Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet"

Transkript

1 Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Årsberättelse 2008

2 Innehåll Rektors översikt Källor till solidaritet i ett indonesiskt samhälle...3 Internationell utvärdering av utbildningen...4 Studier...5 Internationell verksamhet...8 Forskning...9 Samhällelig växelverkan...14 Nybygget gick från planering till förverkligande...17 Ordförandes tillbakablick...19 Rector s Review Statistiska uppgifter...22 År 2008 har följande publikationer utkommit...24 Utgivare: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Redigering: Madicken Malm Layout: Christian Willför / ADD Grafisk byrå Översättning: Henrik Nordlund Tryck: Fram, Vasa ISSN

3 Rektors översikt 2008 Ett år av beredning inför stora omvälvningar År 2008 kännetecknades av hektisk planering inför kommande stora reformer detta gällde universitetsväsendet i allmänhet, men det gällde alldeles speciellt Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Beredningen av den nya universitetslagen framskred snabbt vid undervisningsministeriet och i början av hösten gav universiteten sitt utlåtande över förslaget till ny lag. Svenska social- och kommunalhögskolans särställning hade beaktats väl i förslaget och Helsingfors universitet understödde i sitt utlåtande att högskolan också i framtiden verkar som en fristående enhet vid universitetet. Till den delen kunde alltså högskolan med relativt god tillförsikt se fram emot den vidare behandlingen av förslaget till ny universitetslag. Foto: Madicken Malm Den strama tidtabellen för universitetsreformen innebar en hel del beredningsarbete redan år Inom universitetet tillsattes ett antal projektgrupper för att bereda olika aspekter av reformen. Högskolan var representerad i den projektgrupp som särskilt beredde frågor kring universitetets svenska verksamhet. Många frågor av direkt eller indirekt betydelse också för högskolan behandlades i gruppen, vars förslag i regel mottogs med förståelse inom universitetet. Parallellt med universitetsreformen pågick också ett arbete med strukturella reformer inom universitets- och yrkeshögskoleväsendet. Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland kunde inte i sin rapport som blev färdig i början av året presentera några genomgripande, konkreta förslag till strukturella förändringar. De olika samarbetsstrukturerna förstärktes dock också på svenskt håll i Finland. Ett exempel på detta var det avtal om en strategisk allians som ingicks mellan Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan och yrkeshögskolan Arcada. Alliansen, som formellt inleder sin verksamhet , kommer att innebära en fördjupning av det samarbete som redan i många år genomförts inom ramarna för RHH, rektorsdelegationen för högskoleutbildning i Helsingfors. Alliansen har en styrgrupp i vilken högskolan också är representerad. En stor strukturell reform för högskolan innebär det nybygge som under året började uppföras i Kronohagen. De nya utrymmena kommer att medföra bättre samarbetsmöjligheter såväl internt inom högskolan som externt mellan högskolan och relevanta samarbetsparter vid statsvetenskapliga fakulteten och också mer allmänt inom Centrumcampus. Nybygget innebär därför inte bara nya, fina utrymmen för högskolan, utan också en möjlighet att såväl strukturellt som innehållsmässigt utveckla verksamheten. Den stora examensreformen som inleddes 2005 nådde en slutpunkt eller kanske bara en mellanetapp år 2008 i och med att övergångsperioden för reformen avslutades Vid högskolan liksom vid alla universitet ledde det här till en febril aktivitet bland studerande som önskade avlägga sin examen före övergångsperiodens slut. Ett rekordantal examina hela 93 avlades således vid högskolan under året. Det här innebar stora insatser från studerandena, men också en stor press på lärarna i och med omfattande handledningsinsatser. 1

4 Rektors översikt 2008 Då högskolans professorer och en del av de övriga lärarna därtill aktivt handledde också pro gradu-skribenter präglades nog en stor del av vårterminen av granskning och handledning av olika skriftliga arbeten. Det kan särskilt noteras att det i totalantalet examina vid högskolan ingår 29 examina avlagda i socialt arbete. Eftersom kandidatexamen ända fram till gav behörighet för socialarbetaryrket utgör dessa examina ett viktigt tillskott till en arbetsmarknad som präglas av stor brist på behöriga socialarbetare. Om man därtill lägger till det antal magisterexamina (13) som avlades i det magisterprogram i socialt arbete som högskolan ansvarade för och som formellt hade avslutats 2007, är kompetenslyftet inom det sociala området i de svenska och tvåspråkiga delarna av Finland ännu mer anmärkningsvärt. Ytterligare kan noteras att närmare 30 svenska magisterexamina i socialt arbete avlades vid statsvetenskapliga fakulteten. Allt som allt bidrog alltså Helsingfors universitet på ett väsentligt sätt till en betydande förbättring av både behörighet och kompetens inom det sociala området på svenska i Finland. Utvecklingen inom forskningen var under året gynnsam. Såväl i relativa som i absoluta tal var den externa forskningsfinansieringen på en högre nivå än någonsin tidigare. Flera stora FA-projekt pågick under året, men också finansiering från andra källor låg på en god nivå. Forskningen inom högskolan har i hög grad en nordisk och internationell inriktning, men också högskolans specifika uppgift att analysera det finländska samhället speciellt ur den svenskspråkiga minoritetens perspektiv kom väl fram i forskningsverksamheten. Bland de nordiska projekten kan särskilt nämnas deltagande som en av de finländska parterna i en nordisk spetsforskningsenhet utsedd av NordForsk. Denna enhet The Nordic Welfare State Historical Foundations and Future Challenges erhöll under året också finansiering från HU. Även om forskningsfinansieringen var på en god nivå, kvarstår ett väsentligt problem inom forskningen: En stor del av forskarna är tvungna att jobba med relativt korta anställningsförhållanden. Högskolan strävade under året målmedvetet efter att skriva så långa, sammanhängande forskarförordnanden som möjligt, men forskningsfinansieringens struktur gör det ofta nödvändigt att ge korta förordnanden. Detta är ett problem som är svårt att bemästra, men som högskolan självfallet inte är ensam om. Resultatet av den auditering av kvalitetssäkringsmekanismer som hade genomförts inom hela universitetet år 2007 publicerades i början av Universitetet blev godkänt i auditeringen och en intressant och mångsidig rapport publicerades. Svenska social- och kommunalhögskolan blev inte särskilt nämnd i rapporten, liksom inte heller i någon större utsträckning universitetets tvåspråkighet. Själva processen inför auditeringen upplevdes dock allmänt som nyttig och den verksamhetshandbok som högskolan uppgjorde för auditeringen blev på allvar tillämpad under år Det visade sig vara både ändamålsenligt och praktiskt att ha en verksamhetshandbok som ger en totalbild av verksamheten vid högskolan och som innehåller all väsentlig information om strukturer och förvaltningsrutiner vid högskolan. Ett år av planering inför stora förändringar, men också ett år av intensiv verksamhet i nuet så kan man beskriva år Att planera nytt innebär alltid en möjlighet att utvärdera och kanske omvärdera sin verksamhet. Även om en viss planeringströtthet eller kanske en reformtrötthet ibland kan göra sig gällande, är nog det arbete som under år 2008 gjordes inför de stora förändringarna en viktig utgångspunkt för en fortsatt framgångsrik, och förhoppningsvis ännu bättre verksamhet också under nya betingelser. Henrik Hägglund Rektor 2

5 Källor till solidaritet i ett indonesiskt samhälle Den inledde Kenneth Sillander ett treårigt forskningsprojekt som forskardoktor för Finlands Akademi. Sillander doktorerade i socialantropologi vid Helsingfors universitet år 2004 och hade före inledandet av forskningsprojektet varit verksam en länge tid som universitetslektor i sociologi vid SSKH. Namnet på det aktuella forskardoktorsprojektet är Källor till solidaritet i ett indonesiskt samhälle (Sources of Solidarity in an Indonesian Society). Det samhälle som undersöks är Bentian, en litet folkgrupp på 3500 personer som bebor ett avlägset inlandsområde på indonesiska Borneo där de livnär sig som svedjebrukare och rottingodlare. Forskningsprojektet utgör en fortsättning på Sillanders doktorsavhandling för vilken samma befolkning undersöktes. Sillander bodde då i ett lokalt långhus tillsammans med några bentianfamiljer och insamlade information genom deltagande observation. Detta material planeras kompletteras genom ytterligare fältforskning under en kortare tid av finansieringsperioden. Besök och ömsesidig hjälp med barnuppfostran hör till de vardagliga praktiker som upprätthåller syskonband. Fotograf: Kenneth Sillander Bentiansamhället karakteriseras på en gång av en omfattande individuell autonomi och social solidaritet. Befolkningen är inte indelad i beständiga och diskreta grupper, och grupplojaliteter och relationella förpliktelser är diffusa. Graden av social kontroll och strukturell integration samt det lokala ledarskapet är svagt. Trots detta karakteriseras det sociala livet av ett omfattande utbyte av materiella resurser och tjänster och olika former av kollektivt arbete och sociala sammankomster. Människor upprätthåller omfattande personliga nätverk och gör stora uppoffringar inom de relationer som de är engagerade i. Forskardoktorprojektets syfte är att undersöka hur denna solidaritet är möjlig trots denna autonomi. Ett grundläggande antagande är att solidaritet och sociala förbindelser är förvärvade, resultatet av kontinuerlig förhandling, interaktion och olika sociala praktiker som gör människor viktiga för varandra, som skapar dyadiska band och egocentriska nätverk inom den mångfald av överlappande släktskapsrelationer som teoretiskt förenar dem. Forskningen handlar följaktligen om sådana vardagliga och kontinuerliga sociala processer som skapar solidaritet, inklusive måltider, besök, ritualer, distribution av jaktbyten, olika slag av ceremoniellt utbyte, samt speciella former av språkanvändning. Ett annat grundantagande är att solidaritet och autonomi inte är motstridiga krafter utan ömsesidigt konstituerade. Solidariteten är inte mekanisk, baserad på likhet, gemensamma intressen eller social kontroll, utan resultatet av personliga inressen och en internaliserad moralitet. Forskningsprojektet utförs delvis i samarbete med ett antal utländska antropologer som har undersökt samma tematik i andra sydostasiatiska svedjebrukar- eller samlare-jägare-samhällen med en liknande, anarkistisk struktur som bentianfolket. Ett viktigt mål under 2008 var att initiera ett forskarnätverk som inkluderar dessa forskare, samt att planera en gemensam panel vid American Association for Asian Studies årliga möte i Chicago Planeringen av en sampublikation, i form av ett specialnummer i en antropologisk tidskrift, inleddes också. Förutom mer fältforskning är en central aspekt av forskningsprojektet deltagande i olika internationella konferenser vid vilka analyser av dessa praktiker presenteras. Kenneth Sillander, PD 3

6 Internationell utvärdering av utbildningen Foto: Madicken Malm Den internationella utvärderingen sammanställdes i en omfattande rapport Under år 2008 genomfördes en internationell utvärdering av utbildningen vid Helsingfors universitet med fokus på ledning av utbildningen. Utvärderingen gällde universitets-, fakultets-, och institutionsnivå. Språkcentret och Svenska social- och kommunalhögskolan har en annorlunda förvaltningsstruktur och nämndes därför skilt i universitetets anvisningar. Under början av året genomförde högskolans förvaltning och de sex ämnena självvärderingar baserade på några på förhand givna frågor. Frågorna berörde bland annat hur högskolan stöder högklassig undervisning, hur ämnena beslutar om utveckling av undervisningen, hur kursfordringarna bereds och hur lärarnas yrkeskompetens främjas. Samtliga självvärderingsrapporter vid Helsingfors universitet översattes centralt till engelska för utvärderingspanelens behov. I november besökte utvärderingspanelen universitetet under en veckas tid för att göra intervjuer i de olika enheterna. Panelen träffade Svenska social- och kommunalhögskolans personal och studerande i tre olika grupper: ledning av utbildningen på högskolenivå, studerande samt undervisningspersonal. I december presenterade panelen feedback till de olika enheterna. Resultatet för högskolans del visar på en liten enhet med god kontakt mellan personal och studerande och med ett starkt internationellt engagemang. Panelen rekommenderar närmare samarbete med statsvetenskapliga fakulteten samt att man utvecklar undervisningsmetoderna vid högskolan. Marina Aalto Chef för studieärenden 4

7 Studier Studier Rekordantal utexaminerade studerande Foto: Madicken Malm År 2008 karakteriserades av att studerande som blivit inskrivna före hösten 2005 hade möjlighet att till och med den sista juli 2008 slutföra sina studier enligt den gamla examensstrukturen i vilken användes studieveckor istället för studiepoäng. Högskolans internationella verksamhet förstärktes på hösten då det engelskspråkiga magisterprogrammet i etniska relationer inleddes (Master s Degree Programme in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration, ERI). Ett rekordantal studerande, sammanlagt 93 stycken, utexaminerades också under år Med anledning av det stora antalet examina ordnades i december ett extra tillfälle för utdelande av examensbetyg, förutom den sedvanliga publiken i maj. Annat aktuellt under året var en internationell utvärdering av utbildningens ledningsfunktioner som genomfördes vid hela Helsingfors universitet. Panelen besökte också högskolan och intervjuade personal och studerande. Under året förbereddes universitetens gemensamma elektroniska ansökan, en nyhet inför våren Tidigare har alla universitet och delvis också fakulteterna haft sina egna ansökningssystem, men i fortsättningen söker man alltså till universiteten via ett och samma system som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Samtidigt förenhetligas ansökningstiden så att den med några få undantag infaller från början av februari till slutet av april. Marina Aalto Chef för studieärenden 5

8 Studier 101 nya studerande hösten 2008 SSKH inledde läsåret med 101 nya studerande. Dessa studerande fördelade sig enligt ämne på följande sätt: journalistik 21, sociologi 17, socialt arbete 23, statskunskap med förvaltning 22, samt socialpsykologi och psykologi 18. Antalet förstahandssökande var 323 stycken vilket innebar en ökning på 32 sökande jämfört med år Flest antal ansökningar per studieplats fanns det år 2008 till ämnet socialpsykologi och psykologi. Det skedde år 2008 inga större förändringar i fråga om könsfördelningen bland de nya studerandena vid SSKH. Kvinnorna utgjorde 80 procent både bland de sökande och dem som tog emot en studieplats. Bland de nya studerandena är andelen kvinnor högst inom socialt arbete och lägst inom sociologi. Majoriteten av de nya studerandena vid SSKH är hemma från huvudstadsregionen, men andelen har sjunkit från 68 procent år 2006 till 53 procent år I gengäld har andelen studerande från övriga Nyland ökat i ungefär samma takt, från 14 till 27 procent, medan andelen nya studerande från Österbotten hållit sig på ungefär samma nivå som tidigare, knappt 15 procent. Bland de nya studerandena hösten 2008 hade 20 procent finska som modersmål, och 16 procent hade gått i finskspråkigt gymnasium. Andelen ökade något i jämförelse med tidigare år. Ingeborg Rask Planerare Bland de sökande hade 44 procent avlagt studentexamen samma år (2008). Andelen studerande som har avlagt studentexamen samma år som de ansökt om en studieplats vid Soc&kom har växlat mellan 30 och 40 procent under de senaste åren. År 2008 var andelen 35 procent. Antal närvarande studerande år 2008 Avlagda examina 2008 Kvinnor Män Totalt Journalistik Rättsvetenskap Socialt arbete Socialpsykologi och psykologi Statskunskap med förvaltning Sociologi Totalt Kvinnor Män Totalt Andelen kvinnor Journalistik % Rättsvetenskap % Socialt arbete % Socialpsykologi och psykologi % Statskunskap med förvaltning % Sociologi % Totalt % Regional fördelning bland de nya studerande 2008 Huvudstadsregionen 53% Övriga Nyland 27% Österbotten 13% Åboland 4% Sökande och nya studerande 2008 Sökande 323 Andelen kvinnor 80% Nya studerande 101 Andelen kvinnor 81% Åland 0% Övriga Finland 2% Utlandet 1% Totalt 100% 6

9 Studier Magisterprogrammet ERI under året 2008 Svenska social- och kommunalhögskolan inledde under år 2005 planeringen av ett tvärvetenskapligt engelskspråkigt magisterprogram i etniska relationer efter att av universitetet ha beviljats en poolprofessur i etniska relationer år Under år 2006 fastställdes samarbetsparterna och en styrgrupp bildades bestående av representanter från de i programmet deltagande institutionerna. Samarbetspartners är socialpsykologiska institutionen, sociologiska institutionen, samt institutionen för allmän statslära. Foto: Madicken Malm Den första studentintagningen till ERI-programmet skedde under våren Rekryteringen till programmet skedde på både nationell och internationell nivå. Programmet fick 86 ansökningar totalt vilket placerade ERI på tredje plats då man jämför antalet ansökningar till alla Helsingfors universitets internationella magisterprogram vilka var 23 till antalet år På statsvetenskapliga fakulteten fanns det totalt tre engelskspråkiga magisterprogram under detta år; ERI (Master s Degree Programme in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration), REMS (Research Master in Social Science) samt ECON (magisterprogrammet i nationalekonomi). ERI placerade sig på andra plats då man jämför antalet ansökningar, efter ECONprogrammet. (Institutionen för samhällshistoria deltar även i ett Erasmus Mundus magisterprogam som inte deltar i den studentintagning som de övriga programmen vid fakulteten.) Tolv studenter inledde sina studier inom ERI på hösten Sju av dessa är finländare och fem är utländska studenter från Bulgarien, Litauen, Ryssland, Tyskland och Kanada. Alla tolv är kvinnor. Tre av finländarna var redan inskrivna vid HU; en av dem en nyutexaminerad sociolog från SSKH. ERI har en kvot på 15 platser men då statsvetenskapliga fakulteten inte ännu hade tagit i bruk ett reservsystem år 2008, blev 3 platser obesatta. De antagna fördelades (av slumpen) jämnt mellan de tre medverkande institutionerna, 4 studenter per institution. Ett reservsystem kommer att tillämpas för intagningen år 2009, för att försäkra att alla platser fylls. Programmet inleddes i slutet av augusti med en orienteringsvecka, då studenterna först fick bekanta sig med Helsingfors universitet och statsvetenskapliga fakulteten. Studenterna Anna Storgårds fungerar som koordinator för ERI. tillbringade en hel dag på CEREN samt SSKH där de fick specifik information om ERI-studier samt praktisk hjälp med diverse IT-relaterade frågor. Studenterna hälsades välkomna av programansvarige professor Peter Kraus från SSKH, professor Karmela Liebkind från socialpsykologiska institutionen, professor Johanna Kantola från institutionen för allmän statslära samt professor Tuula Gordon från sociologiska institutionen. Under höstterminen introducerades studenterna till ERI-tematiken genom att delta i professor Kraus kurs Politics of Diversity; societal challenges and institutional responses. Majoriteten av studenterna deltog även i docent Arno Tanners valbara kurs International Migration Systems Today på sociologiska institutionen. Universitetslektor Catharina Lojander-Visapääs kurs The Swedish Speaking Finns, An Interdisciplinary Exploration som organiserades på SSKH var en annan valbar ERI-kurs under den första terminen. Övriga studier bestod av metodundervisning samt litteraturtentamina inom de respektive huvudämnena. Det första ERI Pro gradu-seminariet inleds under period tre. ERI studenterna deltog även aktivt i höstens forskningskollokvier vid CEREN samt i den årliga ETMU-konferensen i Helsingfors organiserad av Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration. Anna Storgårds Planerare 7

10 Internationell verksamhet Den internationella verksamheten vid SSKH kan på många sätt anses ha genomgått ett brytningsskede år Den mångåriga internationella koordinatorn Margaretha von Troil avgick med pension i augusti och Malin Hauk tog vid. Foto: Madicken Malm Magisterprogrammet Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (ERI) planerades och startades upp under året. 86 personer ansökte om en studieplats och sammanlagt började 12 studerande programmet hösten Planerare av ERI är Anna Storgårds. En ansökan om ett samarbetsprojekt inom miljöjournalistik lämnades in i juni Projektet omfattar fyra australiensiska och fyra europeiska partners. Projektet godkändes av EU respektive den australiensiska regeringen i oktober och projektperioden är Under denna tid får 18 av SSKHs journalistikstuderande chansen att göra ett fem månaders utbyte vid University of Technology, Sydney, Monash University i Melbourne, University of Tasmania eller Murdoch University i Perth för studier i miljöjournalistik. Under samma tidsperiod kommer SSKH att ta emot minst 12 studerande från Australien. Undervisningen för de inkommande utbytesstuderandena vid SSKH sker januari mars inom ramen för kursen Foreign Reporting, och terminen fortsätter i Samisk högskola i Kautokeino under april juni och utbytesstuderande avlägger således sammanlagt 30 ECTS. International Reader, professor emeritus Evert Vedung höll sitt sista seminarium Utvärdering som megatrend och gigatrend den 24 oktober intensiva. Kursen har etablerat sig internationellt bland våra partnerinstitutioner inom journalistik- och kommunikationsutbildning. Under 2008 reste 17 av högskolans studerande för studier utomlands under minst tre månader. Därutöver reste två studerande för cirka två och en halv månaders studier utomlands. Fyra studerande blev inbjudna till USA av organisationen Thanks to Scandinavia på en två veckors studieresa samtidigt som Barak Obama valdes till president. Samma år fick högskolan 17 internationella studerande. Internationella studenttutorer var Jens Finnäs och Lina Winqvist under vårterminen, och Lina Winqvist och Marie Green under höstterminen. Projektet Journalism Network. Twinning of Finnish and African Journalism Education Institutions koordineras av SSKH och finansieras av CIMO. Samarbetet inom journalistik med University of Namibia, University of Zambia och University of Dar es Salaam tillsammans med Tammerfors och Jyväskylä universitet fortsatte inom ramarna för North-South-South Higher Education Institution Network Programme. Tre finländska studerande reste år 2008 till Windhoek för att göra tre månaders praktik inom journalistik samt deltog i en kort kurs vid University of Namibia. Tre afrikanska studerande tog fyra journalistikkurser vid SSKH. Högskolan mottog likaledes en lärare från vart och ett av de afrikanska gästuniversiteten för en vecka med både planering av en intensivkurs i Afrika som hålls i Lusaka, Zambia, i juni 2009 samt gästföreläsningar på programmet. Nya Erasmus-avtal har ingåtts med Göteborg, Örebro, Thessaloniki och Danska Journalisthögskolan i Århus för studerande, samt med London City University för journalistiklärare. Ett Nordplus-nätverk inom socialt arbete avslutades. Under året 2008 erbjöds 14 kurser på engelska, nio under vårterminen och fem under höstterminen. International Readers år 2008 var Evert Vedung (Uppsala universitet), Terry Marsden (University of Cardiff) och Nigel Hunt (Nottingham University). Internationell docent var Charles Husband (University of Bradford). Kommissionen för internationella ärenden sammanträdde 29 maj Kursen Foreign Reporting hölls inte under året 2008 men planeringen och förberedelserna inför kursen vintern 2009 var Malin Hauk Planerare för internationella ärenden 8

11 Forskning Forskning Forskning en viktig del av basverksamheten Enligt SSKH:s strategi skall forskningen vid SSKH å ena sidan erbjuda samhället och speciellt den svenskspråkiga minoriteten relevanta analyser om samhällsförändringarna, å andra sidan erbjuda högklassig undervisning som bygger på forskning. Under årens lopp har forskningen fått en allt större betydelse i SSKH:s verksamhet. Till exempel har summan av utomstående forskningsfinansiering vuxit från euro (2004) till euro (2008). Antalet projekt var 25 vid slutet av 2008 och antalet heltidsanställda forskare eller forskningsbiträden 36. Dessutom bedriver SSKHs professorer och universitetslektorer forskning vid sidan av sin undervisning. Största delen av högskolans forskning bedrivs på SSKH:s Forskningsinstitut (FISS). Det finns två centrum inom FISS, CEREN (Centrum för forskning om etniska relationer och nationalism) och FO-RUM (förvaltning, organisation, regional utveckling och miljö). CEREN har ett dussin forskare, och FO-RUM fem till sex forskare. Ungefär 20 forskare har sina projekt inom FISS fyra prioriteringsområden: journalistik, medier och kommunikation, hälsa och samhälle, välfärd och samhällsservice, utveckling och socialisation i livscykelperspektiv samt de två centren CEREN och FO-RUM. Av prioriteringsområdena hade journalistiken år 2008 avsevärt flera projekt och forskare än de övriga. År 2008 kan ses som ett aktivt år men utan några större förändringar. År 2007 fick både FISS, CEREN och FO-RUM flera nya stora projekt. Av de stora projekten slutfördes bara ett år Resten fortsätter till slutet av 2009 eller Publiceringen i SSKH:s serier var på något lägre nivå än år 2007: en avhandling i serien Skrifter (monografi) och en större forskningsrapport. En FISS-forskare disputerade vårterminen År 2008 var FISS värd till två SSKH-readers. International readers är högklassiga utländska experter inom ett visst område som besöker SSKH årligen och undervisar samt bekantar sig med SSKH forskare. År 2008 hade FISS också tre Visiting Research Fellow-gäster samt cirka tio andra utländska gäster på kortare besök. FISS etablerade för ett par år sedan det så kallade forskningscaféet vars funktion är att samla forskare och lärare kring aktuella forskningsfrågor i huset. FISS arrangerade fem forsknings- Foto: Madicken Malm Minna Aslama disputerade våren 2008 och hennes avhandling blev publikationen Slogans of Change. Three Outlooks on Finnish Television Contents. cafémöten år 2008, till exempel om TUHAT forskningsdatabas, EU-projekt, argument kring forskningens utvärdering samt om forskning kring finländska barn. År 2007 introducerades också ett nytt instrument, nämligen temaseminarium som samlar forskare och lärare kring ett speciellt tema. En sådan tematisk diskussion om professionalism och könet arrangerades år För närvarande är ungefär hälften av FISS lönebudget beroende av projektfinansiering från olika ministerier (undervisnings-, miljö-, samt kommunikationsministeriet) och andra offentliga organ och fonder. Den andra hälften täcks av projektanslag från Finlands Akademi och EU. Högskolan har själv stått för största delen av hyran för lokalerna på Norra Hesperiagatan, infrastrukturen, och årligen begränsade forskningsmedel för projekt som SSKH:s lärare har på gång. En doktorand har från och med början av 2008 förberett sin doktorsavhandling med SSKH:s forskningsmedel. Hennes finansiering täcker två år ( ). SSKH har således med relativt små egna insatser lyckats sätta igång och upprätthålla en för finlandssvenska förhållanden betydande forskningsverksamhet. Problemet ligger i det att projektbunden verksamhet kräver kontinuerlig spaning efter nya finansieringskällor och arbetet baserar sig på korta förordnanden. Ullamaija Kivikuru Forskningschef 9

12 Forskning 5-årigt projekt slutfört Docent Sirpa Wredes Akademiforskarprojekt Professionalismens nya dynamik i omsorgsyrken avslutades i juli Projektet sysselsatte förutom Wrede tre andra forskare och fyra forskningsbiträden under olika perioder. Foto: Isabella Rothberg Projektet bestod av flera empiriska delteman. De centrala temana var arbete och yrken i äldreomsorg, mödravårdens organisering och kunskapsbas samt migrationens betydelse för hälsovårdens yrkesgrupper i Finland. Projektresultat har rapporterats genom artiklar i ett flertal inhemska och internationella publikationer, bland annat i tidskrifterna Gender, Work & Organization, Sociology of Health and Illness och Social Science and Medicine samt genom den redigerade boken Care Work in Crisis. Recelaiming the Nordic Ethos of Care (Wrede, Henriksson, Høst & Dybbroe red., Studentlitteratur 2008). Dessutom producerade projektet två doktorsavhandlingar och tre pro gradu avhandlingar. Docent Sirpa Wrede avslutade sitt Akademiforskarprojekt sommaren har även presenterats vid ett flertal internationella konferenser och nationella akademiska möten, genom media samt vid evenemang arrangerade av olika intressentgrupper. Sirpa Wrede har inbjudits att presentera projektresultat bland annat vid seminarier arrangerade av King s College i London, Høgskolen i Oslo, MacMaster University och University of Victoria i Kanada samt av två forskargrupper i Japan. Projektresultat Projektet genomfördes vid FISS mellan och Sirpa Wrede Docent CEREN Vid CEREN pågick år 2008 ett flertal projekt av vilka det största är Finlands Akademi-projektet Challenging Power: Equality, Diversity and the Integration of Ethnic and National Minorities in Finland som leds av professor Peter Kraus och som hör till Makten i Finland forskningsprogrammet. En annan storsatsning utgörs av Finlands delprojekt i EUROSPHERE konsortiet genom vilket projektteam från 16 länder samarbetar inom EUprojektet Diversity and the European Public Sphere. Towards a Citizens Europe. I anslutning till dessa projekt har Peter Kraus publicerat bland annat en internationell publikation vid namnet A Union of Diversity. Language, Identity and Polity-Building in Europe som gavs ut av Cambridge University Press. Även andra forskare i anslutning till dessa projekt har publicerat delresultat från sin forskning. Av CERENs projekt avslutades tre under år Det så kallade mediamonitoreringsprojektet Rasism och etnisk diskriminering i media som pågått sedan år 1999 och har finansierats av undervisningsministeriet avslutades i nuvarande form. Under de senaste åren har professor Ullamaija Kivikuru lett arbetet. Resultat av monitoreringen år 2008 resulterade i en rapport och behandlas dessutom i andra publikationer. Det av PD Mika Helander ledda projektet Den finska fackföreningsrörelsens globaliseringsstrategier som finansierats av Arbetarskyddsfonden producerade bland annat antologin Going global. Ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa? som publicerades år 2008 i serien SoPhi av Minerva kustannus. PD Helander och docent Mats Nylund fortsatte år 2008 med 10

13 Forskning forskning i projektets tema genom ett nytt projekt, även det finansierat av Arbetsskyddsfonden. Också projektet Invandrarnas position i det finska arbetslivet som inleddes år 2005, först under ledning av PD Annika Forsander och sedan av docent Sirpa Wrede, har finansierats av Arbetarskyddsfonden. Dess resultat presenterades år 2008 i några artiklar i inhemska och internationella tidskrifter och slutrapporteringen kommer att ske genom en redigerad bok som kommer ut år Förutom dessa projekt som sysselsatt ett flertal forskare har PD Karina Horsti arbetat vid CEREN med sitt post doktorala projekt Multicultural Discourses in European Public Service Broadcasting. CEREN upprätthåller även internationella nätverk som stöd för forskningen. Bland annat har PD Camilla Nordberg i sin egenskap av forskare vid CEREN deltagit i aktiviteter för nätverket Humanitarian Net genom att undervisa vid dess sommarskolaprogram the EDMIDI Summer Intensive Programme (Univesity College Dublin). CEREN:s forskare har även aktivt informerat om sin forskning genom att presentera sina resultat såväl vid olika möten som genom media. CEREN har dessutom regelbundet ordnat bland annat kollokvier som är öppna för alla intresserade. Information om de böcker som utkommit i anslutning till projekten har även spridits med hjälp av presskonferenser. Sirpa Wrede Docent FO-RUM FO-RUM är ett tvärvetenskapligt forsknings- och samarbetscenter för lärare och forskare vid Soc&kom, som arbetar med frågor i anslutning till ny offentlig och semioffentlig förvaltning, miljöskydd samt lokal och regional utveckling. För närvarande är omkring 10 forskare anknutna till FO-RUM och i aktuella projekt analyseras bland annat nya landsbygdsnäringar, storstadspolitik och invånardeltagande, projektbaserade organiseringsformer, samarbetsmönster inom nordisk jordbrukspolitik samt reformpolitikens språkliga konsekvenser. Foto: Madicken Malm FO-RUM tillsammans med projektet Hästsam stod bakom arrangemangen av Soc&kom-dagen den med rubriken Ett kungarike för en häst? Ridsport, markplanering och kön i finländska kommuner. I diskussionen deltog bland annat minister Stefan Wallin och tillfället samlade över 60 hästintresserade. Likväl ansvarade FO-RUM för seminariet Utvärdering som megatrend och gigatrend Vid tillfället avtackades professor emeritus Evert Vedung, som fungerat som Soc&koms mångårige International Reader. För övrigt har FO-RUMs forskare aktivt deltagit i flera nationella och internationella konferenser samt nätverk. FO-RUM förstärkte sin yttre profilering genom att förnya både logo och webbsidor under hösten Därtill utkom ett nytt Några av FO-RUMs forskare: Kjell Andersson, Minna Lehtola, Kanerva Kuokkanen, Sebastian Godenhjelm, Bettina Lindfors samt Stefan Sjöblom. elektroniskt nyhetsbrev både på svenska och engelska. Ordförande för FO-RUM är professor Stefan Sjöblom och amanuens är Minna Lehtola. Under hösten övertog Bettina C. Lindfors koordinatorskapet av Sebastian Godenhjelm. För mer information om FO-RUMs verksamhet, se fi/forum/index.html. Bettina C. Lindfors Koordinator 11

14 Forskning Projeket Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser (SpråKon) Under våren 2008 inleddes projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser (SpråKon), vars syfte är att utreda vilka språkliga konsekvenser de senaste årens förvaltningsreformer har haft på regional och kommunal nivå i Svenskfinland. De språkliga konsekvenserna analyseras med avseende på servicens organisering, växelverkan mellan myndigheter samt invånarnas handlingsmöjligheter. Projektet är ett delprojekt inom Programmet för utvärdering av strukturreformen, ARTTU. SpråKon engagerar forskare vid FO-RUM, Instutionen för offentlig förvaltning vid Åbo Akademi samt Åbo Akademi i Vasa under åren En kartläggning av språklig organisering i regionala förvaltningsenheter genomfördes i form av en enkätundersökning och fördjupades med personalintervjuer. Samtidigt inleddes en uppföljning av tvåspråkiga kommuners verkställighetsplaner i fråga om kommun- och strukturreformen. Preliminära resultat presenterades vid Kommunmarknaden den 11.9 under rubriken Spricker Svenskfinland i förvaltningsreformerna?. Vidare inleddes särprojektet som utreder kommunernas användning av ICT baserade serviceinstrument ur språklig synvinkel. Språ- Kon medverkade även i Språkbarometern med frågor anknytna till regional förvaltning. Projektet deltog därtill i samhällsdebatten med bland annat två artiklar i Hufvudstadsbladet Serviceproduktionens vardag avgör svenskans ställning och Bara lokal aktivitet förhindrar vidgade klyftor. SpråKon presenterades även vid Soc&kom-dagen De första rapporterna om både den regionala och kommunala kartläggningen utkommer under våren För mer information om projektet, se Bettina C. Lindfors Koordinator Mångkulturalitet i Europa Forskningsprojektet Tvåspråkighet, identitet och medier i interoch intrakulturell jämförelse (BIM) är ett flerårigt forskningsprojekt som fokuserar på mångkulturalitet i Europa. Forskarna granskar mediernas roll för att upprätthålla kulturell mångfald. Av speciellt intresse är vilka möjligheter det svagare språket har i utsatta miljöer. Målet är att utveckla den teoretiska förståelsen för relationen mellan tvåspråkighet, identitet och medier. Analyserna utgår bland annat från teorier om social identitet och etnolingvistisk vitalitet och siktar på resultat som kan bidra till att utveckla olika typer av policy för hur minoritetskulturer framgångsrikt skall kunna stödas. Tvåspråkighet betraktas som den felande länken i den forskning om medier och språkligt förankrad identitet som har bedrivits hittills. Projektet jämför mediekonsumtion och mediebruk i tvåspråkiga miljöer i fem länder. I Finland undersöks korsgången mellan finska och svenska. I Sverige undersöks tvåspråkighet och mediebruk bland personer med finsk bakgrund. I Italien granskas mediebruket bland tyskspråkiga i Sydtyrolen. I Rumänien undersöks korsgången mellan rumänska och ungerska i Transylvanien. I Storbritannien undersöks de olika generationerna av polska invandrare. Tvåspråkighetsproblematiken har berörts i forskning som projektets seniorforskare redan tidigare har publicerat. Professor Charles Husband från universitetet i Bradford har tillsammans med Tom Moring analyserat medier och flerspråkighet i ett sociolingvistiskt perspektiv. PD Catharina Lojander-Visapää har forskat om tvåspråkighet i en unik kohortundersökning där en grupp unga följs under längre tid. Dessa analyser förs vidare i projektet, nu med fokus på problematiken kring identitet och medier i tvåspråkiga miljöer. 12

15 Forskning Foto: Mats Engblom BIM-projektet siktar på att bidra till utvecklingen av policyn om hur minoritetskulturer skall kunna stödas. Projektledare Tom Moring och doktorand Andrea Nordqvist har snart kommit halvvägs i det treåriga projektet. I undersökningen ingår även enkäter riktade till breda publikgrupper, bland annat den svårfångade ungdomspubliken. Även fördjupande temaintervjuer görs, bland annat i tvåspråkiga familjemiljöer där medieanvändningen har stor betydelse för språklig reproduktion. Projektet är redan i full gång. Dess ungerske forskare, PM Laszlo Vincze, samlade under år 2008 in omkring 3500 enkätsvar bland gymnasieelever i Sydtyrolen, Transsylvanien och Svenskfinland. Forskningsmaterialet i Finland kompletteras år 2009 med en stor Internet-baserad enkät som för första gången täckande skall undersöka hur personer med finska som modersmål utnyttjar svenska medier. Denna del av undersökningen utförs av PM Andrea Nordqvist. Vincze har redan samlat in kvalitativa intervjuer i Italien och Rumänien, motsvarande intervjuer samlas under Nordqvists ledning in i Finland under våren och sommaren Projektets svenska forskare, pol.mag. Nadja Mänty, kommer under år 2009 att genomföra en intervjustudie bland finskspråkiga och tvåspråkiga svenskar utifrån kvalitativa intervjuer. Motsvarande kvalitativa studie görs bland första, andra som tredje generationens polska immigranter i brittiska Bradford av forskaren Joanna Fomina. Fomina har som underlag för dessa intervjuer bland annat kartlagt de för polska immigranter avsedda mediernas infrastruktur i Bradford. I Finland kommer ytterligare ett unikt material att samlas in: projektets andra finländska forskare, PM Yonca Ermutlu, kommer att undersöka produktionsvillkoren för invandrares medier i Finland. Undersökningen strävar efter att besvara frågan varför medier för invandrare i Finland har så svårt att överleva under längre tid. Samtliga kvalitativa intervjuer i de fem länder som undersöks inom BIM-projektet görs med samma frågeformulär som grund, vilket kommer att leda till ett unikt jämförande forskningsmaterial som även kan tänkas utgöra grunden för en framtida tidsseriestudie. Tom Moring Projektledare, professor i journalistik Andrea Nordqvist PM, doktorand Forskningsprojektet Tvåspråkighet, identitet och medier i inter- och intrakulturell jämförelse (förkortat BIM efter Bilingualism, Identity and the Media in Inter- and Intra-cultural Comparisons. Projektets finska namn är Kaksikielisyys, identiteetti ja media kulttuurien välisessä ja sisäisessä vertailussa) finansieras av Finlands Akademi. Dess finländska del genomförs i samarbete med finlandssvenska medier. Projektet är treårigt. Det inleddes i januari

16 Samhällelig växelverkan Samhällelig växelverkan Livslångt lärande i växelverkan med samhället SVUX/SSKH har sin fortbildningsverksamhet fokuserad på de yrkesgrupper som utbildas vid högskolan samt andra närliggande yrkesgrupper. Fortbildningen utgår från det specialkunnande som finns inom högskolan och Helsingfors universitet. Vuxenutbildningens kunder, kursdeltagare och beställare av utbildningar, är i allt högre grad med och påverkar utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna. SVUX/SSKH ägnar sig dock inte enbart åt utbildning utan också andra utvecklingsprojekt har blivit en viktig del av verksamheten. Verksamheten riktar sig till alla delar av Svenskfinland Under år 2008 slutfördes Rektorsskolan (26 sp) och Ledarutbildning för daghemsföreståndare (20 sp). Ledarutbildningen för dagvården genomfördes i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada och en ny utbildning planeras starta hösten Fortbildningen i Språkstrategier anordnades år 2008 i samarbete med Folkhälsan, dels för förskolan/årskurs 1 2 samt dels en egen fortbildning för språkbadslärare som hade totalt 40 deltagare. Fortbildningen Metoder i familjearbete del 2 bestod av fyra närstudiedagar och samlade 70 deltagare från de flesta kommunerna i Västnyland. Fortbildningen fokuserade på dialogen i klientarbetet. Att stöda barn och familjer i riskzonen är en uppdatering av fortbildningen Metoder i familjearbete och bestod av tio närstudiedagar med 38 deltagare och fortsatte den lyckade satsningen på utbildningsprogrammet Att arbeta tillsammans med familjen. Utbildning i barnskyddslagen som omfattade fyra närstudiedagar utfördes i Helsingfors och på Åland. Utbildningarna genomfördes i samarbete med Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området. Seminariet Krispedagogik var ett kickoffseminarium för fortbildningsprogrammet Krishantering för barn och unga. Seminariet hade 115 deltagare från hela landet. Föreläsarna från Norge, psykolog Magne Raundalen och specialpedagog Håkon Schultz är experter på krisbearbetning. Inom fortbildningen för journalister utvecklades nätverket Viestintäexperttit ; ett nätverk bestående av fortbildningsenheter vid Tammerfors, Helsingfors och Jyväskylä universitet samt Åbo Akademi och Svenska social- och kommunalhögskolan. Under året genomfördes också en förundersökning för projektet Korpo Resultat Antalet utbildningar Antalet studerande Antalet undervisningstimmar Omsättning i Robert Runeberg fortbildningschef 14

17 Samhällelig växelverkan Foto: Madicken Malm Hästar på Soc&kom-dagen På Soc&kom-dagen 2008 diskuterades hästhushållning och ridsport ur olika vinklar, inte minst ur ett sociologiskt perspektiv. Initiativet till temat kom från Kjell Andersson, universitetslektor i sociologi vid SSKH och forskare inom HÄSTSAM, ett projekt vid SSKHs forskningscenter FO-RUM. Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin inledde programmet med att redogöra för den roll Suomen Hippos rf och spelbolagen, framför allt Toto, har i upprätthållandet av hästhushållningen i Finland, och han försvarade också det monopol som Veikkaus, RAY och Toto har. Efter minister Wallin presenterades forskningsprojektet HÄST- SAM och de utmaningar som hästhushållningen möter. Speciellt i urbana områden växer hästhushållningen starkt både som hobby och yrkesverksamhet och där uppstår ofta konflikter mellan till exempel markägare och hästintresserade, konstaterade Kjell Andersson. HÄSTSAM förespråkar samförvaltning där myndigheter, medborgare, intressenter och experter samverkar för att lösa olika problem och reglera hästnäringen på högsta möjliga nivå. Soc&kom-dagen avslutades med en paneldebatt med Fred Sundwall, generalsekreterare för Finlands ryttarförbund, Nora Brandt, forskare i HÄSTSAM-projektet, projektchef Carina Nyholm-Kolehmainen samt Christel Enholm från Sibbo Hästavelsförening. Deltagarna diskuterade hästnäringen ur sina respektive synvinklar. Trots att samarbete mellan oliktänkande är en utmaning ansåg samtliga deltagare i debatten att det är nödvändigt för att få fram bra lösningar för hästnäringen i framtiden. Det fungerar inte att kommunen eller staten enväldigt implementerar olika regleringar som sedan inte fungerar i praktiken, konstaterade deltagarna. Madicken Malm Informatör 15

18 Samhällelig växelverkan Visionsprojekt för Korpo Projektet Korpo 2040 och projektet Visuell framtidsvision handlar om att introducera och använda en ny metod för visionsarbete i Finland. Båda projekten sker i ett tätt samarbete mellan SVUX/SSKH, Skärgårdsinstitutet vid Åbo akademi och Färgfabriken i Stockholm. Varför introducerar vi en ny metod för visionsarbete? Världen förändras och Finland med den. Kommuner slås ihop och metropoler byggs upp. Människor flyttar. Barnomsorgen, skolan, den högre utbildningen, äldreomsorgen, hälso- och socialvården förnyas eller borde förnyas. Nya centralorter föds och andra dör ut. Företag etableras, växer och flyttar. Globaliseringen märks i hela samhället, medan det ekologiska tänkandet kring en hållbar utveckling inte alltid står i relation till utvecklingen. Lever samhällsutvecklingen sitt eget liv eller borde det finnas visioner som styr utvecklingen? Vi vill med Färgfabriksmetoden introducera en ny metod för visionsarbete. Färgfabriksmetoden erbjuder: 1. Öppenhet alla grupper som berörs får delta i visionsskapandet. 2. Korsbefruktning visionsskapande sker inte i en homogen grupp, de bästa idéerna skapas ofta i en heterogen grupp som representerar olika infallsvinklar. 3. En bild säger mer än tusen ord och en välskriven text inspirerar. En vision som förmedlas och uttrycks på flera olika sätt kan engagera många. 4. Det första steget mot en bättre framtid är en vision om en bättre framtid! Vi anser att det behövs mera visioner, mera delaktighet, fler tillfällen att lyfta blicken från vardagens utmaningar. Korpo 2040 I augusti 2008 samlades cirka 70 deltagare på Skärgårdscentrum Korpoström, för att genom en workshop skapa ett underlag till en vision om ett framtida Korpo som kan tävla om nya invånare. Deltagarna i lanseringsdagens möte bestod av både året runt-boende, deltidsboende och andra intresserade. Resultaten pekade mot behoven av att arbeta med kommunikationer, social samvaro och att utveckla en ekologisk strategi. Även förutsättningar för en förtätning av centralorten diskuterades. Projektet fortsätter under år Robert Runeberg Samarbetsdelegationen Samarbetsdelegationen vid SSKH fick ett antal nya medlemmar hösten I slutet av året hade delegationen följande medlemmar: verksamhetsledare Boris Björklund, Finlands Svenska Socialförbund stadssekreterare Kaj Björni, Kristinestad direktör Mikael Forss, Folkpensionsanstalten stadsdirektör Mårten Johansson, Ekenäs stad överinspektör Maj Krogell-Haimi, justitieministeriet planerare Carita Lundin, Sydkustens Landskapsförbund chef Ulla Liljelund, Helsingfors stads socialverk överdirektör Cay Sevón, Åbo 2011 Christel von Martens VD Stefan Mutanen, Folkhälsan direktör Gunilla Ohls, FST chefen för socialt arbete Maria Andersson, Borgå utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen, Svenska kulturfonden generalsekreterare Mirjam Kalland, Mannerheims Barnskyddsförbund kultur- och idrottsminister Stefan Wallin direktör Kristina Wikberg, Finlands kommunförbund, programdirektör Georg Henrik Wrede, Undervisningsministeriet, chefredaktören Lars Hedman, HSS Media, intressebevakningschef Per-Stefan Nyholm,Östra Nylands förbund regiondirektör Ossi Pursiainen, Kårkulla samkommun chefredaktör Hannu Olkinuora, Hufvudstadsbladet myndighetschef Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 16

19 Nybygget gick från planering till förverkligande Foto: Madicken Malm Våren 2008 satte byggarbetet i gång på allvar i Kronohagen I början av 2000-talet fördes de första diskussionerna om nya utrymmen för högskolan. Både huvudbyggnaden vid Topeliusgatan och forskningsinstitutets utrymmen vid Norra Hesperiagatan började bli trånga. Det blev allt mer uppenbart att utrymmena så småningom skulle komma att utgöra ett hinder för en naturlig utveckling speciellt av forskningsverksamheten. Därtill var det uppenbart att uppdelningen av högskolans verksamhet i två enheter, fysiskt belägna på olika ställen, inte var en lyckad eller fruktbar lösning. Ganska snart uppenbarade sig möjligheten till ett nybygge mitt i Kronohagen, alldeles invid statsvetenskapliga fakultetens utrymmen, men planeringsprocessen, som bland annat innefattade en arkitekturtävling år 2003, blev både lång och utdragen. Tidvis sköts hela bygget upp, för att sedan återgå till en snabbare tidtabell. År 2008 var det äntligen dags att ta steget från planering till förverkligande. I mars godkände regeringens finansutskott för sin del att ett hyresavtal mellan Helsingfors universitet och Senatfastigheter gällande nybygget kan ingås, och i april kunde sedan det konkreta byggnadsarbetet inledas. Ett antal träd fälldes från byggnadsplatsen, förorenad mark sanerades och redan under sommaren hade grunden för huset gjutits. Därefter uppfördes väggarna i rask takt och under hösten reste sig huset i sin slutliga skepnad. Tidtabellen för bygget blev så småningom preciserad; inflyttningsklart kommer huset att vara Under året förlöpte byggnadsarbetena i det stora hela enligt den uppgjorda tidtabellen, och någon försening i sluttidtabellen kunde inte förutses. Trots att själva byggnadsarbetena kommit igång fortgick den intensiva planeringsprocessen under året. Allt fler detaljer kom nu med i planeringen: allt från inredning, AV-utrustning, datorer till placering av eluttag och datakablar blev föremål för planering i olika grupper. Också detaljer i själva arkitekturritningarna preciserades. Vissa överraskningar ledde också för sin del till ändringar i planerna: Bland annat visade det sig att byggnaden delvis skulle komma att ligga alltför nära en skyddad rad av träd, vilket snabbt ledde till en liten omdisponering av ytterväggen. Alla träd utom två i den skyddade raden kunde räddas. Inom högskolan har många personer engagerats för att 17

20 Foto: Madicken Malm I november 2008 hade fanns redan byggnadens två flyglar. uttala sig om olika delar av planeringen. Det är ändå mycket positivt att högskolans de blivande användarnas syn på olika detaljer både tillfrågats och i stor utsträckning beaktats. Då läsåret inleddes i september höll högskolan sin sista inskription i den gamla, för högskolans historia så betydelsefulla byggnaden vid Topeliusgatan. Det är en byggnad som tjänat högskolan väl i nästan 45 år sedan 1964 och det är också en arkitektoniskt lyckad och samtidigt trivsam byggnad. Åren sätter dock sina spår: Även om byggnaden ytligt sett är i gott skick är det klart att behoven av grundläggande reparationer blir allt mer påträngande. Då universitetet dessutom allt tydligare koncentrerar sin verksamhet till fyra campusområden, och då Svenska social- och kommunalhögskolan helt klart hör till Centruscampus, är det nog en lyckad lösning för högskolan att flytta till Kronohagen till nya, ändamålsenliga utrymmen som under år 2008 tagit sig mycket konkreta former. Faktaruta: Adress:...Snellmansgatan 12 (Yrjö-Koskinens gata 3) Huvudentreprenör:...SRV Toimitilat Oy Byggets yta: brm brm 2 (den senare siffran är för renoveringen av en redan existerande byggnad på Snellmansgatan) Kostnadsberäkning:...9,5 M + 2,2 M (senare summan är för ovannämnda renovering) Investeringsbeslut Entreprenadbeslut: Entreprenadavtal: Inflyttningsklar:...augusti 2009 Henrik Hägglund 18

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser

SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser Ledningsgruppens möte 16.5.2008 Stefan Sjöblom Svenska social- och kommunalhögskolan Organisering Samarbetsprojekt SSKH Åbo Akademi i Åbo och Vasa

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt 2004 2006 Den livslånge studenten att följa kunskapsutvecklingen i en flexibel lärandemiljö, den 6 oktober

Läs mer

SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNAL HÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET ÅRSBERÄTTELSE

SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNAL HÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET ÅRSBERÄTTELSE SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNAL HÖGSKOLAN VID HELSINGFORS UNIVERSITET ÅRSBERÄTTELSE 2009 Innehåll Rektorns översikt 2009 År 2009 en milstolpe i Soc&koms historia 1 Soc&kom flyttade till Kronohagen 3 Snellmansgatan

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt 1 Lund 16/5 2014 Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? För det första har humanistisk och samhällsvetenskaplig

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Soc&kom. Åbo Akademi. Färgfabriksmetoden. och. introducerar. för visionsarbete

Soc&kom. Åbo Akademi. Färgfabriksmetoden. och. introducerar. för visionsarbete Soc&kom och Åbo Akademi introducerar Färgfabriksmetoden för visionsarbete Varför introducerar vi en ny metod för visionsarbete? Världen förändras och Finland med den. Kommuner slås ihop och metropoler

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Ledaren 9/2015. Överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet

Ledaren 9/2015. Överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet 9/2015 I det här nyhetsbrevet berättar vi om att projektet för lärande är på slutrakan, om höstens gemensamma ansökan till yrkesutbildning, kommunikationen i Studieinfo, materialet för höstens infodagar

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte.

Understöd till vetenskaplig verksamhet och samlingsutgåvan. Stiftelsen har understött vetenskaplig verksamhet, i enlighet med sitt syfte. Anders Chydenius stiftelse Verksamhetsberättelse 2010 Stiftelsen har strävat att göra Anders Chydenius känd som en förespråkare för öppenhet inom ekonomi och förvaltning en internationellt sett betydande

Läs mer

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer:

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: 5 Den interna fördelningen

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden

Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden Matias Erlund Arbetsforum 1 Arbetsforums karriäruppföljning Utexaminerade magistrar sedan 1995 Normalt 1 år efter examen Magistrar regelbundet, doktorer

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Veterinärmedicinska fakultetens tvåspråkighetsprogram. DEL I: Veterinärmedicinska fakulteten: Målen för främjandet av tvåspråkigheten 2016

Veterinärmedicinska fakultetens tvåspråkighetsprogram. DEL I: Veterinärmedicinska fakulteten: Målen för främjandet av tvåspråkigheten 2016 Veterinärmedicinska fakultetens tvåspråkighetsprogram Godkänt i tvåspråkighetskommittén 10.9.2015 Detta dokument är Veterinärmedicinska fakultetens tvåspråkighetsprogram. Programmet är indelat i tre delar.

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 Avancerad nivå Master s Programme in Human Rights Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-05 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

8. FAKULTETEN FÖR HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH TEOLOGI

8. FAKULTETEN FÖR HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH TEOLOGI 8. FAKULTETEN FÖR HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH TEOLOGI 1. Strategisk utveckling 1.1. Enhetens mission Fakulteten utbildar experter (för både mera yrkesinriktade och mera generella samhälleliga expertuppdrag)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet Linda Berg, föreståndare Linda.Berg@pol.gu.se /CERGU1 CERGU (group) CERGU_tweets Om CERGU Startade 1995 GU blev Jean Monnet Centre of Excellence 1998

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Programmet Ett Europa för medborgarna

Programmet Ett Europa för medborgarna Programmet Ett Europa för medborgarna Ett hurdant Europa vill du ha? Det bor över 500 miljoner människor i Europeiska unionens medlemsländer. Varje medborgare i ett medlemsland är också EUmedborgare. Vår

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm

Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm Nationella minoritetsspråk utbildningsutbud och utmaningar UHR Forum, Westmanska palatset, Stockholm 2017-02-14 Tuula Kuosmanen Carina Hellgren Annika Ghafoori Eva Holmestig Agenda Välkommen! Det här är

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy)

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01756 Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Dnr: G213 2383/09 Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Master Programme in Public Health Science with Health Economics 120 higher education credits

Läs mer

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser.

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (18.9.2013) godkändes efter några små språkliga rättelser. Institutet för de inhemska språken Språkvårdsavdelningen SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 52:a mötet Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 10.06 16.05 Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Undervisnings-och kulturministeriets förordning

Undervisnings-och kulturministeriets förordning Undervisnings-och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 49 6 mom.

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2010

Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2010 Svensk vuxenutbildning SVUX Helsingfors universitet ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2010 Innehåll 1. Förord 2 2. Svensk vuxenutbildning vid Helsingfors universitet 3 2.1 Bakgrund och organisation 3 2.2 Nämnden för svensk

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2: Sida 1(7) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits International

Läs mer

Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa

Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa Socialvetenskapliga institutionen https://www.abo.fi/student/ungdom Ungdomsvetenskapen vid SVI Mångvetenskaplig, representerade discipliner: Utvecklingspsykologi

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om studiestöd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om studiestöd (65/1994): 1 Rätt till studiestöd för utbildning som inte står under offentlig tillsyn

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Årsberättelse 2006 Innehåll Rektors översikt 2006...1 Finlandssvenska journalister i 40 år...3 Utlokaliserad utbildning i socialt arbete

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 15.9.2017 1 (5) STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNINGEN I NOVEMBER 2017 (PROFI 4) Ansökningstiden är 19.10 16.11.2017. Finansieringen förverkligas under förutsättning

Läs mer

Den finska paradoxen näringslivet in i Humboldtidealet. Marianne Stenius 21.8.2007

Den finska paradoxen näringslivet in i Humboldtidealet. Marianne Stenius 21.8.2007 Den finska paradoxen näringslivet in i Humboldtidealet Marianne Stenius 21.8.2007 Innehåll Humboldt i vilken tappning? Några utgångspunkter för Case Finland Aktuella reformer och förändringstryck inom

Läs mer