RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ"

Transkript

1 Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum Reviderad RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 1 Krav för doktorsexamen och licentiatexamen För doktorsexamen ska doktoranden ha slutfört en utbildning som omfattar 240 hp där 180 hp utgörs av avhandlingen och 60 hp av de ingående kurserna. Inom kursdelen ska 30 hp utgöras av obligatoriska kurser. För licentiatexamen krävs en fullgjord utbildning som omfattar 120 hp där 90 hp utgörs av en uppsats och 30 hp av ingående kurser. Inom kursdelen utgörs 22.5 hp av obligatoriska kurser. Avhandlingen skrivs antingen i form av en sammanläggningsavhandling eller i form av en monografiavhandling. För en sammanläggningsavhandling krävs normalt fyra delarbeten (två för licentiatexamen), varav minst två (en för licentiatexamen) ska vara publicerade eller accepterade för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. För en monografiavhandling krävs att avhandlingens omfång och kvalitet ska ligga på en motsvarande nivå. 2 Betyg och bedömning Samtliga prov som ingår i utbildning på forskarnivå vid GIH bedöms enligt det betygsystem som högskolan föreskriver. Betygen anges med något av uttrycken godkänd eller underkänd. Kurser: För varje kurs i utbildningen utser FFN en särskild examinator. Examinator fastställer betygen på kursdeltagarna. Examinationen sker på det sätt som föreskrivs i kursplanen. Doktorsavhandlingar: I samband med disputation utser FFN, efter förslag från handledaren, en betygsnämnd som fastställer betyget på avhandlingen. Betyget grundar sig dels på den skriftliga avhandlingen, dels på det muntliga försvaret av densamma vid en offentlig disputation med opponent. Licentiatuppsatser: I samband med licentiatuppsatsseminarium utser FFN, efter förslag från handledaren, en examinator som fastställer betyget på uppsatsen. Bedömningen grundar sig dels på den uppsatsen, dels på den muntliga framställningen och diskussionen vid ett offentligt licentiatseminarium med opponent. Rapportering av betyg Examinator respektive ordförande i betygsnämnd ansvarar för att betyg rapporteras till utbildnings- och forskningsavdelningen inom en vecka efter avslutad examination. Utbildnings- och forskningsavdelningen ansvarar därefter för att uppgifterna registreras i Ladok inom en vecka efter erhållet underlag från examinator respektive ordförande i betygsnämnd. Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box Stockholm Tel

2 2(6) 3 Tillgodoräkning Beslut om tillgodoräknande av kurser fattas av studierektor på delegation från FFN. Tillgodoräknande av kurser på avancerad nivå ska efter särskild ansökan från den studerande alltid göras för varje enskild kurs i förhållande till examensordningen för utbildningen på forskarnivå. Studerande kan även på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Beslut om tillgodoräknande fattas även då av studierektor. 4 Obligatoriska moment Halvtidsseminarium Vid GIH tillämpas halvtidsseminarium efter motsvarande två års heltidsstudier. Tidpunkten är inte beroende av antalet publicerade artiklar eller framtagna manuskript. Seminariet syftar till att säkerställa att lärandemålen för utbildning på forskarnivå är på väg att uppnås och utgör inte en formell examination. Doktoranden ska: visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Till seminariet utses två granskare, en extern och en intern forskare. Granskarna ska vara disputerade varav minst en med docentkompetens. De utses av FFN efter förslag från handledaren och ska sakna jäv i förhållande både till doktorand och till handledare. Vid seminariet ska samtliga obligatoriska kurser i den individuella studieplanen vara avklarade. Inför seminariet ska doktoranden skriftligt sammanfatta de hittills uppnådda resultaten, samt ge en översiktlig beskrivning av planerna för det fortsatta arbetet. Den skriftliga sammanfattningen ska omfatta mellan 5 och 20 sidor. Publicerade arbeten eller arbeten i manusform bifogas som bilaga. Förutom den skriftliga sammanfattningen ska följande handlingar bifogas: individuell studieplan, vederbörliga kopior på etiska tillstånd från forskningsetisk nämnd, sammanställning av avklarade kurser med bifogade verifikationer.

3 3(6) Vid seminariet gör doktoranden en muntlig presentation samt försvarar sitt arbete. Undantag från krav på halvtidsseminarium ges för doktorander som har, eller har för avsikt att avlägga, en licentiatexamen i idrottsvetenskap. Granskarna ska göra en skriftlig bedömning av arbetets progression och möjligheten för doktoranden att slutföra arbetet inom den stipulerade studietiden. Kvalitetsgranskning inför disputation Mot slutet av avhandlingsarbetet kvalitetsgranskas avhandlingsutkastet i syfte att ge doktorand och handledare en bedömning av omfång och kvalitet på avhandlingen. I fallet med sammanläggningsavhandling avser granskningen de ingående delarbetena och ett utkast till avhandlingens ramberättelse (s.k. kappa ). I fallet med monografiavhandling avser granskningen ett manuskript där avhandlingens alla delar ingår. Granskningen genomförs av tre sakkunniga med minst docentkompetens, där en eller flera granskare kan vara externa. Sakkunniga, vilka utses av FFN efter förslag från huvudhandledaren, ska sakna jäv i förhållande till både doktorand och handledare. Sakkunniga lämnar en skriftlig bedömning av avhandlingens omfång och kvalitet. Sammanfattningen ska innehålla tillstyrkan till disputation eller avrådan från disputation om inte avhandlingsutkastet motsvarar GIH:s krav för doktorsexamen. Avrådan ska innehålla förslag till vilka kompletteringar/förändringar som erfordras för att uppnå examensmålen. För doktorsexamen ska doktoranden: visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen, visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

4 4(6) 5 Disputation för doktorsexamen Ansökan om disputation Inför disputation lämnar doktoranden och huvudhandledaren gemensamt in en ansökan om disputation till FFN. Ansökan görs på avsedd blankett. FFN utser en ansvarig inom nämnden som har till uppgift att tillse att de regler som finns vid GIH för examination efterlevs. Efter mottagen ansökan om disputation kontrolleras att: de obligatoriska momenten inom utbildningen på forskarnivå vid GIH är avklarade, avhandlingen uppfyller högskoleförordningens och GIH:s formella krav, studieplanen har följts och att etiska riktlinjer efterlevts, betygsnämndsledamöter och opponent har relevant expertis och är ojäviga. Beslut om tid och plats för disputation Tid och plats för disputationen beslutas av GIH:s rektor och tillkännages senast i samband med avhandlingens spikning. Spikning av avhandling och disputation bör i normalfallet genomföras under terminstid om inga särskilda skäl föreligger. Avhandlingens offentliggörande genom spikning Tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras genom så kallad spikning. Praktiska detaljer för spikningsprocessen återfinns på GIH:s webbplats. Vid tillkännagivandet ska doktorsavhandlingen finnas tillgänglig vid GIH i ett tillräckligt antal exemplar för att det ska vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av avhandlingen inför disputationen. FFN beslutar om minsta antal exemplar av avhandlingen inför disputationen och om ersättning för kostnaderna för framställning av upplagan. Doktoranden ska låta trycka minst 100 exemplar av avhandlingen (inklusive plikt-, arkivoch biblioteksexemplar, samt exemplar att dela ut vid spikning och disputation, sprida bland idrottsvetenskapliga institutioner i Norden och för egen del). Senast samma dag som spikningen genomförs ska avhandlingen även sändas till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande. Avhandlingen offentliggörs även genom att GIH:s kommunikatör informerar om avhandlingen, internt till studenter och personal på GIH, till alla universitet och högskolor inom Stockholmsområdet samt till vissa universitet och högskolor i andra delar av landet som har närliggande verksamhet samt till tidningsredaktioner genom att sända ut ett pressmeddelande med en sammanfattning på svenska och engelska. Betygsnämnd och opponent Vid disputationen ska det finnas en opponent och en betygsnämnd, vilka utses av FFN efter förslag från handledaren. Opponenten är minst docentkompetent och verksam inom relevant forskningsområde vid ett annat lärosäte än GIH. Huvudhandledaren har i uppgift att informera en opponent som inte är förtrogen med proceduren vid svensk disputation om de krav och förväntningar som GIH ställer på den. Betygsnämnden består av tre docentkompetenta ledamöter, varav minst en ska vara professor. I det fallet att opponenten inte är professor ska minst två av ledamöterna vara professor. Två av ledamöterna i betygsnämnden ska utses bland lärare/forskare vid annan högskola/annat forskningsinstitut än GIH, den tredje ledamoten utses bland lärare/forskare vid GIH. Ledamöterna i betygsnämnden ska sakna jäv i förhållande både till doktorand och till handledare. Betygsnämnden ska utse ordförande inom sig. Ordförande ska inte vara

5 5(6) respondentens huvudhandledare eller handledare eftersom ordförande då kan tjänstgöra som betygsledamot i händelse av förhinder för någon av ledamöterna i betygsnämnden. Disputationen Disputationen leds av en ordförande som i normalfallet är ämnets äldsta professor. Betyg för doktorsavhandlingen beslutas av betygsnämnden. Hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av densamma. Opponent och handledare har rätt att närvara vid betygsnämndens sammanträde och delta i överläggningarna men inte i besluten. En disputation kan godkännas eller underkännas. Enstaka ledamot kan reservera sig mot betygsnämndens beslut, men majoritetsbeslut gäller. 6 Avläggande av licentiatexamen Ansökan om licentiatsemnarium Inför licentiatseminarium lämnar doktoranden och huvudhandledaren gemensamt in en ansökan till FFN. Ansökan görs på avsedd blankett. FFN utser en ansvarig inom nämnden som har till uppgift att tillse att de regler som finns vid GIH för examination efterlevs. Efter mottagen ansökan kontrolleras att: de obligatoriska momenten inom utbildningen på forskarnivå vid GIH är avklarade, uppsatsen uppfyller högskoleförordningens och GIH:s formella krav, studieplanen har följts och att etiska riktlinjer efterlevts, examinator och opponent har relevant expertis och är ojäviga. Beslut om tid och plats för licentiatseminarium Tid och plats för licentiatseminarium beslutas av GIH:s rektor och tillkännages senast tre veckor innan. Seminariet bör i normalfallet genomföras under terminstid om inga särskilda skäl föreligger. FFN beslutar om minsta antal exemplar av uppsatsen inför seminariet och om ersättning för kostnaderna för framställning av upplagan. Processen för offentliggörande av uppsatsen delas upp i två steg. Doktoranden ska låta trycka 33 exemplar av uppsatsen i GIH:s vaktmästeri inför licentiatseminariet för opponent, examinator och ordförande för seminariet. 30 exemplar av uppsatsen ska delas ut till seminariedeltagarna. Senast i samband med tillkännagivandet av seminariet ska uppsatsen sändas till opponent, examinator och seminarieordförande. Seminariet offentliggörs även genom att GIH:s kommunikatör informerar om uppsatsen, internt till studenter och personal på GIH, till alla universitet och högskolor inom Stockholmsområdet samt till vissa universitet och högskolor i andra delar av landet som har närliggande verksamhet samt till tidningsredaktioner genom att sända ut ett pressmeddelande med en sammanfattning på svenska och engelska. När uppsatsen godkänts ska doktoranden i tryckeri låta trycka minst 30 exemplar av avhandlingen (inklusive plikt-, arkiv- och biblioteksexemplar, samt exemplar att sprida bland idrottsvetenskapliga institutioner i Norden och för egen del). Då ska också uppsatsen läggas in i Diva högskolornas gemensamma söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser. Examinator och opponent Vid seminariet ska det finnas en opponent och en examinator, vilka utses av FFN efter förslag från handledaren. Opponenten är minst docentkompetent och verksam inom

6 6(6) relevant forskningsområde vid ett annat lärosäte än GIH. Examinator ska i normalfallet vara professor. Licentiatseminariet Licentiatseminariet leds av en ordförande som i normalfallet är ämnets äldsta professor. Betyg för uppsatsen beslutas av examinator. Hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av densamma. En licentiatuppsats kan godkännas eller underkännas. 7 Examensbevis Alla som avlägger doktors- eller licentiatexamen vid GIH får ett examensbevis på svenska och engelska. Examensbevist utgör det officiella dokumentet som intygar genomgången utbildning på forskarnivå med godkänd doktors- eller licentiatexamen i idrottsvetenskap vid GIH. Detta examensbevis kan bara skrivas ut i ett original. Om originalet förkommer kan GIH endast tillhandahålla en kopia. I examensbeviset framgår ämne, avhandlingens titel och vilka kurser och poäng som ingår i examen. Om en kurs har godkänts vid en annan högskola än GIH framgår det vilken högskola som har godkänt kursen. Motsvarande gäller om en del av utbildningen till en examen på forskarnivå har godkänts vid en annan högskola än GIH. Till examensbeviset bifogas en engelskspråkig bilaga, Diploma Supplement, som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet och är tänkt att underlätta erkännandet av högskoleutbildningar inom Europa och i andra delar av världen.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild Rapport 2009:9 R Granskning av utbildningarna inom arkeologi Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier Rapport 2006:47 R Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen Tematiska studier Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION , 100, 63, 12) Logotyp 2-färg, Pantone 200 C Rektanglar Pantone 1935 C nglar Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm svart och negativ vit, utstansad, samt röda. Vid storlekar mindre än denna

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer