Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet"

Transkript

1 ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive 25 oktober 2013 (dnr ORU /2013). De har senast ändrats den 29, 30 respektive 31 januari Mall för kursplaner För samtliga kurser på forskarnivå vid universitetet ska finnas kursplaner, utformade enligt nedanstående riktlinjer och mall (bilaga till dessa riktlinjer). I kursplanen ska anges - kursens namn och antal högskolepoäng på svenska och engelska - kurskod, forskarutbildningsämne, institution/motsvarande, fr.o.m. när den tillämpas, fastställelsedatum, senaste ändringsdatum och beslutsfattare. - kursens huvudsakliga innehåll (avsnitt 1) - målen för kursen (avsnitt 2) - litteratur och andra läromedel (avsnitt 3) - utbildningsformer (avsnitt 4) - de prov som ingår i kursen (avsnitt 5) - betyg på prov och regler för omprov m.m. (avsnitt 6) - tillträdes- och urvalskrav (avsnitt 7) - hänvisning om tillgodoräknande (avsnitt 8) - övrig information (avsnitt 9) - övergångsbestämmelser Kursplanen ska innehålla angivna standardtexter och i övrigt utformas utifrån riktlinjerna och med ledning av de förtydliganden och rekommendationer som ges i mallen och dess hjälptexter. 1 Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap den 23 oktober, Fakultetsnämnden för medicin och hälsa den 24 oktober samt Fakultetsnämnden för socialvetenskap och humaniora den 25 oktober Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap den 29 januari, Fakultetsnämnden för medicin och hälsa den 30 januari samt Fakultetsnämnden för socialvetenskap och humaniora den 31 januari (13)

2 för kursplaner och kommentarer till mallen och kommentarer nedan återges även i mallen för kursplanerna; i dess standardtexter (fasta texter) och hjälptexter under respektive avsnitt. Avsnitt 1 Kursens innehåll Se mallens hjälptext. Avsnitt 2 Mål 2.1 Kursens roll i utbildningen Kursen ska knytas till ett eller flera examensmål för utbildning på forskarnivå. I detta avsnitt är högskoleförordningens examensmål för doktorsexamen uppräknade (jfr bilaga 2 till högskoleforordningen, HF). Numreringen av målen är densamma som i den allmänna studieplanen (ASP). Här är dock målen uppdelade för att underlätta avgränsningar av kursen. Kursen ska avse ett eller flera av dessa mål. För vissa kurser kan målen redan vara bestämda i den allmänna studieplanen Eftersom licentiatexamen kan vara en etappexamen på vägen till doktorsexamen bör licentiatkurserna liksom doktorskurserna vara kopplade till samma målnivå, nämligen målen för doktorsexamen. (Se vidare universitetets riktlinjer för allmänna studieplaner). 2.2 Kursens mål De valda examensmålen enligt ovan ska in detta avsnitt brytas ner till konkreta ämnes- och innehållsspecifika mål som ska examineras genom prov som ingår i kursen. Det görs i form av en avgränsning av det eller de examensmål som kursen har kopplats till enligt ovan, eller till delar eller aspekter av de målen. I varje kursmål ska anges vad doktoranden ska visa för godkänt resultat på prov inom kursen, t.ex. kunskap, färdighet eller förmåga. Varje mål ska vara tydligt vad gäller - sakområde/studieobjekt och - progressionsnivå inom det aktuella examensmålet. Kommentar Om flera poängsatta prov ska ingå i kursen kan en uppdelning av målen mellan proven ske redan i detta avsnitt, i stället för i avsnitt 5 om prov. Avsnitt 3 Kurslitteratur och andra läromedel Litteratur och andra läromedel som används i kursen, inklusive referensmaterial, ska specificeras i detta avsnitt. Författare/upphovsmän anges med för- och efternamn. Om kursens mål och innehåll medför att viss litteratur eller andra läromedel inte kan specificeras redan i kursplanen ska i kursplanen anges 1. skälen till detta, 2. utifrån vilka kriterier dessa läromedel kommer att väljas, 3. deras omfattning och 4. när doktoranderna senast ska meddelas vilka dessa läromedel är (normalt före kursstart). 2 (13)

3 Avsnitt 4 Utbildningsformer Se mallens hjälptext. Avsnitt 5 Prov Examination av kursen kan organiseras på flera sätt. Alt 1. Ett prov som ska täcka alla kursmålen. 1a. Ett enda provmoment som betygsätts och ger poäng. 1b. Ett prov organiserat som flera delprestationer som ligger till grund för en samlad bedömning och betygsättning av provet. Delprestationerna åsätts inga poäng och rapporteras inte i Ladok. En ersättningsuppgift ska kunna ges om en doktorand inte kan genomföra en viss delprestation. Alt 2. Flera fristående prov som vart och ett ska täcka skilda kursmål eller aspekter av kursmål. Flera fristående prov som vart och ett ska täcka skilda kursmål eller aspekter av kursmål. Varje prov poängsätts, examineras, betygsätts och rapporteras i Ladok. I detta avsnitt av kursplanen ska anges hur kursmålen är uppdelade mellan proven och vilken poäng respektive prov ger. Inom utbildning på forskarnivå ges betyg på prov, inte på kurs, varför inget samlat betyg för kursen ska ges. En särskild kontakt behöver därför tas med universitetets Ladokenhet för att erhålla kurskod för vart och ett av proven. Det kan inte minst av administrativa skäl vara lämpligare att dela upp kursen i flera kurser med varsitt prov. Kommentar Krav på prestation Ett prov ska utformas så att doktoranden kan visa om han eller hon uppfyller kursmålen. Ett moment utan krav på prestation, t.ex. endast närvarokrav vid ett seminarium, utgör inte ett prov. Ett prov ska bestå av en aktiv prestation, som kan bedömas och betygsättas av en examinator och vid godkänt betyg ge poäng. Exempel på former för prov är skriftlig salsexamination, annan skriftlig uppgift, muntlig tentamen, praktisk uppgift samt muntlig/skriftlig medverkan vid seminarium eller konferens. Obligatoriska moment ska inte förekomma som självständiga utbildningsaktiviteter. Om närvaro vid eller deltagande i en viss aktivitet skulle bedömas vara helt nödvändig för att doktoranden ska kunna uppnå målen, kan aktiviteten i stället byggas ut till ett prov genom att man ställer krav på en prestation. Avsnitt 6 Betyg på prov För godkänt betyg på prov som ingår i kursen ska krävas att doktoranden visar att han eller hon uppfyller målen med kursen enligt avsnitt 2.2, eller, om flera poänggivande prov ingår i kursen, de mål som det aktuella provet avser enligt avsnitt 5. Den som inte har blivit godkänd vid ordinarie prov ska ges tillfälle till omprov. Om ett prov har bestått av flera delprestationer får examinator som alternativ till omprov ge en kompletteringsuppgift avseende den delprestation som inte är godkänd. Om en doktorand har underkänts vid ett prov vid två tillfällen ska, om doktoranden begär det, en annan examinator utses att besluta om betyg. Se vidare standardtexter i mallen. 3 (13)

4 Avsnitt 7 Avsnitt 7.1 Tillträde till kursen Tillträdeskrav Kommentar För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Beträffande andra sökande, se avsnitt 7.3 nedan. Ytterligare tillträdeskrav kan ställas i fråga om (A) organisatorisk eller ämnesmässig tillhörighet och (B) förkunskapskrav. A. Om man vill strikt begränsa deltagandet till exempelvis ett visst ämne, forskarskola eller fakultetsnämndsområde görs det i detta avsnitt. Det kan vara på grund av begränsade resurser eller för att hålla samman en viss grupp doktorander. B. Om förkunskapskrav ställs för tillträde till kursen ska de vara nödvändiga för att sökanden ska kunna tillgodogöra sig kursen. Ett förkunskapskrav kan vara att doktoranden ska ha godkänt betyg på en viss annan kurs på forskarnivå, som är nödvändig för att tillgodogöra sig den nu aktuella kursen. Se vidare standardtexter i mallen. En doktorand vid universitetet som har fått handledning och andra resurser för utbildningen indragna enligt högskoleförordningen kan ha rätt att bli examinerad vid prov inom kursen, men inte delta i kursens aktiviteter i övrigt. Avsnitt 7.2 Urval Kommentar I avsnittet anges grunderna för urval till kursen när det gäller de sökande som uppfyller tillträdeskraven i föregående avsnitt. Urvalsgrunderna kan vara av olika slag: A. Tillhörighet till visst ämne/forskarskola etc., främst om man inte redan under avsnitt 7.1 har gjort en liknande tillträdesbegränsning. Exempel: 1. Sökande från ämnet 2. Sökande från följande ämne/-n: Sökande från den egna institutionen: Sökande från följande institution/-er: Sökande från universitetets forskarskola: Sökande från ämnen inom ansvarsområdet för Fakultetsnämnden för... B. Förkunskapskrav, t.ex. att förtur till en kurs på specialistnivå ges till sökande med högre förkunskaper, antingen generellt eller det specifika området. C. Behov av att få förtur till kursen, t.ex. (1) sökande med flera kurspoäng ska ges förtur framför dem med mindre antal kurspoäng, (2) sökande med mindre antal kurspoäng kvar till examen ska ges förtur framför sökande med fler återstående kurspoäng (om deltagarna kommer från ämnen med olika poängkrav på kursdelen, (3) sökande för vilka kursen är obligatorisk eller (4) sökande som bedöms ha ett mer omedelbart behov av kursen för sitt avhandlingsarbete. D. Lottning. Om inga andra urvalgrunder anges i avsnittet ska förtur ges till sökande med mindre antal kurspoäng kvar till examen, framför sökande med fler återstående kurspoäng. Vid lika poäng sker urval genom lottning. Detta gäller också inom eventuella angivna urvalsgrupper om inget annat sägs. 4 (13)

5 Avsnitt 7.3 Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet Kommentar Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor. Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen. Avsnitt 8 Tillgodoräknande Se standardtext i mallen. Avsnitt 9 Övrigt Se mallens hjälptext. Övergångsbestämmelser i kursplanen Om den aktuella kursen ersätter en tidigare kurs och det finns doktorander kvar som ännu inte har blivit godkända på den tidigare kursen och om skillnaden mellan kurserna är så stor att dessa doktorander inte rimligen kan examineras enligt den nya kursplanen bör universitetet ge tillfälle till omprov enligt den äldre kursplanen, om det inte finns särskilda skäl. En övergångsbestämmelse med följande lydelse ska i dessa fall finnas i kursplanen. Doktorander som har genomgått kursen enligt en äldre kursplan utan att ha blivit godkänd vid prov som har ingått i kursen ska ges tillfälle till omprov enligt den äldre kursplanen, om inte särskilda skäl talar emot det Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (riktlinjerna) Dessa riktlinjer träder i kraft den 1 december na får tillämpas genast, men ska tillämpas vid alla beslut om kursplaner som fattas fr.o.m. den 1 februari Äldre kursplaner med annan utformning får användas fram till den 31 december Ändringen beslutad den 29, 30 respektive 31 januari 2014 träder ikraft den 1 februari (13)

6 Bilaga till riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå MALL FÖR KURSPLAN INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ grått fält = gult fält = ruta = Standardtext (fast text) Textrekommendation, förslag eller exempel. Texten kan ändras i olika utsträckning beroende på avsnitt. Hjälptext som ska tas bort Kursplan inom utbildning på forskarnivå Kursens benämning, antal högskolepoäng Kursens engelska benämning, antal högskolepoäng/credits Kurskod Forskarutbildningsämne Institution/motsv Tillämpas fr.o.m. (ÅÅÅÅ-MM-DD) Fastställd (ÅÅÅÅ-MM-DD) Senast ändrad (ÅÅÅÅ-MM-DD) Beslutsfattare Kursens benämning: Kursens benämning ska anges på både svenska och engelska. Den engelska översättningen ska motsvara det svenska namnet. Kursens benämning bör vara sådan att förväxling med någon annan kurs inte kan ske. Kurskod: Kurskod för forskarutbildningskurs erhålls från universitetets Ladokenhet. Om flera poängsatta prov ingår i kursen krävs en kurskod för varje prov. Forskarutbildningsämne: Ange i vilket forskarutbildningsämne vid universitetet som kursen anordnas. Om kursen är ämnesövergripande så anges detta. Institution/motsv: Ange den institution/motsvarende som anordnar kursen eller står som värd för den, oberoende av vem som fastställer kursplanen, Tillämpas fr.o.m.: Ange från och med vilket datum kursplanen eller ändringen av den skall gälla. Fastställd: Ange det datum då berörd beslutsfattare har fastställt kursplanen (ÅÅÅÅ-MM-DD).) Senast ändrad: I förekommande fall, ange det datum då berörd beslutsfattare har beslutat om ändring i kursplanen (ÅÅÅÅ-MM-DD). Beslutsfattare: Ange vilken beslutsfattare som har fastställt kursplanen (dvs. funktionen, vid kurser inom en institution prefekten). 6 (13)

7 1 Kursens innehåll I kursen behandlas. I kursen ingår. Här ges en kortfattad kursbeskrivning. Ange kursens huvudsakliga innehåll: vilket sakområde som behandlas, vilket objektet är, vad som studeras, analyseras och tränas i kursen. Avsnittet ska inte formuleras som lärandemål; det sker i stället i kommande avsnitt av kursplanen. (Till blankettmakaren: Avsnittet ska innehålla ett fritextutrymme som kan öka beroende på textmängd. I fritextutrymmet ska finnas förskriven text enligt ovan. Texten ska kunna tas bort och ändras.) 2 Mål 2.1 Kursens roll i utbildningen Nedan är högskoleförordningens examensmål för doktorsexamen uppräknade (jfr bilaga 2 till högskoleforordningen, HF). Numreringen av målen är densamma som i den allmänna studieplanen (ASP). Här är dock målen uppdelade för att underlätta avgränsningar av kursen. Kursen ska avse ett eller flera av dessa mål. För vissa kurser kan målen redan vara bestämda i den allmänna studieplanen Eftersom licentiatexamen kan vara en etappexamen på vägen till doktorsexamen bör licentiatkurserna liksom doktorskurserna vara kopplade till samma målnivå, nämligen målen för doktorsexamen. (Se vidare universitetets riktlinjer för allmänna studieplaner). 1. Välj vilket eller vilka av målen nedan som kursen ska avse och som ska konkretiseras längre fram i kursplanen. 2. Radera de övriga målen. Kursen ska huvudsakligen avse följande examensmål för utbildningen på forskarnivå enligt högskoleförordningen (HF), nämligen att doktoranden ska visa Kunskap och förståelse 1 - brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet - djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet. 2 - förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet - förtrogenhet med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. Färdighet och förmåga 3 - förmåga till vetenskaplig analys och syntes. - förmåga till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. 4 - förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar. - förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. - förmåga att granska och värdera forskning och andra kvalificerade uppgifter. 7 (13)

8 5 - med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen. 6 - förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. 7 - förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. 8 - förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling. - förutsättningar för att stödja andras lärande. Värderingsförmåga och förhållningssätt 9 - intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet. - förmåga att göra forskningsetiska bedömningar fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. Numreringen av målen är densamma som i den allmänna studieplanen. (Instruktion till blankettmakaren: Den inledande raden ska inte kunna tas bort eller ändras. Punkterna med målen ska vara förskrivna i mallen. De ska inte kunna ändras, men varje strecksats i sin helhet ska kunna tas bort. Tabellen ska kunna krympa. Om ett delmål försvinner ska nästa mål/delmål automatiskt flyttas upp. Målnumret ska stå kvar så länge ett delmål finns kvar och annars försvinna. 2.2 Kursens mål De valda examensmålen ovan ska här brytas ner till konkreta ämnes- och innehållsspecifika mål som ska examineras genom prov som ingår i kursen. Det görs i form av en avgränsning av det eller de examensmål som kursen har kopplats till enligt ovan, eller till delar eller aspekter av de målen. I varje mål som skrivs in nedan ska anges vad doktoranden ska visa för godkänt resultat på prov inom kursen, t.ex. kunskap, färdighet eller förmåga. Varje mål ska vara tydligt vad gäller - sakområde/studieobjekt och - progressionsnivå inom det aktuella examensmålet. Om flera poängsatta prov ska ingå i kursen kan en uppdelning av målen mellan proven ske redan i detta avsnitt, i stället för i avsnitt 5 om prov. För godkänt betyg ska doktoranden visa (Instruktion till blankettmakaren: Den inledande raden ska inte kunna ändras eller tas bort. Fritextutrymmet därunder ska kunna öka beroende på textmängd.) 8 (13)

9 3 Kurslitteratur och andra läromedel Litteratur och andra läromedel som används i kursen, inklusive referensmaterial, ska specificeras i detta avsnitt. Författare/upphovsmän anges med för- och efternamn. Om kursens mål och innehåll medför att viss litteratur eller andra läromedel inte kan specificeras redan i kursplanen ska i kursplanen anges 1. skälen till detta, 2. utifrån vilka kriterier dessa läromedel kommer att väljas, 3. deras omfattning och 4. när doktoranderna senast ska meddelas vilka dessa läromedel är (normalt före kursstart). I kursen används följande kurslitteratur och andra läromedel. (Instruktion till blankettmakaren: Den inledande raden ska inte kunna ändras eller tas bort. Fritextutrymmet därunder ska kunna öka beroende på textmängd.) 4 Utbildningsformer Här ska anges vilka undervisnings- och studieformer som ska användas i kursen, t.ex. föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner eller självstudier. Beskriv vid behov vad aktiviteten närmare avser samt antal och omfattning av aktiviteterna. I kursen används följande utbildningsformer. (Instruktion till blankettmakaren: Den inledande raden ska inte kunna ändras eller tas bort. Fritextutrymmet därunder ska kunna öka beroende på textmängd.) 5 Prov Ett eller flera prov? Examination av kursen kan organiseras på flera sätt. Alt 1. Ett prov som ska täcka alla kursmålen: 1a. Ett enda provmoment som betygsätts och ger poäng. 1b. Ett prov organiserat som flera delprestationer som ligger till grund för en samlad bedömning och betygsättning av provet. Delprestationerna åsätts inga poäng och rapporteras inte i Ladok. En ersättningsuppgift ska kunna ges om en doktorand inte kan genomföra en viss delprestation. Alt 2. Flera fristående prov som vart och ett ska täcka skilda kursmål eller aspekter av kursmål. Varje prov poängsätts, examineras, betygsätts och rapporteras i Ladok. Nedan ska anges hur kursmålen är uppdelade mellan proven och vilken poäng respektive prov ger. Inom utbildning på forskarnivå ges betyg på prov, inte på kurs, 9 (13)

10 varför inget samlat betyg för kursen ska ges. En särskild kontakt behöver därför tas med universitetets Ladokenhet för att därför tas med universitetets Ladokenhet för att erhålla kurskod för vart och ett av proven. Det kan inte minst av administrativa skäl vara lämpligare att dela upp kursen i flera kurser med varsitt prov. Krav på prestation Ett prov ska utformas så att doktoranden kan visa om han eller hon uppfyller kursmålen. Ett moment utan krav på prestation, t.ex. endast närvarokrav vid ett seminarium, utgör inte ett prov. Ett prov ska bestå av en aktiv prestation, som kan bedömas och betygsättas av en examinator och vid godkänt betyg ge poäng. Exempel på former för prov är skriftlig salsexamination, annan skriftlig uppgift, muntlig tentamen, praktisk uppgift samt muntlig/skriftlig medverkan vid seminarium eller konferens. Obligatoriska moment ska inte förekomma som självständiga utbildningsaktiviteter. Om närvaro vid eller deltagande i en viss aktivitet skulle bedömas vara helt nödvändig för att doktoranden ska kunna uppnå målen, kan aktiviteten i stället byggas ut till ett prov genom att man ställer krav på en prestation. 1. Välj ett examinationssätt för kursen och ta bort de övriga två. 2. Fyll i formen för de prov/delprestationer som ingår i den aktuella kursen. [Alt. 1a] Kursen examineras genom ett prov i form av -... (t.ex. en skriftlig tentamen...) [Alt. 1b] Kursen examineras genom ett prov som består av följande delprestationer. Delprestationerna betygsätts inte var för sig utan ligger till grund för en sammantagen bedömning och betygsättning av provet (t.ex. en skriftlig inlämningsuppgift, avseende... ) -... (t.ex. en muntlig tentamen, avseende...) Om det redan under kursens gång framgår att en doktorand inte kan genomföra en viss delprestation får examinator ge en ersättningsuppgift. Förutsättningen är att prestationen inte rimligen låter sig upprepas inom ramen för det aktuella kurstillfället. [Alt. 2] Kursen examineras genom följande poängsatta prov som betygsätts vart och ett för sig (t.ex. en skriftlig inlämningsuppgift om XX hp. Genom provet ska doktoranden visa översiktlig kunskap om...) (t.ex. en muntlig tentamen om XX hp. Genom provet ska doktoranden visa god förmåga att...) (Instruktion till blankettmakaren: Avsnittet ska innehålla ett fritextutrymme som kan öka beroende på textmängd. I fritextutrymmet ska finnas förskriven text enligt ovan. Texten ska kunna tas bort och ändras.) 10 (13)

11 6 Betyg Prov som ingår i utbildningen på forskarnivå bedöms enligt en tvågradig betygsskala med betygen underkänt eller godkänt (lokala föreskrifter). Betyg ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator) (HF). För godkänt betyg på prov som ingår i kursen krävs att doktoranden visar att han eller hon uppfyller målen med kursen enligt avsnitt 2.2, eller, om flera poänggivande prov ingår i kursen, de mål som det aktuella provet avser enligt avsnitt 5. Den som inte har blivit godkänd vid ordinarie prov ska ges tillfälle till omprov. Om ett prov har bestått av flera delprestationer får examinator som alternativ till omprov ge en kompletteringsuppgift avseende den delprestation som inte är godkänd. Om en doktorand har underkänts vid ett prov vid två tillfällen ska, om doktoranden begär det, en annan examinator utses att besluta om betyg. (Instruktion till blankettmakaren: Avsnittet utgörs av fast text.) 7 Tillträde till kursen 7.1 Tillträdeskrav Det gemensamma kravet är att de som deltar i kursen ska vara doktorander antagna vid Örebro universitet. Även andra kan följa kursen under vissa förutsättningar, se avsnitt 7.3 om tillträdesmöjligheter för andra sökande. Ytterligare tillträdeskravkrav kan ställas i fråga om (A) organisatorisk eller ämnesmässig tillhörighet och (B) förkunskapskrav. A. Om man vill strikt begränsa deltagandet till exempelvis ett visst ämne, forskarskola eller fakultetsnämndsområde görs det i detta avsnitt. Det kan vara på grund av begränsade resurser eller för att hålla samman en viss grupp doktorander. B. Om förkunskapskrav ställs för tillträde till kursen ska de vara nödvändiga för att sökanden ska kunna tillgodogöra sig kursen. Ett förkunskapskrav kan vara att doktoranden ska ha godkänt betyg på en viss annan kurs på forskarnivå, som är nödvändig för att tillgodogöra sig den nu aktuella kursen. En doktorand vid universitetet som har fått handledning och andra resurser för utbildningen indragna enligt högskoleförordningen kan ha rätt att bli examinerad vid prov inom kursen, men inte delta i kursens aktiviteter i övrigt. För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. [Fyll i, ändra eller ta bort text här] Den sökande ska vidare vara -... t.ex. vara antagen i forskarutbildningsämnet... / något av forskarutbildningsämnena/ett ämne inom institutionen t.ex. vara ansluten till forskarskolan t.ex. ha godkänt betyg på... eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper. 11 (13)

12 (Instruktion till blankettmakaren: Den inledande meningen ska inte kunna tas bort eller ändras. I fritextutrymmet därunder ska text vara förskriven, men kunna ändras och tas bort.) 7.2 Urval Här ska anges grunderna för urval till kursen när det gäller de sökande som uppfyller tillträdeskraven i föregående avsnitt. Formulera och rangordna bedömningsgrunderna för urval mellan olika grupper av sökande vid urvalet. Urvalsgrunderna kan vara av olika slag: A. Tillhörighet till visst ämne/forskarskola etc., främst om man inte redan under avsnitt 7.1 har gjort en liknande tillträdesbegränsning. Exempel: 1. Sökande från ämnet 2. Sökande från följande ämne/-n: Sökande från den egna institutionen: Sökande från följande institution/-er: Sökande från universitetets forskarskola: Sökande från ämnen inom ansvarsområdet för Fakultetsnämnden för... B. Förkunskapskrav, t.ex. att förtur till en kurs på specialistnivå ges till sökande med högre förkunskaper, antingen generellt eller det specifika området. C. Behov av att få förtur till kursen, t.ex. (1) sökande med flera kurspoäng ska ges förtur framför dem med mindre antal kurspoäng, (2) sökande med mindre antal kurspoäng kvar till examen ska ges förtur framför sökande med fler återstående kurspoäng (om deltagarna kommer från ämnen med olika poängkrav på kursdelen), (3) sökande för vilka kursen är obligatorisk eller (4) sökande som bedöms ha ett mer omedelbart behov av kursen för sitt avhandlingsarbete. D. Lottning. Om inga andra urvalgrunder anges i avsnittet ska förtur ges till sökande med mindre antal kurspoäng kvar till examen, framför sökande med fler återstående kurspoäng. Vid lika poäng sker urval genom lottning. Detta gäller också inom eventuella angivna urvalsgrupper om inget annat sägs. Urval mellan de sökande som är antagna till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet och som uppfyller tillträdeskraven i övrigt enligt ovan sker enligt följande rangordning. [Fyll i text här vid behov] Om inga andra urvalgrunder anges i detta avsnitt ges förtur till sökande med mindre antal kurspoäng kvar till examen, framför sökande med fler återstående kurspoäng. Vid lika poäng sker urval genom lottning. Detta gäller också inom eventuella angivna urvalsgrupper om inget annat sägs. (Instruktion till blankettmakaren: De inledande och avslutande meningarna ska inte kunna tas bort eller ändras. I fritextutrymmet däremellan ska text kunna skrivas in.) 12 (13)

13 7.3 Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor. Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen. (Instruktion till blankettmakaren: Avsnittet utgörs i sin helhet av fast text.) 8 Tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkesverksamhet Regler om tillgodoräknande finns i högskoleförordningen och återges på universitetets webbplats. (Instruktion till blankettmakaren: Avsnittet utgörs i sin helhet av fast text.) 9 Övrigt [Fyll i text här vid behov] Här anges övrig information om kursen, t.ex. - om kursen eller vissa moment av den är förlagd till annan ort än Örebro eller - om kursen ges på annat språk än svenska. - om kursen är av en sådan karaktär att den kräver viss studietakt. (Instruktion till blankettmakaren: Avsnittet ska innehålla ett fritextutrymme som kan öka beroende på textmängd. I fritextutrymmet ska finnas förskriven text enligt ovan. Texten ska kunna tas bort och ändras.) Övergångsbestämmelser [Fyll i text här vid behov] Detta avsnitt behandlar den situationen att denna kurs ersätter en tidigare kurs och det finns doktorander kvar som ännu inte har blivit godkända på den tidigare kursen. Om skillnaden mellan kurserna är så stor att dessa doktorander inte rimligen kan examineras enligt den nya kursplanen bör universitetet ge tillfälle till omprov enligt den äldre kursplanen. En övergångsbestämmelse med det syftet formuleras på följande sätt: Doktorander som har genomgått kursen enligt en äldre kursplan utan att ha blivit godkänd vid prov som har ingått i kursen ska ges tillfälle till omprov enligt den äldre kursplanen, om inte särskilda skäl talar emot det. (Instruktion till blankettmakaren: Avsnittet ska innehålla ett fritextutrymme som kan öka beroende på textmängd. I fritextutrymmet ska finnas förskriven text enligt ovan. Texten ska kunna tas bort och ändras.) 13 (13)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg 1. Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 2. Inledning 3. Vilseledande handlingar Försök att vilseleda Tillgång till otillåtna hjälpmedel

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier Rapport 2006:47 R Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen Tematiska studier Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer