Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007"

Transkript

1 Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007 Laquinimod registreringsgrundande fas III-program mot multipel skleros fortskrider enligt plan ANYARA fas II/III-prövning för behandling av njurcancer fortskrider enligt plan TASQ rekrytering till fas II-studier för behandling av prostatacancer pågår planenligt fas Ib-studien mot SLE i slutfas med högsta dosnivå RhuDex fas IIa-studien mot RA fortskrider enligt plan I-3D utvärdering av prekliniska data pågår Nettoomsättning 12,1 (66,4) MSEK Rörelseresultat -202,7 (-124,6) MSEK Resultat efter skatt -207,7 (-139,2) MSEK Resultat per aktie för perioden uppgick till -4,47 (-3,50) SEK/aktie Kommentar av VD Sven Andréasson: Under året godkände de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna laquinimod för fas III, och rekryteringen av patienter kunde inledas. Därmed passerade vi en viktig milstolpe i utvecklingen mot en säker och effektiv produkt. Tillsammans med ytterligare fyra projekt i klinisk fas befäste vi därmed Active Biotechs position som ett bolag med en balanserad och mogen projektportfölj. För ytterligare information, vänligen kontakta: Sven Andréasson Cecilia Hofvander Active Biotech AB VD Tel Informationsansva rig Tel (org.nr ) Box 724, Lund Tel Fax Rapporten finns även tillgänglig på 1

2 Nedan ges en summering av uppnådda mål 2007 samt planerade mål för 2008 Up pnådda mål 2007 Planerade mål 2008 laquinimod fas III-program mot MS startade i Europa och USA kompletterande positiva fas II-data i MS-patienter rapporterades fas III-program fortskrider enligt plan ANYARA fas II/III-studier med njurcancer- patienter fortskred enligt plan orphan drug-status erhölls i Europa för njurcancerindikationen interimsanalys av fas II/III-studier med njurcancerpatienter presenteras fas III-studier inleds TASQ fas I-studier avrapporterades för start av fas II fas II-studier i prostatacancerpatienter inleddes fas II-studier fortskrider enligt plan fas I doseskalerings-studie mot SLE fortskred med högre doser verkningsmekanismen för quinolinsubstanser publiceras fas I-studie mot SLE rapporteras fas II/III-program mot SLE inleds RhuDex fas IIa-stu die i RA-patienter fas IIa-studie rapporteras startades fas IIb-studie i RA-patienter inleds I-3D preklinisk optimering för substansen ABR Prekliniska resultat utvärderas för beslut om vidare klinisk utveckling 2

3 Verksamheten Läkemedelskandidat laquinimod Huvudindikation Discovery Preklinik Fas I Fas II Fas III MS Partner Partner ANYARA RCC RhuDex RA TASQ PC SLE I-3D RA Registreringsgrundande fas III-prövningar för laquinimod pågår Active Biotech och Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Teva) meddelade den 7 november 2007 att rekrytering inletts för det registreringsgrundande kliniska fas III-programmet med laquinimod, avseende behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS). Teva genomför två globala, registreringsgrundande fas III-prövningar av laquinimod vid 175 kliniker i USA, Canada, Europa och Israel. Den första studien, Allegro (assessment of oral laquinimod in preventing progression of multiple sclerosis), är en global registreringsgrundande, dubbelblind, fas III-studie med syfte att utvärdera effekt, säkerhet och tolerabilitet av laquinimod jämfört med placebo för behandling av RRMS. Allegro-studien kommer att omfatta cirka 1000 patienter och behandlingen sker med en tablett 0,6 mg laquinimod om dagen respektive placebo. Studien planeras löpa 24 månader med möjlighet till förlängning till 30 månader. En andra registreringsgrundande fas III-studie, Bravo (Benefit-Risk Assessment of Avonex and laquinimod), beräknas starta under första kvartalet Bravo-studien är en global, multi-center, randomiserad, placebokontrollerad studie med parallella grupper omfattande cirka 1200 patienter som studeras under 24 månader. Studien kommer att jämföra effekten av laquinimod, en tablett 0,6 mg om dagen, med placebo och även ge risk-benefit data gentemot en injicerbar behandling med en produkt som idag är etablerad på marknaden (Avonex ). En klinisk fas IIb-studie i 306 patienter presenterades i maj 2007 på den årliga konferensen "American Academy of Neurology (AAN) i Boston. Studien visade att daglig oral behandling med 0,6 mg laquinimod resulterade i en signifikant minskning av sjukdomsaktiviteten med i genomsnitt 40% jämfört med placebo (mätt med magnetkamera, MRI) eller med 55% uttryckt som medianvärde (mittvärde). Behandling med laquinimod ledde till statistiskt signifikant effekt också på alla sekundära MRI-analyser. Dessutom uppvisade studien en positiv trend både beträffande minskningen av antalet relapser (skov) och ökningen av antalet skovfria patienter jämfört med placebo. Information kring fas III-studierna publiceras på samt Laquinimod är en ny oral immunomodulerande substans för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS). MS är en kronisk, progressiv sjukdom i det centrala nervsystemet. Den beskrivs som en autoimmun sjukdom eftersom den är en av många sjukdomar där kroppens immunförsvar angriper friska områden i kroppen, som om de vore främmande, ej kroppsegna. MS kan variera från lätta besvär under lång tid till gravt invalidiserande symptom inom loppet av ett par år. I början har MS ofta ett förlopp som går i vågor skov med mellanliggande stabila perioder. Sjukdomen drabbar framförallt unga vuxna människor, fler kvinnor än män och den genomsnittliga debutåldern ligger runt 30 år. Då MS-patienter måste ta läkemedel under decennier, innebär en oral behandling ( en tablett en gång om dagen ) en väsentlig fördel jämfört med de på marknaden befintliga produkterna som alla måste injiceras. Marknaden för MS-läkemedel uppgår till närmare 6 miljarder USD och ökar med tvåsiffriga procenttal varje år (Cowen & Co). 3

4 ANYARA fas II/III-studier fortskrider enligt plan Den pågående fas II/III-studien av ANYARA i kombination med interferon-alfa jämfört med enbart interferon-alfa i patienter med avancerad njurcancer, fortskrider med patientrekrytering enligt plan. Den primära kliniska effektparametern är överlevnad och studien kommer att omfatta totalt cirka 500 patienter vid cirka 50 kliniker i Europa. Förväntad överlevnad med konventionell behandling för dessa patienter är månader och längden på studien kommer att vara avhängig patienternas sjukdomsutveckling. En interimsanalys efter att cirka 200 patienter rekryterats planeras till halvårsskiftet ANYARA erhöll i slutet av juli 2007 orphan drug-status (särläkemedelsstatus) för behandling av njurcancerpatienter från det europeiska läkemedelsverket EMEAs expertkommitté, COMP (Committee for Orphan Medicinal Products). EMEAs beslut att bevilja orphan drug-status var ett viktigt steg i utvecklingen av ANYARA och innebär bland annat upp till 10 års exklusivitet på marknaden efter att produkten erhållit registreringsgodkännande. Det innebär även en förenklad process för sammanställning av registreringsansökan. På AACR-NCI-EORTCs konferens (American Association for Cancer Research - National Cancer Institute European Organization for Research and Treatment of Cancer) i slutet av oktober 2007 presenterade Active Biotech de finala resultaten 1) av den sedan tidigare avrapporterade fas I-studien av ANYARA som kombinationsbehandling vid lungcancer. Resultaten visar att ANYARA kan ges säkert i kombination med Taxotere (Sanofi-Aventis), ett etablerat läkemedel för behandling av icke-småcellig lungcancer. Nyligen godkändes artikeln Combining tumor-targeted superantigens with interferon-alpha results in synergistic anti-tumor effects för publicering i den vetenskapliga tidskriften International Immunopharmacology 2). Studien visar att anti-tumöreffekten förstärks ytterligare genom kombinationsbehandling med interferon-alfa. Njurcancer drabbar årligen närmare personer i USA och cirka världen över. Vanligaste ålder för insjuknande är mellan år, män oftare än kvinnor. Femårsöverlevnad för ännu icke spridd sjukdom uppgår till cirka 64 %. Har sjukdomen spridits till lymfkörtlarna sjunker femårsöverlevnaden till 5-15%. Marknaden för behandling av njurcancer uppskattas till cirka 1 miljard USD per år (Cowen & Co.). ANYARA har orphan-drug status från det europeiska läkemedelsverket för indikationen njurcancer. 1) 2) Sundstedt A, Celander M, Hedlund G, Int Immunopharmacol (2007) Rekrytering pågår planenligt i klinisk fas II-studie för prostatacancerprojektet TASQ Den pågående fas II-studien ska dokumentera TASQs effekt på tumörtillväxt hos symptomfria patienter med metastaserande, hormonresistent, prostatacancer. Det är en randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad studie av 1 mg/dag TASQ jämfört med placebo som genomförs i USA och Sverige under en IND (Investigational New Drug). Studien kommer att omfatta cirka 200 patienter. Denna grupp av patienter liknar den som tidigare behandlats i fas I-programmet för TASQ. Som tidigare rapporterats 3) uppvisade TASQ-behandlingen här en lovande anti-tumöreffekt. Det primära målet med studien är att mäta andelen patienter som inte försämras i sin sjukdom efter 6 månaders behandling med TASQ jämfört med placebo. Sekundära mål, viktiga för denna grupp av patienter, innefattar tiden fram till sjukdomsförsämring samt när behandling med cytostatika påbörjas. Kunskap om dessa parametrar är centrala för den framtida utvecklingen och registreringen av TASQ. Studien kommer att drivas som en multicenterstudie i både USA och Sverige. Koordinerande prövningsledare är Dr Roberto Pili vid Johns Hopkins Medical Institution, Baltimore, USA. TASQ-projektet syftar till att utveckla ett läkemedel som kan ges oralt för behandling av prostatacancer. Active Biotech samarbetar i projektet med professor John T. Isaacs vid Johns Hopkins University i Baltimore, USA. Prostatacancer kan ha mycket varierande svårighetsgrad. Trots att prognosen är relativt god är prostatacancer den näst vanligaste dödsorsaken bland män. Under 2006 beräknades drygt 2,2 miljoner nya fall diagnostiseras enbart i USA. Marknaden för läkemedel mot prostatacancer uppskattas till drygt 3 miljarder USD. 3) Kliniska fas I-studier för projektet mot SLE i slutfas med högsta dosnivå En klinisk fas Ib-studie för pågår med indikationen SLE. Studien är en multicenterstudie och genomförs på tre sjukhus i Sverige; Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Lund samt ett antal kliniker i Ryssland. Studiens upplägg är en så kallad doseskalerings- 4

5 studie där substansens säkerhet studeras vid stegvis höjda doser. Vidare studeras diverse effektparametrar i form av så kallade surrogatmarkörer för sjukdomsaktivitet. Active Biotech har beslutat att fortsätta denna studie i SLE-patienter till den högsta tillåtna dosnivån i prövningsprotokollet. Detta görs för att ha en så komplett dokumentation rörande substansen som möjligt inför fortsatt klinisk utveckling. Förberedelser för det kliniska fas II/III-programmet pågår parallellt i samråd med berörda läkemedelsmyndigheter och nästa fas i den kliniska utvecklingen beräknas nu starta runt årsskiftet. SLE Systemisk Lupus Erythematosus är en bindvävssjukdom som kan orsaka inflammation och skador i bindväven i många olika organ. Sjukdomen framskrider i skov med mellanliggande relativt symptomfria intervall och drabbar framförallt kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen har ytterst varierande förlopp och symptom, beroende på vilka organ som drabbas. Utan behandling kan SLE vara livshotande. Behandlingen idag består av inflammationsdämpande läkemedel, så kallade Cox-hämmare (som också kallas NSAID), antimalariamedel, kortison, cellhämmande eller blodförtunnande läkemedel. Active Biotech uppskattar marknaden till minst 1 miljon patienter i USA och Europa. Marknadspotentialen för SLE-indikationen uppskattas till cirka 6 miljarder USD. Klinisk fas IIa-studie för RhuDex fortskrider enligt plan RhuDex är en ny, oralt tillgänglig substans för behandling av reumatoid artrit som har sitt ursprung i Active Biotechs patenterade CD80-antagonister, utlicensierade till MediGene AG. RhuDex utvecklas som en bromsmedicin för behandling av reumatiska sjukdomar och har en tydlig konkurrensfördel i att vara den första oralt tillgängliga bromsmedicinen som blockerar T-cellsstimulering. RhuDex hämmar den underliggande sjukdomsprocessen och blockerar specifikt CD80-aktivering av inflammatoriska T-celler, samt hämmar frisläppandet av cytokiner såsom TNF. En klinisk fas IIa-studie pågår sedan januari Denna placebo-kontrollerade studie ska utvärdera substansens tolerabilitet, bestämma lämplig dos och analysera den anti-inflammatoriska effekten av RhuDex. Resultat från denna studie planeras att rapporteras under första halvåret Efter denna studie planeras en kompletterande fas II-studie med fler än 200 patienter att inledas MediGene är ansvarig för det kliniska programmet och bär kostnaderna för detta. RA Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar kroppens leder och orsakar inflammationer i ledhinnorna och senskidorna. Inflammationen kan skada ledbrosk och omgivande skelettdelar, vilket gör att patienterna så småningom kan drabbas av rörelseinskränkande funktionsnedsättning. Ungefär två av tre drabbade är kvinnor. Sjukdomen drabbar mer än 1 procent av världens befolkning, finns över hela världen och är ungefär lika vanlig i alla världsdelar. Den medicinska behandlingen består idag främst av smärt- och inflammationsdämpande behandling. Marknaden för läkemedel mot RA uppskattas till närmare 9 miljarder USD per år. RhuDex kommer att positioneras jämsides de biologiska bromsmedicinerna. Dessa bromsmediciner driver idag marknadstillväxten för RA - alla är dock injicerbara. Som en oralt tillgänglig produkt bedömer MediGene att RhuDex kan ta en avgörande marknadsandel och uppskattar att RhuDex har en potentiell årlig försäljning uppgående till närmare 1.5 miljard USD. Projektet I-3D Utvärderingen av prekliniska data från I-3D pågår i samarbete med samarbetspartnern Chelsea Therapeutics för strategiskt beslut om vidare utveckling. Beslut om detta kan förväntas innan slutet av första kvartalet I-3D är en ny småmolekylär substans som hämmar enzymet dihydroorotat dehydrogenas (DHODH). Vid inflammatoriska sjukdomar som till exempel RA förökar sig T-cellerna i snabb takt och har då ett exceptionellt stort behov av att kunna nysyntetisera pyrimidin. Hämning av DHODH resulterar i att tillverkningen av pyrimidin bromsas och därmed även T-cellernas tillväxt. I maj 2006 tecknade Active Biotech och Chelsea Therapeutics ett avtal för gemensam utveckling och kommersialisering av I-3D-portföljen primärt för behandling av reumatoid artrit, RA. Avtalet innebär att Active Biotech och Chelsea gemensamt utför och bekostar den kliniska utvecklingen av I-3Dportföljen. Vidare utveckling rörande verkningsmekanismen för quinolin (Q)-substanser Active Biotech har under ett antal år bedrivit studier för att klargöra verkningsmekanismen och målmolekyler som ligger bakom den farmakologiska effekten av de Q-substanser som befinner sig i klinisk utveckling. Ett sådant program är även ett första steg för att utveckla nya, patenterbara substanser mot samma målmolekyl. Under perioden har denna aktivitet fortskridit och bland annat har antikroppar mot målmolekylen tagits fram som binder till samma 5

6 del av molekylen som Q-substanserna. Dessa resultat innebär att det sökta patentskyddet för målmolekylen kan stärkas vilket för närvarande prioriteras. Publiceringen av resultaten kommer därefter att ske i vetenskapliga tidskrifter. Avsikten är att detta kommer att ske under Läkemedelskandidaterna i Active Biotechs projekt laquinimod, och TASQ är strukturellt så kallade quinoliner. Substanser från denna grupp har visats vara starkt immunreglerande utan att direkt hämma immunsystemets funktion; dvs. inte vara immunsuppressiva. Quinolinerna har en helt unik verkningsmekanism och verkar via nya målmolekyler jämfört med andra läkemedel under utveckling. Det är därför av mycket stort intresse att klargöra dessa och verkningsmekanismen för quinolinsubstanserna. Detta arbete kommer dels att stärka utvecklingsprogrammet för etablerade projekt samt möjliggöra utveckling av nya substanser som binder till samma målmolekyl. Finansiell information Kommentar till koncernens resultat för helåret 2007 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,1 (66,4) MSEK och omfattade 8,8 (7,9) MSEK service- och hyresintäkter samt 3,3 (0,0) MSEK forskningsbidrag från Vinnova. Föregående år inkluderade förutom service- och hyresintäkter även 51,2 MSEK i delmålsbetalning från Teva Pharmaceutical Industries (Teva) avseende laquinimod och 7,2 MSEK från Chelsea Therapeutics relaterat till den gemensamma utvecklingen av projektet I-3D. Rörelsens forsknings- och administrationskostnader uppgick till 214,7 (190,9) MSEK. Kostnadsökningen kan hänföras till ökade kliniska forskningsaktiviteter med mer omfattande studier i senare klinisk fas, framförallt till den pågående fas II/III-studien för ANYARA-projektet som inleddes i slutet av 2006 samt den under tredje kvartalet påbörjade fas II-studien för TASQ-projektet. Förutom det kliniska utvecklingsprogrammet har Active Biotech gemensamt med Chelsea Therapeutics drivit utvecklingen av det prekliniska projektet I-3D för behandling av RA. Kostnaderna för fas II-studierna med RhuDex för behandling av RA samt de pågående kliniska fas III-studierna för laquinimod, finansieras till fullo av respektive samarbetspartner. Rörelseresultatet försämrades från -124,6 MSEK till -202,7 MSEK som en konsekvens av ökade satsningar i det kliniska utvecklingsprogrammet och att föregående års resultat inkluderade 58,4 MSEK i partnerintäkter. Periodens finansiella netto uppgick till -5,0 (-17,3) MSEK. Förbättringen av det finansiella nettot förklaras i huvudsak av högre ränteintäkter samt att det utestående konvertibellånet löstes i förtid under andra kvartalet. Resultat efter skatt uppgick till -207,7 (-139,2) MSEK. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar med en löptid om högst 90 dagar uppgick vid periodens utgång till 138,6 MSEK, att jämföras med 97,9 MSEK vid föregående års utgång. Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 40,7 (-80,5) MSEK. Förändringen mellan åren är framförallt hänförlig till den under perioden genomförda företrädesemissionen. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -186,7 (-100,1) MSEK och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,2 (25,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 227,2 (-5,4) MSEK, där innevarande period inkluderar den genomförda företrädesemissionen som inbringade totalt 234,4 MSEK. Moderbolaget Active Biotech AB Verksamheten i moderbolaget Active Biotech AB består av koncernsamordnande administrativa funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (54,7) MSEK, där föregående år inkluderade delmålsbetalning avseende laquinimod från Teva. Rörelsekostnaderna uppgick under perioden till 30,7 (32,4) MSEK och det finansiella nettot till -4,1 (27,1) MSEK, där föregående år inkluderade 37,0 MSEK i utdelning från dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -28,0 (49,3) MSEK. Under perioden har inga investeringar i anläggningstillgångar genomförts. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 122,9 MSEK jämfört med 88,2 MSEK vid årets början. 6

7 Aktiekapital Koncernens egna kapital vid periodens utgång uppgick till 189,6 MSEK, att jämföras med 60,4 MSEK vid utgången av föregående år. Utvecklingen förklaras i huvudsak av den under perioden genomförda nyemissionen som tillförde 234,4 MSEK efter transaktionskostnader samt konverteringen av konvertibellånet 2004/2009 som tillförde 98,6 MSEK. Totalt antal utestående aktier vid periodens utgång uppgick till , en ökning med aktier efter genomförd företrädesemission och konvertering av konvertibla förlagsbevis sedan utgången av föregående år. Vid eventuell lösen av utestående teckningsoptioner ökar antalet aktier i Active Biotech till maximalt cirka 48,6 miljoner aktier. Koncernens soliditet vid utgången av perioden uppgick till 38,7%, att jämföras med 13,1% vid utgången av Motsvarande siffror för moderbolaget Active Biotech AB uppgick till 70,4 respektive 42,7%. Organisation Medelantalet anställda vid periodens utgång uppgick till 89 (89), varav andelen anställda i forsknings- och utvecklingsverksamheten uppgick till 72 (72). Framtidsutsikter inklusive väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Eftersom tidpunkten för tecknande av ytterligare samarbetsavtal och erhållandet av delmåls-ersättningar från redan ingångna avtal ej kan preciseras lämnas ingen resultatprognos för Ett forskningsbolag som Active Biotech kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då de projekt bolaget driver befinner sig i klinisk fas där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Då inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat under innevarande period hänvisas till en detaljerad redovisning av dessa i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen Active Biotech - koncernen Resultaträkning i sammandrag okt - dec jan - dec MSEK Nettoomsättning Administrationskostnader Forskning- och utvecklingskostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Avskrivningar ingår med Investeringar i materiella anläggningstillgångar Resultat per aktie före utspädning (sek) Resultat per aktie efter utspädning (sek) Vägt antal utestående stamaktier före utspädning (tusental) Vägt antal utestående stamaktier efter utspädning (tusental) Antal aktier vid periodens slut (tusental) Antal aktier vid periodens slut inklusive teckningsoptioner (tusental)

8 Balansräkning i sammandrag 31 dec MSEK Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändring av eget kapital i sammandrag Belopp vid periodens ingång Personaloptionsprogram Nyemission Konvertibelemission Omvärdering av fastighet 15.4 Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital -2.7 Omräkningsdifferenser Periodens resultat Belopp vid periodens utgång Kassaflödesanalys i sammandrag jan - dec MSEK Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Minskning i finansiella anläggningstillgångar 0.3 Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Upptagna lån/amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Eget kapital, MSEK Eget kapital per aktie, SEK Soliditet i moderbolaget 70.4% 42.7% Soliditet i koncernen 38.7% 13.1% Medelantal årsanställda

9 Active Biotech - moderbolaget Resultaträkning i sammandrag okt - dec jan - dec MSEK Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster: Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Balansräkning i sammandrag 31-dec MSEK Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 99.5 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Eventuella summeringsfel beror på avrundningar. Redovisnings- och värderingsprinciper Från och med den 1 januari 2005 upprättas koncernredovisningen i enlighet med (IFRS) International Financial Reporting Standards. Bolagets delårsrapport är utformad i enlighet med de av EU antagna IFRS standarderna samt de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder, IFRIC. Delårsrapporten har utformats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med dem som tillämpades Moderbolaget tillämpar från och med den 1 januari 2005 RR32, Redovisning för juridiska personer. RR32 innebär i huvudsak att IFRS ska tillämpas men med vissa undantag. Segmentsrapportering Active Biotechs verksamhet omfattar endast en rörelsegren, läkemedelsforskning, och koncernens resultat- och balansräkning i sin helhet utgör därför primärt segment. Juridisk friskrivning Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom forskningsprogrammen, inklusive kliniska prövningar, påverkan av konkurrerande forskningsprogram, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer och politiska risker. Årsstämma 2008 och årsredovisning Ordinarie årsstämma hålls den 7 maj 2008 kl i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Mer detaljerad inbjudan kommer närmare detta datum. Inför årsstämman i maj 2008 utgörs valberedningen av Johnny Sommarlund, MGA Holding, Tomas Billing, Nordstjernan, Ulf Strömsten, Catella fonder och Mats Arnhög, styrelsens ordförande. Enskild aktieägare som inte finns representerad i valberedningen kan lämna förslag till valberedningen via bolaget genom e-post ställd till 9

10 Active Biotechs årsredovisning för 2007 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida under v.15 och distribueras med post till de aktieägare som så begärt. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-mars: 24 april 2008 Delårsrapport januari-juni: 6 augusti 2008 Delårsrapport januari-september: 14 november 2008 Bokslutsrapport 2008: 12 februari 2009 Rapporterna finns per dessa datum tillgängliga på Lund den 14 februari 2008 Active Biotech AB (publ) Sven Andréasson Verkställande Direktör Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Om Active Biotech Active Biotech AB (OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, för SLE och RhuDex för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs autoimmunitetsprojektet I-3D i preklinisk utveckling. Informationen i denna rapport är sådan som Active Biotech (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknader och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till medierna för offentliggörande torsdagen den 14 februari, 2008 kl

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier

BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier PRESSMEDDELANDE 22 april BioInvent delårsrapport 1 januari BioInvent flyttar fram positionerna planerar tre nya kliniska studier Första kvartalet, januari mars Nettoomsättning januari mars uppgick 0,6

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 Pressmeddelande den 21 februari 2014 Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 1 januari-31 december 2013 Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Om C-RAD C-Rad AB VD Erik Hedlund 5 medarbetare Om C-RAD gruppen C-RAD gruppen består av moderbolaget C-RAD AB samt de tre helägda dotterbolagen C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ)

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) Försäljningsombud Finansiell rådgivare Information till investerare Detta prospekt riktar sig till investerare. Innehållet skall uppfattas som information

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 Om prospektet Definitioner I detta prospekt gäller

Läs mer

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. Årsberättelse 2006 10 16 Marknadsföring och försälj-

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer