Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet""

Transkript

1 Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran Svenska Standardiseringsradet fatt mojligheten att utlysa ett doktorandstipendium inom ramen for The Standardisation Research Centre (SRC) vid Institutet for Ekonomisk forskning, Lunds universitet. SRC:s stipendium i foretagsekonomi med inriktningen: Standardisering och strategi for foretag och samhalle Forskningsprojektet kommer amnesmassigt hora hernma inom strategiteori, och syftar till att beskriva och forklara de processer som leder till standards samt standardiseringens konsekvenser avseende foretags och landers konkurrenskraft och strategier. Stipendiaten ska uppfylla aktuella kriterier for antagning som forskarstuderande vid Foretagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet (se bilaga). Stipendiet utgar med SEK kronor per ar under fyra ar, och doktoranden antas vid samt foljer studieplan vid Foretagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet. Stipendium for tredje och fjarde aret villkoras av att licentiatexamen el. motsv. (godkant mellanseminarium) avlagts. Stipendiet skall tacka levnadsomkostnader, kr, samt kostnader for forsakringar, kr. Stipendiet villkoras av att sokande uppfyller antagningskraven hos Foretagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet. Ansokan om stipendiema skall vara skriftlig och skall stfillas till: Stiftelsen for frfunjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet, c/o Sydsvenska Industri- och Handelskarnmaren, Skeppsbron 2, Malmo. Ansokningshandlingar skall vara stiftelsen tillhanda senast den 6 maj Till ansokan ska bilaggas CV, betyg/ladok-utdrag, eventuella aberopade skrifter (t.ex. uppsatsarbeten) samt forslag pa forskningsplan. Ytterligare upplysningar om stipendiet i foretagsekonomi lamnas av professor Thomas Kalling pa tel eller Malmo den 3 april 2013 Kerstin Bengtsson Y erkstallande ledamot

2 Stipend for PhD Studies from "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Via external grants from Svenska Standardiseringsradet, the Stifle/sen for framjande av ekonomiskforskning vid Lunds Universitet is able to announce a stipend for PhD studies within The Standardisation Research Centre (SRC) at the Lund Institute of Economic Research, Lund University. SRC's Stipend in Business Administration, focussing: Standardisation and Strategy for Corporations and Society The research project will based on strategy theory, and aims at describing and explaining the processes leading up to standards, and the consequences for corporate and national strategy and competitiveness. The applicant must meet the criteria for admission to the PhD programme outlined by the Department of Business Administration at Lund University (see attachment). The stipend includes SEK per year for four years, and covers the cost of living, SEK , and insurance costs, SEK The stipend is conditioned upon admission to the PhD programme at the Department of Business Administration, Lund University. The stipend-holder will be admitted to and adhere to the programme syllabus at the Department of Business Administration. The third and fourth year of study and funding is conditioned upon the completion of a licentiate degree or equivalent (e.g. passed mid seminar). The application should be written and addressed to: Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet, c/o Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Skeppsbron 2, Malmo. Applications should be received by Stiftelsen no later than the 6th of May Applications should include CV, transcript of study records, a short research plan, and copies of theses or essays written by the applicant. For further information about the stipend, contact Professor Thomas Kalling tele no. +46 (0) or via Malmo 3rd of April 2013 erstin Bengtsson Managing Director

3 Dnr EHL 2012/99 Företagsekonomiska institutionen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Ekonomihögskolans styrelse , Se även Föreskrifter för utbildningen på forskarnivå vid Ekonomihögskolan, fastställda , dnr EHL 2011/02. Forskarutbildningen ges i den omfattning tillgängliga resurser medger. 1 Utbildningens syfte och lärandemål Syftet med forskarutbildningen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet är att ge doktoranden fördjupade kunskaper i ämnet företagsekonomi, en ingående kunskap i olika forskningsmetoder samt goda insikter i de problem som förekommer inom forskningen och dess praktiska tillämpning. Det övergripande målet för utbildningen är att göra doktoranden till en kritisk och självständig forskare i företagsekonomi med förmåga att planlägga och genomföra forskningsprojekt. Efter genomgången utbildning skall doktoranden kunna visa brett kunnande inom företagsekonomi och en systematisk förståelse av samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av ämnet, visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med för det valda delområdet specifika metoder i synnerhet. visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen, visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

4 2 visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. För övergripande mål för utbildningen, se Föreskrifter för utbildningen på forskarnivå vid Ekonomihögskolan samt examensordningen för examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) i SFS 2006: Behörighet 2.1 Allmänna behörighetskrav Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng 1, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7:39) Enlig övergångsbestämmelse har sökande som före 1 juli 2007 uppfyllde kraven på grundläggande behörighet för forskarutbildningen tillträde till utbildning på forskarnivå. Övergångsbestämmelsen gäller till och med utgången av år Särskild behörighet Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildingen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 3 Antagning och urval Antagning till forskarutbildning sker två gånger per år. Den som antagits till licentiatstudier måste genomgå ny antagning för att fortsätta till doktorsexamen. Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde. Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid urvalet beaktas studieresultat, forskningsmeriter, den sökandes skrifter, rapporter mm, samt en plan för sitt kommande avhandlingsarbete som den sökande förväntas lämna in. Uppsatser i grundutbildningen och på magisternivå har särskild vikt. Vid antagning beaktas institutionens förutsättningar att erbjuda fullgod handledning, d v s att det finns minst en docentkompetent medarbetare som har adekvata kunskaper inom den sökandes specifika avhandlingsområde och möjlighet att ta på sig ett handledaransvar. En försörjningsplan skall också presenteras vid antagningen, som visar att det finns en fullgod finansiering av den sökandes studietid högskolepoäng motsvarar 160 poäng enligt tidigare ordning, dvs 1,5 högskolepoäng motsvarar 1,0 gamla poäng.

5 3 Innan studierna påbörjas ska den studerande registrera sig och ange med vilken aktivitetsgrad studierna ska bedrivas. Härefter skall den forskarstuderande registrera sig i början av varje termin och i samråd med handledare ange med vilken aktivitetsgrad studierna skall bedrivas under terminen. 4 Utbildningens uppläggning och innehåll 4.1 Utbildningens uppläggning Forskarutbildningen omfattar kurser och avhandlingsarbete. Den ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Utbildningen avses kräva en effektiv studietid om fyra år. I de fall en studerande tilldelats doktorandtjänst och fullgör institutionstjänstgöring av viss omfattning (högst 20 procent) medges en i motsvarande mån längre studietid. För varje forskarstuderande upprättas en individuell studieplan avseende såväl studiernas genomförande som deras finansiering. Planen upprättas i samråd med respektive handledare och ska godkännas av prefekten. Planen omprövas minst en gång per år. Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen kan rätten till handledning och andra resurser dras in. Ytterligare föreskrifter för sådan plan lämnas i fakultetens föreskrifter för forskarutbildningen. Utbildningen omfattar totalt 240 högskolepoäng fördelade på kurser om 90 högskolepoäng och en avhandling om 150 högskolepoäng. 4.2 Kurser och andra moment Kursdelen består av följande obligatoriska moment: - Orienterande kurs i forskningsmetod omfattande 15 högskolepoäng; - Kurs i kvalitativ forskningsmetod omfattande 7,5 högskolepoäng; - Kurs i kvantitativ forskningsmetod omfattande 7,5 högskolepoäng; - Kurs i vetenskapsteori omfattande 7,5 högskolepoäng; - Teorikurs i företagsekonomi omfattande 7,5 högskolepoäng Vilka kurser i institutionens utbud som tillgodoser det obligatoriska momentet framgår av aktuell kursinformation. Resterande 45 högskolepoäng består av frivilliga kurser som väljs bland institutionens övriga kurser i forskarutbildningen. Kurser avlagda på avancerad nivå inom grundutbildningen kan få tillgodoräknas i forskarutbildningen. Även andra vid Lunds universitet eller andra lärosäten (inkl. utländska) anordnade kurser kan, efter medgivande av prefekten, ingå i den studerandes forskarutbildning. Detta gäller även kurser som svarar mot de obligatoriska momenten. Som ett led i studier och avhandlingsarbete skall den studerande delta i seminarier kring både institutionens forskningsverksamhet och andra doktoranders avhandlingsarbete. Doktorander förväntas också delta som opponenter vid andra doktoranders avhandlingsseminarier. Under arbetet med avhandlingen förväntas doktoranden att presentera sitt avhandlingsarbete vid de obligatoriska seminarierna som finns vid institutionen.

6 4 Ett minimikrav är att doktoranden har två interna seminarier under utbildningstiden; ett seminarium som på ett relativt tidigt skede diskuterar och bedömer doktorandens avhandlingsidé, samt ett seminarium i ett sent skede av utbildningen där doktorandens fullständiga avhandlingsmanus diskuteras och bedöms. Härutöver ges doktoranden möjlighet att ha ytterligare minst ett seminarium, efter ungefär halva utbildningstiden. Detta rekommenderas av institutionen men är inget krav. 4.3 Doktorsavhandling Doktorsavhandlingen kan utformas antingen som en monografiavhandling eller som en sammanläggningsavhandling, d.v.s. en samling uppsatser där delarna sätts in i en helhet. Den skall baseras på självständigt vetenskapligt arbete. Det innebär att om flera författare finnes skall de individuella prestationerna gå att särskilja. Betyg sätts av en betygsnämnd som normalt omfattar tre personer. Ytterligare anvisningar rörande avhandling, disputation, betygsnämnd etc. ges i samhällsvetenskapliga fakultetens föreskrifter för forskarutbildning. 4.4 Handledning Varje doktorand vid institutionen skall tilldelas minst två handledare varav en är huvudhandledare och är minst docentkompetent. Den som är antagen som doktorand har rätt till handledning motsvarande fyra års heltidsstudier fördelat under maximalt åtta år efter antagning. Handledningen omfattar hjälp med inriktningen av studierna och avhandlingsarbete såväl som bistånd under arbetets gång. 5 Undervisning och kunskapsprov Undervisning ges i form av kurser och seminarier. Planering av institutionens kursutbud görs årligen och med hänsyn till de resurser som finns avseende såväl personal som budgeterade medel. Utöver organiserad kursverksamhet ges allmänna seminarier och gästföreläsningar. Undervisande doktorander bör genomgå minst två veckors högskolepedagogisk utbildning, och alla doktorander ska ges möjlighet att delta i högskolepedagogiska kurser. För godkänd doktorsexamen fordras godkänt betyg på samtliga kunskapsprov som ingår i forskarutbildningen samt på doktorsavhandlingen. Ytterligare anvisningar rörande avhandling, disputation och betygsnämnd ges i Föreskrifter för utbildningen på forskarnivå vid Ekonomihögskolan, dnr EHL 2006/66. 6 Övrigt Upplysningar om antagning och ansökningstider lämnas av institutionen.

7 1 14 September 2012 Reg. No EHL 2012/99 - Department of Business Administration Third-Cycle Studies in Business Administration for the Degree of Doctor at Lund University This syllabus was adopted by the Board of the School of Economics and Management on 13 April 2007, 14 September See also Instructions for Third-Cycle Studies at the School of Economics and Management, adopted on 17 February 2011, reg. no EHL 2011/02. Third-cycle studies are offered to the extent that available resources allow. 1 Aim of the programme and learning outcomes The third-cycle programme in Business Administration at the Lund University School of Economics and Management aims to provide students with in-depth knowledge of the subject of business administration, thorough knowledge of different research methods and a good understanding of the common research issues and their practical application. The overall aim of the programme is to train students to become critical and independent researchers in business administration able to plan and carry out research projects. On completion of the programme, the doctoral students shall be able to demonstrate broad knowledge in business administration and a systematic understanding together with deep and up-to-date specialist knowledge in a defined part of the field; demonstrate familiarity with scholarly methods in general and with methods in the specific field of research in particular; demonstrate an ability to engage in scholarly analysis and synthesis and in independent, critical examination and assessment of new and complex phenomena, issues and situations; demonstrate an ability to identify and formulate issues, critically, independently and creatively, and to plan and, using appropriate methods, conduct research and other advanced tasks within specified time limits, and to scrutinise and evaluate such work; demonstrate, in a dissertation, their ability to make a substantial contribution to the development of knowledge by their own research; demonstrate an ability to present and discuss research and research results with authority, in dialogue with the scholarly community and society in general, orally and in writing, in both national and international contexts; demonstrate an ability to identify their need of further knowledge; and

8 demonstrate a potential to contribute to the development of society and support other people s learning, both in the field of research and education and in other advanced professional contexts; demonstrate intellectual independence and scholarly integrity and an ability to make ethical assessments relating to research; and 2 For the overall aims of the programme, see also Instructions for Third-Cycle Studies at the School of Economics and Management and the System of Qualification for third-cycle degrees (licentiate and doctor) in Swedish Code of Statutes 2006: Admission Requirements 2.1. General entry requirements An applicant has general eligibility for third-cycle studies if he or she has been awarded a second-cycle degree, has completed course requirements of at least 240 higher education credits 1, including at least 60 credits at second-cycle level, or has acquired the equivalent knowledge in some other way, either in Sweden or abroad (Higher Education Ordinance 7:39) Specific entry requirements A person meets the specific entry requirements for third cycle studies in Business Administration if he or she meets the general entry requirements and has earned at least 90 credits in a subject relevant to the third cycle study programme and a degree project, relevant to the research studies, equivalent to at least 15 credits. A person may also meet the specific entry requirements if he or she has acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad. 3 Admission and selection Admission to third-cycle studies takes place twice a year. A student admitted to studies for a degree of licentiate must apply again to be admitted to studies for a degree of doctor. The Head of Department decides on admission to the programme in consultation with the director of research studies and, when necessary, a specialist in the area of the applicant s planned research project. The overriding selection criterion is the applicant s ability to benefit from the programme. Other selection criteria are the applicant s study record, research achievements, written work, reports etc., as well as the research project plan that the applicant will be expected to submit. First- and second-cycle degree projects are particularly important. Prior to admission, the department considers to what extent appropriate supervision can be offered, i.e. that there is at least one member of the academic staff who has the qualifications of a Reader and adequate knowledge of the higher education credits correspond to 160 credits in the previous provisions, so that 1.5 higher education credits correspond to 1.0 old credit.

9 applicant s research field, and who is available for supervision. A financing plan must also be submitted on admission, showing that the applicant s entire period of study is appropriately financed. 3 Before studies can commence, the student must register for the programme and state the degree of activity for the studies. Subsequently, the research student must register at the beginning of each semester and state the degree of activity, decided in consultation with the supervisor. 4 Programme structure and content 4.1. Programme structure The third-cycle programme comprises courses and thesis work. Tuition is offered in the form of lectures, seminars and supervision. The programme demands four years of full-time study. If the student is granted a doctoral studentship and carry out departmental duties to an extent of no more than 20 per cent of the post, the duration of the period of study will be extended correspondingly. An individual study plan shall be drawn up for all doctoral students, stating the structure of the studies and the financing. The study plan is drawn up in consultation with the supervisor and approved by the Head of Department. It is to be reviewed once every year. If a doctoral student fails considerably to follow what is stated in the study plan, the right to supervision and other resources may be revoked. Further instructions regarding study plans can be found in the faculty instructions concerning third-cycle studies. The programme encompasses 240 higher education credits, divided into a course component of 90 credits and a thesis component of 150 credits Courses and other components The course component consists of the following compulsory elements: - Overview of research methods comprising 15 credits - Qualitative research methods comprising 7.5 credits - Quantitative research methods comprising 7.5 credits - Theory of science comprising 7.5 credits - Business Administration Theory comprising 7.5 credits Information on which of the courses offered at the department that correspond to compulsory elements is to be found in the current course information. The remaining 45 credits consist of optional courses that can be selected from the full range of third-cycle courses at the department. Second-cycle courses passed during first- or second-cycle studies may be transferred to the third-cycle programme. Other courses taken at Lund or other higher education institutions (including institutions abroad) may also, if approved by the Head of Department, be included in the third-cycle programme. This also applies to courses equivalent to the compulsory elements of the programme.

10 As a part of the studies and thesis work, the doctoral student shall actively participate in seminars on the research activities of the department and the thesis work of other doctoral students. Moreover, doctoral students are expected to critically review the thesis work of other students at work-in-progress seminars. 4 During work on the thesis the doctoral student is expected to present the thesis work at the compulsory departmental seminars. It is a minimum requirement that the doctoral student has two internal seminars during the period of study; one is to take place at an early stage and consist of a critical discussion and assessment of the planned subject of the thesis; the other is to take place at a late stage and consist of a discussion and assessment of the complete thesis. In addition, the student is given the opportunity of having at least one more seminar, midway through the programme. This is not a requirement but recommended by the department Doctoral thesis The doctoral thesis can be designed either as a monograph or as a compilation thesis consisting of a collection of essays structured into a unity. The thesis shall be based on independent research. If the thesis is co-authored by several authors, it must be possible to discern the individual contributions. The thesis is assessed by a grading committee usually consisting of three members. Further instructions regarding the thesis, public defence, grading committee etc. can be found in the instructions concerning third-cycle studies at the Faculty of Social Sciences Supervision All doctoral students at the department are entitled to at least two supervisors, one of whom is to be appointed main supervisor and have the qualifications of a Reader. Admitted students are entitled to supervision corresponding to four years of full-time study and with a duration of no more than eight years from the time of admission. The supervisors should provide the doctoral student with advice on which courses to choose and how to focus the thesis work as well as support throughout the work. 5 Tuition and examination Tuition is carried out through courses and seminars. The course provision at the department is planned annually, taking into account the resources available in terms of academic staff and funding. Besides the organised course provision, general seminars and guest lectures are provided. Doctoral students with teaching duties should attend at least two weeks of the University s teacher training and all doctoral students shall be offered the opportunity to take courses in teaching and learning in higher education. For a degree of Doctor, the student must have passed all examinations included in the programme and the doctoral thesis.

11 Further information regarding the thesis, public defence and the grading committee is available in Instructions for Third-Cycle Studies at the School of Economics and Management, reg. no EHL 2006/ Further information Information on admission and application deadlines is provided by the department.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till forskarutbildning Allmänna bestämmelser 1 Till forskarutbildning får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i

Läs mer

En hållbar lärarutbildning

En hållbar lärarutbildning En hållbar lärarutbildning Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07) Stockholm 2008 SOU 2008:109 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72

Ut ur skuldfällan. Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning. Stockholm 2013 SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning Stockholm 2013 SOU 2013:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Individualisering i ett skolsammanhang

Individualisering i ett skolsammanhang Individualisering i ett skolsammanhang monika vinterek Forskning i fokus, nr. 31 S E R I E N F O R S K N I N G I F O K U S V I D M Y N D I G H E T E N F Ö R S K O L U T V E C K L I N G Är en skriftserie

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan SSF-rapport nr 3 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-42-7

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

Säker användning av nanomaterial

Säker användning av nanomaterial Rapport Nr 1/10 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Säker användning av nanomaterial Behov av reglering och andra åtgärder rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer