Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm"

Transkript

1 Upptagande till handel av Seamless Distribution AB (publ) på Nasdaq OMX Stockholm 1

2 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i kapitlet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i Seamless Distribution AB (publ) ( Seamless, Bolaget eller Koncernen ) aktie kan innebära. Uttalanden om framtiden i detta Prospekt är gjorda av styrelsen i Bolaget och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden har noga övervägts, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Prospektet får inte distribueras i eller till land där distributionen förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Aktierna i Seamless har ej registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land. Detta dokument får inte distribueras till eller i något land i strid mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet finns tillgängligt på Evli Banks hemsida (www.evli.com) samt på Seamless hemsida (www.seamless.se). Evli Bank har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Seamless styrelse vid upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av Seamless. Evli Bank har granskat informationen och i övrigt vidtagit sedvanliga åtgärder för att förvissa sig om att den information som lämnas i Prospektet är riktig samt så objektiv, balanserad och fullständig som möjligt. Styrelsen i Seamless är enligt lag ansvarig för innehållet i Prospektet. Information om styrelsen återfinns i kapitlet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Ingen information i detta Prospekt har granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Svensk rätt är tillämplig på Prospektet. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Framtidsinriktad information Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt, bland annat i kapitlen Riskfaktorer, Bakgrund och motiv, Marknadsöversikt, Verksamhetsbeskrivning, Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt Eget kapital, skulder och annan finansiell information, och återspeglar Seamless nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån sammanhanget. Även om Seamless anser att förväntningar som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalanden. I kapitlet Riskfaktorer finns en beskrivning (som ej är uttömmande) av faktum som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling avviker från framtidsinriktade uttalanden. Information från tredje part Seamless har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt eller redovisat i sina studier, varför sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Seamless. Informationen i Prospektet har återgivits korrekt och, såvitt styrelsen i Seamless känner till, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Riskfaktorer Bakgrund och motiv Marknadsöversikt Verksamhetsbeskrivning Finansiell information i sammandrag Kommentarer till den finansiella utvecklingen Eget kapital, skulder och annan finansiell information Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Bolagsstyrning Aktiekapital och ägarförhållanden Bolagsordning Legala frågor och kompletterande information Skattefrågor i Sverige Adresser Ordlista

4 Sammanfattning Följande sammanfattning ska ses som en introduktion till andra delar i Prospektet. Prospektet ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från respektive investerares sida. En mer uttömmande beskrivning av de respektive avsnitten återfinns i Prospektet. Seamless i korthet Seamless startades 2001 och handlas på Nasdaq OMX First North under kortnamnet SDAB B. I samband med att aktien tas upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm ändras kortnamnet till SEAM. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och lokala kontor i Mumbai i Indien, Accra i Ghana, Lahore i Pakistan samt Riga i Lettland. Seamless är ett globalt snabbväxande mjukvaruutvecklingsföretag specialiserat på teknologilösningar för mobiloperatörer, banker, dagligvaruhandel och distributörer. Företagets två huvudsakliga affärs- och produktområden är: Transaktionsväxel: Seamless transaktionsväxel för mobiloperatörer där elektronisk påfyllning av kontantkort (E-TopUp) och värdeadderande tjänster (VAS) erbjuds; Distribution: Seamless egna distributionsled av elektroniska produkter; Under 2012 kommer ett ytterligare affärs- och produktområde att tillkomma med SEQR. SEQR inkluderar produkter som t.ex. mobila betalningar i butik och online samt överföring av pengar mellan mobiler. SEQR kommer även att bli ett nytt segment i den finansiella redovisningen. Seamless egenutvecklade transaktionsväxel ERS 360 är navet i verksamheten och hanterade under 2011 över 2,4 miljarder transaktioner hos mer än 40 operatörer i 26 länder på fyra kontinenter. Idag har Bolaget mer än POS-terminaler anslutna till systemet. Bakgrund och motiv Seamless aktie är upptagen för handel på Nasdaq OMX First North sedan Detta prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen för Seamless ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Noteringen på Nasdaq OMX Stockholm genomförs av flera olika skäl. De främsta skälen är att underlätta för nuvarande och nya institutionella investerare att äga och investera i Seamless aktie, öka genomlysningen av Bolaget samt underlätta för framtida utveckling och expansion. Första dag för handel med Seamless aktie på Nasdaq OMX Stockholm förväntas ske omkring den 13 juni I samband med detta byts kortnamnet på aktien från SDAB B till SEAM. Sista dag för handel på Nasdaq OMX First North beräknas till omkring den 12 juni För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Seamless Distribution AB (publ) med anledning av noteringen på Nasdaq OMX Stockholm. Översiktlig marknadsöversikt Det globala mobilanvändandet utgör grundfundament för Seamless produkt- och tjänsteerbjudande. Bolagets huvudsakliga fokus är centrerat till de två delmarknaderna för kontantkortsmobiler och mobilbaserade monetära transaktioner. För kontantkortsmobiler erbjuder Seamless lösningar för elektronisk och fysisk distribution av samtalstid och på den framväxande marknaden för mobilbaserade monetära transaktioner håller Bolaget på att lansera en lösning för mobila betalningar. Enligt prognoser från Gartner (2012) uppskattar analysfirman att knappt 1,8 miljarder mobiltelefoner såldes under 2011, en uppgång med cirka 11 procent mot året innan. Av dessa utgjorde försäljningen av smarta mobiler cirka 27 procent med 472 miljoner sålda enheter, en försäljningsökning på cirka 59 procent mot 4

5 föregående år. Tillväxten på de flesta mobilmarknader i världen drivs av kontantkortsmobiler. Andelen traditionella abonnemang för privatpersoner är närmast obefintlig på de flesta asiatiska, afrikanska och latinamerikanska marknader. Fysisk hantering av koder/värdebevis utgör fortfarande en stor andel av hanteringen för kontantkortspåfyllningar i stora delar av världen. Detta sker genom att värdebevis (papper eller plastkort med sifferkod) som produceras av operatörer i olika steg distribueras till återförsäljare för att slutligen säljas till konsument. Vid elektronisk distribution levererar operatören påfyllnadskoder digitalt vilka distribueras till återförsäljarledet med eller utan mellanhänder. Den tekniska nivån i moderna mobiltelefoner erbjuder idag möjligheter som tidigare inte fanns. Avseende finansiella tjänster och vardagsekonomi finns idag möjligheter att utföra en rad olika monetära transaktioner med hjälp av en mobiltelefon, ett område som förutspås växa snabbt och spridas globalt. I Sverige uppgick antalet kortbaserade POS-transaktioner till 1,6 miljarder under Konkurrenter Konkurrensen inom delmarknaden kontantkortsmobiler som Bolaget möter beror i hög grad på respektive marknads lokala förutsättningar. Konkurrenter kan delas in i tre huvudgrupper; Teknikföretag liknande Seamless specialiserade på digital distribution av påfyllnadskoder, distributionsföretag och ITkonsulter/utvecklingsföretag specialiserade på teknik inom telekom. Konkurrensen inom mobilbaserade monetära transaktioner är ännu i sin linda och behovet av olika tekniska lösningar skiljer sig åt beroende på region och hur utvecklad övrig finansiell infrastruktur är. Kända konkurrenter till Seamless utgörs bl.a. av Google Wallet, Visa, de fyra stora svenska mobiloperatörerna (4T) med sin lösning WyWallet samt ett initiativ från storbankerna. Översiktlig verksamhetsbeskrivning Affärsidé och strategi Seamless affärsidé är att utveckla och tillhandahålla elektroniska system för mobila betalningar och påfyllning av kontantkort, transaktioner och värdeskapande tjänster. Seamless system hjälper människor och företag att på ett enkelt och effektivt sätt fylla på sina kontantkort och genomföra finansiella transaktioner via mobiltelefonen. Seamless skapar värde för sina kunder genom att ge dem tillgång till en användarvänlig lösning i absolut teknisk framkant, en jämn och hög kvalitet i ERS-systemet och genom att ha en konkurrenskraftig internkostnadsstruktur. Affärsområden Seamless har två huvudsakliga affärs- och produktområden där transaktionsväxeln ERS 360 är navet i verksamheten. Under 2012 kommer ett tredje affärsområde att startas med SEQR. Koncernen Transaktionsväxeln Distribution SEQR Transaktionsväxeln Transaktionsväxeln är underliggande verksamhet i Seamless Distribution AB (publ) och det helägda dotterbolaget Seamless Private Limited. Affärsområdeschef sedan 2012 är Bogdan Sacuiu. Produkter som säljs via affärsområdet Transaktionsväxel inkluderar E-TopUp, värdeadderande tjänster (VAS) och Managed Operations (MOPS). Produkterna säljs framförallt till mobiloperatörer och olika distributörer av elektroniska produkter runt om i världen. 5

6 Distribution Distribution är verksamheten i det lettiska dotterbolaget SIA Lettel som förvärvades under fjärde kvartalet Affärsområdeschef sedan 2011 är Lars Sjölund. Huvudprodukten är fysisk distribution av påfyllnadskoder och övriga e-produkter för mobiltelefoni via detaljister. Förvärvet av Lettel innebar att Seamless gick från att vara en ren teknikleverantör till att också bli en distributör. SEQR Under slutet av 2011 lanserade Bolaget den nya produkten SEQR som gör det möjligt att betala med mobiltelefonen i butik och online samt att överföra pengar mellan mobiler. SEQR är ett helt nytt betalningssystem för mobilen som gör det möjligt att genomföra transaktioner utan att gå via bankernas och kortföretagens befintliga och kostsamma lösningar. Seamless har som målsättning att lansera SEQR kommersiellt under andra halvåret Affärsområdeschef sedan 2012 är Emil Wikström. Huvudprodukten inom detta kommande affärsområde är mobila betalningar. Segmentsrapportering Nedan presenteras intäkter och totalresultat per affärsområde under perioden 2009 och Lettel utgör i sin helhet affärsområdet Distribution. Lettel konsoliderades i övriga Koncernen från och med den 27 oktober Om Lettel hade konsoliderats från och med den 1 januari 2011 skulle Lettel ha bidragit positivt till omsättningen med tkr och med tkr till rörelseresultatet. Koncern Moderbolag Nettoomsättning, tkr 2011 (IFRS) 2010 (IFRS) 2010 (BFN) 2009 (BFN) Transaktionsväxel Distribution Totalt Totalresultat, tkr Transaktionsväxel Distribution Styrelsens sammansättning, ledande befattningshavare, anställda, rådgivare och revisorer Styrelsen för Seamless består av Gunnar Jardelöv (ordförande), Peter Fredell (VD/Koncernchef), Dan Walker, Johan Kyllerman, Per Sondén, Peter Grauers och Voria Fattahi. Seamless ledande befattningshavare består av Peter Fredell (VD/Koncernchef), Tommy Eriksson (COO), Daniel Nyholm (CFO), Martin Wingert (CTO), Mikael Signarsson (VP Business Development), Lars Sjölund (VP Distributors), Bogdan Sacuiu (VP Sales) och Emil Wikström (VP SEQR). Antalet anställda i Koncernen var 44 personer vid utgången av Vid listbytet till Nasdaq OMX Stockholm bistår Evli Bank Plc, Stockholmsfilial som finansiell rådgivare och Ashurst Advokatbyrå som en legal rådgivare. Bolagets revisorer är PwC, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor. Riskfaktorer Seamless verksamhet är förenad med riskfaktorer specifika för emittenten och branschen som t.ex. beroende av personal och nyckelpersoner, beroende av större avtal, konkurrens, politiska risker, olika rättssystem och rättsliga förfaranden, intressekonflikter, immateriellt skydd, produkter, standardisering, risk för intrång, sekretess och sakkunskap, säkerhetsrisker och kort verksamhetshistorik avseende dotterbolag. Det finns även finansiella risker såsom valutarisker och intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov. Det finns även riskfaktorer relaterade till värdepapperen såsom aktiemarknadsrisk, utspädning genom framtida emissioner, kursvariationer, påverkan från större aktieägare, vissa utländska aktieägare kan vara förhindrade att utnyttja sin företrädesrätt samt risker relaterade till utdelning. Ovanstående risker utgör ett sammanfattande urval av de riskfaktorer som har betydelse för Seamless verksamhet eller för en investering i Seamless aktier. För ytterligare information, se kapitlet Riskfaktorer. 6

7 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalet i Seamless uppgår till kronor fördelat på aktier. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,50 kronor. Det finns endast ett aktieslag. Seamless aktie är upptagen för handel på Nasdaq OMX First North sedan 2006 under kortnamnet SDAB B. I samband med att aktien tas upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm ändras kortnamnet till SEAM. I tabellen nedan redovisas information beträffande aktieägarna i Bolaget per den 30 mars Ägare Antal aktier och röster Andel av totalt kapital och röster Fredell & Co AB ,8% Walker Dan fam o bolag ,6% Kinnevik AB ,5% Carlbom Kent ,4% Avanza Pension Försäkring AB ,4% Jardelöv Gunnar bolag ,4% Andersson Yngve ,0% Signarsson Mikael ,3% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,2% Swedbank Försäkring AB ,0% Exb Holding AB ,0% Holmström Bo ,9% Löfgrens Analys AB ,8% Focus & Act Management AB ,8% Weibust Alexander ,7% Bollter Totte ,7% Hasslert Per-Erik ,5% Krantz Gunnar ,5% Randqvist Charles ,5% Närling Kent ,5% Totalt, största ägare ,5% Totalt, övriga ägare ,5% Totalt, alla ägare ,0% 7

8 Finansiell information i sammandrag Belopp i tkr Q (3 mån) IFRS Q (3 mån) IFRS Koncern Moderbolag Moderbolag 2011 (12 mån) IFRS 2010 (12 mån) IFRS 2010 (12 mån) IFRS (RFR2) 2010 (12 mån) BFN 2009 (12 mån) BFN Summa rörelsens intäkter Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Kassaflöde från den löpande verksamheten Marginaler Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar neg. neg. neg. neg. neg. neg. 13% Rörelsemarginal neg. neg. neg. neg. neg. neg. 12% Nettovinstmarginal neg. neg. neg. 2% 2% 2% 10% Avkastning Avkastning på sysselsatt kapital neg. neg. neg. neg. neg. neg. 35% Avkastning på totalt kapital neg. neg. neg. neg. neg. neg. 21% Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. 4% i.u. 6% 37% Kapitalstruktur Eget kapital Balansomslutning Soliditet 56% 58% 56% 64% 64% 64% 48% Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% Medarbetare Anställda vid periodens slut Aktiedata Antal aktier vid periodens utgång före utspädning Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Eget kapital per aktie före utspädning (kr) 1,63 1,06 1,93 1,17 1,17 1,17 0,76 Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) 1,63 1,06 1,93 1,17 1,17 1,17 0,74 Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,21-0,11-0,24 0,04 0,05 0,05 0,24 Resultat per aktie efter utspädning (kr) -0,21-0,11-0,24 0,04 0,05 0,05 0,23 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie före utspädning (kr) -0,05 0,01-0,19-0,13-0,21-0,21 0,52 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie efter utspädning (kr) -0,05 0,01-0,19-0,13-0,21-0,21 0,51 Utdelning per aktie (kr) Framtidsutsikter Tillväxt och lönsamhet Seamless är främst ett tillväxtföretag där målet är att leverera uthållig och lönsam tillväxt med en långsiktig rörelsemarginal om minst tio procent. Utdelning Seamless har som mål att ge aktieägarna en god avkastning och värdetillväxt. Målet är att dela ut procent av nettovinsten till aktieägarna i form av utdelning eller aktieåterköp. Då Seamless är ett utvecklingsbolag har ännu inte utdelning lämnats till ägarna. Till grund för beslut om vid vilken tidpunkt som 8

9 Seamless ska bli ett vinstutdelande bolag ligger Seamless finansiella ställning, lönsamhetsutveckling, tillväxtpotential samt investeringsbehov. Handlingar införlivade genom hänvisning Seamless årsredovisningar för 2009, 2010 och 2011 samt kvartalsrapporten för 1 januari 31 mars 2012, är en del av detta Prospekt. Dokumenten kan laddas ner från Bolagets hemsida Alternativt kan dokumenten rekvireras från Bolagets huvudkontor på telefonnummer Originalen avseende dessa rapporter finns tillgängliga för inspektion på Bolagets huvudkontor med adress Dalagatan 100, Stockholm. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i ett Prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer som har lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig, eller oförenlig med övriga delar i Prospektet. 9

10 Riskfaktorer Nedan anges de riskfaktorer som kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Koncernen. Riskfaktorerna är inte rangordnade i prioritetsordning och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i Prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. Investerare uppmanas att göra en självständig bedömning av nedan angivna och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Koncernens verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorer specifika för emittenten och branschen Beroende av personal och nyckelpersoner Bolagets förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal är av stor betydelse för Bolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det därför få en negativ inverkan på verksamheten. Även om ledningen anser att Bolaget har goda förutsättningar för att kunna attrahera såväl som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredsställande villkor givet den konkurrens om arbetskraft som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. Beroende av större avtal Viktiga kunder för Bolaget är bolag inom koncernen MTN Group. MTN-bolagen stod för cirka 50 procent av Bolagets omsättning under Bolaget kan påverkas negativt om något av dessa partner- eller kundavtal sägs upp. Koncernramavtal med MTN Group, tecknade med MTN Dubai Limited, kan sägas upp med omedelbar verkan i händelse av en s.k. change of control. Avtalen anger att Bolaget skall informera MTN Group och relevanta MTN bolag inom 48 timmar från offentliggörandet av en förändring av strukturen av majoritetsägandet i Bolaget. MTN Group kan därefter ensidigt säga upp respektive koncernramavtal med omedelbar verkan. Det ena koncernramavtalet med MTN Group saknar lagvalsklausul och det föreligger således osäkerhet kring när denna bestämmelse avseende "change of control" kan tillämpas. Bolaget har en stor partner för globalt samarbete; Ericsson. Under det ramavtal som slutits med Ericsson ingås separata avtal med slutkunder. Dessa avtal stod 2011 för cirka 6 procent av Bolagets omsättning. Konkurrens Bolaget utsätts för konkurrens från ett flertal andra aktörer som erbjuder tjänster och produkter kring olika finansiella lösningar. Flera av dessa har större finansiella resurser än Seamless och därtill en större global spridning. Som ett resultat av detta kan Bolaget få svårt att ta nya marknadsandelar (eller behålla nuvarande) på villkor som bedöms acceptabla. Politiska risker Försäljningen av Bolagets produkter sker i olika delar av världen, framförallt länder i Europa, norra Afrika, Mellanöstern och Asien. Av detta följer att Bolaget i vissa fall verka i instabila miljöer. Detta är en riskfaktor i och med att det ställer stora krav på anpassningsförmåga, men också innebär viss risk avseende bl.a. betalningssäkringar, kompetensförsörjning och distributionssystem. Politiska sanktioner eller handelsblockader mot vissa länder skulle kunna påverka Bolaget negativt och leda till minskad omsättning. Olika rättssystem och rättsliga förfaranden Bolagets teknologi förväntas även fortsättningsvis till stor del säljas på andra marknader än den svenska. Detta innebär att Bolaget kan komma att behöva ta hänsyn till en rad olika rättssystem genom vilka Bolaget kan exponeras för legala risker som Bolaget inte har kunnat förutse. Att hantera legala risker kan leda till ökade kostnader for legal rådgivning, vilket kan påverka Bolagets resultat negativt. 10

11 Intressekonflikter På den baltiska marknaden är en av styrelseledamöterna i Bolagets lettiska dotterbolag Lettel även ensam aktieägare i det lettiska bolaget PlusPunkts SIA ("PlusPunkts"), vilket är Bolagets största distributör i Baltikum. Efter förvärvet av Lettel, där köpeskillingen delvis erlades i form av aktier i Bolaget, är denna styrelseledamot även aktieägare i Bolaget (ägande om cirka 5,3 procent). PlusPunkts svarade för cirka 35 procent av affärsområdet Distributions intäkter under Bolagets samarbete med PlusPunkts kan påverkas negativt i det fall att motstående intressen mellan parterna uppstår. Immateriellt skydd Bolagets framtida framgång beror på dess förmåga att utveckla och förbättra produkter för att hålla jämna steg med teknologiska förändringar och uppfylla nya krav som ställs på marknaden. Bolaget försöker skydda viktiga resultat av Bolagets utvecklingsinsatser genom patentansökningar. För närvarande är Bolagets lösning SEQR föremål för patentansökan. Samtidigt som patent skyddar frukterna av utvecklingssatsningar innebär de också att tekniken offentliggörs, vilket kan göra Bolaget mer sårbart för angrepp. Bolaget kan emellertid inte garantera att dess utvecklingsarbete leder till tekniska och kommersiella framgångar, att patentansökningar kommer att beviljas, eller att eventuellt beviljade patent kommer att kunna vidmakthållas eller utgöra ett tillräckligt skydd för Bolagets rättigheter. Produkter Om Bolaget inte fortsätter göra produkt- och teknologiframsteg eller framgångsrika lanseringar av ett tillräckligt antal konkurrenskraftiga produkter eller på ett erforderligt sätt kan skydda dessa, skulle detta kunna få en väsentlig negativ påverkan på dess verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning. Standardisering Framtida utveckling kring eventuell teknisk standardisering inom områden där Bolaget erbjuder, eller kan komma att erbjuda, produkter och tjänster kan få en väsentlig negativ påverkan på Bolagets affärsmodell och framtida intjäningsförmåga. Risk för intrång Ett teknikintensivt företag som Bolaget löper alltid en risk att utsättas för att ägare av patent eller andra rättigheter kan hävda att Bolaget begår intrång. En tredje parts rättigheter skulle också kunna hindra Bolaget eller någon av Bolagets licenstagare att fritt använda en viss metod eller teknologi, vilket kan innebära att Bolaget kan ådra sig betydande kostnader och skadeståndsansvar eller tvingas avbryta eller begränsa sina satsningar på produktutveckling och kommersialisering av en eller flera av Bolagets produkter. De kostnader som sådana tvister kan innebära kan ha en avsevärd negativ effekt på Bolagets finansiella ställning, även om utgången av en sådan process är till Bolagets fördel. Bolaget eller dess samarbetspartners kan också tvingas skaffa en licens för att fortsätta tillverka eller marknadsföra de produkter och förfaranden som omfattas. Det är inte säkert att sådana licenser är tillgängliga på rimliga villkor. Sekretess och sakkunskap Bolaget är beroende av sekretess och sakkunskap i sin teknikutveckling. Bolagets medarbetare är skyldiga att teckna standardavtal avseende sekretess. Bolaget kan inte ge någon garanti för att bolagets anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer inte agerar i strid med sekretessåtaganden avseende konfidentiell information eller att konfidentiell information inte avslöjas på annat sätt och utnyttjas av konkurrenter vilket kan påverka Bolaget negativt. Säkerhetsrisker Trots Bolagets befintliga säkerhetssystem, är och kommer Bolagets datorbaserade system att vara sårbart mot datorvirus och andra liknande störningsfaktorer som kan orsakas av kunder eller andra användare. Denna form av problem kan leda till tekniska fel, förseningar och tillfälliga avbrott i de tjänster Bolaget erbjuder med ökade kostnader och resursanspråk som följd. Om tillförlitliga och heltäckande säkerhetssystem ej kontinuerligt 11

12 utvecklas för verksamheten kan detta dämpa den förutspådda tillväxten inom denna industri. I synnerhet kan Bolagets tilltänkta kunder välja andra lösningar. Kort verksamhetshistorik avseende dotterbolag Bolaget har på relativt kort tid förvärvat och etablerat dotterbolag och den korta verksamhetshistoriken medför att det är svårt att utvärdera dotterbolagens framtida utveckling och lönsamhet. Finansiella risker Valutarisk Bolaget har sitt säte i Sverige men verksamheten är internationell och innefattar sju länder i Europa, tio länder i Afrika, åtta länder i Asien och ett land i Sydamerika. Verksamheten är därigenom exponerad mot flera valutor såsom euro, US-dollar och thailändska bath. Valutarisken uppkommer så gott som helt genom framtida affärstransaktioner då bolagets verksamhet i de aktuella länderna så gott som uteslutande består av försäljning. Bolaget har obetydliga nettotillgångar som är exponerade för valutafluktuationer och inga skulder i andra valutor än svenska kronor. Fordringar uppkommer löpande i utländska valutor. Vilken valuta fordringar uppkommer i beror på i vilken valuta som försäljningen av bolagets produkter denomineras. Dessa fordringar är utsatta för valutafluktuationer som normalt sett inte valutasäkras, huvudsakligen beroende på att de är kortfristiga och att viss osäkerhet råder avseende tidpunkten för fullgörandet av betalningarna. Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Det kan inte med säkerhet fastställas huruvida Bolaget kan komma att generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas att Koncernen i framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns heller inga garantier för att nytt kapital med säkerhet kan anskaffas eller att det anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Om externt kapital kommer att anskaffas via nyemission riskerar Bolagets aktieägares innehav att bli utspätt. Alternativt kan Koncernen ta upp lån för att täcka dess finansieringsbehov. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredställande omfattning eller misslyckande att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt påverka Bolagets verksamhet och även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling. Riskfaktorer relaterade till värdepapperen Aktiemarknadsrisk Nuvarande och potentiella investerare i Bolaget bör beakta att en investering i Bolaget är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt. Som framgår av redogörelsen i detta avsnitt är aktiekursens utveckling beroende av en rad faktorer utöver Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie kan komma att bli negativ. Utspädning genom framtida nyemissioner Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandel samt vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas marknadspris. Kursvariationer Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora negativa variationer. Kursvariationer kan bl.a. uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer, förändring av det politiska och makroekonomiska läget samt operationella faktorer som påverkar Bolagets erbjudande. Kursvariationer behöver inte nödvändigtvis ha ett 12

13 samband med förändringar av Bolagets underliggande värde eller substansvärde. Kursvariationer kan uppstå om en större aktieägare beslutar sig för att sälja många aktier under en kort tidsperiod. Påverkan från större aktieägare Bolaget har ett antal större aktieägare vilka genom sina respektive innehav i Bolaget har möjlighet att utöva ett inflytande över Bolaget och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma. Större aktieägare kan även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Bolaget förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande om sådant erbjudande är förenat med sedvanligt villkor av 90 procent acceptans. Vissa utländska aktieägare kan vara förhindrade att utnyttja sin företrädesrätt Vissa innehavare av aktier i Bolaget som är bosatta i eller har en adress registrerad i vissa andra jurisdiktioner än Sverige, däribland aktieägare i USA, Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore och Nya Zeeland, kan vara förhindrade från att utnyttja sin företrädesrätt avseende de aktier de äger i Bolaget vid framtida emissioner såvida inte en registreringsåtgärd eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lag i respektive jurisdiktion vidtagits avseende sådana aktier eller ett undantag från krav på registrering eller motsvarande enligt tillämplig lag i respektive jurisdiktion är tillämpligt. Utdelning Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget. Seamless förväntas befinna sig i en expansiv investeringsfas de närmaste åren varför Bolagets eventuella utdelningsbara medel sannolikt kommer att återinvesteras i verksamheten. Detta får till följd att avkastningen på en investering i Bolagets aktie främst är beroende av aktiekursen. Till grund för beslut om vid vilken tidpunkt som Seamless ska bli ett vinstutdelande bolag ligger Bolagets finansiella ställning, lönsamhetsutveckling, tillväxtpotential samt investeringsbehov. 13

14 Bakgrund och motiv Seamless startades som ett affärsområde inom e-handelsföretaget B2Xpress lades verksamheten i ett eget bolag vilket blev startskottet för dagens Bolag. Seamless är nu ett globalt snabbväxande mjukvaruutvecklingsföretag specialiserat på teknologilösningar för mobiloperatörer, banker, dagligvaruhandel och distributörer. Seamless egenutvecklade transaktionsväxel ERS 360 är navet i verksamheten och hanterade under 2011 över 2,4 miljarder transaktioner hos mer än 40 operatörer i 26 länder på fyra kontinenter. Seamless arbetar dels genom direktförsäljning via de lokala försäljningskontoren i Stockholm, Riga, Mumbai och Accra, dels genom globala samarbetspartnern Ericsson. Fram till 2011 har tillväxten skett organiskt. Under 2011 beslutades om en ny strategi där Seamless ska utveckla egna verksamheter baserat på användning av sin egen transaktionsväxel. Detta ska ske dels organiskt, dels genom förvärv. Detta leder till att Bolaget tar ett steg upp i värdekedjan och därmed ett steg närmare slutanvändarna. Som ett led i den nya strategin genomfördes det första bolagsförvärvet i Bolagets historia genom förvärvet av den lettiska distributören Lettel. Förvärvet innebar att Seamless gick från att vara en ren teknikleverantör till att också bli en distributör. Under 2011 skedde också en stor förändring i Bolagets verksamhet i samband med lanseringen av en ny unik mobil betalningslösning för detalj- och onlinehandeln - SEQR. Seamless aktie är upptagen för handel på Nasdaq OMX First North sedan Detta prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen för Seamless ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Noteringen på Nasdaq OMX Stockholm genomförs av flera olika skäl där de främsta är att underlätta för nuvarande och nya institutionella investerare att äga och investera i Seamless aktie. Noteringen förväntas också öka genomlysning och analys av Bolaget. Vidare anses ett listbyte underlätta Seamless fortsatta utveckling och expansion. Det är styrelsens bedömning att ett listbyte kommer att leda till en ytterligare kvalitetsstämpel av Bolaget i relationen till kunder, medarbetare, investerare och media. Noteringen förväntas även leda till en utökad handel och därmed en förbättrad likviditet i Bolagets aktie. Detta förväntas underlätta möjligheten till framtida kapitalanskaffningar och ökar möjligheten att använda Seamless aktie som betalningsmedel vid eventuella framtida förvärv. Första dag för handel med Seamless aktie på Nasdaq OMX Stockholm förväntas ske omkring den 13 juni I samband med detta byts kortnamnet på aktien från SDAB B till SEAM. Sista dag för handel på Nasdaq OMX First North beräknas till omkring den 12 juni För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i Seamless Distribution AB (publ) med anledning av noteringen på Nasdaq OMX Stockholm. Styrelsen för Seamless är enligt lag ansvarig för innehållet i Prospektet. Styrelsen för Bolaget försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt den vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka Prospektets innebörd. Stockholm den 5 juni 2012 Styrelsen i Seamless Distribution AB (publ) 14

15 miljoner Marknadsöversikt Det globala mobilanvändandet utgör grundfundament för Seamless produkt- och tjänsteerbjudande. Bolagets huvudsakliga fokus är centrerat till de två delmarknaderna för (i)kontantkortsmobiler och (ii) mobilbaserade monetära transaktioner. För kontantkortsmobiler erbjuder Seamless lösningar för elektronisk och fysisk distribution av samtalstid och på den framväxande marknaden för mobilbaserade monetära transaktioner håller Bolaget på att lansera en lösning för mobila betalningar. Mobiltelefonmarknaden Distribution av samtalstid Mobila monetära transaktioner Elektronisk distribution av samtalstid Fysisk distribution av samtalstid Mobila plånböcker Mobila internationella överföringar Mobila betalningar "POS-transaktioner" Introduktion till globalt mobilanvändande Enligt prognoser från Gartner (2012) uppskattar analysfirman att knappt 1,8 miljarder mobiltelefoner såldes under 2011, en uppgång med cirka 11 procent mot året innan. Av dessa utgjorde försäljningen av smarta mobiler cirka 27 procent med 472 miljoner sålda enheter, en försäljningsökning på cirka 59 procent mot föregående år. Tillväxttakten i Asien, och då framförallt i Indien och Kina, driver på den globala marknadstillväxten för mobiltelefoner. Vad gäller smarta mobiler (även kallat datorlika mobiler och smartphones ) är det framförallt Europa och Nordamerika som har drivit tillväxten. Antal sålda enheter på den globala mobilmarknaden 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Försäljning total Försäljning smarta mobiler Källa: Gartner Tillväxten på de flesta mobilmarknader i världen drivs av kontantkortsmobiler. Andelen traditionella abonnemang för privatpersoner är närmast obefintlig på de flesta asiatiska, afrikanska och latinamerikanska marknader. Den stora andelen kontantkortsmobiler kräver en välfungerande infrastruktur för laddning av samtalstid, ett område inom vilket Seamless levererar lösningar. 15

16 Andelen datorlika mobiler av den totala marknaden har ökat kraftigt under senare år och då speciellt i de industrialiserade länderna. På vissa marknader räknar bedömare, såsom Gartner, med att andelen uppgår till drygt hälften av utestående mobilstock. Andelen datorlika mobiler har även tilltagit i utvecklingsländerna i takt med att utbudet av billigare varianter ökat. Den relativa andelen är dock betydligt lägre på dessa marknader. Mobiltelefoner har utvecklats från att initialt endast användas för samtal och korta textmeddelanden till att idag vara fullt utvecklade och uppkopplade datorer. Denna utveckling har möjliggjort helt nya användningsområden och i takt med den tekniska utvecklingen har allt fler tekniska applikationer kunnat integreras i mobiltelefonerna. Idag kan en datorlik mobil användas till en rad olika områden. Många bedömare tror nu att nästa stora användningsområde att integreras i mobiltelefonen är möjligheten att använda den som betalmedel och plattform för monetära transaktioner. Redan idag kan konsumenter nå sina internetbanker via sina smarta mobiler men betalningar vid köpsituationer, s.k. Point Of Sale-transaktioner ( POS-transaktioner ) har än så länge inte varit möjliga i någon större omfattning. Inom detta område har Seamless en lösning kallad SEQR som presenteras mer ingående under kapitlet Verksamhetsbeskrivning. Distribution av samtalstid Den höga andelen kontantkortslösningar av det globala mobilanvändandet kräver en fungerande distribution av samtalstid, det vill säga möjligheten för konsumenterna att på ett snabbt, smidigt och säkert sätt fylla på mer pengar att nyttja för endera samtal, sms eller datatrafik. Distribution av samtalstid sker idag dels på elektronisk väg, dels genom fysisk distribution. Inom affärsområdet Transaktionsväxel erbjuder Seamless elektroniska lösningar för distribution av samtalstid som ger ett smidigt flöde från mobiloperatörerna till konsumenterna. Seamless erbjuder även fysisk distribution för påfyllning av kontantkort och andra e-produkter för mobiltelefoner genom affärsområdet Distribution. Således är Seamless med sina lösningar närvarande i hela värdekedjan från mobiloperatör till konsument. Värdekedjan för påfyllning och distribution av samtalstid till kontantkortsmobiler Mobiloperatörer Distributörer Återförsäljare Konsumenter Fysisk distribution av samtalstid Underliggande marknad till affärsområdet Distribution Fysisk hantering av koder/värdebevis utgör fortfarande en stor andel av hanteringen för kontantkortspåfyllningar i stora delar av världen. Detta sker genom att värdebevis (papper eller plastkort med sifferkod) som produceras av operatörer i olika steg distribueras till återförsäljare för att slutligen säljas till konsument. Fysisk hantering är emellertid mycket kostsam då hela kedjan med produktion, transporter, försäkringar osv. motsvarar en väsentlig del av försäljningsintäkten för påfyllnadskoder. Exakt kostnadsandel beror på respektive land samt övriga lokala förutsättningar och fördelas på operatörer, distributörer och återförsäljare. Dessa värdebevis är att jämställa med pengar och är därmed mycket stöldbegärliga. Vid fysisk distribution exponeras således distributionskedjan för olika risker i form av rån, stöld och bedrägeri. Elektronisk distribution av samtalstid Underliggande marknad för affärsområdet Transaktionsväxel 16

17 Vid elektronisk distribution levererar operatören påfyllnadskoder digitalt vilka distribueras till återförsäljarledet med eller utan mellanhänder. Först i samband med en konsuments köp blir den elektroniska koden utskriven i fysisk form från exempelvis ett kassasystem. Påfyllning av kontantkortsmobiler sker alltså genom att konsumenten köper en påfyllnadskod (e-voucher) eller gör ett köp med en s.k. direkt påfyllning av ett mobiltelefonnummer hos operatören (E-TopUp). En e-voucherkod kan användas direkt, sparas för att användas senare eller för att ges till annan person. E-TopUp ger när den används alltid en omedelbar och trådlös påfyllning av användarens konto hos operatören. Distributörer och återförsäljare Distributörer och återförsäljare av fysiska värdebevis är ofta traditionella försäljningsställen för tobak, livsmedel, godis, tidningar och tillbehör till mobiltelefoner. De har ofta en välfungerande logistikorganisation och ett nätverk av försäljningsställen. Aktörer som erbjuder elektronisk distribution kan vara desamma som ovan men här finns också tjänsteleverantörer som inte har distributionsbakgrund men erbjuder den tekniska lösningen till distributörer och kedjor i återförsäljarledet. I mer utvecklade länder är kedjeföretag inom närbutiker, kiosker, stormarknader, snabbmatskedjor och banker de dominerande aktörerna som återförsäljare. I många andra länder är infrastrukturen mindre utvecklad och återförsäljarledet består till stor del av små familjeägda butiker. Kunder Ur Seamless perspektiv utgörs kundbasen dels av leverantörer av nät, växlar och system, dels av mobiloperatörer på respektive marknad till vilka Seamless levererar lösningar för digital distribution av samtalstid. Marknaden består globalt av drygt mobiloperatörer. Dessa använder telekomutrustning från i huvudsak fem till sex olika leverantörer med Ericsson och Huawei som de två marknadsledande. Operatörerna väljer de distributionsföretag som ska få tillstånd att arbeta med digital distribution genom någon form av licenseringsförfarande och vissa fastställda kriterier. I vissa länder tar operatörerna själva distributörsrollen och arbetar direkt mot återförsäljarledet. Digital distribution möjliggör ökad kontroll för operatörerna och kan minska antalet fördyrande mellanhänder. Konkurrens Seamless är idag en globalt etablerad och känd leverantör av ERS (Electronic Recharge System) med över tio års historik av systemleveranser till globala aktörer. Systemlösningen har i takt med att systemet installerats på flera marknader godkänts av flera ledande mobiloperatörer och är ett komplett och flexibelt system som uppfyller marknadens krav på säkerhet, driftsäkerhet, transaktionstyper, distributionskanaler osv. Den konkurrens Bolaget möter beror i hög grad på respektive marknads lokala förutsättningar. Flexibilitet i anpassning till dessa lokala förutsättningar är därför ett starkt konkurrensmedel. Konkurrenter kan delas in i tre huvudgrupper: 1. Teknikföretag liknande Seamless specialiserade på digital distribution av påfyllnadskoder, till exempel Comviva och Utiba. Denna kategori av företag utgör den främsta konkurrensen mot Seamless mjukvaruförsäljning kring Transaktionsväxeln. Några av bolagen har valt att fokusera på enskilda distributionssätt/pos-tekniker medan andra har större bredd och erbjuder flera alternativ. 2. Distributionsföretag inkl. globala aktörer som t.ex. Payzone och Euronet vilka är specialiserade på distribution i egen regi. Dessa bolag utgör direkt konkurrens mot Seamless nyförvärvade distributionsverksamhet Lettel. Marknaden är fragmenterad även om viss konsolidering inletts på olika håll. 3. IT-konsulter/utvecklingsföretag specialiserade på teknik inom telekom, starkt förankrade på en lokal marknad eller en stor kund. Dessa konsultbolag konkurrerar främst om mindre specialuppdrag på enskilda marknader och mot enskilda kunder. Lösningarna är ofta unika för en specifik kund och utgör 1 Ca 800 ingår i GSM Association (GSMA) 17

18 en del av en större systemleverans. Specialkonstruerade system blir dock mer sällsynta på grund av högre underhållskostnader. Mobila monetära transaktioner Den tekniska nivån i moderna mobiltelefoner erbjuder idag möjligheter som tidigare inte fanns. Avseende finansiella tjänster och vardagsekonomi finns idag möjligheter att utföra en rad olika monetära transaktioner med hjälp av en mobiltelefon, ett område som förutspås växa snabbt och spridas globalt. Behoven av olika typer av lösningar varierar, främst med avseende på hur det lokala bankväsendets infrastruktur ser ut och vilka förutsättningar som finns för nya tekniska system. Medan det i utvecklingsländer kan behövas grundläggande lösningar för digitala transaktioner och kontoföring kan det i industrialiserade länder istället behövas nya mer konsument- och/eller handlarinriktade lösningar för ökad konkurrens och tillgänglighet. Seamless lösning SEQR erbjuder en typ av lösning för POS-transaktioner, en marknad som idag domineras av bankerna och de stora konto- och kreditkortsbolagen. Mobila plånböcker Digitala, mobila plånböcker innebär att en mobiltelefon kan fungera som både plånbok och bankkonto med möjlighet att ladda på pengar, genomföra köp och överföra pengar till andra telefoner. I praktiken innebär detta att mobilen kan användas för att köpa varor och tjänster och att löneutbetalningar, som i vissa utvecklingsländer görs så ofta som dagligen, kan ske till en mobiltelefon. Detta kan minska kontantintensiteten, öka säkerheten och skapa förutsättningar för sparande. Denna teknik utgör en mycket viktig funktion i utvecklingsländer där bankernas infrastruktur inte är utbyggd på samma sätt som i industrialiserade länder och många saknar bankkonto. Tekniken är delvis fortfarande i sin linda men marknaden har sett en snabb utveckling av produkter och tjänster inom området. Mobila internationella överföringar En förlängning av mobila plånböcker med möjlighet till enklare banktjänster och finansiella tjänster öppnar möjligheten för internationella monetära transaktioner med mobilen som såväl avsändare som mottagare. Detta kan öppna upp för ökad konkurrens och ökad tillgänglighet på en marknad som idag till största delen kontrolleras av globala bolag specialiserade på internationella monetära transaktioner och banker. Bolag specialiserade på internationella transfereringar har ofta lokal närvaro med sina agenter i form av mindre butiker och tobakshandlare där man kan skicka och ta emot pengar till och från andra länder. Med de möjligheter den nya teknologin i mobiltelefoner nu tillhandahåller skapas utrymme för ökad konkurrens och smidigare hantering av internationella monetära transaktioner. Detta kan generera framtida affärsmöjligheter för de aktörer som har relevant infrastruktur på plats i de länder mellan vilka transaktioner ska genomföras. Marknaden för detta är dock fortfarande i en tidig utvecklingsfas. Mobila betalningar POS-transaktioner Underliggande marknad för det kommande affärsområdet SEQR I industrialiserade länder väntas mobila betalningar, s.k. POS-transaktioner, nu växa kraftigt som ett enkelt och säkert sätt att betala med mobilen istället för med konto- och kreditkort. Denna marknad väntas växa av såväl efterfrågan från konsumenter som handlare. Konsumenter kan med hjälp av mobila betallösningar få en förenklad process vid såväl e-handel som köp i fysiska butiker. Tekniken kan medge att rabattkuponger, klubboch medlemskort samt erbjudanden erhålles direkt i mobiltelefonen vilket förväntas underlätta för konsumenten och göra handlarnas erbjudanden mer tillgängliga. 18

19 (miljoner) (MSEK) Statistik över kortbaserade POS-transaktioner i Sverige 1,800 1,600 1,400 1,200 1, , , , , , ,000 0 POS-transaktioner, antal (vänster) POS-transaktioner, ackumulerat värde (höger) Diagrammet redovisar antal POS-transaktioner på den svenska marknaden gjorda med konto- och kreditkort, dess ackumulerade värde och tillväxten i dessa under Källa: Europeiska Centralbanken Undersökningar som Svensk Handel genomfört visar att så många som 60 procent av de svenska handlarna vill införa mobila betalningar. Handlarna efterfrågar bl.a. en lösning som inte kräver investeringar i dyr teknik, att modellen ska ge transparens i betalningsflödet, att det inte ska ta längre tid än en kortbetalning och att avgifterna ska vara lägre än dagens nivå för kortbetalningar. Det är även viktigt för handlarna att en generell och framtidssäkrad standard tas fram som är tillgänglig för alla kunder och inte operatörsberoende. Handlarnas möjligheter att sänka kostnader för kontanthantering och transaktionsavgifter till kortföretagen beräknas driva utvecklingen. Det finns idag framförallt två tekniker för mobila POS-transaktioner där den ena baseras på s.k. NFC 2 -chip och den andra på QR 3 -koder. De båda teknikerna skiljer sig åt genom olika sätt att identifiera, positionera och kommunicera mellan kassaterminal och mobiltelefon för att genomföra en transaktion. Tekniken baserad på NFC-chip kräver att chip installeras på båda enheter som ingår i en transaktion dvs. på såväl betalningsmottagare som betalningsavsändare, vilket generellt kräver investeringar i ny infrastruktur. Tekniken baserad på QR-koder kan kräva mindre omfattande infrastrukturinvesteringar då koderna enkelt kan genereras antingen på en digital skärm eller på en dekal för identifiering av betalningsmottagaren såsom Seamless lösning SEQR. Koderna avläses sedan optiskt av betalningsavsändarens mobiltelefonkamera och transaktionen clearas i en central transaktionsväxel. QR-koder i sig är inget nytt men de har tidigare inte använts i någon större omfattning. Smarta mobilers förmåga att genom kameraenheter läsa och bearbeta information i optiska koder har dock öppnat upp för helt nya möjligheter. I dagsläget håller Seamless på att lansera en lösning kallad SEQR som bygger på QR-koder. Då transaktionerna verifieras och genomförs i Seamless transaktionsväxel kan kortföretagens infrastruktur kringgås och därmed försvinner avgifterna relaterade till dessa. De lösningar som är baserade på NFC-chip inkluderar ofta kortföretagens infrastruktur och transaktionskedjan blir därmed identisk med nuvarande korttransaktioner, med bibehållna avgifter till kortföretagen som följd. Kunder & Konkurrens Marknaden för mobila plånböcker är ännu i sin linda och behovet av olika tekniska lösningar skiljer sig åt beroende på region och hur utvecklad övrig finansiell infrastruktur är. En systemleverantör med relevant infrastruktur kan lansera egna lösningar eller välja att lansera en produkt i partnerskap med exempelvis en bank eller befintlig leverantör för enklare finansiella tjänster. 2 Near Field Communication 3 Quick Response 19

20 Ett system för mobila internationella monetära transaktioner har för slutanvändaren ingen större skillnad mot en mobil plånbok i funktionalitet eller användarupplevelse. För tjänsteleverantören av lösningen kan det dock krävas annan bakomliggande infrastruktur och upparbetade bankförbindelser i de länder mellan vilka transaktionerna skall äga rum. En inte osannolik utveckling kring området är att aktörer med befintlig verksamhet inom internationell monetär transaktionsförmedling rör sig mot att erbjuda kunderna möjligheten att sköta transaktioner själva via sina mobiltelefoner. Vid mobila POS-transaktioner som i industrialiserade länder väntas öka kraftigt under kommande år ser kund och konkurrensförhållandena något olika ut beroende på teknik och affärsupplägg. Kända men ännu inte lanserade tjänster som bygger på NFC-teknik baseras ofta på kortföretagens infrastruktur. Skillnaden mot en vanlig korttransaktion är enbart förfarandet vid det fysiska betalningstillfället. Istället för att dra ett kort hålls en mobiltelefon mot ett chip. Nackdelen blir att såväl handlare som konsumenter måste investera i ny utrustning och att kortföretagens system inte kan kringgås. Framförallt handlarkollektivet indikerar stor vilja att sänka de avgifter de idag betalar för varje korttransaktion. Dessa avgifter skiljer sig kraftigt åt mellan olika typer av kort, länder och handlare men ett globalt snitt avseende kostnad per transaktion är knappt 2 procent av transaktionsbeloppet enligt Bolagets bedömning. Enligt Svensk Handel kan dock en mindre handlare i Sverige betala så mycket som 3 procent i kortavgifter på en månatlig omsättning av kronor. I Sverige räknar man totalt sett med att handelns kostnader för dessa avgifter är cirka 10 miljarder 4 kronor årligen. Kundunderlaget för leverantörer av betallösningar utgörs av handlare. Leverantörer av betallösningar går ofta i partnerskap med banker för att nå en kommersiellt gångbar spridning med koppling och åtkomst till bankkonton mot vilka betalningarna ska debiteras. Därmed delas också intäkterna från transaktionsavgifterna med bankerna. Kända konkurrenter till Seamless utgörs bl.a. av Google Wallet, Visa, de fyra stora svenska mobiloperatörerna (4T) med sin lösning WyWallet samt ett initiativ från storbankerna. Konkurrenterna har olika teknologier under utveckling, inledande tester eller kommersialisering. Seamless teknologi står ut i mängden genom att exkludera de befintliga kortföretagen och möjliggör därför sänkta transaktionsavgifter samtidigt som en attraktiv och lättanvänd lösning erbjuds till konsumenten. 4 Ditt kort är guld värt för banken publicerad på E24.se , Korten kostar oss 10 miljarder varje år publicerad på E24.se , Så tjänar bankerna på dina kortköp publicerad på svd.se

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ)

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) Försäljningsombud Finansiell rådgivare Information till investerare Detta prospekt riktar sig till investerare. Innehållet skall uppfattas som information

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 8 I nbjudan till teckning av aktier i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 9 Bakgrund och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Oncology Venture Sweden AB, med organisationsnummer 559016-3290, driver via det helägda rörelsedrivande danska dotterbolaget

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer