Kapitel 7 Trygg vård och omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 7 Trygg vård och omsorg"

Transkript

1 Kapitel7 Tryggvårdochomsorg UndersköterskanMiaharkommithemtillJohan,82år,somharbådediabetesochenvaskulär demenssjukdom.honskaskötaomettsvårläktbensårsomhanhaftifleramånader.närhon kommersitterjohanvidköksbordetochtittarutgenomfönstretpåfågelbordetsallahungriga gäster.miaslårsignedhonocksåochberjohanberättanamnenpådeolikafågelarternafördemvet honatthanminnslikabrasomförrnärhanvarenpassioneradfågelskådare.avbarafartenberättar hansnartvidareomintressantaochovanligafåglarhansettmedanmialyssnarochfrågaroch samtidigttittartillsåret. * Dethärkapitlethandlaromnågraavdepraktiskadelaravvårdenochomsorgensomtasuppi Socialstyrelsensriktlinjer.Dethandlaromåtgärdersomkanhastorbetydelseförpersonenmed demenssjukdom.ändåmåstevipåminnaoss;ingetiomsorgenärviktigareänattbemötapersonen meddemenssjukdommedrespekt,lyhördhetochintresseförvemhan/honär!omdugördetkan dinpraktiskahjälpupplevaspåettheltannatsättänomduenbartfokuserarpåsjälvauppgiften. Förebyggafall Vadsägerriktlinjerna? Detfinnsallaskälattvaraextrauppmärksampåriskenförfallochfallolyckorivårdenochomsorgen förpersonermeddemenssjukdom.personermeddemenssjukdomhardubbeltsåstorriskattfalla somäldreutankognitivnedsättning. Någotsomkanökafallriskenärmiljöbyte,tillexempelflyttningfrånenbostadmanärvanvidtillett särskiltboende. Förattminskariskenförfallhospersonermeddemenssjukdom Regelbundetbedömafallrisken,prioritet1.(starkrekommendation) När en person med demenssjukdom visat sig ha ökad risk att falla bör hälso och sjukvårdenochsocialtjänsten Sättainolikaåtgärderförattförebyggafall.Oftabörfleraåtgärder texöversyn avläkemedelochförändringaribostadensättasinsamtidigt,prioritet1.(stark rekommendation) Endast i speciella fall erbjuda så kallad höftskyddsbyxa, prioritet 8. (endast i speciellafall) 39

2 Skaderisker Ettviktigtskälattförsökaförhindrafallärförståsriskenattdensomramlarskadarsig.ISverige inträffarvarjeåromkring18000höftfrakturerochdenstoramajoritetenavdemorsakasavfall.en höftfrakturorsakarmycketlidandeochmångasomdrabbasåterfåraldrigsammafunktionsomföre frakturen. Menävenfallsominteledertillattmangörsigillakanpåverkalivskvalitetennegativt.Mankanbli räddattramlaigenochosäkerhetenkangöraattmanblirmindrefysisktaktivochkanskeisolerarsig. Hållakollpåfallrisken Attitiduppmärksammanärenpersonverkarhaökadfallriskärenavdeviktigasteförebyggande åtgärderna. Sedan gäller det att fortsätta följa hur fallrisken utvecklas genom återkommande bedömningar. Flerasamtidigaåtgärder Ettarbetssättsomiforskningsstudiergettpositivaresultatgenomattfärrepersonerfallerärdetsom kallasmultifaktoriellintervention.detinnebärattflerafallförebyggandeåtgärdersättsinsamtidigt. Detärpåsjukhusochisärskildaboendensomdettasättattförhindrafallharstuderats.Vilka åtgärdersomkombineratsvarierar.utbildningavpersonalomfallochhurdekanförebyggasären viktig faktor. Exempel på andra åtgärder som ingått är fysisk träning, hjälpmedel, individuellt anpassadtillsyn,förändringaravboendemiljönochgenomgångaravläkemedelsbehandlingen(isyfte attminskaanvändningenavmedicinersomkanorsakayrselochökarfallrisken). Höftskyddsbyxor Höftskyddsbyxor är specialgjorda byxor som är förstärkta vid höften för att minska risken för frakturerompersonenramlar.hureffektivtdeförebyggerfrakturervidfallärännusvårtattveta eftersomforskningsresultatensägeremotvarandra.ettproblemmeddessabyxorärattdekanvara svåraatttaavochpå.förpersonersomharsvårtatttaavochpåhöftskyddsbyxankandenöka riskenattramla. Fysiskabegränsningsåtgärder Vadsägerriktlinjerna? För var fjärde person som bor i särskilt boende förekommer det att man med olika tekniska anordningarbegränsarpersonensrörelsefrihet.oftaanvänderpersonalensådanaåtgärderföratt förhindraattpersonermeddemenssjukdomgörsigillaoch/ellerförattpersonenskakunnakomma uppursängenochfåsocialstimulans.exempelpåfysiskabegränsningsåtgärderärbälten,selar, brickbordochsänggrindar.hjälpmedelsombandannatkanförhindrafallochbidratillenbra sittställningnärmanäter. Ettannatexempelpåfysiskabegränsningsåtgärderärattlåsaytterdörrentillettsärskiltboendeså attdeboendeintesjälvakantasigut.därärnylagstiftningpåväg. 40

3 Det gäller att använda fysiska begränsningsåtgärder med förnuft och med lyhördhet för vad personenmeddemenssjukdomkännerochtycker.delskanfysiskabegränsningsåtgärdergefysiska skadoromolyckanärframmeochdelskanpersonenkännasiginstängdochfåångestochbliorolig. Attanvändadessahjälpmedelpåettbrasättkräverkunskap. Jumerinnehållsrikadagarnaärförpersonernameddemenssjukdomochjumerpersoncentrerad vårdenochomsorgenär,destomindrebrukarfysiskabegränsningsåtgärderbehövas. Närenpersonmeddemenssjukdomutsättsförfysiskabegränsningsåtgärderbörhälso och sjukvården och socialtjänsten hela tiden observera och utvärdera hur personen uppleveråtgärderna,prioritet1. Detärviktigtatthälsoochsjukvårdenochsocialtjänstenerbjudersinpersonalutbildning och handledning som kan minska användningen av fysiska begränsningsåtgärder, prioritet1. (starkarekommendationer) Åtgärdervidurininkontinens Vadsägerriktlinjerna? Urininkontinens är ett samlingsbegrepp för alla former av ofrivilligt urinläckage. Vid ansträngningsinkontinensläckermanurinnärmantillexempelskrattar,hostarellerlyftertungt. Trängningsinkontinensärnärmanplötsligtkännersigkissnödigochintekanhållasig.Detkanockså varasåatturinblåsanärirriteradochmankännersigkissnödigofta,mendetkommerbaraenliten skvättvarjegång. Mångaharblandinkontinensmedbådeläckagevidansträngningochtätaträngningar. Urininkontinensärettvanligtproblemhosäldreochendemenssjukdomökarriskenförurinin kontinensytterligare.jusvåraredemenssjukdom,destostörreriskförurininkontinens. Mångaolikaorsakerkanliggabakominkontinens.Urinvägsinfektion,diabetes,förvirringstillstånd, svårförstoppningochläkemedelärnågravanligaförklaringar.hosenpersonmeddemenssjukdom tillkommerytterligarefaktorersomkanbidra,blandannatsvårigheteratthittatilltoalettenochatt förståattmanärpåtoalettensamtneurologiskastörningar. Urininkontinensärettfunktionshindersomkanförsämralivskvalitetenpåtagligtochdetärangeläget attsetillattpersonenfårhjälp.ettförstastegärenmedicinskutredningförattförsökahitta orsaken/orsakernatillurininkontinensen.omdeenklareundersökningarnaintegerfullständigasvar, fårmantänkasigförinnanmangårvidaremedmerkomplicerademetoderförattundersöka urinvägarnaochderasfunktion.hurkommerdessaundersökningarattupplevasavpersonenmed demenssjukdom?stårdenmöjliganyttanavundersökningarnaiproportiontillriskernaföratt personenblirskrämdellerkränkt?kandetgåattbehandlaurininkontinensenävenutandessa undersökningar? 41

4 Personenbörerbjudasindividuelltutprovadeabsorberandeprodukter,texblöjor, prioritet1.(starkrekommendation) Hälsoochsjukvårdenochsocialtjänstenbörocksåerbjudasåkalladvaneträning (prioritet3),toalettassistansiformavschemalagdatoalettbesök(prioritet5)kan ocksåerbjudas.(medelstarkrekommendation) Hjälpmedelvidurininkontinens Denvanligasteåtgärdennäräldreharproblemmedurininkontinensäratterbjudaabsorberande produkter som blöjor och sängskydd. Det finns ytterst lite forskning om denna användning av absorberande produkter. Beprövad erfarenhet visar ändå att de kan minska problemen med urinläckageochförbättrasituationenföräldremeddemenssjukdomsomharurininkontinens.ofta ärdetbraattanvändablöjorikombinationmedandraåtgärder,somtoalettassistans(senedan). Deabsorberandeprodukternaskautprovasindividuelltochanpassasefterstorlekenpåurinläckaget. Detkanvaraobekvämtatthaförstorablöjor. Toalettassistans Vaneträningärschemalagdatoalettbesökdärtidpunkternaitoalettschematbaseraspåregistreringar avjustdenpersonensblåsfunktion(toalettvanorkanskiljamycketfrånpersontillperson). Riskförkränkning AttSocialstyrelsenavråderfrånsåkalladuppmärksamhetsträningförpersonermeddemenssjukdom berorpåattträningsförsökenkanupplevassomkränkande. Socialstyrelsen avråder också från blåsträning och bäckenbottenträning för personer med demenssjukdom.anledningenärattförsämradefunktionerkangöradetsvårtförpersonenattförstå ochfånågonnyttaavträningen. Kateter Kateterbörinteanvändaslångvarigteftersomdetökarriskenförolikamedicinskakomplikationer.I akutalägenochilivetsslutkankatetervaraenbrahjälpförpersonermeddemenssjukdomoch urininkontinens. Munvård Attmunnenmårbraärviktigtförlivskvalitetenförossalla.Harmantandvärk,ontiandradelarav munnenellerandramunbesvärsåpåverkardethurmanmåristort.inteminstlustenattäta påverkas. Såärdetförståsävenfördensomharendemenssjukdom. Forskningvisarattdåligtandhälsahospersonermeddemenssjukdomkanmedföraintebarasmärta utanocksåfrätsårimunnen,lunginflammationochundernäring.muntorrhetochatthafåtänderatt tuggamedökarriskenförundernäring. 42

5 Detfinnsspeciellaproblemmeddåligmunhälsaviddemenssjukdom.Detkanblandannatvarasvårt fördendrabbadepersonenattförståexaktvarsmärtornakommerifrån.personenkanocksåha svårtattförmedlatillandraattdetgörontochvarvärkensitter.iblandkandetvarasådanahär problemsomliggerbakomettaggressivtbeteendehosenpersonmeddemenssjukdom.matvägran kanocksåberopåmunbesvär. Vadsägerriktlinjerna? IdetvetenskapligaunderlagettillSocialstyrelsensnationellariktlinjerframhållsattdetärviktigtatt vårdareäruppmärksammapåmunhälsanhospersonermeddemenssjukdom.attanvändaettavde struktureradebedömningsinstrumentförmunhälsasomfinns,kanbidratillattskärpavårdarnas uppmärksamhet. Hospersonermeddemenssjukdombörhälsoochsjukvårdenochsocialtjänsten regelbundetgöraenstruktureradbedömningavmunhälsan,prioritet1.(stark rekommendation) Balansgång Att hjälpa en person med demenssjukdom att sköta sin munhygien innebär ofta en svår etisk balansgång.munnenärenmycketprivatdelavkroppen.attlåtanågonannanborstaminatänder ellertorkaurmunnenärattgedennatillträdetilldettamittprivataområde.förattdetskakännas brabehöverjaglitapådensomhjälpermigochförståvaddetärsomhänder.dåkanjag,medord ellertyst,gemittsamtycke.iblandförstårpersonermeddemenssjukdomintevadvårdarenvillgöra ellervarför.kanskekännerpersonenintehellerigentandborsten.detkanocksåvarasåatthaneller honinteklararattviljemässigtöppnamunnen. Förattdusomvårdareskakunnagehjälpmedmunvårdpåettvärdigtsättbehöverdufåpersonen attkännasiglugnochtrygg.dumåsteocksåvarabereddattpåolikasättanpassahjälpenefter personen. Atthållafastnågonförattgemunvårdärettövergrepp.Attintegenågonmunvårdallsärocksåett övergrepp. Förebyggaochbehandlaförstoppning Vadsägerriktlinjerna? Personermeddemenssjukdomharhögreriskförförstoppningänandra.Närmageninteskötersig somdenska,påverkashelapersonen.manfårsämreaptit,kanmåillaochkännersigurform. Förstoppningkanorsakasavfiberfattigkost,vätskeunderskott,attmaninteharmöjlighetattgåpå toalettennärmanskullebehövaochpåattmanrörsigförlite.vissaläkemedelkanocksåledatill förstoppningochiblandkannågonsjukdomliggabakombesvären. 43

6 Detfinnsläkemedelsomhjälpermotförstoppning,menoftakanmanförebyggaoch/elleravhjälpa problemenutanattanvändaläkemedel. Förattförebyggaellerbehandlaförstoppninghospersonermeddemenssjukdombör hälsoochsjukvårdensetill attpersonenskostärfiberrik,attpersonenfårisigtillräckligtmedvätska,att personen får möjlighet att vara fysiskt aktiv samt att toalettvanorna är regelbundna,prioritet1.(starkrekommendation) Mjukmagmassagerekommenderasendastispeciellafallförattlindraförstoppning, prioritet8.(endastispeciellafall) Förebyggaochbehandlatrycksår Vadsägerriktlinjerna? Trycksårorsakarstortlidande,främstgenomsmärta,ochkanocksågemedicinskakomplikationer ochtillochmedledatilldöden.detharhögstaprioritetattförebyggaochbehandlatrycksårenligt rekommendationernahärnedan. Hospersonermeddemenssjukdomochriskförtrycksårbörhälso ochsjukvårdenoch socialtjänstenbedömariskenförtrycksårbådegenomkliniskbedömningochmedhjälp avstruktureradebedömningsinstrument,prioritet1.(starkrekommendation) Trycksår bör förebyggas och behandlas genom lägesändring, tryckavlastning och tryckreduktion samt behandling av bakomliggande orsaker, prioritet 1. (stark rekommendation) 44

7 Palliativvård Vadsägerriktlinjerna? Medpalliativvårdmenasvårdsomharsomhögstasyfteattlindra.Denäraktuellnärbotintelängre ärmöjligochskiljersigpåvissasättfråndenvårdsomharbotsomhuvudsyfte. Idagavlidermångapersonermeddemenssjukdomivårtlandefterettutdragetsjukdomsförlopp utanattfådentröstochlindringsomgodpalliativvårdkange.dettaärnågotsombehöver förändras.vibehöverblibättrepåattsenärenpersonmeddemenssjukdomnårlivetsslutskedeoch attdåerbjudapalliativvård,enligtvärldshälsoorganisationenwho:sdefinition. Närenpersonmeddemenssjukdomärilivetsslutskedebörhälso ochsjukvårdenoch socialtjänstengepalliativvård,prioritet1.(starkrekommendation) Sondmatningkananvändasiundantagsfall,prioritet10.(endastispeciellafall) Vadärpalliativvård? Palliativvårdär,enligtWHO:sbeskrivning,inriktadpåattgedensjukapersonenochdeanhörigaså godlivskvalitetsommöjligthelavägenframtilldöden.dödenskavarkenfördröjasellerpåskyndas utanbetraktassomennormalprocess.palliativvårdskahaenlivsbejakandegrundinställningoch stödjapersoneniattlevasåaktivtsommöjligt.smärtaochandraplågsammasymtomskalindras. Psykosocialaochandligaaspekterskafinnasmedsomennaturligdelavvården.Denärståendeskafå stödundersjukdomstidenochisittsorgearbete.palliativvårdskavaratvärprofessionellochsätta personensochdeanhörigasbehovifrämstarummet. Smärta,lunginflammation,andnödochångestärvanligatillståndhosdöendepersoner.Personer meddemenssjukdommåstefålindringavsådanasymtomprecissomandradöende. Livetsslutskedeviddemenssjukdom Detkanvarasvårtattbedömaomenpersonmeddemenssjukdomärilivetsslutskede.Tydliga teckenärnärpersonenintekanförflyttasiglängreochknappastkantala. Ingetforskningsstödförsondmatning Detärvanligtattpersonermeddemenssjukdomäterochdrickerdåligtunderlivetssistatid.Dekan blandannathasvårtattsvälja.anhörigaochpersonalkanblioroligöverattpersonenfårisigförlite näringochvätska.isådanalägenförekommerdetattsondmatningsättsin. Socialstyrelsens rekommendationer säger dock att sondmatning bör erbjudas bara i speciella undantagsfall.detberorpåattdetintefinnsnågotvetenskapligtunderlagsomvisarnågrapositiva effekteravsondmatningavdemenssjukapersonerilivetsslutskede.detfinnsingetsomvisaratt metodenförbättrarnäringstillståndet,ökarlivslängdenellerhöjerlivskvaliteten. 45

8 Förhindrafysiskaövergreppochannanvanvård Vadsägerriktlinjerna? Personermeddemenssjukdomäroftaberoendeavandraförattklarasittdagligaliv.Deharofta nedsatt förmåga att kommunicera och deras beteende kan ibland vara påfrestande för deras vårdare.alltdettabidrartillattpersonermeddemenssjukdomäriettutsattlägemedökadriskatt utsättasförfysisktvåldochannanvanvård. Det finns en internationellt accepterad definition av vanvård av äldre, Torontodeklarationen. Definitionenärbredochomfattarbådehandlingarochförsummelsersomorsakarskadaoch/eller smärtahosenäldreperson.dengällerallarelationerdärdenäldrekanförväntasigattkunnalitapå denandra alltsåsåvälinomfamiljensomiprofessionellvårdochomsorg.handlingarnaeller försummelsernakanvarafysiska,psykologiskaellerfinansiella.vanvårdkanalltsåvaraalltifrånattta förhårtinågontillelakaochhånfullakommentarerellerattväntaförlängemedattbytanågons blöja. StudiervisarattvanvårdaväldreförekommeriSverige,såvälnäräldrevårdashemmaavanhöriga sompåinstitutioner. Enligtlag(LexMariarespektiveLexSarah)ärdensomarbetarmedvårdelleromsorgföräldreoch funktionshindradeskyldigattanmälaomhan/honupptäckerövergreppellerbristerivårdeneller omsorgen.detgällerbådeommanhjälperpersonenidennesegethemochommanarbetarpåen institution. Utbildning av personal om vanvård har visat sig kunna förbättra förmågan att upptäcka och rapporteraövergreppmotäldre. Socialtjänsten och hälso och sjukvården bör utbilda sin personal så att de får god kunskapomhurmanupptäcker,dokumenterarochrapporterarvanvårdavpersonermed demenssjukdom,prioritet1.(starkrekommendation) MeromLexSarahochLexMaria Bådalagarnaärtillförattbristerihuräldre,sjukaochfunktionshindradepersonertasomhandinte skasopasundermattan.iställetskabristernarapporterasochdiskuterassåattmankangöranågot åtdem.detviktigaärattförebyggaattsammamisstagupprepas. Detvålagarnagällerinomvarsittområde.LexSarahgälleromsorgomäldrepersonerellerpersoner medfunktionsnedsättningenligtsocialtjänstlagen.lexsarahgällerocksåverksamheterenligtlagen omstödochservicetillvissafunktionshindrade,lss. LexMariagälleråsinsidainomhälsoochsjukvården,detvillsägaiverksamhetersomomfattasav Hälso och sjukvårdslagen. Bestämmelsen finns i Lagen om yrkesverksamhet på hälso och sjukvårdensområde. 46

9 LexSarah Dennalagträddeikraft1999ochharfåttsittnamnavundersköterskanSarahWägnertsomtvåår tidigareoffentligtgickutochavslöjadevanvårdavdeäldreviddetboendedärhonarbetade. Bestämmelsenfinnsi14kap.2 isocialtjänstlagenochsägerattdensomäranställdinomservice och omvårdnad av äldre och funktionshindrade är skyldig att anmäla övergrepp, vanvård och liknandemissförhållandentillsocialnämnden. Oavsettomäldreomsorgenbedrivsikommunensregielleravettprivatföretagskadetfinnasrutiner förhurenanmälanenligtlexsarahskagåtill.detskafinnasskriftligainstruktionersomvisarvem som tar emot en anmälan, hur anmälan registreras och vem som ansvarar för att utreda missförhållandena. Lagparagrafenharföljandelydelse: Varochensomärverksaminomomsorgeromäldrepersonerellerpersonermedfunktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild skall genast anmäla detta till socialnämnden. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål,skallnämndenanmälaförhållandettilltillsynsmyndigheten.anmälningsskyldighetengäller ocksådensomhandläggerärendenenligtdennalag. Förstastycketgälleräveninommotsvarandeyrkesmässigtbedrivenenskildverksamhet.Anmälan skallgörastilldensomäransvarigförverksamheten.denansvarigeärskyldigattutandröjsmål avhjälpamissförhållandetelleranmäladettatilltillsynsmyndigheten. LexMaria LexMariaärdetvardagliganamnetpå6kap.4 ilagenomyrkesverksamhetpåhälsooch sjukvårdensområde.lagenharfåttsittnamnefterenhändelsepåmariasjukhusistockholmpå 1930talet. Fyra patienter avled sedan de injicerats med desinfektionsmedel istället för med bedövningsmedel. NärdetgällerLexMariaärdetvårdgivaren(alltsåtillexempelprimärvårdsenheten)somärskyldig attrapportera.detmanmåsterapporteraäromenpatientisambandmedvårdenutsattsför allvarligskadaellersjukdomellerriskförallvarligskadaellersjukdom.detärtillsocialstyrelsenman skarapportera.socialstyrelsenkansedankrävaolikaåtgärderföratthändelseninteskakunna upprepas. Vårdgivarenskahaettsystemförrapporteringavallvarligaremisstagocholyckshändelserivården. Allahälsoochsjukvårdspersonalskavetahursådanahändelserskarapporterasochvårdgivarenska hautsettenpersonsomäransvarigförattskickainanmälningarenligtlexmariatillsocialstyrelsen. 47

10 Reflektera och diskutera 1. Hurarbetarniinomdinverksamhetidagmeddepraktiskadelaravvårdenoch omsorgensomtasuppidettakapitel?stämmerarbetssättetmedsocialstyrelsens riktlinjer?omnågotintestämmermedriktlinjerna diskuteravadnivillförändraoch hurdetkangöras! 2. KännerdutillvilkarutinersomfinnsförLexSarah/LexMariaanmälningarinomdin verksamhet? 48

Kapitel 7 Trygg vård och omsorg. Reflektera och diskutera. En skvätt grädde kan motverka undernäring

Kapitel 7 Trygg vård och omsorg. Reflektera och diskutera. En skvätt grädde kan motverka undernäring En skvätt grädde kan motverka undernäring För att en person med demenssjukdom ska få i sig mer energi och näring kan man energiberika mat och dryck. Det finns speciella pulver och andra produkter att köpa

Läs mer

Nationella riktlinjer för f och omsorg

Nationella riktlinjer för f och omsorg Nationella riktlinjer för f god vård v och omsorg Helle Wijk Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Fakta om demenssjukdom Ca 148 000 demenssjuka -

Läs mer

Antagen av SN 27/090225

Antagen av SN 27/090225 RIKTLINJER För anmälan av allvarliga missförhållanden inom verksamheter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS 24 a SOSFS 2008:11 Antagen av SN 27/090225 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Helle Wijk. Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet

Helle Wijk. Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Att möta personer med demens Helle Wijk Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Vad innebär det att vara demenssjuk? Kropp som sviktar Intellekt som

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Sonja Klingén, Verksamhetschef Neuropsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Sonja Klingén, Verksamhetschef Neuropsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Sonja Klingén, Verksamhetschef Neuropsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset Redovisning av riktlinjer i några viktiga punkter Beskriva Nuläget

Läs mer

14 kap. 2 Socialtjänstlagen (SoL) Antagen SN 28/ G:\SN\3 Övriga\Original i Word form\riktlinjer anm allvarl missförhåll ÄO SoL.

14 kap. 2 Socialtjänstlagen (SoL) Antagen SN 28/ G:\SN\3 Övriga\Original i Word form\riktlinjer anm allvarl missförhåll ÄO SoL. RIKTLINJER För anmälan av allvarliga missförhållanden i omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning 14 kap. 2 Socialtjänstlagen (SoL) SOSFS 2008:10 (S) Antagen SN 28/090225 POSTADRESS

Läs mer

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst

VÄGLEDNING. Checklista demens. Hemtjänst VÄGLEDNING Checklista demens Hemtjänst Känns mycket tryggare och bättre. Vi lär oss nya saker om personen. Alla blir mer delaktiga. Kvalitetslyftande för alla. Bättre struktur. Det är några erfarenheter

Läs mer

Blås- och tarmdysfunktion

Blås- och tarmdysfunktion Region Stockholm Innerstad Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (6) 2017-08-30 Blås- och tarmdysfunktion MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap Demenssjukdom Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap 1 NATIONELLA RIKTLINJER Hur kan de nationella riktlinjerna hjälpa

Läs mer

personer med demens riktlinjerna? Helle Wijk Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet

personer med demens riktlinjerna? Helle Wijk Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Att möta m personer med demens Vad säger s riktlinjerna? Helle Wijk Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Riktlinjernas tre bärande principer Personcentrerad

Läs mer

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS Uppföljning av de missförhållanden som anmälts under år 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2008:20 Rapporten är sammanställd av Christina Berndtsson,

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman

Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Kunskapsbaserad vård av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Ca 140 000 personer - de flesta mycket gamla 5 % av befolkningen 65 år och äldre 40 % av befolkningen 90-95 år

Läs mer

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Nikola den 26 oktober 2012 Marianne Lidbrink Agenda Uppdrag i utveckling Olika produkter, olika målgrupper, olika datakällor Behov av kunskap Analyshandboken

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Kapitel 4 Flytta hemifrån

Kapitel 4 Flytta hemifrån Kapitel4 Flyttahemifrån NärGunnarsfru,Elsa,åktivägmedfärdtjänsttaxintilldagverksamhetenpustarGunnarutenstund överenkoppkaffe,tittarutgenomköksfönstretpåsmåfåglarnaiträdgårdenochlåtertankarnagå sinaegnavägar.detärsköntattfånågratimmarförsigsjälv.närelsa,somharalzheimerssjukdom,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Får vi göra så mot människor?

Får vi göra så mot människor? Får vi göra så mot människor? Kartläggning av i vilken utsträckning hot och våld förekommer mot i kommunal och privat verksamhet enligt SoL och LSS Länsstyrelsen i Skåne ville ta reda på hur omfattande

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa Korttidsboende Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa 1 Korttidsboende Syftet med korttidsboende är att ge Dig en ökad trygghet vid oförutsedda händelser. Målet är att Du ska kunna återgå till

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Fallprevention och insatser vid fallolycka

Fallprevention och insatser vid fallolycka Sida 1 (7) 2016-05-02 Fallprevention och insatser vid fallolycka MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll

Läs mer

i Västmanlands län 2005

i Västmanlands län 2005 RAPPORT 2006 : 15 Anmälningar enligt 14 kap 2 Socialtjänstlagen Lex Sarah i Västmanlands län 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands län Datum Dnr Samhällsbyggnadsenheten 2006-05-31

Läs mer

Värdegrund och lagstiftningen ger god vård och omsorg

Värdegrund och lagstiftningen ger god vård och omsorg Värdegrund och lagstiftningen ger god vård och omsorg Det här kapitlet koncentrerar sig på två delar, nämligen värdegrunden som vården av och omsorgen om personen med demenssjukdom kan vila på och lagstiftningen.

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Definition fysisk begränsningsåtgärd

Definition fysisk begränsningsåtgärd Begränsningsåtgärder i vård och omsorg av personer med kognitiv svikt Stig Karlsson 2009-11-25 Definition fysisk begränsningsåtgärd en mekanisk anordning som begränsar rörelsefriheten Fysiska begränsningsåtgärder

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG

Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG SID 1 (9) 2009-01-13 REV 2011-05-31 Lex Sarah Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg SID 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), huvudmän i enskild verksamhet med ansvar för vård

Läs mer

Bilaga 1. Tillstånds- och åtgärdslista

Bilaga 1. Tillstånds- och åtgärdslista Bilaga. s- och åtgärdslista s- och åtgärdslistan innehåller åtgärder om förebyggande arbete (rad 5) utredning (rad 6 ) social utredning (rad 4) uppföljning (rad 5) personcentrerad omvårdnad (rad 6) basal

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Vård och omsorg av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman

Vård och omsorg av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Vård och omsorg av personer med demenssjukdom Socialstyrelsens riktlinjer PO Sandman Vad innebär det att bli demenssjuk? Språk, omdöme, initiativ, intresse, humör, ADL förmågor, orientering, perception,

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016:

Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016: Dokumentnamn Riktlinjer för tillämpning av Lex Sarah Giltig fr.o.m. Revideras datum Version Diarienummer Sidor 2016-05-19 2017-04-01 4.3 AVN\2016: ; 1(5) 11b SOCN\2016: Godkänd av Processförvaltare Arbetsmarknads-

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah)

Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah) Utredning om allvarligt missförhållande (Lex Sarah) Uppgifter Enhet Datum för anmälan Anmält av Datum och tidpunkt för händelsen Händelse/förhållande som anmälan avser Utredning Bedömning Åtgärd Underskrift

Läs mer

Handlingsplan för Gustavsgården utifrån kvalitetsuppföljning genomförd inom HSL-området våren 2015

Handlingsplan för Gustavsgården utifrån kvalitetsuppföljning genomförd inom HSL-området våren 2015 2016-01-28 Handläggare Maria Olsborn Vård- och omsorgsavdelningen Omsorgs- och välfärdssektorn 15VON/0150 Vård- och omsorgsnämnden Handlingsplan för Gustavsgården utifrån kvalitetsuppföljning genomförd

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

SOCIALENHETEN LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND LEX SARAH. Socialtjänstlagen 14 kap. 2. En vägledning från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2003:21

SOCIALENHETEN LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND LEX SARAH. Socialtjänstlagen 14 kap. 2. En vägledning från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2003:21 SOCIALENHETEN LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND LEX SARAH Socialtjänstlagen 14 kap. 2. En vägledning från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2003:21 1 Förord Lex Sarah kallas en paragraf i socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Lex Sarah i Örebro län

Lex Sarah i Örebro län Lex Sarah i Örebro län - En uppföljning av de missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen som anmälts 23 Foto: Roger Lundberg www.t.lst.se Publ. nr 25:32 Förord Bestämmelsen Lex Sarah infördes som

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Kännedom men ganska liten kunskap om Lex Sarah

Kännedom men ganska liten kunskap om Lex Sarah Samhällsbyggnadsavdelningen Rapport 2005:10 Sociala enheten Kännedom men ganska liten kunskap om Lex Sarah Länsstyrelsens sammanställning av den oanmälda tillsynen gällande kunskap om Lex Sarah hos omvårdnadspersonal

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2002:9 (S) frfattningssam Föreskrifter och ling allmänna råd Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Socialstyrelsens

Läs mer

Var inte rädd för tekniken!

Var inte rädd för tekniken! RPG-distrikt Småland-Öland Nätverket KPR lyssnar på oss! e-hälsa och välfärdsteknik fortsätter att växa och utvecklas. Allt fler kommuner deltar i olika projekt. Genomgående beskrivs tekniken på ett positivt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763)

Läs mer

Lex Sarah i äldreomsorgen

Lex Sarah i äldreomsorgen MEDDELANDE NR 2006:26 Lex Sarah i äldreomsorgen En sammanställning av de anmälningar som gjordes i socialnämnderna i Jönköpings län under 2005 Lex Sarah i äldreomsorgen En sammanställning av de anmälningar

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009

Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 MEDDELANDE NR 2009:45 Oanmäld sommartillsyn enligt SoL och LSS 2009 En riskinriktad tillsyn i bostäder med särskild service och äldreboenden OANMÄLD SOMMARTILLSYN ENLIGT SOL OCH LSS 2009 Meddelande nr

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer