Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark"

Transkript

1 Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark 0

2 1 Inledning Den negativa effekten på kommunala gator och vägar av ingrepp i vägkroppen, exempelvis i samband med utbyggnad av fjärrvärme, kabel-tv, bredband etc., utgör ett stort problem. På det lågtrafikerade gatunätet är följder av ingrepp den vanligaste anledningen till förkortad livslängd och därmed tidigarelagda underhållsåtgärder. Även om ingreppet i gatan genomförs och återställs på ett omsorgsfullt sätt förkortas i regel livslängden avsevärt. Det är således av stor vikt att väghållaren har god kontroll över planerade ingrepp i vägkroppen så att ingreppen, så långt det är möjligt, kan samordnas med programmet för beläggningsunderhåll. Väghållaren måste ställa höga krav på hur ingreppet och återställningsarbetet genomförs. För att täcka kostnaderna för det framtida underhållsbehovet debiteras vid återställningsarbeten av beläggning, ett särskilt påslag för denna standardsänkning. Handbok arbete på väg gäller inom Leksands kommun. Om inte annat anges i detta dokument gäller anläggnings AMA 98 och RA 98 samt ATB VÄG (allmän teknisk beskrivning). Dessa bestämmelser gäller för allmän platsmark och gator/vägar där Leksands kommun är väghållningsmyndighet dvs. inom Leksand. Grävtillstånd meddelas även för vägar där Leksandsbostäder driftar enskild väg. 2 Begreppsförklaringar Ordningslagen Ordningslagen är den lag som reglerar ordningsförhållandena på offentlig plats. Ordningslagen är antagen av riksdagen. Utöver ordningslagen finns allmänna lokala ordningsföreskrifter som är antagna av kommunfullmäktige. Allmän plats Med allmänna platser avses i PBL (plan och bygglagen) gator, vägar, parker och övriga områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt behov inom planområdet eller inom ett större område. Arbete i mark Med arbete i mark avses i detta sammanhang anläggnings- och reparationsarbete, dvs. schaktning, sprängning, spontning, länspumpning, återställning, tillfälliga åtgärder etc. i samband med utförande av ledningar, kablar, värmekulvertar och andra underjordiska byggnadsverk. Även grundundersökningar räknas som arbete i mark. 1

3 Beställare Den som begär tillstånd för att gräva, skickar in ansökan om TA-plan. Beställare är den som kommunen kommer fakturera. Ledningsägare I denna skrift används beteckningen ledningsägare som den sammanfattande beteckningen för samtliga som har/äger ledningar eller anläggningar i gator, vägar och allmän platsmark. Entreprenör Ledningsägare eller av ledningsägaren antagen firma eller bolag för utförande av schaktnings- och beläggningsarbeten. Kontrollant Med kontrollant avses Leksandsbostäders kontrollant. Beläggning Beläggning är hårdgjord överyta (bundet bärlager och slitlager) av asfalt, plattor, gatsten, grus, kantsten och dylikt. Även bitlumenstabiliserade bärlager är beläggning. 3 Planering och samordning En preliminär beläggningsplan skickas ut i januari månad varje år genom Leksandsbostäder Gata/Parks försorg till berörda intressenter. Planen gäller som underlag för planering av de arbeten som inverkar på gatu-/vägnätet. Respektive ledningsägare ska senast i februari månad till Leksandsbostäder Gata/Park inkomma med synpunkter på beläggningsplanen. Synpunkterna ska innehålla kommande arbeten och beräknade tidpunkter. Ledningsägaren ska i sin planering av kommande arbeten ta hänsyn till att ingrepp i nybelagd gata generellt inte får göras inom 3 år efter beläggningens utförande. Den slutgiltiga beläggningsplanen för innevarande år redovisas vid samrådsmöten som Leksandsbostäder Gata/Park håller senast under april månad. 4 Ansvarsförhållanden I Leksands kommun har Leksandsbostäder Gata/Park det tekniska och ekonomiska ansvaret för väghållning och parkverksamhet. 2

4 Före alla arbeten i gatu-, väg- och parkmark ska tillstånd för trafikomläggning, avstängning av gata, parkeringsförbud etc. inhämtas från Leksands kommuns trafikenhet. Därefter erhålles besked om igångsättningstillstånd för arbete i mark från Leksandsbostäder Gata/Park. För i anspråkstagande av allmän plats utanför arbetsområdet för exempelvis container, bodar, upplag, byggskyltar, byggnadsändamål och liknande erfordras även polismyndighetens tillstånd. I vissa fall krävs även bygglov. För samtliga som har anläggningar i gator, vägar och allmän platsmark gäller att de alltid ansvarar för att egna anläggningar inte förorsakar skador eller försämrar avsedd funktion på intilliggande anläggningar. Ledningsägare ska därför, gentemot VA-ledningsägare, övriga anläggningsägare, myndigheter och tredje man, svara för all skada, förlust, men och intrång som kan uppkomma till följd av byggnad eller anläggnings utförande, bibehållande, nyttjande eller borttagande. Oavsett vem som utför arbetena är det respektive ledningsägare som är ansvarig för att arbetena utförs på ett för de boende och trafikanterna tillfredställande sätt. Om så inte är fallet, kan Leksandsbostäder Gata/Park med stöd av väghållaransvaret avbryta arbetena och vidta erforderliga åtgärder på ledningsägarens bekostnad. Det åligger ledningsägare att i förekommande fall meddela, av sig antagen entreprenör, innehållet i dessa bestämmelser. Beställaren har efter det att man anmält att jobbet är avslutat en garantitid om två år gentemot väghållningsmyndigheten. Väghållningsmyndigheten kallar till sådan besiktning vid behov. I de fall behov föreligger under tiden fram till 2-års besiktning kommer väghållningsmyndigheten kalla till möte för att beställaren ska åtgärda eventuella problem redan före 2-års besiktning. 5 Åtgärder före arbetet 5.1 Ansökan om tillstånd Följande gäller för grävningstillstånd i gator, vägar och allmän platsmark: 1) Sökande fyller i webbformuläret som skickas vidare till trafikenheten på Leksands kommun som beviljar tillstånd för trafikomläggning, gatuavstängning, parkeringsförbud etc. Trafikenheten avgör om ansökan även behöver lämnas till polismyndigheten och/eller stadsbyggnadskontoret. 2) Beställaren/sökande ansöker om ev. TA-plan senast två veckor före planerat startdatum. TA-plan ska godkännas före arbetet påbörjas. 3

5 3) Sökande lämnar om så erfordras ansökan till polismyndigheten som beviljar tillstånd för ianspråktagande av allmän platsmark och /eller stadsbyggnadskontoret som beviljar bygglov. 4) Sökande/Entreprenör skall efter avslutat arbete & slutbesiktning via webbapplikationen (kräver separat inloggning som fås via trafikavdelningen på Leksands Kommun) slutrapportera ärendet i beläggningsvyn. Tillstånd är objektsanknutna med löpnummer som ni får i programmet. Ansökan ska göras på senast 2 veckor innan arbetet beräknas påbörjas Ansökan om tillstånd för trafikomläggning mm Trafikanordningsplan ska alltid bifogas eller något av gällande exempel i programmet, gäller där kommunen är väghållningsmyndighet dvs. Leksands tätort. Vid akuta oförutsett behov av arbete i gatumark får arbeten påbörjas så snart som erfordras utan föregående tillståndsansökan. Anvisningarna beaktas i den mån som är möjligt och ansökan inlämnas första arbetsdag efter arbetets påbörjande Ansökan om igångsättningstillstånd för arbete i mark För att utföra arbete i gator, vägar och allmän platsmark där Leksands kommun är väghållningsmyndighet dvs. Leksand i övrigt där Leksandsbostäder AB avd. Gata/Park är driftsansvarig fordras tillstånd. Det ankommer på sökanden att undersöka om andra anläggningsägare berörs av arbetet eller är intresserade av någon form av samordning. Generellt gäller att ledningsägaren ska betala ersättning till Leksands kommun för administration, framtida underhåll och den standardsänkning söndergrävningen innebär Ansökan om tillstånd för ianspråktagande av allmän plats För i anspråkstagande av allmän plats utanför arbetsområdet för exempelvis container, bodar, upplag, byggskyltar, byggnadsändamål och liknande erfordras även polismyndighetens tillstånd. I vissa fall krävs även bygglov Trafikanordningsplan Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen och vilka avstängningar och vägmärken/anordningar som ska användas samt om vägmarkeringar (målningar på vägbanan) berörs. Den anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, t ex sänkt hastighet. 4

6 Exempel på hur arbetsplatser kan märkas ut finns i programmet eller Vägverkets exempelsamling. Vid gatuavstängningar och schaktarbete ska den sökande meddela berörda fastighetsägare/affärsinnehavare. Vid större omfattning på arbetena ska den sökande även meddela allmänheten på lämpligt sätt Arbete nattetid Särskilt tillstånd erfordras för arbete under nattetid. I de fall arbeten av trafikskäl måste ske under lågtrafiktid kl 22:00 06:00, ska entreprenören samråda med miljökontoret. 5.2 Dokumentation av förhållanden Gata Innan arbete påbörjas ska gata, kantsten mm mätas in och avvägas så att återställningen kan ske till förutvarande plan- och höjdläge. Vid eventuell ändring av gatans utformning kommer Leksandsbostäder Gata/Park att lämna direktiv eller förslagsritningar härom. Kontakta alltid Peter Fallgren på Gata/Park före start och efter avslutat arbete. Ledningar Där risk föreligger för sättningar eller andra skadeverkningar på befintliga ledningar, med tillhörande konstruktioner, ska ledningarnas kondition dokumenteras både före och efter arbetet. Park- och naturmarksanläggning Innan arbetet påbörjas ska park- och naturmarksanläggningen mätas in och avvägas så att återställning kan ske i förutvarande skick. Befintlig vegetation som träd, buskar mm ska skyddas enligt Leksandsbostäder Gata/Parks anvisningar. Kontakta alltid Johanna Pettersson på Gata/Park före start och efter avslutat arbete. 5.3 Syn/förbesiktning Beställaren/ledningsägaren ska kalla till syn/förbesiktning i de fall han anser det behövas. Skäl för syn/förbesiktning kan vara: Påvisa befintliga skador på angränsande anläggningar Träd, buskar eller andra växter berörs av schaktningsarbetet Befarar att trafikproblem kan uppstå 5

7 6 Åtgärder under arbetet 6.1 Allmänt Upplag och uppställningsplatser Vid uppställning/uppläggning av bodar, maskiner, redskap, arbetsmaterial mm ska hänsyn tas till trafik, närboendes, angränsande arbetsplatsers och affärsinnehavares anspråk på passage under byggnadstiden. Entreprenören ska vidare tillse att av honom upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer avstängnings- och inspektionsanordning, brandpost, brunn, elcentral, mätpunkt och dylikt. Mätpunkter Entreprenören införskaffar sig uppgifter om exakta läget för polygon- och fixpunkter hos Lantmäterikontoret innan arbetet påbörjas. Bortschaktade eller överfyllda polygon- och fixpunkter återställs av Lantmäterikontoret på beställaren/ledningsägarens bekostnad. Material Uppgrävd asfalt ska av entreprenören transporteras till godkänt omhändertagande. Orent material och orena massor är ledningsägarens egendom och ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Länshållning Länshållning får endast ske till dagvattenledning efter ledningsägarens godkännande eller till dike/terräng. Länshållning ska utföras på sådant sätt att finkornigt jordmaterial inte sköljs ur och transporteras bort. Renhållning och snöröjning Renhållning, snöröjning samt underhåll av upplåtet område, åligger entreprenören under byggnadstiden. 6.2 Skyddsåtgärder Innan rivning påbörjas kontrollerar entreprenören att inte annan dold anläggning skadas. Skydd av byggnader, ledningar mm Entreprenören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda närbelägna byggnader, anläggningar, ledningar, polygonpunkter och fixpunkter mot skador. 6

8 Skydd av fornminne Påträffas icke angivet fornminne ska detta anmälas till kontrollanten och arbetet inom berört område ska avbrytas. Träd och andra växter Leksandsbostäder Gata/Park kan upprätta speciella föreskrifter om hur träd och annan vegetation ska skyddas vid ledningsarbeten. Om träd behöver beskäras ska kontakt tas med Leksandsbostäder Gata/Park. 6.3 Schaktningsarbeten Innan schaktning utförs ska, beläggning skäras. Beläggningskanter ska vara raka och formen ska vara kvadratisk eller rektangulär. Schakt ska fylla ställda krav på åtgärder mot rasrisk, se AMA. Uppschaktade massor i hårdgjord yta ska bortföras. Endast efter överenskommelse med kontrollanten får massor läggas i anslutning till arbetsplatsen. Uppläggning får normalt inte ske på körbana eller gångbana. 6.4 Återfyllning Val av massor Överbyggnaden inklusive beläggning utförs med den överbyggnadstyp som vägen i övrigt är uppbyggd av. Lagren återställs i komprimerade tjocklekar. Återfyllning under terrass ska utföras med befintligt material eller material med samma tjälfarlighetsklass. Förstärkningslager inklusive befintligt bärlager får återanvändas som förstärkningslager. Om materialskiljande lager finns, ska detta återställas. Om vägen/gatan är tjälisolerad ska isolering återställas med samma tjocklek och kvalitet. Stenmjöl får icke användas i överbyggnad. Nytt bärlager ska alltid användas. Den som utfört schaktning i växtjord ska svara för återfyllning om inte annat överenskommits. Den nya växtjorden ska hålla den kvalitet som bestäms av förhållanden på platsen och ska innan den läggs ut godkännas av kontrollanten. I vissa fall kan jordprov erfordras. Vid återfyllning av schakt i körbanor som utförts under tiden oktober maj, ska en provisorisk beläggning med cirka 5 cm (packat) oljegrus eller motsvarande utföras. När årstiden så medger, ska en permanent lagning ske. Packning av terrass och överbyggnad Under hårdgjord yta sker packning enligt anläggnings AMA 98 och ATB VÄG. 7

9 6.5 Beläggningar Beställaren ansvarar för all återställning av beläggning. Upptar schaktbredden 50 % eller mer av gång- cykelbanan eller 75 % av körbanebredden, ska hela bredden beläggas. Om osäkerhet råder över hur stor yta som ska beläggas, tas kontakt med kontrollanten, Peter Fallgren Där återstående beläggningsbredd mot kantsten eller husliv är mindre än 50 cm skall även denna restremsa beläggas. Återställning av skador utanför schaktytan (sekundärskador) som har förorsakats på beläggningar och andra anordningar ska bekostas av ledningsägaren. Ledningsägaren kan efter samråd med Leksandsbostäder Gata/Park ges möjlighet att nyttja bolagets beläggningsavtal. Asfaltsbeläggning Asfaltmassans sammansättning ska uppfylla fordringarna i ATB VÄG. Beläggningstjocklek skall motsvara befintlig tjocklek, dock max 40 mm, om inte belastningen på körbanan erfordrar mer. Beläggningskanter ska vara raka och formen ska vara kvadratisk eller rektangulär. Beläggningskanten ska förskjutas en tredjedel av schaktdjupet, dock minst 50 cm i förhållande till schaktkanten. Raka och rena asfaltkanter ska klistras med asfaltemulsion innan beläggningen utförs. Efter utfört asfaltarbete förseglas skarvarna mellan den gamla och nya beläggningen med en >0.2 m bred och rak remsa av asfaltemulsion som sandas. Anslutning till kantstöd, husvägg, brunnsbetäckningar, stolpar mm utförs med omsorg och utan mellanrum. Grusvägsbeläggning Ledningsägaren ansvarar för all återställning av grusvägsbeläggning. Slitlager utförs enligt Mark AMA 98 och ATB VÄG. Plattsättning Återställande av plattbeläggning, gatsten och råkantsten utförs av beställaren. Beläggning av plattor eller gatsten ska återställas med ett underliggande lager av 3 cm sättsand och uppfylla kraven på kornstorleksfördelning enligt Anläggnings AMA 98. Plattor/Stenar ska vara hela. Begagnat material ska vara befriat från tidigare fogmaterial och rengjort. Återställd yta ska ha samma förband som omgivningen. Fint pågrus nedsopas i fogar. Överflödigt grus tas bort och efterjustering sker. Anslutning till husliv, kantstöd och ränndalar, stolpar mm ska vara väl anpassad. Färdig yta ska vara jämn. Planhetstolerans 6 mm. 8

10 Om inte annat överenskommits är det upp till ledningsägaren att införskaffa och bekosta utbyte av spruckna plattor. Detta gäller även för plattor som varit spruckna redan innan entreprenadarbetena påbörjats. Kantstöd Platt- och asfaltyta utförs 5 mm högre än kantstöd. Betäckningar Betäckningar ska anpassas till omgivande markhöjd. Tillåten avvikelse i höjdled är högst 5 10 mm under betäckningens överyta. Betäckningar, som delvis ligger utanför beläggningsyta, ska omges med cirka 25 cm asfalt. Vid brunnsjustering får endast betongpassdelar och max en plastring användas. Passdelar får inte sammanlagt ha större höjd än 250 mm. Justering och komprimering utförs cirka 1.0 m runt betäckningen och i komprimerbara lager. Innan beläggningsarbetet startas ska det kontrolleras att betäckning ligger centriskt över brunnsöverdel. Vägmarkering All vägmarkering ska återställas till nyskick, detta kommer väghållningsmyndigheten åtgärda. Kostnaden för eventuella bortgrävda vägmarkeringar kommer att faktureras i likhet med övriga kostnader. 7 Åtgärder vid och efter arbetets avslutning 7.1 Allmänna föreskrifter vid återställningsarbeten Anläggning eller arbetsområde ska återställas i förutvarande skick. Dessutom gäller de anvisningar och föreskrifter som lämnats i samband med tillståndsgivningen. Arbetsområdet och upplagsplatser ska efter det att arbetet avslutats vara röjda och städade. I städning ingår även sopning med maskin av nedsmutsade gator och vägar. Detta ska vara färdigt när beställaren anmäler i systemet att arbetet är färdigt. Ansvar Ledningsägaren återställer på egen bekostnad ianspråktagen mark eller anläggning i förutvarande skick, om inte annat skriftligen överenskommits, och ersätter Leksands kommun för administration framtida underhåll och standardsänkning. Skada som förorsakas på mark, anläggning eller annan anordning, även utanför tillståndsområdet, bekostas av ledningsägaren. Egenkontroll Under arbetet ska entreprenören utföra en egenkontroll. Denna egenkontroll ska dokumenteras skriftligt. Egenkontrollen ska minst omfatta packningskontroll och materialval. 9

11 Underhåll Ledningsägaren ansvarar för och bekostar underhåll av schaktytan tills att godkänd slutbesiktning genomförts. Eventuella skadeståndsanspråk från tredjeman med anledning av dåligt underhåll bekostas helt av ledningsägaren fram till godkänd slutbesiktning. Besiktning kommer dels att utföras när beställaren anmäler till Peter Fallgren att arbetet är färdigt, men även efter två år då garantitiden går ut. Det är väghållningsmyndigheten som kallar till garantibesiktning vid behov. Väghållningsmyndigheten kan när som helst under garantitiden begära att tidigare arbete justeras. Detta skall ske utan fördröjning. Om detta inte görs verkställer kommunen att tidigare arbete justeras på bekostnad av beställaren. Slutbesiktning Slutbesiktning ska alltid ske efter slutfört återställningsarbete, ledningsägaren kallar till slutbesiktning. Efter godkänd slutbesiktning kan beställaren anmäla att arbetet är avslutat i systemet. Protokoll ska upprättas vid slutbesiktning. Efter godkänd slutbesiktning övertar Leksandsbostäder Gata/Park underhållsansvaret. 8 Ersättning 8.1 Ersättning för administration, framtida underhåll och standardsänkning Ledningsägaren skall ersätta Leksands kommun för administration, framtida underhåll och standardsänkning till följd av ingrepp i vägkroppen. Ersättning utgår med ett procentpåslag på den kostnad som ledningsägaren har haft för återställning av beläggning inom tillståndsområdet. Grävning inom Pålägg i % av beläggningskostnaden KÖRBANA 30 GÅNGBANA 30 10

12 Leksands kommun tar ut en dygnskostnad av 100 kr per dag för ingreppet i gatan och GC-väg. Detta kommer att faktureras när beställaren anmält att man fått ett godkänt slutbesiktningsprotokoll. Anm. 1: Upptar schaktbredden 50 % eller mer av gång- cykelbanan eller 75 % av körbanebredden, skall hela bredden beläggas varvid särskilt avtal kan träffas med Leksandsbostäder Gata/Park. Anm. 2: I de fall schaktens ytan överstiger 500 kvm kan särskilt avtal träffas med Leksandsbostäder Gata/Park. Beläggningskostnaden innefattar hela kostnaden för arbete och material i samband med beläggning av hårdgjord överyta (bundet bärlager och slitlager) av asfalt, plattor, gatsten, grus, kantsten, betäckning och dylikt. Även bitumenstabiliserade bärlager är beläggning. För beläggningsarbete avseende återställande av skada som förorsakats på gator, vägar, mark, anläggning eller annan anordning utanför tillståndsområdet betalas inget pålägg. 8.2 Fakturering av påslag Leksands kommun fakturerar enligt följande rutin: 1) Asfalt med tillhörande moment, 300 kr per kvm x 30 procent = 90,00 kr. 2) Kantsten med tillhörande moment, 350 kr per meter x 30 procent = 105,00 kr. 3) Vägmarkering längsgående 13 kr per meter x 30 procent = 3,90 kr. 4) Vägmarkering tvärgående 1050 kr per vägbredd x 30 procent = 315,00 kr. 5) Dygns hyra av gata eller allmänplats 100 kr per dygn. 8.3 Ledningsägarens åtaganden Generellt gäller att åtgärder som åvilar ledningsägaren enligt detta dokument men ej blir utförda får utföras av Leksandsbostäder Gata/Park och debiteras ledningsägaren. Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas: Borttagning av massor som upplagts så att de hindrar trafiken Bristande avstängningsanordningar Återställande av avstängningsanordningar utanför arbetstid Information till berörda fastighetsägare m. fl. Renhållning kring arbetsplatsen Justering av betäckningar Justering kantsten 11

13 Leksand 30 juni Leksands Kommun Leksandsbostäder AB Niclas Camarstrand Olle Oskarsson 12

Anvisning för. Grävning i gator, vägar och allmän mark

Anvisning för. Grävning i gator, vägar och allmän mark Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark 0 1 Inledning Den negativa effekten på kommunala gator och vägar av ingrepp i vägkroppen, exempelvis i samband med utbyggnad av fjärrvärme, kabel-tv,

Läs mer

Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark

Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark 0 1 Inledning Den negativa effekten på kommunala gator och vägar av ingrepp i vägkroppen, exempelvis i samband med utbyggnad av fjärrvärme, kabel-tv,

Läs mer

Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark

Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark Innehåll Inledning... 3 Begreppsförklaringar... 3 Planering och samordning... 4 Ansvarsförhållanden... 4 Vansbro kouns ansvar... 4 Byggherrens ansvar...

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK APRIL 2016 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän mark 2. Kompletterande

Läs mer

Arbeten och transporter på allmän mark.

Arbeten och transporter på allmän mark. 2012-06-04 1 (8) Bygg-och miljöförvaltningens anvisningar vid Arbeten och transporter på allmän mark. 1.0 Begreppsförklaringar.1 Allmän mark Med allmän mark eller plats för vilken kommunen är huvudman

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

Falun Borlänge. Gäller från. Anvisningar för grävning i allmän mark

Falun Borlänge. Gäller från. Anvisningar för grävning i allmän mark Falun Borlänge Gäller från 2010 Anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll 1 Inledning 2 Allmänt 2.1 Begreppsförklaringar Ordningslagen Allmän plats Allmänna lokala ordningsföreskrifter för respektive

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK Antagen av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-05, Dnr KS/2016:159 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Allmänt... 4 2.1. Begreppsförklaringar... 4 2.2. Planering och

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.2 Datum: 2009-06-09 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun 1 Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun Ansökan avser Gata/Väg/Område: Schaktningsanledning: VA Fjärrvärme El Tele Annat: Uppskattad, berörd yta

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

Nykvarns kommuns anvisning för

Nykvarns kommuns anvisning för Nykvarns kommuns anvisning för Grävning i allmän mark. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Innehållsförteckning 1 1. Inledning 2 2. Begreppsförklaringar, lagar 3 3. Tillstånd 6 4. Allmänna anvisningar 7 5. Tekniska

Läs mer

GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER

GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Sid 1 (8) Föreskrift 1996-01-01 Rev. 2013-06-24 GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle 801 84 Gävle Besök Kyrkogatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING Sid. 3

BILAGEFÖRTECKNING Sid. 3 FÖRESKRIFTER 1996-01 01 Re. 2010-04-08 GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Innehållsförteckning Sid. 1, 2 BILAGEFÖRTECKNING Sid. 3 DESSA FÖRESKRIFTER Sid. 3 - När, - Var, - Hur dessa föreskrifter gäller

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark

Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Bestämmelser för arbeten på kommunal mark TEKNISKA KONTORET Avdelning gata/park Uppdaterad December 2015 Bestämmelser för arbeten på kommunal mark Framtaget av tekniska kontoret, gata/park, 2008 Uppdaterad

Läs mer

GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER

GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Sid 1 (9) Föreskrift 1996-01-01 Rev. 2013-12-20 GRÄVNING I GÄVLES GATOR OCH PARKER Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle 801 84 Gävle Besök Kyrkogatan 22 Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun

Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark i Jönköpings kommun Ks 2007:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för arbeten på och brukande av allmän platsmark

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING Ansökan skickas till nedanstående adress Sökande Namn / Företagsnamn Adress & Postadress Arbetets art och plats Planerad tid för schakt Följande villkor gäller för att

Läs mer

Regler för grävning i allmän platsmark

Regler för grävning i allmän platsmark Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Regler för grävning i allmän platsmark ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-03-09, 82 ANSVAR UPPFÖLJNING: Samhällsbyggnadschef GÄLLER

Läs mer

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun)

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun) Bilaga 1a Rev 2015-02-11 Grävningstillstånd Ansökan Tillståndsnummer Gata (adress för schakt) Delsträcka Tidpunkt fr.o.m. t o m (datum) Projektnummer/arbetsnummer Ledningsägare, företag, ansvarig Organisationsnummer

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2015-06-17 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK Allmän plats Med allmän plats avses i Plan- och Bygglagen, gator, vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.5 Datum: 2010-03-26 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Föreskrifter om grävning och schakt

Föreskrifter om grävning och schakt TF 2014 /192 2014-05-19 1 (6) Föreskrifter om grävning och schakt Dessa föreskrifter gäller för all grävning, schakt och borrning i gatumark, parkmark och kommunal tomtmark inom Enköpings kommun. Ansökan

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 26 augusti

Läs mer

Anvisningar för grävning i allmän mark

Anvisningar för grävning i allmän mark APRIL 2010 (Utkommer årligen under april månad) Bilaga till Anvisningar för grävning i allmän mark Stadsmiljö Stadsmiljö 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning av anvisningar för grävning i allmän

Läs mer

grävning i allmän mark

grävning i allmän mark Lokala anvisningar för grävning i allmän mark Innehåll Gemensamma förutsättningar...2 Tillstånd...2 Förbesiktning...2 Ledningsförläggning...2 Arbetsplatsinformation...2 Schakter, transporter, renhållning

Läs mer

3 Genomförande 3. HÄRNÖSANDS KOMMUN Tekniska kontoret. FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN l GATA LIG 1998. O Allmänt 1.

3 Genomförande 3. HÄRNÖSANDS KOMMUN Tekniska kontoret. FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN l GATA LIG 1998. O Allmänt 1. FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN l GATA LIG 1998 Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1' 2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Regler och anvisningar för grävning i allmän mark

Regler och anvisningar för grävning i allmän mark Regler och anvisningar för grävning i allmän mark Sida 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Begreppsförklaringar 3. Samordning och planering 4. Ansvarsförhållanden 5. Åtgärder före arbetet 6. Åtgärder

Läs mer

Bestämmelser om grävning på allmän plats

Bestämmelser om grävning på allmän plats Bestämmelser om grävning på allmän plats Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän plats (gator, vägar, parker och övrig allmän platsmark). Senast uppdaterad 2006-11-24 Innehållsförteckning

Läs mer

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Tekniska kontoret Föreskrift Antagen av KF 1(6) GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK 2 Dessa föreskrifter har tillkommit för att inom Bengtsfors kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens

Läs mer

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten.

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten. Regler för schakt i allmän mark. 2015-03-30 Allmänt Dessa regler gäller schakt inom kommunens väghållningsområde och där Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för grönyteskötseln. Vägföreningar och

Läs mer

Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer. E-post Mobiltelefon E-post Mobiltelefon

Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer. E-post Mobiltelefon E-post Mobiltelefon Grävningsansökan Datum Sökande Entreprenör Ledningsägare Namn Organisationsnummer Namn Organisationsnummer Utdelningsadress Utdelningsadress Postnummer Postort Postnummer Postort Kontaktperson Kontaktperson

Läs mer

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark 2014 Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se 1 INLEDNING 2 2 INNAN ARBETET STARTAR 2

Läs mer

ANVISNING FÖR GRÄVNING I KOMMUNAL MARK

ANVISNING FÖR GRÄVNING I KOMMUNAL MARK ANVISNING FÖR GRÄVNING I KOMMUNAL MARK Reviderad 2015-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 2. BEGREPPSFÖRKLARINGAR OCH LAGAR... 3 3. TILLSTÅND... 6 4. ALLMÄNNA ANVISNINGAR... 7 4.1 Ansvarsförhållanden...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Östra Smålands Kommunalteknikförbund den 14 januari

Läs mer

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark

Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Generella villkor för ledningstillstånd och grävning i kommunal mark Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18, 166 1(13) Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Version Generella villkor för KF 2015-11-18, 166

Läs mer

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark 2010-09-21 Bestämmelser om grävning i allmän platsmark Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän platsmark, såsom gator, vägar och parker. Innehållsförteckning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2.

Läs mer

Grävningsbestämmelser i Skövde kommun

Grävningsbestämmelser i Skövde kommun Grävningsbestämmelser i Skövde kommun 2013-06-01 Förord Tekniska förvaltningen ansvarar för den offentliga miljön i Skövde. Vi arbetar för att alla som bor i och besöker vår stad ska uppleva den som trevlig

Läs mer

Arbeten i - och transporter på allmän mark inom Järfälla kommun.

Arbeten i - och transporter på allmän mark inom Järfälla kommun. 1 (14) Revideringsdatum: 2015-10-27 Arbeten i - och transporter på allmän mark inom Järfälla kommun. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Position Rubrik Sida 1.0 Begreppsförklaringar 1.1 Allmän mark 3 1.2 Arbete i allmän

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN 1 (12) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN Antagna av tekniska nämnden 2015-01-19 Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM SKINNSKATTEBERGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM SKINNSKATTEBERGS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun den 22 februari 2016. Inom Skinnskattebergs

Läs mer

90 Inrättande av tjänst som specialpedagog (KS/2016:157) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Tjänsten får tillsättas.

90 Inrättande av tjänst som specialpedagog (KS/2016:157) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Tjänsten får tillsättas. Maiung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokol! Sammanträdesdatum 2016-04-05 Sida 16 90 Inrättande av tjänst som specialpedagog (KS/2016:157) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV TKN 2014:235 GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV Antagna av Tekniska nämnden 2014-04-14 Gäller från 2015-01-01 1 (13) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Tillstånd... 3 3. Avspärrning och utmärkning

Läs mer

Södertälje kommuns anvisning för. Grävning i kommunal och allmän mark

Södertälje kommuns anvisning för. Grävning i kommunal och allmän mark Södertälje kommuns anvisning för Grävning i kommunal och allmän mark Fastställd i kommunfullmäktige 2010-06-17 138 att gälla från och med 2010-08-01 Innehållsförteckning 1. Inledning sida 1 2. Allmänt

Läs mer

Anvisningar grävning i gatumark

Anvisningar grävning i gatumark Anvisningar grävning i gatumark Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar grävning i gatumark Anvisning, instruktion Teknik- och servicenämnden Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare.

Kommunstyrelsen beslutar Godkänner markavtalet med Skanova och att motsvarande avtal tecknas med övriga ledningsägare. Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-10-28 Dnr KS 2014/0298-267 Till Kommunstyrelsen Markavtal med Skanova Sammanfattning Markavtal med ledningsägare som har ledning i kommunal gata

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS Grävningsbestämmelser för allmän plats 1 (11) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 2011-12-29 Grävningsbestämmelser för allmän plats 2 (11) Innehållsförteckning 1 2 3 4 5.1.2.3.4 6.1.2.3.4 7 8 9 10 Allmänt

Läs mer

Regler och anvisningar för schaktning, återfyllnads- och återställningsarbeten i allmän platsmark

Regler och anvisningar för schaktning, återfyllnads- och återställningsarbeten i allmän platsmark Regler och anvisningar för schaktning, återfyllnads- och återställningsarbeten i allmän platsmark Antagen av nämnden för service och teknik 2015-03-19, 32 Inledning Byggherren utför själv återställning

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL

BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL Tn 2/2013 BESTÄMMELSER FÖR SCHAKTNING/TRYCKNING m.m. I ALLMÄN PLATSMARK SOM ÖREBRO KOMMUN ÄR ÄGARE TILL Antagen av Tekniska nämnden 2014-12-17 Innehållsförteckning Bestämmelser för schaktning/tryckning

Läs mer

Prislista 2016 Lagning efter ledningsarbeten

Prislista 2016 Lagning efter ledningsarbeten Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Gatuavdelningen 016-710 18 30 Prislista 2016 Lagning efter ledningsarbeten Inledning Kommunen i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän

Läs mer

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Bestämmelser 2013-01-14. Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Bestämmelser 2013-01-14 Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 PLANERING OCH ANMÄLNINGAR... 1 2.1 Allmänt... 1 2.1.1 Ansvar... 1 2.1.2 Användning

Läs mer

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6

Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Södra Fräkne Fiberförening Sida 1 av 6 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Mellan undertecknande, Fastighetsägaren/Väghållaren(vägförening eller dylikt) nedan benämnda fastighetsägare

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2015-02-09 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK Allmän plats Med allmän plats avses i Plan- och Bygglagen, gator, vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594 Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-03-03 Sida 1 av 1 Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Dnr 2015/594 Sammanfattning Allmänna bestämmelser

Läs mer

Ljungby kommuns. bestämmelser för

Ljungby kommuns. bestämmelser för Ljungby kommuns bestämmelser för grävning i allmän platsmarkm LJUNGBY KOMMUN 12 april 2004 Antagen av Kommunfullmäktige 2004-09-23 l 02 att gälla fr.o.m. 2004-10-0 l INNEHÅLLSFÖRTECKNING l. 2. INLEDNING

Läs mer

Föreskrifter för grävning i allmän platsmark. Knivsta kommun Samhällsbyggnadskontoret

Föreskrifter för grävning i allmän platsmark. Knivsta kommun Samhällsbyggnadskontoret Föreskrifter för grävning i allmän platsmark Knivsta kommun 2016 Telefon: 018-34 70 00 Fax: 018-38 07 12 E-post: knivsta@knivsta.se Taxor och avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplaner 2016

Läs mer

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Tekniska förvaltningen Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Reviderad 2013-02-26 Innehållsförteckning Motalas policy för grävning i allmän mark...2 Miljöhänsyn...2 Trafikanordningsplan...2

Läs mer

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNENS VÄGNÄT OCH ÖVRIG KOMMUNAL MARK 2015 Inledning Allmänt Tekniska förvaltningen har kommunens uppdrag att förvalta och underhålla det kommunala vägnätet i Vara

Läs mer

Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark

Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark : Handläggare: Bernt Malmgren Rörläggning på Oppundavägen år 1924, källa kommunarkivet. 2 (17) 1. INLEDNING 4 2. ANSÖKAN OM GRÄVTILLSTÅND 5 2.1 Vid

Läs mer

Karlshamns kommuns ansökan om grävtillstånd

Karlshamns kommuns ansökan om grävtillstånd Ansökningsdatum Diarienummer: Karlshamns kommuns ansökan om grävtillstånd Information om aktuell grävning Typ av arbete: Gata/Väg nr: Plats & läge: Arbetet påbörjas den: Körbana (färdriktning): Arbetet

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Ulricehamns kommun ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll

Läs mer

ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015

ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015 ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015 1. HAMNAVGIFT FÖR FARTYG Hamnavgifter för fartyg prövas i varje enskilt fall av Borgholm Energi AB. 2. HAMNAVGIFT FÖR FISKEFARTYG (exkl. moms) För

Läs mer

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks Grävtillståndstaxa Dokumenttyp Taxa grävtillstånd på kommunal mark Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Samhällsbyggnad Diarienummer Ks 2016.714 Fastställd

Läs mer

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal)

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal) 7 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Frohm Jöran Lindström Roger Datum 2015-08-04 Diarienummer GSN-2015-1796 Gatu- och samhällsmiljönämnden Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2015-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

Ansökan om schakttillstånd

Ansökan om schakttillstånd Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. För alla

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister.

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister. Klistring, Skarvar Varför skall man klistra? Yta till bild på startsidan Vidhäftning till underliggande beläggning samverkande konstruktion Vidhäftning för att kunna packa massan Membran för att täta mellan

Läs mer

i Falköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-

i Falköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2013- i Falköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2013- Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal som utför arbetet, men utgör även en fara för de trafikanter

Läs mer

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande.

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Sid 1(5) 2004 Bilaga B5 Stockholmsställningen Reviderad 2005-12-02 Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag,

Läs mer

1 Begreppsförklaringar... 5

1 Begreppsförklaringar... 5 Förord Kommunen förvaltar och är ansvarig för tillsyn och underhåll av kommunal mark. Med detta som bakgrund utfärdar kommunen följande regler och anvisningar för den som behöver gräva i kommunal mark..

Läs mer

Regler och anvisningar för schaktning och återfyllnadsarbeten jämte återställningsarbeten i allmän platsmark, uppdatering 2017

Regler och anvisningar för schaktning och återfyllnadsarbeten jämte återställningsarbeten i allmän platsmark, uppdatering 2017 Regler och anvisningar för schaktning och återfyllnadsarbeten jämte återställningsarbeten i allmän platsmark, uppdatering 2017 Planering Generellt gäller att ingrepp i nybelagd gata/väg/gc-bana inte får

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MARKANVÄNDNING

ANVISNINGAR FÖR MARKANVÄNDNING ANVISNINGAR FÖR MARKANVÄNDNING HELSINGBORGS STAD STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Syfte ANSVAR Stadsbyggnadsförvaltningens ansvar Ledningsägarens ansvar PLANERING Avtal Samråd

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark. Bilaga GP

Bestämmelser om grävning i allmän platsmark. Bilaga GP Bestämmelser om grävning i allmän platsmark Bilaga GP02 2014-08-18 Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Tillstånd 3. Syn före arbetets påbörjan 4. Skydd av anläggningar 5. Trafikanordningar 6. Ledningsförläggning

Läs mer

Tekniska kontorets anvisningar för grävning i offentlig mark Upprättad 2005-02-07 Reviderad 2010-09-02

Tekniska kontorets anvisningar för grävning i offentlig mark Upprättad 2005-02-07 Reviderad 2010-09-02 Tekniska kontorets anvisningar för grävning i offentlig mark Upprättad 2005-02-07 Reviderad INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1.1 Syfte 1.2 Grävningar och störningar 2 ANSVAR 2.1 Kommunens ansvar 2.2 Ledningsägarens

Läs mer

Grävningsbestämmelser för Sollefteå kommun

Grävningsbestämmelser för Sollefteå kommun Grävningsbestämmelser för Sollefteå kommun Ersätter LIG 04 Reviderad 2015-01-26 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tillstånd 2 Ansökan 2-3 Allmänna föreskrifter. 3 Genomförande 3 Schaktning

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening PARTER Fastighetsägare/ Upplåtare:......... nedan kallad fastighetsägaren Pers.nr:.. Berörd fastighet (fastighetsbeteckning):.. Ledningsägare:....

Läs mer

Teknisk Handbok. Bilaga U. Godkänd av: Vägenheten. Sida 1 av 12 Grävningsbestämmelser i allmänplats mark Datum: 2015-12-03

Teknisk Handbok. Bilaga U. Godkänd av: Vägenheten. Sida 1 av 12 Grävningsbestämmelser i allmänplats mark Datum: 2015-12-03 Sida 1 av 12 Grävningsbestämmelser i allmänplats mark Datum: 2015-12-03 Inledning... 2 2 Ledningsägarens ansvar... 2 2.1 Skyldigheter... 2 2.2 Information... 3 2.3 Information på plats... 3 3. Schakttillstånd...

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Inledning.... 3 1 Lagar och bestämmelser.. 3 2 Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning etc.... 4 3 Byggskyltar. 4 4 Containrar... 4 5 Reklam....

Läs mer

TEKNISK HANDBOK GRÄVNING I ALLMÄN MARK 1 (8)

TEKNISK HANDBOK GRÄVNING I ALLMÄN MARK 1 (8) SIG100, v2.0, 2010-02-26 1 (8) 2015-05-08 TEKNISK HANDBOK GRÄVNING I ALLMÄN MARK 2 (8) Innehåll 1. Anvisningarnas giltighet m.m... 3 2. Markupplåtelse... 3 2.1. Avtal.... 3 2.2. Upplåtelse av offentlig

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark

Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark Bestämmelser för lednings- och kabelarbeten i allmän platsmark KUNGÄLVS KOMMUN Tekniska kontoret 2 KUNGÄLVS KOMMUN BESTÄMMELSER FÖR LEDNINGS- OCH KABELARBETEN I ALLMÄN PLATSMARK 4:e upplagan, tryckt januari

Läs mer

Gator och parker Bestämmelser för grävning i allmän plats 1 januari 2015

Gator och parker Bestämmelser för grävning i allmän plats 1 januari 2015 Gator och parker Bestämmelser för grävning i allmän plats 1 januari 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Grävningar och störningar... 3 2 ANSVAR... 4

Läs mer