Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm"

Transkript

1 Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm 1

2 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i kapitlet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i Seamless Distribution AB (publ) ( Seamless, Bolaget eller Koncernen ) aktie kan innebära. Uttalanden om framtiden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i Bolaget och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden har noga övervägts, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Aktierna i Seamless har ej registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land. Detta dokument får inte distribueras till eller i något land i strid mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet finns tillgängligt på Evli Banks hemsida (www.evli.com) samt på Seamless hemsida (www.seamless.se). Evli Bank har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Seamless styrelse vid upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Seamless. Evli Bank har granskat informationen och i övrigt vidtagit sedvanliga åtgärder för att förvissa sig om att den information som lämnas i Prospektet är riktig samt så objektiv, balanserad och fullständig som möjligt. Styrelsen i Seamless är enligt lag ansvarig för innehållet i Prospektet. Information om styrelsen återfinns i kapitlet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Ingen information i detta Prospekt har granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Svensk rätt är tillämplig på Prospektet. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Framtidsinriktad information Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt, bland annat i kapitlen Riskfaktorer, Bakgrund och motiv, Marknadsöversikt, Verksamhetsbeskrivning, Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt Eget kapital, skulder och annan finansiell information, och återspeglar Seamless nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån sammanhanget. Även om Seamless anser att förväntningar som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden. I kapitlet Riskfaktorer finns en beskrivning (som ej är uttömmande) av faktum som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling avviker från framtidsinriktade uttalanden. Information från tredje part Seamless har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt eller redovisat i sina studier, varför sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Seamless. Informationen i Prospektet har återgivits korrekt och, såvitt styrelsen i Seamless känner till, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Riskfaktorer Bakgrund och motiv Marknadsöversikt Verksamhetsbeskrivning Finansiell information i sammandrag Kommentarer till den finansiella utvecklingen Eget kapital, skulder och annan finansiell information Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Bolagsstyrning Aktiekapital och ägarförhållanden Bolagsordning Legala frågor och kompletterande information Skattefrågor i Sverige Adresser Ordlista

4 Sammanfattning Följande sammanfattning ska ses som en introduktion till andra delar i Prospektet. Prospektet ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från respektive investerares sida. En mer uttömmande beskrivning av de respektive avsnitten återfinns i Prospektet. Seamless i korthet Seamless startades 2001 och handlas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet SDAB B. I samband med att aktien tas upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm ändras kortnamnet till SEAM. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och lokala kontor i Mumbai i Indien, Accra i Ghana, Lahore i Pakistan samt Riga i Lettland. Seamless är ett globalt snabbväxande mjukvaruutvecklingsföretag specialiserat på teknologilösningar för mobiloperatörer, banker, dagligvaruhandel och distributörer. Företagets två huvudsakliga affärs- och produktområden är: Transaktionsväxel: Seamless transaktionsväxel för mobiloperatörer där elektronisk påfyllning av kontantkort (E-TopUp) och värdeadderande tjänster (VAS) erbjuds; Distribution: Seamless egna distributionsled av elektroniska produkter; Under 2012 kommer ett ytterligare affärs- och produktområde att tillkomma med SEQR. SEQR inkluderar produkter som t.ex. mobila betalningar i butik och online samt överföring av pengar mellan mobiler. SEQR kommer även att bli ett nytt segment i den finansiella redovisningen. Seamless egenutvecklade transaktionsväxel ERS 360 är navet i verksamheten och hanterade under 2011 över 2,4 miljarder transaktioner hos mer än 40 operatörer i 26 länder på fyra kontinenter. Idag har Bolaget mer än POS-terminaler anslutna till systemet. Bakgrund och motiv Seamless aktie är upptagen för handel på Nasdaq OMX First North sedan Detta prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen för Seamless ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Noteringen på Nasdaq OMX Stockholm genomförs av flera olika skäl. De främsta skälen är att underlätta för nuvarande och nya institutionella investerare att äga och investera i Seamless aktie, öka genomlysningen av Bolaget samt underlätta för framtida utveckling och expansion. Första dag för handel med Seamless aktie på Nasdaq OMX Stockholm förväntas ske omkring den 13 juni I samband med detta byts kortnamnet på aktien från SDAB B till SEAM. Sista dag för handel på Nasdaq OMX First North beräknas till omkring den 12 juni För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Seamless Distribution AB (publ) med anledning av noteringen på Nasdaq OMX Stockholm. Översiktlig marknadsöversikt Det globala mobilanvändandet utgör grundfundament för Seamless produkt- och tjänsteerbjudande. Bolagets huvudsakliga fokus är centrerat till de två delmarknaderna för kontantkortsmobiler och mobilbaserade monetära transaktioner. För kontantkortsmobiler erbjuder Seamless lösningar för elektronisk och fysisk distribution av samtalstid och på den framväxande marknaden för mobilbaserade monetära transaktioner håller Bolaget på att lansera en lösning för mobila betalningar. Enligt prognoser från Gartner (2012) uppskattar analysfirman att knappt 1,8 miljarder mobiltelefoner såldes under 2011, en uppgång med cirka 11 procent mot året innan. Av dessa utgjorde försäljningen av smarta mobiler cirka 27 procent med 472 miljoner sålda enheter, en försäljningsökning på cirka 59 procent mot 4

5 föregående år. Tillväxten på de flesta mobilmarknader i världen drivs av kontantkortsmobiler. Andelen traditionella abonnemang för privatpersoner är närmast obefintlig på de flesta asiatiska, afrikanska och latinamerikanska marknader. Fysisk hantering av koder/värdebevis utgör fortfarande en stor andel av hanteringen för kontantkortspåfyllningar i stora delar av världen. Detta sker genom att värdebevis (papper eller plastkort med sifferkod) som produceras av operatörer i olika steg distribueras till återförsäljare för att slutligen säljas till konsument. Vid elektronisk distribution levererar operatören påfyllnadskoder digitalt vilka distribueras till återförsäljarledet med eller utan mellanhänder. Den tekniska nivån i moderna mobiltelefoner erbjuder idag möjligheter som tidigare inte fanns. Avseende finansiella tjänster och vardagsekonomi finns idag möjligheter att utföra en rad olika monetära transaktioner med hjälp av en mobiltelefon, ett område som förutspås växa snabbt och spridas globalt. I Sverige uppgick antalet kortbaserade POS-transaktioner till 1,6 miljarder under Konkurrenter Konkurrensen inom delmarknaden kontantkortsmobiler som Bolaget möter beror i hög grad på respektive marknads lokala förutsättningar. Konkurrenter kan delas in i tre huvudgrupper; Teknikföretag liknande Seamless specialiserade på digital distribution av påfyllnadskoder, distributionsföretag och ITkonsulter/utvecklingsföretag specialiserade på teknik inom telekom. Konkurrensen inom mobilbaserade monetära transaktioner är ännu i sin linda och behovet av olika tekniska lösningar skiljer sig åt beroende på region och hur utvecklad övrig finansiell infrastruktur är. Kända konkurrenter till Seamless utgörs bl.a. av Google Wallet, Visa, de fyra stora svenska mobiloperatörerna (4T) med sin lösning WyWallet samt ett initiativ från storbankerna. Översiktlig verksamhetsbeskrivning Affärsidé och strategi Seamless affärsidé är att utveckla och tillhandahålla elektroniska system för mobila betalningar och påfyllning av kontantkort, transaktioner och värdeskapande tjänster. Seamless system hjälper människor och företag att på ett enkelt och effektivt sätt fylla på sina kontantkort och genomföra finansiella transaktioner via mobiltelefonen. Seamless skapar värde för sina kunder genom att ge dem tillgång till en användarvänlig lösning i absolut teknisk framkant, en jämn och hög kvalitet i ERS-systemet och genom att ha en konkurrenskraftig internkostnadsstruktur. Affärsområden Seamless har två huvudsakliga affärs- och produktområden där transaktionsväxeln ERS 360 är navet i verksamheten. Under 2012 kommer ett tredje affärsområde att startas med SEQR. Koncernen Transaktionsväxeln Distribution SEQR Transaktionsväxeln Transaktionsväxeln är underliggande verksamhet i Seamless Distribution AB (publ) och det helägda dotterbolaget Seamless Private Limited. Affärsområdeschef sedan 2012 är Bogdan Sacuiu. Produkter som säljs via affärsområdet Transaktionsväxel inkluderar E-TopUp, värdeadderande tjänster (VAS) och Managed Operations (MOPS). Produkterna säljs framförallt till mobiloperatörer och olika distributörer av elektroniska produkter runt om i världen. 5

6 Distribution Distribution är verksamheten i det lettiska dotterbolaget SIA Lettel som förvärvades under fjärde kvartalet Affärsområdeschef sedan 2011 är Lars Sjölund. Huvudprodukten är fysisk distribution av påfyllnadskoder och övriga e-produkter för mobiltelefoni via detaljister. Förvärvet av Lettel innebar att Seamless gick från att vara en ren teknikleverantör till att också bli en distributör. SEQR Under slutet av 2011 lanserade Bolaget den nya produkten SEQR som gör det möjligt att betala med mobiltelefonen i butik och online samt att överföra pengar mellan mobiler. SEQR är ett helt nytt betalningssystem för mobilen som gör det möjligt att genomföra transaktioner utan att gå via bankernas och kortföretagens befintliga och kostsamma lösningar. Seamless har som målsättning att lansera SEQR kommersiellt under andra halvåret Affärsområdeschef sedan 2012 är Emil Wikström. Huvudprodukten inom detta kommande affärsområde är mobila betalningar. Segmentsrapportering Nedan presenteras intäkter och totalresultat per affärsområde under perioden 2009 och Lettel utgör i sin helhet affärsområdet Distribution. Lettel konsoliderades i övriga Koncernen från och med den 27 oktober Om Lettel hade konsoliderats från och med den 1 januari 2011 skulle Lettel ha bidragit positivt till omsättningen med tkr och med tkr till rörelseresultatet. Koncern Moderbolag Nettoomsättning, tkr 2011 (IFRS) 2010 (IFRS) 2010 (BFN) 2009 (BFN) Transaktionsväxel Distribution Totalt Totalresultat, tkr Transaktionsväxel Distribution Styrelsens sammansättning, ledande befattningshavare, anställda, rådgivare och revisorer Styrelsen för Seamless består av Gunnar Jardelöv (ordförande), Peter Fredell (VD/Koncernchef), Dan Walker, Johan Kyllerman, Per Sondén, Peter Grauers och Voria Fattahi. Seamless ledande befattningshavare består av Peter Fredell (VD/Koncernchef), Tommy Eriksson (COO), Daniel Nyholm (CFO), Martin Wingert (CTO), Mikael Signarsson (VP Business Development), Lars Sjölund (VP Distributors), Bogdan Sacuiu (VP Sales) och Emil Wikström (VP SEQR). Antalet anställda i Koncernen var 44 personer vid utgången av Vid listbytet till Nasdaq OMX Stockholm bistår Evli Bank Plc, Stockholmsfilial som finansiell rådgivare och Ashurst Advokatbyrå som en legal rådgivare. Bolagets revisorer är PwC, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor. Riskfaktorer Seamless verksamhet är förenad med riskfaktorer specifika för emittenten och branschen som t.ex. beroende av personal och nyckelpersoner, beroende av större avtal, konkurrens, politiska risker, olika rättssystem och rättsliga förfaranden, intressekonflikter, immateriellt skydd, produkter, standardisering, risk för intrång, sekretess och sakkunskap, säkerhetsrisker och kort verksamhetshistorik avseende dotterbolag. Det finns även finansiella risker såsom valutarisker och intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov. Det finns även riskfaktorer relaterade till värdepapperen såsom aktiemarknadsrisk, utspädning genom framtida emissioner, kursvariationer, påverkan från större aktieägare, vissa utländska aktieägare kan vara förhindrade att utnyttja sin företrädesrätt samt risker relaterade till utdelning. Ovanstående risker utgör ett sammanfattande urval av de riskfaktorer som har betydelse för Seamless verksamhet eller för en investering i Seamless aktier. För ytterligare information, se kapitlet Riskfaktorer. 6

7 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalet i Seamless uppgår till kronor fördelat på aktier. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,50 kronor. Det finns endast ett aktieslag. Seamless aktie är upptagen för handel på Nasdaq OMX First North sedan 2006 under kortnamnet SDAB B. I samband med att aktien tas upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm ändras kortnamnet till SEAM. I tabellen nedan redovisas information beträffande aktieägarna i Bolaget per den 30 mars Ägare Antal aktier och röster Andel av totalt kapital och röster Fredell & Co AB ,8% Walker Dan fam o bolag ,6% Kinnevik AB ,5% Carlbom Kent ,4% Avanza Pension Försäkring AB ,4% Jardelöv Gunnar bolag ,4% Andersson Yngve ,0% Signarsson Mikael ,3% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,2% Swedbank Försäkring AB ,0% Exb Holding AB ,0% Holmström Bo ,9% Löfgrens Analys AB ,8% Focus & Act Management AB ,8% Weibust Alexander ,7% Bollter Totte ,7% Hasslert Per-Erik ,5% Krantz Gunnar ,5% Randqvist Charles ,5% Närling Kent ,5% Totalt, största ägare ,5% Totalt, övriga ägare ,5% Totalt, alla ägare ,0% 7

8 Finansiell information i sammandrag Belopp i tkr Q (3 mån) IFRS Q (3 mån) IFRS Koncern Moderbolag Moderbolag 2011 (12 mån) IFRS 2010 (12 mån) IFRS 2010 (12 mån) IFRS (RFR2) 2010 (12 mån) BFN 2009 (12 mån) BFN Summa rörelsens intäkter Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Kassaflöde från den löpande verksamheten Marginaler Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar neg. neg. neg. neg. neg. neg. 13% Rörelsemarginal neg. neg. neg. neg. neg. neg. 12% Nettovinstmarginal neg. neg. neg. 2% 2% 2% 10% Avkastning Avkastning på sysselsatt kapital neg. neg. neg. neg. neg. neg. 35% Avkastning på totalt kapital neg. neg. neg. neg. neg. neg. 21% Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. 4% i.u. 6% 37% Kapitalstruktur Eget kapital Balansomslutning Soliditet 56% 58% 56% 64% 64% 64% 48% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% Medarbetare Anställda vid periodens slut Aktiedata Antal aktier vid periodens utgång före utspädning Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Eget kapital per aktie före utspädning (kr) 1,63 1,06 1,93 1,17 1,17 1,17 0,76 Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) 1,63 1,06 1,93 1,17 1,17 1,17 0,74 Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,21-0,11-0,24 0,04 0,05 0,05 0,24 Resultat per aktie efter utspädning (kr) -0,21-0,11-0,24 0,04 0,05 0,05 0,23 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie före utspädning (kr) -0,05 0,01-0,19-0,13-0,21-0,21 0,52 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie efter utspädning (kr) -0,05 0,01-0,19-0,13-0,21-0,21 0,51 Utdelning per aktie (kr) Framtidsutsikter Tillväxt och lönsamhet Seamless är främst ett tillväxtföretag där målet är att leverera uthållig och lönsam tillväxt med en långsiktig rörelsemarginal om minst tio procent. Utdelning Seamless har som mål att ge aktieägarna en god avkastning och värdetillväxt. Målet är att dela ut procent av nettovinsten till aktieägarna i form av utdelning eller aktieåterköp. Då Seamless är ett utvecklingsbolag har ännu inte utdelning lämnats till ägarna. Till grund för beslut om vid vilken tidpunkt som 8

9 Seamless ska bli ett vinstutdelande bolag ligger Seamless finansiella ställning, lönsamhetsutveckling, tillväxtpotential samt investeringsbehov. Handlingar införlivade genom hänvisning Seamless årsredovisningar för 2009, 2010 och 2011 samt kvartalsrapporten för 1 januari 31 mars 2012, är en del av detta Prospekt. Dokumenten kan laddas ner från Bolagets hemsida Alternativt kan dokumenten rekvireras från Bolagets huvudkontor på telefonnummer Originalen avseende dessa rapporter finns tillgängliga för inspektion på Bolagets huvudkontor med adress Dalagatan 100, Stockholm. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i ett Prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer som har lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig, eller oförenlig med övriga delar i Prospektet. 9

10 Riskfaktorer Nedan anges de riskfaktorer som kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Koncernen. Riskfaktorerna är inte rangordnade i prioritetsordning och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i Prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. Investerare uppmanas att göra en självständig bedömning av nedan angivna och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Koncernens verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorer specifika för emittenten och branschen Beroende av personal och nyckelpersoner Bolagets förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal är av stor betydelse för Bolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det därför få en negativ inverkan på verksamheten. Även om ledningen anser att Bolaget har goda förutsättningar för att kunna attrahera såväl som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredsställande villkor givet den konkurrens om arbetskraft som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Beroende av större avtal Viktiga kunder för Bolaget är bolag inom koncernen MTN Group. MTN-bolagen stod för cirka 50 procent av Bolagets omsättning under Bolaget kan påverkas negativt om något av dessa partner- eller kundavtal sägs upp. Koncernramavtal med MTN Group, tecknade med MTN Dubai Limited, kan sägas upp med omedelbar verkan i händelse av en s.k. change of control. Avtalen anger att Bolaget skall informera MTN Group och relevanta MTN bolag inom 48 timmar från offentliggörandet av en förändring av strukturen av majoritetsägandet i Bolaget. MTN Group kan därefter ensidigt säga upp respektive koncernramavtal med omedelbar verkan. Det ena koncernramavtalet med MTN Group saknar lagvalsklausul och det föreligger således osäkerhet kring när denna bestämmelse avseende "change of control" kan tillämpas. Bolaget har en stor partner för globalt samarbete; Ericsson. Under det ramavtal som slutits med Ericsson ingås separata avtal med slutkunder. Dessa avtal stod 2011 för cirka 6 procent av Bolagets omsättning. Konkurrens Bolaget utsätts för konkurrens från ett flertal andra aktörer som erbjuder tjänster och produkter kring olika finansiella lösningar. Flera av dessa har större finansiella resurser än Seamless och därtill en större global spridning. Som ett resultat av detta kan Bolaget få svårt att ta nya marknadsandelar (eller behålla nuvarande) på villkor som bedöms acceptabla. Politiska risker Försäljningen av Bolagets produkter sker i olika delar av världen, framförallt länder i Europa, norra Afrika, Mellanöstern och Asien. Av detta följer att Bolaget i vissa fall verka i instabila miljöer. Detta är en riskfaktor i och med att det ställer stora krav på anpassningsförmåga, men också innebär viss risk avseende bl.a. betalningssäkringar, kompetensförsörjning och distributionssystem. Politiska sanktioner eller handelsblockader mot vissa länder skulle kunna påverka Bolaget negativt och leda till minskad omsättning. Olika rättssystem och rättsliga förfaranden Bolagets teknologi förväntas även fortsättningsvis till stor del säljas på andra marknader än den svenska. Detta innebär att Bolaget kan komma att behöva ta hänsyn till en rad olika rättssystem genom vilka Bolaget kan exponeras för legala risker som Bolaget inte har kunnat förutse. Att hantera legala risker kan leda till ökade kostnader for legal rådgivning, vilket kan påverka Bolagets resultat negativt. 10

11 Intressekonflikter På den baltiska marknaden är en av styrelseledamöterna i Bolagets lettiska dotterbolag Lettel även ensam aktieägare i det lettiska bolaget PlusPunkts SIA ("PlusPunkts"), vilket är Bolagets största distributör i Baltikum. Efter förvärvet av Lettel, där köpeskillingen delvis erlades i form av aktier i Bolaget, är denna styrelseledamot även aktieägare i Bolaget (ägande om cirka 5,3 procent). PlusPunkts svarade för cirka 35 procent av affärsområdet Distributions intäkter under Bolagets samarbete med PlusPunkts kan påverkas negativt i det fall att motstående intressen mellan parterna uppstår. Immateriellt skydd Bolagets framtida framgång beror på dess förmåga att utveckla och förbättra produkter för att hålla jämna steg med teknologiska förändringar och uppfylla nya krav som ställs på marknaden. Bolaget försöker skydda viktiga resultat av Bolagets utvecklingsinsatser genom patentansökningar. För närvarande är Bolagets lösning SEQR föremål för patentansökan. Samtidigt som patent skyddar frukterna av utvecklingssatsningar innebär de också att tekniken offentliggörs, vilket kan göra Bolaget mer sårbart för angrepp. Bolaget kan emellertid inte garantera att dess utvecklingsarbete leder till tekniska och kommersiella framgångar, att patentansökningar kommer att beviljas, eller att eventuellt beviljade patent kommer att kunna vidmakthållas eller utgöra ett tillräckligt skydd för Bolagets rättigheter. Produkter Om Bolaget inte fortsätter göra produkt- och teknologiframsteg eller framgångsrika lanseringar av ett tillräckligt antal konkurrenskraftiga produkter eller på ett erforderligt sätt kan skydda dessa, skulle detta kunna få en väsentlig negativ påverkan på dess verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Standardisering Framtida utveckling kring eventuell teknisk standardisering inom områden där Bolaget erbjuder, eller kan komma att erbjuda, produkter och tjänster kan få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets affärsmodell och framtida intjäningsförmåga. Risk för intrång Ett teknikintensivt företag som Bolaget löper alltid en risk att utsättas för att ägare av patent eller andra rättigheter kan hävda att Bolaget begår intrång. En tredje parts rättigheter skulle också kunna hindra Bolaget eller någon av Bolagets licenstagare att fritt använda en viss metod eller teknologi, vilket kan innebära att Bolaget kan ådra sig betydande kostnader och skadeståndsansvar eller tvingas avbryta eller begränsa sina satsningar på produktutveckling och kommersialisering av en eller flera av Bolagets produkter. De kostnader som sådana tvister kan innebära kan ha en avsevärd negativ effekt på Bolagets finansiella ställning, även om utgången av en sådan process är till Bolagets fördel. Bolaget eller dess samarbetspartners kan också tvingas skaffa en licens för att fortsätta tillverka eller marknadsföra de produkter och förfaranden som omfattas. Det är inte säkert att sådana licenser är tillgängliga på rimliga villkor. Sekretess och sakkunskap Bolaget är beroende av sekretess och sakkunskap i sin teknikutveckling. Bolagets medarbetare är skyldiga att teckna standardavtal avseende sekretess. Bolaget kan inte ge någon garanti för att bolagets anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer inte agerar i strid med sekretessåtaganden avseende konfidentiell information eller att konfidentiell information inte avslöjas på annat sätt och utnyttjas av konkurrenter vilket kan påverka Bolaget negativt. Säkerhetsrisker Trots Bolagets befintliga säkerhetssystem, är och kommer Bolagets datorbaserade system att vara sårbart mot datorvirus och andra liknande störningsfaktorer som kan orsakas av kunder eller andra användare. Denna form av problem kan leda till tekniska fel, förseningar och tillfälliga avbrott i de tjänster Bolaget erbjuder med ökade kostnader och resursanspråk som följd. Om tillförlitliga och heltäckande säkerhetssystem ej kontinuerligt 11

12 utvecklas för verksamheten kan detta dämpa den förutspådda tillväxten inom denna industri. I synnerhet kan Bolagets tilltänkta kunder välja andra lösningar. Kort verksamhetshistorik avseende dotterbolag Bolaget har på relativt kort tid förvärvat och etablerat dotterbolag och den korta verksamhetshistoriken medför att det är svårt att utvärdera dotterbolagens framtida utveckling och lönsamhet. Finansiella risker Valutarisk Bolaget har sitt säte i Sverige men verksamheten är internationell och innefattar sju länder i Europa, tio länder i Afrika, åtta länder i Asien och ett land i Sydamerika. Verksamheten är därigenom exponerad mot flera valutor såsom euro, US-dollar och thailändska bath. Valutarisken uppkommer så gott som helt genom framtida affärstransaktioner då bolagets verksamhet i de aktuella länderna så gott som uteslutande består av försäljning. Bolaget har obetydliga nettotillgångar som är exponerade för valutafluktuationer och inga skulder i andra valutor än svenska kronor. Fordringar uppkommer löpande i utländska valutor. Vilken valuta fordringar uppkommer i beror på i vilken valuta som försäljningen av bolagets produkter denomineras. Dessa fordringar är utsatta för valutafluktuationer som normalt sett inte valutasäkras, huvudsakligen beroende på att de är kortfristiga och att viss osäkerhet råder avseende tidpunkten för fullgörandet av betalningarna. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Det kan inte med säkerhet fastställas huruvida Bolaget kan komma att generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas att Koncernen i framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns heller inga garantier för att nytt kapital med säkerhet kan anskaffas eller att det anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Om externt kapital kommer att anskaffas via nyemission riskerar Bolagets aktieägares innehav att bli utspätt. Alternativt kan Koncernen ta upp lån för att täcka dess finansieringsbehov. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredställande omfattning eller misslyckande att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt påverka Bolagets verksamhet och även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling. Riskfaktorer relaterade till värdepapperen Aktiemarknadsrisk Nuvarande och potentiella investerare i Bolaget bör beakta att en investering i Bolaget är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Som framgår av redogörelsen i detta avsnitt är aktiekursens utveckling beroende av en rad faktorer utöver Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie kan komma att bli negativ. Utspädning genom framtida nyemissioner Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandel samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris. Kursvariationer Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora negativa variationer. Kursvariationer kan bl.a. uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer, förändring av det politiska och makroekonomiska läget samt operationella faktorer som påverkar Bolagets erbjudande. Kursvariationer behöver inte nödvändigtvis ha ett 12

13 samband med förändringar av Bolagets underliggande värde eller substansvärde. Kursvariationer kan uppstå om en större aktieägare beslutar sig för att sälja många aktier under en kort tidsperiod. Påverkan från större aktieägare Bolaget har ett antal större aktieägare vilka genom sina respektive innehav i Bolaget har möjlighet att utöva ett inflytande över Bolaget och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. Större aktieägare kan även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Bolaget förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande om sådant erbjudande är förenat med sedvanligt villkor av 90 procent acceptans. Vissa utländska aktieägare kan vara förhindrade att utnyttja sin företrädesrätt Vissa innehavare av aktier i Bolaget som är bosatta i eller har en adress registrerad i vissa andra jurisdiktioner än Sverige, däribland aktieägare i USA, Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore och Nya Zeeland, kan vara förhindrade från att utnyttja sin företrädesrätt avseende de aktier de äger i Bolaget vid framtida emissioner såvida inte en registreringsåtgärd eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lag i respektive jurisdiktion vidtagits avseende sådana aktier eller ett undantag från krav på registrering eller motsvarande enligt tillämplig lag i respektive jurisdiktion är tillämpligt. Utdelning Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget. Seamless förväntas befinna sig i en expansiv investeringsfas de närmaste åren varför Bolagets eventuella utdelningsbara medel sannolikt kommer att återinvesteras i verksamheten. Detta får till följd att avkastningen på en investering i Bolagets aktie främst är beroende av aktiekursen. Till grund för beslut om vid vilken tidpunkt som Seamless ska bli ett vinstutdelande bolag ligger Bolagets finansiella ställning, lönsamhetsutveckling, tillväxtpotential samt investeringsbehov. 13

14 Bakgrund och motiv Seamless startades som ett affärsområde inom e-handelsföretaget B2Xpress lades verksamheten i ett eget bolag vilket blev startskottet för dagens Bolag. Seamless är nu ett globalt snabbväxande mjukvaruutvecklingsföretag specialiserat på teknologilösningar för mobiloperatörer, banker, dagligvaruhandel och distributörer. Seamless egenutvecklade transaktionsväxel ERS 360 är navet i verksamheten och hanterade under 2011 över 2,4 miljarder transaktioner hos mer än 40 operatörer i 26 länder på fyra kontinenter. Seamless arbetar dels genom direktförsäljning via de lokala försäljningskontoren i Stockholm, Riga, Mumbai och Accra, dels genom globala samarbetspartnern Ericsson. Fram till 2011 har tillväxten skett organiskt. Under 2011 beslutades om en ny strategi där Seamless ska utveckla egna verksamheter baserat på användning av sin egen transaktionsväxel. Detta ska ske dels organiskt, dels genom förvärv. Detta leder till att Bolaget tar ett steg upp i värdekedjan och därmed ett steg närmare slutanvändarna. Som ett led i den nya strategin genomfördes det första bolagsförvärvet i Bolagets historia genom förvärvet av den lettiska distributören Lettel. Förvärvet innebar att Seamless gick från att vara en ren teknikleverantör till att också bli en distributör. Under 2011 skedde också en stor förändring i Bolagets verksamhet i samband med lanseringen av en ny unik mobil betalningslösning för detalj- och onlinehandeln - SEQR. Seamless aktie är upptagen för handel på Nasdaq OMX First North sedan Detta prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen för Seamless ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Noteringen på Nasdaq OMX Stockholm genomförs av flera olika skäl där de främsta är att underlätta för nuvarande och nya institutionella investerare att äga och investera i Seamless aktie. Noteringen förväntas också öka genomlysning och analys av Bolaget. Vidare anses ett listbyte underlätta Seamless fortsatta utveckling och expansion. Det är styrelsens bedömning att ett listbyte kommer att leda till en ytterligare kvalitetsstämpel av Bolaget i relationen till kunder, medarbetare, investerare och media. Noteringen förväntas även leda till en utökad handel och därmed en förbättrad likviditet i Bolagets aktie. Detta förväntas underlätta möjligheten till framtida kapitalanskaffningar och ökar möjligheten att använda Seamless aktie som betalningsmedel vid eventuella framtida förvärv. Första dag för handel med Seamless aktie på Nasdaq OMX Stockholm förväntas ske omkring den 13 juni I samband med detta byts kortnamnet på aktien från SDAB B till SEAM. Sista dag för handel på Nasdaq OMX First North beräknas till omkring den 12 juni För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Seamless Distribution AB (publ) med anledning av noteringen på Nasdaq OMX Stockholm. Styrelsen för Seamless är enligt lag ansvarig för innehållet i Prospektet. Styrelsen för Bolaget försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt den vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. Stockholm den 5 juni 2012 Styrelsen i Seamless Distribution AB (publ) 14

15 miljoner Marknadsöversikt Det globala mobilanvändandet utgör grundfundament för Seamless produkt- och tjänsteerbjudande. Bolagets huvudsakliga fokus är centrerat till de två delmarknaderna för (i)kontantkortsmobiler och (ii) mobilbaserade monetära transaktioner. För kontantkortsmobiler erbjuder Seamless lösningar för elektronisk och fysisk distribution av samtalstid och på den framväxande marknaden för mobilbaserade monetära transaktioner håller Bolaget på att lansera en lösning för mobila betalningar. Mobiltelefonmarknaden Distribution av samtalstid Mobila monetära transaktioner Elektronisk distribution av samtalstid Fysisk distribution av samtalstid Mobila plånböcker Mobila internationella överföringar Mobila betalningar "POS-transaktioner" Introduktion till globalt mobilanvändande Enligt prognoser från Gartner (2012) uppskattar analysfirman att knappt 1,8 miljarder mobiltelefoner såldes under 2011, en uppgång med cirka 11 procent mot året innan. Av dessa utgjorde försäljningen av smarta mobiler cirka 27 procent med 472 miljoner sålda enheter, en försäljningsökning på cirka 59 procent mot föregående år. Tillväxttakten i Asien, och då framförallt i Indien och Kina, driver på den globala marknadstillväxten för mobiltelefoner. Vad gäller smarta mobiler (även kallat datorlika mobiler och smartphones ) är det framförallt Europa och Nordamerika som har drivit tillväxten. Antal sålda enheter på den globala mobilmarknaden 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Försäljning total Försäljning smarta mobiler Källa: Gartner Tillväxten på de flesta mobilmarknader i världen drivs av kontantkortsmobiler. Andelen traditionella abonnemang för privatpersoner är närmast obefintlig på de flesta asiatiska, afrikanska och latinamerikanska marknader. Den stora andelen kontantkortsmobiler kräver en välfungerande infrastruktur för laddning av samtalstid, ett område inom vilket Seamless levererar lösningar. 15

16 Andelen datorlika mobiler av den totala marknaden har ökat kraftigt under senare år och då speciellt i de industrialiserade länderna. På vissa marknader räknar bedömare, såsom Gartner, med att andelen uppgår till drygt hälften av utestående mobilstock. Andelen datorlika mobiler har även tilltagit i utvecklingsländerna i takt med att utbudet av billigare varianter ökat. Den relativa andelen är dock betydligt lägre på dessa marknader. Mobiltelefoner har utvecklats från att initialt endast användas för samtal och korta textmeddelanden till att idag vara fullt utvecklade och uppkopplade datorer. Denna utveckling har möjliggjort helt nya användningsområden och i takt med den tekniska utvecklingen har allt fler tekniska applikationer kunnat integreras i mobiltelefonerna. Idag kan en datorlik mobil användas till en rad olika områden. Många bedömare tror nu att nästa stora användningsområde att integreras i mobiltelefonen är möjligheten att använda den som betalmedel och plattform för monetära transaktioner. Redan idag kan konsumenter nå sina internetbanker via sina smarta mobiler men betalningar vid köpsituationer, s.k. Point Of Sale-transaktioner ( POS-transaktioner ) har än så länge inte varit möjliga i någon större omfattning. Inom detta område har Seamless en lösning kallad SEQR som presenteras mer ingående under kapitlet Verksamhetsbeskrivning. Distribution av samtalstid Den höga andelen kontantkortslösningar av det globala mobilanvändandet kräver en fungerande distribution av samtalstid, det vill säga möjligheten för konsumenterna att på ett snabbt, smidigt och säkert sätt fylla på mer pengar att nyttja för endera samtal, sms eller datatrafik. Distribution av samtalstid sker idag dels på elektronisk väg, dels genom fysisk distribution. Inom affärsområdet Transaktionsväxel erbjuder Seamless elektroniska lösningar för distribution av samtalstid som ger ett smidigt flöde från mobiloperatörerna till konsumenterna. Seamless erbjuder även fysisk distribution för påfyllning av kontantkort och andra e-produkter för mobiltelefoner genom affärsområdet Distribution. Således är Seamless med sina lösningar närvarande i hela värdekedjan från mobiloperatör till konsument. Värdekedjan för påfyllning och distribution av samtalstid till kontantkortsmobiler Mobiloperatörer Distributörer Återförsäljare Konsumenter Fysisk distribution av samtalstid Underliggande marknad till affärsområdet Distribution Fysisk hantering av koder/värdebevis utgör fortfarande en stor andel av hanteringen för kontantkortspåfyllningar i stora delar av världen. Detta sker genom att värdebevis (papper eller plastkort med sifferkod) som produceras av operatörer i olika steg distribueras till återförsäljare för att slutligen säljas till konsument. Fysisk hantering är emellertid mycket kostsam då hela kedjan med produktion, transporter, försäkringar osv. motsvarar en väsentlig del av försäljningsintäkten för påfyllnadskoder. Exakt kostnadsandel beror på respektive land samt övriga lokala förutsättningar och fördelas på operatörer, distributörer och återförsäljare. Dessa värdebevis är att jämställa med pengar och är därmed mycket stöldbegärliga. Vid fysisk distribution exponeras således distributionskedjan för olika risker i form av rån, stöld och bedrägeri. Elektronisk distribution av samtalstid Underliggande marknad för affärsområdet Transaktionsväxel 16

17 Vid elektronisk distribution levererar operatören påfyllnadskoder digitalt vilka distribueras till återförsäljarledet med eller utan mellanhänder. Först i samband med en konsuments köp blir den elektroniska koden utskriven i fysisk form från exempelvis ett kassasystem. Påfyllning av kontantkortsmobiler sker alltså genom att konsumenten köper en påfyllnadskod (e-voucher) eller gör ett köp med en s.k. direkt påfyllning av ett mobiltelefonnummer hos operatören (E-TopUp). En e-voucherkod kan användas direkt, sparas för att användas senare eller för att ges till annan person. E-TopUp ger när den används alltid en omedelbar och trådlös påfyllning av användarens konto hos operatören. Distributörer och återförsäljare Distributörer och återförsäljare av fysiska värdebevis är ofta traditionella försäljningsställen för tobak, livsmedel, godis, tidningar och tillbehör till mobiltelefoner. De har ofta en välfungerande logistikorganisation och ett nätverk av försäljningsställen. Aktörer som erbjuder elektronisk distribution kan vara desamma som ovan men här finns också tjänsteleverantörer som inte har distributionsbakgrund men erbjuder den tekniska lösningen till distributörer och kedjor i återförsäljarledet. I mer utvecklade länder är kedjeföretag inom närbutiker, kiosker, stormarknader, snabbmatskedjor och banker de dominerande aktörerna som återförsäljare. I många andra länder är infrastrukturen mindre utvecklad och återförsäljarledet består till stor del av små familjeägda butiker. Kunder Ur Seamless perspektiv utgörs kundbasen dels av leverantörer av nät, växlar och system, dels av mobiloperatörer på respektive marknad till vilka Seamless levererar lösningar för digital distribution av samtalstid. Marknaden består globalt av drygt mobiloperatörer. Dessa använder telekomutrustning från i huvudsak fem till sex olika leverantörer med Ericsson och Huawei som de två marknadsledande. Operatörerna väljer de distributionsföretag som ska få tillstånd att arbeta med digital distribution genom någon form av licenseringsförfarande och vissa fastställda kriterier. I vissa länder tar operatörerna själva distributörsrollen och arbetar direkt mot återförsäljarledet. Digital distribution möjliggör ökad kontroll för operatörerna och kan minska antalet fördyrande mellanhänder. Konkurrens Seamless är idag en globalt etablerad och känd leverantör av ERS (Electronic Recharge System) med över tio års historik av systemleveranser till globala aktörer. Systemlösningen har i takt med att systemet installerats på flera marknader godkänts av flera ledande mobiloperatörer och är ett komplett och flexibelt system som uppfyller marknadens krav på säkerhet, driftsäkerhet, transaktionstyper, distributionskanaler osv. Den konkurrens Bolaget möter beror i hög grad på respektive marknads lokala förutsättningar. Flexibilitet i anpassning till dessa lokala förutsättningar är därför ett starkt konkurrensmedel. Konkurrenter kan delas in i tre huvudgrupper: 1. Teknikföretag liknande Seamless specialiserade på digital distribution av påfyllnadskoder, till exempel Comviva och Utiba. Denna kategori av företag utgör den främsta konkurrensen mot Seamless mjukvaruförsäljning kring Transaktionsväxeln. Några av bolagen har valt att fokusera på enskilda distributionssätt/pos-tekniker medan andra har större bredd och erbjuder flera alternativ. 2. Distributionsföretag inkl. globala aktörer som t.ex. Payzone och Euronet vilka är specialiserade på distribution i egen regi. Dessa bolag utgör direkt konkurrens mot Seamless nyförvärvade distributionsverksamhet Lettel. Marknaden är fragmenterad även om viss konsolidering inletts på olika håll. 3. IT-konsulter/utvecklingsföretag specialiserade på teknik inom telekom, starkt förankrade på en lokal marknad eller en stor kund. Dessa konsultbolag konkurrerar främst om mindre specialuppdrag på enskilda marknader och mot enskilda kunder. Lösningarna är ofta unika för en specifik kund och utgör 1 Ca 800 ingår i GSM Association (GSMA) 17

18 en del av en större systemleverans. Specialkonstruerade system blir dock mer sällsynta på grund av högre underhållskostnader. Mobila monetära transaktioner Den tekniska nivån i moderna mobiltelefoner erbjuder idag möjligheter som tidigare inte fanns. Avseende finansiella tjänster och vardagsekonomi finns idag möjligheter att utföra en rad olika monetära transaktioner med hjälp av en mobiltelefon, ett område som förutspås växa snabbt och spridas globalt. Behoven av olika typer av lösningar varierar, främst med avseende på hur det lokala bankväsendets infrastruktur ser ut och vilka förutsättningar som finns för nya tekniska system. Medan det i utvecklingsländer kan behövas grundläggande lösningar för digitala transaktioner och kontoföring kan det i industrialiserade länder istället behövas nya mer konsument- och/eller handlarinriktade lösningar för ökad konkurrens och tillgänglighet. Seamless lösning SEQR erbjuder en typ av lösning för POS-transaktioner, en marknad som idag domineras av bankerna och de stora konto- och kreditkortsbolagen. Mobila plånböcker Digitala, mobila plånböcker innebär att en mobiltelefon kan fungera som både plånbok och bankkonto med möjlighet att ladda på pengar, genomföra köp och överföra pengar till andra telefoner. I praktiken innebär detta att mobilen kan användas för att köpa varor och tjänster och att löneutbetalningar, som i vissa utvecklingsländer görs så ofta som dagligen, kan ske till en mobiltelefon. Detta kan minska kontantintensiteten, öka säkerheten och skapa förutsättningar för sparande. Denna teknik utgör en mycket viktig funktion i utvecklingsländer där bankernas infrastruktur inte är utbyggd på samma sätt som i industrialiserade länder och många saknar bankkonto. Tekniken är delvis fortfarande i sin linda men marknaden har sett en snabb utveckling av produkter och tjänster inom området. Mobila internationella överföringar En förlängning av mobila plånböcker med möjlighet till enklare banktjänster och finansiella tjänster öppnar möjligheten för internationella monetära transaktioner med mobilen som såväl avsändare som mottagare. Detta kan öppna upp för ökad konkurrens och ökad tillgänglighet på en marknad som idag till största delen kontrolleras av globala bolag specialiserade på internationella monetära transaktioner och banker. Bolag specialiserade på internationella transfereringar har ofta lokal närvaro med sina agenter i form av mindre butiker och tobakshandlare där man kan skicka och ta emot pengar till och från andra länder. Med de möjligheter den nya teknologin i mobiltelefoner nu tillhandahåller skapas utrymme för ökad konkurrens och smidigare hantering av internationella monetära transaktioner. Detta kan generera framtida affärsmöjligheter för de aktörer som har relevant infrastruktur på plats i de länder mellan vilka transaktioner ska genomföras. Marknaden för detta är dock fortfarande i en tidig utvecklingsfas. Mobila betalningar POS-transaktioner Underliggande marknad för det kommande affärsområdet SEQR I industrialiserade länder väntas mobila betalningar, s.k. POS-transaktioner, nu växa kraftigt som ett enkelt och säkert sätt att betala med mobilen istället för med konto- och kreditkort. Denna marknad väntas växa av såväl efterfrågan från konsumenter som handlare. Konsumenter kan med hjälp av mobila betallösningar få en förenklad process vid såväl e-handel som köp i fysiska butiker. Tekniken kan medge att rabattkuponger, klubboch medlemskort samt erbjudanden erhålles direkt i mobiltelefonen vilket förväntas underlätta för konsumenten och göra handlarnas erbjudanden mer tillgängliga. 18

19 (miljoner) (MSEK) Statistik över kortbaserade POS-transaktioner i Sverige 1,800 1,600 1,400 1,200 1, , , , , , ,000 0 POS-transaktioner, antal (vänster) POS-transaktioner, ackumulerat värde (höger) Diagrammet redovisar antal POS-transaktioner på den svenska marknaden gjorda med konto- och kreditkort, dess ackumulerade värde och tillväxten i dessa under Källa: Europeiska Centralbanken Undersökningar som Svensk Handel genomfört visar att så många som 60 procent av de svenska handlarna vill införa mobila betalningar. Handlarna efterfrågar bl.a. en lösning som inte kräver investeringar i dyr teknik, att modellen ska ge transparens i betalningsflödet, att det inte ska ta längre tid än en kortbetalning och att avgifterna ska vara lägre än dagens nivå för kortbetalningar. Det är även viktigt för handlarna att en generell och framtidssäkrad standard tas fram som är tillgänglig för alla kunder och inte operatörsberoende. Handlarnas möjligheter att sänka kostnader för kontanthantering och transaktionsavgifter till kortföretagen beräknas driva utvecklingen. Det finns idag framförallt två tekniker för mobila POS-transaktioner där den ena baseras på s.k. NFC 2 -chip och den andra på QR 3 -koder. De båda teknikerna skiljer sig åt genom olika sätt att identifiera, positionera och kommunicera mellan kassaterminal och mobiltelefon för att genomföra en transaktion. Tekniken baserad på NFC-chip kräver att chip installeras på båda enheter som ingår i en transaktion dvs. på såväl betalningsmottagare som betalningsavsändare, vilket generellt kräver investeringar i ny infrastruktur. Tekniken baserad på QR-koder kan kräva mindre omfattande infrastrukturinvesteringar då koderna enkelt kan genereras antingen på en digital skärm eller på en dekal för identifiering av betalningsmottagaren såsom Seamless lösning SEQR. Koderna avläses sedan optiskt av betalningsavsändarens mobiltelefonkamera och transaktionen clearas i en central transaktionsväxel. QR-koder i sig är inget nytt men de har tidigare inte använts i någon större omfattning. Smarta mobilers förmåga att genom kameraenheter läsa och bearbeta information i optiska koder har dock öppnat upp för helt nya möjligheter. I dagsläget håller Seamless på att lansera en lösning kallad SEQR som bygger på QR-koder. Då transaktionerna verifieras och genomförs i Seamless transaktionsväxel kan kortföretagens infrastruktur kringgås och därmed försvinner avgifterna relaterade till dessa. De lösningar som är baserade på NFC-chip inkluderar ofta kortföretagens infrastruktur och transaktionskedjan blir därmed identisk med nuvarande korttransaktioner, med bibehållna avgifter till kortföretagen som följd. Kunder & Konkurrens Marknaden för mobila plånböcker är ännu i sin linda och behovet av olika tekniska lösningar skiljer sig åt beroende på region och hur utvecklad övrig finansiell infrastruktur är. En systemleverantör med relevant infrastruktur kan lansera egna lösningar eller välja att lansera en produkt i partnerskap med exempelvis en bank eller befintlig leverantör för enklare finansiella tjänster. 2 Near Field Communication 3 Quick Response 19

20 Ett system för mobila internationella monetära transaktioner har för slutanvändaren ingen större skillnad mot en mobil plånbok i funktionalitet eller användarupplevelse. För tjänsteleverantören av lösningen kan det dock krävas annan bakomliggande infrastruktur och upparbetade bankförbindelser i de länder mellan vilka transaktionerna skall äga rum. En inte osannolik utveckling kring området är att aktörer med befintlig verksamhet inom internationell monetär transaktionsförmedling rör sig mot att erbjuda kunderna möjligheten att sköta transaktioner själva via sina mobiltelefoner. Vid mobila POS-transaktioner som i industrialiserade länder väntas öka kraftigt under kommande år ser kund och konkurrensförhållandena något olika ut beroende på teknik och affärsupplägg. Kända men ännu inte lanserade tjänster som bygger på NFC-teknik baseras ofta på kortföretagens infrastruktur. Skillnaden mot en vanlig korttransaktion är enbart förfarandet vid det fysiska betalningstillfället. Istället för att dra ett kort hålls en mobiltelefon mot ett chip. Nackdelen blir att såväl handlare som konsumenter måste investera i ny utrustning och att kortföretagens system inte kan kringgås. Framförallt handlarkollektivet indikerar stor vilja att sänka de avgifter de idag betalar för varje korttransaktion. Dessa avgifter skiljer sig kraftigt åt mellan olika typer av kort, länder och handlare men ett globalt snitt avseende kostnad per transaktion är knappt 2 procent av transaktionsbeloppet enligt Bolagets bedömning. Enligt Svensk Handel kan dock en mindre handlare i Sverige betala så mycket som 3 procent i kortavgifter på en månatlig omsättning av kronor. I Sverige räknar man totalt sett med att handelns kostnader för dessa avgifter är cirka 10 miljarder 4 kronor årligen. Kundunderlaget för leverantörer av betallösningar utgörs av handlare. Leverantörer av betallösningar går ofta i partnerskap med banker för att nå en kommersiellt gångbar spridning med koppling och åtkomst till bankkonton mot vilka betalningarna ska debiteras. Därmed delas också intäkterna från transaktionsavgifterna med bankerna. Kända konkurrenter till Seamless utgörs bl.a. av Google Wallet, Visa, de fyra stora svenska mobiloperatörerna (4T) med sin lösning WyWallet samt ett initiativ från storbankerna. Konkurrenterna har olika teknologier under utveckling, inledande tester eller kommersialisering. Seamless teknologi står ut i mängden genom att exkludera de befintliga kortföretagen och möjliggör därför sänkta transaktionsavgifter samtidigt som en attraktiv och lättanvänd lösning erbjuds till konsumenten. 4 Ditt kort är guld värt för banken publicerad på E24.se , Korten kostar oss 10 miljarder varje år publicerad på E24.se , Så tjänar bankerna på dina kortköp publicerad på svd.se

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2011 Förvärv av lettisk distributör samt nya produkter ger intressanta möjligheter. En ökad investeringsvilja börjar skönjas hos Seamless traditionella kunder i Afrika

Läs mer

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 Januari till december 2006 12 månader

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Årsredovisning 2013 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2013 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 no Årsredovisning 2013 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2013 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Marknadsöversikt 5 Affärsområden 10 Transaktionsväxel

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007

Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007 AMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Top Up Shop Share MLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Seamless delårsrapport för perioden januari-juni 2007 Rohit Bhatia, VD Seamless: Seamless och Ericsson undertecknade

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Oroligheter i omvärlden påverkar kvartalet Försäljningen påverkas kortsiktigt negativt av de demokrati- och omvälvningsprocesser som nu pågår i Afrika och Mellanöstern.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 30 juni 2012

DELÅRSRAPPORT 1 april 30 juni 2012 DELÅRSRAPPORT 1 april 30 juni 2012 Den mobila betalningslösningen SEQR mötte allmänheten i form av en smyglansering, snabb tillväxt i antalet transaktioner som hanteras genom Seamless transaktionsväxel

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-09-30 Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet. Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:11 2015-05-16 Detta uttalande är, såvitt avser frågan om dispens från budplikt, meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ) 1 (15) Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer