HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö"

Transkript

1 TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på eller på anslagstavlorna i portarna. Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 1 (24)

2 TAFFELBERGET A - Ö Innehåll ALLMÄNT... 3 ANDELSTAL... 3 ANDRAHANDSUTHYRNING... 4 AVFALLSHANTERING... 4 BALKONG... 6 BRANDSÄKERHET... 6 BREDBAND... 7 EKONOMI... 7 ELEKTRICITET... 7 FASTIGHETSSKÖTARE... 7 FELANMÄLAN... 7 FÖRENINGSSTÄMMA... 8 FÖRRÅD... 8 FÖRSLAG TILL STYRELSEN... 9 FÖRSÄKRING... 9 FÖRVALTNING... 9 GARAGE... 9 GEMENSAMMA LOKALER HISSAR INFORMATION INRE FOND KABEL-TV MATTPISKNING NYCKLAR OMBYGGNADER OCH REPARATIONER ORDNINGSFRÅGOR PARKERING PORTAR, PORTLÅS OCH PORTTELEFON PORTVÄRD STADGAR STYRELSEN STÄDNING STÖLD TRÄDGÅRD OCH GÅRDSPLANER TVÄTTSTUGOR Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 2 (24)

3 VATTENSKADOR VENTILATION VIKTIGA TELEFONNUMMER BILAGA: VEM SKA ANSVARA FÖR UNDERHÅLLET AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET? Allmänt Bostadsrättsföreningen Taffelberget är en ekonomisk förening vars officiella och registrerade namn är: HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm. Föreningen bildades i november 1983 och registrerades hos Länsstyrelsen i Stockholms län den mars Vid ordinarie föreningsstämma i maj1990 överlämnade HSB Stockholm till de boende. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Taffelberget : med tillhörande byggnader på adresserna Rålambsvägen Samtliga föreningens 208 lägenheter är bostadsrätter. Ett antal bostadsrättslägenheter innehas sedan föreningens bildande av HSB Stockholm, som hyr ut dessa som bostäder.{ }Stockholms stad innehar bostadsrätten till två lägenheter och hyr ut denna till ett föräldrakooperativ för förskoleverksamhet. Inom föreningen finns ett antal lokaler, upplåtna med bostadsrätt till HSB Stockholm, som hyr ut dessa till staden och företag. Föreningen hyr själv ut en större lokal i uppgång 8 C och 10 A till Stockholms stad för förskoleverksamhet samt en mindre lokal till ett företag. En bostadsrättsförening är en kooperativ boendeform som bygger på medlemmarnas engagemang och ideella insatser. Alla medlemmar kan göra sitt inflytande gällande genom att delta i föreningens stämmor. Till stämman kan varje medlem lämna förslag, s.k. motioner. Även under det löpande verksamhetsåret kan varje medlem lämna synpunkter och förslag till styrelsen. En av årsstämmans viktigaste uppgifter är att välja styrelsens ledamöter. Styrelsen ansvarar under verksamhetsåret för föreningens organisation och förvaltning. Stämman utser även föreningens två övriga organ, valberedningen och revisorerna. Andelstal Andelstalet anger varje lägenhets andel av föreningens förmögenhet och bestämde den insats som betalades vid föreningens bildande. Den avgör också den årsavgift som ska betalas på varje bostadsrättslägenhet. I den ekonomiska plan som upprättades vid föreningens bildande bestämdes andelstalen efter flera faktorer, såsom area och lägenhetens placering i byggnaden. Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 3 (24)

4 Större eller mindre andel påverkar inte röstetalet inom föreningen. Varje medlem har en röst vid föreningsstämmor. Är medlemskapet i föreningen uppdelat på flera personer har dessa dock endast en röst. Andrahandsuthyrning Styrelsens medgivande krävs för att lägenhet ska få hyras ut. Medgivande kan exempelvis lämnas vid tjänstgöring på annan ort under begränsad tid. Prövning sker i varje enskilt ärende för sig. Tillstånd lämnas i regel för högst ett år i taget, därefter måste en ny ansökan inlämnas för ny prövning. Om en lägenhet hyrs ut utan styrelsens medgivande riskerar bostadsrättshavaren att bostadsrätten förverkas. Styrelsen kan då säga upp medlemmen och ansöka hos Kronofogdemyndigheten om tvångsförsäljning av bostadsrätten. När en lägenhet är uthyrd i andra hand är det fortfarande bostadsrättshavaren som har ansvaret för lägenhetens skötsel och underhåll samt för de andra skyldigheter som han eller hon har såsom medlem i föreningen. Avfallshantering Sopsug Föreningen har en sopsuganläggning som suger sopor från sopnedkasten kl. 8, 12, 18 och 21. Nedkasten är endast avsedda för hushållssopor förvarade i hopknutna påsar. Sopor ska således inte kastas lösa. Var uppmärksam på att det du slänger i sopnedkastet inte är så skrymmande att stopp kan uppstå. Det orsakar både obehag för de boende och kostnader för föreningen. Kartonger, s.k. Bag-in-box, hopvikta pizzakartonger, pappkartonger m.m. får inte slängas i sopnedkastet utan ska slängas i grovsoporna. Returpapper Returpappersrummet ligger i valvet in till Rålambsvägen 12. Här läggs returpapper (tidningar, reklam o.d.). I detta får inga plastmaterial ingå. Har man tidningar eller liknande i plastpåsar får dessa alltså inte lämnas kvar bland returpapperet. Föreningens entreprenör hämtar returpapper varje vecka. Samma kodbricka som går till grovsoprummet passar också till returpappersrummet. Grovsopor Grovsoprummet ligger bredvid garageinfarterna (Gjörwellsgatan 18). För att komma in i soprummet måste man ha en kodbricka med tillhörande kod. Det är samma kodbricka och kod som används för dem som har garage. Kodbricka och kod delas ut av förvaltaren. Kodbrickan och koden är personlig och får inte lämnas eller lånas ut. Grovsoprummet är absolut inte avsett för utomstående. Föreningen har drabbats av extra kostnader genom att utomstående ändå haft olovlig tillgång till grovsoprummet. Kodbrickesystemet infördes på grund av skadegörelse i grovsoprummet. Genom systemet med kodbricka registreras alla besök i grovsoprummet. I grovsoprummet slängs kartonger och annat skrymmande eller hårt avfall. Var vänlig vik ihop tomma kartonger! Föreningen betalar annars mycket pengar helt i onödan för transport av bara luft. Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 4 (24)

5 Miljöfarligt avfall Miljöfarligt avfall (färgburkar, kemikalier, bilbatterier m.m.) får inte slängas i containern eller ställas i grovsoprummet utan ska lämnas på en miljöstation eller återvinningscentral. Närmaste miljöstation finns vid Preem-macken på Norr Mälarstrand mitt emot Kungsholms Torg. Fråga efter nyckel inne på macken. OBS! Uppgifter kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Elavfall Föreningen har källsortering av elavfall. Detta är föreskrivet i lag sedan Den innebär i korthet att elavfall omhändertas separat för återvinning av material och omhändertagande av miljöfarliga ämnen. Till elavfall räknas alla typer av kasserade el- eller elektronikprodukter som drivs av elektricitet från sladd, batteri eller på annat sätt. Det är med andra ord allt från stora spisar till minsta glödlampa eller självspelande vykort. Det är därför i hög grad lämpligt att boende vid köp av nya vitvaror ber leverantören av dessa att även ta hand om gamla spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner etc. Detta kostar som regel inte särskilt mycket. Kyl- och frysmöbler behandlas separat enligt de regler som gäller för miljöfarliga kylvätskor. De får inte slängas i grovsoporna utan ska tas om hand av leverantören eller lämnas på kommunens återvinningscentraler. Grovsoporna kontrolleras numera alltid vid avlämning till sopstation och om elavfall eller miljöfarligt avfall då upptäcks debiteras föreningen dryga straffavgifter ( kr per tömning beroende på omfattningen). En konsekvens av detta är att elavfall absolut inte får slängas i containern eller i sopnedkastet. Det ska i stället slängas enligt nedanstående instruktion. Typ av fraktion Stora vitvaror (Kyl o frys, spisar, Diskmaskiner, tvättmaskiner, m.m.) Övrig el och elektronik (TV, radio, datorer, elleksaker, miniräknare, elverktyg, mikrovågsugn, hushållsprodukter m.m.) Ljuskällor (lysrör, glödlampor, lågenergilampor m.m.) Batterier Bil- o motorcykelbatterier Kvittblivning - I retur vid leverans av ersättningsprodukt - Kommunens återvinningscentraler ÅVC - bryggan i grovsoprummet - Kommunens återvinningscentraler ÅVC - Särskilda behållare på bryggan i grovsoprummet - Kärl i städskrubben i tvättstugorna märkt med symbol för ljuskällor - Kommunens återvinningscentraler ÅVC - Kärl i städskrubben i tvättstugorna märkt med batterisymbol - Kommunens återvinningscentraler ÅVC - Batteriholk vid återvinningsstationer - Kommunens miljöstationer - Kommunens återvinningscentraler ÅVC Återvinningsstation Det finns en återvinningsstation i hörnet Wennerbergsgatan - Sheffersgatan och en på Rålambsvägen mitt emot bortre änden av Lärarhögskolan. På båda platserna finns behållare för metallförpackningar, färgat och ofärgat glas, hårdplast, tidningar, kartonger och wellpapp samt batteriholk. En kupa för glas finns också i Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 5 (24)

6 korsningen Gjörwellsgatan och Fyrverkarbacken. Återvinningscentraler Stockholm har flera återvinningscentraler (November-2008): ÅVC Vanadisberget, Cedersdalsgatan, Norrmalm ÅVC Östberga (endast privatpersoner), Huddingevägen/Sockenvägen, Östberga ÅVC Lövsta, Lövstavägen, Hässelby ÅVC Vantör, Kvicksundvägen, Högdalen ÅVC Bromma, Lintagårdsväg 16, Bromma Se även eller ring kundservice OBS! Uppgifter kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Balkong Varje lägenhet är utrustad med minst en balkong. Bostadsrättshavaren är skyldig att vårda balkongen på samma sätt som lägenheten. Balkong får inglasas om utförandet är av sådan kvalitet och sådant utseende som godkänts av bostadsrättsföreningens styrelse. Vid osäkerhet om vad som gäller bör styrelsen tillfrågas. Balkonglådor får endast placeras på insidan av balkongen. Placering på utsidan medför risk för nedfall och i värsta fall skador på förbipasserande. Föreningen tillhandahåller färg för ommålning av insidan av balkongerna. Arbetet utförs eller bekostas av medlemmen. Brandsäkerhet Cyklar, leksaker, barnvagnar, motionsredskap och annan liknande utrustning får enligt brandmyndighetens föreskrifter inte förvaras i trapphus eller i källargångar. Det ökar brandrisken och minskar framkomligheten för boende och räddningspersonal i händelse av brand. Dessutom hindrar det trappstädningen och minskar den allmänna trevnaden. För cyklar finns särskilda förråd (se nedan, Förråd). Föremål som otillåtet förvaras i trappuppgångar och källargångar kan efter styrelsens beslut bortforslas. Brandfarliga vätskor får inte heller förvaras i förråd och garage och garageplats får inte användas som bil- eller motorcykelverkstad Alla lägenheter inom Stockholm stad ska enligt Brand- och miljönämndens beslut vara försedda med minst en brandvarnare. Sådana installerades i lägenheterna när fastigheten byggdes, men det kan förekomma att de tagits bort. Det är den boendes eller bostadsrättshavarens skyldighet att kontrollera att brandvarnare finns och att den fungerar. Om batteriet börjar bli gammalt ger det sig tillkänna genom korta pipsignaler med vissa mellanrum. Man kan också testa larmets funktion genom att trycka på den testknapp som finns på brandvarnaren. Ett brandfarligt utrymme i lägenheterna är filtren i kåporna ovanför spisarna. Där finns ett ståltrådsfilter avsett att fånga upp fettet från matlagningen. Fett är mycket brandfarligt om det utsätts för stark hetta, t.ex. från en kvarglömd spisplatta. Ren- Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 6 (24)

7 gör därför detta filter ofta. Filtret är lätt att ta ur och sätta i. Diskmaskiner kan i många fall användas för att tvätta filtren rena. Bredband Föreningen har ett eget bredbandsnät som är anslutet till Riksnet, se Samtliga lägenheter har minst ett bredbandsuttag. Mer information kan fås hos förvaltaren. Frågor om anslutning till Riksnet kan göras via e-post se rubriken E-post adresser.. OBS För felanmälan och supportärenden ring direkt till Riksnet tel OBS! Uppgifter kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Ekonomi Bostadsrättsföreningens räkenskapsår överensstämmer med kalenderåret. Bokslut och årsredovisning upprättas av föreningens styrelse och granskas av en auktoriserad och en föreningsvald revisor. Årsredovisningen och revisorernas berättelse presenteras på den ordinarie föreningsstämman som underlag för ett antal viktiga beslut. Enligt föreningens stadgar ska stämman ta ställning till om balans- och resultaträkning ska fastställas, hur föreningens ekonomiska resultat ska hanteras liksom om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Föreningens inkomster består till största delen av de årsavgifter som betalas av föreningens medlemmar. Det är styrelsen som fastställer årsavgifterna. Hur årsavgifterna fördelas mellan lägenheterna följer dock av andelstalen (se detta ord). Elektricitet Bostadsrättshavarna tecknar var för sig abonnemang för sin hushållsström. Ett säkringsskåp finns i varje lägenhet. Elmätare och huvudsäkring till respektive lägenhet är placerad i skåp i trapphuset, ett på varje våningsplan. Har en huvudsäkring gått sönder kontaktas portvärd eller styrelsemedlem som har nyckel till skåpet. Huvudsäkringarna håller 20 ampère, säkringarna i lägenheterna 16 ampère (3st) till spisen och 10 ampère för övriga. En rekommendation är att du installerar jordfelsbrytare som ett extra skydd. Fastighetsskötare Genom avtal med Indoor AB har föreningen tillgång till en fastighetsskötare två dagar i veckan (måndagar och tisdagar). Fastighetsskötaren har sitt kontor i 10 B NB. Han har expeditionstid tisdagar kl Han nås också på telefon under samma tid. OBS! Uppgifter kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Fastighetsskötarens uppgift är att vårda föreningens gemensamma utrymmen. Han kan bistå med goda råd till enskilda medlemmar, men han får endast undantagsvis anlitas för arbeten som ingår i bostadsrättshavarnas åtaganden (jfr bilaga). Felanmälan Uppstår något fel i tvättstuga, trapphus eller annat gemensamt utrymme ska felet anmälas till fastighetsskötaren. Felanmälan ska göras på den särskilt framtagna blanketten Felanmälan. Blanketter finns utlagda i tvättstugorna. Är fastighets- Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 7 (24)

8 skötaren inte på plats kan Felanmälan lämnas i brevlådan vid dörren till fastighetsskötarexpeditionen. Felanmälan kan också göras per e-post eller per fax till telefon Uppstår akuta fel, som måste åtgärdas omedelbart (många fel är inte av den arten), kan felanmälan under vardagar ringas in till INDOOR Fastighetsservice tel Efter kl och under helger och nätter övertas jourtjänsten av SLB Fastighetsservice, tel Vid fel på hissar vänder man sig till OTIS som har jour hela dygnet om (Se nedan avsnittet Hissar). Fel på Kabel-TV anmäls till ComHem se även Telefon , fax eller e-post Vid fel på bredbandet görs anmälan till Riksnet, telefon OBS! Uppgifter kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen, normalt i april-maj. Extra föreningsstämma kan inkallas på vissa villkor (jfr. föreningens stadgar). Kallelse ska anslås och distribueras till medlemmarna senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra stämma. Medlem som önskar få viss fråga behandlad på ordinarie föreningsstämman kan lämna in motion till föreningsstyrelsen. En motion ska vara inlämnad senast den sista februari för att kunna bli behandlad på den ordinarie föreningsstämman samma år. Förråd Ett större cykelförråd finns på baksidan av 8 B, (ingång från parken vid grovsoprummet, Gjörwellsgatan 18). Nyckeln är densamma som till källaren. Observera att det finns två lås på dörren, nyckeln passar till båda, men vrid åt olika håll. Ett mindre cykelförråd finns till vänster om ingången till 12B. Till varje lägenhet finns ett källarförråd. Förrådets nummer ska överensstämma med lägenhetsnumret. Källardörrarna ska alltid vara låsta så att obehöriga inte kan komma in. När fastigheten var ny fördelades förråden tyvärr inte alltid efter lägenhetens storlek. Detta misstag har varit mycket svårt att i efterhand rätta till och svårigheten blir ännu större om medlemmarna gör överenskommelser sig emellan. Frivilliga överenskommelser mellan grannar om byte av förråd ska därför alltid meddelas styrelsen. Observera att källargångarna ska vara fria från föremål. Detta är bl.a. ett säkerhetskrav från brandmyndighet. Styrelsen gör ibland genomgångar och tar om hand föremål som står i gångarna. Hör ingen ägare av sig inom 3 månader från omhändertagande, kastas eller avyttras föremålen. (Se även Brandsäkerhet). Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 8 (24)

9 Förslag till styrelsen Styrelsen tar gärna emot förslag och nya idéer. Förslag kan skriftligen lämnas till brevlådan i 10B, skickas per e-post, eller lämnas muntligt till någon av portvärdarna, förvaltaren eller styrelsemedlemmarna. Försäkring Varje bostadsrättshavare bör ha en hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt. Detta tillägg kostar inte särskilt mycket extra, men kan i vissa situationer vara mycket betydelsefullt. En vanlig hemförsäkring täcker inte skador på lägenhetens golv, väggar och tak. Bostadsrättsföreningen har visserligen en försäkring som gäller skador som orsakas av fel på föreningens anläggningar och installationer. Vattenskador orsakade av glömda påskruvade kranar, otätheter i våtutrymmen, läckande tvätt- eller diskmaskiner är däremot exempel på dyrbara skador som bostadsrättshavaren kan göras ekonomiskt ansvarig för. Vid ovarsamhet med eld kan denne även göras ekonomiskt ansvarig för brandskador. Det är därför klokt att vara ordentligt försäkrad. Förvaltning Föreningens styrelse ansvarar för förvaltningen av föreningens ekonomiska och andra tillgångar. Föreningen har en egen teknisk förvaltare som sköter kontakter med entreprenörer, upphandlingar, administration av garagelåssystem, planering och koordinering av underhåll m.m. OBS! Uppgifter kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Förvaltaren har expeditionstid tisdagar kl och kan nås på telefon under samma tid eller per e-post. Det praktiska utförandet av underhåll på fastigheten sker genom anlitande av ett antal entreprenörer. HSB STOCKHOLM (Fleminggatan 41, Stockholm, tel ) svarar för den kamerala förvaltningen. I denna ingår bl.a. bokföring, panthantering, registrering av lägenhetsöverlåtelser, registrering av avtal för källarförråd och garageplatser. INDOOR Fastighetsservice (tel ) är huvudentreprenör när det gäller fastighetsskötseln. Entreprenörsavtalen förnyas genom upphandlingar med jämna mellanrum. Detta kan medföra att entreprenören för ett visst område byts ut. I övrigt kan upplysningar i ämnet fås av fastighetsskötaren eller förvaltaren. Garage Föreningen har garage i två plan med totalt 105 platser. Infart sker från Gjörwellsgatan 18. Köplats, uthyrning och avtalshantering administreras av HSB Stockholm. Anmälan till garagekön sker till HSB Stockholm, lägenhetsadministrationen per telefon eller per e-post. OBS! Uppgifter kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 9 (24)

10 Vid tillträde kontaktas föreningens förvaltare som lämnar ut låsbricka och kod till dem som hyrt garageplats. Extra bricka kan fås mot en avgift på 100 kronor. Borttappad bricka ska omgående anmälas till föreningen. En bricka kan erhållas mot en avgift på 100 kronor. Garageplatserna är inte knutna till lägenheterna. Plats som hyrs av föreningsmedlem eller annan boende återgår till föreningen när medlemmen flyttar från föreningen. Medlem i föreningen har förtur till ledig garageplats. I den mån det finns garageplatser som inte utnyttjas av medlemmarna hyrs de ut i första hand till boende eller lokalhyresgäster, i andra hand till utomstående. Observera att oljor och andra brandfarliga varor inte får förvaras på garageplatserna och att dessa inte får användas som bil- eller motorcykelverkstad på grund av den nedskräpning och brandfara som följer (se ovan brandsäkerhet). Utrymning av garagen sker genom trapphusen. Brandsläckare finns uppsatta i anslutning till utfarterna. Gemensamma lokaler Föreningen äger ett antal gemensamhetslokaler. Till vissa av dem krävs speciell nyckel; se förteckning nedan. Alla som använder gemensamma lokaler är skyldiga att städa efter sig. Gemensamhetslokalerna ingår nämligen inte i städentreprenörens ansvarsområde. Inget lösöre, t.ex. husgeråd, bord och stolar får lånas hem från de gemensamma lokalerna. Ljudliga eller andra störande aktiviteter får inte förekomma efter klockan Lokalerna är endast avsedda för aktiviteter som föreningens egna medlemmar anordnar och hyrs alltså inte ut till utomstående. Förteckning över lokaler och nycklar Beträffande innebörden av de olika beteckningarna för nycklar hänvisas till avsnittet Nycklar. Lokal Uppgifter m.m. Bastu Finns i 12 B Tid: Alla dagar Tidsbokning: Lista utanför bastun i anslutning till gemensamhetslokalen i 12B. Obs! Bastun är endast avsedd för medlemmar och inte för stora grupper. Avgift: Ingen. Nyckel: Aktivitetsnyckel Garage Hyrs genom HSB STOCKHOLM, lägenhetsadministrationen. Det finns ett kösystem Garagebricka: Erhålles genom föreningens förvaltare, men högst två per garageplats. För bricka nummer två erläggs en avgift på 100:-. Nyckel: Särskild nyckel för ingång via trapphuset. Gäller 8A, B, C och 10A, B. Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 10 (24)

11 Lokal Uppgifter m.m. Grovsopor Finns till vänster om garageinfarten från Gjörwellsgatan Kodbricka: samma som garagebricka. För dem utan garage kvitteras en kodbricka av förvaltaren. Grovtvätt Finns i 10 B, en trappa ner. Den högra maskinen är avsedd för grovtvätt. Det finns också speciellt torkrum. Mattor får inte tvättas i de andra tvättstugorna och heller inte "djurtextilier", de kan utlösa allergier. Den högra maskinen är avsedd för större hushållstextiler med tillhörande torktumlare. OBS grovtvätt får inte köra i torktumlaren utan torkas i torkrummet. Mattvätt Finns i 10 B, en trappa ner, och har en specialmaskin och ett speciellt torkrum. Mattor får endast tvättas i denna tvättstuga och inte i de andra tvättstugorna. Detsamma gäller "djurtextilier", de kan utlösa allergier. Tidsbokning: Tavla med bokningslås med lägenhetsnummer som i övriga tvättstugor. Använd den vanliga låsmarkeringen. Nyckel: Servicenyckeln. Returpappersrum Finns under valvet vid 12 A För tidningar och annat returpapper Nyckel: Kodbricka (se ovan Grovsopor). Samlingslokal Finns i 12 B. Dörren är märkt "214 Samlingslokal. I lokalen ryms ungefär 40 personer sittandet vid bord. Det finns en komplett servis för lika många personer. Fullständigt kök finns i lokalen. Hyrtid: 24 timmar om inget annat överenskommes med ansvarig uthyrare. Dock måste lokalen utrymmas vid midnatt. Ingen musik får förekomma efter Stäng gärna fönstren då musik spelas. Avgift: 200:-/dygn + deposition 500:-. Depositionen återfås om inget försvunnit eller gått sönder samt om lokalen är städad. Ansvariga för uthyrning: Journamn finns på anslagstavla i tamburen utanför samlingslokalen Nyckel: Kvitteras ut då deposition betalas. Aktivitetsnyckeln går till förstugan där bokningslistor för bokning finns anslagna. Verkstadslokal/ hobbylokal Finns i 10 B. Ingång via dörren till Fastighetsskötare. Tid: Alla dagar Ansvarig: Anslås i lokalen Nyckel: Deposition:150:-. Märkning: V Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 11 (24)

12 Lokal Uppgifter m.m. Vävstuga Finns i korridoren mellan 12 A och 10 B. Användningstid: , men rassla inte vid elementen. Bokning: Se lista utanför vävstugan. Nyckel: Aktivitetsnyckeln för bokning, nyckeln till själva vävstugan lånas ut av ansvarig som föreningen Vävtaffeln utsett. Övernattningsrum/ gästrum Finns i 16 A. Ingången till rummen är skyltad "Hobby 211". Det finns två rum med två sängar i varje. För uthyrningsrummen finns ett gemensamt pentry och en gemensam toalett och dusch. Bokning: Se anslagstavla i tamburen utanför rummen eller på Avgift: 250 kr per dygn, som betalas i förskott. Vid avbeställning mindre än fyra dagar före beställd tid utgår en avgift på 250 kr. Nyckel: Servicenyckeln går till tamburen där journamn på bokningsansvarig finns. OBS! Uppgifterna ovan kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Hissar Akuta fel till anmäls HissPartner som har jour dygnet runt se telefonnummer på anslagstavlorna i portarna. Det händer ibland att hissen blockeras av att en hissdörr på ett annat plan än där man befinner sig är öppen. Någon kan där ha täckt för fotocellen som reglerar stängningen för att kunna städa eller lasta i gods. Larma inte OTIS förrän du kontrollerat saken. Dörren på ett annat plan kan också ha hakat upp sig. Se om det går att stänga den innan du ringer. Varje utryckning är kostsam för föreningen. Om du vid lastning och lossning av hissen behöver hålla dörren öppen ska du täcka för fotocellen i nederkant av dörren med förslagsvis en bit tejp eller en postit-lapp. Dörren ska inte hållas öppen genom att man sätter ett föremål eller en fot i dörröppningen. Dörrstängningsmekanismen riskerar då att gå sönder. Informera gärna transportörer och hantverkare om ovanstående. Information Anslagstavlorna är i första hand avsedda för information från styrelse och från föreningar verksamma inom bostadsrättsföreningen Taffelberget. Aktuell information ges även i Taffelbergaren, som kommer ut ett par gånger om året. Vidare finns information om föreningen, stadgar, årsredovisning m.m. på föreningens hemsida: Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 12 (24)

13 Inre fond När föreningen startades reserverades en mindre del av avgifterna till en inre fond. Denna förvaltas av föreningen, men varje lägenhet har eller har åtminstone haft sin andel. Bostadsinnehavarna har rätt att disponera sin andel av fonden för renovering eller inköp av utrustning till lägenheten. Sedan ett antal år tillbaka överförs inga nya medel till fonden. De bostadsrättshavare som fortfarande har kvar medel i denna får efter framställning till HSB STOCKHOLM använda medlen för angivna ändamål. Kabel-TV Föreningen är ansluten till Comhems TV-nät. Abonnemang för basutbudet ingår i årsavgiften för lägenheten. Basutbudet kan ses utan krav på s.k. digitaltv-box. Se även För tilläggsutbudet, hyra av dekoder/digitalbox och abonnemang på betal-tv hänvisas till Comhem, telefon Felanmälan dygnet runt , fax eller e-post: OBS! Uppgifter kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Digitala marknätet och Boxer i kabel-tv uttaget Som ett alternativ till KabelTV-utbudet genom Comhem finns även det digitala marknätets TV-signaler i TV-uttagen. Dessa distribueras utan månadskostnad via föreningens kabel-tv-system parallellt med utbudet från ComHem. Det innebär att de som vill ha digital-tv utan att abonnera på ComHem kan få det genom att skaffa en digital-tv box för det digitala marknätet (dvb-t eller digital video broadcasting - terrestial) och koppla in den på antennuttaget för att avkoda de fria kanalerna. Den som skaffar en digital-tv box med kortläsare kan även abonnera på något av Boxers utbud. Se även för information om boxar och abonnemang. Det finns idag också TV-apparater med inbyggda digital- TV mottagare. Den som t.ex. har skaffat digital-tv box och Boxer-abonnemang till fritidshuset kan använda samma abonnemang i bostaden under förutsättning att man har utrustning. Det bör uppmärksammas att Digital-TV box avsedd att avkoda ComHems utbud (dvb-c eller digitital video broadcasting - cable) inte fungerar att avkoda det Digitala marknätets utbud därför att man använder olika kodningsteknik. Mattpiskning Piskställning finns nedanför trapporna vid 12:ans gård. Av hänsyn till grannarna får mattor inte piskas eller skakas från fönster och balkonger. Nycklar Basnycklar Basnycklar är de nycklar som ska finnas till varje lägenhet, nämligen: Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 13 (24)

14 Cylinderlåsnyckel till ytterdörrens underlås och porten. 7-tillhållarnyckel till överlåset, "polislåset" Servicenyckel till tvättstugorna, markeringslås med nyckel medföljer. Källarnyckel till källare och cykelrummet därintill. Kodbricka till grovsoprummet och returpappersrummet. Basnycklar tillhandahålles inte av bostadsrättsföreningen utan beställes hos Begelås AB. Telefon , Jourtelefon Vid lägenhetsbyte är det klokt att byta dörrlås! Nya lås samt nycklar och dupletter bekostas alltid av bostadsrättshavaren. OBS! Uppgifter kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Aktivitetsnycklar Härmed avses nycklar till gemensamhetslokaler som hyrs ut. De kvitteras ut hos dem som enligt lista utanför lokalerna ansvarar för uthyrningen. Nycklar till övriga gemensamhetslokaler Erhålls hos fastighetsskötaren. Kostnaden är f.n. kr 150:- i deposition. Expeditionstid tisdagar Telefon OBS! Uppgifter kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Garagebricka Garagebricka kan fås genom föreningens förvaltare. Kostnad för extra bricka är 100:-. Garageplats disponerar över maximalt två brickor. Förlorad garagebricka ska omedelbart anmälas skriftligen eller per e-post till Förvaltaren som låter spärra den. Den ersätts mot en avgift på 100:- som betalas kontant. Skriv inte koden till brickan på brickan! För boende i 8A, B, C och 10A, B gäller en särskild nyckel för inpassering via trapphuset till garagen. Erhålls av fastighetsskötaren i samband med tillträde av garageplats. Ombyggnader och reparationer Bostadsrättshavare är skyldig att vårda och underhålla sin lägenhet. Du får t.ex. efter egen smak tapetsera och måla väggar. Om du har frågor rörande ombyggnationer och fastighetens tekniska system - kontakta föreningens förvaltare eller fastighetsskötaren. Det finns också informationsmaterial på fastighetsskötarens expedition. Enligt stadgarna är det t.ex. inte tillåtet att riva bärande väggar eller genomföra förändringar i systemen för ventilation, värme eller vatten utan styrelsens tillstånd. Kontakta alltid föreningens förvaltare innan du sätter igång en ombyggnad. Ombyggnationer av lägenheten ska också dokumenteras, t.ex. om ny dragning av el, VVS och ventilation, flyttning av väggar och dörrar görs. Åtgärder i våtrum innebär alltid särskilda risker och ska därför utföras fackmannamässigt. Styrelsen starka rekommendation är därför att våtrumsarbeten bör utföras av en GVK-auktoriserad hantverkare. Se även Felaktigt utförda åtgärder kan innebära krav på skadestånd, som kanske inte heller täcks av din försäkring. Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 14 (24)

15 Krav på fackmannamässighet gäller även elektriska installationer i lägenheterna. Se Elsäkerhetsverkets information på webben Fördelningen av kostnader för underhåll och reparationer mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren finns reglerad i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar. Ett förtydligande i tabellform finns i bilaga. Du bör särskilt uppmärksamma att det är din sak att stå för kostnader för reparationer och utbyte av tvättställ, badkar, blandare, kall- och varmvattensarmaturer samt olika tätningar och insatser. Ordningsfrågor Gemensamma ordningsregler är viktiga för den allmänna trevnaden. Störande verksamheter i gemensamhetslokaler och vävstuga får inte pågå efter klockan För verkstaden gäller 21:00. Inte heller bör du efter klockan borra i väggarna, syssla med snickerier, ha radio och TV på med hög ljudnivå. Sådana aktiviteter bör också undvikas vid middagstid i helgerna då dina grannar kan ha bjudit in gäster till fest. Även om fastigheten är relativt nybyggd har man inte lyckats förhindra att ljud kan sprida sig genom vattenledningarna. Undvik därför att bada och duscha vid sena eller mycket tidiga tidpunkter på dygnet. Högljudda samtal på gårdarna kan vara mycket störande sommartid, då man ofta sover med fönstren på glänt. Om du har fest som du vet kan bli sen är det klokt att i förväg underrätta grannarna. För att fastigheten inte ska skräpas ner och grannar inte ska störas råder förbud att skaka mattor från fönster och balkonger. Inte heller får du mata fåglar från dessa platser. Fåglarna smutsar ner fasaderna och det har visat sig att marken under ett utfodringsställe lätt blir ett populärt tillhåll för råttor och möss. Upptäckt av eventuella skadedjur ska anmälas till fastighetsskötaren eller till styrelsen. För dig som har hund gäller att ha den kopplad inom föreningens område såsom gårdar, trappor och garage. Det finns människor som är rädda för lösa hundar. Även katter ska hållas så att de inte springer lösa. Rökning i trapphus och gemensamhetslokaler är inte tillåten. God städning i gemensamma lokaler är en viktig trivselskapande faktor (se nedan under städning). Parkering Det råder parkeringsförbud dygnet runt på våra gårdar. Självklart får man köra in på gården för att lasta och lossa, köra fram passagerare med rörelsehinder etc. Bilen får dock inte bli stående längre tid än som behövs för att klara av detta. Tillfälligt parkeringstillstånd för hantverkare kan erhållas hos förvaltaren. Parkeringsförbudet övervakas enligt avtal med bevakningsföretaget Europark. Företaget har rätt att ta ut en avgift av den som bryter mot parkeringsförbudet. Portar, portlås och porttelefon Av säkerhetsskäl ändras koden till portarna då och då. Ändringen meddelas bostadsrättshavarna i god tid före genomförandet. Samma kod gäller till alla portar. Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 15 (24)

16 Kodlåsen är aktiva mellan klockan och på dagen. Nyckel måste användas resten av dygnet. Portarna ska alltid hållas låsta. Till respektive lägenhet finns en porttelefon. Om så önskas kan lägenhetens telefon anslutas till porttelefonsystemet. Kontakta i så fall fastighetsskötaren. Porttelefonen är kopplad till telenätet. Det innebär att du svarar i den vanliga telefonen, när någon anropar via porttelefonen. En speciell signal (melodi) hörs då i luren. Följande åtgärder vidtas vid uppringning: Tonvalstelefon: Tryck 5 för att öppna, 0 för att inte öppna. Annan telefon: Lägg på luren så öppnas porten. Om man inte vill öppna väntar man tills melodin hörs för andra gången; då lägger man på luren. Besökaren ska trycka på knappen "B" och därefter slå det 4-siffriga porttelefonnumret till den boende, som finns på tavlan vid porten. Nattetid, när kodlåsen är avstängda, är också porttelefonen avstängd. Den som har automatisk telefonsvarare bör anpassa svarsmeddelandet så att inte porten öppnas när man är borta. Telefonsvarare av nyare modell är i allmänhet utrustade med en funktion som gör att de inte öppnar porten vid påringning. Telefonsvarare av äldre modell saknar denna funktion varför en nollton måste spelas in för att inte porten ska öppnas vid en påringning när telefonsvararen är påkopplad. Kontrollera att Din egen telefonsvarare fungerar som den ska i detta avseende. Portvärd En portvärd finns i varje trappuppgång. Portvärdens roll är att hjälpa boende i respektive trappuppgång med praktisk information t ex om var gemensamma utrymmen är belägna, var fastighetsskötaren har sin expedition och hur man kan meddela sig med honom. Vänd Dig i första hand till portvärden om Du har frågor, idéer och synpunkter på hur bostadsrättsföreningen ska skötas. Stadgar Bostadsrättsföreningens stadgar är av grundläggande betydelse för alla medlemmar. Där regleras hur föreningen, och därmed en viktig del av Din privata ekonomi, ska skötas. Läs därför noga igenom stadgarna. Saknar Du dem kan Du få dem genom förvaltaren. Styrelsen Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 3-11 ledamöter. HSB Stockholm ska också enligt föreningens stadgar ha en representant i styrelsen. Förteckning över styrelsens ledamöter finns på anslagstavlan i respektive port. Styrelseledamöterna diskuterar gärna föreningsfrågor med medlemmarna. De ska dock inte utnyttjas för vanliga felanmälningar. Se avsnittet ovan om Felanmälningar. För att man ska få ihop en fungerande styrelse krävs medlemmar som är beredda att göra en insats. En styrelse behöver alltid förnyas. Ett styrelseuppdrag är inte på livstid. De som har gjort sin tjänst ett antal år har rätt att få avlösning av andra. Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 16 (24)

17 Vakanser kan också uppstå på grund av avflyttning, sjukdom och andra förhållanden. En stående årlig vädjan från valberedningen är därför att bostadsrättshavarna engagerar sig för saken och hjälper till att få fram lämpliga styrelseledamöter. Det behöver heller inte bara vara frågan om styrelseuppdrag. Det finns flera andra viktiga funktioner som måste bemannas, t.ex. som portvärdar, ansvariga för uthyrningen av gemensamma lokaler, tillsyn av fritidslokaler m.m. Städning Trappstädningen sköts enligt avtal med en städfirma. Städning sker enligt ett städschema där bl.a. trapphusen städas varje vecka på vintern och varannan vecka på sommaren enligt fastställd städplan. Storstädning, som inkluderar tvättstugorna, och fönsterputs sker en gång om året. Man kan naturligtvis ha synpunkter på städningen, men de krav man ställer på städpersonalen måste anpassas efter den städfrekvens som föreningen kommit överens med städfirman om. Under den mörka årstiden dras mycket smuts in. För att minska nedsmutsningen under denna tid brukar dörrmattor läggas ut. Även de som har hundar eller barnvagnar m.m. bör vid otjänlig väderlek torkar av sina ekipage innan de går vidare in i huset. Det underlättar för städpersonalen och höjer trivseln för de boende. Det är en viktig trivselfråga att de som utnyttjar gemensamhetslokaler städar ordentligt efter sig. Flest klagomål brukar komma på städningen i tvättstugorna, men de andra lokalerna är också viktiga. Ofta lämnar man kartonger, ölburkar och flaskor efter sig i papperskorgarna. Gör inte det! Det är inte fastighetsskötarens, städfirmans eller de uthyrningsansvarigas skyldighet att tömma korgarna på sådant innehåll. Garagen storstädas varje vår och då ska bilarna, motorcyklarna och annat i garagen vara avlägsnade. Meddelande om när städningen ska ske anslås i god tid. I övrigt ansvarar hyresgästen själv för städningen kring sin bilplats. Stöld Stöld bör anmälas till polisen. Meddela även styrelsen så att denna kan undersöka vilka eventuella åtgärder som kan vidtas för att förhindra ytterligare stölder. Stölder i garagen har dessvärre förekommit. Rapportera därför till styrelsen eller fastighetsskötaren om Du iakttar misstänkta aktiviteter i garagen. Var noga med att bevaka att ingen obehörig smiter in när Du har garageporten öppen för egen passage. Trädgård och gårdsplaner Fastighetsskötaren ansvarar på sommaren för klippning av gräsmattan. Övrig trädgårdsskötsel, snöröjning och sandning om vintern sköts enligt avtal med olika entreprenörer. Tvättstugor Fastigheten är utrustad med en tvättstuga i varje trappuppgång. De är utrustade med tre tvättmaskiner, två torktumlare, ett större torkskåp, strykbräda och kallmangel. Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 17 (24)

18 I 10B i källaren (plan -1) finns en kombinerad grovtvättstuga och stortvättstuga. Där finns en större grovtvättmaskin (den högra) och stortvättmaskin (den vänstra) med tillhörande torktumlare och ett separat torkrum med fläkt. Grovtvättmaskinen är avsedd för tvätt av mattor, djurpersedlar mm som inte är tillåtna att tvätta i de vanliga tvättstugorna. Dessa ska torkas i torkrummet. Stortvättmaskinen och torktumlaren är avsedd för större hushållstextiler såsom täcken, sovsäckar, större lakanstvätt etc. Tvättstuga bokas genom att du markerar aktuellt tvättpass med bokningscylinder. Efter avslutat tvättpass tas cylinder bort. I samtliga tvättstugor gäller att man städar efter sig. Tvättstugorna ingår i veckostädningen av trapphus. Följande moment ska vara gjorda efter avslutad tvättpass: Behållare för tvättmedel/sköljmedel renspolade. Lämna behållarna utdragna så de kan torka. Samtliga maskiner och bänkytor avtorkade med våt trasa. Luddfilter (i dörren och i nederkant på öppningen) i torktumlarna rengjorda. Filter i taket på torkskåpet rengjort. Samliga golvytor sopade och våttorkade om så behövs. Vattenskador Föreningen har drabbats av vattenskador. Sådana skador påverkar föreningens kostnader för försäkringspremier och självrisker. De innebär också stora olägenheter för de kringboende som drabbats av följdskador. Många boende har låtit bygga om badrummen och installerat en dusch. Styrelsen vill starkt betona att boende endast ska anlita behörig våtrumstekniker, dvs. en entreprenör som utför ombyggnaden på sådant sätt att gällande normer tillgodoses. Se även under rubriken Ombyggnader och reparationer. Den som avser att bygga om sitt badrum, ska för styrelsen visa intyg på att anlitad entreprenör har de kvalifikationer som försäkringsbolaget kräver. Det går således inte att anlita oseriösa företag för ombyggnader av badrum och det finns inget utrymme för amatörism och hobbyarbete när det gäller ombyggnader i lägenheternas våtutrymmen. Styrelsen vill starkt rekommendera att hantverkarna har GVK-auktorisation, se mer om denna på Även installationer av tvätt- och diskmaskiner kan ge vattenskador. Det är av stor vikt att dessa har korrekt utförda installationer och att maskinernas vattenanslutningar stängs av när de inte används. Underlägg under diskmaskinen ska finnas. Givetvis bör man inte lämna bostaden när man har en tvätt- eller diskmaskin igång. Styrelsen kommer att utkräva ersättning för föreningens kostnader för skador som den boende vållat genom vårdslöshet. Även kringboende kan begära skadestånd av den vållande bostadsrättshavaren för följdskador i den egna lägenheten. Styrelsen vill uppmärksamma medlemmarna på att varje bostadsrättshavare enligt stadgarna även ansvarar för tidigare ägares installationer. Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 18 (24)

19 Ventilation Fastigheten är utrustad med mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Ventilationssystemet i fastigheten är noga avvägt och känsligt för rubbningar. Det är därför inte tillåtet att koppla in motordrivna fläktar till fastighetens ventilationssystem. Föreningens förvaltare kan ge information om vilka typer av spiskåpor och ventilationsdon som är godkända. Ventilationen kräver visst underhåll. Filtret i köksventilationen ska då och då rensas från fett (jfr. avsnittet ovan om Brandsäkerhet). Ventilationsdonen i toalettrummen bör på samma sätt någon gång om året rengöras så att inte stopp i kanalerna uppstår. Ventilationsdonen ska inte skruvas loss för att då ändras inställningen. Vart tredje år görs en obligatorisk ventilations kontroll, s.k. OVK-besiktning. Då kontrolleras fastighetens ventilationssystem (bostäder och lokaler) enligt ett fastställt protokoll. Viktiga telefonnummer OBS! Uppgifter kan ändras se även eller anslagstavla i portarna. Begelås jourtelefon Begelås ComHem Kabel-TV, Felanmälan fastighetsnätet ComHem Kabel-TV, kundservice (privat) Fastighetsskötare HSB Stockholm, Lägenhetsadministrationen INDOOR Fastighetsservice Kungsholmens närpolis 114 Nödlarm ambulans, polis, brandkår 112 HissPartner Riksnet Stockholms fastighetstjänst (fastighetsservice efter och i helger) E-post adresser Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 19 (24)

20 Bilaga: Vem ska ansvara för underhållet av bostadsrättslägenhet? Hur underhållsansvaret, och därmed kostnaderna för underhåller, ska fördelas mellan föreningen och bostadsrättshavaren finns reglerat i bostadsrättslagen och i stadgarna för Brf Taffelberget. Här nedan återges de i sammanhanget mest väsentliga paragraferna i lagen respektive stadgarna. Därefter följer en uppställning där styrelsen i tabellform gjort en översikt över hur ansvaret i praktiken fördelar sig när det gäller de mest frekventa åtgärderna. Bostadsrättslagen 7 kap 12 (1996:614) Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom 1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller 2. vårdslöshet eller försummelse av a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst, b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. Tredje stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. Föreningens rätt att avhjälpa brist 12 a Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 12 i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Brf Taffelbergets stadgar 25 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick. Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar det underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Taffelberget A Ö (uppdaterad maj 2010) 20 (24)

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? för bostadsrättsföreningar som antagit HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2004 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna 36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna Stycke 1 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Föreningens gränsdragningsregler

Föreningens gränsdragningsregler Gränsdragningsregler - Brf Silverdals Torg 3 april 2014 1 (8) Föreningens gränsdragningsregler Denna ansvarsfördelning är styrelsens tolkning av föreningens stadgar, framförallt 27 och 32, samt Bostadsrättslagen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Vägledning för hantering av. vattenskador

Vägledning för hantering av. vattenskador Vägledning för hantering av vattenskador 2 vägledning för hantering av vattenskador Inledning En skada på grund av vatten kan uppstå av många olika orsaker och skadorna kan se ut på olika sätt. Gemensamt

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

5. Andreas Eklund (lgh 1) och Uma Sherman (lgh 32) valdes till justeringsmän.

5. Andreas Eklund (lgh 1) och Uma Sherman (lgh 32) valdes till justeringsmän. Brf. Studio 57 2011-09-29 Org nr 769616-7951 Protokoll från extrastämma 1, 2011 Tid: 2011-09-29 kl 1900 Plats: Kvarnpirens Café, Eriksberg 1. Ordförandens öppnande av stämman. Christina Keulemans (lgh

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening!

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas du skall trivas i din lägenhet

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

,ri, f: '* :f t, 9:Af. t,.j. j' G:

,ri, f: '* :f t, 9:Af. t,.j. j' G: ,ri, 9Af f t,.1 f '* t,.j j' G Vägledning för underhållsansvaret en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE

INFORMATION TILL BOENDE INFORMATION TILL BOENDE Redigerad maj 2007 2 TILL ALLA BOENDE I BRF HARRIE Denna information är framtagen till er som bor i föreningen. Tanken är att den skall kunna ge er svar på viktiga frågor som rör

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen. Registrerade av Bolagsverket 2010-06-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Victoria Park

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Sländan 11. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER. Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation.

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER. Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. TRIVSELREGLER Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu

Läs mer

Välkommen till kv Gippen

Välkommen till kv Gippen Välkommen till kv Gippen Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17 91 04. Inpassering

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Stockholm HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningen upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Stadgar för HSB bostadsrättsförening Ingenjören i Karlstad

Stadgar för HSB bostadsrättsförening Ingenjören i Karlstad , K2003-369-4 korta normalstadgar för bostadsrättsförening Stadgar för HSB bostadsrättsförening Ingenjören i Karlstad INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB bostadsrättsförening

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN

FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN FRÅN A TILL Ö I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORFYREN VÄLKOMMEN TILL PORFYREN! Styrelsen för bostadsrättsföreningen Porfyren hälsar dig välkommen till ditt nya boende och som delägare i föreningen. Vi hoppas

Läs mer