågenergiförbrukande och sunda hus. Hushållens förbrukning relaterad till samhällets försörjningssystem. Lokala och centraliserade lösningar för energi, vatten, avlopp, avfall och deras effektivitet. Gatubyggnad, ledningsdragning och annan teknisk infrastruktur. Riskhantering på kommunal nivå. Studiebesök företas vid t.ex. anläggningar för energiförsörjning, vattentäkt, avloppsrening samt resurssnålt byggande. FM1206 Planering: 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F miljökonsekvensbedömning, Kursen ger studenten möjlighet att förvärva grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om miljökonsekvensbedömning (MKB) och strategisk miljöbedömning (SMB) med betoning på konsekvensbedömning av fysiska planer. Kursen behandlar lagreglering av MKB, EU direktiv, Miljöbalken, Plan- och Bygglagen, sektorslagstiftning samt behovsbedömning, arbetsgången i en MKB-process liksom kvalitetsaspekter på process och dokument. Vidare ges planeringsteoretiska aspekter liksom kunskaper om MKB i planeringsprocessen, aktörer i processen, planerarens roll samt framväxten av konsekvensbedömning internationellt och i Sverige. AI1201, Form: landskap, 7,5 hp, Arkitektur, grundnivå, G2F

7 Dnr BTH Kursen ger studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper om färg, form och proportioner samt inspiration till kreativa formlösningar och uttryck. Övning sker i att tillämpa kunskapen i rumslig organisation och gestaltning samt redovisa med åskådliga planeringspresentationer. FM1205, Planering: landskap, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva grundläggande praktiska kunskaper om landskapsplanering. Kursen ger också tillfälle till träning i inpassning av bebyggelse/anläggningar/trafikanläggningar i landskapet, samspelet mellan byggnad/anläggning/kommunikationssystem och dess omgivning och gestaltning av landskapsmiljöer. Metoder presenteras för arbetsprocesser i samband med landskapsinventering och analys, markanvändning och dess gestaltning. Kurser som ingår i Årskurs 3 FM1404, Planeringsekonomi och 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F plangenomförande, Kursen ger studenten möjlighet att förvärva kunskaper om olika aspekter på plangenomförandet, till exempel förhandlingsteorier, samt grundläggande ekonomiska begrepp och kalkylmetoder som används i samhälls- och miljöplanering. Partsförhållande och förhandlingssituationer vid genomförande av fysiska planer eller infrastrukturprojekt belyses. I kursen behandlas grundläggande kalkylbegrepp och samhällsekonomiska kalkyler, markvärde och markvärdesförändringar som följd av planbeslut, ekonomiska värderingar av naturresurser och miljöstörningar, samt finansiering av infrastrukturprojekt. I gruppövning studeras genomförandet av en detaljplan utifrån dess handlingar och det praktiska genomförandet. Individuellt deltar och dokumenterar studenterna ett samråd i plan- och miljöprocesserna. Planeringsverktyg och metoder från tidigare kurser används för analys och redovisning. FM1323, Planering på översiktlig nivå, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva förståelse för översiktliga strategiska planfrågor på kommunal och regional nivå i Sverige och övriga EU samt kunskaper om olika planeringsfaktorer inom den översiktliga planeringen. Såväl regionplaner som kommuntäckande översiktsplaner (ÖP) och fördjupningar behandlas. Vidare ger kursen överblick om gällande lagstiftning och orienterar om olika parters roll i planeringsprocessen. I kursen tas frågor upp som behandlingen av allmänna intressen och riksintressen, miljöbedömning, medborgarinflytande och genus/jämställdhet i planarbetet liksom statens roll i översiktlig och strategisk planering. FM1403 Kvalitativa och kvantitativa 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1F metoder. Kursen erbjuder den studerande möjlighet att ta del olika kvalitativa och kvantitativa metoder som vanligen används i samhällsvetenskapliga undersökningar och

8 Dnr BTH utredningar. Fokus ligger på att operationalisera en frågeställning så att den går att undersöka med adekvat metod. För detta ändamål används både kvalitativ och kvantitativ metod. I det senare momentet ingår 3 hp statistik. FM1322, Planering, Stad och land, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G1F Kursen ger studenten möjlighet att förvärva grundläggande kunskaper om urbanismens effekter för stad och land. Teoretiska och praktiska fördjupningar görs beträffande hållbarhetsbegreppets tre huvudaspekter ekologiska sociala ekonomiska. Det är bland annat bebyggelsemönster, försörjningssystem, rum och gestalter, människors livsformer, såväl beträffande större städers och mindre tätorters som glesbygdens byggnadsmiljöer. I gruppövningar analyseras nuläget i en kommun både geografiskt och administrativt utifrån hållbarhetsaspekterna. I ytterligare en gruppövning utarbetar studenterna en vision för kommunens utveckling med sikte 50 år framåt i tiden. I kursen ingår en studieresa där olika former av urban utveckling och dess konsekvenser studeras. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med illustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer. FM1311, Arkitektur, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen belyser sambandet mellan det enskilda byggnadsverket och den överordnade detaljplanen och syftar till att hos blivande stadsplanerare utveckla förståelse för arkitektoniska grundbegrepp och de olika uttrycksmedel som skapar arkitekturens mångfald. Kursen behandlar arkitekturbegreppet i moderna teorier, byggnader som meningsbärare och byggnaden som del i stadslandskapet. Dessutom studeras olika principer för organisation av större byggnader, olika byggnadssätt, nutida arkitektur, arkitekturtävlingar som plats för experiment och byggnadsutställningar som trendsättare. I kursen ingår en studieresa till en utländsk storstad. I kursen ingår att i skiss form redovisa ett projekt till en komplex byggnad. Alternativt kan en uppsats om arkitekturtema, tex arkitektbiografier och stilanalys skrivas. Vid redovisning av projekt eller uppsats ska planeringsverktyg och metoder från tidigare kurser tillämpas. FM1303, Urbanteori, 7,5 hp, Fysisk planering, grundnivå, G2F Kursen syftar ge studenten möjlighet att förvärva kunskaper om urbana teoribildningar samt belysa de drivkrafter av såväl social, kulturell, teknisk, juridisk som ekonomisk art som formar det urbana rummet. Förhållningssättet är interdisciplinärt, vilket även illustrerar det komplexa sammanhang dagens planerare befinner sig i. Kursen diskuterar uppbrottet från det funktionalistiska stadsplanetänkandet och det tomrum som detta har skapat. Det finns inte längre någon bärande metateori för det moderna stadsbyggandet, däremot en mängd olika teorifragment. Detta kommer att behandlas ur ett svenskt såväl som internationellt perspektiv. Dessutom uppmärksammas några av urbanlitteraturens klassiker.

9 Dnr BTH FM1402, Kandidatarbete i 15 hp Fysisk planering, grundnivå, G2E Fysisk planering, Den studerande skall i examensarbetet för kandidatexamen visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla en planerings- och/eller utredningsuppgift. Examensarbetet skall behandla uppgifter som är relevanta inom fysisk samhällsplanering och ha tydlig anknytning till ämnen i utbildningen. Angreppssätt och problembearbetning skall tydligt redovisas och underbyggas genom hänvisning till aktuell professionell och vetenskaplig kunskap. Förslagen redovisas muntligt, skriftligt och med illustrationer genom tillämpning av de planeringsverktyg som presenterats i tidigare kurser inklusive digitala presentationsformer.

10 Dnr BTH Urval Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt: Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp. Betygsurval: BG jämförelsetal i 20-skalan Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument. BF - omdöme Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp. SA sent anmälda Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag. Provurval: HP högskoleprov I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng. Övriga sökande: ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. Fördelning av platser: Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda. Behöriga sökande med lika meriter: Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning. För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

11 7. Riktlinjer för övergång mellan årskurser Dnr BTH För att vara studieberättigad i årskurs 3 krävs att den studerande är godkänd i samtliga planeringskurser (60 hp) samt har tagit minst 40 högskolepoäng i övriga kurser i årskurs 1 och 2. Om studenten har färre högskolepoäng skall kontakt tas med studierektor och studievägledare för att diskutera förutsättningarna för att upprätta en individuell studieplan. Om särskilda skäl föreligger kan sektionschefen ge dispens från ovannämnda krav. 8. Utdrag ur nationell och lokal examensordning Kandidatexamen Omfattning Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Mål Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För kandidatexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

12 Dnr BTH Självständigt arbete (examensarbete) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Högskolespecifikt för BTH För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå).

Fysisk planering 180 högskolepoäng

Fysisk planering 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Fysisk planering 180 högskolepoäng (Spatial planning 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Fysisk planering handlar om att förbereda beslut om framtida användning av marken,

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng Dnr BTH 560-0805-2011 1 (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt Rådet

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng Dnr BTH 560-0889-2011 1 (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt Rådet för

Läs mer

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng,

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng, Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng, (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildning vid Sektionen för

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Programinformation för. Automationsteknik, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Automationsteknik, 120 högskolepoäng Programinformation för Automationsteknik, 120 högskolepoäng (Automation, 120 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Sektionen för ingenjörsvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola 2012

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Programinformation för

Programinformation för Programinformation för Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp (Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av sektionen

Läs mer

Programinformation för

Programinformation för Programinformation för Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp (Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Sektionen

Läs mer

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2011-02-23.

Läs mer

Programinformation för Webbutveckling, 180 högskolepoäng

Programinformation för Webbutveckling, 180 högskolepoäng Programinformation för Webbutveckling, 180 högskolepoäng (Web Development, 180 ECTS credit points) BTH-4.1.2-0459-2014 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering och mediedesign

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Programinformation för. Technical Artist i Spel, 180 högskolepoäng. (Technical Artist for Games, 180 ECTS credits)

Programinformation för. Technical Artist i Spel, 180 högskolepoäng. (Technical Artist for Games, 180 ECTS credits) Programinformation för Technical Artist i Spel, 180 högskolepoäng (Technical Artist for Games, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Nämnden för utbildningsfrågor vid sektionen för

Läs mer

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Läs mer

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Dnr: BTH 4.1.2 0254 2015 1 Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Nämnden för utbildningsfrågor

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03. Utbildningsplanen

Läs mer

Programinformation för International Software Engineering, 180 högskolepoäng

Programinformation för International Software Engineering, 180 högskolepoäng Programinformation för International Software Engineering, 180 högskolepoäng (International Software Engineering, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildningsfrågor

Läs mer

Programinformation för. Spelprogrammering, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Spelprogrammering, 180 högskolepoäng Dnr: BTH-4.1.2-0312-2014 1 Programinformation för Spelprogrammering, 180 högskolepoäng (Game Programming, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Nämnden för utbildningsfrågor

Läs mer

Programinformation för. Produktutveckling, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Produktutveckling, 180 högskolepoäng Programinformation för Produktutveckling, 180 högskolepoäng (Product Development, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2013-01-10.

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1605- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Konstvetenskap Art History Konstvetenskap handlar om bildkonst men även om byggnader och bebyggelsemiljö, design

Läs mer

Programinformation för Samhällsplaneringsingenjör 180 högskolepoäng

Programinformation för Samhällsplaneringsingenjör 180 högskolepoäng Programinformation för Samhällsplaneringsingenjör 180 högskolepoäng Dnr BTH 56-271-2009 (Bachelor of Science in Spatial planning with an emphasis on implementation and technical systems), (180 ECTS credit

Läs mer

Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Webbutveckling (180 högskolepoäng) Webb Development (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 1999-12-02.

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden vid Blekinge

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Programinformation för. Webb, internet och programvaruteknik, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Webb, internet och programvaruteknik, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 56-0250-2009 1 Webb, internet och programvaruteknik, 180 högskolepoäng (Web, Internet and Software Engineering, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng Dnr BTH 560-0890-2011 1 Programinformation för Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Programme in Business Administration for Innovation and Business Development,

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1. Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Konst Gäller från 2009-08-31. Fastställd av KU-nämnden 2009-06-10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de inledande

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies

EXAMENSBESKRIVNING. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies EXAMENSBESKRIVNING Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies 1. Fastställande Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap

Läs mer

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp Eco Entrepreneur for Sustainable Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer NEKEG

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonom Online, 180 högskolepoäng Programinformation för Ekonom Online, 180 högskolepoäng (Bachelor Degree Programme in Business Administration, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Grundutbildningsrådet på

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1919-15 Lokal examensbeskrivning Ekonomie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business and Economics Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse om

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori:

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan Masterprogram i biologi

Utbildningsplan Masterprogram i biologi Dnr: HNT 2016/65 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i biologi Programkod: Programmets benämning: Inriktning: NABIM Masterprogram i biologi Ekologi och naturvård

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 E-post: anna.andersson@adm.umu.se www.umu.se Dnr 512-1954-10 2010-09-15 Sid 1 (6) Magisterprogram/Masterprogram i kognitionsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUTAD 2015-12-15 Dnr SU FV-3.2.5-1959-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Företagsekonomi Business Administration Företagsekonomi handlar i sin vidaste bemärkelse

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Programinformation för Webb, internet och programvaruteknik, 120 högskolepoäng

Programinformation för Webb, internet och programvaruteknik, 120 högskolepoäng Programinformation för Webb, internet och programvaruteknik, 120 högskolepoäng (Web, Internet and Software Engineering, 120 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildning

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) 2013-02-13 och reviderad 2015-02-18. Gäller för studenter antagna from höstterminen 2013. 1.1 Behörighet

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Dnr G 2016/250. dens och. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. landskapsvårdens 1 (6)

Dnr G 2016/250. dens och. Grundnivå. First cycle. vid Göteborgs Syfte. landskapsvårdens 1 (6) NATURVET TENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr G 2016/250 Utbildningsplan för Trädgård dens och landskapsvårdens hantverk (N1TLH), kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s Programme in Garden and Landscape

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Barnmorskeprogram, 90 hp

Barnmorskeprogram, 90 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Barnmorskeprogram, 90 hp Graduate programme in Midwifery, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VBAMA Avancerad MIUN 2010/688 Högskolepoäng

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Lokal examensordning för Försvarshögskolan

Lokal examensordning för Försvarshögskolan 1 (13) Lokal examensordning för Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2016-04-01 Fastställd av rektor 2011-03-01 Reviderad 2012-06-28 Reviderad 2013-06-26 Reviderad 2015-05-19 Reviderad 2016-03-29 Box 27805,

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i strategisk fysisk planering (120 högskolepoäng) Master programme in Strategic Spatial Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Keramik och glas Fastställd av KU-nämnden 2007-07-01. Reviderad i UN 090908. Revidering fastställd av KUnämnden 2009-11-25. Gäller fr o m HT10 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp

Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Informatik med inriktning systemutveckling, 180 hp Informatics with Focus on Systems Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng Dnr BTH 56-258-2009 Programinformation för Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Programme in Business Administration for Innovation and Business Development,

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1594- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Historia History Ämnet historia innefattar det systematiska studiet av det förflutna. Historiker studerar alla

Läs mer

Programinformation för Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 högskolepoäng

Programinformation för Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 högskolepoäng Programinformation för Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 högskolepoäng (Master of science programme in Spatial Planning with an emphasis on Urban Design

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1575- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Engelska English Studier inom engelska leder till kunskap och färdigheter inom engelsk språkvetenskap och engelsk

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3HI07 1.2.

Läs mer