CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT"

Transkript

1 V

2 Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både individuell nivå, till exempel i samband med forskningsmedelsansökning, eller på gruppnivå, till exempel avseende finansieringsstrategier, eller kompetensutveckling av individen och/eller gruppen. GIO strävar efter att etablera och utveckla strategiska relationer med finansiärer och andra regionala, nationella och internationella aktörer. Vi deltar även aktivt i olika nationella och europeiska nätverk för att säkerställa att vi kan ge bästa möjliga stöd till anställda vid Karlstads universitet. Vad gäller nyttiggörande av forskning jobbar vi aktivt med de anställda och dem för att hjälpa till med att förverkliga deras idéer på bästa möjliga sätt, på en specifik marknad eller i samhället i stort. Tveka inte att kontakta oss. At the Grants and Innovation Office we see our primary role as providing support to Karlstad University employees in relation to research funding and innovation. This has many elements from working at an individual level with applications to supporting research groups with research funding strategy, providing competence development opportunities for employees, maintaining and developing external relations with funders and regional, national and international actors. We participate in national and European networks to ensure we have a pool of people that can support when dealing with the complexities of such diverse and wide funding programmes. On the innovation side we work with employees in developing their ideas and in seeking to explore the potential that the idea may have within the society or on the market. Do not hesitate to contact us.

3 REKTORS ORD Karlstads universitet har i sin strategi tydligt definierat att vi ska skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för forskningen som ska leda till bland annat ökad internationell publicering, ökad grad av beviljade forskningsansökningar, samt fler samarbeten med andra forskare och samhälleliga aktörer både nationellt och internationellt. Karlstads universitet ska vara en levande och forskande miljö. Med det menar vi att alla lärare i någon form ska vara engagerade i forskning. För det behövs regelbunden och väl utvecklad seminarieverksamhet, öppna miljöer och att forskningen prioriteras i kompetensutvecklingstiden. Som ett stöd i den individuella kompetensutvecklingen erbjuds här en palett av olika utvecklingsaktiviteter som bidrar till att möta den strategi som Karlstads universitet antagit. Så, välkommen att ta del av detta! VICE-CHANCELLOR S WORDS Karlstad University has in its strategy clearly defined that we shall create long-term and sustainable prerequisites for the research that shall lead to increased level of international publications, increased level of successful researchapplications, and a higher degree of partnerships and cooperation with other researchers, companies and other actors in the society both national and internationally. Karlstad University shall be a living and exploring environment. A part of this is that every teacher shall be involved in research to some degreeand also that research related competence is prioritized within the individual s competence development. As a support towards individual competence development, a palette of various development workshops that contributes to meet the strategy of the university are hereby offered. So, you are very welcome to take part! Åsa Bergenheim Rektor, Karlstads universitet / Vice-Chancellor, Karlstad University 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion...5 Självreflektion Kartlägg forskningsområdet Nätverk Lär känna dina finansiärer Policydriven forskning Inventering av intellektuella tillgångar (IAI) Värdeskapandeforum (VCF) Hur man skriver en bra ansökan Kommunikation och mediaträning TABLE OF CONTENTS Introduction...5 Self Reflection Mapping Your Research Networks Know Your Funders Policy Driven Research Intellectual Asset Inventory (IAI) Value Creation Forums (VCF) Writing Competitive Applications Communication and Media Training

5 INLEDNING Grants and Innovation Office (GIO) vid Karlstads universitet har utvecklat ett kompetensutvecklingsprogram som fokuserar på att utveckla kompetenser och färdigheter för forskare i förhållande till externa forskningsfinansiärer och andra samarbetspartners. Detta program syftar till att ge stöd, utveckla samt maximera forskarnas möjlighet att göra sig själva och sin forskning mer attraktiv för finansiärer och externa partners. Programmet har delats upp i nio olika delmoment och dessa ger forskaren en holistisk och strategisk syn på processen. Varje forskare kan välja de moment som de önskar att göra efter deras behov. Det totala programmet är utformat för att vara progressivt, kompletterande och sammanhållet och kan med fördel ses som en paketlösning. INTRODUCTION The Grants and Innovation Office (GIO) at Karlstad University have designed a nine-unit programme that focuses on developing competencies and skills for researchers in relation to engagement with external funding agencies and research collaborators. The nine-unit programme aims to provide support in developing and maximising the researchers ability to make themselves and their research attractive to funders and external partners. It does this by taking a holistic and strategic approach to the process. Each researcher can choose the units they wish to undertake according to their needs. The total programme is designed to be progressive, complementary and join up to provide a whole package. De nio olika momenten har ett professionellt utvecklingsfokus och kommer att ges i workshopform. Majoriteten av dessa workshopar kommer att ges internt för att uppmuntra våra forskare att engagera sig i olika grupper som möjliggör engagemang och diskussioner med kollegor från olika ämnesområden och med olika erfarenheter. Ett fåtal workshopar kommer att vara skräddarsydda för att möta forskarnas specifika behov. De nio momenten kommer att ledas på ett interaktivt sätt av GIO. Alla träffar och workshops kommer att använda sig av och bygga på deltagarnas erfarenheter. Därav kommer deltagarna tillsammans med input från facilitator maximerar varje tillfälle för lärande och kunskapsutveckling. The nine units have a professional development focus and will be delivered using a facilitative workshop approach. The majority of workshops will be facilitated using the internal skills and experiences and will encourage researchers to engage in diverse groups allowing for engagement and discussion with colleagues from different subject areas and with different levels of experience. Some of the workshops will have a slightly different approach to ensure they are tailored to meet the researchers needs. The workshops are designed to be facilitated in an interactive manner. They will use the experience of the participants combined with input from the facilitator to maximise the learning, knowledge development opportunity. 5

6 SJÄLVREFLEKTION SELF REFLECTION WORKSHOP 2,5 TIMMAR WORKSHOP 2,5 HOURS 6

7 Det här momentet har som syfte att ge dig tid och utrymme att fundera och diskutera frågor som kommer att underlätta för dig när det gäller strategiska prioriteringar för din forskningsverksamhet. Aspekter som forskningens användning och konsekvenser, det vill säga din forskningsresa i dåtid, nutid och framtid tas här upp. Grundtanken med momentet är att du som forskare får tid att tänka på din forskning på ett mer holistiskt sätt så att du kan göra de prioriteringar som behövs men samtidigt se dig själv som den mest värdefulla resursen när det gäller att skapa relevans och anseende för din forskning. Momentet kan ses som en del i ett mentorskap som har som syfte att du som forskare kan reflektera över tidigare framgångar, och att uppmuntra ett realistiskt tänkande när det gäller dina mål för din forskning. This session aims to create the time and space for you to look at a few questions that will enable you to start to seek answers to strategic priorities in relation to your research, its utilisation, its impact and your research journey past, present and future. The core idea is for you the researcher to think about research in a holistic way and to enable you to set priorities for your research while considering yourself the most valuable resource for creating relevance and reputation. The workshop could be considered as a mentoring session that seeks to allow you to reflect on previous success. It will encourage realistic thinking and goal setting and try to put this in a time frame that is achievable. 7

8 8 KARTLÄGG FORSKNINGSOMRÅDET MAPPING YOUR RESEARCH WORKSHOP 3 TIMMAR WORKSHOP 3 HOURS

9 Efter att du definierat din forskning både i allmänna och mer specifika termer kommer du att lättare kunna identifiera andra engagerade forskare inom ditt forskningsområde på regional, nationell och internationell nivå. Det är värdefullt att ha kunskap om andra människor, universitet och organisationer som är forskningsverksamma inom ditt område. Detta gör det möjligt att bilda starka forskningsnätverk för att kunna utveckla konkurrenskraftiga forskningsansökningar men också för att kunna följa och driva utvecklingen inom forskningsområdet. Vid seminariet kommer du även att få stöd i att finna de tidskrifter som anses vara betydande inom ditt område och som ger de bästa möjliga förutsättningarna för din forskning när det gäller kvalité och relevans. Once you have defined your research in general and in more specific terms this workshop will seek to identify the others engaged within your research area at the regional, national and international levels. Understanding and knowing the people, centres, universities and organisations that are research active within your area is valuable in itself. It is also essential intelligence for networking, grant writing and for following developments. Part of this workshop will also be looking at what are the past and current publications that are seen as being significant within your field and identification of the journals that will provide the best possibilities for your work in terms of demonstrating excellence and relevance. 9

10 NÄTVERK NETWORKS WORKSHOP 3 TIMMAR WORKSHOP 3 HOURS 10

11 Hur ofta ser du över dina nätverk och utvärderar vilket värde och potential de har? Nätverk är värdefulla verktyg för att uppnå dina forskningsmål och ambitioner. Nätverk är mer än en samling namn eller visitkort, de innebär tillgång till kunskap, projekt och mycket mer om de används med ömsesidig nytta på ett strategiskt sätt. Men för att de ska kunna upprätthållas på bästa sätt, förutsätter de också fortsatt underhåll och utveckling. Hur kan vi definiera våra nätverk på olika nivåer och vilka är de relevanta nätverken att känna till inom ditt område? Denna workshop syftar till att utveckla din nätverkskarta och titta på hur denna kan vidareutvecklas och stärkas. Hur kan du säkerställa ett aktivt underhåll av relevanta nätverk och hur tar du bättre tillvara de nätverk du har? How often do you undertake an audit of your networks and make assessments on their value and potential? Networks are vital tools for fulfilling your research goals and objectives. Networks are more than a collection of names or business cards, they are the access to knowledge, projects and much more if used and contributed to strategically. However, this means they require on-going development and are required to be sustained if they are to be maximised. How would you define your networks at various levels, and what are the networks that you know exist within your field? This workshop will seek to develop your network map and to look at how this might be developed and strengthened. It will look at ways to ensure that networks are kept fresh and alive alongside the question, What can I use my network for? 11

12 LÄR KÄNNA DINA FINANSIÄRER KNOW YOUR FUNDERS WORKSHOP 3 TIMMAR WORKSHOP 3 HOURS 12

13 Extern finansiering som ger dig forskningstid att utveckla din vetenskapliga kompetens är en viktig faktor i din karriärutveckling och ditt självförverkligande. Att känna till vilka finansiärer som finns för just ditt forskningsområde kan skapa goda förutsättningar för att få såväl strategisk långsiktig finansiering samt medel för kortare projekt. Att ha kunskap om dina möjliga finansiärers agenda, hur de arbetar och eventuellt kunna skapa dialog med projektansvariga, är viktiga parametrar i vad som behövs för att bli framgångsrik i en finansieringsprocess. Självklart är vetenskapliga resultat viktigast, men det är även viktigt att veta hur vetenskaplig kvalitet definieras och hur man kommunicerar det på ett professionellt vis. Förståelsen av påverkan, nyttiggörande och implementering av forskningsverksamheten samt projektledning, är nyckelfaktorer för finansiärer. Kunskapen om hur dessa områden påverkar finansiärernas urvalsprocess kan vara helt avgörande för att lyckas. Ett annat område som är viktigt är kunskapen om hur pengarna betalas ut och vem som är mottagare. Man kan skulle kunna säga att frågan är: Var finns mina pengar i systemet? Att känna till hur processen fungerar skapar bättre förutsättningar för att leta efter medarbetare och partners som kan vara viktiga att etablera ett samarbeta med. External funding that allows you to get research time and develop your scientific excellence is an important factor in career development as well as self-fulfillment. Knowing where funding for your research area is available and actually looking for a variety of strategic funding and small funding gives you options. Knowing your funder s mission, how they work, alongside developing relationships with project officers are all part of the intelligence required for success. Of course your scientific credentials are also important, in fact the most important aspect of a bid. So to this we also need to know, what is scientific excellence and how to communicate it. Understanding impact, utilisation and implementation of research and effective research project management are key factors for funders. Knowing how to work with these areas to satisfy the funder s evaluation criteria is essential. Another critical element is knowing where the funding is currently being distributed and who are the recipients. You could say the question is Where is my money? Knowing this information allows you to look for partners and collaborators but also to see the standards required for success. 13

14 14 POLICYDRIVEN FORSKNING POLICY DRIVEN RESEARCH WORKSHOP 3 TIMMAR WORKSHOP 3 HOURS

15 Det finns en hel del forskningsfinansiering som har andra huvudmål än att enbart bidra till excellenta forskningsresultat inom ett enskilt akademiskt fält. Åtskillig finansiering är utformad som ett ekonomiskt verktyg för att driva fram den slags kunskap som kan utgöra ett huvudbidrag till ett politiskt och/eller policyrelaterat mål. För att bli framgångsrik inom detta område behöver man förstå hur denna policy på olika nivåer relaterar till den forskning man bedriver och hur man kan presentera sig som en del av lösningen för att förverkliga denna policy. Hur lär man sig att identifiera nyckelaktörer inom ett policyområde. Hur ser man till att man får möjlighet att bidra och vara en av deras nyckelspelare? Först när en sådan relation är etablerad har man chansen att på allvar få inflytande över detta policyfält. Not all research funding is bottom up in that it has no boundaries except to be excellent and contribute to the development of the academic field. A lot of funding is designed to be a financial instrument for the delivery of knowledge that will be a key contributor towards political and/or policy objectives. To be successful in this arena you need to understand what are the policies at various levels that are relevant to your research and how you can demonstrate that you are a key contributor to the realisation of the policy area through your research. How can you identify key policy actors and ensure that you get on their radar as being a key player and potential contributor. Once this relationship is developed the possibility to become an influencer may be open. 15

16 16 INVENTERING AV INTELLEKTUELLA TILLGÅNGAR (IAI) INTELLECTUAL ASSET INVENTORY (IAI) WORKSHOP 2 TIMMAR WORKSHOP 2 HOURS

17 Målsättningen i forskningsarbete är typiskt att besvara en forskningsfråga. För att kunna besvara denna fråga måste ofta en avsevärd mängd arbete avsättas till skapande av teoretiska modeller, datainsamling, experimentdesign, mjukvaruutveckling, och så vidare. Dessa intellektuella tillgångar kan ha ett värde i sig, och inte bara som medel för att nå ett mål. Målsättningen med en inventering av intellektuella tillgångar (IAI) är att identifiera och beskriva sådana tillgångar enligt ett enkelt och strukturerat ramverk. En IAI är användbar för att skapa en gemensam och strukturerad förståelse inom en forskningsgrupp kring det arbete som utförts och vilka värdefulla tillgångar man har. IAI ger en enkel sammanställning av tillgångar skapade genom forskningsarbetet, och kan också vara en lämplig startpunkt för att kunna identifiera tillgångar som kan vara av intresse för att senare skapa formaliserad intellektuell egendom (eng. IP). En IAI är också mycket användbar vid skrivandet av rapporter och ansökningar och kan bidra med underlag till avsnitten om nyttiggörandestrategi, impact samt background. Vid diskussioner kring samarbeten och samverkan kan en IAI också lyfta fram viktiga tillgångar som annars lätt kan missas. Denna workshop är organiserad i en uppsättning faser, och slutresultatet är en färdig IAI för forskaren eller forskningsgruppen. IAI bygger på Göteborgs universitets Knowledge management platform och verktyget är utvecklat av Chalmers. When performing research the aim is typically to answer a research question. In order to answer this question often a considerable amount of work has to be devoted to theoretical model creation, data collection, experimental design, software development etc. These intellectual assets may be of value in there own right, not only as the means to a research project. The Intellectual Asset Inventory (IAI) workshop aims to identify, and describe these assets according to a simple but structured framework. The asset inventory is useful for creating a structured common understanding within a research group of the work that is being done and its results. IAI, being a lightweight listing of assets, can also be a suitable starting point for identifying potential assets that could be of interest for the later creation of more formalized Intellectual Property (IP). IAI is also very useful when writing reports and applications and can provide a major contribution to the utilisation impact and background sections. When discussing potential cooperations and collaborations IAI can also provide important aspects that are often overlooked. This workshop is organized in a defined set of phases, and results in a completed IAI for the researcher or research group. The IAI is based upon the Knowledge management platform at Gothenburg University and the tool as such was developed by Chalmers. 17

18 VÄRDESKAPANDE- FORUM (VCF) VALUE CREATION FORUMS (VCF) WORKSHOP 4 TIMMAR WORKSHOP 4 HOURS 18

19 Värdeskapandeforum (VCF) är en strukturerad process som ger dig ökad förmåga att presentera värdet av din forskning. Hur visar vi på värdet av vår forskning och hur kommunicerar vi detta i ett forum som ger konstruktiv kritik på det vi säger? Om vi kan kommunicera vilket viktigt behov vår forskning adresserar och visa vilka fördelar vårt unika angreppssätt skapar i förhållande till andra forskningsmiljöer så kan vi stärka vår position hos forskningsfinansiärer och andra partners. Med hjälp av en VCF ökar din förmåga att kommunicera din forskning och dess potential till olika målgrupper. Du får en unik möjlighet att ta emot och ge kritik på ett strukturerat och stödjande sätt. För de som inte är vana att arbeta i grupp eller som har liten erfarenhet av att ge och ta konstruktiv kritik kan en VCF vara en ny och stimulerande utmaning. De som har deltagit i VCF:er har upptäckt att det är ett roligt och effektivt sätt att dra nytta av kunskaper från olika områden och yrken samt utmana sina invanda tankemönster. En VCF handlar inte om hur man kommunicerar (det är alltså inte en övning i presentationsteknik) utan fokus ligger på vad som kommuniceras. VCF är utvecklad av Stanford Research Institute. Value Creation Forums (VCF) will equip you with the ability to have a formulated pitch in relation to your research. How do we create a value for our research? and how do we communicate this within a forum that provides constructive feedback on what we have to say? If we can communicate the need, approach, benefits and understand our competition then we are in a strong position to demonstrate the value created in your research. The VCF provides opportunity for you to develop a pitch that will enhance your ability to formulate your research and its potential to a varied audience. It provides you with the opportunity to practice receiving and giving constructive feedback in a structured and supportive way. It can be a valuable experience to those of us that have little practice of working in groups or giving and receiving constructive critical feedback. Those that have participated found it as being a fun way to work across subjects and disciplines and of seeking ways to challenge their traditional thinking. The purpose of this session is not how we communicate but what we communicate. This model has been developed by the Stanford Research Institute. 19

20 HUR MAN SKRIVER EN BRA ANSÖKAN WRITING COMPETITIVE APPLICATIONS WORKSHOP 3 TIMMAR WORKSHOP 3 HOURS 20

21 Idag är det en nödvändighet för forskare att söka forskningsmedel från olika finansiärer, både i Sverige och internationellt. Alla forskare kan skriva en ansökan men vad är det som avgör om man blir framgångsrik eller inte? Några avgörande faktorer för att skriva en bra ansökan är att man har kännedom om finansiären och bakgrunden till den enskilda utlysningen, samt att man försöker möta övergripande mål och syften genom sitt forskningsprojekt. Kraven på utformningen av en ansökan och villkoren vid utvärderingen varierar hos forskningsfinansiärer, så forskaren behöver sätta sig in i bedömarnas roll för att nå fram med sitt budskap. Hur kommunicerar man effektivt fram vetenskapliga frågeställningar, projektets genomförande och möjliga effekter eller mer långsiktiga strategier för forskningsverksamheten? Most people can write an application for external funding but can you ensure you are writing a competitive application that will take you past the threshold? Understanding the funder and the call, being able to communicate your scientific excellence, and the research impact alongside having a solid and interesting research question are some of the key components of a competitive bid. Different funders require different methods of writing bids and in fact use different criteria in evaluating them. What can we do to ensure we have an evaluator s lens on when writing our bids? This workshop sits alongside the other workshops within. Denna workshop bygger på kunskap och erfarenheter från övriga -moment, och skall inte ses som en enkel lösning för att förstå hur man skriver konkurrenskraftiga ansökningar. 21

22 Communication People Core message Impact 22 KOMMUNIKATION OCH MEDIATRÄNING COMMUNICATION AND MEDIA TRAINING WORKSHOP 5 TIMMAR WORKSHOP 5 HOURS

23 Varje möte med media ger dig chansen att sprida ditt budskap och potentiellt maximera din forsknings genomslag. En minst lika viktig aspekt är att du då kan öka intresset för det du gör, samtidigt som du bygger på ditt eget och Karlstads universitets anseende. Många undviker emellertid att använda media som ett effektivt kommunikationsverktyg då de känner sig ovana, otränade eller rentav avskräckta inför kontakten med media. Den här workshopen ges av experter på mediakommunikation och syftar till att utveckla dina färdigheter i att kommunicera med media och uttrycka dig på ett tydligare och mer avslappnat sätt. Workshopen fokuserar på just mediakontakter, men ger dig också färdigheter som kan användas vid många olika situationer. Communicating with the media provides the opportunity to maximise the potential impact of your research and to disseminate your core message. However, an equally important aspect is that it may ensure that you generate interest in what you do alongside building reputation for yourself and Karlstad University. Using the media as an effective communication tool can be very much overlooked and the potential for such interactions avoided due to one feeling a lack of confidence or indeed feeling daunted or untrained. This training, delivered by professionals in media communication will work at developing skills that will enable you to engage with the media and express yourself in a more coherent and relaxed way. This training is focused on media communication but will provide you with skills that can be easily transferred to other situations. 23

24 Photo: Maria Obed, Istock.com. Layout and Print: University Printing Office 2014 För mer information maila For more information 24 KAU.SE/GIO

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2

Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2 Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2 Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? Utvärdering av Det urbana spelet 2 Vad har hänt, vad

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

KOLLEGIAL BEDÖMNING AV VETENSKAPLIG KVALITET EN FORSKNINGSÖVERSIKT

KOLLEGIAL BEDÖMNING AV VETENSKAPLIG KVALITET EN FORSKNINGSÖVERSIKT KOLLEGIAL BEDÖMNING AV VETENSKAPLIG KVALITET EN FORSKNINGSÖVERSIKT VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 4:2010 KOLLEGIAL BEDÖMNING AV VETENSKAPLIG KVALITET EN FORSKNINGSÖVERSIKT Rapport för Vetenskapsrådets expertgrupp

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier Niklas Stenlås Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:6 Finansdepartementet Förord Diskussionen

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström SR 866 Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp Slutrapport Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström Juni 2014 Projektinformation Projekt påbörjat 2011-2013 Granskad av Karin Östergren,

Läs mer

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling Antagen 23 mars 2005 vid högnivåmöte i Vilnius mellan utbildnings- och miljöministrar i 55 länder inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Författare: Karl Lundvall

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer