Hur gör genusvetare?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur gör genusvetare?"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för genusvetenskap Hur gör genusvetare? Metodologi, metoder och ämnesfokus i genusvetenskapliga C-uppsatser D-uppsats i Genusvetenskap Vt 2005 Författare: Kerstin Alnebratt Handledare: Ulla M Holm

2 ABSTRACT Genusvetenskap är ett relativt nytt ämne i den akademiska världen. Ämnet har en tradition av tvärvetenskap/mångvetenskap, och är vetenskapskritiskt till sin karaktär. Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur genusvetare, i det här fallet studenter på C-nivå, i sitt konkreta arbete med att skriva uppsats, väljer ämnen och hanterar den metodologiska diskussionen i teori och praktik. Förutom ämnesval, undersöker uppsatsen, metodval och studenternas förhållningssätt till metodologiska frågor. I en genomgång av litteraturlistorna från de olika genusvetenskapliga institutionerna, undersöker uppsatsen också vilket fokus, metod- och metodologiundervisningen har. Uppsatsen visar att genusvetarstudenter i första hand är intresserade av hur kön/genus skapas och förstås i olika sammanhang. Inte sällan väljer de att undersöka detta i vardagliga miljöer. Det finns också ett intresse för kvinnors livsvillkor, för jämställdhetsarbete och för frågor av politisk/ideologisk art. I de undersökta uppsatserna finns i de flesta fall en stark koppling till genusvetenskaplig teoribildning, däremot är kopplingen till den genusvetenskapliga metodologidiskussionen inte vanligt förekommande. Också rent metodikinriktade resonemang är svagt underbyggda i många uppsatser. Slutsatsen är därför att det krävs ytterligare studier om vad det faktiskt är genusvetare gör. Därutöver ifrågasätts om inte de genusvetenskapliga institutionerna också borde fundera över hur metodkurserna ska utformas för att bättre hjälpa studenterna att hantera och använda de teoretiska kunskaper som de tillägnat sig. Sökord: genusvetenskaplig metod, metodologi, C-uppsatser 2

3 HUR GÖR GENUSVETARE?...1 Abstract...2 Inledning...4 Kunskapssyn...5 Syfte och frågeställning...9 Metod och avgränsningar...10 Metoddiskursen...14 Metodik...14 Metodologi...15 Sammanfattning...22 Resultatredovisning...26 Ämnesval...26 Metodval...29 Metodreferenser...31 Teorikoppling...32 Reflexivitet...34 Handlingsorientering...35 Sammanfattning...37 Reflektioner...38 Referenser...40 Bilagor...1 Bilaga Bilaga Bilaga

4 INLEDNING När jag arbetade med min C-uppsats i genusvetenskap visste jag precis vad jag ville åstadkomma. Jag ville undersöka Ellen Keys idéer. Jag visste egentligen också precis hur jag tänkte göra, men jag visste inte vad den metoden kallades, eller om det ens kunde kallas en metod. I arbetet med uppsatsen läste jag avhandlingar om Ellen Key och hennes idéer och kom på den smarta idén att jag i dessa borde hitta min metod. Bland annat gick jag igenom Ronny Ambjörnssons avhandling från 1974 inte ett ord om metod. Så jag frågade min handledare om det var mig det var fel på eller om det var mitt statvetenskapliga arv som spökade. Hon trodde på det senare. Sen sa hon, med glimten i ögat, du skriver text om text om text, det har idéhistoriker gjort i alla tider. Döm om min förvåning när jag vid oppositionstillfället fick höra att mitt medvetna val av metod var en av uppsatsens tillgångar. Denna upplevelse fick mig att fundera över vad metod egentligen är, vad det har för betydelse i olika ämnen och vad det betyder att genusvetenskap är ett ämne med rötter i så många olika ämnen. Genusvetenskap är ett nytt ämne med starka inslag av tvärvetenskap. Lärarna som undervisar i ämnet kommer från skilda traditionella discipliner med allt vad det medför i form av inriktning, metodologi och praktiker. Det som förenar är ett vetenskapskritiskt förhållningssätt med inriktning på genus. Detta ger studenterna en stor bredd i utbildningen. Man får möjlighet att närma sig samhället och forskningen från många olika håll. Problematiskt blir det först när man själv ska genomföra undersökningar i form av uppsatsarbeten. Metodkurserna präglas i hög grad av vetenskapskritik med tonvikten på epistemologi. För studenter med erfarenhet från andra ämnen blir det möjligt att få insikt i den genusvetenskapliga kritiken mot traditionell forskning. För studenter utan tidigare akademiska studier blir svårigheterna större. Min akademiska erfarenhet, innan jag kom till genusvetenskapen, var alltså statsvetenskap och sociolog. Detta präglar mitt sätt att närma mig genusvetenskapen som ämne jag är främst intresserad av samhällsvetenskap men också i hur jag ser på metodfrågor. När det gäller metodfrågor är jag främst präglad av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Redan på min första metodkurs där, som ligger så långt tillbaka som 1984, fick vi som studenter ta del av diskussionen om kvalitativ kontra kvantitativ forskning. Jag minns fortfarande de deviser som fick prägla motsättningen dessa förhållningssätt emellan: If you can t count it, it doesn t count If you can count it, it ain t it Det rådde inget tvivel om på vilken sida min institution stod, vi drillades i kvantitativa metoder och statistisk analys. När jag tjugo år senare återkommer för att slutföra de uppsatser som aldrig blev 4

5 klara, känner jag igen förvånansvärt mycket. Dessbättre är den svårgenomträngliga norska metodhandboken av Ottar Hellevik ersatt med den pedagogiskt upplagda och lättillgängliga Metodpraktikan (Esaiasson et al 2003). Parallellt läser jag alltså genusvetenskap och kan inte låta bli att jämföra statsvetenskapen med sin metodmedvetenhet och genusvetenskapen med sin vetenskapskritiska hållning. I statsvetenskapen lär jag mig ett hantverk, i genusvetenskapen får jag brottas med epistemiska och metodologiska frågor. När jag berättar att jag läser statsvetenskap förstår alla i min omgivning vad jag gör. När jag säger att det är genusvetenskap som jag studerar får jag allt som oftast frågor till svar. Min bild är att studenterna i multidisciplinära, tvärvetenskapliga och neodisciplinära ämnen som genusvetenskap ofta läser mer metodologi än metod. Undervisningen tenderar att hamna på en epistemisk nivå. Ämnets tvärvetenskapliga/mångvetenskapliga, och vetenskapskritiska karaktär och det faktum att de flesta lärare kommer från skilda traditionella discipliner sätter studenten på prov. Detta gäller inte minst i metodfrågor där lärarnas olika traditioner när det gäller metodtänkande/praktik emanerar från olika ämnesdiscipliner. I den bästa av världar utvecklar studenten en förmåga att förstå och hantera ett brett spektrum av verktyg, utifrån ett gemensamt synsätt. I värsta fall riskerar studenten att gå vilse bland epistemiska och metodologiska diskussioner utan att känna den tradition mot vilken kritiken riktas. För de studenter som har erfarenhet av andra ämnen kan dessa diskussioner mätas mot den tidigare erfarenheten. För studenter vars första ämne är genusvetenskap riskerar många av de vetenskapskritiska diskussionerna att bli hängande i luften. Kunskapssyn Metodpraktikan, (Esaiasson et al 2003) som jag tidigare nämnde, är en prisbelönt metodhandbok som utarbetats av lärare vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Där slår författarna fast att god forskning ska vara värderingsfri. Det viktigaste kravet för att uppnå detta är hög genomskinlighet i forskningsprocessen, inte minst för att åstadkomma forskaroberoende. Själva valet av forskningsproblem är det tillfälle när forskarens egna värderingar är en viktig faktor, vilket författarna finner naturligt. Att dessa värderingar skulle komma att påverka slutresultatet, ser inte författarna som en överhängande fara eftersom de menar att det finns en så stor spännvidd av värderingar i det kollektiv som forskarsamhället utgör. De mest tydliga exemplen på bristfällig värderingsfrihet tror vi finns i värderingshomogena forskningsmiljöer (Esaiasson et al, 2003:24-25). Det är inte helt orimligt att anta att genusvetenskap skulle kunna vara en sådan värdringshomogen forskningsmiljö som avses. För mig representerar detta den traditionella akademiska synen på kunskap och forskning. Därtill kan läggas synen att forskning är kumulativ i den meningen att varje forskares uppgift är att öka den 5

6 gemensamma kunskapsmassan. Tanken om att kunskap läggs som byggstenar på varandra är problematisk. Thomas Kuhn har ifrågasatt detta synsätt genom att istället tala om paradigm. Han beskriver ett paradigm som [the] entire constellation of belief, values, techniques, and so on shared by the members of a given community (Fenow &Cook 1991:48). Ett paradigm kan alltså förstås som ett övergripande teoriperspektiv, inom vars ramar man arbetar med gemensam teoretisk och metodologisk struktur. Inom ramen för paradigmet söker forskare att förfina sina metoder och utveckla teorier. Så småningom kommer man till ett skede då mycken ny kunskap inte längre kan förklaras inom ramen för paradigmet. Det kan då uppstå konkurrerande paradigm, eller leda till att det gamla paradigmet helt enkelt överges. Det bör därför noteras att det bara är inom ramen för ett rådande paradigm som vetenskap kan sägas vara kumulativ. Nya discipliner, som till exempel genusvetenskapen bär ett tydligt paradigmkritiskt inslag. Alessandra Tanesini ställer i boken An Introduktion to Feminist Epistemologies (1999) frågan how do we tell the good bias from the bad bias (Tanesini, 1999:86). Tanesini problematiserar den traditionella bilden av god vetenskap som förknippad med värdeneutralitet. I den mening värderingar ska/kan finnas med i traditionell vetenskap är det i the context of discovery alltså när hypotesen formuleras. I det andra ledet av vetenskapen the context of justification där hypoteserna ska prövas och bevisas antas värdeneutralitet föreligga. För att detta ska kunna ske krävs regler och beprövade metoder. Genom metodologisk medvetenhet kan subjektiva influenser undvikas. Så småningom kommer hon dock fram till en distinktion där dålig vetenskap ofta anses komma från bruket av ovanliga vetenskapliga praktiker. Detta som en motsats till science as usual (Tanesini, 1999:82). Den metodologiska genomskinlighet som traditionell vetenskap eftersträvar måste också följas av en epistemisk genomskinlighet. Genom epistemisk tydlighet kan feministiska värderingar vara ett sätt att förbättra standarden för forskningen genom att bland annat tillföra en medvetenhet om varför vissa antaganden blir lättare att göra än andra och vilka alternativa antaganden som kan göras istället. Marjorie L. DeVault, Liberating Method Feminism and Social Research (1999), menar att de flesta samhällsvetare ser metoder som praktiker vilka ger distinkta vägar till att förstå världen. Kanske är det därför som feministisk metod ofta förstås som en hur-gör-man -manual. Feminist methodologists have genarally resisted this cookbook or how-to conception. (Devault, 1999:21) Hon hänvisar till Sandra Harding och hävdar att det inte är feministernas metoder utan deras metodologi, eller tankar om metod, som är viktiga. För genusvetarstudenten blir detta först applicerbart när man har tillgång till, och översikt över, förekommande metoder och hur dessa tillämpas. Tankar om metod blir oanvändbara om man inte känner metoderna som sådana. För den som läst Metodpraktikan får Hardings kritik av objektivitetsbegreppet mening och innehåll. 6

7 Liksom ståndpunktsfeministernas brottande med den situerade kunskapens privilegierade ställning. Utan tidigare erfarenhet av vetenskapliga metoder är dessa epistemiska diskussioner svåra att hantera i det konkreta uppsatsskrivandet. Efter att ha läst Shulamit Reinharz klassiska metodbok Feminist Methods in Social Research (1991) där hon går igenom metoder som genusvetare använt och hur, är det lätt att förstå varför det kan bli så. Hennes slutsats är nämligen att feministiska forskares val av metoder är varierande och sökande. Hon menar att det beror på att man är (eller åtminstone var, när boken skrevs 1991) inne i en period av Feminist Culture Building, or Feminist Renaissance, and that we will be self-correcting (Reinharz, 1991:269). Boken, som är något av ett standardverk, har snart 15 år på nacken. Av intresse för denna uppsats är att undersöka hur denna self-correcting, som hon ser framför sig, gestaltat sig i svensk genusvetenskaplig forskning. I artikeln Critical Interdisciplinarity, Women s Studies, and Cross-Cultural Insight (2001) argumenterar Marjorie Pryse för att tvärvetenskapliga metoder ger en intellektuell flexibilitet som underlättar för cross-cultural förståelse. Dessa insikter är nödvändiga för att kunna analysera klass, ras, kön, sexualitet och de över- och underordningar som dessa kategorier kan inordnas i. Pryse talar om interdisciplinarity som ett konceptualiserande av utrymmet mellan de traditionella disciplinerna. Ett utrymme som genusvetare kan se som en klyfta mellan kvinnliga och ickedominanta mäns perspektiv och de antaganden, modeller, teorier, kanon och frågor som den traditionella vetenskapen utvecklat (Pryse, 2001:4). Just denna klyfta mellan traditionell vetenskap och underordnade gruppers perspektiv har feministiskt inspirerad forskning visat på under de senaste 25 åren. Pryse menar vidare att det ligger en epistemisk utmaning i att producera vetenskap som inte passar den akademiska institutionsstrukturen (Pryse, 2001:5). Hon menar att kritik blir en de facto-metodologi för feminister vilket ger en nödvändig, men inte tillräcklig, metod för utvecklingen av en feministisk epistemologi. Hon ställer, med hjälp av Sneja Gunew, den intressanta frågan from what position do feminists construct a new body of both knowledge and theory? (Pryse, 2001:7). Författarna till Metodpraktikan ställer i första kapitlet frågan: Vad är forskning?. Som grundantagande anger de som en ontisk utgångspunkt att det finns en objektiv verklighet som är oberoende av våra subjektiva medvetanden. De anger dessutom ett epistemisk antagande om att det genom observationer går att erhålla meningsfull kunskap om denna objektiva verklighet (Esaiasson et al, 2003:17). För mig finns det flera brister i dessa svar. Ett av problemen med den objektiva verkligheten resonerar de själva om. De menar nämligen att empirins betydelse för forskningen idag hotas av vad de kallar perspektivismen. Det vi då tänker på är de vetenskapens dödgrävare som hävdar att forskare med olika vetenskapsteoretiskt eller ideologiskt perspektiv har 7

8 svårt att komma fram till samma forskningsresultat. (Esaiasson et al, 2003:21). Författarna menar att detta beror på ett missförstånd. Deras uppfattning är att perspektivisterna även om de inte alltid säger det klart ut ställer andra forskningsfrågor. Att forskare då kommer till olika resultat har författarna stor förståelse för. Det är intressant att de uppfattar att perspektivisterna inte alltid är tydliga med att de ställer andra frågor. Alessandra Tanesini visar i An Introduction to Feminist Epistomologies (1999) hur det som här kallas perspektivism kan leda till att man synliggör dolda perspektiv. Hon hävdar att all vetenskap är värdeladdad, och att detta inte behöver vara fel. Grundproblemet är, som tidigare nämndes, how do we tell the good bias from the bad bias (Tanesini, 1999: 86). Hon utgår från vetenskapskritiker som menar att vetenskapen visserligen är en fundamental källa till kunskap, men att den är fylld med genusantaganden och har en västerländsk utgångspunkt. Och att detta måste synliggöras. När det gäller frågan om man genom observationer kan skaffa sig meningsfull kunskap om denna objektiva verklighet är problemet i mångt och mycket det samma. Metodpraktikan slår fast att forskning är empirisk i betydelsen att den genomför systematiska och hederliga undersökningar (Esaiasson et al, 2003:22). Med detta menas att såväl vid val av vad som ska undersökas, som vid val av förklaringsfaktorer ska utgångspunkten vara slumpmässighet eller gjord med forskningsstrategiska kriterier. Risken är annars att man väljer fall för att bekräfta en tes istället för att faktiskt pröva tesen. Ovanstående är naturligtvis svårt att invända emot. Samtidigt är det intressant att fundera över vad som inte står här. Här kan vi till exempel återkomma till Tanesinis kritik. Hon visar hur androcentrism och etnocentrism influerar vilka frågor som blir vetenskapligt ställda, men också hur svaren på frågorna kommer att se ut. Genom att använda metaforer om till exempel manlig aktivitet och kvinnlig passivitet påverkas de hypoteser som ställs upp. Etnocentrism och androcentrism kan också leda till att tänkbara förklaringar inte blir uppmärksammade för att vissa bevis inte noteras. Detta kan bland annat bero på att man inte har förmågan att förstå, eller har tillträde till ett annans köns arenor. Vetenskap är alltå beroende av en social kontext (Tanesini, 1999:67-68). Med tanke på vad som sägs om hederliga undersökningar kan det också vara på sin plats att problematisera frågan med hur dessa undersökningar genomförs. Tanisini pekar på hur också verktygen inom forskningen är socialt konstituerade. The values that constitute tools often are internal to science, they include precision and stability of results (Tanesini, 1999:90). Om verktygen i sig innehåller androcentriska eller etnocentriska antaganden, eller omedvetenhet, borde ju tilltron till verktyget minska. Man kan då ställa frågan vad dessa verktyg mäter. Ta den årligen 8

9 återkommande SOM-undersökningen 1 som exempel, ett högt respekterat verktyg i samhällsvetenskaplig forskning. Men bara de frågor som forskarna ställer i enkäterna får svar. I valet av frågor kan vi inte vara säkra på att värdeneutralitet föreligger eller vilka antaganden som ligger till grund för de ställda frågorna, inte heller vid uppställandet av de hypoteser som verktyget ska hjälpa oss att pröva. Förmodligen är det också möjligt att finna att de korstabuleringar, som utgör prövningen av hypoteserna, inte är fria från forskarens subjektiva möjlighet att formulera tänkbara förklaringar. I min genomgång av den kunskapssyn som präglar denna uppsats har Metodpraktikan fått tjäna som exempel på det traditionella synsättet. Att jag valt att låta denna metodhandbok få så stort utrymme beror på två saker. För det första finns här en tydlighet som gör det lätt att förhålla sig till den. För det andra har jag själv som student i statsvetenskap haft stor glädje och nytta av denna pedagogiskt upplagda metodhandbok. När det handlar om att beskriva det vetenskapliga hantverket, för- och nackdelar med olika metoder har jag bara gott att säga om denna bok. Under de metodkurser jag läst inom ramen för ämnet genusvetenskap, har jag haft Metodpraktikan som måttstock, mot vilken jag prövat den genusvetenskapliga kritiken mot traditionella forskningsansatser. Syfte och frågeställning Mitt intresse handlar ytterst om hur den self-correcting, som Reinharz ser framför sig, gestaltar sig i svensk genusvetenskap. För att kunna undersöka detta är det också nödvändigt att ha med sig Sneja Gunews fråga om from what position do feminists construct a new body of both knowledge and theory?. Ett sätt att närma sig vad self-correcting inneburit för svensk genusvetenskap är att ta reda på vad genusvetarstudenterna gör av sina nyvunna kunskaper. Hur använder de den undervisning och den litteratur de kunnat tillgodogöra sig under kurserna. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genusvetare, i det här fallet studenter på C-nivå, i sitt konkreta arbete med c-uppsatserna, väljer ämnen och hanterar den metodologiska diskussionen i teori och praktik. För att operationalisera mitt syfte måste konkreta frågor ställas. Vilka ämnen behandlar studenterna? Vilka metoder använder studenterna? På vilket sätt förhåller sig de valda metoderna till den genusvetenskapliga metodologidiskussionen? 1 SOM står för Samhälle Opinion Massmedia och är ett institut vid Göteborgs Universitet som bla genomför attitydundersökningar 9

10 För att operationalisera den sista frågan måste den genusvetenskapliga metodologidiskurs som studenterna möter under kurserna analyseras. Detta kommer att göras i kapitel 2. Metod och avgränsningar I min uppsats kommer jag att analysera C-uppsatser i genusvetenskap. Det är ämnesval, metodval och de metodologiska diskussionerna i uppsatserna jag kommer att undersöka. Eftersom jag inte vill hamna i en situation är jag riskerar att bedöma uppsatserna kommer jag inte att diskutera om det är relevanta metoder eller hur väl studenterna lyckas i sina undersökningar. Jag behöver en metod som gör det möjligt att på ett precist och stringent sätt ta mig an den variationsrikedom jag förväntar mig finna vad gäller använda metoder och ämnen. I mitt arbete kommer jag därför att använda variabeltänkande (Esaiasson et al 2003:45ff). Anledningarna till detta är flera. Först och främst behöver jag ett verktyg som hjälper mig att hantera en större mängd analysenheter, det vill säga C-uppsatserna som min uppsats bygger på. Jag behöver också en metod som ger mig möjlighet att systematiskt sortera och stratifiera dessa i olika kategorier. Jag kommer att kvantifiera mitt material. Det är förekomsten av metoder, ämnen och diskussioner jag är intresserad av. Som vi såg i föregående kapitel finns dock även i den här typen av undersökningar ett betydande utrymme för forskarens egna tolkningar. När jag ska kategorisera uppsatserna är det min tolkning som blir rådande. Kravet som ställs på kvantitativa, statistiska undersökningar är att en annan forskare skulle kunna genomföra forskningen med samma resultat som följd (Esaiasson et al, 2003:23). Detta är måhända inte ett så stort problem när det är en enkätundersökning med förtryckta alternativ som ska kodas. Det blir dock ett större problem när det är omfattande texter, som C-uppsatser, som ska analyseras. Även vid en kvantitativ innehållsanalys av tidningsartiklar kan detta bli problem. 2 I mitt arbete med denna uppsats ställs jag omedelbart inför detta dilemma. För att minska det problem som detta utgör väljer jag att ha en stor genomskinlighet när det gäller hur jag har valt att koda materialet. Detta för att öka möjligheten för läsaren att bedöma mina resultat och förstå de slutsatser jag kommer att dra. I inledningsfasen av arbetet utarbetade jag en kodbok med tillhörande kodningsblankett. När denna testades i praktiken visade det sig vara ett alltför trubbigt instrument. Jag övergick istället till en 2 I Metodpraktikan beskrivs ett exempel där jag menar att det finns ett betydande utrymme för kodaren att tolka. Det är nyhetsprograms bevakning av om världen som ska undersökas och en variabel ska mäta vilka ämnesområden som tas upp. Värdena som denna variabel kan anta är (i) krig/konflikt, (ii) militärt, (iii) terrorism, (iiii) Utan att kunna denna undersökning i detalj, måste det ändå vara fullt möjligt att olika personer gör olika bedömningar om vad som är krigsinslag och vad som ska betecknas som ett militärt inslag. I våra dagar då dessutom många länder talar om kriget mot terrorismen blir kategoriseringen än svårare. (Esaiasson et al :228) 10

11 blankett med mer öppna frågor. Eftersom analysenheterna var så pass få möjliggjorde det ändå en systematisk granskning av materialet utifrån de frågor jag ställt upp. De öppna kodblanketterna kunde jag sedan använda för att ordna materialet tematiskt och i kluster. Reinharz beskriver liknade sätt att använda en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder för att ta sig an sitt material (Reinharz, 1992:200). Denna metod medger dock inga avancerade statistiska analyser. Detta beror främst på att materialet är så pass litet, det rör sig sammantaget om 27 uppsatser, samtidigt är det omfångsrikt, varje uppsats är drygt 30 sidor. Dessutom är frågorna jag ställer till materialet komplicerade i så motto att det vid kodning finns ett, inte obetydligt, utrymme för tolkningar. För att operationalisera min sista fråga På vilket sätt förhåller sig de valda metoderna till den genusvetenskapliga metodologidiskussionen? krävs en genomgång av den metod och metodologilitteratur som används vid de olika institutionerna. I kapitel 2 kommer denna litteratur att beskrivas. Först därefter blir det möjligt att ringa in de krav som kan sägas utgöra signifikanta drag i den genusvetenskapliga undervisningen. Dessa krav kommer sedan att göras om till variabler i min analys av uppsatserna. Denna del av uppsatsen är kvalitativ. Det är min tolkning av den genusvetenskapliga metod- och metodologilitteratur, som används vid de olika institutionerna, som kommer att utgöra grunden för den vidare undersökningen. Eftersom jag är medveten om att det finns stora möjligheter till egna tolkningar kommer jag också att lägga vikt vid genomskinlighet i hur jag väljer mina variabler. URVAL Genusvetenskap på A-, B- och C-nivå ges vid tio universitet och högskolor i landet. 3 I ett första skede har jag, via e-post, bett dessa institutioner om godkända c-uppsatser från deras senaste C- kurs. Jag har fått material från Stockholm, Södertörn, Umeå, Linköping och Göteborg. På Uppsala Universitets hemsida finns uppsatserna utlagda. Av de tre uppsatser som finns där visade sig bara en vara möjlig att skriva ut. Vid förfrågan fick jag besked att de andra två snart skulle vara tillgängliga. Så har dock inte skett. Från Örebro fick jag beskedet att man bara haft två uppsatser uppe till behandling, och detta vid två olika terminer. I det skedet gjorde jag bedömningen att en uppsats ändå inte var representativ för en institution. Med den efterklokes insikt var det ett dumt ställningstagande. Från Karlstad fick jag beskedet att uppsatserna gick att beställa från biblioteket. Tidsbrist är alltid en D-uppsats värsta fiende och av detta skäl gjordes inte denna beställning, vilket blir ett problem för uppsatsens giltighet. Malmö och Lund fick jag aldrig någon respons ifrån. 3 I Blekinge och Luleå kan man läsa kurser på temat Genus och teknik, också Växjö har genuskurser. 11

12 Jag har således uppsatser från sex av landets tio institutioner, dock med reservation för att det fattas två uppsatser från Uppsala. Sammantaget blir detta 27 uppsatser. Dessa uppsatser är gjorda under senast genomförda c-kurs, vilket innebär att det är en ögonblicksbild av vad som intresserar c- studenter. Jag menar dock att det med detta underlag är möjligt att göra analyser och dra försiktiga slutsatser utifrån dessa. C-uppsatser finns tillgängliga via bibliotek och därmed finns inget anonymitetskrav i denna studie. Som jag påpekat tidigare har denna uppsats inte på något sätt som syfte att uttala sig om kvaliteten på de enskilda uppsatserna. Uppsatserna kommer att beskrivas utifrån de frågor jag ställer till materialet. För att öka genomskinligheten i undersökningen kommer jag att ibland att exemplifiera med citat ur uppsatserna. Dessa exempel tjänar som bilder för att öka genomskinligheten i min tolkning och är inte att betrakta som källor. För att uppnå någon form av anonymitet för de studenter, vars uppsatser här, utan deras vetskap, blir föremål för intresse, kommer jag inte att ge någon källhänvisning i dessa fall. För förteckning över samtliga i undersökningen ingående uppsatser, se bilaga. Det bör också påpekas att min egen C-uppsats finns bland de undersökta. Jag har låtit den vara med i materialet av två skäl. Dels vill jag inte ytterligare öka bortfallet av analysenheter i ett redan litet underlag, dels var det ett sätt för mig att pröva mitt analysinstrument. Om jag inte lyckas koda min egen uppsats så att jag själv känner igen den, är det troligt att jag heller inte lyckas fånga de andra uppsatserna på ett rimligt sätt. När det gäller genomgången av den metodologiska litteratur som används vid de olika institutionerna så har jag använt mig av litteraturlistor från samtliga tio institutioner. Dessa har jag hämtat från respektive institutions hemsidor. VALIDITET Som beskrivits ovan är jag medveten om att validitetsproblem kan uppkomma. För att säkerställa att jag faktiskt undersöker det jag påstår mig undersöka är det, bland annat, viktigt med en god överensstämmelse mellan de teoretiska definitioner jag måste göra och vilka operationella indikatorer jag väljer. Kärnpunkten blir hur jag utformar min klassificeringsmodell. Ett problem i detta arbete är materialets omfattning. Litteraturlistorna från landets genusvetenskapliga institutioner är mycket omfattande. Inom ramen för denna uppsats är det inte möjligt att läsa allt på det analytiska sätt som vore önskvärt. Det blir därför nödvändigt att fokusera på texter som används vid flera institutioner och att mer överskådligt jämföra med de institutioner som avviker. Spännvidden i materialet är också stor, att fånga alla krav som reses på genusvetenskaplig forskning är därför heller inte möjligt. Jag kommer att tvingas fokusera på krav som är frekventa och som diskuteras av flera skribenter. 12

13 Detta är i första hand en kvantitativ undersökning, men den har flera inslag som jag menar har en kvalitativ karaktär. Det gäller såväl beskrivningen av metodologidiskursen, som kodningen av uppsatserna. I Metodpraktikan, som för övrigt menar att motsättningen mellan kvalitativ och kvantitativ metod är förlegad, beskrivs behovet av genomskinlighet i forskningsprocessen. De menar att i kvalitativa undersökningar, där det blir svårt att skilja mellan forskaren och det analysinstrumentet han eller hon använder, behövs största möjliga öppenhet och att man som forskare har en skyldighet att få andra forskare att se det man själv har sett (Esaiasson et al, 2003:23) för att åstadkomma det forskaroberoende som man menar präglar god forskning. Jag kommer som beskrivits ovan att försöka följa det rådet. TERMER I Sverige är den mest använda termen för detta forskningsfält genusvetenskap. Tidigare har namn som kvinnoforskning använts. I den internationella litteraturen talar man ofta om feministisk forskning. Jag har valt att inte renodla dessa termer utan använder dem som synonyma för varandra. 13

14 METODDISKURSEN Detta kapitel kommer att ägnas åt en genomgång av den litteratur som möter genusvetarstudenterna under metodkurser och i anslutning till uppsatsarbete. För att få en så heltäckande bild som möjligt har jag också valt att ta med litteratur som används på B-kurserna, eftersom kurserna på C-kurserna bygger vidare på kunskaper som studenterna tidigare tillgodogjort sig. Redan inledningsvis kan konstateras att litteraturen sönderfaller i två delar. Den ena delen tar upp metodik, medan den andra tar upp metodologiska frågor. Metodologilitteraturen hänger naturligtvis nära samman med epistemologi och genusvetenskaplig teorilitteratur. Det är inte alltid lätt att dra en tydlig gräns mellan vad som är vad. Jag nämner detta eftersom det med all säkerhet kan finnas invändningar mot det urval av litteratur som jag gör. För sammanställda litteraturlistor, se bilaga 2. Metodik Grovt kan denna del delas in i tre kategorier. a) Den första kategorin är rena uppsatshandböcker. Vetenskapligt skrivande kreativa genvägar av Karin Widerberg används vid universiteten i Lund och Uppsala. Uppsala använder också, liksom Karlstad, Från tanke till text av Jarric och Josephsons. I Karlstad läser man dessutom Schötts Studentens skrivhandbok, vilket också studenterna på Stockholms Universitet gör. Vid Universitetet i Göteborg läser studenterna Siv Strömquists Uppsatshandboken, medan man i Umeå använder Forskning och skrivande av Booth et al. Dessa böcker är exempel på litteratur som mer handlar om skrivprocessen, uppsatsens form och vilka krav som ställs. Karin Widerberg sammanfattar i förordet till Vetenskapligt skrivande kreativa genvägar (2003), vad jag uppfattar som syftet med dessa böcker. Hon skriver: Boken är skriven direkt till dig och är tänkt att fungera som en arbetsbok. (Widerberg, 2003:5) Denna kategori av litteratur ger inte stöd för analysen, men väl för hur resultatet ska framställas och uppsatsprocessen som sådan. b) Nästa kategori handlar, således, om forskningsmetodik och naturligtvis finns det en flytande gräns mellan dessa kategorier. Hit räknar jag dock böcker som på ett tydligare sätt fokuserar den vetenskapliga processen och de undersökningsmetoder som används. I flera av dessa böcker säger författarna i förordet att de känt behov av en sådan här bok, men det inte fanns någon, varför de skrev en själv. Runa Patel och Ulla Tebelius skriver till exempel i inledningen till Grundbok i forskningsmetodik [Vi] beslöt att själva skriva det undervisningsmaterial som skall kunna hjälpa de studerande att få struktur på och förståelse för forskningens villkor (Patel & Tebelius, 1987:7). På 14

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Institutionen för samhällsvetenskap MÄNS VÅLD MOT KVINNOR UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV C-uppsats i statsvetenskap HT 2006 Ingrid Mårtensson Handledare: Lena Agevall Abstract The essay begins by asserting

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Kvinnors våld mot kvinnor

Kvinnors våld mot kvinnor Lunds universitet Centrum för genusvetenskap Kön, samhälle och vetenskap III Kandidatuppsats GNV301 Vt-06 Kvinnors våld mot kvinnor En jämförande studie av könsmaktsanalysen och våld i lesbiska parrelationer

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

en skriftserie om genusvetenskap Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna Lundberg & Ann Werner Genusvetenskapens pedagogik och didaktik

en skriftserie om genusvetenskap Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna Lundberg & Ann Werner Genusvetenskapens pedagogik och didaktik . en skriftserie om genusvetenskap Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna Lundberg & Ann Werner Genusvetenskapens pedagogik och didaktik 1 Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie.

Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Kan vi inte spela något annat? Undervisningsmaterial som kulturella artefakter i institutionaliserad violinundervisning. En fallstudie. Magnus Dahlberg Masteravhandling i musikpedagogik Norges Musikkhøgskole

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

Den ytliga kroppen och det djupa intresset

Den ytliga kroppen och det djupa intresset GÖTEBORGS UNIVERSITET Centrum för kulturstudier Den ytliga kroppen och det djupa intresset Teknik, manlighet och heterosexualitet bland datastudenter på Chalmers Andreas Ottemo C-uppsats Kulturstudier

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 12:2007 FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? FRÅN FÖRSKOLA TILL

Läs mer

Vad är ett gott samhälle?

Vad är ett gott samhälle? Vad är ett gott samhälle? En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar kring vad som utgör ett gott samhälle, i förhållande till kursplanen i religionskunskap 1. Ylva Pettersson HT 2013 C-uppsats,

Läs mer

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete

forskningsmetoder i pedagogiskt arbete se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Redaktörer: Carina Rönnqvist & Monika Vinterek Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt arbete Författarna 2008 Se skolan forskningsmetoder i pedagogiskt

Läs mer

Att forska är ett äventyr men se upp för alla fallgropar

Att forska är ett äventyr men se upp för alla fallgropar Att forska är ett äventyr men se upp för alla fallgropar Olle Häggström Varför doktorera? Jag tänker mig att du som läser detta står i begynnelsen av dina forskarstudier. Du har ett stort och mycket krävande

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Den kreativa och kritiska litteraturstudien

Den kreativa och kritiska litteraturstudien KTHB Den kreativa och kritiska litteraturstudien En miniatyrhandbok Bengt Haraldsson ECE 2011 INTRODUKTION Denna text är tänkt som kursmaterial i kursen Informationssökning (LI1101) given vid Kungliga

Läs mer

De kom, de var här och de försvann

De kom, de var här och de försvann Lunds universitet STV 004 Statsvetenskapliga institutionen VT 2006 Handledare: Bo Petersson De kom, de var här och de försvann En fallstudie angående stereotypa bilder av asylsökande i Laxå kommun. Anders

Läs mer

Reflektion gör sig icke självt

Reflektion gör sig icke självt Projektrapport från Institutionen för pedagogik NR 1:2007 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson ISSN 1651-6486 ISBN 978-91-85659-02-9 Reflektion gör sig icke självt Elisabeth Andersson Projektrapport

Läs mer

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld Kriminologiska institutionen Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM Rapport 2003:2 Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld Konstruktioner av gärningspersoner och offer Jenny Karlsson & Tove

Läs mer

Tonårsrevolt eller hedersproblematik?

Tonårsrevolt eller hedersproblematik? Tonårsrevolt eller hedersproblematik? En kvalitativ studie om socialsekreterares definitioner och interventioner i ärenden med hedersproblematik Av: Marie Ohlander och Ylva Jönsson Socialhögskolan, Campus

Läs mer

Att hantera historia med ett öga stängt. David Rosenlund

Att hantera historia med ett öga stängt. David Rosenlund Att hantera historia med ett öga stängt David Rosenlund 1 2 Att hantera historia med ett öga stängt Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter Forskarskolan i historia och historiedidaktik

Läs mer

Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv

Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 7 30 Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv Michael Tholander Using a conversation-analytic approach, the present study investigates how Swedish

Läs mer

Att göra sig gällande

Att göra sig gällande Att göra sig gällande Mångfald i förskolebarns kamratkulturer Anna Olausson Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå 2012 Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt arbete, nr 44 Distribution: Institutionen

Läs mer

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT-2006 Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Författare:

Läs mer