Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng"

Transkript

1 Dnr BTH Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering och mediedesign Det gäller för studenter antagna höstterminen Programkod: MEGCU 2. Allmän information Besökare på utställningar, evenemang, mässor, seminarier, konferenser och festivaler nöjer sig inte längre med att koppla av och låta sig roas. De vill också aktivt delta, utvecklas och lära sig nya saker samtidigt som de blir berörda känslomässigt och intellektuellt. Medier, kulturinstitutioner och den så kallade upplevelseindustrin dit bland annat turism- och besöksnäring, arkitektur/design/konst, film/foto, spel, mode, musik, event och marketing brukar räknas spelar en allt större roll i vardagen och i den kulturella sfären. Samhället blir därmed alltmer crossmedialt, eller tvärmedialt. Det ovanstående ger både möjligheter för och behov av innovativt tänkande och praktisk tillämpning som länkar samman crossmediala ansatser med upplevelseproduktion. Programmet syftar till att utbilda producenter med fokus just på att gestalta och iscensätta crossmediala miljöer och situationer genom att producera och omsätta visioner inom upplevelseindustrin. Nya kompetenser aktualiseras därmed i form av producenter som kan tänka, agera och producera crossmedialt. Grundläggande för utbildningen är därför synen på hur man analyserar, initierar, utvecklar och producerar projekt från idé till färdig produktion, där flera medieformer fungerar integrerat och interaktivt. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). 3. Mål Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen. Efter genomförd utbildning ska studenten utifrån teoretiska, forskningsbaserade och praktikbaserade utgångspunkter kunna utveckla crossmediala tillämpningar för upplevelseproduktion kunna undersöka samt kritiskt och kreativt granska medier med speciell vikt lagd vid crossmedielösningar kunna utveckla nya oprövade crossmediala koncept inom upplevelseproduktion kunna utveckla gestaltande crossmediala uttryck i syfte att fånga och bibehålla intresset hos en tänkt mottagare kunna producera och omsätta egna och andras visioner inom upplevelseindustrin

2 Dnr BTH kunna visualisera och presentera idéer och koncept med hjälp av olika verktyg, såväl webb, video, 3D-gestaltning, ljud och grafik, som sax, hammare, tal och skrift ha förmåga att arbeta i team, projektprocesser och projektsamordning 4. Lärande och utbildning Programmet avser att utveckla och tillämpa upplevelseorienterade arbetssätt i utbildningen. En viktig del i detta är kontinuerlig analys och utvärdering såväl ur studentens som ur programmets perspektiv. För att utbildningen ska vara relevant sker den i nära kontakt med upplevelseindustrin, såväl som i kontakt med forskning kring och praktisk tillämpning av nya former för lärande, både nationellt och internationellt. Programmets grundläggande syn på lärande innebär att kunskap inte ses som ett leveransfärdigt paket. De olika programdelarna ger inte färdiga lösningar, utan studenterna erbjuds olika utgångspunkter i form av andra projekt, konst, digitala media, texter, artiklar etc. Dessutom är studentens egen erfarenhet en viktig utgångspunkt. Det är i mötet mellan dessa olika kunskaper och erfarenheter som nya insikter och kunskaper utvecklas. Studierna innebär att hela tiden ställa nya frågor och arbeta med egna förmågor och färdigheter för att analysera, reflektera, diskutera och kritiskt bedöma. Värderingsförmåga, ställningstagande och förhållningssätt omprövas ständigt. Projektarbete går som en röd tråd genom hela utbildningen, där projekten blir mer omfattande ju längre fram i utbildningen studenten kommer. Studenten ska kunna initiera, producera och analysera produktioner inom upplevelseindustri och crossmedia. Utbildningen kan ge studenterna några verktyg, visa på en kunskapskarta och skapa förutsättningar för ett eget självständigt arbete. Men det är i sista hand studenten själv som påverkar sina projekt och andra uppgifter. Studenten måste våga utveckla sina egna förmågor och arbeta efter utgångspunken att idéerna inte alltid finns på de platser och i de situationer som man tror. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska, men föreläsningar på engelska kan förekomma. 5. Upplägg av utbildningen Utbildningen inleds med kurser som introducerar digitala tekniker, upplevelseindustri och projektledning. Kurserna tränar även grundläggande färdigheter och kunskaper i att bedriva högskolestudier, som till exempel skrivande. Kurserna omfattar föreläsningar, studiebesök, empiriska undersökningar samt egna projekt och syftar till att studenten ska få en inblick i upplevelseindustrins olika delområden, både teoretiskt och praktiskt, bland annat genom inbjudna gäster från området crossmedia och upplevelseproduktion. Den andra terminen består av tre kurser: Projektledning och projektekonomi, Crossmediala event och Tillämpat crossmedieprojekt. Gemensamt för de tre kurserna är att de syftar till att ge fördjupade kunskaper i crossmedialt projektarbete. Den inledande kursen fokuserar på den praktiska sättningen kring projektarbete, medan den andra kursen har crossmedialt berättande och dess olika former som sin röda tråd. Under den sista

3 Dnr BTH kursen omvandlas sedan kunskaperna praktiskt, genom utveckling, planering och genomförande av ett mindre crossmedialt projekt inom upplevelseindustrin. Det andra och avslutande året inleds med en kurs i Digital storytelling, som fördjupar studentens kunskaper i berättartekniker. Därefter följer två kurser i teknik i media och upplevelseproduktion, som dels behandlar idé- och konceptutveckling, dels ger en grund i teknik- och mediefältets historia och framtid. Kurserna baseras på forskning och upplevelseproduktioner samt gestaltning. Hösten avslutas med kursen Ärva och skapa, som tar fasta på hur historiska och samtida artefakter presenteras. I denna kurs samarbetar studenten med olika organisationer och institutioner i utvecklingen av crossmediala koncept och idéer. Den sista terminen innehåller två kurser: Fördjupningskurs i crossmedia och upplevelseproduktion samt Examensarbete. I den första av kurserna fördjupar studenten sina tidigare inhämtade kunskaper i crossmedia, upplevelseproduktion och projektplanering. Programmet avslutas sedan med ett självständigt examensarbete, där studenten tillämpar sina färdigheter i projektplanering och upplevelseproduktion. Dessutom granskas projekt- och produktionsprocesser kritiskt och reflekterande. Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Studietakten är heltid, och kurserna inom utbildningen ges huvudsakligen på campus, även om viss nätbaserad undervisning kan förekomma i vissa kurser. Samtliga kurser inom utbildningen är obligatoriska. För information kring detaljer hänvisas till kursplanen för respektive kurs. Den rekommenderade studiegången framgår av tabellen nedan, som följs av en kortare beskrivning av de olika kurserna. Rekommenderad studiegång: År 1 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Grundkurs i upplevelseindustri och projektledning Grundkurs i crossmedieteknik Projektledning och projektekonomi Crossmediala event ME1429, 15hp. ME1428, 15hp. ME1424, 15hp. ME1423, 7,5hp. Tillämpat crossmedieprojekt ME1433, 7,5hp.

4 Dnr BTH År 2 Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Digital storytelling Teknik i media och upplevelseproduktion 2 Fördjupningskurs i crossmedia och upplevelseproduktion Självständigt arbete ME1426, 7,5hp. Teknik i media och upplevelseproduktion 1 ME1432, 7,5hp. Att ärva och skapa ME1427, 15hp. ME1430, 15hp. ME1431, 7,5hp. ME1425, 7,5hp. År 1 ME1429 Grundkurs i upplevelseindustri och projektledning, 15hp., Medieteknik, Grundnivå, G1N Studenten förvärvar grundkunskaper i upplevelseindustri och grundläggande färdigheter i att kunna genomföra empiriska undersökningar och att kunna sammanställa och presentera dessa med hjälp av olika presentationstekniker, både skriftligen och muntligen. Dessutom introduceras studenten till olika aspekter av projektledning, såsom presentation av koncept och arbete i produktionsteam. ME1428, Grundkurs i crossmedieteknik, 15hp, Medieteknik, Grundnivå, G1N Studenten erhåller grunder i projektmetoder, olika digitala tekniker samt grunder i planering och genomförande av crossmedieprojekt. ME1424, Projektledning och projektekonomi, 15hp, Medieteknik, Grundnivå, G1N Studenten förvärvar kunskaper om olika teoretiska perspektiv på organisation och ledning av projekt. De teoretiska perspektiven innefattar också projektplanering, budgetarbete samt projektarbete i grupp. ME1423, Crossmediala event, 7,5hp, Medieteknik, Grundnivå, G1F Studenten förvärvar grundkunskaper och färdigheter i berättande inom skilda genrer och medier, samt hur dessa kan integreras och hybridiseras för crossmediala event och gestaltningar. ME1433, Tillämpat crossmedieprojekt, 7,5hp, Medieteknik, Grundnivå, G1F Studenten tillämpar de kunskaper och färdigheter som tillägnats under utbildningens första år i en crossmedieproduktion. Detta innefattar innehållsproduktion, deltagar- och mottagarkulturer, gestaltning, begrepp och analys samt teknik och reflektion över projektoch produktionsprocesser inom området. År 2 ME1426, Digital storytelling, 7,5hp, Medieteknik, Grundnivå, G1F Studenten förvärvar grundkunskaper i berättande ur kommunikationsperspektiv, speciellt vad gäller digitalt berättande och den tradition som går under beteckningen digital storytelling. Studenten tillägnar sig färdigheter i digital storytelling, dvs. att skapa digitala berättelser genom komposition av bild, ljud, text och musik i enkla

5 Dnr BTH videoredigeringsprogram, samt kunskaper i hur digital storytelling kan användas i marknadsföring. ME1431, Teknik i media och upplevelseproduktion 1, 7,5hp, Medieteknik, Grundnivå, G1N Studenten förvärvar grundkunskaper i teknik- och mediefältets historia och framtid. Dessutom presenterar kursen crossmedial idé- och konceptutveckling. ME1432, Teknik i media och upplevelseproduktion 2, 7,5hp, Medieteknik, Grundnivå, G1F Studenten fördjupar kunskaperna från Teknik i media och upplevelseproduktion 1, genom att omsätta kunskaperna praktiskt. Genom det praktiska arbetet får studenten kunskaper och färdigheter i hur en idé förs ut i praktiken med hjälp av olika tekniker. ME1425, Att ärva och skapa, 7,5hp, Medieteknik, Grundnivå, G1F Studenten förvärvar omvärldskunskaper rörande ett antal områden med koppling till upplevelseindustrin och den framtida yrkesverksamheten där. Särskild tonvikt läggs på historiska artefakter och händelser, samt hur de kan kopplas till samtida presentationer. ME1427, Fördjupningskurs i crossmedia och upplevelseproduktion, 15hp, Grundnivå, G1F Studenten breddar sina kunskaper i crossmedia, upplevelseproduktion och projektplanering, samt fördjupar sig i ett av dessa tre områden, inför det avslutande examensarbetet. Studenten tillämpar kunskaper i projektplanering och vidareutvecklar färdigheter i digitala upplevelseproduktioner, samt fördjupar sina kunskaper och erfarenheter genom reflekterande skrivande. ME1430, Självständigt arbete, 15hp, Grundnivå, G1E Studenten tillämpar sina förvärvade kunskaper och färdigheter i en självständig produktion inom crossmedia och upplevelseproduktion. Studenten förvärvar därmed kunskaper i att kritiskt granska och reflektera över projekt- och produktionsprocesser. 6. Urval Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt: Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp. Betygsurval: BG jämförelsetal i 20-skalan Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument. BF - omdöme

6 Dnr BTH Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp. SA sent anmälda Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag. Provurval: HP högskoleprov I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng. Övriga sökande: ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats. DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning. Fördelning av platser: Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda. Behöriga sökande med lika meriter: Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning. För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning. 7. Riktlinjer för övergång mellan årskurser Student som klarat mindre än 37,5 högskolepoäng efter första årskursen bör ta kontakt med programansvarig och studievägledare för upprättande av individuell studieplan. Behörighetskraven för enskilda kurser finns angivna i respektive kursplan. Observera att ovanstående övergångsregler endast gäller övergång mellan årskurser. Det kan innebära att studenten, trots uppflyttning, inte är behörig till vissa kurser om studenten inte har uppfyllt den enskilda kursens förkunskapskrav. 8. Utdrag ur nationell och lokal examensordning Högskoleexamen Omfattning

7 Dnr BTH Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. Mål Kunskap och förståelse För högskoleexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området. Färdighet och förmåga För högskoleexamen skall studenten visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen, visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser. Värderingsförmåga och förhållningssätt För högskoleexamen skall studenten visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen. Självständigt arbete (examensarbete) För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen. Övrigt För högskoleexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Högskolespecifikt för BTH För högskoleexamen krävs minst 60 högskolepoäng inom inriktningen och minst 30 högskolepoäng på G1-nivå varav minst 7,5 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete (dvs. G1E-nivå).

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points) Dnr BTH 56-0172-2010 1 Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Utbildningsprogrammet för Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Culture, Society, Mediaproduction 180 Högskolepoäng INLEDNING Programmet är, till sitt innehåll och i sina arbetsformer,

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer