Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun"

Transkript

1 Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR TORSBY NU

2 Innehåll LEDARE KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8 DROGSAMORDNAREN INFORMERAR.10 NY REKTORSORGANISATION...10 DJUR SOM FASTNAR I SKRÄP OM MAN KÖR PÅ ETT DJUR STJÄRNAN MER ÄN BARA BIO...12 SYSSLEBÄCKS BIBLIOTEK...13 SOMMARÖPPET PÅ BIBLIOTEKEN...13 ÖKANDE TURISM I TORSBY...14 skylt vid e45:an...15 VI HJÄLPER DIG MARKNADSFÖRA...15 evenemang I SOMMAR...16 KLARÄLVSPROJEKTET FORTSÄTTER...18 GA-HALLEN EN PIGG 3-ÅRING...19 LRC FÖR KVINNLIGT FÖRETAGANDE.20 SOCIALT FÖRETAGANDE...21 DEN FÖRETAGSAMMA KOMMUNEN...22 ITALIEN OCH TORSBY...23 VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE...24 FAMILJEHEM SÖKES...24 SÄKERHET I SOMMAR...25 NY UNGDOMSSEKRETERARE...25 FRÅGOR OM TRAFIKMILJÖ...26 FLYG TILL STOCKHOLM ÖVER HELGEN...27 ÅTERVINNINGSCENTRALERNA...27 SKIDTUNNELN ÖPPNAR IGEN...28 JUNIOR-VM I SKIDSKYTTE...29 POLITIKER lånar DATORER...30 NYvalda POLITIKER...30 EKONOMIN till gnistan...31 FÖRENING: TORSBY IF 100 ÅR...32 Vi har lyssnat Under våren har flera negativa skatteintäktsprognoser kommit på grund av nedgången i världsekonomin, vilket fått konsekvenser även för oss i Torsby. Detta har inneburit minskat utrymme för kommunal verksamhet. Storleken på intäktsminskningen kortsiktigt motsvarar hela kultur- och fritidsförvaltningarnas budgetar tillsammans. Vi har inom kommunen jobbat hårt för att försöka hitta olika lösningar och tagit fram olika förslag på hur vi skulle kunna minska våra kostnader. Efter det att våra olika avdelningar tagit fram konsekvensanalyser med förslag om förändringar inom verksamheterna har nu frågorna börjat behandlas politiskt. Det vi politiker nu har gjort är att vi lyssnat på våra medborgare, sammanvägt konsekvenserna och sett om vi kunnat hitta olika finansiella lösningar för att skjuta på en del kostnader tills konjunkturen vänder. Vi har samtidigt använt största delen av det resultat som vi hade beräknat få efter det här och nästa år. Att fortsätta att budgetera utan resultat och därmed utan möjlighet till investeringar och avsättning för våra skulder är inte förenligt med god ekonomisk hushållning. Det är heller ingen lösning på sikt men är nödvändigt nu när vi befinner oss i en tillfälligt djup svacka. Som tillägg till lågkonjunkturen lever vi med det faktum att befolkningen minskar, särskilt barnen. Det innebär att oavsett konjunktur måste kommunens kostym minskas i proportion till befolkningen. Och detta blir särskilt tydligt inom skolans och barnomsorgens område. En av grundförutsättningarna för att hejda befolkningsminskningen är möjligheten och tillgången till arbetstillfällen. Jag är övertygad om att kommunen även fortsatt, även i dessa svåra tider måste avsätta vissa resurser till åtgärder som stimulerar till att Torsby kommun är en bra plats att bedriva näringsliv i, med fler arbetstillfällen och skatteintäkter som följd. Våra konjunkturinstitut säger nu att vi nått botten och att det nu sakta vänder uppåt. Detta bekräftas av våra lokala företagare som tycker sig ana en ljusning. Frågan är nu hur lång tid det kan ta innan vi kämpat oss tillbaka igen. Jag hoppas att ni trots detta får en trevlig sommar. Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Motiv omslag: Sommar och lek i sanden. Emelie Mellembråten och i bakgrunden Siri Thyberg Esping Utgivning: Fyra nummer 2009 Upplaga: 7800 ex. 2 TORSBY NU NR Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Vem kan komma dit? Jo äldre personer som vill ha social kontakt, även anhöriga och den de vårdar kan komma. Alla äldre är hjärtligt välkomna. Man behöver inte vara medlem i någon förening för att vara med, inte heller i någon kyrka. Foto: Bente Rönningen Välkommen på 11-kaffe i Torsby! Det började som ett samarbete med sjuksköterskorna i Torsby tätort. Att ordna 11-kaffe dit de kunde komma tillsammans med sina äldre som vill komma ut och få lite social kontakt. Kanske någon som sitter ensam hemma och vill ha någon att prata med. Vi ville prova och se hur det skulle gå om det över huvudtaget skulle komma någon. Och se och häpna så är det mellan 20 och 40 personer som kommer dit varje gång. Hjärtligt välkommen även du! Var håller de hus? Jo i Missionskyrkans lokaler nedanför Pekås. De börjar med fika klockan 11 och håller på till ca klockan 13. Några bakar också och har med till fikat. Hembakat är gott, kanske många som inte får det nu för tiden så de njuter av detta. Ett självkostnadspris för fika är 20 kronor. De har ett program för dagen där de till exempel har historia från Torsby på äldre dar, ser på film, sjunger, spelar kort, har dansuppvisning och spelar spel, pyssel, dragspelare och läser tidningar eller bara pratar tillsammans. Hur startade det? Det började med den nationella anhörigdagen i höstas den 6 oktober. Några personer som var där började att prata tillsammans om de kanske skulle börja med något i Torsby också när det fungerade så bra i Klarälvdalen med dagträffar för att avlasta anhöriga. Jag bad en av tjejerna, Anna 85 år, att informera om hur de jobbar på en av dagträffarna i Klarälvdalen, Ambjörby. Veckan därpå bestämdes ett möte med olika frivilligorganisationer och de volontärer som jag haft under våren på kurs. Även här hade jag Anna med mig så hon kunde tala om för hur de gjorde i dalen. Det blev en bra sammansatt gäng som tog tag i detta. De gjorde upp planer och fortsättning av träffar och diskutera och planlägga. Ett schema under våren blev gjort där varje frivilligorganisation som är med, Missionskyrkan, Röda Korset, SPF/kontakt, Föreningen Norden och Pingstkyrkan har var sin vecka och det betyder att de har var femte vecka. De tycker själv att det är roligt och när de är andra grupperna har ansvaret så kommer de andra också ner och deltar i alla fall. Kontaktperson i Missionsförsamlingen är Beatrice Holmgren Bente Rönningen anhörigsamordnare NR TORSBY NU

4 ÖP ny kommuntäckande översiktsplan på gång Just nu pågår arbetet för fullt med att ta fram förslag till en ny översiktsplan för Torsby kommun. Planarbetet är upplagt i olika steg. Vi hoppas att kommuninvånarna ska delta aktivt i planarbetet. Alla kommuner i Sverige ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Samtidigt skall konsekvenser för miljön redovisas i en sk. MKB (Miljökonsekvensbeskrivning). Den skall behandlas på samma sätt och samtidigt med ÖP som en del av denna. En översiktsplan behandlar långsiktiga, strategiska frågor om hur marken används. Den är ett politiskt program och skall ge vägledning för framtida beslut om var man får bygga och inte. Det finns krav i Plan- och Bygglagen på hur en översiktsplan ska vara utformad, men det är upp till varje kommun att utforma en plan som passar de egna behoven och de lokala förutsättningarna. Planen ska redovisa önskad användning av mark och vatten och visa på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den nu gällande översiktsplanen för Torsby antogs Sedan dess har kommunen utvecklats på många sätt och nya förutsättningar gör att den behöver uppdateras. Översiktsplaneringens olika steg Hur går det till när en ny översiktsplan arbetas fram? I Plan- och Bygglagen regleras det också hur kommunerna ska arbeta med planering. Torsbys nya ÖP beräknas vara färdigberedd i slutet av 2009 för att kunna antas av fullmäktige i januari eller februari Innan dess ska förslaget ut på samråd och utställning. Under våren 2009 togs ett planförslag fram och under hösten kommer samråd att hållas. Samråd: När det finns ett förslag till en ny översiktsplan hålls ett samråd med bl.a. Länsstyrelsen, kommunala nämnder och förvaltningar. Samrådet gäller också kommunens invånare. I Torsby kommer allmänna samrådsmöten att hållas på tre platser; Sysslebäck, Stöllet och Torsby. Till dessa möten är alla Torsbys invånare välkomna. Mötena ska tillföra planförslaget kunskaper och idéer från lokalbefolkningen. Tidpunkt för dessa möten kommer att annonseras i dagstidningar och i TorsbyBladet. Efter samrådet sammanställs en samrådsredogörelse. Politisk ställning tas till synpunkterna och det beslutas om ev. ändringar i förslaget till plan. Utställning: Efter samrådet ställs planförslaget och tillhörande underlagsmaterial ut i två månader. Under utställningstiden finns ytterligare chans att lämna synpunkter och förslag. Planen kommer att ställas ut på Torsby bibliotek men informationsmaterial kommer även att vara tillgängligt på Sysslebäcks bibliotek och på kommunens webbplats. Synpunkter på ÖP skall vara skriftliga för att kunna beaktas. Antagande: De yttranden som kommit in under utställningen sammanställs i ett utlåtande och arbetas in i ÖP. Länsstyrelsen avger ett särskilt granskningsyttrande som skall ingå i handlingarna till översiktsplanen. Kommunfullmäktige antar översiktsplanen och efter tre veckor börjar den gälla, s.k. lagakraft. Har du frågor och synpunkter? Hör gärna av dig till Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö- och byggchef, eller Jon Wiggh, samhällsplanerare, Vill du sända e-post om översiktsplanen, sänd den till Vill du veta mer? Följ planeringen och ta del av handlingar på kommunens webbplats, Underlag för ÖP - Naturvårdsplan Inför arbetet med ÖP behövs många undersökningar och inventeringar av t.ex. trafik, byggnadsbestånd, befolkningsutveckling etc. I Torsby kommun har en naturvårdsplan tagits fram som ska utgöra en bilaga till ÖP:n. Detta arbete har gjorts med statligt bidrag för lokal och kommunal naturvård. Naturvårdsplanen har redan varit på samråd. Den finns nu hos kommunstyrelsen och väntar på att också ÖP-förslaget blir klart så att de tillsammans kan skickas till kommunfullmäktige för att antas. Naturvårdsplanen ska ge en översikt över olika naturtyper i kommunen. Kartläggningen av värdefull natur gör det möjligt att göra avvägningar mellan naturvärden och ekonomisk nytta. Naturvårdsplanen ska även visa hur kommunen tar sitt ansvar för naturvården. I naturvårdsplanen föreslås dessutom en del åtgärder om hur vi inom Torsby kommun ska kunna nå nationella och regionala miljömål. TORSBY NU NR

5 NR TORSBY NU 5 Foto: Mats Yderstig

6 Foto: Hans Ring Besök ett naturreservat i sommar I Torsby kommun finns det många intressanta naturreservat passa på att besöka ett i sommar! Just nu finns 36 stycken och det brukar bildas ett par nya varje år. Reservat bildas för att man vill vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, den biologiska mångfalden eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Nya naturreservat tillkommer varje år. De kan bildas av både länsstyrelse och kommun. Hittills är alla de som finns i Torsby kommun bildade av länsstyrelsen. Här är några exempel på naturreservat i vår kommun. Hovfjället Förutom naturvärdena med en stor variation av olika naturtyper ger området kring Hovfjället goda förutsättningar för det rörliga friluftslivet. Här finns en vintersportanläggning och vandringsleder. Möjligheten till utökad sommarturism i området är också intressant. Det är viktigt att den fortsatta utvecklingen sker i balans med områdets natur- och kulturvärden. Naturen är fjällik, med glesa hällmarkstallskogar och inslag av myrpartier på de högsta platserna. Skogen har naturskogskaraktär med stort inslag av gamla träd och lövträd. Ett stort antal hotade lavar återfinns i området, t.ex.violettgrå tagellav och lunglav. Naturskogen i kombination med myrarna och tillgången till öppet vatten gynnar fågellivet, och man kan finna både skogshöns och ett antal hackspettsarter. Markbackarna i Branäs Området ligger inom Branäs riksintresse för friluftsliv och består av myrområden och skogar som präglats av skogsbränder med gamla träd och död ved med ett flertal skyddsvärda och sällsynta lavar, vedsvampar och mossor. I omgivningen finns även ett flertal sätrar 6 TORSBY NU NR

7 och man kan även finna spår efter järnframställning i form av kolningsgropar. Horsstomyren vid Långberget Horsstomyrens naturreservat ligger cirka 2 kilometer från Långbergets sporthotell. Här pågår arbete med att utöka reservatet samt göra det mer tillgängligt för allmänheten med fler vandringsleder. Syftet med reservatet är att bevara skogs-myrkomplexet samt områdets rika växtoch djurliv. Här finns exempelvis ängsnycklar och på gamla tallar i myrområdet hittar man den rödlistade varglaven. Området har även ett rikt fågelliv med bland annat flera vadararter. I skogsområdet kan man även finna arter som lavskrika, spillkråka, tretåig hackspett, tjäder och järpe. Ritamäki Området omfattar ett flertal gamla finnbosättningar. Byggnadsbeståndet varierar från den intakta finngården Ritamäki, till de kraftigt förändrade byggnaderna vid Kissalamp och Lomstorp, eller enbart rester av gamla hus. Dessa gårdar bands samman av ett system av gångstigar och körvägar, vilka delvis finns kvar än idag. Ritamäki med sin rökstuga och många uthus är den mest autentiska finngården i Värmland, och är därför ett viktigt kulturminne. Hembygdföreningen har utöver skötsel av husen även fortsatt hävden av den omgivande marken. På slåttermarkerna runt husen hittar man därför många växter som kräver regelbunden hävd av marken som fältgentiana, slåtterfibbla, slåttergubbe, slåtterblomma och brudsporre. Sjutorpsleden (vandringsled mellan sju finngårdar i Norge och Sverige), samt även Finnskogsleden (led mellan Morokulien och Trysil, som ömsom går på den svenska sidan och ömsom på den norska sidan av gränsen) går genom området. Maria Hedin miljö- och hälsoskyddsinspektör Naturreservat i Torsby kommun I Torsby kommun finns f.n 36 naturreservat, läs mer om reservaten på Vi kommer också att lägga in information om reservaten på kommunens webbplats under Abborrtjärnsberg Averåfjället Brånberget Båtstadknallen Danshallamyren och Noppimyren Enberget Fjärhanaskogen Fänstjärnsskogen Gartosofta Granberg Gultberget Hjällstadskogen Horsstomyren Hovfjället Husmansknölen Höljberget Ivana Kampåsen Knappnäs Lisselberget Långåsberget Makkaraberget Malbäckskölen Markbackarna Måns-Olasberget (Tihola) Normyrarna Ritamäki Rännberg Skarp-Juberget Skavåsen Skrallarberget Soienmägg Titjärnskogen Torrknölen Vimyren Ömtberget/Gravbäcken Foto: Torbjörn Almroth NR TORSBY NU 7

8 Matte med eller utan formelsamling och miniräknare? Det är en av de saker man kan läsa mer om i en uppsats som Stjerneskoleeleven CRistina Sundén skrivit. Hon har i sitt projektarbete på naturvetenskapliga programmets 3:e år jämfört matematikundervisningen i Sverige och i Peru. TORSBY NU NR Foto: Annette Lauritzen Karlsson

9 CRistina Sundén kommer ursprungligen från staden Piura i nordvästra Peru - Sydamerikas äldsta stad grundad och avslutar i vår sina studier på Stjerneskolans NV-program. Hon beslöt tidigt att det projektarbete som är obligatoriskt i årskurs tre i hennes fall skulle ha något med matematik att göra, eftersom det alltid varit hennes favoritämne. Idén till projektet fick hon när hon tänkte tillbaka på sina första matematiklektioner på Stjerneskolan. Vad hon då förvånats över var att eleverna fick använda både miniräknare och formelsamlingar, vilket man i Peru inte får göra förrän på universitetet. Dessutom märkte CRistina att hon räknade snabbare än sina klasskamrater, eftersom hon inte behövde spilla tid på att slå i formelsamling eller på använda miniräknare. Det här var något hon ville studera närmare. 16 uppgifter Hon beslöt sig för att göra ett matematikprov med 16 uppgifter, varav en var en öppen uppgift och därför inte finns med i själva provhäftet, och två MVG-uppgifter (dvs. uppgifter som man måste klara för att få högsta betyg på ett prov) och testa dem på svenska och peruanska elever. Hon valde ut 19 elever både pojkar och flickor i årskurs ett på NV-programmet på Stjerneskolan och 19 peruanska elever på motsvarande nivå. Utöver detta skulle eleverna också svara på ett antal frågor som alla hade med deras matematikstudier att göra. I Peru valde CRistina elever på sin gamla skola, Niño Jesús de Praga, men eftersom det är en flickskola fick pojkarna hämtas från en annan skola i samma stad, nämligen pojkskolan San Ignacio de Loyola. Båda skolorna är katolska privatskolor. CRistina använde sig av sitt jullov, som för de peruanska eleverna är inledningen på sommarlovet, för att genomföra den peruanska biten av projektet. Inga hjälpmedel tilläts, men tiden var inte begränsad. Det visade sig att de peruanska eleverna generellt klarade av uppgifterna snabbare än de svenska eleverna, vilket kanske inte var att förvåna sig över mot bakgrund av vad som sagts ovan om användandet av hjälpmedel. Två av uppgifterna klarade de peruanska och svenska eleverna lika bra, nämligen förstagradsekvationer och talföljder. Fyra av uppgifterna klarade de svenska eleverna bäst där det bl.a. handlade om procenträkning och medelvärden. De peruanska eleverna klarade 11 av uppgifterna bäst som bl.a. bestod i att beräkna volym och area, uppgifter som de svenska eleverna använder formelsamling för att lösa och operationer med bråk där de svenska eleverna använder miniräknare i vanliga fall. När det gällde de två MVG-frågorna var resultaten för de peruanska och svenska eleverna % respektive %. Intressanta svar Det är också intressant att se elevernas svar på de frågor CRistina ställde till dem för att få reda på deras attityder till matematik och matematikundervisning. 84 % av de peruanska eleverna anser att matematiken är mycket viktig, motsvarande siffra för de svenska eleverna är 45 %. De svenska eleverna använder 0-30 min/vecka för matematikstudier, de peruanska två timmar eller mer. Att de svenska eleverna inte använder mer tid kan kanske förklaras av att många av dem som deltog i testet var idrottselever, som utöver skolarbetet har långa träningspass. De peruanska eleverna vet dessutom att de inte kan gå vidare till nästa kurs om de inte klarar sig och extralektioner är dyra. 94 % av de svenska eleverna anser att läraren är viktigast för att de ska klara matematikstudierna. De peruanska eleverna anger 53 %. 85 % av de peruanska eleverna säger att stöd från föräldrarna är viktigt, bara 11 % av de svenska eleverna tycker det. De peruanska eleverna sa också att de använde sig av både äldre syskon, släktingar och grannar. De svenska eleverna svarade att läraren, lektionerna och den egna kapaciteten räckte för att klara av matematikstudierna. Klasstorlekarna spelar säkert en roll för dessa siffror. I de peruanska skolorna är det inte ovanligt med klasser med 40 elever eller fler. Vad kan ligga bakom? De bakomliggande faktorerna till resultaten kan vara många, både sociala och kulturella. En faktor kan kanske vara att de peruanska eleverna går i enkönade skolor. Själv tror CRistina att en av faktorerna kan vara att de peruanska eleverna tränar sig i att använda sin egen kapacitet och inte förlita sig på hjälpmedel av olika slag. En annan att goda matematikkunskaper spelar en stor roll i Peru och är inkörsporten både till högre studier och yrkesliv. Under alla förhållande är det ett både intressant och tankeväckande projekt. Den som är intresserad att ta del av hela projektet kan kontakta CRistina på e-post Ingrid Wedin lärare NR TORSBY NU 9

10 Stoppa langningen! Ungdomar som dricker alkohol utsätts för stora risker Bakom varje alkohollangning står en vuxen För att undvika att ungdomar drabbas av problem som kan ge men för livet ska du som vuxen lova dig själv att aldrig bjuda, köpa ut eller på annat sätt langa alkohol till barn och ungdomar. Man bedöms vara vuxen vid 18 års ålder, och om alla vuxna tar sitt ansvar så kan vi stoppa langningen. Jörgen Johansson drogsamordnare Klart med rekrytering av rektorer I förra numret av Torsby Nu kunde du läsa om den nya ledningsorganisationen som ska träda i kraft fr.o.m. nästa läsår. Under våren har rekrytering till de två vakanta tjänsterna pågått. De nya rektorerna kommer att presentera sig närmare i kommande nummer av Torsby Nu. Torsby kommun har 13 rektorer, men två av dem arbetar inte som rektorer på heltid. Rektorerna arbetar i fem olika rektorsteam. Verksamheterna Snäckan, yrkesträningen och verksamhetsträningen ingår i flera team. Göran Olsson är ansvarig för dem fr.o.m. nästa läsår Fredric Norlin skolchef Han du gav en flaska sprit har inget körkort. Kanske kör han hem din dotter efter festen ändå. Så här kommer teamens sammansättning att vara: Team Frykenskolan Johan Ekström, Ann-Katrin Järåsen och Michael Åkerlund Team Holmesskolan Jonas Wictorin, Britt-Marie Paulsson och Göran Olsson Team Stjerneskolan Anders Larsson, Ronnie Palmqvist, Bengt Melin och Göran Olsson Team Barnomsorg/Östmark och Oleby Gunnel Persson och Pernilla Larsson Att ge alkohol till unga kan få oanade konsekvenser. Team Klarälvdalen Ann-Charlotte Nilsson och Pär Bergqvist 10 TORSBY NU NR

11 Foto: Torbjörn Almroth Tänk på att det du slänger ifrån dig i skog och mark kan komma att skada både djur och människor. På bilden här intill ser du en fågel som fastnat i en kvarlämnad fiskelina vid en sjö i Torsby. Ta med dig hem det du tagit med dig ut och städa upp efter dig, så slipper någon annan, liten eller stor, lida skada. Det blir dessutom mycket trevligare för oss alla, även för dig när du kommer tillbaka till platsen, när det är städat och fint. Foto: Annette Lauritzen Karlsson Om du kör på ett djur... Om du skadat eller dödat ett djur ska du märka ut platsen och kontakta Polisen. Om du har skadat djuret ska du alltid ringa 112. Viltolycka Ring 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen. Då kan både djurets lidande och risken för nya olyckor minska. Om djuret har dött och ligger vid sidan av vägen ska du kontakta Polisen snarast på telefon Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår. Läs mer på om vilka uppgifter du skall lämna när du rapporterar, och om hur du kan märka ut platsen för olyckan. Olycka med tamdjur Om du skadat eller dödat ett tamdjur är du skyldig att märka ut platsen och snarast kontakta Polisen. Om ditt husdjur har blivit påkört av okänd förare ska du kontakta Polisen på telefon Källa: Ta det lugnt i bostadsområdena Det finns både små och stora barn och husdjur som hund och katt som rör sig i bostadsområden. De är inte alltid uppmärksamma och förstår inte heller faran med bilar och mopeder som kommer farande. Ta det det därför extra lugnt när du kör i tätbebyggda områden! NR TORSBY NU 11

12 Biografen en mötesplats mitt i centrum Filmen Rallybrudar spelades som bekant in i Torsby med omnejd. Galan, världspremiären och de följande visningarna lockade storpublik till den gamla biografen på Järnvägsgatan. Bevakningen från olika media var massiv och Torsby kom i fokus. I dagsläget har över 6500 personer sett Rallybrudar på Stjärnan! Vilka effekter har då en sådan händelse för en bygd? Många var inblandade: Torsby kommun, näringsidkare, statister och folk som hjälpte till och underlättade för filmteamet och filmens tillkomst. För Stjärnans del innebar det bra intäkter som nu investeras i ny teknik och bättre service för våra besökare. Med vårt nya bokningssystem med platsnumrering kan du boka en föreställning i kassan eller på telefon och själv bestämma var du vill sitta. Under året kommer detta att utvecklas med möjligheter att boka via Internet. Stjärnan har ett stort upptagningsområde och publiken vill försäkra sig om en plats ifall man rest lång väg. I maj uppgraderades ljudsystemet med ett digitalt DTS -ljud, och vi jobbar kontinuerligt med att förbättra biografen med nya tekniska lösningar. Förra året visades 359 föreställningar och vi kör film året om. I sommar är det storpremiär på Ice Age 3 och Harry Potter och Halvblodsprinsen. I höst kommer del 2 och 3 av Stieg Larsson-trilogin. Del 1 Män som hatar kvinnor har under våren gjort succé runt om i landet och internationellt. Stjärnan är också en av arenorna och aktörerna i Klimatfilmfestivalen i Torsby, sommarens Countryfestival och Torsby kulturvecka Höstglöd. Lokalen är flexibel och används till musik, teater, ungdomsverksamhet, disco, skolbio seminarier och temakvällar. Kort sagt biografen som kulturscen och mötesplats. Torsby kommun äger lokalerna och ideella föreningen Föreningsrådet Stjärnan ansvarar för verksamheten. Vi vill fortsätta berika vår kommun med ett varierat utbud samt att utveckla biografen och lokalerna för framtiden. Väl mött på Stjärnan! Bo Willebrand föreståndare TORSBY NU NR Foto: Annette Lauritzen Karlsson

13 Full fart på nya Sysslebäcksbiblioteket Den 16 januari invigdes det nya biblioteket i Sysslebäck. På invigningsdagen bjöds det på fika och lite kulturell spis. För barnen blev det sagostund, och alla lässugna fick en bok. Till de vuxna delades boken Pilgrimsleden ut där den historiska vandringsleden, som går genom Klarälvdalen, beskrivs i ord och bild. Det nya biblioteket är inhyst i försäkringskassans gamla lokal och ABF:s lokal på torget i Sysslebäck. Biblioteket delar nu byggnaden med ABF. Biblioteket kan erbjuda datorer som allmänheten får använda. Vi har en mycket uppskattad tidningsklippsamling där bygdens avtryck i dagstidningarna finns samlade. Det finns också en databas över denna klippsamling som allmänheten kan använda. På biblioteket kan man också slå i Dalbyordboken. Detta verk framställdes av Sysslebäcksbördige dialektforskaren Jacob Jacobsson och skogsarbetaren och dialektdiktaren Karl L:son Bergkvist från Brattmon och är en ordbok över Dalbymålet och blev den kanske största dialektordboken i världen. Vi fortsätter nu verksamheten i den fräscha lokalen med nya friska mål och hoppas att kommunens invånare hittar till det nya biblioteket. Vi började våren med vårsalong där förskolan Kvisten och Kvistbergsskolans fritidshem var inbjudna att ställa ut sina konstnärliga alster. Vernissagen var den 15 maj. Till hösten fortsätter sagostunderna och det blir även pysselkväll för barn med föräldrar. Man tar själv med det pysselmaterial man vill använda och pysslar sedan tillsammans. De som vill får följa med till sagohavet och fiska sagor. Malin Jansson bibliotekarie Sommartider på biblioteken Välkommen till biblioteken i sommar! Mellan 15 juni och 15 augusti har kommunens bibliotek sommaröppettider. Biblioteket i Torsby Mån Tis Ons Tors Fre Lör. o sön. stängt OBS! När biblioteket är stängt kan du lämna tillbaka dina böcker i återlämningslådan på baksidan av huset, vid lastningsbryggan. Biblioteket i Stöllet Tis Biblioteket i Sysslebäck Mån Ons Bokbussen Bokbussen har uppehåll från 22 juni och startar igen den 3 augusti med Röjdåforslinjen. Alla öppettider finns på Trevlig sommar önskar personalen på biblioteken! Foto: Malin Jansson NR TORSBY NU 13

14 Torsby - turistdestination som fortsätter växa Varje år genomför turistbyrån en undersökning som mäter turismens ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i kommunen. TEM-studien (Turist Ekonomisk Modell) visar antal gästnätter, total omsättning, hur turistens utgifter fördelas, hur många arbetstillfällen som genereras och vilka skatteintäkter kommunen har från besöksnäringen omsatte turistnäringen 424 miljoner, en fördubbling sedan Kommersiell Ej kommersiell TOTALT I Sverige som helhet däremot ligger nästan till hälften (41%) på shopping. Livsmedel, transport (= bensin ) och shopping tar nästan halva turistkronan i Torsby kommun, vilket visar på turismens stora betydelse för andra branscher utöver de företag som direkt arbetar i besöksnäringen. Aktiviteter 22% Logi 22% Totala antalet gästnätter i kommunen 2008 var varav i kommersiellt boende och i övrigt boende (släkt/vänner/besök/egna fritidshus). De kommersiella gästnätterna ökade med 21 % från 2007 till Shopping 19% Transport 10% Restaurang 16% Livsmedel 11% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter Kommersiell Ej kommersiell TOTALT Den s.k. turistkronan, hur en turist fördelar sina utgifter på olika branscher, skiljer sig i Torsby jämfört med Sverige som helhet. Turistkronan hos oss är mycket mera jämt fördelad mellan olika branscher. Turismens omsättning i kommunen motsvarar 395 helårsarbeten, vilket innebär att besöksnäringen är den tredje största branschen, efter kommun och landsting. Kommunens totala skatteintäkt, genererat från turismen, är 47,7 miljoner. Detta inkluderar även alla företag som påverkas indirekt, t.ex. byggfirman som renoverat fritidshus, den lokala lanthandeln där turisten gör inköp osv. Totala skatteintäkten är detsamma som den samhällsekonomiska effekten. Hela undersökningen finns hos att läsa på www. torsby.se/tem. Du kan också kontakta oss på turistbyrån, , om du vill veta mer. Mats Olsson turistchef TORSBY NU NR

Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006

Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2006 NR 2-2006 TORSBY NU 1 Invigning av Fortum Ski Tunnel Torsby 16 juni! INNEHÅLL LEDARE 2 KOMMUNENS EKONOMI 3 MEDBORGARENKÄTEN

Läs mer

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1

Nr 2 juni 2010. Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet. Evenemang i sommar. Information från Torsby kommun NR 2-2010 TORSBY NU 1 Nr 2 juni 2010 Information från Torsby kommun Funderar du på att starta eget? vattendunk ger säkerhet Evenemang i sommar NR 2-2010 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 kommunen är till för brukarna... 3 Inför

Läs mer

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar!

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2005 Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! NR 2-2005 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 FORSBACKEN 30 ÅR 3 FRAMTIDENS

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1

juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1 Nr 2 juni 2013 Information från Torsby kommun inspirationsmagasin för turister populär stadsvandring Nyckeln till nyinflyttade NR 2-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 NYCKELN TILL NYINFLYTTADE... 3

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora

Råd och lärdomar. från en filminspelning i Nora Råd och lärdomar från en filminspelning i Nora Maria Lang Noras egen deckardrottning Maria Lang (1914-1991), eller Dagmar Lange Lästa och kritiserade deckare Traditionella pusseldeckare med kommissarie

Läs mer

Nr 2 HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM JUNI 2012. Information från Torsby kommun NR 2-2012 TORSBY NU 1

Nr 2 HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM JUNI 2012. Information från Torsby kommun NR 2-2012 TORSBY NU 1 Nr 2 JUNI 2012 Information från Torsby kommun HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM NR 2-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 NATTPATRULLEN ANVÄNDER RAKEL... 3

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2015

SPORTLOVSPROGRAM 2015 SPORTLOVSPROGRAM 2015 HEJ! Nu är det dags för sportlov på södra Öland! Hoppas du har sett fram mot det och hinner göra mycket kul under lovet. I sportlovsprogrammet hittar du vad som händer på biblioteken

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Torsby och den företagsamma förvaltningen

Torsby och den företagsamma förvaltningen Torsby och den företagsamma förvaltningen Anna Öhgren Bodén VD Torsby Utveckling AB Torbjörn Almroth Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torsby kommun torsby.se Året var 2007 Under tidig vår började några

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Mötesplats för äldre. Nålmakaren

Mötesplats för äldre. Nålmakaren Vuxennämnden Vuxenförvaltningen Mötesplats för äldre Mötesplats för äldre Nålmakaren Höstens program 18/8-19/12 2014 Välkomna! Mötesplats Nålmakaren tel.710 27 38 Från och med hösten byter vi namn från

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Slåtterbladet nr 2/2013 Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Liefestival vid Långban 6 juli Jordläggning av lien Annonser för slåttergillen, kurser, mm Karin Bäck

Läs mer

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM Moomin CharactersTM 2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM TRÄFFA DJUREXPERTEN Charlotte Hage. FREDDE GRANBERG TOVE JANSSON 100 ÅR BARNTEATER CHARLOTTE HAGE JULIA LINDEN HILL SAGOSTUNDER BOKHÖRNAN RETROVECKA MÅRTEN

Läs mer

På gång i Falköping. Juli 2012

På gång i Falköping. Juli 2012 På gång i Falköping Juli 2012 20120701 Vikingaföreningen Västgöta hird gästar forntidsbyn. Stridsuppvisningar, prova på bl. a bågskytte och yxkastning. Stuntskola för alla barn. Lär dig om forntida läkekonst

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Strategiska gruppen Falerum

Strategiska gruppen Falerum Datum Sida 1(5) 2015-03-31 Strategiska gruppen Falerum Anteckningar från mötet 24/3 2015 på Café Nyfiket. Närvarande. Från Åtvidabergs Kommun: Johan Gustafsson Raymond van der Heijden Från Falerum: Christer

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

Aktivitetsguide för norra Öland 2015

Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Fyren Långe Erik Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 5 juli - 16 augusti 11.00-16.00 Lördagar stängt Entré till fyren Vuxna 40 kr Barn 20 kr FYRSHOPEN Försäljning

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014

SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014 SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014 VAD VILL DU GÖRA? Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun MASSOR AV AKTIVITETER PÅ SPORTLOVET Sportlovet bjuder på sjudande aktiviteter

Läs mer

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovsöppet (bad) i Emmaboda Bad och Träningscenter Mån: 13:00

Läs mer

www.strandgruppen.se

www.strandgruppen.se www.strandgruppen.se BAKGRUND Roslagsloppet är ett av världens största offshore-race för racerbåtar och följs årligen av drygt 100.000 åskådare. Starten sker i Stockholm och målgången i Öregrund. Tävlingen

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel

Onsdag 27/5 13:00-16:00. 13:30 Kortspel 2015-05-20 1 (8) Måndag 25/5 Tisdag 26/5 Onsdag 27/5-16:00 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 Promenad - Tjurasjö - Promenaden utgår från KIVI till Tjurasjö. Vi anpassar promenaden efter alla. 14:00 Kortspel Kubb

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer