hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12"

Transkript

1 hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

2 Innehåll Historik Affärsidé 2011 i siffror...2 Historik...2 Affärsidé...3 Marknadens potential...3 Koncernchefen har ordet...4 Viktiga händelser Affärsprocessen...6 Kärnvärden och HR...7 Miljö, etik och socialt ansvar...8 Organisation...9 Ledning och styrelse...9 Styr- och reglerteknik...10 Ventilation...14 Finansieringslösningar...17 Räkenskaper...18 Referenser i siffror * Hoist AB grundas. Företaget arbetar med system, produkter och tjänster för hotellbranschen. Hoist förvärvar EM Systemer AS och börjar arbeta med energieffektivisering för kommersiella fastigheter genom byggautomation. Hoist förvärvar Jovent AB och utökar erbjudandet med totalentreprenader inom ventilation. Den treåriga tillväxtplanen Go11 lanseras internt för åren Hoist förvärvar ventilationsföretaget Luftkontroll i Örebro AB och utökar den geografiska närvaron i Sverige. Hoist förvärvar TK-ventilasjon AS och utökar erbjudandet i Norge med ventilation. Den treåriga tillväxtplanen Go11 når sitt mål. Koncernen Hoist Energy Group AB bildas vid årsskiftet 2011/2012 då koncernen Hoist AB delas i två separata bolag: Hoist Energy Group AB och Hoist Technology Group AB. Go14, en ny treårig tillväxtplan med målet att dubbla koncernens omsättning till och med år 2014, lanseras internt. Genom branschkunskap, nytänkande och engagemang ska vi erbjuda energieffektiviseringssystem och ventilationslösningar som ökar lönsamheten och komforten i kommersiella fastigheter. Hoist Energy erbjuder kompletta lösningar inom ventilation och styr- och reglerteknik. Vi har stort fokus på energieffektivisering och målet med våra installationer är att öka våra kunders lönsamhet, förbättra deras inomhusklimat och samtidigt minska den negativa miljöpåverkan. Marknadens potential Hoist Energys kunder är primärt kommersiella fastigheter men också flerbostadshus. Varje år gör vi en bedömning av vår marknads storlek avseende de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi gör det för att försäkra oss om att vi finner stöd för planerad produkt- och verksamhetsutveckling under kommande treårsperiod. Är vår marknad tillräckligt stor för våra planer? Att bedöma hur stor marknaden är totalt sett behöver vi i dagsläget inte göra för att finna stöd för påståendet att marknaden räcker till för våra tillväxtplaner. Energieffektiviseringsmarknaden är enorm och allt pekar på att den kommer öka ännu mer. Vi utgår från att det fortsatt behöver investeras för miljardbelopp i flera år framöver. I dagsläget diskuteras ofta alternativa miljövänliga källor för energiproduktion. Vi spår att det kommer fortsätta så men att marknaden gradvis fokuserar mer på att faktiskt inte använda mer energi än nödvändigt snarare än själva källan. Detta talar för oss och vi får stöd för vårt antagande av flera aktörer i marknaden. Omsättning och resultat Koncernens omsättning under 2011 var 266 MSEK (206) vilket var en ökning med 29 % jämfört med Rörelseresultatet EBITA uppgick till 14,8 MSEK (19,6) vilket var en minskning med 24,5 %. Resultatet påverkades negativt med ca 3 MSEK (3) till följd av tillväxtsatsningar. Kostnader Kostnader för löner, marknadsföring och övriga kostnader var i linje med vad som budgeterats för året. Kundförlusterna var försumbara. Förvärv Under året har inga förvärv genomförts. Under kvartal 4 tecknades avtal om förvärv av TK-ventilasjon AS med tillträdesdatum den 1 januari Köpet har genomförts enligt plan. Tillväxt Försäljningen ökade under Tillväxten har varit bra trots en något svagare marknad. En väl fungerande affärsprocess i kombination med ett erbjudande med god efterfrågan från såväl befintliga som nya kunder har hållit emot den ökade prispressen. Arbetet och förberedelserna för fortsatt god tillväxt som genomförts under året bedöms vara tillräckliga för att stödja det uttalade målet om en tillväxt på 20 % per år över tid. Finansiering Hoists finansiella ställning har stärkts under året. Koncernens soliditet uppgår till 20 %. Koncernens eget kapital uppgår till 55,5 MSEK och förväntas vara tillräckligt för att stödja tillväxtplanerna för * När denna broschyr gick till tryck pågick granskningen av siffrorna fortfarande och mindre justeringar i resultatet kan ha skett i efterhand. 2 hoist Hoist energy group företagspresentation /12 hoist energy group företagspresentation 2011/12 3

3 hoists arbete med energieffektivisering för kommersiella fastigheter startade 2007 med att hoist AB förvärvade EM Systemer AS i Norge. Därefter har flera förvärv skett och bolagen har utvecklats positivt i linje med förväntningarna. Vid årsskiftet 2011/2012 bildade vi koncernen hoist Energy Group AB, fristående från hoist AB som under namnet hoist Technology Group AB fortsatt verkar inom hotellbranschen. Att hoist Energys affärsidé genom branschkunskap, nytänkande och engagemang erbjuda energieffektivisering och ventilationslösningar som ökar lönsamheten och komforten i kommersiella fastigheter ligger i tiden är det ingen tvekan om. Intresset för våra produkter och tjänster är stort och vi har därför en unik möjlighet att skapa uthållig tillväxt och lönsamhet de kommande åren. Att nå lönsam tillväxt över tid kräver väl fungerande processer med tydliga mål och kraften att driva igenom de beslut som fattas på vägen. Vi har sammanfattat detta arbete i vår treåriga tillväxtsplan Go14 som startade den 1 januari För att vi ska lyckas med det övergripande målet att öka omsättningen från cirka 300 till cirka 600 miljoner SEK på tre år måste alla medarbetare inse sin egen viktighet och förstå hela affärsprocessen. Tillväxt ger nya förutsättningar och möjligheter och därigenom erbjuds personlig utveckling på arbetsplatsen. Det är nyckeln till trivsel och engagemang. För att nå målen i Go14 måste alla veta sin roll i affärsprocessen och inse att alla är lika viktiga! självklarhet. Det ska vi informera marknaden om genom en aktiv marknadsavdelning och proaktiv försäljning. Vi ska berätta för kunderna om vad vi kan göra för dem och att vi kan bidra till deras utveckling. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande och att fortsätta leverera lösningar som ökar både lönsamheten och komforten i kommersiella fastigheter. stockholm, april 2012 Malcolm Lindblom Koncernchef hoist Energy Group AB Viktiga händelser 2011 Accent Equity ny delägare i hoist hoist AB tog in investeringsfonden Accent Equity 2008 som delägare för att öka expansionstakten. hoists grundare, Malcolm Lindblom och Christopher upmark, fortsätter att driva bolaget med 50 % av ägandet. Accent Equity 2008 förvärvade resterande 50 %. Accent Equity Partners AB är baserat i Stockholm och har ett femtontal medarbetare med såväl industriell som finansiell kompetens. tillväxtplanen Go11 uppnås under 2011 fullföljde vi arbetet med vår treåriga tillväxtplan Go11. Det innebär att vi nu har skapat förutsättningar för att under 2012 nå en omsättning på 1 miljard SEK inkluderat både hoist Energy Group och hoist Technology Group. Nyöppnat distriktskontor i Västerås Hoist Energy Luftkontroll utvidgade sin geografiska närvaro och öppnade ett distriktskontor i Västerås. huvudkontoret ligger i Örebro. Förvärv av tk-ventilasjon under kvartal 4 tecknades avtal om förvärv av det norska ventilationsföretaget TK-ventilasjon AS med tillträdesdatum den 1 januari Köpet genomfördes enligt plan. TK-ventilation har varit verksamt sedan 1976 och har kontor i Oslo. hoist Energy EM systemer öppnade i trondheim hoist Energy EM Systemer, som har kontor i Bergen och Oslo återöppnade sitt kontor i Trondheim. Kontoret i Trondheim har varit stängt i ett par års tid men nu har vi gjort en nysatsning. Leasing från och med halvårsskiftet Från och med halvårsskiftet 2011 kan hoist Energy erbjuda leasingavtal som betalningsmetod. Avtalen sköts av hoist Technology Group ABs dotterbolag hoist Leasing som sedan tidigare erbjuder finansieringsmöjligheter till Hoist Technologys sortiment. ikea Åsane Hoist Energy EM Systemer vann upphandlingen och fick leverera EM System 5 till IKEA Åsane i Bergen. Som ett av få projekt i Norge ville IKEA att entreprenören skulle sköta all leverans av elektronikmaterial och genomföra elektronikinstallationen kopplad till anläggningen. Arbetet utfördes av hoist Energy EM Systemers egna tekniker som också innehar fackbrev som elektromontörer. scandic Grand Central i stockhom Scandic Grand Central öppnade i oktober hotellet anlitade hoist Energy Jovent för att ta hand om totalentreprenaden gällande installation av styr- och reglersystem för rumsreglering, ventilationsaggregat, fjärrvärmecentral och fjärrkylcentral. Att kunderna är i fokus för oss på hoist Energy är en 4 hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 5

4 Affärsprocessen Kärnvärden och hr Kärnan i vår affärsprocess är att vi tar ett helhetsansvar för det vi levererar genom att samla all kompetens inom företaget. Det är vår affärsprocess som utgör kundens garanti för en trygg och långsiktig investering. projektplanering och inköp Vi har stor erfarenhet av såväl general- som totalentreprenader inom både ventilation och styr- och regler och har arbetat med en mängd olika typer av fastigheter genom åren. Vi är vana att ta fram skräddarsydda lösningar för varje enskild kund och vi samarbetar med välkända leverantörer i branschen. installation och montage Alla installationer utförs av vår egen personal (förutom vid arbetstoppar då vi ibland använder inhyrd arbetskraft). Detta innebär att installatörerna är experter på de produkter och system vi arbetar med och att kunden kan känna en trygghet i att installationen utförs av samma företag som står för projektering, ritningar och material. Driftsättning När vi driftsätter en installation har vi alltid med all dokumentation för projektet och är förberedda för de uppgifter som ska utföras. Administration Administrationen är en mycket viktig del av affärsprocessen eftersom det är genom fungerande administration som vi håller ordning på kundregister, fakturering och avtal. service och support Ett nytt ventilations- eller styrsystem är en stor investering för kunden och är tänkt att användas under många år. På hoist Energy tar vi ett helhetsansvar för det vi levererar vilket innebär att vi även erbjuder skräddarsydda utbildningar, support, problemlösning och service över tid. Feedback och produktutveckling När vi vidareutvecklar vårt styr- och reglersystem tar vi hänsyn till feedback från kunder, support och trender i marknaden. Med den informationen kan vi följa med i utvecklingen och löpande släppa uppgraderingar och nya versioner. Vad gäller andra tillverkares produkter som vi använder vid installationer är vår erfarenhetsbank så stor att vi inte följer trender på marknaden utan att först ha genomlyst alla aspekter på de produktnyheter som kommer innan vi släpper ut ny teknik till slutkund. Marknadsföring Markandsföringen stödjer försäljningen och kommunikationen med kunderna. För att hålla en gemensam marknadsföringsprofil genom hela koncernen har vi en central marknadsavdelning som producerar material i samarbete med respektive kontor. Försäljning Våra projektledare/säljare är starkt affärsdrivna med stort resultatansvar och med stort fokus på kundnyttan vilket borgar för långsiktiga relationer med återkommande kunder. Vi jobbar också proaktivt med försäljning och hjälper våra kunder att spara energi. under 2011 fullbordade vi tillväxtplanen Go11 tack vare fenomenala arbetsinsatser från hela organisationen! I januari 2012 lanserade vi en ny tillväxtplan med namnet Go14 där målet är att dubbla koncernens omsättning mellan 2012 och Målet är högt satt och för att lyckas behöver vi medarbetare som är engagerade till hundra procent. En mycket viktig byggsten för att skapa engagemang är att se till att alla medarbetare vet vilka våra mål är och vad hoist Energy och vårt erbjudande står för. Därför har vi formulerat kärnvärden: innovativa lösningar 1) Vi strävar alltid efter att erbjuda toppmoderna lösningar och produkter. Vi jobbar hårt med att utveckla och introducera nya innovativa lösningar som är speciellt framtagna för att möta våra kunders behov. 2) Eftersom vi erbjuder totalentreprenader inom både ventilation och styr- och regler kan vi ta fram smarta och kompletta lösningar för våra kunder. Kompletta lösningar 1) Vi erbjuder totalentreprenader. Vårt breda utbud gör att kunderna kan vända sig till oss för att få hjälp med flera områden. Vi har all kompetens samlad under ett tak och därför vet kunderna vad de får när de anlitar oss. 2) Eftersom vårt erbjudande även inkluderar finansieringslösningar och betalningsmodeller som bygger på besparingar till följd av våra leveranser ger det kunderna en extra trygghet i valet av leverantör. Nytillsatt hr-funktion Vår framgång är inte bara beroende av att medarbetarna känner till och arbetar utifrån våra kärnvärden för att bli engagerad behövs motivation och kul på jobbet. hoist Energy ska vara en arbetsplats där personalen trivs och får möjlighet att växa och därför har vi tillsatt en ny koncerngemensam funktion för human Resources. Vi kommer bland annat att erbjuda vidareutbildningar och karriärmöjligheter och jobba på olika sätt med hälsa, motion och välbefinnande. Antal anställda december Män 162 Kvinnor 10 Genomsnittsålder 40 Ålderspann Engagerade lösningar 1) Vårt mål är att göra våra kunder lönsamma och för att kunna göra det måste vi vara engagerade. Alla kunder har olika behov och vi måste vara beredda att göra det lilla extra för att se till att våra installationer blir lönsamma för varje enskild kund. 2) Eftersom våra kunder är beroende av att deras egna kunder trivs i fastigheten måste vi se till att våra installationer fungerar över tid, med service och underhåll. Lönsamma lösningar 1) När vi utvecklar våra system, produkter och tjänster har vi alltid kundnyttan i åtanke. Våra lösningar ska sänka våra kunders energiförbrukning och kostnader och ge bra Return on Investment. 2) Vår överlevnadsstrategi är att göra våra kunder lönsamma. När kunderna är lönsamma blir vi också lönsamma och kan finansiera ytterligare utveckling av vårt erbjudande. Maria Carlstedt hr-chef, hoist Energy Group 6 hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 CORE VALuES AND human RESOuRCES 7

5 Miljö, etik och socialt ansvar Organisation hoist Energy Group AB är moderbolaget i koncernen. huvudkontoret ligger i hägersten utanför Stockholm. Verksamheten är juridiskt sett organiserad så att moderbolaget äger 100 % av dotterbolagen. Moderbolaget driver hr-avdelning och ekonomi med kontrollfunktioner överordnat för koncernens bolag. Moderbolaget ansvarar också för konceptutvecklingen. Sverige Norge Miljö Inom hoist Energy har vi ett stort fokus på energifrågor genom att vi hjälper våra kunder att sänka sin energiförbrukning. Socialt ansvar Som arbetsgivare ansvarar vi för våra medarbetares fysiska och psykiska arbetsmiljö. Vi ska erbjuda våra medarbetare en trygg och säker arbetsplats där de känner sig uppskattade och sedda. I Sverige finns Hoist Energy Jovent AB och Hoist Energy Luftkontroll AB. Verksamheten bedrivs från kontor i hägersten, Örebro och Västerås. I medeltal arbetade 83 personer i Sverige under Ledning I Norge finns Hoist Energy EM Systemer AS och Hoist Energy TK-ventilasjon AS. Verksamheten bedrivs från kontor i Oslo, Bergen och Trondheim. I medeltal arbetade 61 personer i Norge under hoist Energy bedriver verksamhet i samförstånd med de miljökrav, lagar och förordningar som är relaterade till verksamheten. Vi väger alltid in miljöpåverkan vid val av produkter och utförande av tjänster och vi verkar för att: Minimera produktionsspill. Minimera materialspill. Minimera energiåtgången. Att använda återanvänt eller återanvändbart material. Minska och/eller begränsa användandet av produkter som påverkar vatten, mark och värme. Kontrollera buller vid arbete. Minimera risker för allmänheten och anställda vid arbeten som utförs av företaget. Vi tror att känslan av delaktighet och möjlighet till personlig utveckling är viktig för personalens trivsel och välmående. Kommunikationen inom företaget ska kännetecknas av öppenhet, ärlighet och hjälpsamhet så att personlig utveckling stimuleras. Inom hoist Energy ska alla ha tillgång till utrustning, hjälpmedel och rutiner för att kunna utföra arbetet på ett sätt som inte medför några hälsorisker. styrelse Malcolm Lindblom Koncernchef, hoist Energy Group AB Nils olav hammer VD, hoist Energy TK-ventilasjon AS Jan-Erik Nikolaisen VD, hoist Energy EM Systemer AS ulf Bergquist VD, hoist Energy Luftkontroll AB Miguel Abrante VD, hoist Energy Jovent AB Vår strävan är att alltid minska vår egen miljöpåverkan samt att påverka våra leverantörer till miljövänlig tillverkning, emballering och transport. Malcolm Lindblom Ledamot och styrelseordförande Koncernchef, hoist Energy Group AB och hoist Technology Group AB Övriga styrelseuppdrag: Inom hoist, Länsförsäkringar Stockholm Christopher upmark Ledamot VD, hoist Technology AB Övriga styrelseuppdrag: Inom hoist peder Ramel Ledamot VD, 3 Skandinavien Utbildning: Civilekonom Niklas sloutski Ledamot Carl Fürstenbach Ledamot Bernt Lindberg Ledamot CEO and Partner, Accent Equity Partners Utbildning: Civilekonom (handelshögskolan i Stockholm) Övriga styrelseuppdrag: Candyking, Aviator, Crem International, RenoNorden AS Partner and Investment Manager, Accent Equity Partners Utbildning: Civilekonom, (handelshögskolan i Stockholm) och Jur. Kand. (Stockholms universitet) Övriga styrelseuppdrag: ÅR Packaging, Troax Partner and Investment Manager, Accent Equity Partners Övriga styrelseuppdrag: Aviator, hööks hästsport, Mont Blanc 8 8 hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGy FÖRETAGSPRESENTATION

6 Sänk energiförbrukningen med ett styr- och reglersystem Hoist Energy erbjuder kompletta lösningar inom byggautomation och energieffektivisering. I Norge är vår huvudprodukt vårt egenutvecklade styr- och reglersystem EM System 5 men vi levererar även toppsystemet Genesis 64. I Sverige kompletterar vi vid behov även med andra styr- och reglersystem, till exempel vid en utbyggnad av ett befintligt system. Alla installationer utförs av vår egen personal. EM System 5 sänker energiförbrukningen vilket gör att inomhusklimatet blir bättre, energikostnaderna lägre och den negativa miljöpåverkan minskar. Grundidén är att energi bara ska användas när den verkligen behövs. EM System 5 finns idag installerat i 2000 fastigheter i Norge och Sverige. Gränssnitt från EM System 5 EM Portal EM Portal är Norges största nätverk av styr- och reglersystem och kan även användas av våra svenska kunder. Det är en webportal där användaren kan fjärrstyra samtliga av sina uppkopplade anläggningar och samtidigt få överblick över hur energianvändningen ser ut i fastigheterna. Installation och integration Installationen av EM System 5 kräver inte några ombyggnationer eller byten av värme- eller ventilationssystem och fungerar oavsett energikälla. Dessutom kan det integreras med det befintliga styrsystemet. Vad är ett styr- och reglersystem? Ett styr- och reglersystem kontrollerar, synkroniserar och styr tekniska installationer som exempelvis ventilation, värmesystem, belysning och larm. Regleringen av ventilation och temperatur görs med hjälp av förprogrammerade riktvärden som bland annat tar hänsyn till årstid, temperatur, tid på dygnet, lufttryck och luftvärde och med information från sensorer som placeras i rum och utrymmen. Användarvänligt system EM System 5 är utvecklat med användarvänligheten i fokus. För att använda EM System 5 krävs inga tekniska förkunskaper. Med tydliga scheman och reglage kan du ställa in vilken temperatur ett rum ska ha en viss tid. Du får även klar överblick över energiåtgången med hjälp av systemets statistik och rapporter. Alla energimätare, temperaturer, händelser etc. loggas. Enkla och lättbegripliga rapporter är tillgängliga omedelbart. Enkelt användargränssnitt för teknisk drift. Service och support Vår kompletta serviceorganisation arbetar med utredningar, installationer, service, användarsupport och utbildning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal som innebär att vi ser till att anläggningen hela tiden drivs optimalt och att det är rätt effekt- och energiförbrukning. Utbildning Vid installationen utbildar vi personalen i systemet. Vi ger även användarkurser i EM System 5 där vi bland annat lär ut hur man gör sin egen energiuppföljningsrapport och hur man använder EM Portal. Fördelar med EM System 5: Minskar energiförbrukningen radikalt och lönar sig därmed direkt. Besparingsgaranti. Ger ett behagligare inomhusklimat. Bidrar till en bättre miljö. Ger underlag till energideklarationen för fastigheter. Finns både som fast och trådlöst system. 10 hoist energy group företagspresentation 2011/12 hoist energy group företagspresentation 2011/12 11

7 Installation nummer 2000 av EM System 5! KGK anlitade både Hoist Energy Luftkontroll och Hoist Energy Jovent vid samma ombygge Den 22 december 2011 färdigställdes den 2000:e installationen av styr- och reglersystemet EM System 5 hos Kongsberg Automotive i Raufoss Industripark, en dryg timmes körväg från Oslo. Anläggningen är kopplad till webportalen EM Portal vilket gör att den kan fjärstyras via internet. Installationen fick ett Enovabidrag på NOK 1. Kongsberg Automotive finns i tolv länder och är specialiserade på design, utveckling, produktion och distribution av produkter till världens ledande producenter av personbilar och arbetsfordon. I Raufoss är produktionen inriktad på bromsrörskopplingar till lastbilar, bussar och släp. Där jobbar ungefär 210 personer och producerar 70 miljoner kopplingar per år. Stein Thore Hansen på Kongsberg Automotive var Project Manager för installationen och här berättar han mer om satsningen och om resultatet av installationen. Varför valde ni EM System 5? Hoist Energy EM Systemer besökte oss i maj 2011 och presenterade systemet. De fick se den befintliga anläggningen och gav oss en kostnadsuppskattning för ett projekt. Vi jämförde priser på marknaden och upptäckte lite prisskillnader men de verkade väldigt hungriga på att bevisa EM System 5 skulle kunna reducera vår fjärrvärmeförbrukning med 20 %. Dessutom fick vi flera referenser som var mycket nöjda med sina system. Vad finns det för särskilda krav på ventilation och energiförsörjning i era industrilokaler? För att kunna upprätthålla en bra inomhusmiljö för våra anställda är vi beroende av att alla våra värme- och ventilationsanläggningar fungerar. Installationen av EM System 5 har visat att några av våra anläggningar inte fungerar optimalt. Hur upplever ni funktionaliteten i systemet? Det är enkelt att driva med tydliga diagram över värme- och ventilationsanläggningarna och all nödvändig dokumentation tillgänglig. Stein Thore Hansen, Kongsberg Automotive och Christian Wold, Hoist Energy EM Systemer. Får ni ut den statistik och de rapporter ni behöver? Ja, vi är mycket nöjda med översikten i systemet. Vi har lagt in historiska data för 2010 och 2011 så att vi enkelt kan jämföra vår förbrukning. Vad tycker du är de största fördelarna med EM Portal? Det är väldigt bra att kunna logga in på anläggningen för att se status, ändra driftstider och så vidare när man inte är på jobbet. Man har också en driftsövervakning med backup. Hur mycket har ni reducerat er energiförbrukning sedan installationen? Med kompensation för en mildare vinter ser vi att vi har reducerat fjärrvärmeförbrukningen med 66 % under första kvartalet 2012 jämfört med samma period Detta utgör cirka 640 MWh. Resultatet är över våra förväntningar eftersom vi blev förespeglade en besparing på cirka 20 %. Installationen kostade NOK när man drar av bidraget från Enova. När räknar ni med att få Return on Investment? Detta beror lite på temperaturen men vi förväntar oss att det ska vara intjänat under första halvåret Hur tycker du att samarbetet med Hoist Energy EM Systemer har fungerat? Jag är väldigt nöjd med samarbetet! Jag fick ett jättebra intryck vid presentationen på Raufoss i maj 2011 och samarbetet har varit väldigt bra. De har även hjälpt till med Enova-ansökan och rapportering. Projektet genomfördes enligt tidsplanen med en bra dokumentation på alla våra anläggningar. Projektledaren för installationen var en mycket duktig och erfaren tekniker med ett stort engagemang för vårt projekt. I Sollentuna utanför Stockholm ligger KG Knutssons huvudkontor. KGK har funnits sedan 1946 och är generalagent för världsledande tillverkare av tekniskt högkvalitativa produkter med välkända varumärken för fordons- och marinbranschen. KGK finns även i Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Under hösten 2011 byggdes ett lager på huvudkontoret om till konferensavdelning med en hörsal för 200 personer, två konferensrum och en mingelyta. Hoist Energy Luftkontroll och Hoist Energy Jovent gjorde varsin entreprenad under ombyggnaden där Hoist Energy Luftkontroll skötte installation av ventilation och kyla och Hoist Energy Jovent gjorde styranläggningen för detta. Sedan tidigare fanns Exomatic styrsystem installerat i fastigheten och det har nu byggts på med produkter från Regin eftersom det finns flera ventilationsanläggningar på huvudkontoret. Fastighetschefen på KGK heter Lars Nilsson. Här berättar han kort om vilka mål de hade med ombyggnationen och hur samarbetet med Hoist Energy Luftkontroll och Hoist Energy Jovent har fungerat. Kan du berätta lite kort om ert fastighetsbestånd? Vi har inga bostadshus utan fastighetsbeståndet består av kontor och industrilokaler. Våra fastigheter omfattar totalt kvadratmeter och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Enköping, Hallstavik och Norrtälje. Vilka var de största utmaningarna med att bygga om lagret till konferensavdelning? Det var egentligen inte några större utmaningar alls utan ett normalprojekt vad det gäller svårighetsgrad värre har man varit med om. Det här projektet gick riktigt bra under hela entreprenörstiden. Hur många kvadratmeter omfattar lokalerna totalt? Totalt sett, med kontorsdelen inräknad, är det cirka 2000 kvadratmeter. Vad var energiförbrukningsmålet med den nya lösningen och hur har resultatet blivit hittills? Vi hade egentligen inget uttalat mål annat än så låg energiförbrukning som möjligt. De mål vi hade satt var främst inriktade på att få en bra inomhusmiljö med hög komfort. Vi har nu ett luftbehandlingssystem med ett flöde på 3 m3/s vilket ger bra komfort och med de aggregat vi har så blir förbrukningen förhållandevis låg. Vad gäller de mål vi hade satt för inomhusmiljön har utfallet blivit mycket bra! Det motsvarar helt klart våra förväntningar. Varför valde ni att anlita Hoist Energy Jovent respektive Hoist Energy Luftkontroll? I bägge fallen var valet enkelt de hade det bästa priset för det man fick. Hoist Energy Luftkontroll känner vi dessutom sedan tidigare, vi har jobbat länge med dem. Hur tycker du samarbetet fungerade under den här entreprenaden? Det har fungerat bra med båda leverantörerna! Som jag sa så känner vi ju Hoist Energy Luftkontroll sedan tidigare och vi har anlitat dem under de 9-10 år som jag har jobbat här och även innan det hoist energy group företagspresentation 2011/12 Enova ger ekonomiskt stöd till miljövänlig omläggning av energiförbrukning och hoist energy Group företagspresentation 2011/12 förnybar energiproduktion i närings- och privatmarknaden i Norge. 13

8 Rätt ventilation ger energibesparing Ren luft behövs för att må och prestera bra. Ventilationens uppgift är att föra bort oren luft och ersätta den med ren luft samt att skapa rätt temperatur i rummet. En optimal ventilationslösning kan göra underverk både för människorna som vistas i lokalerna och för uppvärmningskostnaderna. En årlig besparing på 50 procent är inte ovanlig. Totalentreprenader inom ventilation Vi har lång erfarenhet av luftbehandlingsanläggningar och konstruerar och installerar ventilationslösningar i såväl nybyggnationer som i befintliga fastigheter. Utredningar och konstruktion Hoist Energy gör utredningar efter behovsanalys. Vi konstruerar luftbehandlingsanläggningar och levererar ritningar och underlag efter uppdragsgivarens önskemål. Ett nära samarbete med våra leverantörer gör att vi kan erbjuda bästa tänkbara lösningar till förmånliga priser. Besiktning, utredning och mätning OVK-besiktning och OVK-åtgärder Obligatorisk ventilationskontroll är en myndighetsbesiktning som alla fastighetsägare (ej äldre villor) är skyldiga att utföra med olika intervaller. Vi är väl förtrogna med de lagar och bestämmelser som gäller och har en väl fungerande organisation för kontroller och administrativ hantering. Våra besiktningsmän har riksbehörighet K och vi har även erfarna servicemontörer som är specialiserade på att åtgärda OVKanmärkningar. Vid OVK-besiktning lämnar vi energibespringsförslag när vi ser att det finns möjlighet att spara energi. Vi kan även hjälpa till med CE-märkning och energideklaration. Klimatutredningar Mätningar av luftutbyteseffektivitet. AirCube nyckelfärdiga fläktrum för yttertak Hur byter man fläktaggregat på mindre än ett dygn och sparar pengar på samma gång? Om fastigheten har takaggregat går ekvationen enkelt ihop med hjälp av våra nyckelfärdiga fläktrum AirCube. AirCube kan förkorta installationstiden för utvändigt placerade fläktrum från 2-6 veckor till bara en dag. Istället för att störa verksamhet i fastigheten bygger vi fläktrummet i en effektiv produktionsmiljö. Det färdiga fläktrummet lyfts på plats, vi ansluter el, vatten och luft och sedan är det klart för drifttagning och injusteringar. Med en AirCube finns ofta möjlighet att gå upp en storlek på ventilationsaggregat vilket ger betydligt bättre driftekonomi med högre verkningsgrader och lägre drifttryck. AirCube blir alltmer efterfrågade även för nyproduktion. Installation Installationerna utförs av våra egna montörer men vid arbetstoppar har vi även inhyrda montörer. Loggning av temperatur, fukt, koldioxid samt drag. Partikelmätning för inomhusmiljöer. Kontroll och filmning av kanaler. Injustering Vi använder kvalificerad utrustning och dokumentationen baseras på gällande standarder och kundernas egna önskemål. Service och underhåll Vi erbjuder serviceavtal som innebär regelbunden underhållsservice med rätt reservdelar och utbyteskomponenter. Spårgasmätning. Driftoptimering Vi arbetar med energibesparing och driftoptimering och utför fullständiga energikartläggningar av såväl kommersiella fastigheter som bostadshus. Genom att se över energiförbrukningen och byta ut komponenter i ventilationssystemet kan man uppnå sänkt energiförbrukning med %. Egen verkstad Vi antar alla typer av utmaningar och då krävs ibland specialdetaljer för att helheten ska fungera. I vår verkstad tillverkar vi egna komponenter. Kunden behöver inte vänta på att udda detaljer ska beställas och levereras. 14 hoist energy group företagspresentation 2011/12 hoist energy group företagspresentation 2011/12 15

9 Ny ventilationslösning på Rudbecksgatan i Örebro Finansieringslösningar Mitt i centrala Örebro ligger Rudbecksgatan och här har Örebros kommunala bostadsföretag ÖrebroBostäder AB fastigheter med seniorboende och vanliga hyreslägenheter i totalt fyra trappuppgångar. Hoist Energy Luftkontroll har installerat en ny ventilationslösning i två av trappuppgångarna och arbetet med en tredje pågar. Husen är byggda 1958 och totalt omfattar arbetet cirka 60 lägenheter. I den nya ventilationslösningen har luftbehandlingsaggregaten bytts ut för att få en lägre driftkostnad och ett minskat underhåll. Det gamla till- och frånluftssystemet med vätskekopplad värmeåtervinning har rivits ut och ersatts med ett nytt luftbehandlingsaggregat med roterande värmeväxlare och vattenburet värmebatteri samt kolfilter på tilluften som tar bort eventuella lukter. Samtidigt har schakten ner till lägenheterna byggts om för att få ner trycket i kanalsystemet och få ut rätt luftmängd till lägenheterna. Den nya ventilationslösningen sparar mycket energi tack vare energieffektiva fläktar och en högre verkningsgrad. Vi har pratat med Conny Pettersson som är projektledare på ÖBO VVS Projektledning för att bland annat få veta mer om hur utfallet av installationerna har blivit. Har de boende märkt någon skillnad efter renoveringen? Nej det har de egentligen inte, men det är inte meningen heller. Men det kan eventuellt hända att de upplever att inomhusklimatet har blivit bättre. Det har dessutom blivit en förhöjd osuppfångning i volymdelen ovanför spisen och luftomsättningen i lägenheterna har blivit jämnare. Varför valde ni att anlita Hoist Energy Luftkontroll? Vi har ramavtal med entreprenörer och Hoist Energy Luftkontroll är med bland entreprenörerna. I det här fallet valde vi dem eftersom de hade ett bättre pris. Hur tycker du att det har fungerat? Det har fungerat väldigt bra! Vi började med att byta luftbehandlingsaggregat i ett trapphus för att se hur lösningen fungerade och efter ett lyckat resultat beställde vi samma lösning till ytterligare två trapphus. Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting (EPC) är en upphandlingsoch finansieringsmetod för energieffektiviseringsåtgärder som innebär att entreprenören garanterar en energibesparing och att pengarna som energibesparingen ger används för att finansiera projektet. Om de förväntade resultaten inte uppnås är entreprenören skyldig att stå för mellanskillnaden. Besparingsgarantin gäller under hela återbetalningsperioden. Som totalentreprenör inom såväl ventilation som styr- och reglerteknik har Hoist Energy stora möjligheter att erbjuda lösningar med garanterad energibesparing. För att ha full kontroll på varje besparingsmöjlighet jobbar vi från system till system istället för att ta ett samlat grepp på hela fastigheter eller fastighetsbestånd. Metoden gör att vi får full transparens och att inga dåliga investeringar döljs i helheten. Vi jobbar företrädesvis med leverantörer som är Euroventcertifierade. Eurovent är en organisation som jobbar med leverantörer i hela Europa och som har till uppgift att se till att redovisad energiprestanda motsvarar verklig driftdata. Som totalentreprenör tar vi helhetsgrepp om projekt från idé till eftermarknad där vi dokumenterar och mäter våra åtgärder. Hoist Energy hjälper kunder att spara energi och därigenom spara pengar. Leasing Som en tilläggstjänst till hela vårt sortiment erbjuder Hoist Leasing attraktiva finansieringar för alla våra kunder. Vi erbjuder leasing för att möta kundernas behov av kontinuerlig uppgradering. Det är ett flexibelt finansiellt verktyg där vi bland annat kan ta tillbaka utrustningen och ersätta den med ny, utan att det påverkar den månatliga driftsbudgeten. Dessutom kan teknisk service och support samt en förmånlig försäkring ingå i avtalet. Varför bytte ni ventilationslösning? Det var dags att byta luftbehandlingsaggregat eftersom de gamla aggregaten med vätskekopplad värmeåtervinning blivit uttjänta. Bytet var också bra utifrån aspekten att de gamla aggregaten hade en låg verkningsgrad. Fördelar med finansiering från Hoist Leasing Förnya och höj standarden utan att ta lån av banken. Vi tar hand om den gamla utrustningen. Vad är ert mål med den nya ventilationslösningen? På ÖBO arbetar vi på många olika sätt för att minska vår klimatbelastning och därför är det viktigt att den nya ventilationslösningen har ett lågt energibehov och självklart samtidigt är en väl fungerande lösning för våra hyresgäster. Hur mycket har energiförbrukningen minskat till följd av den nya ventilationslösningen? Vi har inte gjort någon exakt statistisk uppmätning än men uppskattningsvis så sparar vi in runt % på fjärrvärmen och ungefär 50 % på driftkostnaderna för fläktmotorerna. Generösa garantier och flexibla avtalstider. Möjlighet till uppgradering till ny utrustning under avtalstiden. Objektsbyte kan påkallas när som helst under avtalsperioden. Under avtalsperioden har kunden samma månadskostnad. Långsiktig kontroll över kostnaderna. Påverkar inte balansräkningen. Bättre soliditet och bättre nyckeltal. 16 hoist energy group företagspresentation 2011/12 hoist energy group företagspresentation 2011/12 17

10 Räkenskaper Referenser Klargörande information till räkenskaperna för 2011 Vid årsskiftet delades hoist AB i två separata koncerner: hoist Technology Group AB och hoist Energy Group AB. Resultaträkning sek Utfall Utfall* Nettoomsättning Räkenskaperna som presenteras i denna företagspresentation har därför inte historiska räkenskaper för jämförelse vilket normalt visas. För komplett årsbokslut vänligen kontakta hoist Energy Group AB, Sverige. När denna broschyr gick till tryck pågick granskningen av siffrorna fortfarande och mindre justeringar i resultatet kan ha skett i efterhand. Granskningen utförs av Ernst & Young. handelsvaror Bruttoresultat Personalkostnader Övriga kostnader Rörelsekostnader Resultat före ränta, skatt och avskrivningar Resultat före ränta, skatt och avskrivningar % 5,8% 9,7% Avskrivningar Resultat före ränta och skatt Resultat före ränta och skatt % 5,6% 9,5% Balansräkning *Uppskattat resultat för 2010, innan koncernen delades. sek Goodwill Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar summa eget kapital Materiella anläggningstillgångar summa anläggningstillgångar Minoritetsintresse 249 uppskjuten skatt 39 Avsättningar 524 Övriga långfristiga fordringar 64 summa övriga långfristiga skulder 812 summa övriga långfristiga tillgångar 64 Färdiga varor och handelsvaror 303 Långfristiga skulder Pågående arbeten Aktieägarlån Varulager summa långfristiga lån Kundfordringar Checkräkningskredit 618 Kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga skulder Kassa och bank upplupna kostnader och förutbetalda intäkter summa omsättningstillgångar summa skulder summa tillgångar summa EGEt KApitAL och skulder hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGy GROuP FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 19

11 Hoist Energy Group, Company Presentation 2011/12, Printer: Företagstryck i Halmstad AB Hoist Energy Group AB (HK) och Hoist Energy Jovent AB Stockholm Drivhjulsvägen Hägersten, Sverige tel +46 (0) fax +46 (0) Hoist Energy Luftkontroll AB Örebro Skvadronvägen Örebro tel +46 (0) Västerås Fallhammargatan 3A Västerås tel +46 (0) Hoist Energy EM Systemer AS Bergen Conrad Mohrsvei 9a 5068 Bergen tel Oslo Ensjøveien 14 N-0655 Oslo tel Trondheim Kvenildmyra Heimdal tel Hoist Energy TK-ventilasjon AS Oslo Ensjøveien 14 N-0655 Oslo tel

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer