Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007"

Transkript

1 Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007 Laquinimod registreringsgrundande fas III-program mot multipel skleros fortskrider enligt plan ANYARA fas II/III-prövning för behandling av njurcancer fortskrider enligt plan TASQ rekrytering till fas II-studier för behandling av prostatacancer pågår planenligt fas Ib-studien mot SLE i slutfas med högsta dosnivå RhuDex fas IIa-studien mot RA fortskrider enligt plan I-3D utvärdering av prekliniska data pågår Nettoomsättning 12,1 (66,4) MSEK Rörelseresultat -202,7 (-124,6) MSEK Resultat efter skatt -207,7 (-139,2) MSEK Resultat per aktie för perioden uppgick till -4,47 (-3,50) SEK/aktie Kommentar av VD Sven Andréasson: Under året godkände de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna laquinimod för fas III, och rekryteringen av patienter kunde inledas. Därmed passerade vi en viktig milstolpe i utvecklingen mot en säker och effektiv produkt. Tillsammans med ytterligare fyra projekt i klinisk fas befäste vi därmed Active Biotechs position som ett bolag med en balanserad och mogen projektportfölj. För ytterligare information, vänligen kontakta: Sven Andréasson Cecilia Hofvander Active Biotech AB VD Tel Informationsansva rig Tel (org.nr ) Box 724, Lund Tel Fax Rapporten finns även tillgänglig på 1

2 Nedan ges en summering av uppnådda mål 2007 samt planerade mål för 2008 Up pnådda mål 2007 Planerade mål 2008 laquinimod fas III-program mot MS startade i Europa och USA kompletterande positiva fas II-data i MS-patienter rapporterades fas III-program fortskrider enligt plan ANYARA fas II/III-studier med njurcancer- patienter fortskred enligt plan orphan drug-status erhölls i Europa för njurcancerindikationen interimsanalys av fas II/III-studier med njurcancerpatienter presenteras fas III-studier inleds TASQ fas I-studier avrapporterades för start av fas II fas II-studier i prostatacancerpatienter inleddes fas II-studier fortskrider enligt plan fas I doseskalerings-studie mot SLE fortskred med högre doser verkningsmekanismen för quinolinsubstanser publiceras fas I-studie mot SLE rapporteras fas II/III-program mot SLE inleds RhuDex fas IIa-stu die i RA-patienter fas IIa-studie rapporteras startades fas IIb-studie i RA-patienter inleds I-3D preklinisk optimering för substansen ABR Prekliniska resultat utvärderas för beslut om vidare klinisk utveckling 2

3 Verksamheten Läkemedelskandidat laquinimod Huvudindikation Discovery Preklinik Fas I Fas II Fas III MS Partner Partner ANYARA RCC RhuDex RA TASQ PC SLE I-3D RA Registreringsgrundande fas III-prövningar för laquinimod pågår Active Biotech och Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Teva) meddelade den 7 november 2007 att rekrytering inletts för det registreringsgrundande kliniska fas III-programmet med laquinimod, avseende behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS). Teva genomför två globala, registreringsgrundande fas III-prövningar av laquinimod vid 175 kliniker i USA, Canada, Europa och Israel. Den första studien, Allegro (assessment of oral laquinimod in preventing progression of multiple sclerosis), är en global registreringsgrundande, dubbelblind, fas III-studie med syfte att utvärdera effekt, säkerhet och tolerabilitet av laquinimod jämfört med placebo för behandling av RRMS. Allegro-studien kommer att omfatta cirka 1000 patienter och behandlingen sker med en tablett 0,6 mg laquinimod om dagen respektive placebo. Studien planeras löpa 24 månader med möjlighet till förlängning till 30 månader. En andra registreringsgrundande fas III-studie, Bravo (Benefit-Risk Assessment of Avonex and laquinimod), beräknas starta under första kvartalet Bravo-studien är en global, multi-center, randomiserad, placebokontrollerad studie med parallella grupper omfattande cirka 1200 patienter som studeras under 24 månader. Studien kommer att jämföra effekten av laquinimod, en tablett 0,6 mg om dagen, med placebo och även ge risk-benefit data gentemot en injicerbar behandling med en produkt som idag är etablerad på marknaden (Avonex ). En klinisk fas IIb-studie i 306 patienter presenterades i maj 2007 på den årliga konferensen "American Academy of Neurology (AAN) i Boston. Studien visade att daglig oral behandling med 0,6 mg laquinimod resulterade i en signifikant minskning av sjukdomsaktiviteten med i genomsnitt 40% jämfört med placebo (mätt med magnetkamera, MRI) eller med 55% uttryckt som medianvärde (mittvärde). Behandling med laquinimod ledde till statistiskt signifikant effekt också på alla sekundära MRI-analyser. Dessutom uppvisade studien en positiv trend både beträffande minskningen av antalet relapser (skov) och ökningen av antalet skovfria patienter jämfört med placebo. Information kring fas III-studierna publiceras på samt Laquinimod är en ny oral immunomodulerande substans för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS). MS är en kronisk, progressiv sjukdom i det centrala nervsystemet. Den beskrivs som en autoimmun sjukdom eftersom den är en av många sjukdomar där kroppens immunförsvar angriper friska områden i kroppen, som om de vore främmande, ej kroppsegna. MS kan variera från lätta besvär under lång tid till gravt invalidiserande symptom inom loppet av ett par år. I början har MS ofta ett förlopp som går i vågor skov med mellanliggande stabila perioder. Sjukdomen drabbar framförallt unga vuxna människor, fler kvinnor än män och den genomsnittliga debutåldern ligger runt 30 år. Då MS-patienter måste ta läkemedel under decennier, innebär en oral behandling ( en tablett en gång om dagen ) en väsentlig fördel jämfört med de på marknaden befintliga produkterna som alla måste injiceras. Marknaden för MS-läkemedel uppgår till närmare 6 miljarder USD och ökar med tvåsiffriga procenttal varje år (Cowen & Co). 3

4 ANYARA fas II/III-studier fortskrider enligt plan Den pågående fas II/III-studien av ANYARA i kombination med interferon-alfa jämfört med enbart interferon-alfa i patienter med avancerad njurcancer, fortskrider med patientrekrytering enligt plan. Den primära kliniska effektparametern är överlevnad och studien kommer att omfatta totalt cirka 500 patienter vid cirka 50 kliniker i Europa. Förväntad överlevnad med konventionell behandling för dessa patienter är månader och längden på studien kommer att vara avhängig patienternas sjukdomsutveckling. En interimsanalys efter att cirka 200 patienter rekryterats planeras till halvårsskiftet ANYARA erhöll i slutet av juli 2007 orphan drug-status (särläkemedelsstatus) för behandling av njurcancerpatienter från det europeiska läkemedelsverket EMEAs expertkommitté, COMP (Committee for Orphan Medicinal Products). EMEAs beslut att bevilja orphan drug-status var ett viktigt steg i utvecklingen av ANYARA och innebär bland annat upp till 10 års exklusivitet på marknaden efter att produkten erhållit registreringsgodkännande. Det innebär även en förenklad process för sammanställning av registreringsansökan. På AACR-NCI-EORTCs konferens (American Association for Cancer Research - National Cancer Institute European Organization for Research and Treatment of Cancer) i slutet av oktober 2007 presenterade Active Biotech de finala resultaten 1) av den sedan tidigare avrapporterade fas I-studien av ANYARA som kombinationsbehandling vid lungcancer. Resultaten visar att ANYARA kan ges säkert i kombination med Taxotere (Sanofi-Aventis), ett etablerat läkemedel för behandling av icke-småcellig lungcancer. Nyligen godkändes artikeln Combining tumor-targeted superantigens with interferon-alpha results in synergistic anti-tumor effects för publicering i den vetenskapliga tidskriften International Immunopharmacology 2). Studien visar att anti-tumöreffekten förstärks ytterligare genom kombinationsbehandling med interferon-alfa. Njurcancer drabbar årligen närmare personer i USA och cirka världen över. Vanligaste ålder för insjuknande är mellan år, män oftare än kvinnor. Femårsöverlevnad för ännu icke spridd sjukdom uppgår till cirka 64 %. Har sjukdomen spridits till lymfkörtlarna sjunker femårsöverlevnaden till 5-15%. Marknaden för behandling av njurcancer uppskattas till cirka 1 miljard USD per år (Cowen & Co.). ANYARA har orphan-drug status från det europeiska läkemedelsverket för indikationen njurcancer. 1) 2) Sundstedt A, Celander M, Hedlund G, Int Immunopharmacol (2007) Rekrytering pågår planenligt i klinisk fas II-studie för prostatacancerprojektet TASQ Den pågående fas II-studien ska dokumentera TASQs effekt på tumörtillväxt hos symptomfria patienter med metastaserande, hormonresistent, prostatacancer. Det är en randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad studie av 1 mg/dag TASQ jämfört med placebo som genomförs i USA och Sverige under en IND (Investigational New Drug). Studien kommer att omfatta cirka 200 patienter. Denna grupp av patienter liknar den som tidigare behandlats i fas I-programmet för TASQ. Som tidigare rapporterats 3) uppvisade TASQ-behandlingen här en lovande anti-tumöreffekt. Det primära målet med studien är att mäta andelen patienter som inte försämras i sin sjukdom efter 6 månaders behandling med TASQ jämfört med placebo. Sekundära mål, viktiga för denna grupp av patienter, innefattar tiden fram till sjukdomsförsämring samt när behandling med cytostatika påbörjas. Kunskap om dessa parametrar är centrala för den framtida utvecklingen och registreringen av TASQ. Studien kommer att drivas som en multicenterstudie i både USA och Sverige. Koordinerande prövningsledare är Dr Roberto Pili vid Johns Hopkins Medical Institution, Baltimore, USA. TASQ-projektet syftar till att utveckla ett läkemedel som kan ges oralt för behandling av prostatacancer. Active Biotech samarbetar i projektet med professor John T. Isaacs vid Johns Hopkins University i Baltimore, USA. Prostatacancer kan ha mycket varierande svårighetsgrad. Trots att prognosen är relativt god är prostatacancer den näst vanligaste dödsorsaken bland män. Under 2006 beräknades drygt 2,2 miljoner nya fall diagnostiseras enbart i USA. Marknaden för läkemedel mot prostatacancer uppskattas till drygt 3 miljarder USD. 3) Kliniska fas I-studier för projektet mot SLE i slutfas med högsta dosnivå En klinisk fas Ib-studie för pågår med indikationen SLE. Studien är en multicenterstudie och genomförs på tre sjukhus i Sverige; Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Lund samt ett antal kliniker i Ryssland. Studiens upplägg är en så kallad doseskalerings- 4

5 studie där substansens säkerhet studeras vid stegvis höjda doser. Vidare studeras diverse effektparametrar i form av så kallade surrogatmarkörer för sjukdomsaktivitet. Active Biotech har beslutat att fortsätta denna studie i SLE-patienter till den högsta tillåtna dosnivån i prövningsprotokollet. Detta görs för att ha en så komplett dokumentation rörande substansen som möjligt inför fortsatt klinisk utveckling. Förberedelser för det kliniska fas II/III-programmet pågår parallellt i samråd med berörda läkemedelsmyndigheter och nästa fas i den kliniska utvecklingen beräknas nu starta runt årsskiftet. SLE Systemisk Lupus Erythematosus är en bindvävssjukdom som kan orsaka inflammation och skador i bindväven i många olika organ. Sjukdomen framskrider i skov med mellanliggande relativt symptomfria intervall och drabbar framförallt kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen har ytterst varierande förlopp och symptom, beroende på vilka organ som drabbas. Utan behandling kan SLE vara livshotande. Behandlingen idag består av inflammationsdämpande läkemedel, så kallade Cox-hämmare (som också kallas NSAID), antimalariamedel, kortison, cellhämmande eller blodförtunnande läkemedel. Active Biotech uppskattar marknaden till minst 1 miljon patienter i USA och Europa. Marknadspotentialen för SLE-indikationen uppskattas till cirka 6 miljarder USD. Klinisk fas IIa-studie för RhuDex fortskrider enligt plan RhuDex är en ny, oralt tillgänglig substans för behandling av reumatoid artrit som har sitt ursprung i Active Biotechs patenterade CD80-antagonister, utlicensierade till MediGene AG. RhuDex utvecklas som en bromsmedicin för behandling av reumatiska sjukdomar och har en tydlig konkurrensfördel i att vara den första oralt tillgängliga bromsmedicinen som blockerar T-cellsstimulering. RhuDex hämmar den underliggande sjukdomsprocessen och blockerar specifikt CD80-aktivering av inflammatoriska T-celler, samt hämmar frisläppandet av cytokiner såsom TNF. En klinisk fas IIa-studie pågår sedan januari Denna placebo-kontrollerade studie ska utvärdera substansens tolerabilitet, bestämma lämplig dos och analysera den anti-inflammatoriska effekten av RhuDex. Resultat från denna studie planeras att rapporteras under första halvåret Efter denna studie planeras en kompletterande fas II-studie med fler än 200 patienter att inledas MediGene är ansvarig för det kliniska programmet och bär kostnaderna för detta. RA Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar kroppens leder och orsakar inflammationer i ledhinnorna och senskidorna. Inflammationen kan skada ledbrosk och omgivande skelettdelar, vilket gör att patienterna så småningom kan drabbas av rörelseinskränkande funktionsnedsättning. Ungefär två av tre drabbade är kvinnor. Sjukdomen drabbar mer än 1 procent av världens befolkning, finns över hela världen och är ungefär lika vanlig i alla världsdelar. Den medicinska behandlingen består idag främst av smärt- och inflammationsdämpande behandling. Marknaden för läkemedel mot RA uppskattas till närmare 9 miljarder USD per år. RhuDex kommer att positioneras jämsides de biologiska bromsmedicinerna. Dessa bromsmediciner driver idag marknadstillväxten för RA - alla är dock injicerbara. Som en oralt tillgänglig produkt bedömer MediGene att RhuDex kan ta en avgörande marknadsandel och uppskattar att RhuDex har en potentiell årlig försäljning uppgående till närmare 1.5 miljard USD. Projektet I-3D Utvärderingen av prekliniska data från I-3D pågår i samarbete med samarbetspartnern Chelsea Therapeutics för strategiskt beslut om vidare utveckling. Beslut om detta kan förväntas innan slutet av första kvartalet I-3D är en ny småmolekylär substans som hämmar enzymet dihydroorotat dehydrogenas (DHODH). Vid inflammatoriska sjukdomar som till exempel RA förökar sig T-cellerna i snabb takt och har då ett exceptionellt stort behov av att kunna nysyntetisera pyrimidin. Hämning av DHODH resulterar i att tillverkningen av pyrimidin bromsas och därmed även T-cellernas tillväxt. I maj 2006 tecknade Active Biotech och Chelsea Therapeutics ett avtal för gemensam utveckling och kommersialisering av I-3D-portföljen primärt för behandling av reumatoid artrit, RA. Avtalet innebär att Active Biotech och Chelsea gemensamt utför och bekostar den kliniska utvecklingen av I-3Dportföljen. Vidare utveckling rörande verkningsmekanismen för quinolin (Q)-substanser Active Biotech har under ett antal år bedrivit studier för att klargöra verkningsmekanismen och målmolekyler som ligger bakom den farmakologiska effekten av de Q-substanser som befinner sig i klinisk utveckling. Ett sådant program är även ett första steg för att utveckla nya, patenterbara substanser mot samma målmolekyl. Under perioden har denna aktivitet fortskridit och bland annat har antikroppar mot målmolekylen tagits fram som binder till samma 5

6 del av molekylen som Q-substanserna. Dessa resultat innebär att det sökta patentskyddet för målmolekylen kan stärkas vilket för närvarande prioriteras. Publiceringen av resultaten kommer därefter att ske i vetenskapliga tidskrifter. Avsikten är att detta kommer att ske under Läkemedelskandidaterna i Active Biotechs projekt laquinimod, och TASQ är strukturellt så kallade quinoliner. Substanser från denna grupp har visats vara starkt immunreglerande utan att direkt hämma immunsystemets funktion; dvs. inte vara immunsuppressiva. Quinolinerna har en helt unik verkningsmekanism och verkar via nya målmolekyler jämfört med andra läkemedel under utveckling. Det är därför av mycket stort intresse att klargöra dessa och verkningsmekanismen för quinolinsubstanserna. Detta arbete kommer dels att stärka utvecklingsprogrammet för etablerade projekt samt möjliggöra utveckling av nya substanser som binder till samma målmolekyl. Finansiell information Kommentar till koncernens resultat för helåret 2007 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,1 (66,4) MSEK och omfattade 8,8 (7,9) MSEK service- och hyresintäkter samt 3,3 (0,0) MSEK forskningsbidrag från Vinnova. Föregående år inkluderade förutom service- och hyresintäkter även 51,2 MSEK i delmålsbetalning från Teva Pharmaceutical Industries (Teva) avseende laquinimod och 7,2 MSEK från Chelsea Therapeutics relaterat till den gemensamma utvecklingen av projektet I-3D. Rörelsens forsknings- och administrationskostnader uppgick till 214,7 (190,9) MSEK. Kostnadsökningen kan hänföras till ökade kliniska forskningsaktiviteter med mer omfattande studier i senare klinisk fas, framförallt till den pågående fas II/III-studien för ANYARA-projektet som inleddes i slutet av 2006 samt den under tredje kvartalet påbörjade fas II-studien för TASQ-projektet. Förutom det kliniska utvecklingsprogrammet har Active Biotech gemensamt med Chelsea Therapeutics drivit utvecklingen av det prekliniska projektet I-3D för behandling av RA. Kostnaderna för fas II-studierna med RhuDex för behandling av RA samt de pågående kliniska fas III-studierna för laquinimod, finansieras till fullo av respektive samarbetspartner. Rörelseresultatet försämrades från -124,6 MSEK till -202,7 MSEK som en konsekvens av ökade satsningar i det kliniska utvecklingsprogrammet och att föregående års resultat inkluderade 58,4 MSEK i partnerintäkter. Periodens finansiella netto uppgick till -5,0 (-17,3) MSEK. Förbättringen av det finansiella nettot förklaras i huvudsak av högre ränteintäkter samt att det utestående konvertibellånet löstes i förtid under andra kvartalet. Resultat efter skatt uppgick till -207,7 (-139,2) MSEK. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar med en löptid om högst 90 dagar uppgick vid periodens utgång till 138,6 MSEK, att jämföras med 97,9 MSEK vid föregående års utgång. Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 40,7 (-80,5) MSEK. Förändringen mellan åren är framförallt hänförlig till den under perioden genomförda företrädesemissionen. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -186,7 (-100,1) MSEK och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,2 (25,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 227,2 (-5,4) MSEK, där innevarande period inkluderar den genomförda företrädesemissionen som inbringade totalt 234,4 MSEK. Moderbolaget Active Biotech AB Verksamheten i moderbolaget Active Biotech AB består av koncernsamordnande administrativa funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (54,7) MSEK, där föregående år inkluderade delmålsbetalning avseende laquinimod från Teva. Rörelsekostnaderna uppgick under perioden till 30,7 (32,4) MSEK och det finansiella nettot till -4,1 (27,1) MSEK, där föregående år inkluderade 37,0 MSEK i utdelning från dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -28,0 (49,3) MSEK. Under perioden har inga investeringar i anläggningstillgångar genomförts. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 122,9 MSEK jämfört med 88,2 MSEK vid årets början. 6

7 Aktiekapital Koncernens egna kapital vid periodens utgång uppgick till 189,6 MSEK, att jämföras med 60,4 MSEK vid utgången av föregående år. Utvecklingen förklaras i huvudsak av den under perioden genomförda nyemissionen som tillförde 234,4 MSEK efter transaktionskostnader samt konverteringen av konvertibellånet 2004/2009 som tillförde 98,6 MSEK. Totalt antal utestående aktier vid periodens utgång uppgick till , en ökning med aktier efter genomförd företrädesemission och konvertering av konvertibla förlagsbevis sedan utgången av föregående år. Vid eventuell lösen av utestående teckningsoptioner ökar antalet aktier i Active Biotech till maximalt cirka 48,6 miljoner aktier. Koncernens soliditet vid utgången av perioden uppgick till 38,7%, att jämföras med 13,1% vid utgången av Motsvarande siffror för moderbolaget Active Biotech AB uppgick till 70,4 respektive 42,7%. Organisation Medelantalet anställda vid periodens utgång uppgick till 89 (89), varav andelen anställda i forsknings- och utvecklingsverksamheten uppgick till 72 (72). Framtidsutsikter inklusive väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Eftersom tidpunkten för tecknande av ytterligare samarbetsavtal och erhållandet av delmåls-ersättningar från redan ingångna avtal ej kan preciseras lämnas ingen resultatprognos för Ett forskningsbolag som Active Biotech kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då de projekt bolaget driver befinner sig i klinisk fas där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Då inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat under innevarande period hänvisas till en detaljerad redovisning av dessa i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen Active Biotech - koncernen Resultaträkning i sammandrag okt - dec jan - dec MSEK Nettoomsättning Administrationskostnader Forskning- och utvecklingskostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Avskrivningar ingår med Investeringar i materiella anläggningstillgångar Resultat per aktie före utspädning (sek) Resultat per aktie efter utspädning (sek) Vägt antal utestående stamaktier före utspädning (tusental) Vägt antal utestående stamaktier efter utspädning (tusental) Antal aktier vid periodens slut (tusental) Antal aktier vid periodens slut inklusive teckningsoptioner (tusental)

8 Balansräkning i sammandrag 31 dec MSEK Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändring av eget kapital i sammandrag Belopp vid periodens ingång Personaloptionsprogram Nyemission Konvertibelemission Omvärdering av fastighet 15.4 Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital -2.7 Omräkningsdifferenser Periodens resultat Belopp vid periodens utgång Kassaflödesanalys i sammandrag jan - dec MSEK Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Minskning i finansiella anläggningstillgångar 0.3 Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Upptagna lån/amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Eget kapital, MSEK Eget kapital per aktie, SEK Soliditet i moderbolaget 70.4% 42.7% Soliditet i koncernen 38.7% 13.1% Medelantal årsanställda

9 Active Biotech - moderbolaget Resultaträkning i sammandrag okt - dec jan - dec MSEK Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster: Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Balansräkning i sammandrag 31-dec MSEK Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 99.5 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Eventuella summeringsfel beror på avrundningar. Redovisnings- och värderingsprinciper Från och med den 1 januari 2005 upprättas koncernredovisningen i enlighet med (IFRS) International Financial Reporting Standards. Bolagets delårsrapport är utformad i enlighet med de av EU antagna IFRS standarderna samt de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder, IFRIC. Delårsrapporten har utformats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med dem som tillämpades Moderbolaget tillämpar från och med den 1 januari 2005 RR32, Redovisning för juridiska personer. RR32 innebär i huvudsak att IFRS ska tillämpas men med vissa undantag. Segmentsrapportering Active Biotechs verksamhet omfattar endast en rörelsegren, läkemedelsforskning, och koncernens resultat- och balansräkning i sin helhet utgör därför primärt segment. Juridisk friskrivning Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom forskningsprogrammen, inklusive kliniska prövningar, påverkan av konkurrerande forskningsprogram, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer och politiska risker. Årsstämma 2008 och årsredovisning Ordinarie årsstämma hålls den 7 maj 2008 kl i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Mer detaljerad inbjudan kommer närmare detta datum. Inför årsstämman i maj 2008 utgörs valberedningen av Johnny Sommarlund, MGA Holding, Tomas Billing, Nordstjernan, Ulf Strömsten, Catella fonder och Mats Arnhög, styrelsens ordförande. Enskild aktieägare som inte finns representerad i valberedningen kan lämna förslag till valberedningen via bolaget genom e-post ställd till 9

10 Active Biotechs årsredovisning för 2007 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida under v.15 och distribueras med post till de aktieägare som så begärt. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-mars: 24 april 2008 Delårsrapport januari-juni: 6 augusti 2008 Delårsrapport januari-september: 14 november 2008 Bokslutsrapport 2008: 12 februari 2009 Rapporterna finns per dessa datum tillgängliga på Lund den 14 februari 2008 Active Biotech AB (publ) Sven Andréasson Verkställande Direktör Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Om Active Biotech Active Biotech AB (OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, för SLE och RhuDex för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs autoimmunitetsprojektet I-3D i preklinisk utveckling. Informationen i denna rapport är sådan som Active Biotech (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknader och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till medierna för offentliggörande torsdagen den 14 februari, 2008 kl

Årsstämma 7 Maj 2008. Active Biotech befäste under 2007 sin position som ett bolag med en balanserad och väl utvecklad projektportfölj.

Årsstämma 7 Maj 2008. Active Biotech befäste under 2007 sin position som ett bolag med en balanserad och väl utvecklad projektportfölj. Årsstämma 7 Maj 2008 Punkt 8 Verkställande Direktörens redogörelse Herr Ordförande, Bästa Aktieägare, Mina Damer och Herrar, Active Biotech befäste under 2007 sin position som ett bolag med en balanserad

Läs mer

Active Biotech Kvartalsrapport April-juni 2002

Active Biotech Kvartalsrapport April-juni 2002 Active Biotech Kvartalsrapport April-juni 2002 SAIK-MS Fas II-prövning med patienter fortskrider enligt plan TTS Fas II-cancerstudier löper vidare enligt plan - njur- och pankreascancerpatienter under

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Active Biotech Delårsrapport Januari - mars 2003

Active Biotech Delårsrapport Januari - mars 2003 Active Biotech Delårsrapport Januari - mars 2003 SAIK-MS Fas II klinisk studie fortlöper enligt plan Indikativa överlevnadsdata för cancer-projektet TTS Första patienten behandlad i USA med nästa generations

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av halvårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (11 558). Resultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

556970-5790. Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2015-04-01 2015-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 30 KSEK Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2006-07-01 2006-12-31 1(11) Delåret juli-december 2006 i sammandrag Bolaget genomförde en nyemission om 15 Mkr. Nyemissionen övertecknades.

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari september 2015 Tredje kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -5,2 (-4,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,3 (-4,0) MSEK. Periodens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ) JANUARI DECEMBER 2012 Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4). Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9). Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3). Resultat per aktie

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer