Villkor Fondkonto A (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor Fondkonto A 7149 05-05 (1)"

Transkript

1 Villkor Fondkonto A (1) Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken, ger kund som öppnat Fondkonto, nedan kallad kontohavare, möjlighet att genom regelbundet sparande eller genom enstaka insättning på Fondkontot, förvärva andelar i värdepappersfonder förmedlade genom SEB. 1. Kund som vill fondspara på Fondkonto enligt dessa villkor, ska underteckna anmälningsblankett Anmälan Fondsparande, nedan kallad anmälan, för öppnande av ett Fondkonto. Fondkontot får ha endast en kontohavare. Kund som öppnar Fondkonto via bankens internetkontor ska istället godkänna villkoren på denna sida. 2. Banken köper för kontohavarens räkning automatiskt andelar i viss fond eller vissa fonder enligt det uppdrag om fondfördelning som registrerats på Fondkontot. Banken gör dessutom på uppdrag av kontohavaren enstaka köp av andelar. Av informationsmaterialet för varje fond framgår vid vilken tidpunkt ett uppdrag senast måste vara registrerat och vilken dag uppdraget normalt utförs för respektive fond. Informationsmaterial finns att tillgå på bankens samtliga kontor och hos övriga försäljningskanaler. I uppdraget angivet belopp ska finnas tillgängligt för banken på Fondkontot från uppdragstillfället fram till dess likvid ska erläggas. Kontohavaren erhåller det antal andelar i delar som Fondkontots behållning/uppdragsbeloppet högst medger, med hänsyn till den kurs som gäller för andelarna på affärsdagen. Vid enstaka köp utfärdar banken avi till kontohavaren om antal köpta andelar och från Fondkontot uttaget belopp. Första köpuppdraget efter anmälan respektive ändrad fondfördelning aviseras av banken. Övriga automatiska köp aviseras inte särskilt utöver vad som anges i punkt 10. Köpta andelar registreras normalt i kontohavarens namn hos respektive fonds fondbolag genom anteckning på Fondkontot. Kontohavare som öppnat Fondkonto via bankens Internetkontor kommer inte att erhålla avier vid ändring av fondfördelning på Fondkontot eller vid köp, försäljning eller byte av fondandelar. Information om utförda affärer finns att tillgå på Internetkontoret. 3. Försäljning (inlösen) av andelar görs av banken på uppdrag av kontohavaren. Av informationsmaterialet för varje fond framgår vid vilken tidpunkt ett uppdrag senast måste vara registrerat och vilken dag uppdraget därefter normalt utförs. Informationsmaterialet finns att tillgå hos bankens samtliga kontor och hos övriga försäljningskanaler. Kontohavaren ska vid uppdragstillfället vara antecknad för i uppdraget angivet antal andelar på Fondkontot. Likvid för sålda andelar sätts av banken in på i uppdraget angivet konto i banken. Banken utfärdar avi om antal sålda andelar och på konto insatt belopp. 4. Överlåtelse/överföring av andelar på annat sätt än vad som anges i punkt 3 ska anmälas till banken skriftligen eller på annat sätt som banken godkänner. Banken ombesörjer därefter omregistrering av andelarna. Från Fondkonto kan överlåtelse göras endast till annan som har Fondkonto eller värdepappersdepå i banken. 5. I de fall en fond lämnar utdelning sker det normalt genom automatiskt köp av fondandelar enligt vad som framgår av fonds fondbestämmelser eller efter särskild begäran av kontohavaren genom kontant utbetalning till dennes konto. Fondbestämmelserna för vissa fonder kan ange att visst belopp kan lämnas till särskilda ändamål. 1 (8) 6. Om kontohavaren innehar andelar i en Extern fond (varmed avses en fond som förvaltas av fondföretag utanför SEB-koncernen) och banken beslutar att den Externa fonden inte längre ska hanteras på Fondkonto har banken, en månad efter det att banken meddelat kontohavaren detta, rätt att flytta fondandelarna till kontohavarens värdepappersdepå i banken, eller om kontohavaren inte har sådan depå, sälja fondandelarna. 7. Om banken felaktigt skulle förteckna fondandelar på kundens Fondkonto eller sätta in medel på Fondkonto har banken rätt att korrigera förteckningen eller insättningen i fråga. Om kontohavaren förfogat över felaktigt förtecknade fondandelar eller insatta medel ska kontohavaren snarast möjligt vidtaga erforderliga åtgärder för rättelse. Om banken har korrigerat enligt ovan, ska banken utan dröjsmål underrätta kontohavaren därom. Kontohavaren har inte rätt att i ovan angivna fall ställa några krav gentemot banken. 8. Avgifter för bankens tjänster som har samband med Fondkonto tas ut enligt de grunder som banken vid var tid tillämpar. Upplysningar om gällande avgifter kan erhållas på bankens samtliga kontor och hos övriga försäljningskanaler. 9. Banken får belasta Fondkontot och Utdelningskontot med belopp som kontohavaren beordrat eller godkänt samt varje utlägg eller kostnad som har samband med Fondkontot. 10. Kontohavare med Fondkonto erhåller årsvis redovisning i tillämpliga delar enligt följande: behållning på Fondkontot per den 31 december, antal på Fondkontot registrerade andelar i respektive fond och kursen på dessa per årets sista bankdag, under året utförda uppdrag avseende köp och försäljning av andelar, under året lämnad utdelning, samt kapitalvinst respektive kapitalförlust på under året gjorda försäljningar. Ytterligare redovisning kan lämnas i den omfattning banken och kontohavaren särskilt överenskommer. Informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse för respektive svensk fond finns att tillgå hos respektive fondbolag och på bankens samtliga kontor. 11. Kontohavaren ska utan oskäligt dröjsmål för banken påtala dels eventuella fel eller brister som framgår av avi eller annan redovisning avseende Fondkontot dels utebliven avi vid enstaka köp eller vid försäljning av andelar. 12. Kontohavaren kan när som helst genom ett skriftligt uppdrag till banken avsluta Fondkontot. Samtliga andelar på Fondkontot ska därvid överlåtas eller säljas. Banken har rätt att avsluta Fondkontot om detta de tre närmast föregående åren saknat behållning och om det inte heller skett några transaktioner på Fondkontot under denna tid. 13. Banken har rätt att besluta om ändring av dessa villkor. Ändringar av villkoren ska ha verkan mot kontohavaren från tidpunkt som banken bestämmer, dock tidigast från och med den tionde bankdagen efter det att banken meddelat kontohavaren om ändringen. Samma information ska också hållas tillgänglig på bankens samtliga kontor. Villkoren får inte ändras till väsentlig nackdel för den som före ändringen hade Fondkonto i banken.

2 14. Meddelande som banken sänt med vanligt eller rekommenderat brev till kontohavare ska anses ha nått kontohavaren senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress kontohavaren uppgivit. Kontohavarens svenska mantalsskrivningsadress uppdateras med automatik genom inhämtande av uppgift från SPAR om överenskommelse inte träffas om annat. Meddelande genom telefax, Internet eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit kontohavaren tillhanda vid avsändandet om det sänts till av kontohavaren uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når kontohavaren vid en tidpunkt som inte är normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit kontohavaren tillhanda vid början av påföljande bankdag. Det åligger kontohavaren att snarast informera banken om förändringar avseende adressuppgifter. Meddelande från kontohavaren till banken ska ställas till det kontor som öppnat Fondkontot, om inte banken begärt svar till annan adress. Meddelande från kontohavaren ska anses ha kommit banken tillhanda den bankdag meddelandet ankommit till banken under kontorstid och vid tidpunkt därefter, påföljande bankdag. Banken är berättigad att, med iakttagande av normal aktsamhet, omedelbart agera utifrån mottaget meddelande. 15. Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av banken, om den varit normalt aktsam. bbanken ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande, referensräntan med tillägg av två (2) procentenheter. Är banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om bankens behandling av personuppgifter, m.m. Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/ avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t.ex. kreditupplysning eller affärsbedömning), behandlas av banken för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Behandling av uppgifter sker också för att banken skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för bankens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t.ex. i riskberäkningsmodeller som banken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Banken kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Vid bankärenden, t.ex. köp och försäljning av värdepapper, som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan banken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål med beaktande av reglerna om banksekretess ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen eller till företag som SEB-koncernen samarbetar med, t.ex. Upplysningscentralen (UC) och Bankgirocentralen. I vissa fall är banken också skyldig enligt lag att lämna uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassa. Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som banken behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig av dig undertecknad begäran härom till SEB, PuL, Stockholm. Till samma adress kan du anmäla att du inte vill ha direktreklam från banken eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift. A (1) 2 (8)

3 Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Kunden är införstådd med att placering eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk att noga sätta sig in i institutets allmänna villkor för handel med finansiella instrument att vid handel med finansiella instrument kontrollera avräkningsnota samt omgående reklamera fel att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument att själv initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på egna placeringar eller andra positioner A (1) Allmänt om risker med finansiella instrument Finansiella instrument, dvs aktier, obligationer, fondandelar, delägarrätter, depåbevis eller annan rättighet och förpliktelse som är avsedd för handel på värdepappersmarknaden, ger normalt avkastning i form av utdelning (aktier) eller ränta (räntebärande instrument). Härutöver kan priset (kursen) på instrumentet öka eller minska i förhållande till priset när placeringen gjordes. I den fortsatta beskrivningen inräknas i ordet placering även eventuella negativa positioner (negativa innehav) som tagits i instrumentet. Den totala avkastningen är summan av utdelning/ränta och prisförändring på instrumentet. Derivatinstrument såsom optioner, terminer m fl finns utställda med olika slag av underliggande tillgång, t.ex. aktier, obligationer, råvaror och valutor. Derivatinstrument kan utnyttjas för att minska risken i en placering eller för att uppnå en meravkastning. Vad placeraren eftersträvar är naturligtvis en total avkastning som är positiv, dvs som ger vinst, helst så hög som möjligt. Men det finns också en risk att den totala avkastningen blir negativ dvs att det blir en förlust på placeringen. Risken för förlust varierar med olika instrument. Vanligen är chansen till vinst på en placering i ett finansiellt instrument kopplad till risken för förlust. Ju längre tiden för innehavet av placeringen är desto större är vinstchansen respektive förlustrisken. I placeringssammanhang används ofta ordet risk som uttryck för såväl förlustrisk som vinstchans. I den fortsatta beskrivningen används dock ordet risk enbart för att beteckna förlustrisk. Det finns olika sätt att placera som minskar risken. Vanligen anses det bättre att inte placera i ett enda eller ett fåtal finansiella instrument utan att i stället placera i flera olika finansiella instrument. Dessa instrument bör då erbjuda en spridning av riskerna och inte samla risker som kan utlösas samtidigt. Vid handel med utländska finansiella instrument tillkommer en valutarisk. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk, vilket närmare kommer att beskrivas i denna information. Kunden svarar själv för risken och måste därför hos anlitat värdepappersinstitut - eller genom sitt kapitalförvaltande ombud - skaffa sig kännedom om de villkor som gäller för handel med sådana instrument och om instrumentens egenskaper. Kunden måste också fortlöpande bevaka sina placeringar i sådana instrument. Detta gäller även om kunden fått individuell rådgivning vid placeringstillfället. Information för bevakning av kursuppgifter m m kan fås via massmedia, t.ex. tidningar, text-tv, Internet och i vissa fall från värdepappersinstitutet. Kunden bör vidare i eget intresse vara beredd att snabbt vidta åtgärder, om detta skulle visa sig påkallat, exempelvis genom att avveckla placeringar som utvecklas negativt eller att ställa ytterligare säkerhet vid placeringar som finansierats med lån och där säkerhetsvärdet minskat. 3 (8) AKTIER OCH AKTIERELATERADE INSTRUMENT Allmänt om aktier Aktie och aktiebolag Aktier i ett aktiebolag ger ägaren rätt till en andel av bolagets aktiekapital. Går bolaget med vinst lämnar bolaget vanligen utdelning på aktierna. Aktier ger också rösträtt på bolagsstämman, som är det högsta beslutande organet i bolaget. Ju fler aktier ägaren har desto större andel av kapitalet, utdelningen och rösterna har aktieägaren. Beroende på vilken serie aktierna tillhör kan rösträtten variera. Det finns två slag av bolag, publika och privata. Endast publika bolag får låta notera aktierna för handel på börs eller annan marknadsplats. Aktiekursen Kursen (priset) på en aktie påverkas till stor del av bolagets framtidsutsikter. En aktie upp- eller nedvärderas främst grundat på investerarnas analyser och bedömningar av bolagets möjligheter att göra framtida vinster. Den framtida utvecklingen i omvärlden av konjunktur, teknik, lagstiftning, konkurrens osv avgör hur efterfrågan blir på bolagets produkter eller tjänster och är därför av grund- läggande betydelse för kursutvecklingen på bolagets aktier. Det aktuella ränteläget spelar också en avgörande roll för pris- sättningen. Stiger marknadsräntorna ger räntebärande finansiella instrument, som samtidigt ges ut (nyemitteras), bättre avkastning. Normalt sjunker då kurserna på noterade aktier liksom på redan utelöpande räntebärande instrument. Skälet är att den ökade avkastningen på nyemitterade räntebärande instrument relativt sett blir bättre än avkastningen på aktier, liksom på utelöpande räntebärande instrument. Dessutom påverkas aktiekurserna negativt av att räntorna på bolagets skulder ökar när marknadsräntorna går upp, vilket minskar vinstutrymmet i bolaget. Också andra till bolaget direkt knutna förhållanden, t.ex. förändringar i bolagets ledning och organisation, produktionsstörningar m.m. kan starkt påverka bolagets framtida förmåga att skapa vinster såväl på kort som lång sikt. Aktiebolag kan i värsta fall gå så dåligt att de måste försättas i konkurs. Aktiekapitalet dvs aktieägarnas insatta kapital, är det kapital som först används för att betala bolagets skulder. Detta leder oftast till att hela aktiekapitalet går åt vilket betyder att aktierna i bolaget blir värdelösa. Även kurserna på vissa större utländska börser och andra marknadsplatser inverkar på kurserna hemma, bl.a. därför att flera svenska aktiebolag är noterade även på utländska marknadsplatser och prisutjämningar (arbitrage) sker mellan marknadsplatserna. Kursen på aktier i bolag som tillhör samma branschsektor påverkas ofta av förändringar i kursen hos andra bolag inom samma sektor. Denna påverkan kan även gälla för bolag i olika länder.

4 A (1) Aktörerna på marknaden har olika behov av att placera kontanter (likvida medel) eller att få fram likvida medel. Dessutom har de ofta olika mening om hur kursen borde utvecklas. Dessa förhållanden, som även innefattar hur bolaget värderas, bidrar till att det finns såväl köpare som säljare. Är placerarna däremot samstämmiga i sina uppfattningar om kursutvecklingen vill de antingen köpa och då uppstår ett köptryck från många köpare, eller också vill de sälja och då uppstår ett säljtryck från många säljare. Vid köptryck stiger kursen och vid säljtryck faller den. Omsättningen, dvs. hur mycket som köps och säljs av en viss aktie, påverkar i sin tur aktiekursen. Vid hög omsättning minskar skillnaden, även kallad spread, mellan den kurs köparna är beredda att betala (köpkursen) och den kurs säljarna begär (säljkursen). En aktie med hög omsättning, där stora belopp kan omsättas utan större inverkan på kursen, har en god likviditet och är därför lätt att köpa respektive att sälja. Bolagen på börsens lista över mest omsatta aktier har normalt sett hög likviditet. Olika aktier kan under dagen eller under längre perioder uppvisa olika stabilitet i kurserna (volatilitet). dvs uppoch nedgångar samt storlek på kursförändringarna. De kurser till vilka aktierna har handlats (betalkurser), såsom högst/lägst/senast betalt under dagen samt sist noterade köp/säljkurser och vidare uppgift om handlad volym i kronor publiceras bl.a. i de flesta större dagstidningarna, på text-tv och på olika Internetsidor som upprättas av marknadsplatser, värdepappersinstitut och mediaföretag. Aktualiteten i dessa kursuppgifter kan variera beroende på sättet de publiceras på. Olika marknadsplatser I Sverige finns olika marknadsplatser för aktier i publika bolag. Dessa marknadsplatser kan indelas i tre slag: börs (Stockholmsbörsen), auktoriserad marknadsplats (NGM och Aktietorget) och värdepappersinstitutens egna listor. På bolag som vill låta notera sina aktier ställs vissa krav i lagen om börs- och clearingverksamhet. Kraven är högst vid notering på börs. De gäller bl a bolagets storlek, verksamhetshistoria, ägarspridning och offentlig redovisning av bolagets ekonomi och verksamhet. Handeln på börser och andra marknadsplatser utgör en andra- handsmarknad för aktier som ett aktiebolag redan givit ut (emitterat). Om andrahandsmarknaden fungerar väl, dvs. det är lätt att hitta köpare och säljare och det fortlöpande noteras anbudskurser från köpare och säljare samt avslutskurser (betalkurser) från gjorda affärsavslut, har även bolagen en fördel genom att det blir lättare att vid behov emittera nya aktier och därigenom få in mer kapital till bolagets verksamhet. Olika noteringslistor Börser och andra marknadsplatser indelar vanligen aktier i olika listor. Avgörande för vilken lista notering sker på är hur bolaget uppfyller olika krav på aktiekapitalets storlek, på spridning av aktierna på många ägare, på verksamhetshistoria och på information om ekonomi och verksamhet. De mest omsatta aktierna kan också finnas på en särskild lista. Aktier på listor med höga krav och hög omsättning anses normalt kunna innebära en lägre risk än aktier på andra listor. Olika aktieserier Aktier finns i olika serier, vanligen A- och B- aktier, vilket normalt har med rösträtten att göra. A-aktier ger normalt en röst medan B-aktier ger en begränsad rösträtt, oftast en tiondels röst. Skillnaderna i rösträtt beror bl. a. på att man vid ägarspridning vill värna om de ursprungliga 4 (8) grundarnas eller ägarnas inflytande över bolaget genom att ge dem en starkare rösträtt. Nya aktier som ges ut får då ett lägre röstvärde än den ursprungliga A-serien och betecknas med B, C eller D. Nominellt belopp, split och sammanläggning av aktier En akties nominella belopp är det belopp som varje aktie representerar av bolagets aktiekapital. Summan av alla aktier i ett bolag multiplicerat med det nominella beloppet på varje aktie utgör bolagets aktiekapital. Ibland vill bolagen ändra det nominella beloppet, t.ex. därför att kursen, dvs. marknadspriset på aktien, har stigit kraftigt. Genom att dela upp varje aktie på två eller flera aktier genom en sk split, minskas det nominella beloppet och samtidigt sänks kursen på aktierna. Aktieägaren har dock efter en split sitt kapital kvar oförändrat, men detta är fördelat på fler aktier som har ett lägre nominellt belopp och en lägre kurs. Omvänt kan en sammanläggning av aktier (omvänd split) göras om kursen sjunkit kraftigt. Då slås två eller flera aktier samman till en aktie. Aktieägaren har dock efter en sammanläggning av aktier samma kapital kvar, men detta är fördelat på färre aktier som har ett högre nominellt belopp och en högre kurs. Marknadsintroduktion, privatisering och uppköp Marknadsintroduktion innebär att aktier i ett bolag introduceras på aktiemarknaden, dvs. blir noterade på börs eller annan marknadsplats. Allmänheten erbjuds då att teckna (köpa) aktier i bolaget. Oftast rör det sig om ett befintligt bolag, som inte tidigare varit börsnoterat, där ägarna beslutat att vidga ägarkretsen och underlätta handeln i bolagets aktier. Om ett statligt ägt bolag introduceras på marknaden kallas detta för privatisering. Uppköp tillgår i regel så att någon eller några investerare erbjuder aktieägarna i ett bolag att på vissa villkor sälja sina aktier. Om uppköparen får in 90 % eller mer av aktiekapitalet i det uppköpta bolaget, kan uppköparen begära tvångsinlösen av kvarstående aktier från de ägare som ej accepterat uppköpserbjudandet. Dessa aktieägare är då berättigade till en ersättning som fastställs genom ett skiljedomsförfarande. Emissioner Om ett aktiebolag vill utvidga sin verksamhet krävs ofta ytterligare aktiekapital. Detta skaffar bolaget genom att ge ut nya aktier genom nyemission. Oftast får de gamla ägarna teckningsrätter som ger företräde att teckna aktier i en nyemission. Antalet aktier, som får tecknas, sätts i förhållande till hur många aktier ägaren tidigare hade. Tecknaren måste betala ett visst pris (emissionskurs), oftast lägre än marknadskursen, för de nyemitterade aktierna. Direkt efter det att teckningsrätterna, som normalt har ett visst marknadsvärde, avskiljts från aktierna sjunker vanligen kursen på aktierna men samtidigt ökar antalet aktier för de aktieägare som tecknat. De aktieägare som inte tecknar kan, under teckningstiden som oftast pågår några veckor, sälja sina teckningsrätter på den marknadsplats där aktierna är noterade. Efter teckningstiden förfaller teckningsrätterna och blir därmed obrukbara och värdelösa. Om tillgångarna eller de reserverade medlen i ett aktiebolag har ökat mycket i värde, kan bolaget föra över en del av värdet till sitt aktiekapital genom en s k fondemission. Vid fondemission tas det hänsyn till antalet aktier som varje aktieägare redan har. Antalet nya aktier, som tillkommer genom fondemissionen, sätts i förhållande till hur många aktier ägaren tidigare hade. Genom fondemissionen får aktieägaren fler aktier, men ägarens andel av

5 A (1) bolagets ökade aktiekapital förblir oförändrad. Kursen på aktierna sänks vid en fondemission, men genom ökningen av antalet aktier bibehåller aktieägaren ett oförändrat marknadsvärde på sitt placerade kapital. Ett annat sätt att genomföra fondemission är att bolaget skriver upp det nominella värdet på aktierna. Aktieägaren har efter uppskrivning ett oförändrat antal aktier och marknadsvärde på sitt placerade kapital. Aktiebolag kan även genomföra s k riktad nyemission, vilket genomförs som en nyemission men enbart riktad till en viss krets investerare. Aktiebolag kan även genom s k apportemission ge ut nya aktier för att förvärva andra bolag, affärsrörelser eller tillgångar i annan form än pengar. Såväl vid riktad emission som vid apportemission sker s k utspädning av befintliga aktieägares andel av antalet röster och aktiekapital i bolaget, men antalet innehavda aktier och marknadsvärdet på det placerade kapitalet påverkas inte. Allmänt om aktierelaterade instrument Aktieindexobligationer, depåbevis, konvertibler, optioner och warranter Nära knutna till aktier är, aktieindexobligationer, depåbevis, konvertibla skuldebrev, aktie- och aktieindexoptioner samt warranter. Aktieindexobligationer är obligationer där avkastningen är beroende vanligen av ett aktieindex. Utvecklas indexet positivt följer avkastningen med. Vid en negativ indexutveckling kan avkastningen utebli. Obligationen återbetalas dock alltid med sitt nominella belopp på inlösendagen. Depåbevis är en ersättning för utländska aktier och ger ägaren samma rättigheter som ett innehav av själva aktien. Depåbevis handlas precis som aktier på Stockholmsbörsen och prisutvecklingen följer normalt prisutvecklingen på den utländska börs där aktien handlas. Konvertibla skuldebrev (konverteringslån eller konvertibler) är räntebärande värdepapper som inom en viss tidsperiod kan bytas ut mot aktier. Avkastningen på konvertiblerna, dvs. kupongräntan, är vanligen högre än utdelningen på utbytesaktierna. Konvertibelkursen följer aktiekursen, men uttrycks i procent av det nominella värdet på konvertibeln. Aktieoptioner finns av olika slag. Förvärvade köpoptioner (eng. call options) ger innehavaren rätt att inom en viss tidsperiod köpa redan utgivna aktier till ett på förhand bestämt pris. Säljoptioner (eng. put options) ger omvänt innehavaren rätt att inom en viss tidsperiod sälja aktier till ett på förhand bestämt pris. Mot varje förvärvad option svarar en utfärdad option. Risken för den som förvärvar en option är att den minskar i värde eller förfaller värdelös på slutdagen, i det senare fallet är den vid förvärvet betalda premien för optionen helt förbrukad. Utfärdaren av en option löper en risk som, om inte speciella åtgärder vidtas, kan vara obegränsat stor. Den mest omfattande handeln i aktieoptioner sker på börsen. Där förekommer även handel med aktieindexoptioner. Dessa indexoptioner ger vinst eller förlust direkt i kontanter (kontantavräkning) jämfört med utvecklingen av ett underliggande index. Kursen på optioner (premiens pris) följer normalt kursen på motsvarande underliggande aktier eller index. På börsen handlas vissa köp- och säljoptioner med längre löptider, i Sverige vanligen kallade warranter. Warranter 5 (8) kan utnyttjas för att köpa eller sälja underliggande aktier eller i andra fall ge kontanter om vinst uppkommit i förhållande till kursen på underliggande aktie. Teckningsoptioner (eng. subscription warrants) avseende aktier kan inom en viss tidsperiod utnyttjas för teckning av motsvarande nyutgivna aktier. Värdepappersfonder När man placerar i en fond tillskjuter man kapital som fonden placerar i olika värdepapper. Hur en viss fond placerar kapitalet, t.ex. i aktier, i obligationer eller i en blandning av aktier och obligationer, bestäms av fondbestämmelserna. I de flesta värdepappersfonder kan fondandelsägaren när som helst lösa in sina andelar mot kontanter. Även inlösenfrågor regleras i fondbestämmelserna. Vid investeringar i individuella värdepapper krävs att man investerar i ett flertal olika värdepapper för att nå önskad risknivå. Att en enskild aktie sjunker i värde är inte ovanligt. Genom att investera i flera företag från olika branscher kan den risk som är förknippad med ett enskilt företag eller en enskild bransch, den s.k. unika risken, reduceras. På en marknad av Stockholmsbörsens storlek är den unika risken relativt liten när portföljen består av 10 till 15 aktier. På den amerikanska marknaden anses 25 till 35 aktier vara ett mer lämpligt antal. Det kan således krävas betydande belopp för att uppnå en välfördelad portfölj om man skall investera i individuella värdepapper. Med fonder uppnås riskspridning redan vid små belopp. När man investerar i en fond köper man en andel av fonden som i normalfallet består av ett flertal aktier eller räntebärande papper. Många fonder i Sverige har regler som fastställer att endast en begränsad andel av fondens värde, t.ex. 5 procent, får investeras i ett och samma aktiebolag. Detta medför att fonden i allmänhet uppnår en god riskspridning. Det finns emellertid många olika typer av fonder med olika riskspridning. Vissa fonder investerar i enbart ett fåtal värdepapper, i en enda bransch, ett land osv. För att förstå den enskilda fondens riskspridning måste investeraren ta del av fondens placeringsbestämmelser och årsredogörelse där fondens placeringsinriktning och innehav framgår. Dessa dokument kan fås från fondens fondbolag eller förvaringsinstitut. RÄNTERELATERADE INSTRUMENT Allmänt om räntebärande finansiella instrument Räntebärande finansiella instrument är en fordringsrätt på utgivaren (emittenten) av ett lån. Avkastning lämnas normalt i form av ränta. Det finns olika former av räntebärande instrument beroende på vilken emittent som givit ut instrumentet, den säkerhet som emittenten ställt för lånet, löptiden fram till återbetalningsdagen och formen för utbetalning av räntan. Räntan (kupongen) betalas vanligen ut årsvis. På vissa lån betalas räntan ut i ett sammanhang och först vid lånets återbetalningstidpunkt. Den senare typen av obligationer kallas för nollkupongare. En annan form för räntebetalning är att i stället för att betala ränta sälja instrumentet med rabatt (diskonteringspapper). Vid försäljningen beräknas priset på instrumentet genom att diskontera lånebeloppet inklusive beräknad ränta till nuvärde. Nuvärdet eller kursen är lägre än det belopp som erhålls vid återbetalningen (nominella beloppet). Bankcertifikat och statsskuldväxlar är exempel på diskonteringspapper.

6 A (1) Ytterligare en annan form för räntebärande obligationer är statens premieobligationer där låneräntan lottas ut bland innehavarna av premieobligationer. Det förekommer även ränteinstrument och andra sparformer där räntan är skyddad mot inflation och placeringen därför ger en fast real ränta. Risken i ett räntebärande instrument utgörs dels av den kursförändring som kan uppkomma under löptiden på grund av att marknadsräntorna förändras, dels att emittenten kanske inte klarar att återbetala lånet. Lån för vilka fullgod säkerhet för återbetalningen har ställts är därvid mindre riskfyllda än lån utan säkerhet. Rent allmänt kan dock sägas att risken för förlust på räntebärande instrument kan anses som lägre än för aktier. Marknadsräntorna fastställs varje dag såväl på instrument med kort löptid (mindre än ett år) t.ex. statsskuldväxlar som på instrument med längre löptider. Detta sker på penning- och obligationsmarknaden. Marknadsräntorna påverkas av analyser och bedömningar som Riksbanken och andra större institutionella marknadsaktörer gör av hur utvecklingen av ett antal ekonomiska faktorer som inflation, konjunktur, ränteutvecklingen i Sverige och i andra länder osv kommer att utvecklas på kort och lång sikt. Riksbanken vidtar även s.k. penningpolitiska operationer i syfte att styra utvecklingen av marknadsräntorna så att inte inflationen stiger över visst ett fastställt mål. De finansiella instrument som handlas på penning- och obligationsmarknaden (statsobligationer, statsskuldväxlar och bostadscertifikat) handlas ofta i mycket stora poster (mångmiljonbelopp). Om marknadsräntorna går upp kommer kursen på utelöpande (redan utgivna) räntebärande finansiella instrument att falla om de har fast ränta, eftersom nya lån ges ut med en räntesats som följer aktuell marknadsränta och därmed ger högre ränta än vad det utelöpande instrumentet ger. Omvänt stiger kursen på utelöpande instrument när marknadsräntan går ned. Lån utgivna av stat och kommun anses vara riskfria vad gäller återbetalningen, vilket således gäller för stats- och kommunobliga- tioner. Andra emittenter än stat och kommun måste, vid emission av obligationer, ställa säkerhet i form av andra finansiella instrument eller annan egendom (sak- eller realsäkerhet). Det finns även andra räntebärande instrument som har sämre säkerhet än obligationer, t.ex. marknadsbevis och förlagsbevis. Dessa instrument innebär således en högre risk om emittenten skulle få svårigheter att återbetala lånet. DERIVATINSTRUMENT OCH BLANKNINGS- AFFÄRER MÖJLIGHET TILL HÖG AVKASTNING MEN OCKSÅ SÄRSKILDA RISKER Derivatinstrument såsom optioner, terminer m fl finns utställda med olika slag av underliggande tillgång, t ex aktier, obligationer, råvaror och valutor. Blankning är inte något finansiellt instrument utan ett särskilt förfarande med finansiella instrument men behandlas i detta avsnitt eftersom riskerna liknar riskerna vid handel med derivatinstrument. Allmänt om risker med derivatinstrument Placeringar i derivatinstrument och blankningsaffärer innebär ett särskilt risktagande som på avgörande sätt skiljer sig från placeringar i avistainstrument. Den som placerar sitt kapital i ett avistainstrument, som t.ex. en aktie, kan som sagt i sämsta fall förlora det investerade kapitalet. Vissa placeringar i derivatinstruement och blankningsaffärer kan däremot innebära att placeraren 6 (8) både förlorar sitt satsade kapital och blir skyldig ytterligare belopp. En annan karaktäristisk egenskap hos derivatinstrument är att värdeförändringar i allmänhet sker mycket snabbare och kraftigare än förändringar i avistainstruments värde. Det är därför nödvändigt att den som placerar i derivatinstrument alltid är beredd att snabbt vidta olika åtgärder för att inte drabbas av onödiga förluster. Olika syften med användning av derivatinstrument Derivatinstrument är ett avtal (kontrakt) som är knutet till en underliggande tillgång eller någon form av värdemätare, t.ex. finansiellt instrument, valuta, råvara eller prisindex. Sådana instrument kan användas för att skapa ett skydd mot ofördelaktig prisutveckling på en viss tillgång (s.k. hedging). De kan också användas för att uppnå vinst eller avkastning med en mindre kapitalinsats än vad som krävs för att göra placering direkt i den underliggande tillgången (spekulation). Slutligen kan derivatinstrument användas för att utnyttja prisskillnader mellan olika marknader (arbitrage). Placeringar i derivatinstrument bygger på en viss förväntning om hur priset på den underliggande tillgången kommer att utvecklas under en viss tidsperiod. Placeraren bör därför ha en klar uppfattning om den förväntade prisutvecklingen. Dessutom måste investeraren vara klar över vilket syfte han har med placeringen (dvs hedging, spekulation eller arbitrage). Endast under dessa förhållanden är det möjligt att välja rätt derivatinstrument eller rätt kombination av olika instrument. Olika typer av derivatinstrument Optioner En option är ett avtal som innebär att den ena parten (utfärdaren) förpliktar sig gentemot den andra parten (innehavaren) att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett på förhand bestämt pris (lösenpris). Innehavaren betalar en ersättning (premie) till utfärdaren när avtalet träffas och får en rätt, men ingen skyldighet, att utnyttja optionen. Det finns två typer av optioner. En s.k. amerikansk option innebär att innehavaren har rätt utnyttja optionen (dvs påkalla lösen) när som helst under löptiden. En s.k. europeisk option kan däremot utnyttjas endast vid löptidens slut. Warranter En warrant är en särskild typ av köp- eller säljoption. Den har normalt en löptid på ett år eller längre och ger innehavaren en rätt men inte skyldighet att köpa en viss aktie eller en korg av aktier till ett lösenpris vid en i förväg bestämd tidpunkt, slutdagen. Är värdet på aktien eller aktiekorgen vid slutdagen högre än lösenpriset erhålls mellanskillnaden mellan lösenpriset och det aktuella värdet. Är värdet på aktien eller aktiekorgen lägre eller lika med lösenpriset vid slutdagen förfaller instrumentet utan värde. Normalt är inte avsikten med dessa instrument att innehavaren skall köpa aktierna vid slutdagen, utan det sker regelmässigt en kontantavräkning i de fall aktiens eller korgens värde överstiger lösenpriset. Terminer En termin innebär att parterna träffar ett avtal där de har såväl rätt som skyldighet att köpa respektive sälja den underliggande tillgången till ett på förhand bestämt pris. På slutdagen kan antingen den underliggande tillgången leveras mot betalning eller så kan parterna ha kommit överens om att kontraktet skall kontantavräknas genom att den ena parten, efter avräkning, betalar ett nettobelopp till den andra.

7 A (1) 7 (8) Swapavtal Ett swapavtal innebär att parterna kommer överens om att löpande byta (på engelska swap) kommande betalningar, t.ex. beräknade på fast respektive rörlig ränta (ränteswap) eller olika valutor (valutaswap). Det finns också olika kombinationer av ränte- och valutaswapar. Blankning Blankning innebär att man säljer värdepapper, t.ex. aktier, som man inte äger. För att kunna leverera det man har sålt lånar man värdepapper för att förhoppningsvis, när värdepapperen skall lämnas tillbaka till långivaren, kunna köpa dem på marknaden till ett lägre pris än det man sålde dem för. Standardiserade instrument respektive OTC-derivat Derivatinstrument förekommer i såväl standardiserad som icke standardiserad form. Det utmärkande för standardiserade instrument är att de har standardiserade villkor och normalt handlas på en börs där de värderas dagligen. På den svenska derivatmarknaden erbjuder t.ex. Stockholmsbörsen handel med standardiserade optioner och terminer. Där förekommer också handel med warrants och teckningsoptioner. Icke standardiserade kontrakt är sådana som förhandlas särskilt och avtalas direkt mellan två parter. Sådana kontrakt brukar benämnas OTC-kontrakt ( over the counter ). Banker och andra värdepappersinstitut kan tillhandahålla skräddarsydda swapavtal och andra OTC-derivat, t.ex. optioner och terminer, till sina kunder. Karakteristiska egenskaper hos derivatinstrument Hävstångseffekt Värdet på ett derivatinstrument beror dels på prisutvecklingen på den underliggande tillgången, som t.ex. kan vara en aktie, dels på instrumentets återstående löptid. Genom instrumentens konstruktion får en prisförändring på den underliggande tillgången ofta ett kraftigt genomslag i värdet på derivatkontraktet. Den procentuella värdeförändringen på derivatet är därför normalt högre än på den underliggande tillgången. Prisgenomslaget kallas hävstångseffekt och kan leda till en större vinst på insatt kapital (premien) än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Vid en lyckad placering kan det investerade kapitalet på kort tid mångdubblas. Å andra sidan kan hävstångseffekten lika väl medföra större förlust på derivatinstrumentet jämfört med en investering i den underliggande tillgången. Om prisutvecklingen på den underliggande tillgången blir annorlunda än den förväntade kan det investerade kapitalet helt raderas ut. Möjligheten till vinst respektive risken för förlust varierar beroende på derivatinstrumentets konstruktion och användningssätt. Löptiden för derivatinstrument kan variera från mycket kort tid till flera år. Den påverkar hävstångseffekten och således placeringens risk. Exempelvis är prisförändringarna ofta störst på instrument med kort återstående löptid. Risk att förlora mer än det investerade kapitalet För optioner beror graden av risktagande på om placeraren köper eller utfärdar en option. Den som köper (dvs innehar) en aktieoption har en rätt att köpa (s.k. köpoption) eller sälja (s.k. säljoption) den underliggande aktien till ett visst pris. Innehavaren är dock inte skyldig att köpa eller sälja. Detta innebär att innehavaren som mest kan förlora vad han har betalat för optionen. Med andra ord, om priset på den underliggande aktien på lösendagen är lägre än en köpoptions lösenpris kommer köpoptionen att vara värdelös på lösendagen. Innehavaren har då förlorat hela det satsade kapitalet. Innehavaren kan dock inte förlora mer än vad han har satsat. Om man utfärdar en aktieoption eller ingår ett terminskontrakt förhåller det sig annorlunda. Utfärdaren eller den som ingått ett terminskontrakt är skyldig att köpa eller sälja den underliggande tillgången. Det innebär att den som utfärdat en köpoption är skyldig att vid lösen sälja den underliggande aktien till lösenpriset och den som utfärdat en säljoption är skyldig att köpa den underliggande aktien oavsett det aktuella priset på aktien, förutsatt att motparten väljer att utnyttja optionen. Med andra ord, utfärdaren av en köpoption kan bli tvungen att köpa in aktier till ett högt pris för att sälja dem till ett lågt pris och utfärdaren av en säljoption kan bli tvungen att köpa aktier till ett högre pris än marknadspriset. Utfärdaren kan alltså förlora betydligt mer än den premie han erhöll för att han utfärdade optionen. Eftersom det (teoretiskt sett) inte finns någon övre gräns för en akties kurs finns det heller ingen gräns för hur stor förlusten kan bli för den som har utfärdat t.ex. en köpoption. Den som genomför en blankningsaffär tar samma risk som den som utfärdar en köpoption. Placeraren som har sålt de lånade aktierna är skyldig att lämna tillbaka dem oavsett kursen när tidpunkten för återlämnande väl är inne. Även i detta fall är således förlustrisken obegränsad. Säkerhetskrav vid handel med derivatinstrument och värdepapperslån Den som åtar sig en förpliktelse genom att ställa ut en option, ingå ett terminskontrakt eller lånar aktier för en blankningsaffär är normalt tvungen att från början ställa säkerhet för sitt åtagande. I takt med att priset på den underliggande tillgången stiger eller sjunker förändras också kravet på säkerhet. Ytterligare säkerheter kan därför behöva ställas med kort varsel. Hävstångseffekten gör sig således gällande även på säkerhetskravet. Uppfyller inte en part sin skyldighet att ställa säkerhet har normalt motparten rätt att omedelbart avsluta placeringen (stänga positionen) för att begränsa risken för skada. Enligt avtal har regelmässigt motparten i dessa fall en rätt att ta i anspråk den egendom som har ställts som säkerhet. Att ta säkerheter i form av t.ex. pantsatta finansiella instrument i anspråk innebär att motparten säljer tillgången (normal utan att rådgöra med ägaren) och tillgodogör sig betalning ur försäljningslikviden. En placerare bör därför noga följa prisutvecklingen även med avseende på säkerhetskravet för att undgå en ofrivillig stängning av sin position. Omvända konvertibler, aktiekorgsbevis och andra paketerade produkter På marknaden finns en rad olika paketerade produkter - d.v.s kombinationer av olika finansiella instrument som tillhandahålls kunden som en helhet. Idag finns det produkter som kallas till exempel aktieobligationer, aktiekorgsbevis, omvänd konvertibel, omvänd cliquet osv. Dessa produkter kan ha egenskaper och risker som till viss del liknar avistainstrumentens risker och till viss del liknar derivatinstrumentens. Närmare information om vilka risker som är förknippade med en viss produkt kan normalt fås i prospektet för produkten. Den som tecknar sig för produkten vid utgivningen får del av prospektet vid teckningen. Den som köper instrumentet på andrahandsmarknaden på börsen eller marknadsplatsen får inte automatiskt del av prospektet och bör därför, innan denne börjar handla med instrumentet, se till att få del av prospektet.

8 Information om SEB Namn, adress m.m. Namn: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Adress: Stockholm Organisationsnr och registreringsnr för mervärdeskatt: Telefon: Kundtjänst Internet: e-post: Tillstånd, intressekonflikter m.m. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn. De bestämmelser som är tillämpliga på bankens verksamhet finns att tillgå hos Finansinspektionen, t ex på deras hemsida Banken bedriver och har tillstånd till samtliga tillståndspliktiga verksamheter enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, d.v.s; Handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn (1 kap. 3 1), Förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument (1 kap. 3 2), Handel med finansiella instrument för egen räkning (1 kap.3 3), Förvaltning av någon annans finansiella instrument (1 kap.3 4), samt Garantigivning och annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets (1 kap 3 5). Banken ingår i koncernen SEB som bedriver samtliga ovanstående verksamheter. Detta innebär å ena sidan att SEB kan tillhandahålla full finansiell service på samtliga områden å den andra sidan att intressekonflikter kan förekomma mellan olika verksamheter, kunder och mellan banken eller andra delar av koncernen och bankens kunder. För att undvika att intressekonflikter skall uppstå hålls koncernens olika verksamheter mellan vilka intressekonflikter kan uppstå åtskilda från varandra i den mån detta är möjligt. Därutöver finns interna instruktioner policies för att säkerställa att kundens intressen tillvaratas. Klagomål och ersättningsanspråk Reklamation Är du missnöjd med den information som SEB lämnat, med hur en värdepappersaffär handlagts eller annan tjänst utförts, är det viktigt att du snarast kontaktar SEB och framför dina invändningar. För att underlätta detta är det bra om du kan ange när och till vem hos SEB uppdraget lämnades samt vad som sades i samband med uppdraget. För att begära rättelse bör du i första hand vända dig till den hos SEB som mottog eller utförde uppdraget. Klagomål Om du efter en sådan kontakt fortfarande anser dig vilja klaga på SEB, kan du ta kontakt med SEB Kundrelationer, Stockholm, tel Vill du diskutera ärendet med oberoende part kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå, se Internetadress: Affärsdokumentation Om du vill anmärka på en tjänst (lämna reklamation), är det bra om du sparat affärsdokumentationen som du fått från SEB, t.ex. avräkningsnotor, kontoutdrag, depåredovisningar, information om emissionserbjudanden eller liknande. Du bör även själv tänka på att dokumentera affärsuppdrag och andra instruktioner som du lämnar till SEB, t.ex. genom anteckningar, utskrifter från datorskärm eller liknande. Allmänna reklamationsnämnden Om du inte anser att en reklamation eller ett skriftligt klagomål resulterat i en tillfredsställande rättelse från SEB:s sida och beloppet, som tvisten handlar om, överstiger ett visst minimibelopp, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att SEB första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och SEB bör lösas. Sådana rekommendationer är inte bindande, men följs så gott som alltid. För mer information, anmälningsblankett m.m. se Internetadress: Prövning i domstol Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot SEB. I så fall rekommenderas du att först anlita ett ombud, lämpligen en advokat, som kan göra en bedömning av ärendet och utsikterna för dig att nå framgång i tvisten. Undersök om du har någon försäkring som lämnar ersättning för advokatkostnader eller om du kan få allmän rättshjälp. A (1) 8 (8)

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

INFORMATION OM: EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM: EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM: EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. KORT OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bland annat aktier i aktiebolag och motsvarande

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 2, upprättad 111121) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Small cap). De mest omsatta aktierna kan också finnas

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 4, upprättad 120814) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Small cap). De mest omsatta aktierna kan också finnas

Läs mer

Allmän information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Allmän information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 1 (7) Allmän information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Det är viktigt för Dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande; Att placeringar eller andra positioner i finansiella

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Gällande fr o m 2013-12-01 IFI1312 Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, d v s bland annat aktier

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Prima Kapitalförvaltning Sverige AB Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Inledning Du som kund måste vara införstådd med följande: Att placeringar eller andra positioner

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A)

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A) 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Allmän information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Allmän information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Du som kund måste vara införstådd med bland annat följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk att Du som kund själv noga måste sätta Dig in i värdepappersbolagets

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSI- ELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSI- ELLA INSTRUMENT Sida (7) INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSI- ELLA INSTRUMENT Du som kund måste vara införstådd med bl. a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Du som kund måste vara införstådd med följande: Att placeringar och andra positioner i finansiella instrument sker på egen risk Att du som kund själv noga måste sätta dig in i Nordnet Bank AB finsk filials

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT EXCEED CAPITAL SVERIGE AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INNEHÅLL 3 A HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 3 B RISKER MED FINANSIELLA INSTRUMENT OCH HANDEL MED FINANSIELLA

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Vikti information om e enskaper och risker avseende finansiella instrument vid förvaltnin i depåförsäkrin i Skandia

Vikti information om e enskaper och risker avseende finansiella instrument vid förvaltnin i depåförsäkrin i Skandia Vikti information om e enskaper och risker avseende finansiella instrument vid förvaltnin i depåförsäkrin i Skandia 2011-05-16 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Bifirma: Skandia Link 106 55 Stockholm

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Förköpsinformation. Alla slag av försäkringar Bara livförsäkringar Bara skadeförsäkringar

Förköpsinformation. Alla slag av försäkringar Bara livförsäkringar Bara skadeförsäkringar Förköpsinformation 2015-06-18 Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528)

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster

Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Sidan 1 Information till kunder för vars räkning Axpo Sverige AB tillhandahåller elmarknadsrelaterade tjänster Om företaget Allmänt Axpo Sverige AB, organisationsnummer 556121-3199, är ett bolag inom Axpo-koncernen

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Kundkategorier enligt lagen om värdepappersmarknaden

Kundkategorier enligt lagen om värdepappersmarknaden Kundkategorier enligt lagen om värdepappersmarknaden Banken har kategorisera er som icke-professionell kund (se förklaring nedan). Om ni har önskemål om att tillhöra en annan kundgrupp ska ni meddela banken

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument

samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument Information om Länsförsäkringars fond- och värdepapperstjänster samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument LF 09227 utg 03 Citat 202266 2015-07 Information om Länsförsäkringar Bank AB:s

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER

BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 1 BILAGOR TILLHÖRANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR CERBERUS INVESTERINGSTJÄNSTER 2 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 7, upprättad 150410) 1. HANDEL MED FINANSIELLA

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Asset Management AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Asset Management AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Asset Management AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA ASSET MANAGEMENT AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT...

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer