Den andra gruppen av påbyggnadsstudier kan arrangeras enligt konstform eller kan ersättas av individuella specialstudier 15 sv (20sp).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den andra gruppen av påbyggnadsstudier kan arrangeras enligt konstform eller kan ersättas av individuella specialstudier 15 sv (20sp)."

Transkript

1 Examensfordringar Allmänna påbyggnadsstudier 40 sv (60 sp) De allmänna påbyggnadsstudierna är avsedda för inledningsfasen och skall helst avläggas i början av studierna. De skall fungera som kompletterande studier inom de områden som är viktiga och ge grundfärdigheter för vetenskapligt arbete och teoretiskt tänkande. De allmänna studierna ger den studerande sådana särkilda kunskaper och färdigheter som behövs i det fortsatta arbetet. Det är viktigt att redan i början av studierna avlägga studierna i vetenskaps- och konstfilosofi och studierna i forskningsmetoder. Likaså är det viktigt att öva sig i att skriva på ett konsekvent och strukturerat sätt för det kommer att behövas både i de konstnärliga examinas skriftliga delar och i de vetenskapliga avhandlingarna. Var och en skall precisera och utveckla den begreppsapparat som kommer till användning samt orientera sig i den facklitteratur som hör till resp. område. Gruppering av de allmänna påbyggnadsstudierna: 1. Orienterande studier 10 sv (20 sp) 2. Påbyggnadsstudier enligt konstområde/eller individuella specialstudier 15 sv (20 sp) 3. Studier som stöder konstnärligt arbete eller vetenskapligt arbete 15 sv (20 sp) De allmänna påbyggnadsstudierna om 40 sv (60sp) är uppdelade i tre grupper enligt ovanstående. Grunden utgörs av de orienterande studierna 10 sv (20 sp) som är gemensamma för alla. Den andra gruppen av påbyggnadsstudier kan arrangeras enligt konstform eller kan ersättas av individuella specialstudier 15 sv (20sp). Den tredje gruppen av studier fördelas på studier som antingen stöder konstnärligt eller vetenskapligt arbete 15sv (20sp). Studierna avläggs genom att läsa litteratur och delta i för forskningsområdet relevant undervisning vid någon högskola, i seminarier och works shops i hemlandet eller utomlands. Teaterhögskolans magisterprogram kan också utnyttjas. Studieprestationer som avlagts vid andra högskolor kan godkännas av ledningsgruppen för påbyggnadsutbildning. Den egna institutionens professor har det övergripande ansvaret för de studieprestationer som avlägges inom det egna specialområdet. Den helhet som studieprestationerna utgör kan utformas till en individuell forskningsplan eller till en helhet som stöder det konstnärliga arbetet. Tyngdpunkterna kan förskjutas under arbetets gång. Detaljerade examensfordringar och rekommenderad litteratur finns i följande kapitel. Rekommendationerna är endast riktgivande och kommer delvis att uppdateras under läsåret Orienterande studier 10 sv (20 sp) Allmänna studier som orientering inför påbyggnadsstudierna kan bestå av lämpliga kurser som turvis arrangeras av konsthögskolorna.

2 1.1. Introduktion till påbyggnadsstudier och forskarutbildning En del av introduktionen arrangeras som seminarieperioder. Målet är att ge en orientering i de arbetsformer som påbyggnadsexamina förutsätter, rådgivning i lägga upp en individuell arbets- och studieplan och i frågor som gäller databaser inom resp. forskningsområde. Som sekundärlitteratur används lärdomsprov, handböcker och guider. Anttila Pirkko: Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Akatiimi. Hamina Eco U: Oppineisuuden osoittaminen, eli miten tutkielma tehdään. Vastapaino. Tampere/ Hämeenlinna.1979/1989. Hannula Mika & Kiljunen Satu (toim.): Taiteellinen tutkimus. Kuvataideakatemia. Helsinki Hirsijärvi S ym: Tutkimus ja sen raportointi. Kirjayhtymä Riikonen Hannu: Mikä on essee?. SKS. Helsinki Siukonen Jyrki: Tutkiva taiteilija. Kustannus Oy Taide, Väitös. (TV-ohjelma / Prisma 1992 / kasetti) ym Grunderna i konstfilosofi (kurs/tentamen) Undervisningen arrangeras årligen vid någon av konsthögskolorna och det rekommenderas varmt att de studerande deltar i kursen. Kursen kan också avläggas som en litteraturtentamen, t.ex. över följande material: von Bonsdorff & Seppä: Kauneuden sukupuoli. Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Gaudeamus Dickie G: Estetiikka. Helsinki Eaton M. M: Estetiikan ydinkysymyksiä. Helsinki Haapala A.- Lammenranta M.(toim.).Taide ja filosofia. Helsinki. Gaudeamus Haapala A.- Lammenranta M. (toim.). Kauneudesta kauhuun. Kirjoituksia taidefilosofiasta. Helsinki. Gaudeamus Haapala A.- Lehtinen M: Elämys. taide, totuus. Kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta. Yliopistopaino, Helsinki Honkanen M: Taideyhteisö ja puhe taiteesta. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen monistesarja n:o 13. Helsinki Luoto Miika: Heidegger ja taiteen arvoitus. Tammi. Helsinki Reiners & Seppä (toim): Etiikka ja estetiikka. Gaudeamus. Helsinki Routila L: Miten teen tiedettä taiteesta. Johdatusta taiteen tutkimukseen ja taiteen teoriaan. Helsinki Otava Vuorinen J: Estetiikan klassikoita. Helsinki. Gaudeamus Grunderna i vetenskapsfilosofi (kurs/tentamen) Undervisning i vetenskapsfilosofi arrangeras årligen. Det är ytterst önskvärt att de studerande deltar i undervisningen. Kursen kan delvis avläggas om en litteraturtentamen över följande material: Bauman Z: Postmodernin Lumo. Vastapaino. Tampere Bohm, D. & Peat, D.F.: Tiede, järjestys ja luovuus, Helsinki, Gaudeamus Guba E: The Paradigm Dialog. Newbury Park, Sage Publications Haaparanta L, Niiniluoto I: Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 3/1986. Molander B: Vetenskapsfilosofi. Stockholm Niiniluoto I: Maailma, minä ja kulttuuri. Helsinki. Otava Nordenstam T: Från konst till vetenskap. Malmö Varto J: Fenomenologinen tieteen kritiikki. Tampere 1992/1995.

3 1.4. Grunderna i dans/teaterforskning Målet med kursen är att ge en orientering i respektive konstområdes forskningstradition och frågeställningar. Undervisningen arrangeras med ca två rås mellanrum. Kursen kan också avläggas som en litteraturtentamen genom att välja ur följande material/ A eller B: A. Teater Approaching Theater. Ed. by A Helbo. Bloomington (även på frnaska: Modes d Approche) Beckerman B: Theatrical Presentation. Performer, Audience and Act. New York and London Campbell Patrick (ed): Analysing Performance. A critical reader. Manchester UP. Manchester & NY Carlson M: Performance. Routledge. London & NY 1996/2003. Fortier Mark: Theory/Theatre, Routledge. London & NY 1997 (finns i nyare upplaga) Martin J & Sauter W. Understanding Theatre. Performance Analysis in Theory and Practice..Pavis P. Theatre at the Crossroads of Culture. London and New York Pavis, P. L Analyse des Spectacles. Nathan. Paris Pfister M. Das Drama Englanniksi The Theory and Analysis of Drama and Theatre Reinelt J G Roach J. Critical Theory and Performance. U Mich P, Reitala Heta & Heinonen Timo: Dramaturgioita. Palmenia Schmitt Natalie Crohn: Actors and Outlookers. Theater and Twentieth Century Scientific Views of Nature. Illinois UP. Illinois Schneider Rebecca & Cody Gabrielle: Re:Direction. Routledge. London & NY States B O. Great Reckonings in Little Rooms. On the Phenomenology of Theater. Berkeley etc Stockholm Theatre Studies 3. Almqvist & Wiksell International. Stockholm Zarrille Phillip (ed.): Acting (Re)Considered. Routledge. London % NY B. Dans Adshead J (ed.) Dance Analysis:Theory and Practice. London: Dance Books Adshead J &Layson J (ed.) Dance History. A Methodology for Study. London: Dance Books Carter, Alexandra (ed.): The Routledge Dance Studies Reader. Routledge, London Copeland R & Cohen M (ed.), What is Dance? Readings in Theory and Criticism. New York: Oxford University Press Desmond, Jane C. (ed.): Meaning in Motion. New Cultural Studies of Dance. Duke University Press. Durham. London Foster, S L., Reading Dance, Bodies and Subjects in Contemporary America Dance. University of California Press Fraleigh S.H. & Hanstein, P: Researching Dance. Evolving Modes of Inquiry. University of Pittsburgh Press. Pittsburgh Welton, Donn (ed.): The Body. Classic and Contemporary Readings. Blackwell Publishers. Malden Massachusetts, USA. Oxford, UK Studier i skriftlig kommunikation och i att skriva texter av olika karaktär Studier och övningar i att skriva debatt- och diskussionsinlägg. Studierna arrangeras som kurser i (vetenskaplig text) eller som övningar i att skriva om konst. Kursen kan också brukas till att bearbeta och recensera essäer som är under arbete.

4 2. Påbyggnadsstudier i dans/teater och/eller individuella fristående studier15 sv (20 sp) 2.1. Påbyggnadsstudier i dans/teater Studierna innebär specialkurser i respektive konstområde, work shops eller fördjupat arbete. Det kan t.ex. vara konstnärligt arbete som utförs vid sidan om forskningen eller pedagogiskt arbete som stöder påbyggnadsstudierna. Det kan t.ex. handla om internationella evenemang inom utbildning och forskning. För att få påteckning bör man sammanställa en rapport Individuella fristående studier Individuella fristående studier avser sådana studier som stöder de speciella färdigheter och det arbetssätt som den studerande kommer att använda. Dessa fristående studier kan representera ett helt annat område än den studerandes konstområde, de kan t.ex. gälla undervisning eller att tillägna sig en bestämd forskningsteknik. 3. Studier som stöder konstnärligt eller vetenskapligt arbete 15 sv (20sp) Inom denna studiehelhet kan man välja beroende på om man avlägger examen med konstnärlig eller vetenskaplig inriktning. Den studerande kan göra en individuell studieplan och välja de delar som bäst stöder de inviduella studierna. Teaterhögskolans undervisning kan ha anknytning till ett eller flera områden och gränserna mellan områdena kan vara flytande. Detsamma gäller de kurser som arrangeras av de andra konsthögskolorna. Den föreslagna litteraturen utgör grundlitteratur inom sitt område. Det är klokt att inleda sina studier med grundlitteraturen. Förteckningarna över olika studieperioder är ett förslag till möjliga kurser i ett längre perspektiv 3.1. Studier som stöder konstnärligt arbete Litteraturen i denna grupp kan fungera som inkörsport till fördjupad orientering i områden som är centrala för det egna arbetet. Litteraturförteckningen över konst upptar verk som på ett allmänt plan kan ge nya impulser. Även om den föreslagna litteraturen företräder andra konstformer är syftet att de studerande skall ha god kännedom om den litteratur som analyserar och problematiserar teater/dansområdet. I det följande några förslag: Fördjupning i estetik och konstfilosofi Orientering i frågeställningar kring kreativitet och konstens psykologi Gardner, H: Art, Mind, and Brain. A cognitive approach to creativity (speciellt ss ja ). Kurkela K: Mielen maisemat ja musiikki. Sibelius-Akatemia. Helsinki Perttula J: Kokemus psykologisena tutkimuskohteena. TaY. Tampere Rothenberg, A., Hausman, C R. (ed.): The Creativity Question. Durham Tuominen M. (toim.): William Blake, Pekka Puupää ja hän eli intuitiosta oivalluksesta ja analyysistä. Lapin yliopisto Wilson G D: Esittävän taiteen psykologia. Kuopio Studier i konstens sociala villkor Bauman Z.: Postmodernin lumo. Tampere. Vastapaino Becker Howard: Art Worlds. University of California Press Bennet Susan: Theatre Audiences - A Theory of Production and Reception. Routledge.

5 London & NY (on myös uusi pianos) Kotkavirta J, Sironen E. Moderni/postmoderni. Lähtökohtia keskusteluun. Jyväskylä Mc Kenzie Jon: Perform or Else: From Discipline to Performance Pavis P (ed.) Intercultural Performance Reader, Routledge Phelan P. Unmarked: The Politics of Performance, Routledge Read A. Theatre and Everyday Life. An ethics of performance. Routledge. London & New York Sarje K. Romantiikka ja postmoderni Schechner R. Performance Theory. Revised edition of Essays on Performance Theory (1977/1988). Routledge. New York - London. Sevänen Erkki: Sosiologinen taiteentutkimus ja taide instituutiona Sevänen E, Saariluoma L, Turunen R. (toim.) Taide modernissa maailmassa. Gaudeamus. Helsinki Vandel Heuven M. Performing Drama/Dramatizing Performance. Alternative theater and the dramatic text Samtida forskning inom det egna konstområdet, fördjupning i klassiker och/eller samtida forskning Teater- och danskonstnärers texter och forskningsresultat: Carlson Marvin: Theories of the Theatre. Cornell Univwersity Press Drain Richard (ed.): Twentieth Cenury Theatre- A Sourcebook. Routledge Huxley Michael and Witts Noel (ed.): The Twentieth Century Performance Reader. Routledge Arbetsdemonstrationer och diskussioner med anknytning till det konstnärliga arbetet. Denna arbetsform utvecklas inom institutionerna eller som gemensamma träffar för de studerande som arbetar med konstnärliga examina eller som ett samarbete mellan konsthögskolorna Seminarium för fördjupade konstnärliga studier Gemensamma träffar för de som arbetar med konstnärliga arbeten Studier som stöder vetenskapligt arbete (obligatoriska) Forskningsseminariet innebär att man för en väsentlig vetenskaplig diskussion och lär sig av andras arbete. Uppgifterna består i att presentera sitt eget arbete eller ett speciellt problem. Beroende på antalet studerande och på deras behov har seminariearbetet olika former De humanistiska vetenskapernas filosofi Människosyn och inlärningsteori Grunderna i pedagogisk forskning Bolton G M. Drama as education: an argument for placing drama at the centre of the curriculum. Harlow. London Eisner, E W. The Enlightened Eye. Qualitative Inquiry and the Enhancement of Educational Practice. New York etc. Macmillan Rasmussen B. "Å vaere eller late som om...": förståelse av dramatikspill i det tyvende

6 århundre. Trondheim Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari. Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki. Kirjayhtymä Grunderna i kvalitativ metodologi Alasuutari P. Laadullinen tutkimus. Vastapaino Eneroth B. Hur mäter man vackert? Grundbok i kvalitativ metodik. Akademilitteratur. Stockholm Engeström Y. Kehittävä työntutkimus: perusteita,tuloksia ja haasteita Eskola J, Suoranta J (toim.) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Tampere Heikkinen Hannu L.T., Huttunen Rauno, Moilanen Pentti: Siinä tutkija missä tekijä. Atena. Juva Jarvis Peter: The Practitioner-researcher. Developing Theory from Practice. Jossey-Bass Publishers. San Fransisco Jokinen Arja & Juhila Kirsti & Suoninen Eero: Diskurssianalyysi liikkeessä. Vastapaino. Tampere Kangas A. Keski-Suomen kulttuuritoimintakokeilu tutkimuksena ja politiikkana. Jyväskylä Kvale Steiner: Interviews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications. Thousand Oaks Marshall C, Rossman, G B. Designing Qulitative Research. Newbury Park Sage Publications Mäkelä K (toim.). Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Hki. Gaudeamus Patel R, Tebelius U. Grundbok i forskningsmetodik. Studentlitteratur Suojanen U. Toimintatutkimus koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen välineenä. Hki. FinnLectura Ronkainen Suvi: Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. Gaudeamus. Tampere Varto J. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki Hyvänä hakuteoksena voi käyttää: Denzin N.K. & Lincoln Y.S.: Handbook of Qualitative Research. (ed.) Sage Publications. Thousand Oaks 1994/ Metodstudier i teater- och danshistoria Cohen S J, Next Week Swan Lake. Reflections on Dance and Dancers. Wesleyan University Press. Middletown, Conn Hammergren L. Form och meningen i dansen. En studie av stilbegreppet med en komparativ stilanalys av Mary Wigmans och Birgit Åkessons solodanser. Institutionen for Teater- och filmvetenskap. Stockholm McConachie B."Towards A Postpositivist Theatre History." Theatre Journal. Vol 37. 4/Dec McConachie B. "Reading Context Into Performance: Theatrical Formations and Social History", Journal of Dramatic Theory and Criticism. Vol 3. 2/Spring Interpreting the Theatrical Past. Essays in the Historiography of Performance. Ed. by T Postlewait & B McConachie. Iowa City Maletic V. Body, Space, Expression. The Development of Rudolf Laban's Movement and Dance Concepts.. Mouton de Gruyter. Berlin Postlewait T. Historiography and the Theatrical Event: A Primer with Twelve Cruxes.- Theatre Journal Vol 43; n. 21, May (on suomeksi)

7 Föreställningsteori och föreställningsanalys Orientering i att skriva vetenskaplig text Forskning inom teater och dans Jänis M: Kirjallisuus ja teatteriteksti: tutkimus näytelmien kääntämisestä esimerkkiaineistona Anton Tshehovin Kolmen sisaren suomennokset. Joensuu Koski P: Teatterinjohtaja ja aika. Eino Salmelaisen toiminta Helsingin kansanteatterissa Helsinki Paavolainen P: Teatteri ja suuri muutto. Ohjelmistot sosiaalisen murroksen osana Helsinki Parviainen Jaana: Bodies Moving and Moved. Tampere University Press. Tampere Preston-Dunlop V.: Looking at Dance. The Bath Press. Great Britain Salosaari K: Perusteita näyttelijäntyön semiotiikkaan, I osa: Teatterin kieli ja näyttelijä merkityksen tuottajana. Tampere (Erit. ss.9-70 ja ) Sarje A: Kahdeksankymmentäluvun suomalaisien taidetanssinäkemyksien taideteoreettista tarkastelua. Helsinki Suutela Hanna: Millä asialla ollaan

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo Få ut det mesta av studierna Katja Ryti Annukka Uusitalo Guiden Få ut det mesta av studierna Författare Katja Ryti Annukka Uusitalo Redaktion Riitta Heinsalo Saija Jokela Eeva Kaunismaa Ida Kåll Ari Lukkarinen

Läs mer

Pragmatiska studier av meningsskapande 1

Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 11 24 Tema: Didaktiska undersökningar Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman &

Läs mer

Formativ bedömning en översikt

Formativ bedömning en översikt Formativ bedömning en översikt Begreppen formativ och summativ evaluering härrör från slutet av 60 talet och syftade då på de bägge syften utvärdering kunde ha. Så småningom kom begreppen att användas

Läs mer

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 5 Februari 2011 Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller Björn Andersson, Ingrid Carlgren, Maria Hagberg-Ripellino, Sara Lundström, Ingrid

Läs mer

Europa i Sverige och Sverige i Europa? Policyförmedling och lärande genom skolinspektion 1

Europa i Sverige och Sverige i Europa? Policyförmedling och lärande genom skolinspektion 1 Utbildning & Demokrati 2014, vol 23, nr 1, 21 38 Tema: Skolinspektion som styrning Europa i Sverige och Sverige i Europa? Policyförmedling och lärande genom skolinspektion 1 Christina Segerholm Europe

Läs mer

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Gunilla Lindqvist Denna artikel handlar om hur pedagogisk personal 1 och rektorer i en kommun ser på sitt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

Hur gör genusvetare?

Hur gör genusvetare? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för genusvetenskap Hur gör genusvetare? Metodologi, metoder och ämnesfokus i genusvetenskapliga C-uppsatser D-uppsats i Genusvetenskap Vt 2005 Författare: Kerstin Alnebratt

Läs mer

som är särskilt anmärkningsvärda. För det första

som är särskilt anmärkningsvärda. För det första 65 med positiv laddning. Forskning uppfattas ofta som något självklart bra som inte behöver förklaras än mindre ifrågasättas. Forskningen växer i omfattning och blir på samma gång något allt vanligare

Läs mer

Vad är det för mening med livslångt lärande, om livslångt lärande inte har någon mening?

Vad är det för mening med livslångt lärande, om livslångt lärande inte har någon mening? Personliga, demokratiska och ekonomiska syften finns inbyggda i strävandena för ett livslångt lärande, men det sista nämnda ställs alltmer i fokus. Den enskilde individen har gjorts ansvarig för sin egen

Läs mer

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik

Från görande till lärande och förståelse En studie av lärares lärande inom estetik nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 1 nr 1 2008

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

Sheherazade, 1001 stories for adult learning Theoretical background for methodology: summary

Sheherazade, 1001 stories for adult learning Theoretical background for methodology: summary Sheherazade, 1001 stories for adult learning Theoretical background for methodology: summary Den här texten är en sammanfattning av hur man kan använda muntligt berättande som ett pedagogiskt redskap i

Läs mer

Spelet vid datorn Dynamiken vid barns samvaro runt datorn i förskolan

Spelet vid datorn Dynamiken vid barns samvaro runt datorn i förskolan Pedagogisk Forskning i Sverige 2004 årg 9 nr 2 s 115 128 issn 1401-6788 Spelet vid datorn Dynamiken vid barns samvaro runt datorn i förskolan AGNETA LJUNG-DJÄRF Institutionen för beteendevetenskap, Högskolan

Läs mer

Samtidskonstens kraft Diskursanalys av elevers reflektioner om samtidskonst i finsk bildkonstundervisning Pirkitta Kalimo

Samtidskonstens kraft Diskursanalys av elevers reflektioner om samtidskonst i finsk bildkonstundervisning Pirkitta Kalimo Samtidskonstens kraft Diskursanalys av elevers reflektioner om samtidskonst i finsk bildkonstundervisning Konstfack, Institution för bildpedagogik Magisterkurs i bildpedagogik, 91-120 hp, 2011/2012 Examensarbete

Läs mer

Det finns inga kvalitativa metoder och inga kvantitativa heller för den delen Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik

Det finns inga kvalitativa metoder och inga kvantitativa heller för den delen Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik Pedagogisk Forskning i Sverige 2001 årg 6 nr 4 s 270 292 issn 1401-6788 Det finns inga kvalitativa metoder och inga kvantitativa heller för den delen Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande

Läs mer

Medie- & informationskunnighet

Medie- & informationskunnighet Medie- & informationskunnighet en forskningsantologi Johanna Rivano Eckerdal & Olof Sundin (red.) Medie- och informationskunnighet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig belysning Johanna Rivano

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström

Referenshantering i Pedagogik. Eva Hagström Referenshantering i Pedagogik Eva Hagström 2011 Innehållsförteckning Referenshantering i Pedagogik förord och läsanvisning... 1 Utskrift... 2 Referensers utformning... 3 Referensernas ordning... 3 Böcker/Monografier...

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

APPKNapp. PEKA, LEK & LÄR I FÖRSKOLAN Fil. Dr. Susanne Kjällander, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

APPKNapp. PEKA, LEK & LÄR I FÖRSKOLAN Fil. Dr. Susanne Kjällander, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet APPKNapp PEKA, LEK & LÄR I FÖRSKOLAN Fil. Dr. Susanne Kjällander, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Prolog Denna text är en kort summering av teori, metod och resultat

Läs mer

Mellan retorik och praktik

Mellan retorik och praktik Mellan retorik och praktik En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994 Edmund Knutas Doktorsavhandlingar inom

Läs mer

Mellan Dante och Big Brother

Mellan Dante och Big Brother Estetisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskap Christina Olin-Scheller Mellan Dante och Big Brother En studie om gymnasieelevers textvärldar DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2006:67 Christina

Läs mer

Examination - en exempelsamling

Examination - en exempelsamling 2010-01-15 Examination - en exempelsamling Vanliga och mindre vanliga sätt att värdera studieresultat Materialet är utarbetat inom projektet webbaserat kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA?

HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA? Elina Harjunen, Jan Hellgren, Riitta Juvonen, Beatrice Silén, Minna Sääskilahti och Michaela Örnmark HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA? Synpunkter och frågeställningar med anknytning till utvärderingen av inlärningsresultat

Läs mer

Unga och nätverkskulturer. mellan moralpanik och teknikromantik

Unga och nätverkskulturer. mellan moralpanik och teknikromantik Unga och nätverkskulturer mellan moralpanik och teknikromantik Unga och nätverkskulturer mellan moralpanik och teknikromantik 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få

Läs mer

Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation?

Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation? Formell kunskap och praktiskt hantverk i samverkan inom akademien en (o)möjlig ekvation? I Högman, A-K. & Stolare, M. (red.) I lärandets gränsland. Gidlunds förlag. THOMAS BLOM Inledning Vad är kunskap

Läs mer

Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009

Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009 nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009

Läs mer

Forskning inom det specialpedagogiska

Forskning inom det specialpedagogiska INGEMAR EMANUELSSON, BENGT PERSSON, JERRY ROSENQVIST Forskning inom det specialpedagogiska området - en kunskapsöversikt SKOLVERKETS MONOGRAFISERIE är en skriftserie som etablerats för att möjliggöra utgivning

Läs mer

Att läsa och skriva. forskning och beprövad erfarenhet

Att läsa och skriva. forskning och beprövad erfarenhet Att läsa och skriva forskning och beprövad erfarenhet Beställningsadress: Liber Distribution, 162 89 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-postadress: skolutveckling@liber.se

Läs mer