Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007"

Transkript

1 Active Biotech Bokslutsrapport Januari december 2007 Laquinimod registreringsgrundande fas III-program mot multipel skleros fortskrider enligt plan ANYARA fas II/III-prövning för behandling av njurcancer fortskrider enligt plan TASQ rekrytering till fas II-studier för behandling av prostatacancer pågår planenligt fas Ib-studien mot SLE i slutfas med högsta dosnivå RhuDex fas IIa-studien mot RA fortskrider enligt plan I-3D utvärdering av prekliniska data pågår Nettoomsättning 12,1 (66,4) MSEK Rörelseresultat -202,7 (-124,6) MSEK Resultat efter skatt -207,7 (-139,2) MSEK Resultat per aktie för perioden uppgick till -4,47 (-3,50) SEK/aktie Kommentar av VD Sven Andréasson: Under året godkände de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna laquinimod för fas III, och rekryteringen av patienter kunde inledas. Därmed passerade vi en viktig milstolpe i utvecklingen mot en säker och effektiv produkt. Tillsammans med ytterligare fyra projekt i klinisk fas befäste vi därmed Active Biotechs position som ett bolag med en balanserad och mogen projektportfölj. För ytterligare information, vänligen kontakta: Sven Andréasson Cecilia Hofvander Active Biotech AB VD Tel Informationsansva rig Tel (org.nr ) Box 724, Lund Tel Fax Rapporten finns även tillgänglig på 1

2 Nedan ges en summering av uppnådda mål 2007 samt planerade mål för 2008 Up pnådda mål 2007 Planerade mål 2008 laquinimod fas III-program mot MS startade i Europa och USA kompletterande positiva fas II-data i MS-patienter rapporterades fas III-program fortskrider enligt plan ANYARA fas II/III-studier med njurcancer- patienter fortskred enligt plan orphan drug-status erhölls i Europa för njurcancerindikationen interimsanalys av fas II/III-studier med njurcancerpatienter presenteras fas III-studier inleds TASQ fas I-studier avrapporterades för start av fas II fas II-studier i prostatacancerpatienter inleddes fas II-studier fortskrider enligt plan fas I doseskalerings-studie mot SLE fortskred med högre doser verkningsmekanismen för quinolinsubstanser publiceras fas I-studie mot SLE rapporteras fas II/III-program mot SLE inleds RhuDex fas IIa-stu die i RA-patienter fas IIa-studie rapporteras startades fas IIb-studie i RA-patienter inleds I-3D preklinisk optimering för substansen ABR Prekliniska resultat utvärderas för beslut om vidare klinisk utveckling 2

3 Verksamheten Läkemedelskandidat laquinimod Huvudindikation Discovery Preklinik Fas I Fas II Fas III MS Partner Partner ANYARA RCC RhuDex RA TASQ PC SLE I-3D RA Registreringsgrundande fas III-prövningar för laquinimod pågår Active Biotech och Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Teva) meddelade den 7 november 2007 att rekrytering inletts för det registreringsgrundande kliniska fas III-programmet med laquinimod, avseende behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS). Teva genomför två globala, registreringsgrundande fas III-prövningar av laquinimod vid 175 kliniker i USA, Canada, Europa och Israel. Den första studien, Allegro (assessment of oral laquinimod in preventing progression of multiple sclerosis), är en global registreringsgrundande, dubbelblind, fas III-studie med syfte att utvärdera effekt, säkerhet och tolerabilitet av laquinimod jämfört med placebo för behandling av RRMS. Allegro-studien kommer att omfatta cirka 1000 patienter och behandlingen sker med en tablett 0,6 mg laquinimod om dagen respektive placebo. Studien planeras löpa 24 månader med möjlighet till förlängning till 30 månader. En andra registreringsgrundande fas III-studie, Bravo (Benefit-Risk Assessment of Avonex and laquinimod), beräknas starta under första kvartalet Bravo-studien är en global, multi-center, randomiserad, placebokontrollerad studie med parallella grupper omfattande cirka 1200 patienter som studeras under 24 månader. Studien kommer att jämföra effekten av laquinimod, en tablett 0,6 mg om dagen, med placebo och även ge risk-benefit data gentemot en injicerbar behandling med en produkt som idag är etablerad på marknaden (Avonex ). En klinisk fas IIb-studie i 306 patienter presenterades i maj 2007 på den årliga konferensen "American Academy of Neurology (AAN) i Boston. Studien visade att daglig oral behandling med 0,6 mg laquinimod resulterade i en signifikant minskning av sjukdomsaktiviteten med i genomsnitt 40% jämfört med placebo (mätt med magnetkamera, MRI) eller med 55% uttryckt som medianvärde (mittvärde). Behandling med laquinimod ledde till statistiskt signifikant effekt också på alla sekundära MRI-analyser. Dessutom uppvisade studien en positiv trend både beträffande minskningen av antalet relapser (skov) och ökningen av antalet skovfria patienter jämfört med placebo. Information kring fas III-studierna publiceras på samt Laquinimod är en ny oral immunomodulerande substans för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS). MS är en kronisk, progressiv sjukdom i det centrala nervsystemet. Den beskrivs som en autoimmun sjukdom eftersom den är en av många sjukdomar där kroppens immunförsvar angriper friska områden i kroppen, som om de vore främmande, ej kroppsegna. MS kan variera från lätta besvär under lång tid till gravt invalidiserande symptom inom loppet av ett par år. I början har MS ofta ett förlopp som går i vågor skov med mellanliggande stabila perioder. Sjukdomen drabbar framförallt unga vuxna människor, fler kvinnor än män och den genomsnittliga debutåldern ligger runt 30 år. Då MS-patienter måste ta läkemedel under decennier, innebär en oral behandling ( en tablett en gång om dagen ) en väsentlig fördel jämfört med de på marknaden befintliga produkterna som alla måste injiceras. Marknaden för MS-läkemedel uppgår till närmare 6 miljarder USD och ökar med tvåsiffriga procenttal varje år (Cowen & Co). 3

4 ANYARA fas II/III-studier fortskrider enligt plan Den pågående fas II/III-studien av ANYARA i kombination med interferon-alfa jämfört med enbart interferon-alfa i patienter med avancerad njurcancer, fortskrider med patientrekrytering enligt plan. Den primära kliniska effektparametern är överlevnad och studien kommer att omfatta totalt cirka 500 patienter vid cirka 50 kliniker i Europa. Förväntad överlevnad med konventionell behandling för dessa patienter är månader och längden på studien kommer att vara avhängig patienternas sjukdomsutveckling. En interimsanalys efter att cirka 200 patienter rekryterats planeras till halvårsskiftet ANYARA erhöll i slutet av juli 2007 orphan drug-status (särläkemedelsstatus) för behandling av njurcancerpatienter från det europeiska läkemedelsverket EMEAs expertkommitté, COMP (Committee for Orphan Medicinal Products). EMEAs beslut att bevilja orphan drug-status var ett viktigt steg i utvecklingen av ANYARA och innebär bland annat upp till 10 års exklusivitet på marknaden efter att produkten erhållit registreringsgodkännande. Det innebär även en förenklad process för sammanställning av registreringsansökan. På AACR-NCI-EORTCs konferens (American Association for Cancer Research - National Cancer Institute European Organization for Research and Treatment of Cancer) i slutet av oktober 2007 presenterade Active Biotech de finala resultaten 1) av den sedan tidigare avrapporterade fas I-studien av ANYARA som kombinationsbehandling vid lungcancer. Resultaten visar att ANYARA kan ges säkert i kombination med Taxotere (Sanofi-Aventis), ett etablerat läkemedel för behandling av icke-småcellig lungcancer. Nyligen godkändes artikeln Combining tumor-targeted superantigens with interferon-alpha results in synergistic anti-tumor effects för publicering i den vetenskapliga tidskriften International Immunopharmacology 2). Studien visar att anti-tumöreffekten förstärks ytterligare genom kombinationsbehandling med interferon-alfa. Njurcancer drabbar årligen närmare personer i USA och cirka världen över. Vanligaste ålder för insjuknande är mellan år, män oftare än kvinnor. Femårsöverlevnad för ännu icke spridd sjukdom uppgår till cirka 64 %. Har sjukdomen spridits till lymfkörtlarna sjunker femårsöverlevnaden till 5-15%. Marknaden för behandling av njurcancer uppskattas till cirka 1 miljard USD per år (Cowen & Co.). ANYARA har orphan-drug status från det europeiska läkemedelsverket för indikationen njurcancer. 1) 2) Sundstedt A, Celander M, Hedlund G, Int Immunopharmacol (2007) Rekrytering pågår planenligt i klinisk fas II-studie för prostatacancerprojektet TASQ Den pågående fas II-studien ska dokumentera TASQs effekt på tumörtillväxt hos symptomfria patienter med metastaserande, hormonresistent, prostatacancer. Det är en randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad studie av 1 mg/dag TASQ jämfört med placebo som genomförs i USA och Sverige under en IND (Investigational New Drug). Studien kommer att omfatta cirka 200 patienter. Denna grupp av patienter liknar den som tidigare behandlats i fas I-programmet för TASQ. Som tidigare rapporterats 3) uppvisade TASQ-behandlingen här en lovande anti-tumöreffekt. Det primära målet med studien är att mäta andelen patienter som inte försämras i sin sjukdom efter 6 månaders behandling med TASQ jämfört med placebo. Sekundära mål, viktiga för denna grupp av patienter, innefattar tiden fram till sjukdomsförsämring samt när behandling med cytostatika påbörjas. Kunskap om dessa parametrar är centrala för den framtida utvecklingen och registreringen av TASQ. Studien kommer att drivas som en multicenterstudie i både USA och Sverige. Koordinerande prövningsledare är Dr Roberto Pili vid Johns Hopkins Medical Institution, Baltimore, USA. TASQ-projektet syftar till att utveckla ett läkemedel som kan ges oralt för behandling av prostatacancer. Active Biotech samarbetar i projektet med professor John T. Isaacs vid Johns Hopkins University i Baltimore, USA. Prostatacancer kan ha mycket varierande svårighetsgrad. Trots att prognosen är relativt god är prostatacancer den näst vanligaste dödsorsaken bland män. Under 2006 beräknades drygt 2,2 miljoner nya fall diagnostiseras enbart i USA. Marknaden för läkemedel mot prostatacancer uppskattas till drygt 3 miljarder USD. 3) Kliniska fas I-studier för projektet mot SLE i slutfas med högsta dosnivå En klinisk fas Ib-studie för pågår med indikationen SLE. Studien är en multicenterstudie och genomförs på tre sjukhus i Sverige; Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Lund samt ett antal kliniker i Ryssland. Studiens upplägg är en så kallad doseskalerings- 4

5 studie där substansens säkerhet studeras vid stegvis höjda doser. Vidare studeras diverse effektparametrar i form av så kallade surrogatmarkörer för sjukdomsaktivitet. Active Biotech har beslutat att fortsätta denna studie i SLE-patienter till den högsta tillåtna dosnivån i prövningsprotokollet. Detta görs för att ha en så komplett dokumentation rörande substansen som möjligt inför fortsatt klinisk utveckling. Förberedelser för det kliniska fas II/III-programmet pågår parallellt i samråd med berörda läkemedelsmyndigheter och nästa fas i den kliniska utvecklingen beräknas nu starta runt årsskiftet. SLE Systemisk Lupus Erythematosus är en bindvävssjukdom som kan orsaka inflammation och skador i bindväven i många olika organ. Sjukdomen framskrider i skov med mellanliggande relativt symptomfria intervall och drabbar framförallt kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen har ytterst varierande förlopp och symptom, beroende på vilka organ som drabbas. Utan behandling kan SLE vara livshotande. Behandlingen idag består av inflammationsdämpande läkemedel, så kallade Cox-hämmare (som också kallas NSAID), antimalariamedel, kortison, cellhämmande eller blodförtunnande läkemedel. Active Biotech uppskattar marknaden till minst 1 miljon patienter i USA och Europa. Marknadspotentialen för SLE-indikationen uppskattas till cirka 6 miljarder USD. Klinisk fas IIa-studie för RhuDex fortskrider enligt plan RhuDex är en ny, oralt tillgänglig substans för behandling av reumatoid artrit som har sitt ursprung i Active Biotechs patenterade CD80-antagonister, utlicensierade till MediGene AG. RhuDex utvecklas som en bromsmedicin för behandling av reumatiska sjukdomar och har en tydlig konkurrensfördel i att vara den första oralt tillgängliga bromsmedicinen som blockerar T-cellsstimulering. RhuDex hämmar den underliggande sjukdomsprocessen och blockerar specifikt CD80-aktivering av inflammatoriska T-celler, samt hämmar frisläppandet av cytokiner såsom TNF. En klinisk fas IIa-studie pågår sedan januari Denna placebo-kontrollerade studie ska utvärdera substansens tolerabilitet, bestämma lämplig dos och analysera den anti-inflammatoriska effekten av RhuDex. Resultat från denna studie planeras att rapporteras under första halvåret Efter denna studie planeras en kompletterande fas II-studie med fler än 200 patienter att inledas MediGene är ansvarig för det kliniska programmet och bär kostnaderna för detta. RA Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar kroppens leder och orsakar inflammationer i ledhinnorna och senskidorna. Inflammationen kan skada ledbrosk och omgivande skelettdelar, vilket gör att patienterna så småningom kan drabbas av rörelseinskränkande funktionsnedsättning. Ungefär två av tre drabbade är kvinnor. Sjukdomen drabbar mer än 1 procent av världens befolkning, finns över hela världen och är ungefär lika vanlig i alla världsdelar. Den medicinska behandlingen består idag främst av smärt- och inflammationsdämpande behandling. Marknaden för läkemedel mot RA uppskattas till närmare 9 miljarder USD per år. RhuDex kommer att positioneras jämsides de biologiska bromsmedicinerna. Dessa bromsmediciner driver idag marknadstillväxten för RA - alla är dock injicerbara. Som en oralt tillgänglig produkt bedömer MediGene att RhuDex kan ta en avgörande marknadsandel och uppskattar att RhuDex har en potentiell årlig försäljning uppgående till närmare 1.5 miljard USD. Projektet I-3D Utvärderingen av prekliniska data från I-3D pågår i samarbete med samarbetspartnern Chelsea Therapeutics för strategiskt beslut om vidare utveckling. Beslut om detta kan förväntas innan slutet av första kvartalet I-3D är en ny småmolekylär substans som hämmar enzymet dihydroorotat dehydrogenas (DHODH). Vid inflammatoriska sjukdomar som till exempel RA förökar sig T-cellerna i snabb takt och har då ett exceptionellt stort behov av att kunna nysyntetisera pyrimidin. Hämning av DHODH resulterar i att tillverkningen av pyrimidin bromsas och därmed även T-cellernas tillväxt. I maj 2006 tecknade Active Biotech och Chelsea Therapeutics ett avtal för gemensam utveckling och kommersialisering av I-3D-portföljen primärt för behandling av reumatoid artrit, RA. Avtalet innebär att Active Biotech och Chelsea gemensamt utför och bekostar den kliniska utvecklingen av I-3Dportföljen. Vidare utveckling rörande verkningsmekanismen för quinolin (Q)-substanser Active Biotech har under ett antal år bedrivit studier för att klargöra verkningsmekanismen och målmolekyler som ligger bakom den farmakologiska effekten av de Q-substanser som befinner sig i klinisk utveckling. Ett sådant program är även ett första steg för att utveckla nya, patenterbara substanser mot samma målmolekyl. Under perioden har denna aktivitet fortskridit och bland annat har antikroppar mot målmolekylen tagits fram som binder till samma 5

6 del av molekylen som Q-substanserna. Dessa resultat innebär att det sökta patentskyddet för målmolekylen kan stärkas vilket för närvarande prioriteras. Publiceringen av resultaten kommer därefter att ske i vetenskapliga tidskrifter. Avsikten är att detta kommer att ske under Läkemedelskandidaterna i Active Biotechs projekt laquinimod, och TASQ är strukturellt så kallade quinoliner. Substanser från denna grupp har visats vara starkt immunreglerande utan att direkt hämma immunsystemets funktion; dvs. inte vara immunsuppressiva. Quinolinerna har en helt unik verkningsmekanism och verkar via nya målmolekyler jämfört med andra läkemedel under utveckling. Det är därför av mycket stort intresse att klargöra dessa och verkningsmekanismen för quinolinsubstanserna. Detta arbete kommer dels att stärka utvecklingsprogrammet för etablerade projekt samt möjliggöra utveckling av nya substanser som binder till samma målmolekyl. Finansiell information Kommentar till koncernens resultat för helåret 2007 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,1 (66,4) MSEK och omfattade 8,8 (7,9) MSEK service- och hyresintäkter samt 3,3 (0,0) MSEK forskningsbidrag från Vinnova. Föregående år inkluderade förutom service- och hyresintäkter även 51,2 MSEK i delmålsbetalning från Teva Pharmaceutical Industries (Teva) avseende laquinimod och 7,2 MSEK från Chelsea Therapeutics relaterat till den gemensamma utvecklingen av projektet I-3D. Rörelsens forsknings- och administrationskostnader uppgick till 214,7 (190,9) MSEK. Kostnadsökningen kan hänföras till ökade kliniska forskningsaktiviteter med mer omfattande studier i senare klinisk fas, framförallt till den pågående fas II/III-studien för ANYARA-projektet som inleddes i slutet av 2006 samt den under tredje kvartalet påbörjade fas II-studien för TASQ-projektet. Förutom det kliniska utvecklingsprogrammet har Active Biotech gemensamt med Chelsea Therapeutics drivit utvecklingen av det prekliniska projektet I-3D för behandling av RA. Kostnaderna för fas II-studierna med RhuDex för behandling av RA samt de pågående kliniska fas III-studierna för laquinimod, finansieras till fullo av respektive samarbetspartner. Rörelseresultatet försämrades från -124,6 MSEK till -202,7 MSEK som en konsekvens av ökade satsningar i det kliniska utvecklingsprogrammet och att föregående års resultat inkluderade 58,4 MSEK i partnerintäkter. Periodens finansiella netto uppgick till -5,0 (-17,3) MSEK. Förbättringen av det finansiella nettot förklaras i huvudsak av högre ränteintäkter samt att det utestående konvertibellånet löstes i förtid under andra kvartalet. Resultat efter skatt uppgick till -207,7 (-139,2) MSEK. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar med en löptid om högst 90 dagar uppgick vid periodens utgång till 138,6 MSEK, att jämföras med 97,9 MSEK vid föregående års utgång. Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 40,7 (-80,5) MSEK. Förändringen mellan åren är framförallt hänförlig till den under perioden genomförda företrädesemissionen. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -186,7 (-100,1) MSEK och kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,2 (25,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 227,2 (-5,4) MSEK, där innevarande period inkluderar den genomförda företrädesemissionen som inbringade totalt 234,4 MSEK. Moderbolaget Active Biotech AB Verksamheten i moderbolaget Active Biotech AB består av koncernsamordnande administrativa funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (54,7) MSEK, där föregående år inkluderade delmålsbetalning avseende laquinimod från Teva. Rörelsekostnaderna uppgick under perioden till 30,7 (32,4) MSEK och det finansiella nettot till -4,1 (27,1) MSEK, där föregående år inkluderade 37,0 MSEK i utdelning från dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -28,0 (49,3) MSEK. Under perioden har inga investeringar i anläggningstillgångar genomförts. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 122,9 MSEK jämfört med 88,2 MSEK vid årets början. 6

7 Aktiekapital Koncernens egna kapital vid periodens utgång uppgick till 189,6 MSEK, att jämföras med 60,4 MSEK vid utgången av föregående år. Utvecklingen förklaras i huvudsak av den under perioden genomförda nyemissionen som tillförde 234,4 MSEK efter transaktionskostnader samt konverteringen av konvertibellånet 2004/2009 som tillförde 98,6 MSEK. Totalt antal utestående aktier vid periodens utgång uppgick till , en ökning med aktier efter genomförd företrädesemission och konvertering av konvertibla förlagsbevis sedan utgången av föregående år. Vid eventuell lösen av utestående teckningsoptioner ökar antalet aktier i Active Biotech till maximalt cirka 48,6 miljoner aktier. Koncernens soliditet vid utgången av perioden uppgick till 38,7%, att jämföras med 13,1% vid utgången av Motsvarande siffror för moderbolaget Active Biotech AB uppgick till 70,4 respektive 42,7%. Organisation Medelantalet anställda vid periodens utgång uppgick till 89 (89), varav andelen anställda i forsknings- och utvecklingsverksamheten uppgick till 72 (72). Framtidsutsikter inklusive väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Eftersom tidpunkten för tecknande av ytterligare samarbetsavtal och erhållandet av delmåls-ersättningar från redan ingångna avtal ej kan preciseras lämnas ingen resultatprognos för Ett forskningsbolag som Active Biotech kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då de projekt bolaget driver befinner sig i klinisk fas där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Då inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat under innevarande period hänvisas till en detaljerad redovisning av dessa i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen Active Biotech - koncernen Resultaträkning i sammandrag okt - dec jan - dec MSEK Nettoomsättning Administrationskostnader Forskning- och utvecklingskostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Avskrivningar ingår med Investeringar i materiella anläggningstillgångar Resultat per aktie före utspädning (sek) Resultat per aktie efter utspädning (sek) Vägt antal utestående stamaktier före utspädning (tusental) Vägt antal utestående stamaktier efter utspädning (tusental) Antal aktier vid periodens slut (tusental) Antal aktier vid periodens slut inklusive teckningsoptioner (tusental)

8 Balansräkning i sammandrag 31 dec MSEK Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändring av eget kapital i sammandrag Belopp vid periodens ingång Personaloptionsprogram Nyemission Konvertibelemission Omvärdering av fastighet 15.4 Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital -2.7 Omräkningsdifferenser Periodens resultat Belopp vid periodens utgång Kassaflödesanalys i sammandrag jan - dec MSEK Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Minskning i finansiella anläggningstillgångar 0.3 Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Upptagna lån/amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Eget kapital, MSEK Eget kapital per aktie, SEK Soliditet i moderbolaget 70.4% 42.7% Soliditet i koncernen 38.7% 13.1% Medelantal årsanställda

9 Active Biotech - moderbolaget Resultaträkning i sammandrag okt - dec jan - dec MSEK Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster: Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Balansräkning i sammandrag 31-dec MSEK Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 99.5 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Eventuella summeringsfel beror på avrundningar. Redovisnings- och värderingsprinciper Från och med den 1 januari 2005 upprättas koncernredovisningen i enlighet med (IFRS) International Financial Reporting Standards. Bolagets delårsrapport är utformad i enlighet med de av EU antagna IFRS standarderna samt de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder, IFRIC. Delårsrapporten har utformats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med dem som tillämpades Moderbolaget tillämpar från och med den 1 januari 2005 RR32, Redovisning för juridiska personer. RR32 innebär i huvudsak att IFRS ska tillämpas men med vissa undantag. Segmentsrapportering Active Biotechs verksamhet omfattar endast en rörelsegren, läkemedelsforskning, och koncernens resultat- och balansräkning i sin helhet utgör därför primärt segment. Juridisk friskrivning Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen inom forskningsprogrammen, inklusive kliniska prövningar, påverkan av konkurrerande forskningsprogram, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer och politiska risker. Årsstämma 2008 och årsredovisning Ordinarie årsstämma hålls den 7 maj 2008 kl i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Mer detaljerad inbjudan kommer närmare detta datum. Inför årsstämman i maj 2008 utgörs valberedningen av Johnny Sommarlund, MGA Holding, Tomas Billing, Nordstjernan, Ulf Strömsten, Catella fonder och Mats Arnhög, styrelsens ordförande. Enskild aktieägare som inte finns representerad i valberedningen kan lämna förslag till valberedningen via bolaget genom e-post ställd till 9

10 Active Biotechs årsredovisning för 2007 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida under v.15 och distribueras med post till de aktieägare som så begärt. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-mars: 24 april 2008 Delårsrapport januari-juni: 6 augusti 2008 Delårsrapport januari-september: 14 november 2008 Bokslutsrapport 2008: 12 februari 2009 Rapporterna finns per dessa datum tillgängliga på Lund den 14 februari 2008 Active Biotech AB (publ) Sven Andréasson Verkställande Direktör Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Om Active Biotech Active Biotech AB (OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, för SLE och RhuDex för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs autoimmunitetsprojektet I-3D i preklinisk utveckling. Informationen i denna rapport är sådan som Active Biotech (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknader och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till medierna för offentliggörande torsdagen den 14 februari, 2008 kl

Active Biotech AB. Delårsrapport Januari mars 2008

Active Biotech AB. Delårsrapport Januari mars 2008 Active Biotech Delårsrapport Januari mars 2008 Laquinimod det registreringsgrundande fas III-programmet fortskrider ANYARA fas II/III-prövning för behandling av njurcancer fortskrider, nya prekliniska

Läs mer

Active Biotech Delårsrapport Januari juni 2004

Active Biotech Delårsrapport Januari juni 2004 Active Biotech Delårsrapport Januari juni 2004 Avtal tecknat med Teva Pharmaceutical Industries avseende partnerskap för laquinimod (SAIK-MS) TTS CD3 mot lungcancer utvecklas enligt plan Samarbetsavtal

Läs mer

Årsstämma 7 Maj 2008. Active Biotech befäste under 2007 sin position som ett bolag med en balanserad och väl utvecklad projektportfölj.

Årsstämma 7 Maj 2008. Active Biotech befäste under 2007 sin position som ett bolag med en balanserad och väl utvecklad projektportfölj. Årsstämma 7 Maj 2008 Punkt 8 Verkställande Direktörens redogörelse Herr Ordförande, Bästa Aktieägare, Mina Damer och Herrar, Active Biotech befäste under 2007 sin position som ett bolag med en balanserad

Läs mer

Active Biotech Delårsrapport Januari - juni 2005

Active Biotech Delårsrapport Januari - juni 2005 Active Biotech Delårsrapport Januari - juni 2005 Samtliga projekt utvecklas enligt planerade verksamhetsmål Emissionen om cirka 169 MSEK avslutad - övertecknad med 43 procent Utnyttjande av option att

Läs mer

Active Biotech AB. Delårsrapport Januari juni 2008

Active Biotech AB. Delårsrapport Januari juni 2008 Active Biotech Delårsrapport Januari juni 2008 Laquinimod rekrytering pågår till fas III-studierna Allegro och Bravo ANYARA fas III-studie fortlöper lovande medianöverlevnadsdata från fas I-studien TASQ

Läs mer

Active Biotech Delårsrapport Januari - september 2005

Active Biotech Delårsrapport Januari - september 2005 Active Biotech Delårsrapport Januari - september 2005 Laquinimod säkert i högre dos för MS-patienter Förlängd överlevnad för cancerpatienter som behandlats med första generationens ANYARA Bekräftad tumörlokalisation

Läs mer

Active Biotech Delårsrapport Januari mars 2004

Active Biotech Delårsrapport Januari mars 2004 Active Biotech Delårsrapport Januari mars 2004 SAIK-MS-projektet avancerar vidare TTS CD3 mot lungcancer utvecklas enligt plan Nytt samarbetsavtal med Avidex Ltd Fas I-studie för SLE-projektet planeras

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bolagsstämman 26/4 2006. Bild : Punkt 8 Anförande av Verkställande Direktören

Bolagsstämman 26/4 2006. Bild : Punkt 8 Anförande av Verkställande Direktören Bolagsstämman 26/4 2006 Bild : Punkt 8 Anförande av Verkställande Direktören BILD 9 Herr Ordförande, Bästa Aktieägare, Mina Damer och Herrar, Ett år av framgång skriver vi som överskrift i årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 Innehåll Active Biotech i korthet 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 K o n c e r n e n Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Förändring i eget kapital 15 Kassaflödesanalys

Läs mer

Active Biotech Kvartalsrapport April-juni 2002

Active Biotech Kvartalsrapport April-juni 2002 Active Biotech Kvartalsrapport April-juni 2002 SAIK-MS Fas II-prövning med patienter fortskrider enligt plan TTS Fas II-cancerstudier löper vidare enligt plan - njur- och pankreascancerpatienter under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Active Biotech Delårsrapport Januari - juni 2003

Active Biotech Delårsrapport Januari - juni 2003 Active Biotech Delårsrapport Januari - juni 2003 SAIK-MS Fas II-studie fortlöper enligt plan och planeras att slutrapporteras under 4:e kvartalet i år Studier för cancerprojektet TTS, Fas IIa med CD2 fortlöper

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsstämman 19 april Punkt 8 Anförande av Verkställande Direktören

Årsstämman 19 april Punkt 8 Anförande av Verkställande Direktören Årsstämman 19 april 2007 Punkt 8 Anförande av Verkställande Direktören Herr Ordförande, Bästa Aktieägare, Mina Damer och Herrar, Active Biotech fortsätter att utvecklas från tidig forskning till att bli

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Försäljningen under första kvartalet uppgick till 457 (513)TSEK. Den kliniska förankringen inom sårvårdsområdet har förstärkts

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Active Biotech Delårsrapport Januari - mars 2003

Active Biotech Delårsrapport Januari - mars 2003 Active Biotech Delårsrapport Januari - mars 2003 SAIK-MS Fas II klinisk studie fortlöper enligt plan Indikativa överlevnadsdata för cancer-projektet TTS Första patienten behandlad i USA med nästa generations

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari -september 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer