Naturvårdsverkets författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvårdsverkets författningssamling"

Transkript

1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om administration av jakt efter älg, kronhjort och stora rovdjur m.m.; NFS 2002:19 Utkom från trycket den 26 juli 2002 beslutade den 26 juni Med stöd av 3 b, 7, 27, 29, 31, 46, 52 b, och 52 d jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket följande och beslutar om följande allmänna råd. 1

2 NFS 2002:19 2 Innehållsförteckning Jakt efter älg och kronhjort Sida Föreskrifter Registrering av älgskötselområde, licensområden för älg (A-, B- och enkalvsområde) samt kronhjortsskötselområde Allmänna råd Registering av älg- och kronhjortsskötselområden samt licensområden 4 Älgskötselområde A-licensområde B-licensområde Register Dubbelregistrering Kronhjortsskötselområde Föreskrifter Avgift för registrering, älgavgifter och bidrag ur älgvårdsfonden Allmänna råd Avgifter och administration m.m Avgift för registrering Älgavgift och administration Bidrag till viltövervakning m.m Bidrag till älgskyttebana Föreskrifter Licens för jakt efter älg eller kronhjort och om jaktledarens ansvar.. 9 Allmänna råd Licensjakt efter älg och kronhjort samt jakt inom älg- och kronhjortsskötselområde Jakttider Övrigt Föreskrifter Beslut om kronhjortsområde Allmänna råd Kronhjortsområde Urval av kronhjortsområde Samråd Jakttider Viss jakt efter stora rovdjur Viss skyddsjakt på björn och lo efter beslut av länsstyrelse Beslut om skyddsjakt Rapporteringsskyldighet Viltvårdsnämnd Arbetsordning för länsstyrelsens viltvårdsnämnd Rapportering av länsstyrelsebeslut Undantag från föreskrifterna

3 Begrepp m.m. 1 Begrepp och beteckningar som används i dessa föreskrifter har, om inte annat anges, samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). NFS 2002:19 Jakt efter älg och kronhjort Registrering av älgskötselområde, licensområden för älg (A-, B- och enkalvsområde) samt kronhjortsskötselområde 2 Ansökan om registrering av älgskötselområde, kronhjortsskötselområde och licensområde för älgjakt skall av jakträttshavaren eller, om de är flera av utsedd företrädare för dessa, göras hos länsstyrelsen i det län i vilket området eller större delen av detta är beläget. Ansökan om registrering skall innehålla de uppgifter som länsstyrelsen beslutar. Ansökan skall ges in till länsstyrelsen senast den 31 januari, om länsstyrelsen inte beslutar annat. 3 Innehar samma jakträttshavare rätten till jakt efter älg på två eller flera fastigheter inom länet, skall dessa områden tillsammans registreras som ett område. Detsamma gäller om samma person äger mark som är belägen på flera platser inom länet. Om det finns skäl för skötseln av älgstammen får länsstyrelsen, med stöd av 23, föreskriva att viss del av tilldelningen skall fällas inom del av det registrerade området. Om det kan ske utan olägenheter för älgjakten eller för skötseln av älgstammen, får länsstyrelsen besluta om undantag från första stycket 4 Om det inte finns särskilt skäl för annat, skall beslut om registrering som går sökanden emot vara denne tillhanda senast tre månader före jakttidens början. Beslutet skall gälla för begränsad tid eller tills vidare. 5 Sker förändring i fråga om fastighetsförhållanden eller jakträttsliga förhållanden i det registrerade området, skall den på vilken beslutet om registrering är utställt snarast anmäla förändringen till länsstyrelsen. Denna skall därvid pröva om ny registrering behövs. Sådan anmälan skall också göras för älgskötselområde och kronhjortsskötselområde, om antalet i området ingående fastigheter förändras eller om dessa fastigheters areal förändras. Sker förändring under tiden från utgången av den tid som gäller för ansökan om registrering till älg- eller kronhjortsjaktens början, skall länsstyrelsen, om inte särskilda skäl talar emot detta, handlägga ansökan på sådant sätt att jakt ändå kan bedrivas det år anmälan ingivits. 6 Inträffar varaktiga förändringar av de förhållanden som utgjorde grund för registreringsbeslut och motiverar dessa förändringar att området överförs till annan typ av område, skall länsstyrelsen på eget initiativ fatta nytt beslut. Har anmälan om jaktresultat uteblivit får länsstyrelsen avregistrera området. Sådan avregistrering får ske tidigast en månad efter att tiden för anmälan av jaktresultatet utgått. 3

4 NFS 2002:19 Om beslut enligt första eller andra stycket medför att jakttiden förkortas eller att området avregistreras, skall beslut meddelas senast tre månader före älg- eller kronhjortsjaktens början. Detsamma gäller om ett område avregistreras på grund av att felaktiga eller utelämnade uppgifter legat till grund för beslutet om registrering, eller att älgeller kronhjortsskötselområde avregistrerats med anledning av betydande avvikelse från skötselplanen. 7 Ett register över länets registrerade områden för älg- eller kronhjortsjakt skall upprättas genom länsstyrelsens försorg. Registret skall för varje område innehålla uppgifter om 1. typ av område, 2. registrerad företrädares namn, adress och telefonnummer, 3. områdets landareal. 8 Skall älgjakt bedrivas av fler än en markägare eller nyttjanderättshavare på ett och samma område på renbetesfjällen i Jämtlands län, inom området ovanför odlingsgränsen och i Malå sameby i Västerbottens län samt inom området ovanför lappmarksgränsen i Norrbottens län, får länsstyrelsen vid registrering av sådant område göra de undantag från 3 6 som anses motiverade. 4 Allmänna råd Registrering av älg- och kronhjortsskötselområden samt licensområden Älgskötselområde Skötselplanen för ett älgskötselområde bör infordras i samband med att ansökan om registrering inges till länsstyrelsen. Skötselplanen bör förankras i det lokala samrådet. Skötselplanen bör beskriva den långsiktiga målsättning som fastställts för skötseln av älgstammen inom älgskötselområdet. Den bör därför innehålla uppgift om vilka åtgärder som skall vidtas för att begränsa skador av älg på gröda och skog samt riskerna för trafikolyckor orsakade av älg. Planen bör vidare innehålla uppgifter om betessituationen inom området, hur stor älgstam området bedöms hålla samt hur stor den årliga avskjutningen bör vara. När det gäller älgstammens storlek bör uppgiften avse vinterstam med en i förekommande fall beräknad uppdelning på fast stam och vandringsälgar. Länsstyrelsen bör regelbundet göra en översyn av skötselplanerna förslagsvis vart tredje år och vid behov vidta de åtgärder som denna ger anledning till. En sådan åtgärd kan exempelvis vara att överväga avregistrering av älgskötselområdet. I övrigt bör följande omständigheter beaktas vid registrering av älgskötselområden. Länsstyrelserna bör informera om att anslutning till ett älgskötselområde är frivillig och att det inte gäller några särskilda villkor för utträde ur ett sådant område. Den som utträder kan således ansöka om annan registrering. Skötseln av en stam vandringsälgar kräver att samråd sker mellan länsstyrelserna i de län som har ett gemensamt bestånd av sådan älg. Samrådet bör

5 exempelvis gälla utformningen av en gemensam målsättning för skötseln av beståndet och principer för registrering av älgskötselområden. Naturvårdsverket rekommenderar att älgskötselområden bildas även på renbetesfjällen i Jämtlands län samt i områden ovan odlingsgränsen. Länsstyrelsen bör samråda med viltvårdsnämnden om de principer som skall gälla för registrering av älgskötselområden. NFS 2002:19 Egentligt licensområde, s.k. A-licensområde Arealkravet för ett A-område bör inte sättas så lågt att det blir fördelaktigt att dela upp A-områdena i mindre områden. Ett A-område bör vidare om möjligt vara sammanhängande. Om området består av flera delområden bör som regel åtminstone ett av dessa uppfylla de krav som gäller för registrering av A-områden. I annat fall bör delarna tillsammans registreras som annat licensområde eller avregistreras. Särskilt licensområde, s.k. B-licensområde Vid registrering av sådant område bör följande särskilda skäl beaktas. 1. Jakträttshavaren har ansökt om men vägrats ansluta marken till angränsande licensområde. 2. Angränsande licensområde tillstyrker registrering. 3. Det finns flera jägare inom ett mindre område som inte alla utan vidare kan beredas plats i en ny jaktgemenskap. 4. Äldre jakträttshavare som inte tidigare deltagit i någon jaktsamverkan ansöker om registrering. 5. Praktiska möjligheter saknas att få mark ansluten till angränsande licensområde. För att kunna registreras som B-område gäller slutligen att arealen inte bör vara mindre än 5 hektar. En jakträttshavare på en mindre mark som har etablerat en samverkan med jakträttshavare på andra marker bör normalt inte få sin mark registrerad som ett eget B-licensområde, om han utan godtagbara skäl bryter sig ur denna samverkan. Register Ett register får, utöver vad som anges i 7, innehålla de uppgifter som länsstyrelsen anser nödvändiga för att underlätta administrationen. Dubbelregistrering Särskilda föreskrifter gäller för älgjakten inom vissa delar av de nordligaste delarna av landet. På mark inom renskötselområdet där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet bör registreringsbeslut inte utformas på sådant sätt att samma område registreras på två personer (dubbelregistrering). Som påpekats i allmänna råd om registrering av älgskötselområde rekommenderar Naturvårdsverket att älgskötselområden bildas även på renbetesfjällen i Jämtlands län samt i områden ovan odlingsgränsen. 5

6 NFS 2002:19 Kronhjortsskötselområde Ett viktigt underlag för beslut om registrering av kronhjortsskötselområden och för beslut om kronhjortsområden är den målsättning för skötseln av kronhjortsstammen i länet som länsstyrelsen bör fastställa efter förslag av viltvårdsnämnd och samrådsgrupper. Om ett läns kronhjortsstam utgör en del av ett större bestånd som lever i flera län, bör länsstyrelsen samråda med övriga berörda länsstyrelser för att om möjligt nå en gemensam målsättning för skötseln av kronhjortsbeståndet. Även för kronhjortsskötselområde bör en skötselplan upprättas. Länsstyrelsen bör följa upp och regelbundet göra en översyn av skötselplanerna förslagsvis vart tredje år och vid behov vidta de åtgärder som denna ger anledning till. En sådan åtgärd kan exempelvis vara att vid brister överväga avregistrering av kronhjortsskötselområdet. Även i områden lämpade som kronhjortsskötselområde, men där stammen är svag samtidigt som markägare och jakträttshavare är överens om att försöka bygga upp stammen, bör kronhjortsskötselområde kunna bildas men då med lägre krav på avskjutning. Vid beslut om bildande av kronhjortsskötselområde är det viktigt att risken för trafikolyckor samt skador på skog och gröda särskilt beaktas. Det är synnerligen viktigt att markägare som har kronhjort på sina marker får möjlighet att upprätthålla en rimlig balans mellan hjortstammen och skogens utveckling. Detta bör tydligt framgå av skötselplanen. Ett väl fungerande samråd mellan markägare och jakträttshavare är därför av mycket stor betydelse. Där så är lämpligt bör det lokala samrådet för skötsel av älgstammen därvid nyttjas. Med utgångspunkt från dessa riktlinjer, och med beaktande av de speciella förhållanden som gäller i länet, får länsstyrelsen själv besluta om vilken minimiareal som skall gälla vid registrering av respektive kronhjortsskötselområde. I övrigt bör följande omständigheter beaktas vid registrering av kronhjortsskötselområde. Länsstyrelsen bör informera om att anslutning till ett kronhjortsskötselområde är frivillig och att det inte gäller några särskilda villkor för utträde ur ett sådant område. Den som utträder kan således jaga årskalv av kronhjort under tid som anges i bilaga till jaktförordningen (1987:905). Länsstyrelsen bör samråda med viltvårdsnämnden om de principer som skall gälla för registrering av kronhjortsskötselområde och därvid särskilt beakta möjligheten att bilda sådana inom redan befintliga älgskötselområden. Avgift för registrering, älgavgifter och bidrag ur älgvårdsfonden 9 Den som ansöker om registrering av område för älgjakt skall i samband med ansökan erlägga en avgift om 750 kronor. Influtna avgifter skall användas för att täcka länsstyrelsens kostnader för administrationen av älgjakten Länsstyrelsen får årligen efter samråd med viltvårdsnämnden besluta om sådan avgift som enligt 52 b jaktförordningen (1987:905) skall erläggas för fälld vuxen älg (älgavgift). Länsstyrelsen skall därvid sträva efter lägsta möjliga avgift.

7 11 Avgiften för en fälld vuxen älg skall betalas till länsstyrelsen i samband med anmälan av jaktresultatet, om inte frihet från avgift begärs. Begärs frihet från avgift skall anmälan vara åtföljd av den utredning som åberopas till stöd för begäran. NFS 2002:19 12 Älgavgift behöver inte betalas för vuxen älg som jakträttshavare eller viltvårdsområdesförening erhållit med stöd av 34 jaktförordningen. 13 Älgavgift behöver inte betalas för vuxen älg som påskjutits och inte anträffats, även om den skall avräknas från medgiven tilldelning. 14 Älgavgift behöver inte betalas om det visats att älgen var otjänlig som människoföda. Med älg som är otjänlig som människoföda avses älg som av veterinär eller efter beslut av polisman eller efter intyg av person utsedd av länsstyrelsen helt eller delvis kasserats som människoföda. Otjänligheten får inte ha förorsakats genom påskjutning eller felaktigt tillvaratagande av jakträttshavaren själv eller av någon han anlitat. Inte heller får otjänligheten vara förorsakad av att eftersöks- och/eller anmälningsskyldigheten fullgjorts på ett otillfredsställande sätt. Intyg om otjänlighet enligt ovan samt, i förekommande fall, utförlig redogörelse för vidtagna åtgärder vid uppspårning, avlivning och omhändertagande skall bifogas anmälan om fälld älg, om avgiftsfrihet begärs. 15 Bidrag ur älgvårdsfond, som enligt 52 d jaktförordningen (1987: 905) får lämnas till administrationen av jakten efter älg i länet, får endast lämnas för direkta kostnader som länsstyrelsen har för denna administration. Länsstyrelsen får årligen efter samråd med viltvårdsnämnden besluta om ett bidrag om högst 10 basbelopp (i Västra Götalands län 20 basbelopp) om kostnadsläget så kräver ur älgvårdsfonden till länsstyrelsens administration av älgjakten. Bidraget får avse kostnader för löner, databehandling, porto, telefon och informationsmateriel som är direkt kopplade till älgadministrationen samt kostnader för viltvårdsnämnden. 16 Bidrag enligt 52 d 3 jaktförordningen (1987:905) får ges för viltvård, information om viltskador och -olyckor samt om skadeförebyggande åtgärder, för information och utbildning i viltvårdsfrågor samt för planering av och inventering för viltvård. Vid bedömning av ansökningar om bidrag för ovanstående ändamål skall projekt som gynnar samverkan mellan jägare och markägare prioriteras. Viltvård innefattar även åtgärder (t.ex. stängsling) för att förhindra att älg och hjort drunknar i djupa diken, torvgravar eller liknande där sådana olyckor sker återkommande. Vidare får bidrag ges för anläggning och upprustning av älgskyttebanor. Under förutsättning att verksamheten kan bedrivas effektivare och att kostnaderna för länets älgadministration därigenom kan minskas får länsstyrelsen medge bidrag ur älgvårdsfonden till jaktvårdssammanslutning för länet för arbete med älgadministrationen. Jaktvårdssammanslutnings arbete skall vara avtalat med länsstyrelsen innan arbetet utförs och får inte innefatta myndighetsutövning. 7

8 NFS 2002:19 I fråga om bidrag till mer omfattande åtgärder av annan karaktär skall samråd ske med Naturvårdsverket. Verket kan i särskilt fall medge att bidrag får lämnas till sådana andra ändamål. Allmänna råd Avgifter och administration m.m. Avgift för registrering Avgift för ansökan om registrering erläggs i samband med att ansökan inges till länsstyrelsen. Följden härav är att ansökan inte bör prövas förrän avgift erlagts. För anmälan om utbyte av företrädare för registrerat område bör ingen avgift utgå, om inte anmälan föranleder särskild prövning. Ej heller bör avgift uttagas om ett tidigare registrerat område överförs till annat område för att åstadkomma bättre samverkan, t.ex. att A- eller B-licensområde överförs till ett älgskötselområde. Dubbel avgift, dvs. att avgift uttas både från det område från vilket marken utgår och det område till vilket marken förs, bör inte förekomma. Avgifterna bör tillföras en särskild fond eller ett särskilt konto som används för att täcka länsstyrelsens kostnader för administration av älgjakten. Länsstyrelsen bör fortlöpande bokföra sina kostnader för administrationen av avgifterna och älgförvaltningen. Älgavgift och administration Beslutet om älgavgift bör normalt inte innebära att ett stort årligt överskott bildas i älgvårdsfonden. Över en fem- till tioårsperiod bör således behållningen i fonden inriktas mot ett mindre överskott. Detta förhindrar dock inte att en tillfällig period av större överskott i älgvårdsfonden kan förekomma för att finansiera t.ex. bidrag till planerade älgskyttebanor eller angelägen utbildning. Länsstyrelsens kostnader för administrationen av älgjakten enligt 15 bör täckas av influtna registreringsavgifter och först i andra hand med medel ur länets älgvårdsfond. Bidrag till viltövervakning m.m. 8 Bidrag till forskning får enligt 52 d jaktförordningen (1987:905) inte ges ur älgvårdsfonden. Ansökningar om bidrag till viltforskning bör prövas i Naturvårdsverkets miljöforskningsnämnd för att garantera forskningens vetenskapliga kvalitet och konkurrens på lika villkor mellan ansökningarna. Däremot kan tillämpade försök och viltövervakningsprojekt av stort intresse för länets jaktadministration och länets jaktutövning komma ifråga för bidrag ur älgvårdsfonden. Samråd med Naturvårdsverket skall enligt 16 i sådana fall alltid ske före beslut. Bidrag till jaktvårdssammanslutningar för länet för administration av inventering i form av älgobservationer kan ges. Bidrag till övrig inventering bör noga övervägas mot bakgrund av viltvårdens behov. Detta gäller främst frekvens, omfattning och kostnad för inventeringen.

9 Bidrag till älgskyttebana Bidrag till älgskyttebana bör endast lämnas till sådan bana, där prov för kulgevär avsedda för patroner i klass 1 kan avläggas och där varje skytt får tillträde. Bidrag bör uppgå till högst 80 % av kostnaden för nyanläggning eller av säkerhetsskäl påkallad modernisering samt för flyttning eller modernisering av miljöskäl (i första hand buller och blyurlakning från skjutvallar) av älgskyttebana. Likaså kan bidrag utgå enligt ovanstående villkor, i tillämpliga delar, för skalenlig korthållsbana för miniatyrälgfigur avsedd för övningsskytte med gevär i kaliber 5,6 x 15R (.22lr). Sådana korthållsbanor är, på grund av deras låga bullernivå, numera ofta de enda som tillåts vara kvar i närheten av tätbebyggda områden. Denna bantyp sänker dessutom kostnaderna för anläggning av banan och skjutträning avsevärt. Ansökan om bidrag till ovan nämnda banor bör åtföljas av 1. intyg om att anmälan enligt miljöbalken gjorts till berörd kommun, 2. intyg från vederbörande polismyndighet om platsens lämplighet för skjutbaneändamål, 3. arrendekontrakt eller motsvarande som visar att markområdet disponeras för ändamålet under minst 20 år, 4. beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden eller motsvarande nämnder som visar att dessa nämnder inte har något att erinra mot banans placering, 5. utfästelse av bidragssökande att ha ansvarighetsförsäkring för verksamheten vid skjutbanan, att hålla den öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet och att svara för banans underhåll genom skjutavgifter eller på annat sätt, 6. specificerad kostnadsberäkning med ritningar och arbetsbeskrivning, 7. uppgift om vilka bidrag som tidigare lämnats till banan ur älgvårdsfond (tidigare viltskadefond) och 8. uppgift om bidrag från annat håll till aktuella arbeten. Beslut om bidrag bör föregås av utredning som visar banans läge i förhållande till angränsande (befintliga och planerade) banor samt den aktuella banans betydelse för skytteverksamheten. Samråd i frågan bör ske med jaktvårdssammanslutning för länet. Samråd bör även ske med angränsande län i förekommande fall. Bidrag får även lämnas till anskaffning och ompipning av högst två övningsvapen till sådan älgskyttebana, där prov för kulgevär avsedda för patroner i klass 1 kan avläggas. Även i dessa fall bör beslut föregås av samråd med jaktvårdssammanslutning för länet. NFS 2002:19 Licens för jakt efter älg eller kronhjort och om jaktledarens ansvar (Licensjakt efter kronhjort avser endast Skåne län) 17 Ansökan om licens för jakt efter älg skall ges in till länsstyrelsen i det län där jaktområdet är registrerat. I fråga om kronhjort skall ansökan inges till länsstyrelsen i Skåne län. Ansökan skall ges in till länsstyrelsen senast den 31 januari eller vid den senare tidpunkt som länsstyrelsen beslutar. Avser ansökan licens för jakt efter kronhjort skall den innehålla de uppgifter som länsstyrelsen beslutar. 9

10 NFS 2002:19 18 Länsstyrelsen får meddela licens för jakt efter älg även om ansökan enligt 17 inte ingivits. Beslut får gälla tillsvidare eller för viss tidsperiod. 19 Årskalv får fällas i stället för vuxet djur. 20 Vid licensjakt efter älg eller kronhjort liksom vid jakt efter älg eller kronhjort inom älg- eller kronhjortsskötselområden skall följande villkor gälla. 1. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle. 2. Ansvarig jaktledare svarar för att sådana sambandsbestämmelser tillämpas under jakten som förhindrar att flera djur fälls än som tilldelats eller att avskjutningsföreskrift åsidosätts. 3. Jaktledaren skall före varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt skall kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen i enlighet med 17 andra stycket jaktförordningen (1987:905). Jaktledaren skall vidare om så behövs fullgöra den underrättelseskyldighet som följer av 28 andra stycket jaktlagen (1987:259). 4. Jaktledaren skall före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om avskjutningsföreskrifter, sambandsbestämmelser, förbjudna skjutriktningar, gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens genomförande. Jaktledaren skall vidare informera om skyldigheten att inneha vapenlicens och att ha löst jaktkort (viltvårdsavgift). 5. Jaktledaren skall informera varje jaktdeltagare om att han bör vara ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under jakten samt att han årligen före jakten bör ha förvissat sig om att vapnet är inskjutet och att han har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva jakt efter älg respektive kronhjort. 21 I licens skall tas in rekommendation om att kalvförande älgko eller hind bör fällas först efter det att kalven eller kalvarna fällts. Sådan rekommendation skall också på lämpligt sätt delges älg- och kronhjortsskötselområden. 22 Med årskalv avses älg eller kronhjort till och med den 15 april året efter födelseåret. 23 Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen besluta om ytterligare villkor för jakten. 24 Om det inte finns särskilt skäl för annat, skall licens vara sökanden tillhanda senast en månad före jakttidens början. 10

11 Allmänna råd Licensjakt efter älg och kronhjort samt jakt inom älg- och kronhjortsskötselområde Jakttider Jakttiden för A-områden (älg) är lång för att i väsentliga avseenden skapa bättre förutsättningar för markägarna att genom jakt skydda sig mot viltskador. Lång jakttid ger större förutsättningar att fälla de älgar som tilldelats och att därigenom begränsa skadorna på gröda och skog och minska antalet trafikolyckor orsakade av älg. Länsstyrelsen bör i sina beslut om jakttid på B-områden uppmärksamma principen att avskjutningen per arealenhet på B-områden inte bör överstiga den avskjutning per arealenhet som sker på s.k. A-områden och älgskötselområden. NFS 2002:19 Övrigt I licensen eller i registreringsbeslutet, liksom i den information som i förekommande fall riktas till företrädare för älg- eller kronhjortsskötselområde, bör erinras om de bestämmelser som gäller för eftersöksplikt enligt 28 första stycket jaktlagen (1987:259), om underrättelseskyldighet enligt 28 andra stycket jaktlagen, om användning av hund enligt jaktförordningen samt om anmälan av jaktresultat och inbetalning av älgavgift enligt 52 b jaktförordningen (1987:905). Beslut om kronhjortsområde (avser endast Skåne län) 25 Länsstyrelsen får besluta om inrättande av kronhjortsområde för område inom vilket en fast stam av kronhjort kan accepteras med hänsyn till kronhjortens skadegörelse på gröda och skog samt risker för trafikolyckor orsakade av kronhjort. Allmänna råd Kronhjortsområde (avser endast Skåne län) Urval av kronhjortsområde Som kronhjortsområde bör i första hand utväljas den del eller de delar av länet där kronhjort förekommer i väletablerade bestånd, som bedöms ha förutsättningar att även i fortsättningen hysa en fast stam av kronhjort. Markägarna inom kronhjortsområdet bör vid samråd ha samtyckt till att området bildas. Samråd med syfte att erhålla sådant samtycke bör därför ske med så många markägare som möjligt. De markägare med vilka samråd sker bör tillsammans äga huvuddelen av marken inom området. Vid fastställelse av kronhjortsområde bör följande faktorer särskilt beaktas. Kronhjortens påverkan på gröda och skog. Risker för trafikolyckor på grund av kronhjortsförekomst. Tillgången på lämpliga biotoper för kronhjort, inklusive brunstplatser och kalvningsområden. 11

12 NFS 2002:19 Möjligheterna att med hjälp av naturliga geografiska gränser få en effektiv avgränsning av området. Skapandet av möjligheter för kronhjorten att sprida sig och etablera sig i nya områden. Samråd Vid utformning av en målsättning för skötseln av kronhjortsstammen i länet bör samråd ske med företrädare för berörda intressen. Samråd bör exempelvis ske med viltvårdsnämnden om vilka principer som bör gälla vid fastställelse av kronhjortsområde och vid utformning av en målsättning för skötseln av kronhjortsstammen. Jakttider Inom ett registrerat kronhjortsområde får jakten endast bedrivas som licensjakt under särskild jakttid. Utanför sådant område får jakt efter kronhjort endast bedrivas under allmän jakttid. Viss jakt efter stora rovdjur Viss skyddsjakt på björn och lo efter beslut av länsstyrelse Beslut om skyddsjakt 26 Om det behövs för att förhindra att enskilt djur av arterna björn eller lodjur orsakar allvarliga skador eller olägenheter, och om de allmänna förutsättningarna för skyddsjakt i 23 a jaktförordningen (1987:905) är uppfyllda, får länsstyrelserna i 1. Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Värmlands och Gävleborgs län efter ansökan av enskild besluta om skyddsjakt på björn, 2. Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Värmlands, Gävleborgs, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands och Uppsala län efter ansökan av enskild besluta om skyddsjakt på lodjur. Vid beslut enligt första stycket skall beaktas om bidrag lämnats för att förebygga skadorna eller olägenheterna, eller om ersättning utbetalats för att ersätta dödade, skadade eller saknade tamdjur. 27 I beslut som avses i 26 första stycket skall anges villkor, och kontrollåtgärder som kommer att vidtas, i enlighet med vad som föreskrivs i 9 b jaktförordningen (1987:905). Rapporteringsskyldighet 28 Länsstyrelsen skall snarast tillställa Naturvårdsverket kopia av beslut som fattats med stöd av 26 och årligen senast den 1 juni rapportera resultat och vunna erfarenheter av den skyddsjakt som beslutats med stöd av dessa föreskrifter. 12

13 Viltvårdsnämnd Arbetsordning för länsstyrelsens viltvårdsnämnd 29 För viltvårdsnämndens arbete gäller följande arbetsordning. 1. Nämnden skall hålla minst ett sammanträde per år. 2. Vid sammanträdena skall främst viltförvaltningsfrågor av övergripande och principiell natur behandlas. 3. Frågor som kräver snabb handläggning får delegeras till ett arbetsutskott eller till nämndens ordförande. 4. Behandling av enklare frågor kan företrädesvis ske vid telefonsammanträden. 5. Alla förslag, oavsett från vem det kommer, som är avsedda att tjäna som underlag för ställningstaganden i nämnden skall vara skriftliga och nämndens ledamöter tillhanda senast en vecka före nämndens sammanträde. 6. Kallelse till nämndens sammanträden skall ske senast 14 dagar före sammanträdet. 7. Nämnden skall årligen följa upp hur de lokala samråden genomförs och vilka resultat de leder till. Resultaten från samråden skall utgöra grund för nämndens förslag till länsstyrelsen om bland annat målsättningen för skötseln av älgstammen och i förekommande fall också hjortstammarna. Nämnden skall också i förekommande fall behandla frågor om stora rovdjur och om hälsotillståndet hos vilt. NFS 2002:19 Rapportering av länsstyrelsebeslut 30 Länsstyrelse som beslutar om jakt enligt 29 respektive 31 jaktförordningen (1987:905) vad avser arter som annars är fredade skall omgående sända kopia av beslutet till Naturvårdsverket. Undantag från föreskrifterna 31 Naturvårdsverket kan i enskilda fall meddela undantag från dessa föreskrifter. Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 juli 2002, varvid Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1994:3) med föreskrifter om jakt samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:20) om viss skyddsjakt på björn och lo upphör att gälla. NATURVÅRDSVERKET LARS-ERIK LILJELUND Anders Wetterin (Viltförvaltningsenheten) 13

14 Elanders Gotab 40027, Stockholm 2002

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort; beslutade den 9 december 2011. Utkom från trycket den 16 december 2011

Läs mer

Rätten till fälld älg och fallvilt av älg

Rätten till fälld älg och fallvilt av älg ALLMÄNNA RÅD 96:2 Rätten till fälld älg och fallvilt av älg NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Tel 08-698 10 00 Fax 08-698 15 15 E-post kundtjanst@environ.se Internet

Läs mer

Älgjakt, Blekinge 2016/2017

Älgjakt, Blekinge 2016/2017 Älgjakt, Blekinge 2016/2017 Ulf Rosander Jakthandläggare FOTO: Ulf Rosander Program Årets älgjakt, (jakttider, fällavgifter, rekommendationer, tilldelning) Länsstyrelsen Ulf Rosander Viltolyckor, otjänliga

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för NFS 2014:X länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; Utkom från trycket den beslutade den 2

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Länsstyrelsens rambeslut angående älgjakt i Hallands län under jaktåret den 1 juli 2016 den 30 juni 2017

Länsstyrelsens rambeslut angående älgjakt i Hallands län under jaktåret den 1 juli 2016 den 30 juni 2017 Beslut 1(6) Enligt sändlista Länsstyrelsens rambeslut angående älgjakt i Hallands län under jaktåret den 1 juli 2016 den 30 juni 2017 Länsstyrelsens beslut Med hänvisning till Viltförvaltningsdelegationens

Läs mer

Stadgar för Vippentorpets Älgskötselområde

Stadgar för Vippentorpets Älgskötselområde Stadgar för Vippentorpets Älgskötselområde Fastställda och antagna 2000 02 29 och gällande för jaktlag som genom "Avtal om samgående i älgskötselområde" anslutit sig till ovanstående älgskötselområde.

Läs mer

Stadgar och bestämmelser för Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä

Stadgar och bestämmelser för Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä Stadgar och bestämmelser för Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä 05-01-059 Antagna den 2000-05-15 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

2 Beslutande organ inom älgskötselområdet är årsstämma, extra stämma och styrelsen.

2 Beslutande organ inom älgskötselområdet är årsstämma, extra stämma och styrelsen. BESTÄMMELSER FÖR ÄLGSKÖTSELOMRÅDET Bilaga avtal 1. sid 1. Antagna den 25 januari 2011 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina jaktområden

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Stadgar för Ringamåla Älgskötselområde.

Stadgar för Ringamåla Älgskötselområde. Stadgar för Ringamåla Älgskötselområde. Antagna 2003-03-24, reviderade vid årsmöte 2015-02-03 och gällande för de jaktlag/jakträttshavare som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina marker

Läs mer

Älgskötselområden. Krav på områdets storlek

Älgskötselområden. Krav på områdets storlek Älgskötselområden Krav på områdets storlek I Jaktförordningens 3 anges villkoren för att ett älgskötselområde ska kunna registreras som älgskötselområde. Det ska vara fråga om Ett område som har en sådan

Läs mer

Älgskötselområde ÄSO

Älgskötselområde ÄSO Älgskötselområde ÄSO Vad är ett älgskötselområde? - Egentligen inget nytt. Älgskötselområden har funnits även tidigare - En av två typer av områden som kan registreras hos Länsstyrelsen (och som är krav

Läs mer

STADGAR FÖR. Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR. Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 1 STADGAR FÖR Godegårds ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 15 mars 2012.och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina älgjaktområden till älgskötselområdet eller

Läs mer

Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE

Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE Stadgar/Bestämmelser för NÄSHULTA ÄLG- OCH KRONSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 20 september 202 och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Älgförvaltning i samverkan. Härjedalen 12-28 mars 2012

Välkomna till informationsmöte Älgförvaltning i samverkan. Härjedalen 12-28 mars 2012 Välkomna till informationsmöte Älgförvaltning i samverkan Härjedalen 12-28 mars 2012 Älgförvaltning i samverkan Ledamöter i Härjedalens Älgförvaltningsområde Bo Karlsson, ordf. Sven-Erik Dahlgren Anders

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905); SFS 2007:1242 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen föreskriver att 16 19 jaktförordningen

Läs mer

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 15 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Foto framsida: cc.flickr.com/isfugl Länsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE STADGAR FÖR.. KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE Antagna den.och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i kronhjortskötselområde anslutit sina jaktområden till skötselområdet eller senare beviljats

Läs mer

Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde

Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde Stadgar/Bestämmelser för..älgskötselområde Antagna den.och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till Namn, beslutande

Läs mer

Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Regler/Riktlinjer för.. ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den. och gällande för de fastigheter eller del av fastighet som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina fastigheter till Namn, beslutande

Läs mer

DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet

DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet NÅGRA MÅL I DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN (DET FINNS FLER ) Adaptiv Kostnadseffektiv Markägarsidans inflytande stärkas ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDEN

Läs mer

BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde

BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde BESTÄMMELSER och STADGAR för Herrljunga Älgskötselområde antagna den 7 december 2011 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare, som genom avtal om samgående i älgskötselområde, anslutit sina jaktområden

Läs mer

STADGAR FÖR VILJANS ÄSO

STADGAR FÖR VILJANS ÄSO STADGAR FÖR VILJANS ÄSO INNEHÅLL Sidan 1: Antaget datum, namn beslutande organ och ändamål. Sidan 2: Årsmöte och jaktledarmöte. Sidan 3: Dagordning för årsmöte. Sidan 4: Styrelsen Sidan 5: Valberedningen

Läs mer

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT BJÖRNJAKT DELOMRÅDEN TILLDELNING SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT Älgförvaltning Det totala rovdjurstrycket på klövvilt är högt i Dalarnas län sett ur ett nationellt perspektiv. Detta på grund av att länet har alla

Läs mer

DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO).

DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO). STADGAR FÖR DEGERTRÄSK/STAVATRÄSK/NYTRÄSK ÄLGSKÖTSELOMRÅDE (DeStaNy ÄSO). Stadgarna är antagna den 18/11 2012 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit

Läs mer

Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Författningsförslag Med stöd av 24 c jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

STADGAR FÖR GÖINGEÅSENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR GÖINGEÅSENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 12-08-15-046 GÖINGEÅSENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 1 STADGAR FÖR GÖINGEÅSENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 2015-03-30 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn beslutade den 27 maj 2010. NFS 2010:7 Utkom från

Läs mer

ANSÖKAN om registrering av område för älgjakt. Länsstyrelsen i Blekinge län Karlskrona. C. Jaktområdet är beläget i. A.

ANSÖKAN om registrering av område för älgjakt. Länsstyrelsen i Blekinge län Karlskrona. C. Jaktområdet är beläget i. A. ANSÖKAN om registrering av område för älgjakt Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona A. Ansökan avser Licensområde (nr) Älgskötselområde (nr) Nytt område B. Uppgifter om sökanden (företrädaren)

Läs mer

Förslag till BESTÄMMELSER FÖR ÄLG- och KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE

Förslag till BESTÄMMELSER FÖR ÄLG- och KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE 1 Förslag till BESTÄMMELSER FÖR ÄLG- och KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE Antagna den.och gäller för de jaktlag/jakträttshavare som genom Avtal om samgående i älg- och kronhjortsskötselområde anslutit sina jaktområden

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn; Utkom från

Läs mer

STADGAR FÖR. Platåbergens ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR. Platåbergens ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Svenska Jägareförbundet Mall 2012 1 STADGAR FÖR Platåbergens ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 8 mars 2016 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina älgjaktområden

Läs mer

Information om nya älgjakten

Information om nya älgjakten Information om nya älgjakten Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt system. 3 former av licensområden, sam- och storlicenser, älgskötselområden och 2 former av kalvjaktsområden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905); SFS 2012:466 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Regeringen föreskriver att bilagorna 1 4 till

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

Förslag till stadgar BESTÄMMELSER FÖR ÄLG- och KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE

Förslag till stadgar BESTÄMMELSER FÖR ÄLG- och KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE Förslag till stadgar BESTÄMMELSER FÖR ÄLG- och KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE Antagna den 22 februari 2012 och gäller för de jaktlag som genom Avtal om samgående i älg- och kronhjortsskötselområde anslutit sina

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Varje älgskötselområde har enligt föreskrifterna ansvar att genomföra ett samråd om det fortsatta förvaltningsarbetet och är ett led i det nya älgförvaltningssystemet.

Läs mer

Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde. Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde?

Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde. Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde? Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde? Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Företrädare för varje älgskötselområde har enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7 28 ) ansvar att genomföra ett årligt protokollfört samråd

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSSJÖ ÄLGSKÖTSELOMRÅDE SYDVÄST (NÄSV)

STADGAR FÖR NÄSSJÖ ÄLGSKÖTSELOMRÅDE SYDVÄST (NÄSV) STADGAR FÖR NÄSSJÖ ÄLGSKÖTSELOMRÅDE SYDVÄST (NÄSV) Stadgarna antogs vid startmötet i Jaktskyttebanan i Fredriksdal den 2010-03-23 och gäller för de jaktlag/jakträttsinnehavare som genom avtal om samgående

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; beslutade den 2 december 2010. Utkom från trycket

Läs mer

Det nya älgförvaltningssystemet

Det nya älgförvaltningssystemet Sida 1/6 Ingemar Sjöberg Naturavdelningen 036-39 51 39 Land Till samtliga älgjaktsområden inom älgförvaltningsområde i Jönköpings län Det nya älgförvaltningssystemet Detta informationsbrev tar främst upp

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Lodjursjakt i Värmlands län 2013

Lodjursjakt i Värmlands län 2013 1(2) Djurskydd o Vilt Maria Falkevik Lodjursjakt i Värmlands län 2013 Beslut Länsstyrelsens beslutar om jakt på högst 5 lodjur i Värmlands län. Jakten får endast ske med vapen. Villkor För att uppfylla

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 viltskadeförordningen (2001:724) [Viltskadekungörelsen];

Läs mer

Avtal om upplåtelse av jakt

Avtal om upplåtelse av jakt Avtal om upplåtelse av jakt Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905); SFS 2002:551 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Regeringen föreskriver 1 att 12, 15, 23, 31, 34

Läs mer

1 Konsekvenser av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort

1 Konsekvenser av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort 1 Konsekvenser av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort 1.1 Sammanfattning Beslutet att förändra dagens älgförvaltningssystem grundar sig på att förvaltningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905); SFS 2009:1265 Utkom från trycket den 4 december 2009 utfärdad den 12 november 2009. Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Varje älgskötselområde har enligt föreskrifterna ansvar att genomföra ett samråd om det fortsatta förvaltningsarbetet och är ett led i det nya älgförvaltningssystemet.

Läs mer

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-31 Ärendenr: NV-00742-14 Enligt sändlista Överlämnande av rätten att besluta om

Läs mer

Verksamhetsplan år 2006 2016

Verksamhetsplan år 2006 2016 Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Verksamhetsplan år 2006 2016 Korrigerad tillsammans med styrelsen som blivet godkänd verksamhetsplan i styrelsen för Olofströms skötselområde gällande Älg och Hjort. Mål Verksamhetsmålet

Läs mer

Dnr NV

Dnr NV 1 (14) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Christer Pettersson Tel: 010-698 13 64 christer.pettersson @naturvardsverket.se 2011-12-15 Dnr NV-06561-11 1 Konsekvenser av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

SÅ FÖRVALTAS KRONVILTET IDAG. Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet

SÅ FÖRVALTAS KRONVILTET IDAG. Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet KRONHJORTEN EN ART SOM ÖKAR! Skattad avskjutning kronhjort (st) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Läs mer

Uthållig älgförvaltning i samverkan

Uthållig älgförvaltning i samverkan Uthållig älgförvaltning i samverkan Betänkande av Utredningen om en bättre älgförvaltning Stockholm 2009 SOU 2009:54 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Viltskadestatistik 2005

Viltskadestatistik 2005 Viltskadestatistik 2005 VERSIONER AV VILTSKADESTATISTIK 2005...2 INLEDNING...3 DELOMRÅDEN I STATISTIKEN...4 ROVDJURSFORUM...5 RENSKÖTSELOMRÅDET...6 OM STATISTIKEN...6 TAMDJUR...7 OM STATISTIKEN...7 BEVILJADE

Läs mer

Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2016/2017

Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2016/2017 2016-06-16 218-20943-2016 1(7) Enligt sändlista Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2016/2017 Beslut Länsstyrelsen, genom viltförvaltningsdelegationen,

Läs mer

STADGAR FÖR BÄLINGE ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Samt BÄLINGE KRONSKÖTSELOMRÅDE.

STADGAR FÖR BÄLINGE ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Samt BÄLINGE KRONSKÖTSELOMRÅDE. STADGAR FÖR BÄLINGE ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Samt BÄLINGE KRONSKÖTSELOMRÅDE. Med tillägg från fd Bälinge storlicens. Antagna den 18/4 2013 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om skyddsjakt efter älg, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om skyddsjakt efter älg, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-18 Ärendenr: Naturskyddsföreningen i Blekinge län Att: Owe Nodmar E-post: juvan@algonet.se

Läs mer

Ansökan om registrering av område för älgjakt

Ansökan om registrering av område för älgjakt Ansökan om registrering av område för älgjakt Älgjakten kan bedrivas antingen som licensierad och då ska området vara registrerat som licensområde eller som jakt efter enbart kalv (fria kalvjakten). Älgjakt

Läs mer

Övergripande riktlinjer för förvaltningen av vildsvinsstammen i Uppsala län

Övergripande riktlinjer för förvaltningen av vildsvinsstammen i Uppsala län Övergripande riktlinjer för förvaltningen av vildsvinsstammen i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2015:03 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 1(7) Övergripande riktlinjer för förvaltningen

Läs mer

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län 1 / 7 Beslut Datum 2016-06-30 218-4952-2016 Dnr (anges vid skriftväxling) Handölsdalens sameby Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Viltskadestatistik 2005

Viltskadestatistik 2005 Viltskadestatistik 2005 VERSIONER AV VILTSKADESTATISTIK 2005...2 INLEDNING...3 DELOMRÅDEN I STATISTIKEN...4 ROVDJURSFORUM...5 RENSKÖTSELOMRÅDET...6 OM STATISTIKEN...6 TAMDJUR...7 OM STATISTIKEN...7 BEVILJADE

Läs mer

STADGAR FÖR. viltvårdsområdesförening

STADGAR FÖR. viltvårdsområdesförening 1(9) Normalstadgar för viltvårdsområdesförening. STADGAR FÖR viltvårdsområdesförening i kommun,..län. Viltvårdsområdet består av de fastigheter och delar av fastigheter som anges i beslutet om områdets

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Regler och anvisningar, älgjakten 2013 Nedre Vojakkala vvo

Regler och anvisningar, älgjakten 2013 Nedre Vojakkala vvo Övergripande målsättning En livskraftig och rätt sammansatt älgstam som tillgodoser markägares intressen för skogsvårdande ändamål och som ger jägarna ett kvalitativt jaktbyte, fina upplevelser med spänning,

Läs mer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU6

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU6 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU6 Älgförvaltningen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:239 Älgförvaltningen. I betänkande behandlas även

Läs mer

älgskötselområde, omfattande Daniel Norrgård, ordf V Torsås ÄSO 2. Notering av närvarande personer/ representanter samt av adjungerade ledamöter

älgskötselområde, omfattande Daniel Norrgård, ordf V Torsås ÄSO 2. Notering av närvarande personer/ representanter samt av adjungerade ledamöter Västra Torsås älgskötselområde 2014-03-31 PROTOKOLL SAMRÅD ÄSO Samrådet i Västra Torsås älgskötselområde, omfattande totalt 16 952 hektar, har den 27 mars 2014 hållit samrådsmöte i Hynnenäs bygdegård.

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

ISSN Sametinget föreskriver med stöd av 13 Viltskadeförordningen (2001:724) följande.

ISSN Sametinget föreskriver med stöd av 13 Viltskadeförordningen (2001:724) följande. Sametingets författningssamling Sametinget Adolf Hedinsvägen 58 981 33 Kiruna Tfn 0980 780 30 Fax 0980 780 31 ISSN 1654 0549 Föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar STFS

Läs mer

Kosterhavets nationalpark. FASTIGHETSÄGARE Staten genom Naturvårdsverket ( ) STOCKHOLM Tel:

Kosterhavets nationalpark. FASTIGHETSÄGARE Staten genom Naturvårdsverket ( ) STOCKHOLM Tel: 1 (9) JAKTRÄTTSUPPLÅTELSE UPPLÅTELSEFORM OCH OMFATTNING Nyttjanderätt till jakt efter kanadagås, grågås, gräsand, knipa, ejder, småskrake och hare. Skyddsjakt får ske på mink, rödräv, grävling och mård

Läs mer

Skötselplan för Stjärnsunds Älgskötselområde

Skötselplan för Stjärnsunds Älgskötselområde Upprättad 2013 Reg. Nr Ä -83 03-092 Total areal 40 429 ha Varav odlat ca Antalet jaktlag i älgskötselområdet : 28 st 1. Bedömning av aktuell älgstam/bör finnas i IT-plattformen a. De fyra senaste årens

Läs mer

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG JÄGAREFÖRBUNDET SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET EN PRESENTATION JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG Aldrig förr har så många jägare haft så många jaktmöjligheter på så mycket vilt som nu! Många arter ökar, till exempel

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-09-10 218-6246-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på en (1) varg i Kristinehamns kommun,

Läs mer

Anvisningar för älgdatabasen i

Anvisningar för älgdatabasen i Anvisningar för älgdatabasen i Innehållsförteckning 1 Grundläggande struktur...2 2 Användare...2 3 Inloggning för användare...3 4 Så här registrerar du...3 4.1 Länsadministratör lägger upp VFO administratör

Läs mer

Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun

Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun Beslut 1 (10) Naturvårdsenheten Marie Edvall Direkt 010-2250262 marie.edvall@lansstyrelsen.se Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun Beslut Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på en (1) varg i Falu kommun

Läs mer

Beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län 2012

Beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län 2012 1(5) BESLUT 2012-02-16 Dnr: 218-1505-2012 Per Wedholm Direkt: 019-19 35 96 per.wedholm@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 28 Beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län 2012 Bilagor: 1. Blankett L1 Registrering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Möte med Älgskötselområden i Blekinge

Möte med Älgskötselområden i Blekinge Möte med Älgskötselområden i Blekinge 2016-06-01 Ulf Rosander Jakthandläggare FOTO: Ulf Rosander Syftet med kvällen - Älgförvaltningen - Älgläget i länet - Framtid? - Inventeringar, varför? - Spillningsinventering

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Älgförvaltningen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx 2010 Eskil Erlandsson Mats Wiberg (Jordbruksdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y BESLUT 2015-11-05 Ärendenr: NV-05762-15 Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Västernorrlands

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Jaktförordning (1987:905)

Jaktförordning (1987:905) Särskilda trafikförfattningar m.m./jakt och fiske 1 Inledande bestämmelse 1 [5301] Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) ([5201] o.f). Jakten Allmänna

Läs mer

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte.

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-04-12 Ärendenr: NV-01214-17 Ansökan om jakt efter

Läs mer

Viltskadestatistik 2006

Viltskadestatistik 2006 Viltskadestatistik 2006 VERSIONER AV VILTSKADESTATISTIK 2006...2 INLEDNING...3 DELOMRÅDEN I STATISTIKEN...4 ROVDJURSFORUM...5 RENSKÖTSELOMRÅDET...7 TAMDJUR...8 OM STATISTIKEN...8 BEVILJADE BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se 2014-06-02 Ärendenr: NV-03681-14 Se sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt

Läs mer

Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012.

Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012. 1 120823 Regler för älgjakten antagna vid extra jaktstämma 23 aug 2012. Innehåll Allmänt (Skjutprov, betalningsdag etc.) Instruktioner för jaktledare Avvisning-/avstängningsregler Säkerhets- och ordningsregler

Läs mer

Jaktförordning (1987:905)

Jaktförordning (1987:905) Jaktförordning (1987:905) Jaktförordning [5301] Inledande bestämmelse 1 [5301] Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) ([5201] o.f). Jakten Allmänna jakttider

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 viltskadeförordningen (2001:724); NFS 2008:16

Läs mer

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2016-12-21 Ärendenr: NV-07775-16 Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Bestämmelser Älgjakt 2014

Bestämmelser Älgjakt 2014 Bestämmelser Älgjakt 2014 Resultat 2013 7 tjurar, 14 hondjur och 32 kalvar blev resultatet av 2013 års jakt. 106 % av planerad avskjutning Reducering i treårstilldelningen. På grund av att kvarvarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-08 Ärendenr: NV-05851-17 Naturhistoriska riksmuseet

Läs mer

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden Lag (1980:894) om jaktvårdsområden [Innehåll] [Ändringar] [Fakta] [Övergångsbestämmelser] Allmänna bestämmelser 1 I syfte att främja jaktvården och jakträttsinnehavarnas gemensamma intressen genom en samordning

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Älgförvaltningen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 juni 2010 Eskil Erlandsson Mats Wiberg (Jordbruksdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I

Läs mer

Älgförvaltningsplan för Uppsala län

Älgförvaltningsplan för Uppsala län Älgförvaltningsplan för Uppsala län 2013-2015 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 04 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Foto framsida: cc.flickr.com/jonathan Brennecke Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer