Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun"

Transkript

1 Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR TORSBY NU

2 Innehåll LEDARE KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8 DROGSAMORDNAREN INFORMERAR.10 NY REKTORSORGANISATION...10 DJUR SOM FASTNAR I SKRÄP OM MAN KÖR PÅ ETT DJUR STJÄRNAN MER ÄN BARA BIO...12 SYSSLEBÄCKS BIBLIOTEK...13 SOMMARÖPPET PÅ BIBLIOTEKEN...13 ÖKANDE TURISM I TORSBY...14 skylt vid e45:an...15 VI HJÄLPER DIG MARKNADSFÖRA...15 evenemang I SOMMAR...16 KLARÄLVSPROJEKTET FORTSÄTTER...18 GA-HALLEN EN PIGG 3-ÅRING...19 LRC FÖR KVINNLIGT FÖRETAGANDE.20 SOCIALT FÖRETAGANDE...21 DEN FÖRETAGSAMMA KOMMUNEN...22 ITALIEN OCH TORSBY...23 VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE...24 FAMILJEHEM SÖKES...24 SÄKERHET I SOMMAR...25 NY UNGDOMSSEKRETERARE...25 FRÅGOR OM TRAFIKMILJÖ...26 FLYG TILL STOCKHOLM ÖVER HELGEN...27 ÅTERVINNINGSCENTRALERNA...27 SKIDTUNNELN ÖPPNAR IGEN...28 JUNIOR-VM I SKIDSKYTTE...29 POLITIKER lånar DATORER...30 NYvalda POLITIKER...30 EKONOMIN till gnistan...31 FÖRENING: TORSBY IF 100 ÅR...32 Vi har lyssnat Under våren har flera negativa skatteintäktsprognoser kommit på grund av nedgången i världsekonomin, vilket fått konsekvenser även för oss i Torsby. Detta har inneburit minskat utrymme för kommunal verksamhet. Storleken på intäktsminskningen kortsiktigt motsvarar hela kultur- och fritidsförvaltningarnas budgetar tillsammans. Vi har inom kommunen jobbat hårt för att försöka hitta olika lösningar och tagit fram olika förslag på hur vi skulle kunna minska våra kostnader. Efter det att våra olika avdelningar tagit fram konsekvensanalyser med förslag om förändringar inom verksamheterna har nu frågorna börjat behandlas politiskt. Det vi politiker nu har gjort är att vi lyssnat på våra medborgare, sammanvägt konsekvenserna och sett om vi kunnat hitta olika finansiella lösningar för att skjuta på en del kostnader tills konjunkturen vänder. Vi har samtidigt använt största delen av det resultat som vi hade beräknat få efter det här och nästa år. Att fortsätta att budgetera utan resultat och därmed utan möjlighet till investeringar och avsättning för våra skulder är inte förenligt med god ekonomisk hushållning. Det är heller ingen lösning på sikt men är nödvändigt nu när vi befinner oss i en tillfälligt djup svacka. Som tillägg till lågkonjunkturen lever vi med det faktum att befolkningen minskar, särskilt barnen. Det innebär att oavsett konjunktur måste kommunens kostym minskas i proportion till befolkningen. Och detta blir särskilt tydligt inom skolans och barnomsorgens område. En av grundförutsättningarna för att hejda befolkningsminskningen är möjligheten och tillgången till arbetstillfällen. Jag är övertygad om att kommunen även fortsatt, även i dessa svåra tider måste avsätta vissa resurser till åtgärder som stimulerar till att Torsby kommun är en bra plats att bedriva näringsliv i, med fler arbetstillfällen och skatteintäkter som följd. Våra konjunkturinstitut säger nu att vi nått botten och att det nu sakta vänder uppåt. Detta bekräftas av våra lokala företagare som tycker sig ana en ljusning. Frågan är nu hur lång tid det kan ta innan vi kämpat oss tillbaka igen. Jag hoppas att ni trots detta får en trevlig sommar. Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Sommar och lek i sanden. Emelie Mellembråten och i bakgrunden Siri Thyberg Esping Utgivning: Fyra nummer 2009 Upplaga: 7800 ex. 2 TORSBY NU NR Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Vem kan komma dit? Jo äldre personer som vill ha social kontakt, även anhöriga och den de vårdar kan komma. Alla äldre är hjärtligt välkomna. Man behöver inte vara medlem i någon förening för att vara med, inte heller i någon kyrka. Foto: Bente Rönningen Välkommen på 11-kaffe i Torsby! Det började som ett samarbete med sjuksköterskorna i Torsby tätort. Att ordna 11-kaffe dit de kunde komma tillsammans med sina äldre som vill komma ut och få lite social kontakt. Kanske någon som sitter ensam hemma och vill ha någon att prata med. Vi ville prova och se hur det skulle gå om det över huvudtaget skulle komma någon. Och se och häpna så är det mellan 20 och 40 personer som kommer dit varje gång. Hjärtligt välkommen även du! Var håller de hus? Jo i Missionskyrkans lokaler nedanför Pekås. De börjar med fika klockan 11 och håller på till ca klockan 13. Några bakar också och har med till fikat. Hembakat är gott, kanske många som inte får det nu för tiden så de njuter av detta. Ett självkostnadspris för fika är 20 kronor. De har ett program för dagen där de till exempel har historia från Torsby på äldre dar, ser på film, sjunger, spelar kort, har dansuppvisning och spelar spel, pyssel, dragspelare och läser tidningar eller bara pratar tillsammans. Hur startade det? Det började med den nationella anhörigdagen i höstas den 6 oktober. Några personer som var där började att prata tillsammans om de kanske skulle börja med något i Torsby också när det fungerade så bra i Klarälvdalen med dagträffar för att avlasta anhöriga. Jag bad en av tjejerna, Anna 85 år, att informera om hur de jobbar på en av dagträffarna i Klarälvdalen, Ambjörby. Veckan därpå bestämdes ett möte med olika frivilligorganisationer och de volontärer som jag haft under våren på kurs. Även här hade jag Anna med mig så hon kunde tala om för hur de gjorde i dalen. Det blev en bra sammansatt gäng som tog tag i detta. De gjorde upp planer och fortsättning av träffar och diskutera och planlägga. Ett schema under våren blev gjort där varje frivilligorganisation som är med, Missionskyrkan, Röda Korset, SPF/kontakt, Föreningen Norden och Pingstkyrkan har var sin vecka och det betyder att de har var femte vecka. De tycker själv att det är roligt och när de är andra grupperna har ansvaret så kommer de andra också ner och deltar i alla fall. Kontaktperson i Missionsförsamlingen är Beatrice Holmgren Bente Rönningen anhörigsamordnare NR TORSBY NU

4 ÖP ny kommuntäckande översiktsplan på gång Just nu pågår arbetet för fullt med att ta fram förslag till en ny översiktsplan för Torsby kommun. Planarbetet är upplagt i olika steg. Vi hoppas att kommuninvånarna ska delta aktivt i planarbetet. Alla kommuner i Sverige ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Samtidigt skall konsekvenser för miljön redovisas i en sk. MKB (Miljökonsekvensbeskrivning). Den skall behandlas på samma sätt och samtidigt med ÖP som en del av denna. En översiktsplan behandlar långsiktiga, strategiska frågor om hur marken används. Den är ett politiskt program och skall ge vägledning för framtida beslut om var man får bygga och inte. Det finns krav i Plan- och Bygglagen på hur en översiktsplan ska vara utformad, men det är upp till varje kommun att utforma en plan som passar de egna behoven och de lokala förutsättningarna. Planen ska redovisa önskad användning av mark och vatten och visa på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den nu gällande översiktsplanen för Torsby antogs Sedan dess har kommunen utvecklats på många sätt och nya förutsättningar gör att den behöver uppdateras. Översiktsplaneringens olika steg Hur går det till när en ny översiktsplan arbetas fram? I Plan- och Bygglagen regleras det också hur kommunerna ska arbeta med planering. Torsbys nya ÖP beräknas vara färdigberedd i slutet av 2009 för att kunna antas av fullmäktige i januari eller februari Innan dess ska förslaget ut på samråd och utställning. Under våren 2009 togs ett planförslag fram och under hösten kommer samråd att hållas. Samråd: När det finns ett förslag till en ny översiktsplan hålls ett samråd med bl.a. Länsstyrelsen, kommunala nämnder och förvaltningar. Samrådet gäller också kommunens invånare. I Torsby kommer allmänna samrådsmöten att hållas på tre platser; Sysslebäck, Stöllet och Torsby. Till dessa möten är alla Torsbys invånare välkomna. Mötena ska tillföra planförslaget kunskaper och idéer från lokalbefolkningen. Tidpunkt för dessa möten kommer att annonseras i dagstidningar och i TorsbyBladet. Efter samrådet sammanställs en samrådsredogörelse. Politisk ställning tas till synpunkterna och det beslutas om ev. ändringar i förslaget till plan. Utställning: Efter samrådet ställs planförslaget och tillhörande underlagsmaterial ut i två månader. Under utställningstiden finns ytterligare chans att lämna synpunkter och förslag. Planen kommer att ställas ut på Torsby bibliotek men informationsmaterial kommer även att vara tillgängligt på Sysslebäcks bibliotek och på kommunens webbplats. Synpunkter på ÖP skall vara skriftliga för att kunna beaktas. Antagande: De yttranden som kommit in under utställningen sammanställs i ett utlåtande och arbetas in i ÖP. Länsstyrelsen avger ett särskilt granskningsyttrande som skall ingå i handlingarna till översiktsplanen. Kommunfullmäktige antar översiktsplanen och efter tre veckor börjar den gälla, s.k. lagakraft. Har du frågor och synpunkter? Hör gärna av dig till Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö- och byggchef, eller Jon Wiggh, samhällsplanerare, Vill du sända e-post om översiktsplanen, sänd den till Vill du veta mer? Följ planeringen och ta del av handlingar på kommunens webbplats, Underlag för ÖP - Naturvårdsplan Inför arbetet med ÖP behövs många undersökningar och inventeringar av t.ex. trafik, byggnadsbestånd, befolkningsutveckling etc. I Torsby kommun har en naturvårdsplan tagits fram som ska utgöra en bilaga till ÖP:n. Detta arbete har gjorts med statligt bidrag för lokal och kommunal naturvård. Naturvårdsplanen har redan varit på samråd. Den finns nu hos kommunstyrelsen och väntar på att också ÖP-förslaget blir klart så att de tillsammans kan skickas till kommunfullmäktige för att antas. Naturvårdsplanen ska ge en översikt över olika naturtyper i kommunen. Kartläggningen av värdefull natur gör det möjligt att göra avvägningar mellan naturvärden och ekonomisk nytta. Naturvårdsplanen ska även visa hur kommunen tar sitt ansvar för naturvården. I naturvårdsplanen föreslås dessutom en del åtgärder om hur vi inom Torsby kommun ska kunna nå nationella och regionala miljömål. TORSBY NU NR

5 NR TORSBY NU 5 Foto: Mats Yderstig

6 Foto: Hans Ring Besök ett naturreservat i sommar I Torsby kommun finns det många intressanta naturreservat passa på att besöka ett i sommar! Just nu finns 36 stycken och det brukar bildas ett par nya varje år. Reservat bildas för att man vill vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, den biologiska mångfalden eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Nya naturreservat tillkommer varje år. De kan bildas av både länsstyrelse och kommun. Hittills är alla de som finns i Torsby kommun bildade av länsstyrelsen. Här är några exempel på naturreservat i vår kommun. Hovfjället Förutom naturvärdena med en stor variation av olika naturtyper ger området kring Hovfjället goda förutsättningar för det rörliga friluftslivet. Här finns en vintersportanläggning och vandringsleder. Möjligheten till utökad sommarturism i området är också intressant. Det är viktigt att den fortsatta utvecklingen sker i balans med områdets natur- och kulturvärden. Naturen är fjällik, med glesa hällmarkstallskogar och inslag av myrpartier på de högsta platserna. Skogen har naturskogskaraktär med stort inslag av gamla träd och lövträd. Ett stort antal hotade lavar återfinns i området, t.ex.violettgrå tagellav och lunglav. Naturskogen i kombination med myrarna och tillgången till öppet vatten gynnar fågellivet, och man kan finna både skogshöns och ett antal hackspettsarter. Markbackarna i Branäs Området ligger inom Branäs riksintresse för friluftsliv och består av myrområden och skogar som präglats av skogsbränder med gamla träd och död ved med ett flertal skyddsvärda och sällsynta lavar, vedsvampar och mossor. I omgivningen finns även ett flertal sätrar 6 TORSBY NU NR

7 och man kan även finna spår efter järnframställning i form av kolningsgropar. Horsstomyren vid Långberget Horsstomyrens naturreservat ligger cirka 2 kilometer från Långbergets sporthotell. Här pågår arbete med att utöka reservatet samt göra det mer tillgängligt för allmänheten med fler vandringsleder. Syftet med reservatet är att bevara skogs-myrkomplexet samt områdets rika växtoch djurliv. Här finns exempelvis ängsnycklar och på gamla tallar i myrområdet hittar man den rödlistade varglaven. Området har även ett rikt fågelliv med bland annat flera vadararter. I skogsområdet kan man även finna arter som lavskrika, spillkråka, tretåig hackspett, tjäder och järpe. Ritamäki Området omfattar ett flertal gamla finnbosättningar. Byggnadsbeståndet varierar från den intakta finngården Ritamäki, till de kraftigt förändrade byggnaderna vid Kissalamp och Lomstorp, eller enbart rester av gamla hus. Dessa gårdar bands samman av ett system av gångstigar och körvägar, vilka delvis finns kvar än idag. Ritamäki med sin rökstuga och många uthus är den mest autentiska finngården i Värmland, och är därför ett viktigt kulturminne. Hembygdföreningen har utöver skötsel av husen även fortsatt hävden av den omgivande marken. På slåttermarkerna runt husen hittar man därför många växter som kräver regelbunden hävd av marken som fältgentiana, slåtterfibbla, slåttergubbe, slåtterblomma och brudsporre. Sjutorpsleden (vandringsled mellan sju finngårdar i Norge och Sverige), samt även Finnskogsleden (led mellan Morokulien och Trysil, som ömsom går på den svenska sidan och ömsom på den norska sidan av gränsen) går genom området. Maria Hedin miljö- och hälsoskyddsinspektör Naturreservat i Torsby kommun I Torsby kommun finns f.n 36 naturreservat, läs mer om reservaten på Vi kommer också att lägga in information om reservaten på kommunens webbplats under Abborrtjärnsberg Averåfjället Brånberget Båtstadknallen Danshallamyren och Noppimyren Enberget Fjärhanaskogen Fänstjärnsskogen Gartosofta Granberg Gultberget Hjällstadskogen Horsstomyren Hovfjället Husmansknölen Höljberget Ivana Kampåsen Knappnäs Lisselberget Långåsberget Makkaraberget Malbäckskölen Markbackarna Måns-Olasberget (Tihola) Normyrarna Ritamäki Rännberg Skarp-Juberget Skavåsen Skrallarberget Soienmägg Titjärnskogen Torrknölen Vimyren Ömtberget/Gravbäcken Foto: Torbjörn Almroth NR TORSBY NU 7

8 Matte med eller utan formelsamling och miniräknare? Det är en av de saker man kan läsa mer om i en uppsats som Stjerneskoleeleven CRistina Sundén skrivit. Hon har i sitt projektarbete på naturvetenskapliga programmets 3:e år jämfört matematikundervisningen i Sverige och i Peru. TORSBY NU NR Foto: Annette Lauritzen Karlsson

9 CRistina Sundén kommer ursprungligen från staden Piura i nordvästra Peru - Sydamerikas äldsta stad grundad och avslutar i vår sina studier på Stjerneskolans NV-program. Hon beslöt tidigt att det projektarbete som är obligatoriskt i årskurs tre i hennes fall skulle ha något med matematik att göra, eftersom det alltid varit hennes favoritämne. Idén till projektet fick hon när hon tänkte tillbaka på sina första matematiklektioner på Stjerneskolan. Vad hon då förvånats över var att eleverna fick använda både miniräknare och formelsamlingar, vilket man i Peru inte får göra förrän på universitetet. Dessutom märkte CRistina att hon räknade snabbare än sina klasskamrater, eftersom hon inte behövde spilla tid på att slå i formelsamling eller på använda miniräknare. Det här var något hon ville studera närmare. 16 uppgifter Hon beslöt sig för att göra ett matematikprov med 16 uppgifter, varav en var en öppen uppgift och därför inte finns med i själva provhäftet, och två MVG-uppgifter (dvs. uppgifter som man måste klara för att få högsta betyg på ett prov) och testa dem på svenska och peruanska elever. Hon valde ut 19 elever både pojkar och flickor i årskurs ett på NV-programmet på Stjerneskolan och 19 peruanska elever på motsvarande nivå. Utöver detta skulle eleverna också svara på ett antal frågor som alla hade med deras matematikstudier att göra. I Peru valde CRistina elever på sin gamla skola, Niño Jesús de Praga, men eftersom det är en flickskola fick pojkarna hämtas från en annan skola i samma stad, nämligen pojkskolan San Ignacio de Loyola. Båda skolorna är katolska privatskolor. CRistina använde sig av sitt jullov, som för de peruanska eleverna är inledningen på sommarlovet, för att genomföra den peruanska biten av projektet. Inga hjälpmedel tilläts, men tiden var inte begränsad. Det visade sig att de peruanska eleverna generellt klarade av uppgifterna snabbare än de svenska eleverna, vilket kanske inte var att förvåna sig över mot bakgrund av vad som sagts ovan om användandet av hjälpmedel. Två av uppgifterna klarade de peruanska och svenska eleverna lika bra, nämligen förstagradsekvationer och talföljder. Fyra av uppgifterna klarade de svenska eleverna bäst där det bl.a. handlade om procenträkning och medelvärden. De peruanska eleverna klarade 11 av uppgifterna bäst som bl.a. bestod i att beräkna volym och area, uppgifter som de svenska eleverna använder formelsamling för att lösa och operationer med bråk där de svenska eleverna använder miniräknare i vanliga fall. När det gällde de två MVG-frågorna var resultaten för de peruanska och svenska eleverna % respektive %. Intressanta svar Det är också intressant att se elevernas svar på de frågor CRistina ställde till dem för att få reda på deras attityder till matematik och matematikundervisning. 84 % av de peruanska eleverna anser att matematiken är mycket viktig, motsvarande siffra för de svenska eleverna är 45 %. De svenska eleverna använder 0-30 min/vecka för matematikstudier, de peruanska två timmar eller mer. Att de svenska eleverna inte använder mer tid kan kanske förklaras av att många av dem som deltog i testet var idrottselever, som utöver skolarbetet har långa träningspass. De peruanska eleverna vet dessutom att de inte kan gå vidare till nästa kurs om de inte klarar sig och extralektioner är dyra. 94 % av de svenska eleverna anser att läraren är viktigast för att de ska klara matematikstudierna. De peruanska eleverna anger 53 %. 85 % av de peruanska eleverna säger att stöd från föräldrarna är viktigt, bara 11 % av de svenska eleverna tycker det. De peruanska eleverna sa också att de använde sig av både äldre syskon, släktingar och grannar. De svenska eleverna svarade att läraren, lektionerna och den egna kapaciteten räckte för att klara av matematikstudierna. Klasstorlekarna spelar säkert en roll för dessa siffror. I de peruanska skolorna är det inte ovanligt med klasser med 40 elever eller fler. Vad kan ligga bakom? De bakomliggande faktorerna till resultaten kan vara många, både sociala och kulturella. En faktor kan kanske vara att de peruanska eleverna går i enkönade skolor. Själv tror CRistina att en av faktorerna kan vara att de peruanska eleverna tränar sig i att använda sin egen kapacitet och inte förlita sig på hjälpmedel av olika slag. En annan att goda matematikkunskaper spelar en stor roll i Peru och är inkörsporten både till högre studier och yrkesliv. Under alla förhållande är det ett både intressant och tankeväckande projekt. Den som är intresserad att ta del av hela projektet kan kontakta CRistina på e-post Ingrid Wedin lärare NR TORSBY NU 9

10 Stoppa langningen! Ungdomar som dricker alkohol utsätts för stora risker Bakom varje alkohollangning står en vuxen För att undvika att ungdomar drabbas av problem som kan ge men för livet ska du som vuxen lova dig själv att aldrig bjuda, köpa ut eller på annat sätt langa alkohol till barn och ungdomar. Man bedöms vara vuxen vid 18 års ålder, och om alla vuxna tar sitt ansvar så kan vi stoppa langningen. Jörgen Johansson drogsamordnare Klart med rekrytering av rektorer I förra numret av Torsby Nu kunde du läsa om den nya ledningsorganisationen som ska träda i kraft fr.o.m. nästa läsår. Under våren har rekrytering till de två vakanta tjänsterna pågått. De nya rektorerna kommer att presentera sig närmare i kommande nummer av Torsby Nu. Torsby kommun har 13 rektorer, men två av dem arbetar inte som rektorer på heltid. Rektorerna arbetar i fem olika rektorsteam. Verksamheterna Snäckan, yrkesträningen och verksamhetsträningen ingår i flera team. Göran Olsson är ansvarig för dem fr.o.m. nästa läsår Fredric Norlin skolchef Han du gav en flaska sprit har inget körkort. Kanske kör han hem din dotter efter festen ändå. Så här kommer teamens sammansättning att vara: Team Frykenskolan Johan Ekström, Ann-Katrin Järåsen och Michael Åkerlund Team Holmesskolan Jonas Wictorin, Britt-Marie Paulsson och Göran Olsson Team Stjerneskolan Anders Larsson, Ronnie Palmqvist, Bengt Melin och Göran Olsson Team Barnomsorg/Östmark och Oleby Gunnel Persson och Pernilla Larsson Att ge alkohol till unga kan få oanade konsekvenser. Team Klarälvdalen Ann-Charlotte Nilsson och Pär Bergqvist 10 TORSBY NU NR

11 Foto: Torbjörn Almroth Tänk på att det du slänger ifrån dig i skog och mark kan komma att skada både djur och människor. På bilden här intill ser du en fågel som fastnat i en kvarlämnad fiskelina vid en sjö i Torsby. Ta med dig hem det du tagit med dig ut och städa upp efter dig, så slipper någon annan, liten eller stor, lida skada. Det blir dessutom mycket trevligare för oss alla, även för dig när du kommer tillbaka till platsen, när det är städat och fint. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Om du kör på ett djur... Om du skadat eller dödat ett djur ska du märka ut platsen och kontakta Polisen. Om du har skadat djuret ska du alltid ringa 112. Viltolycka Ring 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen. Då kan både djurets lidande och risken för nya olyckor minska. Om djuret har dött och ligger vid sidan av vägen ska du kontakta Polisen snarast på telefon Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår. Läs mer på om vilka uppgifter du skall lämna när du rapporterar, och om hur du kan märka ut platsen för olyckan. Olycka med tamdjur Om du skadat eller dödat ett tamdjur är du skyldig att märka ut platsen och snarast kontakta Polisen. Om ditt husdjur har blivit påkört av okänd förare ska du kontakta Polisen på telefon Källa: Ta det lugnt i bostadsområdena Det finns både små och stora barn och husdjur som hund och katt som rör sig i bostadsområden. De är inte alltid uppmärksamma och förstår inte heller faran med bilar och mopeder som kommer farande. Ta det det därför extra lugnt när du kör i tätbebyggda områden! NR TORSBY NU 11

12 Biografen en mötesplats mitt i centrum Filmen Rallybrudar spelades som bekant in i Torsby med omnejd. Galan, världspremiären och de följande visningarna lockade storpublik till den gamla biografen på Järnvägsgatan. Bevakningen från olika media var massiv och Torsby kom i fokus. I dagsläget har över 6500 personer sett Rallybrudar på Stjärnan! Vilka effekter har då en sådan händelse för en bygd? Många var inblandade: Torsby kommun, näringsidkare, statister och folk som hjälpte till och underlättade för filmteamet och filmens tillkomst. För Stjärnans del innebar det bra intäkter som nu investeras i ny teknik och bättre service för våra besökare. Med vårt nya bokningssystem med platsnumrering kan du boka en föreställning i kassan eller på telefon och själv bestämma var du vill sitta. Under året kommer detta att utvecklas med möjligheter att boka via Internet. Stjärnan har ett stort upptagningsområde och publiken vill försäkra sig om en plats ifall man rest lång väg. I maj uppgraderades ljudsystemet med ett digitalt DTS -ljud, och vi jobbar kontinuerligt med att förbättra biografen med nya tekniska lösningar. Förra året visades 359 föreställningar och vi kör film året om. I sommar är det storpremiär på Ice Age 3 och Harry Potter och Halvblodsprinsen. I höst kommer del 2 och 3 av Stieg Larsson-trilogin. Del 1 Män som hatar kvinnor har under våren gjort succé runt om i landet och internationellt. Stjärnan är också en av arenorna och aktörerna i Klimatfilmfestivalen i Torsby, sommarens Countryfestival och Torsby kulturvecka Höstglöd. Lokalen är flexibel och används till musik, teater, ungdomsverksamhet, disco, skolbio seminarier och temakvällar. Kort sagt biografen som kulturscen och mötesplats. Torsby kommun äger lokalerna och ideella föreningen Föreningsrådet Stjärnan ansvarar för verksamheten. Vi vill fortsätta berika vår kommun med ett varierat utbud samt att utveckla biografen och lokalerna för framtiden. Väl mött på Stjärnan! Bo Willebrand föreståndare TORSBY NU NR Foto: Annette Lauritzen Karlsson

13 Full fart på nya Sysslebäcksbiblioteket Den 16 januari invigdes det nya biblioteket i Sysslebäck. På invigningsdagen bjöds det på fika och lite kulturell spis. För barnen blev det sagostund, och alla lässugna fick en bok. Till de vuxna delades boken Pilgrimsleden ut där den historiska vandringsleden, som går genom Klarälvdalen, beskrivs i ord och bild. Det nya biblioteket är inhyst i försäkringskassans gamla lokal och ABF:s lokal på torget i Sysslebäck. Biblioteket delar nu byggnaden med ABF. Biblioteket kan erbjuda datorer som allmänheten får använda. Vi har en mycket uppskattad tidningsklippsamling där bygdens avtryck i dagstidningarna finns samlade. Det finns också en databas över denna klippsamling som allmänheten kan använda. På biblioteket kan man också slå i Dalbyordboken. Detta verk framställdes av Sysslebäcksbördige dialektforskaren Jacob Jacobsson och skogsarbetaren och dialektdiktaren Karl L:son Bergkvist från Brattmon och är en ordbok över Dalbymålet och blev den kanske största dialektordboken i världen. Vi fortsätter nu verksamheten i den fräscha lokalen med nya friska mål och hoppas att kommunens invånare hittar till det nya biblioteket. Vi började våren med vårsalong där förskolan Kvisten och Kvistbergsskolans fritidshem var inbjudna att ställa ut sina konstnärliga alster. Vernissagen var den 15 maj. Till hösten fortsätter sagostunderna och det blir även pysselkväll för barn med föräldrar. Man tar själv med det pysselmaterial man vill använda och pysslar sedan tillsammans. De som vill får följa med till sagohavet och fiska sagor. Malin Jansson bibliotekarie Sommartider på biblioteken Välkommen till biblioteken i sommar! Mellan 15 juni och 15 augusti har kommunens bibliotek sommaröppettider. Biblioteket i Torsby Mån Tis Ons Tors Fre Lör. o sön. stängt OBS! När biblioteket är stängt kan du lämna tillbaka dina böcker i återlämningslådan på baksidan av huset, vid lastningsbryggan. Biblioteket i Stöllet Tis Biblioteket i Sysslebäck Mån Ons Bokbussen Bokbussen har uppehåll från 22 juni och startar igen den 3 augusti med Röjdåforslinjen. Alla öppettider finns på Trevlig sommar önskar personalen på biblioteken! Foto: Malin Jansson NR TORSBY NU 13

14 Torsby - turistdestination som fortsätter växa Varje år genomför turistbyrån en undersökning som mäter turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i kommunen. TEM-studien (Turist Ekonomisk Modell) visar antal gästnätter, total omsättning, hur turistens utgifter fördelas, hur många arbetstillfällen som genereras och vilka skatteintäkter kommunen har från besöksnäringen omsatte turistnäringen 424 miljoner, en fördubbling sedan Kommersiell Ej kommersiell TOTALT I Sverige som helhet däremot ligger nästan till hälften (41%) på shopping. Livsmedel, transport (= bensin ) och shopping tar nästan halva turistkronan i Torsby kommun, vilket visar på turismens stora betydelse för andra branscher utöver de företag som direkt arbetar i besöksnäringen. Aktiviteter 22% Logi 22% Totala antalet gästnätter i kommunen 2008 var varav i kommersiellt boende och i övrigt boende (släkt/vänner/besök/egna fritidshus). De kommersiella gästnätterna ökade med 21 % från 2007 till Shopping 19% Transport 10% Restaurang 16% Livsmedel 11% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter Kommersiell Ej kommersiell TOTALT Den s.k. turistkronan, hur en turist fördelar sina utgifter på olika branscher, skiljer sig i Torsby jämfört med Sverige som helhet. Turistkronan hos oss är mycket mera jämt fördelad mellan olika branscher. Turismens omsättning i kommunen motsvarar 395 helårsarbeten, vilket innebär att besöksnäringen är den tredje största branschen, efter kommun och landsting. Kommunens totala skatteintäkt, genererat från turismen, är 47,7 miljoner. Detta inkluderar även alla företag som påverkas indirekt, t.ex. byggfirman som renoverat fritidshus, den lokala lanthandeln där turisten gör inköp osv. Totala skatteintäkten är detsamma som den samhällsekonomiska effekten. Hela undersökningen finns hos att läsa på www. torsby.se/tem. Du kan också kontakta oss på turistbyrån, , om du vill veta mer. Mats Olsson turistchef TORSBY NU NR

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 Ordföranden har ordet Tidig morgon och jag sitter vid fönstret nere i hallen och har utsikt över sjön och soluppgången. Nyss när jag var nere och

Läs mer

ÖSTERSUND. Östersund först i Sverige! så ser den ut. Framtidens stad FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007

ÖSTERSUND. Östersund först i Sverige! så ser den ut. Framtidens stad FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007 ÖSTERSUND ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007 Framtidens stad så ser den ut FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK Miljömärkt Östersund först i Sverige! ledare Klimatfrågan har varit het i Östersund

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping NUMMER 7 OKTOBER 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009 + Så kan du bidra till utvecklingen av Nyköping Politikerna berättar: Mitt viktigaste beslut Företagarpanel

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

KOLMÅRDSNYTT. Vårsol över Bråviken. Sjung! Magisk afton Årsmöte 2014. Kolmårdens station 1917. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor

KOLMÅRDSNYTT. Vårsol över Bråviken. Sjung! Magisk afton Årsmöte 2014. Kolmårdens station 1917. KOLMÅRDSNYTT tidningen av, för och med Kolmårdsbor KOLMÅRDSNYTT Nr 1, 2014 Årgång 5 Vårsol över Bråviken Foto: Margaretha Ericsson PROFILEN Magisk afton Årsmöte 2014 Se sid 3 Se sid 9 Kolmårdens station 1917 Sjung! Se sid 5 Handla lokalt! Margaretha Se

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2008 fondkväll lockade många till palladium Familjer ser inte ut som förr vi hjälper dig att hitta i sakförsäkringsdjungeln från västervik

Läs mer